Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 431-450 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/431.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

89

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Β. Διάταγμα / 22 Οκτωβρίου 1901)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Σ. Στάης

Περί τροποποιήσεως κλπ. άρθρων τον Β. διατάγματος της 20 Νβρίου 1899 περί διδασκαλίας της γυμναστικής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρο 1 του ,ΑΧΙΑ' νόμου "περί Γυμναστών" και τα άρθρα 4, 6 και 7 του "περί Γυμναστικής και Γυμναστικών και Αθλητικών Αγώνων" ,BXKA' νόμου'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το άρθρον 1 του περί διδασκαλίας της Γυμναστικής Ημετέρου διατάγματος της 20 Νοεμβρίου 1899 τροποποιείται ως προς τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως ως εξής;

"Άρθρον 1. Εν πάσι τοις δημοσίοις, δημοσυντηρήτοις και ίδιωτικοίς σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως η Γυμναστική διδάσκεται τετράκις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν εκτός εάν ο αυτός γυμναστής διδάσκη εν δημοσίω γυμνασίω και τω προσηρτημένω αυτώ Ελληνικω σχολείω η εν δυσίν Ελληνικοίς σχολείοις, ότε η διδασκαλία γίνεται τρις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν".

"Κατά τας προ μεσημβρίας ώρας εκάστης Πέμπτης απαγορεύεται η διδασκαλία της Γυμναστικής".

Εν τω άρθρω 9 του αυτού διατάγματος γίνεται η εξής προσθήκη:

"Έδαφ. β'. Κατά τας έκδρομας ταύτας λαμβάνουσας Χώραν μόνον κατά τας μεταμεσημβρινάς ώρας εκάστης Πέμπτης, οι μαθηταί ασκούνται εις διαφόρους παιδιάς".

Το άρθρον 10 του αυτού διατάγματος τροποποιείται ως εξής:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 229, τχ. Α'/24 Οκτωβρίου 1901.

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/432.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 10. Εν τη βαθμολογία της Γυμναστικής ισχύουσιν αι περί βαθμολογίας των μαθηματικών εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως διατάξεις. Γίνεται δε η βαθμολογία τρις του σχολικού έτους ως και εν τοις λοιποίς μαθήμασι.

Πάσα διάταξις αντικειμένη ταις ανωτέρω καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 22 Οκτωβρίου 1901.

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Γ. N. ΘΕΟΤΟΚΗ - Σ A. ΡΩΜΑΝΟΣ Α. Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ  Σ.Ε.ΣΤΑΗΣ  Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ Υπουργός

Σ.Ε. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/433.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

90

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1903

(Β. Διάταγμα / 6 Σεπτεμβρίου 1903)

Κυβέρνηση Δ. Ράλλη Υπουργός Θ. Φαρμακόπουλος

Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897, 17 Νοεμβρίου 1897, 22 Μαρτίου 1899 και 21 Σεπτεμβρίου 1900

Β. διαταγμάτων.

Περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Τα περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Ημέτερα διατάγματα της 11 Σεπτεμβρίου 1897, 17 Νοεμβρίου 1897, 22 Μαρτίου 1899 και 21 Σεπτεμβρίου 1900, ως προς την διδασκαλίαν των Θρησκευτικών, νέων ελληνικών, γαλλικών και γυμναστικής εν τοις ελληνικοίς σχολείοις, των Θρησκευτικών και μαθηματικών εν τοις γυμνασίοις, τροποιούμεν ώδε·

Α' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ' ώραι 2. Ιερά Κατήχησις, Ανάγνωσις κατ' εκλογήν μερών εξ ενός των συνοπτικών ευαγγελίων μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.

β' Γυμνάσιον

Τάξις Γ' ώραι 2. Εκκλησιαστική ιστορία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 209, τχ. A'/10 Σεπτεμβρίου 1903.

28

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/434.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Δ' ώραι 2. Χριστιανική Ηθική και κατ' εκλογήν ηθικαί περικοπαί των επιστολών του Απ. Παύλου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.

Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Π. Νέα ελληνικά

α. Ελληνικόν σχολείον

1. Ανάγνωσις κλπ. Τάξις A' ώραι 2

" Β' " 2

" Γ " 2

2. Ορθογραφικαί και συνθετικαί ασκήσεις· Τάξις A' ώρα 1

" Β' " 1 " Γ' " 1

Διδακτέα ολη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

Δ' ΓΑΛΛΙΚΑ α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Β' ώραι 2 " Γ' " 2

Διδακτέα ύλη κατά τα διά του Β. διατάγματος περί προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις της 11 Σεπτεμβρίου 1897 κεκανονισμένα.

