Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 423-442 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/423.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1900

(Β. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1900)

Κυβέρνηση Γ, Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897

και 17 Νοεμβρίου 1897 Β. Διαταγμάτων περί κανονισμού

τον προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις

και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε.

Τα περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Ημέτερα Διατάγματα της 11 Σεπτεμβρίου 1897 και 17 Νοεμβρίου 1897, ως προς την διδασκαλίαν των αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών, γαλλικών, λατινικών, ιχνογραφίας εν τω ελληνικώ σχολείω, νεοελληνικών αναγνωσμάτων εν ταις δυσί κατωτέραις τάξεσι και ιστορίας εν τη ανωτέρα τάξει αυτού, ελληνικών, λατινικών, μαθηματικών εν τω γυμνασίω και θρησκευτικών εν ταις δυσίν ανωτέραις τάξεσιν αυτού, γυμναστικής εν τε τω ελληνικώ σχολείω και γυμνασίω, τροποποιούμεν ώδε.

Α' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Β' Γυμνάσιον

τάξις γ' ώρα 1 τάξις δ' ώρα 1

Και εν αμφοτέραις ταις τάξεσι διδακτέα ύλη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 227, τχ. Α'/23 Σεπτεμβρίου 1900.

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/424.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ι. Αρχαία

α' Ελληνικόν σχολείον.

Τάξις Α' ώραι 7 Τάξις B' ώραι 8

τάξις Γ' ώραι 8

Και εν ταις τρισί τάξεσι διδακτέα ύλη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

β' Γυμνάσιον ·

τάξις A: ώραι 10 τάξις Β'ώραι 10 τάξις Γ ώραι 10 τάξις Δ' ώραι 10

Διδακτέα υλη κατά τα μέχριτοοδε ισχύοντα. Εν τη Β' τάξει δύναται να ερμηνευθή και ο κατά Λεωκράτους λόγος του Λυκούργου.

Π. Νέα Ελληνικά,

α Ελληνικόν σχολείον ·. Τάξις Α' ώραι 2

Τάξις Β' ώραι 2

Διδακτέα ύλη και εν αμφοτέραις ταις τάξεσι κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

Γ΄ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ ώρα 1,

Εκ του ομαλού τυπικού αι κλίσεις των ουσιαστικών και επιθέτων μετά των ομαλών βαθμών παραθέσεως και η ενεργητική φωνή των ρημάτων των τεσσάρων συζυγιών πλην των ίο ρημάτων της γ' συγυζίας.

Άσκησις εις το εκάστοτε διδασκόμενον μέρος του τυπικού πρώτον διά των καλουμένων ασκήσεων περί την κλίσιν, ιδία δ' είτα διά της προφορικής μεταφράσεως εκ του λατινικού από του αναγνωσματαρίου και διά προφορικής και γραπτής επί του πίνακος μεταφράσεως εις το λατινικόν εκ καταλλήλου βιβλίου ασκήσεων. Κατ' οίκον γραφή τύπων η και προτάσεων, προφορικώς πρότερον μεταφρασθεισών εις το Λατινικόν εν τω σχολείω.

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/425.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β' γυμνάσιον

τάξις A' ώραι 2.

Επανάληψις των εν τη γ' τάξει του Ελληνικού σχολείου διδαχθέντων μερών του ομαλού τυπικού μετά προσθήκης των εκεί παραλειφθέντων μερών αυτού.

Τα εις io ρήματα της γ' συζυγίας, ' Η παθητική φωνή των ρημάτων και των τεσσάρων συζυγιών και τα αποθετικά. Ασκήσεις εις.έκαστον τούτων προφορικαί καί. γραπταί, ακριβώς-ως εν τη γ' του ελληνικού σχολείου τάξει από του ω·αγνωσματαρίου και .του βιβλίου των ασκήσεων. Μετά.το τέλος του όμαλού τυπικού αι σπουδαιόταται και συνηθέσταταί περί τας κλίσεις και συζυγίας ανωμαλίαι. Ασκήσεις δ' εις έκαστον των μερών τούτων της γραμματικής διά προφορικής και γραπτής μεταφράσεως εις το λατινικόν. Άπαξ της εβδομάδος γραπτή κατ' οίκον μετάφρασις εις το λατινικόν. Μετά το τέλος της διδασκαλίας του ομαλού τυπικού, αντί της από του αναγνωσματαρίου παραλλήλως ταύτη χωρούσης αναγνώσεως ερμηνεία εκ του Lhomond urbis Romae viri illustres.

Τάξις Β' ώραι 3.

Εκ του συντακτικού τα περί πτώσεων, χρόνων και εγκλίσεων, εξαιρομένων και απομνημονευομένων μόνον εκείνων των μερών, εν οις η Λατινική διαφέρει της Ελληνικής. Άσκησις εις τα διάφορα ταύτα διά προφορικών και γραπτών επί του πίνακος μεταφράσεων εις το λατινικόν. "Απαξ της εβδομάδος γραπτή κατ' οίκον μετάφρασις εις το λατινικόν. Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών του Καίσαρος de bello Gallico.

Τάξις Γ' ώραι 3.

Τα λοιπά του συντακτικού διδασκόμενα, ως και εν τη β' τάξει, ασκήσεις δ' εις αυτά, ωσαύτως, ως εν τη β' τάξει. Ανά πάσαν τρίτην εβδομάδα γραπτή εν τω σχολείω εκ του προχείρου μετάφρασις εις το λατινικόν. Μετά το τέλος της του συντακτικού διδασκαλίας ανά παν δεκαπενθήμερον εναλλάξ γραπτή κατ' οίκον, η εν τω σχολείω μετάφρασις εις το λατινικόν. Δύο εν εκατέρω εξαμήνω γραπταί εκ του προχείρου μεταφράσεις εκ του λατινικού εις το ελληνικόν. Ερμηνεία ενός η πλειόνων εκ των δε των λόγων του Κικέρωνος, pro Archia, in Catilinam I η Π, pro Ligario, pro Marcello, de imperio Gn. Pompei και μερών κατ' εκλογήν εκ των Οβιδίου μεταμορφώσεων.

