Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 298-317 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/298.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

67 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Νόμος ΑΧΙΑ'/20 Δεκεμβρίου 1887)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Περί γυμναστών και βοηθών της γυμναστικής και διδασκάλων της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας.

Νόμος AXIA'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Άρθρoν 1. Εν εκάστω γυμνασίω και τω προσηρτημένω αυτώ ελληνικώ σχολείω διορίζεται εις γυμναστής επί μηνιαίω μισθώ δραχμών εκατόν είκοσιν. Εν γυμνασίοις έχουσι τάξεις διηρημένας εις τμήματα, η εις α είναι προσηρτημένα πλείονα του ενός ελληνικά σχολεία, προστίθενται και εις η πλείονες βοηθοί των γυμναστικών ασκήσεων, επί μηνιαίω μισθώ δραχμών ογδοήκοντα, ανατιθέμενης εκάστω της διδασκαλίας των μαθητών τριών τάξεων η τμημάτων τάξεως. Βοηθοί των γυμναστικών ασκήσεων δύνανται να διορισθώσι και εις απηρτημένα ελληνικά σχολεία, όταν ταύτα έχωσιν ίδιον γυμναστήριον.

Άρθρον 2. Διορίζεται διδάσκαλος της καλλιγραφίας και της ιχνογραφίας εν ελληνικοίς σχολείοις, επί μηνιαίω μισθώ μέχρι δραχμών εκατόν κατά μήνα, ο ευδοκιμήσας εν έξετάσεσιν εις τα μαθήματα ταύτα, κανονισθησομέναις διά Βασιλικού διατάγματος. Οι διατελούντες η οι διατελέσαντες διδάσκαλοι της καλλιγραφίας δύνανται να διορισθώσιν εις την αυτήν θέσιν, εφ' ω και πρότερον είχον μισθώ.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 349/24 Δεκεμβρίου 1887.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/299.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1887.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργός

Π. MANETAΣ

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/300.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

68

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Νόμος ΑΨΚΓ/22 Μαρτίου 1889)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργοί Χ. Τρικούπης, Γ. Θεοτόκης

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις γυμνασίοις.

ΝΟΜΟΣ ΑΨΚΓ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Διά την εν άπασι τοις γυμνασίοις σύμφωνον εκτέλεσιν των κειμένων διατάξεων περί του μαθήματος των στρατιωτικών αθλήσεων διορίζεται, γενικός επόπτης η εξ ανωτέρων αξιωματικών του στρατού η εκ διδακτόρων του εθνικού Πανεπιστημίου, αποδεικνύντων των τελευταίων ότι κέκτηνται την απαιτουμένην ικανότητα διά δοκιμασίας ενώπιον τριμελούς επιτροπής εξ ανωτέρων αξιωματικών, διοριζομένης υπό του επί των στρατιωτικών υπουργού.

Άρθρον 2. Έργον του επόπτου είνε α') να εξετάζη τα περί της στρατιωτικής εκπαιδεύσεως των μαθητών υποβαλλόμενα εις το υπουργείον της εκπαιδεύσεως, β') να κανονίζη την καθόλου και εν εκάστω γυμνασίω πρόοδον του στρατιωτικού μαθήματος, γ') να επιθεωρή τη συναινέσει του επί της εκπαιδεύσεως υπουργού τα γυμνάσια των επαρχιών και δ') να παρίσταται και διευθύνη αυτοπροσώπως την στρατιωτικήν εκπαίδευσιν των εν Αθήναις μαθητών.

Άρθρον 3. Ο γενικός επόπτης υπάγεται εις τας υπό του νόμου ΑΡΙΓ' της 14 Μαΐου 1884 οριζομένας διατάξεις περί πειθαρχικών ποινών και παύσεως, αίτινες επιβάλλοντα!, υπό του υπουργού της δημοσίας εκπαιδεύσεως, εις ου τας διαταγάς υπάγεται ούτος.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 79/27 Μαρτίου 1889.

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/301.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4, Ο γενικός επόπτης δύναται να φέρη την διά Βασιλικού διατάγματος οριζομένην στολήν.

Άρθρον 5 Ο μισθός του γενικού" επόπτου ορίζεται εις δραχμάς 250 κατά μήνα, αυξανόμενος ανά πέντε έτη κατά 50 δραχμάς μέχρι, της συμπληρώσεως των 400 δραχμών, αίτινες είνε ο ανώτατος όρος του μισθού αυτού,

Η προγενεστέρα δημοσία υπηρεσία του γενικού επόπτου εν ομοιοβάθμω μεν θέσει λογίζεται διά την υπό του ανωτέρω εδαφίου οριζομένην αύξησιν του μισθού αυτού, εν θέσει δε κατωτέρα λογίζεται μόνον ως προς την αντιστοιχούσαν αύξησιν εις την πρώτην πενταετίαν, οσηδήποτε και αν η η υπηρεσία αυτή,

Ο διοριζόμενος εις την θέσιν του γενικού επόπτου ανώτερος αξιωματικός απολαμβάνει τας νενομισμένας αποδοχάς του βαθμού του.

