Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 285-304 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/285.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

61

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Εγκύκλιος 16517/20 Νοεμβρίου 1885)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Κοντογούρης

Αριθ. πρωτ. 16517.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί αναβολής των στρατιωτικών ασκήσεων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους εκτός της πρωτευούσης γυμνασιάρχας.

Αι σοβαραί περιστάσεις, υφ' ας σήμερον διατελεί το έθνος, μη επιτρέπουσαι τον διορισμόν αξιωματικών διά τας στρατιωτικάς ασκήσεις των μαθητών των εκτός της πρωτευούσης Γυμνασίων του Κράτους, μας αναγκάζουσι να αναγγείλωμεν υμίν, ων τίνες απηύθυναν τω Υπουργείω έγγραφα αφορώντα ακριβώς εις τας στρατιωτικάς ασκήσεις, ότι αύται αναβάλλονται μέχρις ου αρθώσιν οι μνημονευθέντες σοβαροί αντιπίπτοντες λόγοι. Είνε δε περιττόν να είπωμεν υμίν, ότι μετά την επίσημον ταύτην αναβολήν των στρατιωτικών ασκήσεων επάναγκες καθίσταται να μεταρρυθμισθή το ωρολόγιον της διδασκαλίας εν τοις καθ' υμάς γυμνασίοις επί το λυσιτελέστερον.

Εν Αθήναις, τη 20 Νοεμβρίου 1885.

Ο Υπουργός A, ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Β', σ. 80.

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/286.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

62

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Β. Διάταγμα / 12 Φεβρουαρίου 1886)

Κυβέρνηση θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Κοντογούρης

Περί γενικού επόπτου των στρατιωτικών ασκήσεων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του ΑΡΙΘ' νόμου της 31 Μαρτίου 1883 περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών, διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Χάριν της απανταχού του Κράτους στρατιωτικής παιδεύσεως των μαθητών διορίζεται διαρκής γενικός επόπτης, κεκτημένος τας τε αναγκαίας στρατιωτικάς γνώσεις και την πρακτικήν ικανότητα εις διεύθυνσιν ασκουμένων εις τα όπλα μαθητών.

Άρθρον 2. Έργον αυτού είναι να εξελέγχη πάσαν διά του γυμνασιάρχου προς το Υπουργείον της Εκπαιδεύσεως απευθυνομένην υπό των εν εκάστω γυμνασίω επιτετραμμένων αξιωματικών, ανθυπασπιστών η υπαξιωματικών αίτησιν η σκέψιν, σχέσιν έχουσαν προς το έργον των ασκήσεων, να κανονίζη την καθόλου και εν εκάστω γυμνασίω· στρατιωτικήν εργασίαν και πρόοδον, να επισκέπτηται τη συναινέσει του Υπουργού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αυτοπροσώπως οιονδήποτε γυμνάσιον ήθελε κρίνει έχον ανάγκην της παρουσίας αυτού, υπέχων λόγον προς τον Υπουργόν της Εκπαιδεύσεως, προς ον: τακτικώς υποβάλλει αναφοράν. Έργον αυτού προσέτι είναι να παρίσταται και δρα αυτοπροσώπως επί της πρακτικής και θεωρητικής στρατιωτικής παιδεύσεως των εν Αθήναις γυμνασίων, συνυπογράφων μετά του συλλόγου των καθηγητών το επίσημον πρακτικόν, το κανονίζον τα επί απολύσει η προβιβασμώ γενικά αποτελέσματα.

Άρθρον 3. Προς τον επόπτην, αιτούντα, παραδίδεται υφ' οιασδήποτε άλλης αρχής ατακτήσας και συλληφθείς μαθητής, φέρων την στρατιωτικήν αυτού ενδυμασίαν, οσάκις η πράξις, δι' ην συνελήφθη, φέρουσα ελαφρόν χαρακτήρα τιμωρείται κατά τους ισχύοντας νόμους διά των σχολικών ποινών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 44/17 Φεβρουαρίου 1886.

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/287.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. Ο γενικός επόπτης υποχρεούται να φέρη την κεκανονισμένην διά τους μαθητάς στρατιωτικήν ενδυμασίαν επί τη εξής διαφορά  α') εφ' εκάτερον άκρον του περιλαιμίου επί κυανής ερέας φέρει γλαύκα και επώμια εκ σειριτίων περιεστραμμένων, χρώματος μαύρου' β') η περισκελίς εφ' εκατέρα της ραφής φέρει εξ ερέας κυανής ταινίαν, πλάτους 2 εκατοστομέτρων, και γ') ο πιλίσκος επί της πρώτης στεφάνης έχει ως διακριτικά παράσημα 4 ταινίας χρυσάς μικρών διαστάσεων. Επιτρέπεται δε αυτώ να φέρη κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας αυτού και ξίφος, ου το είδος ορισθήσεται δι' Υπουργικής διαταγής.