τάξις Δ' ώραι 3

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών; εκ της τρίτης δεκάδος η εκ των βιβλίων 31 -45.του Λιβίου, η του Σαλλουστίου, de cony Catilinaè. Είτα ερμηνεία μερών κατ' έκλόγήν εκ της Αινειάδος του Βιργιλίου και των ωδών του Όρατίου.

Ανά παν δεκαπενθήμερον γραπτή μετάφρασις έκ του ελληνικού εις τ,ο λατινικόν εναλλάξ κατ' οίκον η εν τω σχολείω, τρεις εν εκατέρω εξαμήνω γραπταί εκ του προχείρου μεταφράσεις εκ του λατινικού εις το Ελληνικόν.

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/426.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δ' ΓΑΛΛΙΚΑ

Α' ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ ώρα1.

Ασκήσεις προφοράς και αναγνώσεως επί λέξεων η φράσεων. Εκ της γραμματικής η οριστική της α' και β' ομαλής συζυγίας και των βοηθητικών ρημάτων avoir και être, η κλίσις των ομαλών ουσιαστικών και επιθέτων. Απόλυτα αριθμητικά. Άσκησις εις έκαστον των διδασκομένων μερών της γραμματικής διά προφορικής και γραπτής επί του πίνακος μεταφράσεως εις την Γαλλικήν προτάσεων λαμβανομένων εκ βιβλίου καταλλήλου. Οι μαθηταί κατ' οίκον γράφουσι προς άσκησιν εις την ορθογραφίαν ολίγας προτάσεις γραπτώς ήδη μεταφρασθείσας εν τω σχολείω. Ερμηνεία φράσεων και διηγημάτων.

E' ΙΣTOPIA

α Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ ώραι 2.

Διδακτέα ολη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

Ζ' ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α' ώραι 3.

Εκ της Πρακτικής αριθμητικής τα περί γραφής και απαγγελίας των ακεραίων αριθμών, αι τέσσαρες επ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις· διαιρετότης των ακεραίων διά 2, 3, 5, 4, 9, 25 και 100. Κοινά κλάσματα και αι τέσσαρες επ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις. Μετά παν διδασκόμενον μικρόν μέρος της αριθμητικής ευθύς άσκησις των μαθητών εις τούτο διά της λύσεως πολλών προβλημάτων.

Τάξις Β' ώραι 3,

Εκ της αριθμητικής επανάληψις των κοινών κλασμάτων διά της λύσεως προβλημάτων εις αυτά αναφερομένων. Γραφή και απαγγελία δεκαδικών αριθμών, αι τέσσαρες επ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις. Τα περί συμμιγών αριθμών και αι τέσσαρες έπ' αυτών πράξεις. Άσκησις ακριβώς ως εν τη α' τάξει.

Εκ της πρακτικής γεωμετρίας τα περί γραμμών, γωνιών, τριγώνων, τετραπλεύρων και πολυγώνων εν γένει, περί κύκλου και της γραμμής εις ην ούτος περατούται, ακτινών, διαμέτρου, χορδής, τμήματος κύκλου, κυκλικού τομέως, επικέντρων και εγγεγραμμένων γωνιών και περί εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων κανονικών πολυγώνων, Γνώσις των κυριωτάτων ειδών εκάστου των γεωμετρικών τούτων σχημάτων.

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/427.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Γ' ώραι 3,

Εκ της αριθμητικής επανάληψις των περί κοινών και δεκαδικών κλασμάτων και των συμμιγών αριθμών διά προβλημάτων. Περί λόγων και περί ποσών αναλόγων. Είτα απλή μέθοδος των τριών και τα περί των λοιπών μεθόδων. Άσκησις εις έκαστον τούτων των μερών, ως εν ταις άλλαις τάξεσιν. Εκ της πρακτικής γεωμετρίας επανάληψις των δεδιδαγμένων εν τη προηγουμένη τάξει ορισμών και στοιχειωδών κανόνων επί των ευθυγράμμων σχημάτων και των περί κύκλου. Περί παραλληλεπιπέδων, πυραμίδος, πρισμάτων, κώνου, κυλίνδρου και σφαίρας [εν τη οποία δέον να αναφέρωνται και τα σχετιζόμενα προς την κοσμογραφίαν], ορισμός αυτών, μέτρησις του όγκου και της επιφανείας αυτών, παραδείγματα και εφαρμογαί εις τον πρακτικόν βίον,

Σημ. α'.) Το σχήμα του εκάστοτε διδασκομένου στερεού υπ' αυτού του διδάσκοντος κατασκευαζόμενον δέον να επιδεικνύηται εις τους μαθητάς εν τη διδασκαλία.

Σημ. β') Η γεωμετρία εν μεν τη β' τάξει διδάσκεται από των αρχών του Φεβρουαρίου, εν δε τη γ' τάξει από των αρχών του έτους ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, μετά δε το πέρας της διδασκαλίας της γεωμετρίας εν τη τάξει ταύτη, η ώρα δαπανάται εις την λύσιν αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων.

β'. Γυμνάσιον

Τάξις A' ώραι 3,

A' Θεωρητικής Αριθμητικής

1) Περί αριθμήσεως.

2) Τας τέσσαρας επί των ακεραίων αριθμών πράξεις.

3) Περί διαιρετότητος,

4) Τον ορισμόν των πρώτων αριθμών και των πρώτων προς αλλήλους τοιούτων. Τα δε περί μεγίστου κοινού διαιρετού και ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου, επί δύο η περισσοτέρων αριθμών να διδαχθώσιν όλως πρακτικώς.

5) Περί κλασμάτων.

6) Περί δεκαδικών αριθμών πλην των περιοδικών τοιούτων,

7) Περί συμμιγών αριθμών, ένθα εκτενέστερον τα περί μονάδων μετρήσεως,

8) Περί λόγων και αναλόγων ποσών και

9) Τας μεθόδους,

[Άπαντα δε ταύτα μετά πολλών ασκήσεων μεθ' έκαστον διδασκόμενον μέρος,]

Β' Γεωμετρίας Το A' Βιβλίον της εν χρήσει επιπεδομετρίας μετ' ασκήσεων.