Εις τον γενικόν έπόπτην προσεπιχορηγείται δι' έξοδα παραστάσεως και επιμίσθιον εκ δραχμών 50 κατά μήνα.

Άρθρον 6 Ο στερούμενος τα κατά το άρθρον 1 οριζόμενα ειδικά προσόντα, αλλά διατελέσας προ της ισχύος του παρόντος νόμου εις την θέσιν του γενικού επόπτου επί έτος τουλάχιστον, δύναται να διορισθή εις την διά του παρόντος νόμου οριζομένην θέσιν του γενικού επόπτου.

Άρθρον 7, Διά Βασιλικού διατάγματος ορισθήσονται τα προς εκτέλεσιν του παρόντος νόμου,

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι τη 22 Μαρτίου 1889.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών Ο Υπουργός των Στρατιωτικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/302.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

69

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

(Έγγραφο 3797/29 Μαρτίου 1889)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Γ. Θεοτόκης

Αριθ. 3797.

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τον κ. γυμνασιάρχην του εν Σπάρτη γυμνασίου.

Αποκρινόμενρι εις την υπ' αριθ. 157 υμετέραν αναφοράν δηλούμεν υμίν ότι εκ των διατάξεων του άρθρου 2 του ΑΡΙΘ της 31 Μαρτίου 1883, περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια κλπ. Νόμου και των άρθρων 1. και 4 του Στρατιωτικού κανονισμού των μαθητών των Γυμνασίων του Κράτους εξάγεται, ότι εξετάσεις διά τας στρατιωτικάς ασκήσεις δεν γίνονται, αλλ' ο επόπτης αξιωματικός κρατεί έλεγχον, εν ω σημειούται πάσα απουσία μαθητού από των ασκήσεων, ο βαθμός της εν ταις ασκήσεσιν επιδόσεως εκάστου μαθητού και ο της πειθαρχίας και διαγωγής αυτού,

Ο δε γυμνασιάρχης υπολογίζων κατά τους μηνιαίους τούτους ελέγχους τον μέσον βαθμόν της προόδου εκάστου μαθητού, αναγράφει αυτόν εν τω βιβλίω του γενικού ελέγχου συμφώνως ταις διατάξεσι των άρθρων 20, 27 και 33 του περί εγγραφής και εξετάσεων Β. Διατάγματος της 11 Μαΐου 1884, όθεν κατά ταύτα δέον του λοιπού να συμμορφούσθε.

Εν Αθήναις, τη 29 Μαρτίου 1889.

Ο Υπουργός

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Εκοινοποιήθη εγκυκλίως και προς τους λοιπούς γυμνασιάρχας.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Γ', σ. 95.

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/303.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

70

ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Β. Διάταγμα / 30 Απριλίου 1889)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Γ. Θεοτόκης

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τον χρόνου των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις γυμνασίοις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 4 του ΑΡΙΘ' της 31 Μαρτίου 1883 περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια νόμου'

Προτάσει των Ημετέρων Υπουργών, του τε επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και του επί των Στρατιωτικών, διατάσσομεν τάδε·

Aι στρατιωτικαί ασκήσεις εν τοις γυμνασίοις του Κράτους άρχονται κατά την τρίτην εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγουσι τη 30 Απριλίου εκάστου σχολικού έτους.

Πασά αντικείμενη διάταξις προγενεστέρα καταργείται.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 30 Απριλίου 1889.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χ, ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 113/3 Μαΐου 1889.

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/304.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

71

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

(Β. Διάταγμα / 12 Απριλίου 1891)

Κυβέρνηση θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Γεροκωστόπουλος

Περί εγγραφής και εξετάσεως των μαθητών γυμνασίων και ελληνικών σχολείων.

Άρθρον 43ον

Έκαστος των διδασκόντων οφείλει πάντως α') να δοκιμάζη εν τω μαθήματι καθ' έκαστον μήνα άπαντας τους μαθητάς, το δε ποσόν των δοκιμασιών κανονίζεται κατά τον αριθμόν των μαθητών και τ.ο ποσόν των ωρών της εβδομαδιαίας εκάστου μαθήματος διδασκαλίας, εν υπερβάλλοντι δε αριθμώ μαθητών επιτρέπεται και μόνη η έγγραφος δοκιμασία, β') να εκτελή τακτικώς και μετ' αυστηρότητος τας διά των άρθρων 74, 75 και 93 του οργανικού διατάγματος του 1836 διατασσομένας εγγράφους ασκήσεις, γ') να προκαλή" κατά δίμηνον η και κατά μήνα εν τοις ελληνικοίς, αν το ποσόν της διδαχθείσης ύλης απαρτίζη τι καθ' αυτό πλήρες, διαγωνισμόν, συνεννοούμενος περί τούτου πρότερον μετά του διευθύνοντος και προαναγγέλλων αυτό εις τους μαθητάς, δ') ν' αναγράφη εν τω μηνιαίω ελέγχω ευκρινώς τον βαθμόν της επιδόσεως των εκάστοτε δοκιμαζόμενων προφορικώς και διαγωνιζομένων εγγράφως, την φοίτησιν αυτών και· την διαγωγήν, ε') να ενεργή μεν προχείρως ό,τι νομίζει συντελεστικόν προς αναπλήρωσιν των τυχόν ελλείψεων των μαθητών, να ανακοινοί δε και εκτάκτως μέν; τακτικώς όμως κατά μήνα τα της ποιότητος καθ' όλου αυτών εις τον διευθυντήν, όστις προς όσους αν νομίση πρόσφορον εις πρόληψιν των τυχόν εκτροπών ανακοινοί και εγγράφως εις τους κηδεμόνας τας των επιτροπευομένων ελλείψεις.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 129/9 Μαΐου 1891.