Άρθρον 5. Ο γενικός επόπτης, διοριζόμενος διά Β, διατάγματος, θέλει λαμβάνει, έως της εκδόσεως του προσήκοντος νόμου αμοιβήν διακόσιων δραχμών κατά μήνα εκ του εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου της Εκπαιδεύσεως κεφ. 3, άρθρ. 15; § θ'.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη ι2 Φεβρουαρίου 1886.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών

A. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/288.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

63

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

(Εγκύκλιος 5091/30 Απριλίου 1886)

Κυβέρνηση Δ. Βάλβη Υπουργός Μ. Βενιζέλος

Αριθ. πρωτ. 5091.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οι μαθηταί της τετάρτης τάξεως Γυμνασίου δεν υποχρεούνται να εξετασθώσιν εις τα ιερά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους Γυμνασιάρχας του Κράτους.

Ο Γυμνασιάρχης του εν Πειραιεί Γυμνασίου απηύθυνεν ημίν το ερώτημα, αν οι μαθηταί της ανωτέρας τάξεως του Γυμνασίου υποχρεούμενοι κατά το από 31 Αυγούστου 1885 Βασιλικόν Διάταγμα να ακουωσι μόνον του μαθήματος των ιερών μετά των της τρίτης τάξεως μαθητών είναι ανάγκη να εξετασθώσιν επ' αυτού και να βαθμολογηθώσι κατά την απολυτήριον εξέτασιν. Αποκρινόμενοι λοιπόν εις το ερώτημα τούτο λέγομεν ότι και κατά το πνεύμα και κατά το γράμμα του μνημονευθέντος διατάγματος οι μαθηταί της τετάρτης τάξεως δέον να απαλλαγώσι της υποχρεώσεως ταύτης· διότι πλην του ότι, εξετάσθησαν επί του μαθήματος αυτού κατά τας εξετάσεις, ας υπέστησαν εν τη τρίτη τάξει, είνε και λίαν ισχυρός ο λόγος, ότι, αφ' ου κατά τα καθημερινά μαθήματα ακούουσι μόνον, όπερ υποδηλοί ότι δεν εξετάζονται, έπεται κατά μείζονα λόγον ότι δεν υποχρεούνται κατά τας γενικάς εξετάσεις εις τούτο.

Εν Αθήναις, τη 30 Απριλίου 1886.

Εντολή του Υπουργού Ο Γενικός Γραμματεύς

Θ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Β', σ. 94-95.

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/289.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

64

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Β, Διάταγμα /29 Σεπτεμβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Περί μεταβολής εν τω Β. διατάγματι της 31 Αυγούστου 1885

περί τον προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις

διδασκομένων μαθημάτων;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων νόμου της 31 Δεκεμβρίου 1836 και τα περί κανονισμού του προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων Ημέτερα διατάγματα της 23 Ιουνίου 1884 και της 31 Αυγούστου 1885'

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Οι μαθηταί της Δ' τάξεως του γυμνασίου διδάσκονται επί μίαν καθ' εβδομάδα ώραν το μάθημα της χημείας, απαλλασσόμενοι της υποχρεώσεως να συνδιδάσκωνται το μάθημα των Θρησκευτικών μετά των μαθητών της Γ' τάξεως.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 29 Σεπτεμβρίου 1886.

Εν Ονόματι του Βασιλέως To Υπουργικόν Συμβουλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ, Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 270/1 Οκτωβρίου 1886. 19

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/290.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

65

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Εγκύκλιος 13621/3 Οκτωβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Αριθ. πρωτ, 13621.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί κοινοποιήσεως τον ανωτέρω Διατάγματος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους κ,κ. Γυμνασιάρχας.

Γνωστόν ποιουμεν υμίν ότι διά Βασ. Διατάγματος τη 29 του Σεπτεμβρίου εκδοθέντος και τη α' του ήδη αρξαμένου καταχωρισθέντος εν τω υπ' αριθ. 270 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οι μαθηταί της Δ' τάξεως του Γυμνασίου διδάσκονται επί μίαν καθ' εβδομάδα ώραν το μάθημα της Χημείας απαλλασσόμενοι της υποχρεώσεως να συνδιδάσκωνται το μάθημα των θρησκευτικών μετά των μαθητών της Γ' τάξεως.

Όθεν εντελλόμεθα Υμίν ίνα συμφώνως προς ταύτα και προς τα περί κανονισμού του προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και Γυμνασίοις Βασ. Διατάγματα κανονίσητε τας ώρας της διδασκαλίας εν τω κατά το παρόν σχολικόν έτος συνταχθέντι προγράμματι.

Εν Αθήναις, τη 3 Οκτωβρίου 1886.

Ο Υπουργός Π. MANΕTAΣ.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Β', σ. 104.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/291.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

66

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1886

(Απόφαση 16209/31 Οκτωβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Αριθ. 16209

Ι

Περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της 31 Δεκεμβρίου 1836, τα άρθρα 7-12 του ψηφίσματος της Προσωρινής Κυβερνήσεως της 6 Δεκεμβρίου 1862 του ΑΡΙΘ' νόμου περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων της 31 Μαρτίου 1883 και το άρθρ, 1 του περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως Β. διατάγματος της 4 Σεπτεμβρίου 1882 αποφασίζομεν και διατάσσομεν'

Το πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από της χειμερινής εξαμηνίας του σχολικού έτους 1888-1889 ως έπεται.

Πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τη A' τάξει.

Ελληνική γλώσσα. Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων α') εκ των Αισωπείων μύθων (άνευ των επιμυθίων) β') εκ της Απολλοδώρου βιβλιοθήκης γ') εκ των Πλουτάρχου αποφθεγμάτων δ') εκ των Διογένους του Λαερτίου βίων ε') εκ της Αιλιανού ποικίλης ιστορίας ς') εκ των Αθηναίου Δειπνοσοφιστών και ζ') εκ του Ανθολογίου του Στοβαίου (πόσον σ, 30). Γραμματικής το τυπικόν μετ' ολιγίστων γενικών κανόνων και συντακτικού τα στοιχειωδέστατα. Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης περιόδου και εκάστης παραγράφου. - Ασκήσεις ορθογραφικαί και εφαρμογή των

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 302/4 Νοεμβρίου 1.886.

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/292.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δεδιδαγμένων κανόνων και τύπων της γραμματικής. Καθ' εβδομάδα ώραι 8. Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών.- Ανάπτυξις των διδασκομένων. - Συμπλήρωσις και σύνθεσις φράσεων της γραφομένης γλώσσης από στόματος και επί του πίνακος. Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων  Ώραι 4. Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης,  Ώραι 2, Μαθηματικά. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική μέχρι των κλασμάτων  Ώραι 4.

Γεωγραφία. Τα στοιχειωδέστατα της μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας, τα αναγκαιούντα προς κατανόησιν της γεωγραφίας της Ευρώπης. Γεωγραφία της Ευρώπης (η της Ελλάδος κατ' έκτασιν). Οδηγίαι προς ανάγνωσιν και σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων. Ασκήσεις εις σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων από μνήμης  Ώραι 2.

Ιστορία. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος   Ώραι, 2.

Καλλιγραφία και ιχνογραφία  Ώραι 3.

Γυμναστική  Ώραι 3.

Εν τη Β' τάξει.

Ελληνική γλώσσα. Ερμηνεία Ξενοφώντος Κύρου αναβάσεως μερών κατ' εκλογήν (ποσόν 40 σελίδες), Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης περιόδου και εκάστης παραγράφου. Γραμματική: Επανάληψις του τυπικού και μετά ταύτα το τεχνολογικόν και το ετυμολογικον και συντακτικού στοιχειώδεις κανόνες. Ασκήσεις ορθογραφικαί .. Ώραι 9.

Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος B. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884, ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών. - Εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδει,ξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης. Απλαί εκθέσεις θέμα έχουσαι την επιτομήν δεδιδαγμένου τεμαχίου νεωτέρου Έλληνος συγγραφέως, οριζομένου υπό του διδασκάλου, γραφόμεναι δε κατ' οίκον υπό των μαθητών. - Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων   Ώραι 2.

Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία της καινής διαθήκης. Ώραι2.

Μαθηματικά. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική. Επανάληψις των δεδιδαγμένων. Περί συμμιγών αριθμών, περί δεκαδικών κλασμάτων, περί αναλογιών, περί του δεκαδικού συστήματος των μέτρων και σταθμών και περί των άλλων εν τω εμπορίω συνήθων συστημάτων   Ώραι 3.

Φυσιογνωσία. Στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής ιστορίας  Ώραι 2.

Γεωγραφία. Επανάληψις και ανάπτυξις των στοιχείων της γεωγραφίας και των οδηγιών προς ανάγνωσιν και σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων, Συνέχεια της γεωγραφίας της Ευρώπης (εκτενέστερον η της Ελληνικής χερσονήσου,

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/293.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

πλην της Ελλάδος). Σχηματογραφία πινάκων γεωγραφικών από μνήμης   Ώραι 2.

Ιστορία. Σκηνογραφίαι της αρχαίας και νέας Ελληνικής ιστορίας. Βίοι επιφανών Ελλήνων επί της τουρκοκρατίας και της επαναστάσεως  Ώραι 2.

Γαλλική γλώσσα. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής. - Ερμηνεία απλών φράσεων και διηγηματίων. Γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Εκ της γραμματικής οι κανόνες της προσφοράς, οι τύποι των άρθρων και τα αριθμητικά. , - Απλούσταται φράσεις διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκόμεναι. Απομνημόνευσις λέξεων   Ώραι 3.

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία   Ώραι 2.

Ώραι 3.

Εν τη Γ' τάξει.

Ελληνική γλώσσα. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν των Ελληνικών και της Κύρου παιδείας του Ξενοφώντος και εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, 6 του Θεμιστοκλέους η του Αριστείδου. (Ποσόν σελ. 40 της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner), Γραμματικής επανάληψις των δεδιδαγμένων, το ετυμολογικόν κατ' έκτασιν. Στοιχεία συντάξεως. Ασκήσεις ορθογραφικαί και θέματα απλά  Ώραι 9.