τάξις Β' ώραι 3,

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/428.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A' Θεωρητικής αριθμητικής . 1) :Περί μεγίστου κοινού διαιρετού,

2) περί ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου,

3) περί πρώτων αριθμών, 4} περί περιοδικών δεκαδικών και 5) περί τετραγωνικής ρίζης.

(Άπαντα δε ταύτα μετά πολλών ασκήσεων μεθ' έκαστον διδασκόμενον μέρος) Β' Γεωμετρίας Το Β' βιβλίον της εν χρήσει επιπεδομετρίας μετ' ασκήσεων.

Γ' Άλγεβρας

1) Τον ορισμον της Αλγέβρας και περί των Αλγεβρικών συμβόλων,

2) περί αρνητικών αριθμών και των επ' αυτών πράξεων και περί του 0 ως αριθμού,

3) περί δυνάμεων και αρχικών αυτών ιδιοτήτων,

4) περί αλγεβρικών παραστάσεων, περί μερικών αυτών τιμών και περί βαθμού των ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων,

5) περί όμοιων όρων και περί αλγεβρικών πράξεων και

6) περί εξισώσεων του α' βαθμού μεθ' ενός και πλειόνων αγνώστων, (Άπαντα δε ταύτα μετά πολλών ασκήσεων μεθ' έκαστον διδασκόμενον μέρος).

Τάξις Γ' ώραι 3.

A' Γεωμετρίας

Το Γ' και Δ' βιβλίον της εν χρήσει επιπεδομετρίας ένθα μετά πολλής επιστασίας περί μετρήσεως ευθειών, γωνιών και επιπέδων σχημάτων μετ' εφαρμογών όσον οίον τε πλειοτέρων επί του εδάφους.

Β' Αλγέβρας 1) Περί ασυμμέτρων αριθμών.

2) Περί ανισότητος. 3) Περί ριζών και δυνάμεων μετά των εφαρμογών των.

4) Περί τετραγώνων των αλγεβρικών παραστάσεων. Τα δε περί τετραγωνικής ρίζης αυτών να διδαχθώσιν όλως πρακτικώς.

5) Περί εξισώσεων του β' βαθμού.

6) Περί προόδων και

7) Περί λογαρίθμων, περί ανατοκισμού και περί χρεωλυσίας μετά πολλής της επιστασίας και πολλής της πρακτικής επί των λογαριθμικών πινάκων ασκήσεως,

(Άπαντα δε ταύτα μετά πολλών ασκήσεων και εφαρμογών).

Τάξις Δ' ώραι 5, εξ ων αι 2 διά την Κοσμογραφίαν.

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/429.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Α' Γεωμετρίας

Ολόκληρον την στερεομετρίαν επί πολλών ασκήσεων και εφαρμογών (πλην του περί σφαιρικών τριγώνων και πολυγώνων μέρους),

Β' Τριγωνομετρίας

Ολόκληρον την επίπεδον τριγωνομετρίαν, ένθα τα περί τριγωνομετρικών λογαρίθμων μετ' ιδιαζούσης προσοχής και επιμελείας και χρήσεως πολλών εφαρμογών και ασκήσεων τούτων. Προς δε εφαρμογάς της τριγωνομετρίας, χρησίμους εις τον κοινωνικόν βίον, όσον οίον  τε πλειοτέρας.

Γ' Κοσμογραφίας .

Πλόκληρον την στοιχειώδη κοσμογραφίαν. Τα περί ημερολογίου. Ως,προς τα περί πλανητών ο διδάσκων δέον να αρκεσθή εις τας γενικάς περί αυτών γνώσεις.

Ι'- ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ' ώραι 2.

ΙΑ' ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Σκοπος ταύτης εύρυθμος ανάπτυξις και ενίσχυσις του σώματος των νέων, εξέγερσις του θάρρους και της πεποιθήσεως τούτων εις εαυτούς.

Η Γυμναστική διδάσκεται εν εκάστη του Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου τάξει ανά πέντε καθ' εβδομάδα ώρας, πρέπει δε να γίνωνται άμα και γυμναστικαί παιδιαί ανάλογοι τη ηλικία των μαθητών.

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/430.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

IB'. Ωρολόγιον Μαθημάτων

Τάξεις Μαθήματα Α' Β' Γ'

Μαθήματα

Τάξεις A' Β' Γ'

Δ'

1

Ι. Ελλην. Σχολείον

Ιερά................. 222

1

II. Γυμνάσιον

Ιερά. ...............

... 2

2

1

1

2

Αρχαία Ελληνικά ..... 7 8 8

2

Ελληνικά ............

...10

10

10

10

3

Νέα Ελληνικά ........ 2 2 2

3

Λατινικά

. . 2

3

3

3

4

Μαθηματικά .......... 3 3 3

4

Γαλλικά. ............

3

3

3

5

Ιστορία.............. 222

5

Μαθηματικά

... 3

3

3

3

6

Γαλλικά ............. - - 1

6

Ιστορία

... 3

3

3

3

7

Φυσική .............. 2 2 2

7

Φυσικά .............

. . 2

2

3

3

8

Γεωγραφία.. .......... 2 2 2

8

Φιλοσοφικά

-

1

1

9

Λατινικά..................- - 1

9

Γυμναστική............

... 5

5

5

5

10

Καλλιγραφία, Ιχνογραφία 3 2 2

10

Κοσμογραφία

-

-

-

2

11

Γυμναστική......................5 5 5

28 28 30

30

31

32

34

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1900.