Ζ' ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

β' Γυμνάσιον

Τάξις A' ώραι 4 " Β' " 4 Διδακτέα ύλη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

ΙΑ' ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α' ώρα. 3 " Β' " 3

" Γ' " 3

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/435.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

IB' Ωρολόγιον Μαθημάτων

Τάξεις

Τάξεις

Μαθήματα

Μαθήματα

Α' Β' Γ'

Α' Β' Γ' Δ'

Ι. Ελληνικόν σχολείον

1 Ιερά................. 2 2 2

2 Αρχ.ελληνικά......... 7 8 8

3 Νέα ελληνικά ......... 2 2 2

4 Ορθογρ. και συνθ. ασκήσ. 1 1 1

5 Μαθηματικά .......... 3 3 3

6 Ιστορία .............. 2 2 2

7 Γαλλικά ............. - 2 2

8 Φυσική .............. 2 2 2

9 Γεωγραφία. ........... 222

10 Λατινικά ............. - - 1

11 Καλλιγρ. και Ιχνογραφ... 3 2 2

12 Γυμναστική ........... 3 3 3

27 29 30

II. Γυμνάσιον

1 Ιερά................... 2 2 2 2

2 Ελληνικά. .............. 10 10 10 10

3 Λατινικά ............... 2 3 3 3

4 Γαλλικά ............... 3 3 3 3

5 Μαθηματικά ............ 4 4 3 3

6 Ιστορία ................ 3 3 3 3

7 Φυσικά ................ 2 2 3 3

8 Φιλοσοφικά ............. - - 1 1

9 Κοσμογραφία ........... - - - 2

10 Γυμναστική ............. 5 5 5 5

31 32 33 35

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου,

Εν Αθήναις τη 6 Σεπτεμβρίου 1903.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως Υπουργός

Θ. Κ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/436.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

91

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1906

(Β. Διάταγμα / 5 Οκτωβρίου 1906)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί κανονισμού τον προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασ'ιοις διδακτέων μαθημάτων [1,2,3]*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το Ημέτερον διάταγμα της 11 Σεπτεμβρίου 1897 "περί του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων" ως και τα τροποποιούντα αυτό Ημέτερα διατάγματα της 17 Νοεμβρίου 1897,16 Φεβρουαρίου 1899, 22 Μαρτίου 1899, 21 Σεπτεμβρίου 1900, 22 Οκτωβρίου 1901 και 6 Σεπτεμβρίου 1903.

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις του Κράτους διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από του σχολικού έτους 1906-1907 ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Σκοπός της τούτων διδασκαλίας.

Να εξεγείρωσι και διαπλάσωσι το θρησκευτικόν συναίσθημα της νεολαίας και να ενισχύσωσιν εν τη καρδία αυτής την εις τον θεον πίστιν και να καταστήσωσιν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 244, τχ. Α'/28 Οκτωβρίου 19Ο6.

* Οι αριθμοί που περικλείονται σε ορθογώνιες αγκύλες αναφέρονται σε κείμενα που συμπληρώνουν η τροποποιούν εκείνο στο οποίο είναι προσαρτημένα (τα κείμενα αυτά ακολουθούν αμέσως μετά).

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/437.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις αυτήν απαραίτητον την ανάγκην του αεί πράττειν κατά το θέλημα Αυτού· προσέτι δε να εμπνεύσωσι ζήλον και αφοσίωσιν εις την ορθόδοξον Εκκλησίαν, έκδηλουμένην και διά της ενεργού συμμετοχής εις τον βίον αυτής.

Α'. Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α', ώραι 2. Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Μεθ' εκαστον ιστόρημα ταύτης σύντομος εξήγησις και απομνημόνευσις ρητού εκ της Παλαιάς η Καινής Διαθήκης περιλαμβάνοντος το εν τω ιστορήματι περιεχόμενον θρησκευτικόν η ηθικόν δίδαγμα. Σύντομος εξήγησις και απομνημόνευσις των απολυτικίων της οκτωήχου και των δεσποτικών εορτών.