Ανάγνωσις των διά του Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων διά την γ' τάξιν τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών. - Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων, εφαρμογή γραμματικών κανόνων, ως εν τη B' τάξει. Απαγγελία και αποστήθησις ποιημάτων. Ώραι 2.

Θρησκευτικά. Κατήχησις  Ώραι 2.

Μαθηματικά. Έπανάληψις των δεδιδαγμένων της αριθμητικής και τα περί μεθόδων. Στοιχεία γεωμετρίας Ώραι 3.

Φνσιογνωσία. Στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής, της χημείας και της κοσμογραφίας   Ώραι 2.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ασίας, 'Αφρικής, Αμερικής και της Ωκεανίας, Σχηματογραφία γεωγραφικών πινάκων από μνήμης  Ώραι 2.

Ιστορία. Επίτομος ιστορία του Ελληνικού έθνους και τα σπουδαιότατα γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας   Ώραι 3.

Λατινική γλώσσα. Ανάγνωσις, γραφή, ερμηνεία φράσεων εξ αναγνωσματαρίου. Γραμματικής το τυπικόν πλην των ανωμάλων ρημάτων , , Ώραι 3.

Γαλλική γλώσσα. Ανάγνωσις και γραφή. Γραμματικής το τυπικόν μετά των στοιχειωδέστατων κανόνων αι αντωνυμίαι και τα βοηθητικά ρήματα. Ερμηνεία διηγηματίων απλών, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απαγγελία και απομνημόνευσις απλούστατων ποιηματίων και απλών φράσεων διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκομένων.   Ώραι 2.

Καλλιγραφία   Ώραι 1.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/294.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γυμναστική   Ώραι 3.

Πρόγραμμα των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων.

Εν τη A' τάξει,

Ελληνική γλώσσα. Συγγραφείς: Ξενοφών, Ισοκράτης, Λυσίας, Λουκιανός.- Ξενοφώντος απομνημονεύματα.- Κατάτό Β' έξάμηνον: 'Ισοκράτους προς Νικοκλέα, 6 Νικοκλής, ο Αρχίδαμος, ο περί ειρήνης η συμμαχικός, ο Ευαγόρας, ο Πλαταϊκός. Λυσίου ο κατά Ερατοσθένους, Δήμου καταλύσεως απολογία, ο υπέρ Μαντιθέου, ο κατά Νικόμαχου, ο υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων, ο κατά Αγοράτου, ο υπέρ του αδυνάτου. (Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 80 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner).- Ανάγνωσις εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος, και των νεκρικών διαλόγων, ενυπνίου, Χάρωνος η επισκοπούντων του Λουκιανού*. - Εφαρμογή της γραμματικής· συντακτικον μετ' εφαρμογής  Ώραι 10.

Θέματα και εκθέσεις  Ώραι 2.

Θρησκευτικά. Ερμηνεία των περικοπών του Ευαγγελίου των περιεχουσών την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού   Ώραι., 2.

Μαθηματικά, θεωρητική αριθμητική, πλην των περί τετραγωνικής και κυβικής ρίζης. (Το κεφάλαιον περί των πρώτων αριθμών και η θεωρία των περιοδικών δεκαδικών κλασμάτων δύνανται να διδάσκωνται μετά το πέρας της διδασκαλίας της λοιπής αριθμητικής)  Ώραι 3,

Λατινική γλώσσα. Ερμηνεία εκ των βίων του Κορνηλίου Νέπωτος κατ' εκλογήν. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 20 σελίδων της εκδόσεως Teubner), Γραμματική μέχρι του ετυμολογικού, θεματογραφικαί ασκήσεις. Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων Ώραι 3.

Γαλλική γλώσσα. Ερμηνεία των διά του Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 διά την A' τάξιν του γυμνασίου ορισθέντων τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών.- Επανάληψις και συμπλήρωσις του τεχνολογικού μετ' εφαρμογής δι' απλούστατων γραπτών γυμνασμάτων, άτινα θ' απαγγέλλωσιν οι μαθηταί και θα γράφωσιν επί του πίνακος γαλλιστί υπαγορευομένου του ελληνικού κειμένου υπό του καθηγητού  Ώραι 3.

Φυσική Ιστορία. Η ζωολογία  Ώραι 2.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ελλάδος και των Ελληνικών χωρών κατ' έκτασιν   Ώραι 2.

Ιστορία. Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών και του Ελληνικού έθνους μέχρι; του θανάτου Αλεξάνδρου του μεγάλου  Ώραι.. 3.

Γυμναστική  Ώραι 3.