Εν ονόματι του Βασιλέως 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

A. ΡΩΜΑΝΟΣ

Α. Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ

Σ. ΣΤΑΗΣ Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ

Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

 

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/431.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

89

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Β. Διάταγμα / 22 Οκτωβρίου 1901)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Σ. Στάης

Περί τροποποιήσεως κλπ. άρθρων τον Β. διατάγματος της 20 Νβρίου 1899 περί διδασκαλίας της γυμναστικής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρο 1 του ,ΑΧΙΑ' νόμου "περί Γυμναστών" και τα άρθρα 4, 6 και 7 του "περί Γυμναστικής και Γυμναστικών και Αθλητικών Αγώνων" ,BXKA' νόμου'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το άρθρον 1 του περί διδασκαλίας της Γυμναστικής Ημετέρου διατάγματος της 20 Νοεμβρίου 1899 τροποποιείται ως προς τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως ως εξής;

"Άρθρον 1. Εν πάσι τοις δημοσίοις, δημοσυντηρήτοις και ίδιωτικοίς σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως η Γυμναστική διδάσκεται τετράκις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν εκτός εάν ο αυτός γυμναστής διδάσκη εν δημοσίω γυμνασίω και τω προσηρτημένω αυτώ Ελληνικω σχολείω η εν δυσίν Ελληνικοίς σχολείοις, ότε η διδασκαλία γίνεται τρις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν".

"Κατά τας προ μεσημβρίας ώρας εκάστης Πέμπτης απαγορεύεται η διδασκαλία της Γυμναστικής".

Εν τω άρθρω 9 του αυτού διατάγματος γίνεται η εξής προσθήκη:

"Έδαφ. β'. Κατά τας έκδρομας ταύτας λαμβάνουσας Χώραν μόνον κατά τας μεταμεσημβρινάς ώρας εκάστης Πέμπτης, οι μαθηταί ασκούνται εις διαφόρους παιδιάς".

Το άρθρον 10 του αυτού διατάγματος τροποποιείται ως εξής:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 229, τχ. Α'/24 Οκτωβρίου 1901.

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/432.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 10. Εν τη βαθμολογία της Γυμναστικής ισχύουσιν αι περί βαθμολογίας των μαθηματικών εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως διατάξεις. Γίνεται δε η βαθμολογία τρις του σχολικού έτους ως και εν τοις λοιποίς μαθήμασι.

Πάσα διάταξις αντικειμένη ταις ανωτέρω καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 22 Οκτωβρίου 1901.

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Γ. N. ΘΕΟΤΟΚΗ - Σ A. ΡΩΜΑΝΟΣ Α. Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ  Σ.Ε.ΣΤΑΗΣ  Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ Υπουργός

Σ.Ε. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/433.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

90

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1903

(Β. Διάταγμα / 6 Σεπτεμβρίου 1903)

Κυβέρνηση Δ. Ράλλη Υπουργός Θ. Φαρμακόπουλος

Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897, 17 Νοεμβρίου 1897, 22 Μαρτίου 1899 και 21 Σεπτεμβρίου 1900

Β. διαταγμάτων.

Περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Τα περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Ημέτερα διατάγματα της 11 Σεπτεμβρίου 1897, 17 Νοεμβρίου 1897, 22 Μαρτίου 1899 και 21 Σεπτεμβρίου 1900, ως προς την διδασκαλίαν των Θρησκευτικών, νέων ελληνικών, γαλλικών και γυμναστικής εν τοις ελληνικοίς σχολείοις, των Θρησκευτικών και μαθηματικών εν τοις γυμνασίοις, τροποιούμεν ώδε·

Α' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ' ώραι 2. Ιερά Κατήχησις, Ανάγνωσις κατ' εκλογήν μερών εξ ενός των συνοπτικών ευαγγελίων μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.

β' Γυμνάσιον

Τάξις Γ' ώραι 2. Εκκλησιαστική ιστορία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 209, τχ. A'/10 Σεπτεμβρίου 1903.

28

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/434.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Δ' ώραι 2. Χριστιανική Ηθική και κατ' εκλογήν ηθικαί περικοπαί των επιστολών του Απ. Παύλου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.

Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Π. Νέα ελληνικά

α. Ελληνικόν σχολείον

1. Ανάγνωσις κλπ. Τάξις A' ώραι 2

" Β' " 2

" Γ " 2

2. Ορθογραφικαί και συνθετικαί ασκήσεις· Τάξις A' ώρα 1

" Β' " 1 " Γ' " 1

Διδακτέα ολη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

Δ' ΓΑΛΛΙΚΑ α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Β' ώραι 2 " Γ' " 2

Διδακτέα ύλη κατά τα διά του Β. διατάγματος περί προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις της 11 Σεπτεμβρίου 1897 κεκανονισμένα.

Ζ' ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

β' Γυμνάσιον

Τάξις A' ώραι 4 " Β' " 4 Διδακτέα ύλη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

ΙΑ' ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α' ώρα. 3 " Β' " 3

" Γ' " 3

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/435.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

IB' Ωρολόγιον Μαθημάτων

Τάξεις

Τάξεις

Μαθήματα

Μαθήματα

Α' Β' Γ'

Α' Β' Γ' Δ'

Ι. Ελληνικόν σχολείον

1 Ιερά................. 2 2 2

2 Αρχ.ελληνικά......... 7 8 8

3 Νέα ελληνικά ......... 2 2 2

4 Ορθογρ. και συνθ. ασκήσ. 1 1 1

5 Μαθηματικά .......... 3 3 3

6 Ιστορία .............. 2 2 2

7 Γαλλικά ............. - 2 2

8 Φυσική .............. 2 2 2

9 Γεωγραφία. ........... 222

10 Λατινικά ............. - - 1

11 Καλλιγρ. και Ιχνογραφ... 3 2 2

12 Γυμναστική ........... 3 3 3

27 29 30

II. Γυμνάσιον

1 Ιερά................... 2 2 2 2

2 Ελληνικά. .............. 10 10 10 10

3 Λατινικά ............... 2 3 3 3

4 Γαλλικά ............... 3 3 3 3

5 Μαθηματικά ............ 4 4 3 3

6 Ιστορία ................ 3 3 3 3

7 Φυσικά ................ 2 2 3 3

8 Φιλοσοφικά ............. - - 1 1

9 Κοσμογραφία ........... - - - 2

10 Γυμναστική ............. 5 5 5 5

31 32 33 35

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου,

Εν Αθήναις τη 6 Σεπτεμβρίου 1903.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως Υπουργός

Θ. Κ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/436.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

91

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1906

(Β. Διάταγμα / 5 Οκτωβρίου 1906)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί κανονισμού τον προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασ'ιοις διδακτέων μαθημάτων [1,2,3]*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το Ημέτερον διάταγμα της 11 Σεπτεμβρίου 1897 "περί του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων" ως και τα τροποποιούντα αυτό Ημέτερα διατάγματα της 17 Νοεμβρίου 1897,16 Φεβρουαρίου 1899, 22 Μαρτίου 1899, 21 Σεπτεμβρίου 1900, 22 Οκτωβρίου 1901 και 6 Σεπτεμβρίου 1903.