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/305.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 12η Απριλίου 1891.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός AXIΛ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

20

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/306.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

72

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Εγκύκλιος 9515/6751/14 Απριλίου 1891)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Γεροκωστόπουλος

Αριθ. πρωτ. 9515.

Διεκ. 6751.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Τον περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών Β. Διατάγματος της 12 Απριλίου 1891.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς άπαντας τους λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως.

Εν άρθρω 43 περιέχονται εν συνόψει τα καθήκοντα των διδασκόντων, τα οποία κυρίως περί τα εξής δύο στρέφοντα!, α') περί την ακριβή κατά χρόνον διδασκαλίαν και β') περί την αληθή κατά τε ποιον και ποσόν. Το πρώτον επιτυγχάνεται εάν μη διά περικοπής εν αρχή και εν τέλει του μαθήματος η δι' αργολογίας εν τω μέσω περιορίζηται ο καθωρισμένος προς διδασκαλίαν χρόνος, η τούτου δε τήρησις αφίνεται τοις διευθύνουσι και τη συνειδήσει εκάστου των διδασκόντων. Το δεύτερον κατορθούται 1) εάν η διδασκαλία περιορίζηται εντός των ορίων του μαθήματος εκάστης τάξεως και μόνον εντός τούτων άνευ εκτάσεως εις θέμα του υπέρ τας δυνάμεις των διδασκομένων χάριν επιδείξεως, 2) εάν ελλείπωσι τα μακρά καθ' υπαγόρευσιν γραπτά σημειώματα και αι λεπτολόγοι βιογραφίαι και άλλα άσχετα προς το μάθημα πολλάκις, 3) εάν τα γραπτά γυμνάσματα ου μόνον γίνωνται καθ' εβδομάδα αλλά και διορθώνται πάντα 4) εάν διά συνετής διδασκαλίας εξεγείρηται το πνεύμα των διδασκομένων προς αυτενέργειαν και μη απομαραίνηται και άπομωραίνηται διά ξηρών και ανουσίων τύπων. Ο διδάσκαλος ο καλός έχων προ αυτού ζύμην ευμάλακτον δύναται

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Γ', σ. 140-162. Τα παραθέματα είναι από τις σ. 158-159 και 160-161.

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/307.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

να οφείλει να την διάπλαση και σχηματίση κατά τας ανάγκας και αξιώσεις της πολιτείας καθόλου και του ατόμου ιδία, άλλως αποξηραίνων ταύτην συντελεί εις τον καθολικόν όλεθρον, Υμείς λοιπόν οι διδάσκαλοι δύνασθε να διαπλάσητε και διαμορφώσητε τους νέους εμφυσώντες ταις τρυφεραίς καρδίαις τούτων παν αγαθόν, παν τέλειον. Διδάσκοντες τους μαθητάς την τήρησιν των επιβεβλημένων αυτοίς καθηκόντων επιτυγχάνετε τότε μόνον όταν υμείς διά των πράξεων τελήτε όσα διδάσκετε, άλλως όταν άλλα μεν διδάσκετε άλλα δε πράττετε, καθίστασθε ολέθριοι, διότι πάσα αρετή υμών μεταγγίζεται ανεπαισθήτως τοις παιδευομένοις και πάσα κακία ριζούται αναποσπάστως εν αυτοίς,