Τάξις Β', ώραι 2. Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης. Μεθ' έκαστον ταύτης ιστόρημα σύντομος εξήγησις και απομνημόνευσις ρητού εκ της Παλαιάς η Καινής Διαθήκης περιλαμβάνοντος το εν τω ιστορήματι περιεχόμενον θρησκευτικόν η ηθικόν δίδαγμα. Σύντομος επανάληψις των εν τη A' τάξε., απολυτικίων και εξήγησις και απομνημόνευσις των απολυτίκιων, των θεομητορικών εορτών και των επιφανών αγίων.

Τάξις Γ', ώραι 2. Ιερά κατήχησις. Ανάγνωσις κατ' εκλογήν μερών εξ ενός των συνοπτικών Ευαγγελίων μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.

Β'. Γυμνάσιον

Τάξις Α', ώραι 2..Ερμηνεία εις τας παραβολάς και εκλεκτάς περικοπάς εκ των Ευαγγελίων, άπαξ της εβδομάδος. Ερμηνεία των περικοπών των Ευαγγελίων των κατά τας Κυριακάς του έτους αναγιγνωσκομένων, άπαξ της εβδομάδος.

Τάξις B', ώραι 2. Ερμηνεία εις την επί του όρους ομιλίαν και εις άλλας ηθικάς διδασκαλίας του Ίησού και εις διαφόρους έκλεκτας περικοπάς εκ των πράξεων και επιστολών των Αποστόλων, άπαξ της εβδομάδος. Ερμηνεία των περικοπών των Αποστόλων των κατά τας Κυριακάς του έτους αναγινωσκομένων, άπαξ της εβδομάδος.

Τάξις Γ', ώραι 2. Χριστιανική ηθική και κατ' εκλογήν ηθικαί περικοπαί των επιστολών του Αποστόλου Παύλου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.

Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. Αρχαία

Σκοπός της τούτων διδασκαλίας.

1. α') Εξ ιδίας αναγνώσεως ικανή και βαθεία των μαθητών κατανόησις των εν τοις γυμνασίοις συνήθως ερμηνευομένων Ελλήνων συγγραφέων και δι' αυτών γνώσις του πολιτισμού και του βίου καθ' όλου των αρχαίων Ελλήνων, β') γλωσσική και λογική παίδευσις των μαθητών.

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/438.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Τοσαύτη των μαθητών γνώσις του αρχαίου Έλληνος λόγου, ώστε να δύνανται ούτοι κατά το τέλος των γυμνασιακών αυτών σπουδών χωρία μεν των εν ταις δυσίν ανωτέραις τάξεσιν ερμηνευομένων Ελλήνων συγγραφέων, απηλλαγμένα πραγματικών μάλιστα δυσχερειών, άνευ βοηθημάτων και παρασκευής να παραφράζωσι, κείμενον δε τι εν τη νέα ημών γλώσση γεγραμμένον, αλλ' ουχί αφιστάμενον των νοημάτων των αρχαίων συγγραφέων, να μεταφέρωσιν εις το αττικόν ιδίωμα άνευ αμαρτημάτων περί το τυπικόν και την σύνταξιν.

Α' Ελληνικόν σχολείον

Σκοπός της εν αυτώ διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών.

1. Βεβαία και ασφαλής γνώσις του τυπικού και των κυριωτάτων και στοιχειωδέστατων της Αττικής διαλέκτου.

2. Ανάγνωσις ευκόλων Αττικών πεζών συγγραφέων.

Τάξις A', εξάμηνον α', ώραι 6. α') Έπανάληψις της γραμματικής της νεωτέρας γλώσσης της εν τω δημοτικώ σχολείω διδαχθείσης και συμπλήρωσις αυτής εκ της αρχαίας, εν οις τα δύο γλωσσικά ιδιώματα διαφέρουσιν αλλήλων, της διδασκαλίας περιοριζόμενης εις τους απολύτως αναγκαίους κανόνας.

β') Εφαρμογή του εκάστοτε διδασκομένου μέρους της γραμματικής, πρώτον δι' ασκήσεων προφορικών περί την κλίσιν διαφόρων λέξεων, είτα δε διά προφορικής παραφράσεως εις το αρχαίον ιδίωμα εκ βιβλίου ασκήσεων καταλλήλου.