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις του Κράτους διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από του σχολικού έτους 1906-1907 ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Σκοπός της τούτων διδασκαλίας.

Να εξεγείρωσι και διαπλάσωσι το θρησκευτικόν συναίσθημα της νεολαίας και να ενισχύσωσιν εν τη καρδία αυτής την εις τον θεον πίστιν και να καταστήσωσιν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 244, τχ. Α'/28 Οκτωβρίου 19Ο6.

* Οι αριθμοί που περικλείονται σε ορθογώνιες αγκύλες αναφέρονται σε κείμενα που συμπληρώνουν η τροποποιούν εκείνο στο οποίο είναι προσαρτημένα (τα κείμενα αυτά ακολουθούν αμέσως μετά).

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/437.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις αυτήν απαραίτητον την ανάγκην του αεί πράττειν κατά το θέλημα Αυτού· προσέτι δε να εμπνεύσωσι ζήλον και αφοσίωσιν εις την ορθόδοξον Εκκλησίαν, έκδηλουμένην και διά της ενεργού συμμετοχής εις τον βίον αυτής.

Α'. Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α', ώραι 2. Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Μεθ' εκαστον ιστόρημα ταύτης σύντομος εξήγησις και απομνημόνευσις ρητού εκ της Παλαιάς η Καινής Διαθήκης περιλαμβάνοντος το εν τω ιστορήματι περιεχόμενον θρησκευτικόν η ηθικόν δίδαγμα. Σύντομος εξήγησις και απομνημόνευσις των απολυτικίων της οκτωήχου και των δεσποτικών εορτών.

Τάξις Β', ώραι 2. Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης. Μεθ' έκαστον ταύτης ιστόρημα σύντομος εξήγησις και απομνημόνευσις ρητού εκ της Παλαιάς η Καινής Διαθήκης περιλαμβάνοντος το εν τω ιστορήματι περιεχόμενον θρησκευτικόν η ηθικόν δίδαγμα. Σύντομος επανάληψις των εν τη A' τάξε., απολυτικίων και εξήγησις και απομνημόνευσις των απολυτίκιων, των θεομητορικών εορτών και των επιφανών αγίων.

Τάξις Γ', ώραι 2. Ιερά κατήχησις. Ανάγνωσις κατ' εκλογήν μερών εξ ενός των συνοπτικών Ευαγγελίων μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.

Β'. Γυμνάσιον

Τάξις Α', ώραι 2..Ερμηνεία εις τας παραβολάς και εκλεκτάς περικοπάς εκ των Ευαγγελίων, άπαξ της εβδομάδος. Ερμηνεία των περικοπών των Ευαγγελίων των κατά τας Κυριακάς του έτους αναγιγνωσκομένων, άπαξ της εβδομάδος.

Τάξις B', ώραι 2. Ερμηνεία εις την επί του όρους ομιλίαν και εις άλλας ηθικάς διδασκαλίας του Ίησού και εις διαφόρους έκλεκτας περικοπάς εκ των πράξεων και επιστολών των Αποστόλων, άπαξ της εβδομάδος. Ερμηνεία των περικοπών των Αποστόλων των κατά τας Κυριακάς του έτους αναγινωσκομένων, άπαξ της εβδομάδος.

Τάξις Γ', ώραι 2. Χριστιανική ηθική και κατ' εκλογήν ηθικαί περικοπαί των επιστολών του Αποστόλου Παύλου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.

Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. Αρχαία

Σκοπός της τούτων διδασκαλίας.

1. α') Εξ ιδίας αναγνώσεως ικανή και βαθεία των μαθητών κατανόησις των εν τοις γυμνασίοις συνήθως ερμηνευομένων Ελλήνων συγγραφέων και δι' αυτών γνώσις του πολιτισμού και του βίου καθ' όλου των αρχαίων Ελλήνων, β') γλωσσική και λογική παίδευσις των μαθητών.

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/438.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Τοσαύτη των μαθητών γνώσις του αρχαίου Έλληνος λόγου, ώστε να δύνανται ούτοι κατά το τέλος των γυμνασιακών αυτών σπουδών χωρία μεν των εν ταις δυσίν ανωτέραις τάξεσιν ερμηνευομένων Ελλήνων συγγραφέων, απηλλαγμένα πραγματικών μάλιστα δυσχερειών, άνευ βοηθημάτων και παρασκευής να παραφράζωσι, κείμενον δε τι εν τη νέα ημών γλώσση γεγραμμένον, αλλ' ουχί αφιστάμενον των νοημάτων των αρχαίων συγγραφέων, να μεταφέρωσιν εις το αττικόν ιδίωμα άνευ αμαρτημάτων περί το τυπικόν και την σύνταξιν.

Α' Ελληνικόν σχολείον

Σκοπός της εν αυτώ διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών.

1. Βεβαία και ασφαλής γνώσις του τυπικού και των κυριωτάτων και στοιχειωδέστατων της Αττικής διαλέκτου.

2. Ανάγνωσις ευκόλων Αττικών πεζών συγγραφέων.

Τάξις A', εξάμηνον α', ώραι 6. α') Έπανάληψις της γραμματικής της νεωτέρας γλώσσης της εν τω δημοτικώ σχολείω διδαχθείσης και συμπλήρωσις αυτής εκ της αρχαίας, εν οις τα δύο γλωσσικά ιδιώματα διαφέρουσιν αλλήλων, της διδασκαλίας περιοριζόμενης εις τους απολύτως αναγκαίους κανόνας.