Και τα προγράμματα ανάγκη να υποβάλλωνται εγκαίρως, ίνα επιφέρηται διόρθωσις των τυχόν ημαρτημένων. Ως προς την σύνταξιν των προγραμμάτων μέχρις ου συνταχθή ενιαίον τοιούτον και αναλυτικόν εν πάσι, παραγγέλλομεν υμίν τάδε α') τα μαθήματα τα κατανέμωνται κατ' αναλογίαν προς τας ημέρας της εβδομάδος και προς το χρονικόν διάστημα προ μεσημβρίας και μετά μεσημβρίαν, ουδόλως επιτρεπομένης διδασκαλίας από της μεσημβρίας μέχρι της 2 μ,μ, β') τα ελληνικά τάσσονται πρώτα την πρωίαν, τα λατινικά δε και μαθηματικά μετά μεσημβρίαν, αλλ' ούτως ώστε να μη διδάσκωνται εν τη αυτή ημέρα εν τη αυτή τάξει λατινικά και μαθηματικά· επιτρέπεται μετάθεσις των μαθηματικών την πρωίαν, όταν είνε τάξεις γυμνασιακά., διηρημέναι, γ') η διδασκαλία εν πάσαις ταις τάξεσι να άρχηται συγχρόνως, δ') ο διευθύνων γυμνάσιον να αναλαμβάνη την διδασκαλίαν των ελληνικών εν τη ανωτέρα τάξει και της ψυχολογίας και της λογικής εν τη τρίτη και τετάρτη, ο της γαλλικής προς τούτοις και την της ιστορίας τουλάχιστον μιας τάξεως οι δε ελληνισταί διδάσκουσιν κατ' αναλογίαν τα ελληνικά, λατινικά, ιστορίαν, γεωγραφίαν και φυσικήν ιστορίαν εν πάσαις ταις τάξεσιν, εάν δεν υπάρχωσιν ένεκα των κειμένων διωρισμένοι ειδικοί καθηγηταί των τελευταίων τριών μαθημάτων.

Εν Αθήναις, τη 14η Απριλίου 1891

Ο Υπουργός

AXIΛ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/308.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

73

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1886

(Απόφαση 14539/2 Αυγούστου 1894)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Δ. Καλλιφρονάς

Αριθ. 14539.

Περί τροποποιήσεως τον από 31 Οκτωβρίου 1886 προγράμματος

των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις

διδακτέων μαθημάτων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της 31ης Δεκεμβρίου 1836, το άρθρον 1 του ,BPA' νόμου της 14 Ιανουαρίου 1893 περί μεταβολής διατάξεων τινών των νόμων περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και το άρθρον 1 του περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως Β, διατάγματος της 4ης Σεπτεμβρίου 1882·

Αποφασίζομεν

Το πρόγραμμα της 31ης Οκτωβρίου 1886 των εν τοις ελληνικοίς σχολε'ιοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων θα ισχύη και διά την από της 3ης Σεπτεμβρίου 1894 αρχομένην τριετή σχολικήν περίοδον, πλην των εν τοις επομένοις μεταρρυθμιζομένων διατάξεων,

Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τ η A' τάξει

Ελληνική γλώσσα.- Ερμηνεία τεμαχίων εκ της προς χρήσιν της τάξεως ταύτης ωρισμένης Χρηστομαθείας, Γραμματικής το τυπικόν μετ' ολιγίστων γενικών κανόνων και συντακτικού τα στοιχειωδέστατα. Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως, και της εννοίας εκάστης περιόδου και έκαστης παραγράφου. Ασκήσεις ορθογραφικαί, εφαρμογή των δεδιδαγμένων κανόνων και

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 89, τχ. Β'/Ί2 Αυγούστου 1894.

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/309.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τύπων της γραμματικής. Καθ' εβδομάδα ώραι 8. - Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων ελλήνων λογογράφων και ποιητών. Ανάπτυξις των διδασκομένων. Συμπλήρωσις και σύνθεσις φράσεων της γραφομένης γλώσσης από στόματος και επί του πίνακος. Απαγγελία και αποστήθησις ποιημάτων, Ώραι 4.

Ιστορία. - Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος. 2.

Εν τη Β' τάξει

Ιστορία. - Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, του Βυζαντίου και του δουλεύσαντος Ελλην. Έθνους, Ώραι 2.

Εν τη Γ' τάξει

Ιστορία. - Επιτομή της Ιστορίας των Ελλήνων από της αρχής αυτών μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Ώραι 3,

Πρόγραμμα των εν τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τη A' τάξει

Γεωγραφία. - Γεωγραφία της Ευρώπης, κατά πλάτος δε των Ελληνικών χωρών, Ώραι 2,

Ιστορία. - Ιστορία των αρχαίων ανατολικών λαών καί. του Ελλην. Έθνους μέχρι της αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων. Ώραι 3,

Εν τη Β' τάξει

Γεωγραφία. - Γεωγραφία των άλλων Ηπείρων πλην της Ευρώπης. Ώραι 2.

Ιστορία. - Ιστορία των Ρωμαίων και του Βυζαντιακού κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων. Ώραι 3.

Εν τη Γ' τάξει

Ιστορία. - Ιστορία του μέσου αιώνος, πλην της του Βυζαντιακού Κράτους, και των νεωτέρων χρόνων μέχρι της Γαλλικής επαναστάσεως. Ώραι 3.

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/310.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν τη Δ' τάξει

Ιστορία.- Ιστορία του δεκάτου ενάτου αιώνος και εν πλάτει της Ελληνικής επαναστάσεως. Ώραι 3.

Εν Αθήναις τη 2 Αυγούστου 1894.