γ') Εκ του συντακτικού οι μαθηταί όλως έμπειρικώς μανθάνουσι να διακρίνωσιν το υποκείμενον, το κατηγόρημα, το αντικείμενον, τας κυρίας και δευτερεύουσας προτάσεις, έτι δε την οργανικήν δοτικήν, την ανάλυσιν του ειδικού και τελικού απαρεμφάτου και την Αττικήν σύνταξιν.

δ') Κατ' οίκον δις της εβδομάδος γραφή τύπων, εις ους ήδη οι μαθηταί προφορικώς εν τω σχολείω επαρκώς ησκήθησαν. Ο έλεγχος των γραπτών τούτων ασκήσεων εν πάσαις ταις τάξεσι του ελληνικού σχολείου γίνεται εν τω σχολείω ενώπιον όλης της τάξεως κατά την ώραν της διδασκαλίας της γραμματικής.

ε') Άπαξ της εβδομάδος γραφή εν τω τετραδίω τύπων εν τω σχολείω εκ του προχείρου και ορθογραφικαί ασκήσεις επί του πίνακος από δε του β' εξαμήνου εναλλάξ και γραπτή εν τω τετραδίω ωσαύτως εκ του προχείρου παράφρασις εις το αρχαίον ιδίωμα, εν ώρα ιδιαιτέρα. Η διόρθωσις των τοιούτων γραπτών ασκήσεων εν πάσαις ταις τάξεσι γίνεται υπό του διδασκάλου μετ' ακριβείας κατ' οίκον.

στ') Απομνημόνευσις της σημασίας και Ορθογραφίας αγνώστων τοις μαθηταίς λέξεων η εν τω βιβλίω των ασκήσεων η εν τω ερμηνευομένω συγγραφεί απαντωσών.

Εξάμηνον Β', ώραι 8. α') Συνέχεια της διδασκαλίας της γραμματικής μετά

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/439.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των αναγκαίων ασκήσεων εν τω σχολείω και κατ' οίκον, ως και εν τω α' εξαμήνω, μέχρι των υγρολήκτων ρημάτων [ώραι 4],

β'. Ερμηνεία μύθων Αισώπου, είτα μερών εκ συγγραφέων περί της μυθικής ιστορίας των αρχαίων Ελλήνων πραγματευομένων και διηγημάτων εκ χρηστομάθειας ωρίσμένης διά την πρώτην τάξιν [ώραι 4].

Τάξις Β', ώραι 8. α') Γραμματικής το υπόλοιπον του ομαλού τυπικού, είτα το ανώμαλον τυπικόν και τα κυριώτατα μόνον και γενικώτατα των περί παραγωγής και συνθέσεως κεφαλαίων.

β') Άσκησις εις έκαστον των διδασκομένων μερών του τυπικού" ακριβώς ως εν τη A' τάξει' ωσαύτως δε, ως εν τη A' τάξει, γραπταί κατ' οίκον και εν τω σχολείω εργασία. Αλλά μετά το τέλος της διδασκαλίας πάντων των εις μι ρημάτων και την πολλήν εις ταύτα ασκησιν, αντί της κατ' οίκον γραφής τύπων γράφουσι οι μαθηταί δις της εβδομάδος κατ' οίκον παράφρασιν, ικανώς εν τω σχολείω προπαρασκευασθείσαν, άπαξ μεν της εβδομάδος εκ του αρχαίου εις το νέον άπαξ δε τανάπαλιν.

γ') Άπαξ της εβδομάδος εν τω σχολείω γραφή τύπων εκ του προχείρου μετά δε το τέλος της διδασκαλίας των εις μι ρημάτων παράφρασις εναλλάξ εκ του αρχαίου εις το νέον ιδίωμα και τανάπαλιν.

δ') Εκ του συντακτικού οι μαθηταί όλως εμπειρικός μανθάνουσιν, εφ' όσον η ερμηνεία απαιτεί, τους διαφόρους τρόπους της αναλύσεως των μετοχών, την γενικήν απόλυτον, την δοτικήν του αιτίου και της αναφοράς, την ευκτικήν και την οριστικήν των παραγομένων χρόνων μετά του αν (ώραι 4).

ε') Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των τεσσάρων πρώτων βιβλίων της Ξενοφώντος Κύρου αναβάσεως (ώραι 4).

στ') Απομνημόνευσις της σημασίας και της ορθογραφίας λέξεων η φράσεων αγνώστων τοις μαθηταίς εν τω εκάστοτε ερμηνευομένω μέρει του συγγραφέως απαντωσών.