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/295.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν τη Β' τάξει

Ελληνική γλώσσα. Συγγραφείς: Θουκυδίδης, Λυκούργος, Ισοκράτης, Όμηρος, Αρριανός, Λουκιανός.- Θουκυδίδου, τα καθαρώς ιστορικά μέρη.- Ισοκράτους, 6 Πανηγυρικός, ο Αρεοπαγιτικός.- - Λυκούργου, ο κατά Λεωκράτους.- Όμηρου Οδύσσεια τρις της εβδομάδος κατά το β' έξάμηνον. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 90 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως), Ανάγνωσις εκ της Αρριανού Αναβάσεως Αλεξάνδρου και εκ των του Λουκιανού (βίου Δημώνακτος, Αναχάρσιδος, Τίμωνος, Νιγρίνου). Εφαρμογή της γραμματικής και του συντακτικού. Συντακτικού συνέχεια και τέλος μετ' επανάληψιν του εν τη A' τάξει διδαχθέντος μέρους. Στοιχεία της Ελληνικής γραμματολογίας Ώραι 10

Θέματα και εκθέσεις κατ' οίκον υπαγόρευσις υπό του διδάσκοντος φράσεων της ομιλούμενης και άμεσος μεταγραφή τούτων υπό των μαθητών εις την αρχαίαν  Ώραι 2.

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική ιστορία  Ώραι 2,

Μαθηματικά, θεωρητικής αριθμητικής τα περί της τετραγωνικής και κυβικής ρίζης.- Γεωμετρίας επιπεδομετρία: τα δύο πρώτα βιβλία.- Αλγέβρας η εισαγωγή, αι αλγεβρικαί πράξεις και αι πρωτοβάθμιοι εξισώσεις ... Ώραι 4.

Λατινική γλώσσα. Καίσαρος de bello Gallico και de bello civili· εν τω β' εξαμήνω και Φαίδρος. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 25 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner). Γραμματικής μετ' επανάληψιν του τεχνολογικού το ετυμολογικόν, το περί προσωδίας και εκ του συντακτικού το περί πτώσεων. θεματογραφικαί ασκήσεις Ώραι 4.

Γαλλική γλώσσα. Κατά το περί προγράμματος Β. διάταγμα της 23 Ιουνίου 1884 Ώραι 3.

Φυσική Ιστορία. Φυτολογία, στοιχεία γεωλογίας Ώραι 2.

Ιστορία. Εξακολούθησις της Ιστορίας του Ελληνικού έθνους μέχρι της Ρωμαϊκής κατακτήσεως. Ιστορία των Ρωμαίων. Ιστορία του Βυζαντιακού Κράτους μέχρι του διχασμού του Ρωμαϊκού Κράτους Ώραι 3.

Γυμναστική Ώραι 3.

Εν τη Γ' τάξει,.

Ελληνική γλώσσα Συγγραφείς: Θουκυδίδης, Δημοσθένης, Πλάτων, Όμηρος, Ηρόδοτος.- Θουκυδίδου Δημηγορίαι -Δημοσθένους, οι Ολυνθιακοί, οι Φιλιππικοί, ο περί του Στεφάνου, ο περί, των εν Χερρονήσω, o περί ειρήνης, ο προς Λεπτίνην.- Πλάτωνος απολογία, Κρίτων, Λάχης, Χαρμίδης.- Ομήρου Ιλιάς (ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 100 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως). Ανάγνωσις Ηροδότου κατ' εκλογήν.- Στοιχεία ελληνικής γραμματολογίας  Ώραι 10.

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/296.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

θέματα και εκθέσεις κατ' οίκον. Υπαγόρευσις υπό του διδάσκοντος παραφράσεως απλού κειμένου Έλληνος συγγραφέως και άμεσος μεταγραφή ταύτης υπό των μαθητών εις την αρχαίαν  Ώραι 2,

Θρησκευτικά. Χριστιανική ηθική Ώραι 1.

Μαθηματικά. Γεωμετρίας συνέχεια μέχρι τέλους της επιπεδομετρίας· Άλγεβρας, τα των δευτεροβαθμίων εξισώσεων, τα περί προόδων, λογαρίθμων, συνθέτων τόκων και χρεωλυσίων   Ώραι 4.

Φυσική πειραματική. Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων. Περί δυνάμεων και κινήσεως.. Περί βαρύτητος. Στατική των στερεών, υγρών και αερίων. Περί Θερμότητος (εν οις και περί μετεωρολογίας)  Ώραι 3.

Λατινική γλώσσα. Συγγραφείς: Λίβιος, Σαλλούστιος, Κικέρων, Όβίδιος.

Λιβίου, βιβλ. I-VI και XXI-XXVI. Σαλλουστίου, Bellum Catilinarium -Κικέρωνος in Catilinam Ι και II, in Verrem IIII s. de signis, pro Sulla, de lege Manillas de imp. Gn. Pompeii, pro Archia poeta.- Oβιδίου μεταμορφώσεις κατ' εκλογήν, κατά το β' εξάμηνον. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 40 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως), Συντακτικού συνέχεια και τέλος μετ' επανάληψιν του εν τη Β' τάξει διδαχθέντος μέρους. Θεματογραφικαί ασκήσεις Ώραι 4.

Γαλλική γλώσσα. Κατά το Β. διάταγμα της 23 Ιουνίου 1884 ... Ώραι 3.