β') Εφαρμογή του εκάστοτε διδασκομένου μέρους της γραμματικής, πρώτον δι' ασκήσεων προφορικών περί την κλίσιν διαφόρων λέξεων, είτα δε διά προφορικής παραφράσεως εις το αρχαίον ιδίωμα εκ βιβλίου ασκήσεων καταλλήλου.

γ') Εκ του συντακτικού οι μαθηταί όλως έμπειρικώς μανθάνουσι να διακρίνωσιν το υποκείμενον, το κατηγόρημα, το αντικείμενον, τας κυρίας και δευτερεύουσας προτάσεις, έτι δε την οργανικήν δοτικήν, την ανάλυσιν του ειδικού και τελικού απαρεμφάτου και την Αττικήν σύνταξιν.

δ') Κατ' οίκον δις της εβδομάδος γραφή τύπων, εις ους ήδη οι μαθηταί προφορικώς εν τω σχολείω επαρκώς ησκήθησαν. Ο έλεγχος των γραπτών τούτων ασκήσεων εν πάσαις ταις τάξεσι του ελληνικού σχολείου γίνεται εν τω σχολείω ενώπιον όλης της τάξεως κατά την ώραν της διδασκαλίας της γραμματικής.

ε') Άπαξ της εβδομάδος γραφή εν τω τετραδίω τύπων εν τω σχολείω εκ του προχείρου και ορθογραφικαί ασκήσεις επί του πίνακος από δε του β' εξαμήνου εναλλάξ και γραπτή εν τω τετραδίω ωσαύτως εκ του προχείρου παράφρασις εις το αρχαίον ιδίωμα, εν ώρα ιδιαιτέρα. Η διόρθωσις των τοιούτων γραπτών ασκήσεων εν πάσαις ταις τάξεσι γίνεται υπό του διδασκάλου μετ' ακριβείας κατ' οίκον.

στ') Απομνημόνευσις της σημασίας και Ορθογραφίας αγνώστων τοις μαθηταίς λέξεων η εν τω βιβλίω των ασκήσεων η εν τω ερμηνευομένω συγγραφεί απαντωσών.

Εξάμηνον Β', ώραι 8. α') Συνέχεια της διδασκαλίας της γραμματικής μετά

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/439.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των αναγκαίων ασκήσεων εν τω σχολείω και κατ' οίκον, ως και εν τω α' εξαμήνω, μέχρι των υγρολήκτων ρημάτων [ώραι 4],

β'. Ερμηνεία μύθων Αισώπου, είτα μερών εκ συγγραφέων περί της μυθικής ιστορίας των αρχαίων Ελλήνων πραγματευομένων και διηγημάτων εκ χρηστομάθειας ωρίσμένης διά την πρώτην τάξιν [ώραι 4].

Τάξις Β', ώραι 8. α') Γραμματικής το υπόλοιπον του ομαλού τυπικού, είτα το ανώμαλον τυπικόν και τα κυριώτατα μόνον και γενικώτατα των περί παραγωγής και συνθέσεως κεφαλαίων.

β') Άσκησις εις έκαστον των διδασκομένων μερών του τυπικού" ακριβώς ως εν τη A' τάξει' ωσαύτως δε, ως εν τη A' τάξει, γραπταί κατ' οίκον και εν τω σχολείω εργασία. Αλλά μετά το τέλος της διδασκαλίας πάντων των εις μι ρημάτων και την πολλήν εις ταύτα ασκησιν, αντί της κατ' οίκον γραφής τύπων γράφουσι οι μαθηταί δις της εβδομάδος κατ' οίκον παράφρασιν, ικανώς εν τω σχολείω προπαρασκευασθείσαν, άπαξ μεν της εβδομάδος εκ του αρχαίου εις το νέον άπαξ δε τανάπαλιν.

γ') Άπαξ της εβδομάδος εν τω σχολείω γραφή τύπων εκ του προχείρου μετά δε το τέλος της διδασκαλίας των εις μι ρημάτων παράφρασις εναλλάξ εκ του αρχαίου εις το νέον ιδίωμα και τανάπαλιν.

δ') Εκ του συντακτικού οι μαθηταί όλως εμπειρικός μανθάνουσιν, εφ' όσον η ερμηνεία απαιτεί, τους διαφόρους τρόπους της αναλύσεως των μετοχών, την γενικήν απόλυτον, την δοτικήν του αιτίου και της αναφοράς, την ευκτικήν και την οριστικήν των παραγομένων χρόνων μετά του αν (ώραι 4).

ε') Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των τεσσάρων πρώτων βιβλίων της Ξενοφώντος Κύρου αναβάσεως (ώραι 4).

στ') Απομνημόνευσις της σημασίας και της ορθογραφίας λέξεων η φράσεων αγνώστων τοις μαθηταίς εν τω εκάστοτε ερμηνευομένω μέρει του συγγραφέως απαντωσών.

Τάξις Γ', ώραι 8. α') Επανάληψις των εις μι. ρημάτων και των ανωμάλων ρημάτων, ιδία διά παραφράσεων εις το αρχαίον ιδίωμα, είτα διδασκαλία των στοιχειωδέστατων της συντάξεως της Αττικής διαλέκτου κατά τρόπον πρακτικόν και άνευ τινός θεωρίας. Εφαρμογή του εκάστοτε διδασκομένου μέρους του συντακτικού διά προφορικής και γραπτής επί του πίνακος παραφράσεως εκ του νέου εις το αρχαίον ιδίωμα εκ καταλλήλου βιβλίου ασκήσεων.

β') Γραπτή κατ' οίκον και εν τω σχολείω παράφρασις εκ του αρχαίου εις το νέον και τανάπαλιν, ως και εν τη Β' τάξει εδάφ. β'- (ώραι 4).

γ') Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του πρώτου η δευτέρου βιβλίου των ελληνικών του Ξενοφώντος και μετά ταύτην ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ της Κύρου παιδείας του αυτού.