Ο Υπουργός Δ. Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/311.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

74

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1896

(Β. Διάταγμα / 23 Αυγούστου 1896)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Δ. Πετρίδης

Περί προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1, 2, 7-16, 64, 69-81 του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 περί κανονισμού των Ελληνκών σχολείων και γυμνασίων και το διάταγμα περί του προγράμματος των εν αυτοίς διδακτέων μαθημάτων της 23 Ιουνίου 1884 και το διάταγμα περί τροποποιήσεως του από 23 Ιουνίου 1884 προγράμματος των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της 11 Αυγούστου 1.885 και το Β. διάταγμα περί μεταβολής εν τω Β. διατάγματι της 31 Αυγούστου 1885 περί του προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων της 29 Σεπτεμβρίου 1886 και τα περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων της 31 Οκτωβρίου 1886, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε·

Το πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από της χειμερινής εξαμηνίας του σχολικού

έτους 1896-1897 ως εξής.

Πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων

Α΄ τάξις

Ελληνικά. Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων α') Εκ των Αισωπείων μύθων (άνευ των επιμυθίων), β') Εκ της Απολλοδώρου βιβλιοθήκης, γ') Εκ των Πλουτάρχου αποφθεγμάτων, δ') Εκ των Διογένους του Λαερτίου βίων. ε')

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 97, τχ. Β'/29 Αυγούστου 1896.

Σελ. 311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/312.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ της Αιλιανού ποικίλης ιστορίας, ς') Εκ των Αθηναίου δειπνοσοφιστών. ζ') Εκ του ανθολογίου του Στοβαίου.

Ακριβής εξήγησις της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης φράσεως και παραγράφου και εφαρμογής της γραμματικής. Ποσόν σελ. 25-30. Ώραι καθ' εβδομάδα τέσσαρες (4).

Γραμματική. Το τυπικόν μετ' ολίγων κανόνων και εφαρμογή αυτής επί προτάσεων εκλεγομένων προς εμπέδωσιν του δεδιδαγμένου μέρους αυτής. Ώραι 3.

Συνθέσεις ιδεών. Μύθοι και διηγημάτια σύντομα και ηθικά, περιγραφή ζώων, φυτών και άλλων αντικειμένων ων το περιεχόμενον και η μορφή δίδοται υπό του διδασκάλου. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Όρθογραφικαί ασκήσεις. Ερμηνεία των γραφομένων προτάσεων, σκοπίμως εκλεγομένων προς εμπέδωσιν του δεδιδαγμένου μέρους της γραμματικής. Ώρα 1.

Ποιήματα. Απαγγελία και αποστήθισις των εξής ποιημάτων μετ' εντελούς γνώσεως του περιεχομένου και παραβολής των εν αυτοίς λέξεων προς την αρχαίαν γλώσσαν·

1) Ο Θεός. Τις διδάσκει το πουλάκι. (Αλεξ. Κατακουζηνού).

2) Η πρωία ωραία ανατέλλει. (Αγγελ. Βλάχου).

3) Ο μόνος ποιητής. Ποίος κάμνει τα φυτά. (Αλεξ. Κατακουζηνού).

4) Το Τριαντάφυλλον. Τριαντάφυλλο κλειστό. (Αγγέλ. Βλάχου).

5) Το ρυάκι. Τρέχε φίλεργο ρυάκι. (Αλεξ. Κατακουζηνού),

6) Μη βασανίζετε τ' αβλαβή ζφα. (Αλεξ. Κατακουζηνού).

7) Τα διψασμένα άνθη. Τ' άνθη μου τ' αγαπημένα (Αλεξ. Κατακουζηνού).

8) Το χελιδόνι. Τι χαρά μου! τι χαρά! (Αλεξ. Κατακουζηνού).

9) Η μήτηρ μου. Συ μοι έδωκες φιλτάτη. (Αλεξ. Κατακουζηνού),

10) Ύμνος προς τον Θεόν, τον πλάστην των όλων. (Αγγέλ. Βλάχου).

11) Οι οφθαλμοί του θεού. Πόσα άστρα είνε. (Αλεξ. Κατακουζηνού).

12) Η Πέρδικα. (Γ. Ζαλοκώστα).

13) Ο Βοργιάς που τ' αρνάκια παγόνει. (Γ. Ζαλοκώστα).

14) Η περιστερά. (A. Ραγκαβή),

15) Τ' ορφανό. (A. Παράσχου).

16) Το φεγγάρι. (A. Βλάχου).

17) Ο επαίτης. (Ηλία Τανταλίδου),

18) Τ' ορφανό. Εις τον προθάλαμόν σας. (Αχιλ. Παράσχου).

19) Η εσπέρα. (Αγ. Βλάχου).

20) Το πρωί. (Ηλία Τανταλίδου).

21) Εωθινή προσευχή. (Αγ. Βλάχου).

22) Προ της Παναγίας. (Αχιλ, Παράσχου),

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/313.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23) Το ναυτόπουλο, (Ηλία Τανταλίδου).

24) Παιδί μου: ώρα σου καλή. (Γ. Βιζυηνού),

25) Το παιδί 'ς το ποτάμι. (Γ. Βιζυηνού),

26) Το καλοκαίρι, (Γ, Βιζυηνού).