Ιστορία. Ιστορία των μέσων και των νεωτέρων χρόνων μέχρι τέλους του τριακονταετούς πολέμου, διδασκόμενης ευρύτερον της ιστορίας του Βυζαντιακού Κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως Ώραι 3.

Φιλοσοφία. Εμπειρική ψυχολογία  Ώρα 1.

Στρατιωτικαί ασκήσεις Ώραι 3.

Εν τη Δ' τάξει.

Ελληνική γλώσσα. Συγγραφείς: Θουκυδίδης, Πλάτων, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Θεόκριτος, Όμηρος, Πλούταρχος. Θουκυδίδου. Επιτάφιος.- Πλάτωνος, Γοργίας, Πρωταγόρας.- Καθ' όλον το έτος δις της εβδομάδος δράμα· (δύο του Σοφοκλέους, η εν τούτου και εν του Εύριπίδου, ων το πρώτον μετ' επιστασίας), Θεόκριτου ειδύλλια κατ' εκλογήν.- Ανάγνωσις αδιδάκτων ραψωδιών της Ιλιάδος και της Οδύσσειας και των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου. Στοιχεία ελληνικής γραμματολογίας.

Ώραι 10.

θέματα και εκθέσεις κατ' οίκον. Υπαγόρευσις υπό του διδάσκοντος παραφράσεως κειμένου Έλληνος συγγραφέως και άμεσος μεταγραφή τούτων εις την αρχαίαν υπό των μαθητών  . Ώραι 2.

Μαθηματικά. Στερεομετρία ολόκληρος πλην των εφαρμογών. Στοιχεία ευθυγράμμου τριγωνομετρίας  Ώραι 3.

Κοσμογραφία  Ώραι 2,

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/297.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Φυσική πειραματική. Περί μαγνητισμού· περί στατικού και δυναμικού ηλεκτρισμού· ακουστική και οπτική   Ώραι 3,

Λατινική γλώσσα. Συγγραφείς' Κικέρων, Τάκιτος, Βιργίλιος, Οράτιος.- Κικέρωνος, pro Sestio, Philippicae I. II. pro Milone, pro Murena, pro Ligario.- Τακίτου Vita Agricolae.- Βιργιλίου Αινείας.- Όρατίου ωδαί κατ' εκλογήν (ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 50 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως). Ανάγνωσις εις του Lhomond de viris illustribus urbis Romae. Θέματα Ώραι 4.

Γαλλική γλώσσα. Κατά το Β' διάταγμα της 23 Ιουνίου 1884   Ώραι 3.

Φιλοσοφία. Λογική Ώρα 1.

Ιστορία. Ιστορία των νεωτέρων χρόνων, διδασκόμενης κατ' έκτασιν της ιστορίας της Ελληνικής επαναστάσεως ( ;)

Στρατιωτικαί ασκήσεις. Ώραι 3.

Εν Αθήναις τη 31 8βριου 1886.

Ο Υπουργός Π. MANETAΣ

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/298.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

67 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Νόμος ΑΧΙΑ'/20 Δεκεμβρίου 1887)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Περί γυμναστών και βοηθών της γυμναστικής και διδασκάλων της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας.

Νόμος AXIA'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Άρθρoν 1. Εν εκάστω γυμνασίω και τω προσηρτημένω αυτώ ελληνικώ σχολείω διορίζεται εις γυμναστής επί μηνιαίω μισθώ δραχμών εκατόν είκοσιν. Εν γυμνασίοις έχουσι τάξεις διηρημένας εις τμήματα, η εις α είναι προσηρτημένα πλείονα του ενός ελληνικά σχολεία, προστίθενται και εις η πλείονες βοηθοί των γυμναστικών ασκήσεων, επί μηνιαίω μισθώ δραχμών ογδοήκοντα, ανατιθέμενης εκάστω της διδασκαλίας των μαθητών τριών τάξεων η τμημάτων τάξεως. Βοηθοί των γυμναστικών ασκήσεων δύνανται να διορισθώσι και εις απηρτημένα ελληνικά σχολεία, όταν ταύτα έχωσιν ίδιον γυμναστήριον.

Άρθρον 2. Διορίζεται διδάσκαλος της καλλιγραφίας και της ιχνογραφίας εν ελληνικοίς σχολείοις, επί μηνιαίω μισθώ μέχρι δραχμών εκατόν κατά μήνα, ο ευδοκιμήσας εν έξετάσεσιν εις τα μαθήματα ταύτα, κανονισθησομέναις διά Βασιλικού διατάγματος. Οι διατελούντες η οι διατελέσαντες διδάσκαλοι της καλλιγραφίας δύνανται να διορισθώσιν εις την αυτήν θέσιν, εφ' ω και πρότερον είχον μισθώ.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 349/24 Δεκεμβρίου 1887.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/299.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1887.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργός

Π. MANETAΣ

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/300.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

68

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Νόμος ΑΨΚΓ/22 Μαρτίου 1889)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργοί Χ. Τρικούπης, Γ. Θεοτόκης

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις γυμνασίοις.