Τάξις Γ', ώραι 8. α') Επανάληψις των εις μι. ρημάτων και των ανωμάλων ρημάτων, ιδία διά παραφράσεων εις το αρχαίον ιδίωμα, είτα διδασκαλία των στοιχειωδέστατων της συντάξεως της Αττικής διαλέκτου κατά τρόπον πρακτικόν και άνευ τινός θεωρίας. Εφαρμογή του εκάστοτε διδασκομένου μέρους του συντακτικού διά προφορικής και γραπτής επί του πίνακος παραφράσεως εκ του νέου εις το αρχαίον ιδίωμα εκ καταλλήλου βιβλίου ασκήσεων.

β') Γραπτή κατ' οίκον και εν τω σχολείω παράφρασις εκ του αρχαίου εις το νέον και τανάπαλιν, ως και εν τη Β' τάξει εδάφ. β'- (ώραι 4).

γ') Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του πρώτου η δευτέρου βιβλίου των ελληνικών του Ξενοφώντος και μετά ταύτην ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ της Κύρου παιδείας του αυτού.

δ') Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας λέξεων η φράσεων αγνώστων. 

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/440.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τοις μαθηταίς εν τω εκάστοτε ερμηνευομένω μέρει του συγγραφέως απαντωσών (ώραι 4).

Β' Γυμνάσιον

Σκοπός της εν αυτώ διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών,

1. Ασφαλής και βεβαία εκμάθησις της συντάξεως της Αττικής διαλέκτου, ποια δε τις γνώσις των άλλων διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, εφ' όσον αύται εμφανίζονται εν τοις ερμηνευομένοις συγγραφευσι, και επαρκής κατανόησις του :κάλλους του Έλληνος λόγου.

2. Ερμηνεία και κατανόησις των σπουδαιότατων έργων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

Τάξις A', ώραι 10. α') Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των βιβλίων III-VII των ελληνικών του Ξενοφώντος η του ιστορικού μέρους (κεφ. Ι-ΧΠ) της Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτείας. Από των αρχών δε του Φεβρουαρίου ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των τα ελληνικά πραγματευομένων βιβλίων (V-IX) του Ηροδότου, από δε του β' εξαμήνου και δύο μικρών λόγων του Λυσίου (κατά το α' εξάμηνον ώραι εξ (6), κατά δε το β' ώραι επτά (7), ων υπέρ του Ηροδότου και 3 υπέρ του Λυσίου).

β') Απομνημόνευσις λέξεων η φράσεων ως και εν τη Γ' τάξει του ελληνικού σχολείου.

γ') Εκ του συντακτικού, α') τα περί υποκειμένου, καταγορουμένου και συμφωνίας αυτών προ άλληλα, β') τα περί παραθέσεως και επιθετικών και κατηγορηματικών προσδιορισμών, γ') τα περί πτώσεων, δ') τα περί απαρεμφάτου, ε') τα περί μετοχής και στ') τα περί διαθέσεως των ρημάτων.

δ') Εφαρμογή του εκάστοτε διδασκομένου μέρους του συντακτικού διά προφορικών και γραπτών παραφράσεων εις αρχαίον ιδίωμα εν τω σχολείω εκ του προχείρου γιγνομένων άπαξ μεν της εβδομάδος εκ του αρχαίου εις το νέον ιδίωμα, ανά πάσαν δε τρίτην εβδομάδα εκ του νέου εις το αρχαίον ιδίωμα. Τας γραπτάς ταύτας ασκήσεις εξελέγχει διδάσκων μετ' ακριβείας κατ' οίκον (ώραι κατά το α΄ εξάμηνον 4, κατά το β' 3).

Τάξις Β', ώραι 10. α') Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος, από δε των αρχών του Ιανουαρίου κατ' εκλογήν ιστορικών μερών του Θουκυδίδου και από των αρχών Απριλίου ενός η δύο των Ολυνθιακών του Δημοσθένους η του κατά Λεωκράτους λόγου του Λυσίου.

β') Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας λέξεων και φράσεων ως και εν τη A' τάξει (ώραι κατά το α' εξάμηνον 4, κατά το β' 5).

γ') Ερμηνεία της Ομήρου Οδύσσειας από της αρχής του σχολικού έτους, απομνημόνευσις των εν εκάστω μαθήματι απαντωσών αγνώστων τοις μαθηταίς ομηρικών λέξεων (ώραι κατά το α' εξάμηνον 3, κατά το β' 2).