27) To φθινόπωρον, (Δ. Καρασούτσα).

28) Ο χειμών. (Αγ. Βλάχου).

29) Η άνοιξις. (Αγ. Βλάχου).

30) Η θάλασσα και τα ποτάμια. (Γ. Δροσίνη).

31) Η τυφλή ανθοπώλις. (Γ, Ζαλοκώστα),

32) Ύμνος προς τον Θεόν. (Π, Σουτσου).

33) Ευχαριστία. (A. Ραγκαβή).

34) Η κόρη του Ιωάννου Γαλάτη. (A. Σούτσου).

35) Εμβατήριον, (Αγ. Βλάχου.) Ώρα 1,

Νεοελληνικά. Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος B, διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων ελλήνων λογογράφων και ποιητών. Ανάπτυξις των διδασκομένων και εφαρμογή γραμματικών κανόνων, Ώρα 1.

Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία της Π. Διαθήκης. Ώραι 2,

Μαθηματικά. Αριθμητική πρακτική εξ αρχής μέχρι των δεκαδικών συμπεριλαμβανομένων. Ώραι 2.

Προβλήματα. Εκ των εγκεκριμένων συλλογών προβλήματα προς εμπέδωσιν του δεδιδαγμένου μέρους της αριθμητικής και ασκήσεις εις το από στόματος λογίζεσθαι. Ώρα 1,

Γεωγραφία. Τα στοιχειωδέστατα της μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας, τα αναγκαιούντα προς κατανόησιν της γεωγραφίας της Ευρώπης. Γεωγραφία της Ελλάδος. Ανάγνωσις του γεωγραφικού χάρτου του δήμου και του νομού, εν ω οικεί ο διδασκόμενος. Χαρτογραφία συχνή ενός εκάστου δήμου, εκάστης επαρχίας, εκάστου νομού. Χαρτογραφία Πελοποννήσου, Στερεάς και ολοκλήρου της Ελλάδος. Νοερά ταξείδια ανά την Ελλάδα. Ώραι 2,

Ιστορία. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος.

Ώραι 2,

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία. Ώραι 3, Γυμναστική. Ώραι 3.

Β' Τάξις.

Ελληνικά. Ερμηνεία Ξενοφώντος Κύρου αναβάσεως μερών κατ' εκλογήν. Ποσον σελ, 35-40. Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης περιόδου και εκάστης παραγράφου. Εφαρμογή της γραμματικής και του συντακτικού. "Ώραι 4,

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/314.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γραμματική. Το τεχνολογικόν και ετυμολογικόν μετ'ορθογραφικών ασκήσεων, σκοπίμως εκλεγομένων προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους της γραμματικής, Ώραι 2.

Νεοελληνικά. Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδειξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης, Ώρα 1.

Συνθέσεις ιδεών. Περιγραφή τόπων, ορέων, ποταμών, πτηνών, δένδρων και άλλων αντικειμένων, μύθοι και διηγημάτια, Ώραι 2.

Συντακτικόν. Εξ αρχής μέχρι του περί συνδέσεως των προτάσεων και εφαρμογή τούτου επί προτάσεων προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους του συντακτικού, Ώραι 2,

Ποιήματα. Απαγγελία και αποστήθισις των εξής ποιημάτων μετ' εντελούς γνώσεως του περιεχομένου και παραβολής των εν αυτοίς λέξεων προς την αρχαίαν γλώσσαν'

1) Η Δέσπω.

2) Η αλωσις της Κωνσταντινουπόλεως.

3) Ωδή εις τον εν Κωνσταντινουπόλει ναόν της αγίας Σοφίας.

4) Σαμουήλ. (A. Βαλαωρίτης).

5) Νάνι - νάνι. (Α.Βαλαωρίτης).

6) Το νανάρισμα. (A. Βαλαωρίτης),

7) Η γή της Ελλάδος. (Άγγ. Βλάχος).

8) Θεού παρουσία. (A. Ραγκαβής).

9) Ο θεός και ο θάνατος. (Ι, Καρασούτσας).

10) το ρόδον. (Δ, Βικέλας).

11) Η Κυριακή. (Ηλ, τανταλίδης).

12) Πτηνόν να ήμουν, (A. Κατακουζηνός).

13) Θερινή νύξ, (Άγγ, Βλάχος).

14) Αποχαιρετισμός. (Ίω. Πολέμης).

15) Ο μύλος (A, Κατακουζηνός).

16) Το αρνάκι.

17) Το Εκκλησάκι, (A, Βλάχος),

18) Ο Μάϊος. (A. Βλάχος).

19) το δάσος, (Ηλ. Τανταλίδης),

20) Εν τω γυμναστηρίω.

21) Διάλογος. (Ήλ. Τανταλίδης).

22) Ο Ήλιος. (Άγγ. Βλάχος).

23) Η φιλοστοργία. (A. Κατακουζηνός).

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/315.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24) Τα πουλάκια. (A, Κατακουζηνός).

25) Φοβείσθε τον θεόν. (A. Κατακουζηνός).