ΝΟΜΟΣ ΑΨΚΓ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Διά την εν άπασι τοις γυμνασίοις σύμφωνον εκτέλεσιν των κειμένων διατάξεων περί του μαθήματος των στρατιωτικών αθλήσεων διορίζεται, γενικός επόπτης η εξ ανωτέρων αξιωματικών του στρατού η εκ διδακτόρων του εθνικού Πανεπιστημίου, αποδεικνύντων των τελευταίων ότι κέκτηνται την απαιτουμένην ικανότητα διά δοκιμασίας ενώπιον τριμελούς επιτροπής εξ ανωτέρων αξιωματικών, διοριζομένης υπό του επί των στρατιωτικών υπουργού.

Άρθρον 2. Έργον του επόπτου είνε α') να εξετάζη τα περί της στρατιωτικής εκπαιδεύσεως των μαθητών υποβαλλόμενα εις το υπουργείον της εκπαιδεύσεως, β') να κανονίζη την καθόλου και εν εκάστω γυμνασίω πρόοδον του στρατιωτικού μαθήματος, γ') να επιθεωρή τη συναινέσει του επί της εκπαιδεύσεως υπουργού τα γυμνάσια των επαρχιών και δ') να παρίσταται και διευθύνη αυτοπροσώπως την στρατιωτικήν εκπαίδευσιν των εν Αθήναις μαθητών.

Άρθρον 3. Ο γενικός επόπτης υπάγεται εις τας υπό του νόμου ΑΡΙΓ' της 14 Μαΐου 1884 οριζομένας διατάξεις περί πειθαρχικών ποινών και παύσεως, αίτινες επιβάλλοντα!, υπό του υπουργού της δημοσίας εκπαιδεύσεως, εις ου τας διαταγάς υπάγεται ούτος.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 79/27 Μαρτίου 1889.

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/301.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4, Ο γενικός επόπτης δύναται να φέρη την διά Βασιλικού διατάγματος οριζομένην στολήν.

Άρθρον 5 Ο μισθός του γενικού" επόπτου ορίζεται εις δραχμάς 250 κατά μήνα, αυξανόμενος ανά πέντε έτη κατά 50 δραχμάς μέχρι, της συμπληρώσεως των 400 δραχμών, αίτινες είνε ο ανώτατος όρος του μισθού αυτού,

Η προγενεστέρα δημοσία υπηρεσία του γενικού επόπτου εν ομοιοβάθμω μεν θέσει λογίζεται διά την υπό του ανωτέρω εδαφίου οριζομένην αύξησιν του μισθού αυτού, εν θέσει δε κατωτέρα λογίζεται μόνον ως προς την αντιστοιχούσαν αύξησιν εις την πρώτην πενταετίαν, οσηδήποτε και αν η η υπηρεσία αυτή,

Ο διοριζόμενος εις την θέσιν του γενικού επόπτου ανώτερος αξιωματικός απολαμβάνει τας νενομισμένας αποδοχάς του βαθμού του.

Εις τον γενικόν έπόπτην προσεπιχορηγείται δι' έξοδα παραστάσεως και επιμίσθιον εκ δραχμών 50 κατά μήνα.

Άρθρον 6 Ο στερούμενος τα κατά το άρθρον 1 οριζόμενα ειδικά προσόντα, αλλά διατελέσας προ της ισχύος του παρόντος νόμου εις την θέσιν του γενικού επόπτου επί έτος τουλάχιστον, δύναται να διορισθή εις την διά του παρόντος νόμου οριζομένην θέσιν του γενικού επόπτου.

Άρθρον 7, Διά Βασιλικού διατάγματος ορισθήσονται τα προς εκτέλεσιν του παρόντος νόμου,

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι τη 22 Μαρτίου 1889.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών Ο Υπουργός των Στρατιωτικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/302.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

69

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

(Έγγραφο 3797/29 Μαρτίου 1889)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Γ. Θεοτόκης

Αριθ. 3797.

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τον κ. γυμνασιάρχην του εν Σπάρτη γυμνασίου.

Αποκρινόμενρι εις την υπ' αριθ. 157 υμετέραν αναφοράν δηλούμεν υμίν ότι εκ των διατάξεων του άρθρου 2 του ΑΡΙΘ της 31 Μαρτίου 1883, περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια κλπ. Νόμου και των άρθρων 1. και 4 του Στρατιωτικού κανονισμού των μαθητών των Γυμνασίων του Κράτους εξάγεται, ότι εξετάσεις διά τας στρατιωτικάς ασκήσεις δεν γίνονται, αλλ' ο επόπτης αξιωματικός κρατεί έλεγχον, εν ω σημειούται πάσα απουσία μαθητού από των ασκήσεων, ο βαθμός της εν ταις ασκήσεσιν επιδόσεως εκάστου μαθητού και ο της πειθαρχίας και διαγωγής αυτού,

Ο δε γυμνασιάρχης υπολογίζων κατά τους μηνιαίους τούτους ελέγχους τον μέσον βαθμόν της προόδου εκάστου μαθητού, αναγράφει αυτόν εν τω βιβλίω του γενικού ελέγχου συμφώνως ταις διατάξεσι των άρθρων 20, 27 και 33 του περί εγγραφής και εξετάσεων Β. Διατάγματος της 11 Μαΐου 1884, όθεν κατά ταύτα δέον του λοιπού να συμμορφούσθε.