δ') Εκ του συντακτικού, 1) τα περί άρθρου, 2) τα περί χρόνων, 3) τα περί

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/441.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εγκλίσεων, 4) τα περί αντωνυμιών, 5) τα περί προθέσεων και 6) τα περί σχημάτων.- Εφαρμογή του εκάστοτε διδασκομένου μέρους του συντακτικού και γραπταί εργασίαι. ακριβώς ως εν τη Α' τάξει (ώραι 3).

τάξις Γ', ώραι 10.

α') Ερμηνεία τινός η τινών των δε των λόγων του Δημοσθένους, των Φιλιππικών, του περί Ειρήνης, του περί του Στεφάνου, είτα Δημηγοριών του Θουκυδίδου περιλαμβανομένων εν τοις ιστορικοίς τοις διδαχθείσιν εν τη Β' τάξει. Κατά δε το β' εξάμηνον ερμηνεία της απολογίας του Σωκράτους η του Κρίτωνος του Πλάτωνος και, χρόνου υπάρχοντος, του Λάχητος η Ευθύφρονος η Χαρμίδου του αυτού (ώραι 5),

β') Ερμηνεία Ομήρου Ιλιάδος από της αρχής του σχολικού έτους, απομνημόνευσις λέξεων ομηρικών ως και εν τη Β' τάξει. Περί δε το τέλος του έτους αντί της ερμηνείας του Ομήρου ερμηνεία λυρικών τινών ποιητών (ώραι 3).

γ') Προφορικαί παραφράσεις εις το αρχαίον ιδίωμα προς επανάληψιν δυσκόλων μάλιστα μερών του συντακτικού, άπαξ δε της εβδομάδος γραπτή εν τω σχολείω παράφρασις εναλλάξ εκ του αρχαίου εις το νέον ιδίωμα και τανάπαλιν. Η διόρθωσις των γραπτών γίνεται υπό του διδάσκοντος κατ' οίκον (ώραι 2).

Τάξις Δ', ώραι 10.

α') Ερμηνεία ενός των δε των διαλόγων του Πλάτωνος, Γοργίου, Πρωταγόρου η Φαίδωνος, είτα δράματος του Σοφοκλέους και ετέρου του Ευριπίδου, η δύο δραμάτων Σοφοκλέους, εν τέλει δε του χρόνου και του ποίου της τάξεως επιτρεπόντων, ερμηνεία του Επιταφίου του Περικλέους (ώραι 6).

β') Ερμηνεία Ομήρου Ιλιάδος (ωραι 2).

γ') Προφορικαί εις το αρχαίον ιδίωμα παραφράσεις και γραπταί κατ' οίκον και εν τω σχολείω εργασίαι, ακριβώς ως και εν τη Γ' τάξει (ώραι 2).

ΙΙ. Νέα Ελληνικά

Σκοπός της τούτων διδασκαλίας.

Δεξιότης εις την ορθήν, γραπτήν και προφορικήν χρήσιν της νεωτέρας ημών γλώσσης και ανάγνωσις νεωτέρων τινών πεζολόγων και ποιητών.

α') Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α', ώραι κατά μεν το α' εξάμηνον 4, κατά δε το β' 2. Ανάγνωσις πεζών τεμαχίων η ποιημάτων εκ καταλλήλου χρηστομάθειας. Προφορική υπό των μαθητών αναδιήγησις διηγήματος, ο πρότερον είπεν αυτοίς ο διδάσκαλος.

Ορθογραφικαί ασκήσεις

1. Κατ' οίκον δις της εβδομάδος αντιγραφή 3 η 4 στίχων νεοελληνικού κειμένου διδαχθέντος ήδη εν τη τάξει.

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/442.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Άπαξ της εβδομάδος κατά το α' εξάμηνον καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω γραφή τεμαχίου νεοελληνικού διδαχθέντος ήδη και από της προτεραίας τουλάχιστον υποδειχθέντος τοις μαθηταίς, ίνα οίκοι διεξέλθωσιν αυτό υπό ορθογραφικήν έποψιν. Η διόρθωσις των υπ' αριθ. 1 και 2 γραπτών ασκήσεων γίνεται, υπό του διδάσκοντος εν τω σχολείω ενώπιον της τάξεως και προφορικώς και γραπτώς επί του πίνακος.