δ') Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας λέξεων η φράσεων αγνώστων. 

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/440.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τοις μαθηταίς εν τω εκάστοτε ερμηνευομένω μέρει του συγγραφέως απαντωσών (ώραι 4).

Β' Γυμνάσιον

Σκοπός της εν αυτώ διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών,

1. Ασφαλής και βεβαία εκμάθησις της συντάξεως της Αττικής διαλέκτου, ποια δε τις γνώσις των άλλων διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, εφ' όσον αύται εμφανίζονται εν τοις ερμηνευομένοις συγγραφευσι, και επαρκής κατανόησις του :κάλλους του Έλληνος λόγου.

2. Ερμηνεία και κατανόησις των σπουδαιότατων έργων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

Τάξις A', ώραι 10. α') Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των βιβλίων III-VII των ελληνικών του Ξενοφώντος η του ιστορικού μέρους (κεφ. Ι-ΧΠ) της Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτείας. Από των αρχών δε του Φεβρουαρίου ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των τα ελληνικά πραγματευομένων βιβλίων (V-IX) του Ηροδότου, από δε του β' εξαμήνου και δύο μικρών λόγων του Λυσίου (κατά το α' εξάμηνον ώραι εξ (6), κατά δε το β' ώραι επτά (7), ων υπέρ του Ηροδότου και 3 υπέρ του Λυσίου).

β') Απομνημόνευσις λέξεων η φράσεων ως και εν τη Γ' τάξει του ελληνικού σχολείου.

γ') Εκ του συντακτικού, α') τα περί υποκειμένου, καταγορουμένου και συμφωνίας αυτών προ άλληλα, β') τα περί παραθέσεως και επιθετικών και κατηγορηματικών προσδιορισμών, γ') τα περί πτώσεων, δ') τα περί απαρεμφάτου, ε') τα περί μετοχής και στ') τα περί διαθέσεως των ρημάτων.

δ') Εφαρμογή του εκάστοτε διδασκομένου μέρους του συντακτικού διά προφορικών και γραπτών παραφράσεων εις αρχαίον ιδίωμα εν τω σχολείω εκ του προχείρου γιγνομένων άπαξ μεν της εβδομάδος εκ του αρχαίου εις το νέον ιδίωμα, ανά πάσαν δε τρίτην εβδομάδα εκ του νέου εις το αρχαίον ιδίωμα. Τας γραπτάς ταύτας ασκήσεις εξελέγχει διδάσκων μετ' ακριβείας κατ' οίκον (ώραι κατά το α΄ εξάμηνον 4, κατά το β' 3).

Τάξις Β', ώραι 10. α') Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος, από δε των αρχών του Ιανουαρίου κατ' εκλογήν ιστορικών μερών του Θουκυδίδου και από των αρχών Απριλίου ενός η δύο των Ολυνθιακών του Δημοσθένους η του κατά Λεωκράτους λόγου του Λυσίου.

β') Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας λέξεων και φράσεων ως και εν τη A' τάξει (ώραι κατά το α' εξάμηνον 4, κατά το β' 5).

γ') Ερμηνεία της Ομήρου Οδύσσειας από της αρχής του σχολικού έτους, απομνημόνευσις των εν εκάστω μαθήματι απαντωσών αγνώστων τοις μαθηταίς ομηρικών λέξεων (ώραι κατά το α' εξάμηνον 3, κατά το β' 2).

δ') Εκ του συντακτικού, 1) τα περί άρθρου, 2) τα περί χρόνων, 3) τα περί

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/441.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εγκλίσεων, 4) τα περί αντωνυμιών, 5) τα περί προθέσεων και 6) τα περί σχημάτων.- Εφαρμογή του εκάστοτε διδασκομένου μέρους του συντακτικού και γραπταί εργασίαι. ακριβώς ως εν τη Α' τάξει (ώραι 3).

τάξις Γ', ώραι 10.

α') Ερμηνεία τινός η τινών των δε των λόγων του Δημοσθένους, των Φιλιππικών, του περί Ειρήνης, του περί του Στεφάνου, είτα Δημηγοριών του Θουκυδίδου περιλαμβανομένων εν τοις ιστορικοίς τοις διδαχθείσιν εν τη Β' τάξει. Κατά δε το β' εξάμηνον ερμηνεία της απολογίας του Σωκράτους η του Κρίτωνος του Πλάτωνος και, χρόνου υπάρχοντος, του Λάχητος η Ευθύφρονος η Χαρμίδου του αυτού (ώραι 5),

β') Ερμηνεία Ομήρου Ιλιάδος από της αρχής του σχολικού έτους, απομνημόνευσις λέξεων ομηρικών ως και εν τη Β' τάξει. Περί δε το τέλος του έτους αντί της ερμηνείας του Ομήρου ερμηνεία λυρικών τινών ποιητών (ώραι 3).

γ') Προφορικαί παραφράσεις εις το αρχαίον ιδίωμα προς επανάληψιν δυσκόλων μάλιστα μερών του συντακτικού, άπαξ δε της εβδομάδος γραπτή εν τω σχολείω παράφρασις εναλλάξ εκ του αρχαίου εις το νέον ιδίωμα και τανάπαλιν. Η διόρθωσις των γραπτών γίνεται υπό του διδάσκοντος κατ' οίκον (ώραι 2).

Τάξις Δ', ώραι 10.

α') Ερμηνεία ενός των δε των διαλόγων του Πλάτωνος, Γοργίου, Πρωταγόρου η Φαίδωνος, είτα δράματος του Σοφοκλέους και ετέρου του Ευριπίδου, η δύο δραμάτων Σοφοκλέους, εν τέλει δε του χρόνου και του ποίου της τάξεως επιτρεπόντων, ερμηνεία του Επιταφίου του Περικλέους (ώραι 6).

β') Ερμηνεία Ομήρου Ιλιάδος (ωραι 2).

γ') Προφορικαί εις το αρχαίον ιδίωμα παραφράσεις και γραπταί κατ' οίκον και εν τω σχολείω εργασίαι, ακριβώς ως και εν τη Γ' τάξει (ώραι 2).