Εν Αθήναις, τη 29 Μαρτίου 1889.

Ο Υπουργός

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Εκοινοποιήθη εγκυκλίως και προς τους λοιπούς γυμνασιάρχας.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Γ', σ. 95.

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/303.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

70

ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Β. Διάταγμα / 30 Απριλίου 1889)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Γ. Θεοτόκης

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τον χρόνου των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις γυμνασίοις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 4 του ΑΡΙΘ' της 31 Μαρτίου 1883 περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια νόμου'

Προτάσει των Ημετέρων Υπουργών, του τε επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και του επί των Στρατιωτικών, διατάσσομεν τάδε·

Aι στρατιωτικαί ασκήσεις εν τοις γυμνασίοις του Κράτους άρχονται κατά την τρίτην εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγουσι τη 30 Απριλίου εκάστου σχολικού έτους.

Πασά αντικείμενη διάταξις προγενεστέρα καταργείται.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 30 Απριλίου 1889.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χ, ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 113/3 Μαΐου 1889.

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/304.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

71

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

(Β. Διάταγμα / 12 Απριλίου 1891)

Κυβέρνηση θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Γεροκωστόπουλος

Περί εγγραφής και εξετάσεως των μαθητών γυμνασίων και ελληνικών σχολείων.

Άρθρον 43ον

Έκαστος των διδασκόντων οφείλει πάντως α') να δοκιμάζη εν τω μαθήματι καθ' έκαστον μήνα άπαντας τους μαθητάς, το δε ποσόν των δοκιμασιών κανονίζεται κατά τον αριθμόν των μαθητών και τ.ο ποσόν των ωρών της εβδομαδιαίας εκάστου μαθήματος διδασκαλίας, εν υπερβάλλοντι δε αριθμώ μαθητών επιτρέπεται και μόνη η έγγραφος δοκιμασία, β') να εκτελή τακτικώς και μετ' αυστηρότητος τας διά των άρθρων 74, 75 και 93 του οργανικού διατάγματος του 1836 διατασσομένας εγγράφους ασκήσεις, γ') να προκαλή" κατά δίμηνον η και κατά μήνα εν τοις ελληνικοίς, αν το ποσόν της διδαχθείσης ύλης απαρτίζη τι καθ' αυτό πλήρες, διαγωνισμόν, συνεννοούμενος περί τούτου πρότερον μετά του διευθύνοντος και προαναγγέλλων αυτό εις τους μαθητάς, δ') ν' αναγράφη εν τω μηνιαίω ελέγχω ευκρινώς τον βαθμόν της επιδόσεως των εκάστοτε δοκιμαζόμενων προφορικώς και διαγωνιζομένων εγγράφως, την φοίτησιν αυτών και· την διαγωγήν, ε') να ενεργή μεν προχείρως ό,τι νομίζει συντελεστικόν προς αναπλήρωσιν των τυχόν ελλείψεων των μαθητών, να ανακοινοί δε και εκτάκτως μέν; τακτικώς όμως κατά μήνα τα της ποιότητος καθ' όλου αυτών εις τον διευθυντήν, όστις προς όσους αν νομίση πρόσφορον εις πρόληψιν των τυχόν εκτροπών ανακοινοί και εγγράφως εις τους κηδεμόνας τας των επιτροπευομένων ελλείψεις.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 129/9 Μαΐου 1891.

Σελ. 304
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 285
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  61

  ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

  (Εγκύκλιος 16517/20 Νοεμβρίου 1885)

  Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Κοντογούρης

  Αριθ. πρωτ. 16517.

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  Περί αναβολής των στρατιωτικών ασκήσεων.

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  Προς τους εκτός της πρωτευούσης γυμνασιάρχας.

  Αι σοβαραί περιστάσεις, υφ' ας σήμερον διατελεί το έθνος, μη επιτρέπουσαι τον διορισμόν αξιωματικών διά τας στρατιωτικάς ασκήσεις των μαθητών των εκτός της πρωτευούσης Γυμνασίων του Κράτους, μας αναγκάζουσι να αναγγείλωμεν υμίν, ων τίνες απηύθυναν τω Υπουργείω έγγραφα αφορώντα ακριβώς εις τας στρατιωτικάς ασκήσεις, ότι αύται αναβάλλονται μέχρις ου αρθώσιν οι μνημονευθέντες σοβαροί αντιπίπτοντες λόγοι. Είνε δε περιττόν να είπωμεν υμίν, ότι μετά την επίσημον ταύτην αναβολήν των στρατιωτικών ασκήσεων επάναγκες καθίσταται να μεταρρυθμισθή το ωρολόγιον της διδασκαλίας εν τοις καθ' υμάς γυμνασίοις επί το λυσιτελέστερον.

  Εν Αθήναις, τη 20 Νοεμβρίου 1885.

  Ο Υπουργός A, ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ

  Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Β', σ. 80.