26) Ο βίος. (Αγγ. Βλάχου),

27) Ανθύλλιον,

28) Το ύστατον χαίρε. (Άγγ. Βλάχος).

29) Άσμα γυμναστικής. (A, Κατακουζηνός),

30) Εμβατήριον. (A. Κατακουζηνός).

31) Άσμα νοσταλγούντος. (A. Κατακουζηνός).

32) Ο Εθνικός Ύμνος,

33) Η Ελευθερία, (Άγγ. Βλάχος),

34) Παράφρασις του H' ψαλμού, (Ηλ. Τανταλίδης),

35) Η αυτάρκεια. (Άγγ. Βλάχος).

36) Ο ναύτης εν τρικυμία. ('Αγγ. Βλάχος).

37) Οι αλιείς.

38) Ύμνος βασιλικός. (A. Ραγκαβής).

39) Ο καλός στρατιώτης.

40) Δέησις προς τον θεόν. (A. Κατακουζηνός).

41) Ο νεαρός στρατιώτης, (Άγγ. Βλάχος).

42) Ολονυκτία της Κρήτης.

43) Πολεμιστήριον άσμα του Τυρταίου, (Σ. Τρικούπης), Ώρα 1.

Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης. Ώραι 2.

Μαθηματικά. Επανάληψις και συνέχεια της αριθμητικής μέχρι τέλους. Ώραι 2.

Αριθμητικά προβλήματα. Εκ των εγκεκριμένων συλλογών, και ασκήσεις εις το από στόματος λογίζεσθαι, Ώρα 1.

Γεωγραφία. Επανάληψις των δεδιδαγμένων εν τη προηγουμένη τάξει. Γεωγραφία της Ελληνικής Χερσονήσου και της Ευρώπης, Χαρτογραφία των διδασκομένων μερών και νοερά ταξείδια. Ώραι 2.

Ιστορία. Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, του Βυζαντίου και του δουλεύσαντος Ελληνικού Έθνους. Ώραι 2.

Γαλλική γλώσσα. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής, ερμηνεία απλών φράσεων και διηγημάτων και διηγηματίων, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Εκ της γραμματικής οι κανόνες της προφοράς, οι τύποι των άρθρων και τα αριθμητικά, απλούσταται φράσεις διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκόμεναι, απομνημόνευσις λέξεων. Ώραι 3,

Φυσιογνωσία. Στοιχειώδεις γνώσεις της Φυσικής Ιστορίας, Ώραι 2.

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία. Ώραι 2.

Γυμναστική. Ώραι 3,

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/316.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ'. Τάξις,

Ελληνικά. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν των Ελληνικών και της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος, ποσόν σελ. 40-45. Εφαρμογή της Γραμματικής και του Συντακτικού. Ώραι 5.

Γραμματική. Επανάληψις των δυσκολωτέρων μερών της γραμματικής μετ' εφαρμογής επί προτάσεων επί τούτω εκλεγομένων, Ώρα 1.

Συντακτικόν επίτομον. Συνέχεια αυτού μέχρι τέλους μετ' εφαρμογής επί προτάσεων σκοπίμως εκλεγομένων προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους αυτού. Ώραι 2.

Νεοελληνικά. Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών ως και εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν. Ώρα 1,

Συνθέσεις ιδεών. Περιγραφαί φυσικών όντων και φαινομένων και βιωτικών υποθέσεων, παντοία κοινωνικά έγγραφα, επιστολαί, μετατροπή των διδασκομένων ποιημάτων εις πεζόν λόγον. Ώραι 2.

Ποιήματα. Απαγγελία και αποστήθησις των εξής ποιημάτων, ως και των εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν. Ώρα 1.

1) Αι μυίαι και το μέλι (Π, Σούτσος),

2) Χελιδόνισμα (Α. Χριστόπουλος).

3) Όνος φέρων λεοντήν (Π, Σούτσος),

4) Έλαφος και άμπελος (Π, Σούτσος).

5) Ο βοσκός ο ψεύστης (Π. Ι. Φέρμπος).

6) Το ναυτόπουλο (Ν. Δαμιανός),

7) Ο αποχαιρετισμός του χειμώνος :(Ι. Πολέμης).

8) Ο Χριστός και το παιδάκι (Αχ. Παράσχος),

9) Η ανοιξις (Ι, Βηλαράς).

10) Άνοιξις (A, Ραγκαβής).

11) Οι δύο φτωχοί (Γ, Δροσίνης).

12) Βάτραχος, Χελώνη και Όφις (Δ. Καμπούρογλους).

13) Τράγος και Αλώπηξ (Π. Σούτσος).

14) Η αλεπού καλογρηά (μύθος) (Γ. Δροσίνης).

15) Κώνωψ και Βούβαλος (Π. Σούτσος).

16) Όνος φέρων εικόνα (Π. Σούτσος),

17) Βάτραχος (Π, Σούτσος).

18) Η καλή συναναστροφή (Δ. Σ. Βυζάντιος).