ΙΙ. Νέα Ελληνικά

Σκοπός της τούτων διδασκαλίας.

Δεξιότης εις την ορθήν, γραπτήν και προφορικήν χρήσιν της νεωτέρας ημών γλώσσης και ανάγνωσις νεωτέρων τινών πεζολόγων και ποιητών.

α') Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α', ώραι κατά μεν το α' εξάμηνον 4, κατά δε το β' 2. Ανάγνωσις πεζών τεμαχίων η ποιημάτων εκ καταλλήλου χρηστομάθειας. Προφορική υπό των μαθητών αναδιήγησις διηγήματος, ο πρότερον είπεν αυτοίς ο διδάσκαλος.

Ορθογραφικαί ασκήσεις

1. Κατ' οίκον δις της εβδομάδος αντιγραφή 3 η 4 στίχων νεοελληνικού κειμένου διδαχθέντος ήδη εν τη τάξει.

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/442.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Άπαξ της εβδομάδος κατά το α' εξάμηνον καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω γραφή τεμαχίου νεοελληνικού διδαχθέντος ήδη και από της προτεραίας τουλάχιστον υποδειχθέντος τοις μαθηταίς, ίνα οίκοι διεξέλθωσιν αυτό υπό ορθογραφικήν έποψιν. Η διόρθωσις των υπ' αριθ. 1 και 2 γραπτών ασκήσεων γίνεται, υπό του διδάσκοντος εν τω σχολείω ενώπιον της τάξεως και προφορικώς και γραπτώς επί του πίνακος.

3. Άπαξ της εβδομάδος κατά το β' εξάμηνον εναλλάξ η καθ' υπαγόρευσιν γραφή τεμαχίου δεδιδαγμένου μεν, αλλά μη εκ των προτέρων γνωστού τοις μαθηταίς, η εν τω σχολείω καταγραφή μύθου η διηγηματίου λεχθέντος πρότερον υπό του διδασκάλου, πολλάκις δε επαναληφθέντος υπό των μαθητών. Η τοιαύτη γραπτή εργασία μετ' ακριβείας διορθούται κατ' οίκον υπό του διδάσκοντος.

Τάξις Β', ώρα. 2.

α') Ανάγνωσις πεζών τεμαχίων και ποιημάτων εκ καταλλήλου χρηστομαθείας.

β') Άπαξ της εβδομάδος ορθογραφικόν γύμνασμα όμοιον προς το υπ' αριθ. 2 η 3 της A' τάξεως εναλλάξ προς μικράν τινά σύνθεσιν δίδονται δε προς σύνθεσιν α') μύθοι η διηγήματα κατ' αρχάς επαναλαμβανόμενα υπό των μαθητών, αλλ' ολιγώτερον η εν τη A' τάξει, είτα άπαξ μόνον επαναλαμβανόμενα και εν τέλει ουδαμώς, β) περιγραφαί πραγμάτων, καθ' ημέραν υποπιπτόντων εις την αντίληψιν των μαθητών, π,χ. της αιθούσης της διδασκαλίας, του σχολικού διδακτηρίου, των διαφόρων οργάνων και σκευών και άλλων τοιούτων, γ') επιστολαί μικραί οικογενειακαί.

Τάξις Γ', ώραι 2,

α') Ανάγνωσι,ς πεζών τεμαχίων και ποιημάτων εκ καταλλήλου χρηστομάθειας.

β') Άπαξ της εβδομάδος σύνθεσις εν τω σχολείω· δίδονται δε προς σύνθεσιν α') περιγραφαί γεγονότων του βίου η φαινομένων της φύσεως υποπιπτόντων εις την άμεσον αντίληψιν των παίδων, είτα δε και εικόνων, εν αις παρίστανται γεγονότα του βίου ουχί άγνωστα τοις μαθηταίς, ουδέ μακράν κείμενα του κύκλου των παιδικών νοημάτων' β') μικραί επιστολαί διάφορων ειδών.

β') Γυμνάσιον

Εν τούτω η διδασκαλία της νεωτέρας ημών γλώσσης συνίσταται ιδία εις την γραφήν συνθέσεων, αίτινες εν εκάστη τάξει γίνονται δις του μηνός κατά δεκαπενθήμερον, άπαξ μεν εν τω σχολείω, άπαξ δε κατ' οίκον. Ο χρόνος ο απαιτούμενος προς σύνταξιν των συνθέσεων εν τω σχολείω και προς έλεγχον των ημαρτημένων λαμβάνεται εκ των ωρών των προφορικών και γραπτών ασκήσεων των εν εκάστη τάξει ωρισμένων.

Τάξις A', όλη συνθέσεων, α') Εν τω σχολείω·

Σελ. 442
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 423
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1900

  (Β. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1900)

  Κυβέρνηση Γ, Θεοτόκη

  Υπουργός Σ. Στάης

  Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897

  και 17 Νοεμβρίου 1897 Β. Διαταγμάτων περί κανονισμού

  τον προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις

  και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε.

  Τα περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Ημέτερα Διατάγματα της 11 Σεπτεμβρίου 1897 και 17 Νοεμβρίου 1897, ως προς την διδασκαλίαν των αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών, γαλλικών, λατινικών, ιχνογραφίας εν τω ελληνικώ σχολείω, νεοελληνικών αναγνωσμάτων εν ταις δυσί κατωτέραις τάξεσι και ιστορίας εν τη ανωτέρα τάξει αυτού, ελληνικών, λατινικών, μαθηματικών εν τω γυμνασίω και θρησκευτικών εν ταις δυσίν ανωτέραις τάξεσιν αυτού, γυμναστικής εν τε τω ελληνικώ σχολείω και γυμνασίω, τροποποιούμεν ώδε.

  Α' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

  Β' Γυμνάσιον

  τάξις γ' ώρα 1 τάξις δ' ώρα 1

  Και εν αμφοτέραις ταις τάξεσι διδακτέα ύλη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 227, τχ. Α'/23 Σεπτεμβρίου 1900.