19) Ο Τζίτζικας και το μυρμήγκι (A, Ρ, Ραγκαβής).

20) Ο κορυδαλός (Γ. Β, Βιζυηνός).

21) Ο Πατήρ και οι παίδες (Π. Σούτσος).

22) Ο Ήλιος και ο αέρας (Γ. Δροσίνης).

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/317.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23) το αηδόνι (Άγγ. Βλάχος).

24) Η ανάμνησις (Δ. Βικέλας).

25) Το σχολείον του χωρίου (Σ. Βασιλειάδης),

26) Το στερέωμα (Ι. Καρασούτσας),

27) Ο Δήμος και το καρυοφύλλι (A. Βαλαωρίτης).

28) Η σκλάβα (A. Βαλαωρίτης).

29) Ο Γλάρος (N, Δαμιανός).

30) Συμβουλαί (Ι. Βηλαράς),

31) Αδελφική αγάπη (Δημώδες κατά το αναγνωσματάριον Κουρτίδου).

32) Ο Μαυροδήμος (Δημώδες κατά το αναγνωσματάριον του Κουρτίδου),

33) Ελεημοσύνη (Αχ. Παράσχος) Κατά το αναγνωσματάριον Κουρτίδου.

34) τα στάχυα (ΜΑ.).

35) Χελώνη και αετός (Π, Ι. Φέρμπος).

36) Τιμή, φωτιά και νερό (Ι. Βηλαράς).

37) Κόραξ και αλώπηξ (A, Ρ. Ραγκαβής).

38) Τα δένδρα (Γ, Μ. Βιζυηνός).

39) Οι ψαράδες (Γ. Δροσίνης),

40) Γέρων και ο θάνατος (Π. Ι. Φέρμπος),

41) Η εληά (Κ. Παλαμάς).

42) Η νέα Ελλάς (Αγγ. Βλάχος).

43) Ο αποχαιρετισμός του κλέφτου (Δημώδες).

44) Ο πληγωμένος κλέφτης (Δημώδες),

45) Η διαθήκη του κλέφτου (Δημώδες).

Θρησκευτικά. Κατήχησις. Ώραι 2.

Μαθηματικά. Επανάληψις των δυσκολωτέρων μερών της αριθμητικής.

Ώρα 1.

Αριθμητικά προβλήματα. Εκ των εγκεκριμένων συλλογών, και ασκήσεις εις το από στόματος λύειν τοιαύτα και κατά το β' εξάμηνον,

Γεωμετρία. Ώραι 2.

Φυσιογνωσία. Στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής, της χημείας και της κοσμογραφίας. Ώραι 2.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας κατά τον εν ταις προηγουμέναις τάξεσι τρόπον, Ώραι 2,

Ιστορία. Επιτομή της ιστορίας των Ελλήνων από της αρχής αυτών μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Ώραι 2,

Λατινικά. Ανάγνωσις, γραφή και ερμηνεία φράσεων εξ αναγνωσματαρίου. Ώραι 2.

Λατ. Γραμματική. Το τυπικόν μόνον άνευ κανόνων, ασκήσεις γραπταί και προφορικαί προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους της γραμματικής. Ώρα 1,

Σελ. 317
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 298
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  67 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  (Νόμος ΑΧΙΑ'/20 Δεκεμβρίου 1887)

  Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

  Περί γυμναστών και βοηθών της γυμναστικής και διδασκάλων της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας.

  Νόμος AXIA'

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

  Άρθρoν 1. Εν εκάστω γυμνασίω και τω προσηρτημένω αυτώ ελληνικώ σχολείω διορίζεται εις γυμναστής επί μηνιαίω μισθώ δραχμών εκατόν είκοσιν. Εν γυμνασίοις έχουσι τάξεις διηρημένας εις τμήματα, η εις α είναι προσηρτημένα πλείονα του ενός ελληνικά σχολεία, προστίθενται και εις η πλείονες βοηθοί των γυμναστικών ασκήσεων, επί μηνιαίω μισθώ δραχμών ογδοήκοντα, ανατιθέμενης εκάστω της διδασκαλίας των μαθητών τριών τάξεων η τμημάτων τάξεως. Βοηθοί των γυμναστικών ασκήσεων δύνανται να διορισθώσι και εις απηρτημένα ελληνικά σχολεία, όταν ταύτα έχωσιν ίδιον γυμναστήριον.

  Άρθρον 2. Διορίζεται διδάσκαλος της καλλιγραφίας και της ιχνογραφίας εν ελληνικοίς σχολείοις, επί μηνιαίω μισθώ μέχρι δραχμών εκατόν κατά μήνα, ο ευδοκιμήσας εν έξετάσεσιν εις τα μαθήματα ταύτα, κανονισθησομέναις διά Βασιλικού διατάγματος. Οι διατελούντες η οι διατελέσαντες διδάσκαλοι της καλλιγραφίας δύνανται να διορισθώσιν εις την αυτήν θέσιν, εφ' ω και πρότερον είχον μισθώ.

  Ο παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 349/24 Δεκεμβρίου 1887.