3. Άπαξ της εβδομάδος κατά το β' εξάμηνον εναλλάξ η καθ' υπαγόρευσιν γραφή τεμαχίου δεδιδαγμένου μεν, αλλά μη εκ των προτέρων γνωστού τοις μαθηταίς, η εν τω σχολείω καταγραφή μύθου η διηγηματίου λεχθέντος πρότερον υπό του διδασκάλου, πολλάκις δε επαναληφθέντος υπό των μαθητών. Η τοιαύτη γραπτή εργασία μετ' ακριβείας διορθούται κατ' οίκον υπό του διδάσκοντος.

Τάξις Β', ώρα. 2.

α') Ανάγνωσις πεζών τεμαχίων και ποιημάτων εκ καταλλήλου χρηστομαθείας.

β') Άπαξ της εβδομάδος ορθογραφικόν γύμνασμα όμοιον προς το υπ' αριθ. 2 η 3 της A' τάξεως εναλλάξ προς μικράν τινά σύνθεσιν δίδονται δε προς σύνθεσιν α') μύθοι η διηγήματα κατ' αρχάς επαναλαμβανόμενα υπό των μαθητών, αλλ' ολιγώτερον η εν τη A' τάξει, είτα άπαξ μόνον επαναλαμβανόμενα και εν τέλει ουδαμώς, β) περιγραφαί πραγμάτων, καθ' ημέραν υποπιπτόντων εις την αντίληψιν των μαθητών, π,χ. της αιθούσης της διδασκαλίας, του σχολικού διδακτηρίου, των διαφόρων οργάνων και σκευών και άλλων τοιούτων, γ') επιστολαί μικραί οικογενειακαί.

Τάξις Γ', ώραι 2,

α') Ανάγνωσι,ς πεζών τεμαχίων και ποιημάτων εκ καταλλήλου χρηστομάθειας.

β') Άπαξ της εβδομάδος σύνθεσις εν τω σχολείω· δίδονται δε προς σύνθεσιν α') περιγραφαί γεγονότων του βίου η φαινομένων της φύσεως υποπιπτόντων εις την άμεσον αντίληψιν των παίδων, είτα δε και εικόνων, εν αις παρίστανται γεγονότα του βίου ουχί άγνωστα τοις μαθηταίς, ουδέ μακράν κείμενα του κύκλου των παιδικών νοημάτων' β') μικραί επιστολαί διάφορων ειδών.

β') Γυμνάσιον

Εν τούτω η διδασκαλία της νεωτέρας ημών γλώσσης συνίσταται ιδία εις την γραφήν συνθέσεων, αίτινες εν εκάστη τάξει γίνονται δις του μηνός κατά δεκαπενθήμερον, άπαξ μεν εν τω σχολείω, άπαξ δε κατ' οίκον. Ο χρόνος ο απαιτούμενος προς σύνταξιν των συνθέσεων εν τω σχολείω και προς έλεγχον των ημαρτημένων λαμβάνεται εκ των ωρών των προφορικών και γραπτών ασκήσεων των εν εκάστη τάξει ωρισμένων.

Τάξις A', όλη συνθέσεων, α') Εν τω σχολείω·

Σελ. 442
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/443.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1. Περιγραφή μνημείων αρχαίων και νέων, έτι δε εικόνων, ως και εν τη Γ' τάξει του ελληνικού σχολείου,

2. Διηγήματα μείζω την έκτασιν, ων το περιεχόμενον κατά τα κύρια μόνο σημεία δίδεται τοις μαθηταίς, η δε ανάπτυξις αφήνεται αυτοίς.

3. Επιστολαί ποικίλου περιεχομένου, β') Κατ' οίκον.

1. Περίληψις ερμηνευθέντων μερών συγγραφέων,

2. Μικραί διατριβαί, ων την όλην να παρέχωσιν οι ερμηνευόμενοι Έλληνες η Λατίνοι συγγραφείς, π.χ. περί των εν Θερμοπύλαις αγώνων καθ' Ηρόδοτον, περί των όπλων των αρχαίων Ελλήνων και άλλων τοιούτων.

Τάξις Β', α') Εν τω σχολείω·

1. Περιγραφή φυσικών φαινομένων.

2. Μικραί διατριβαί, ων την ύλην παρέχουσιν οι ερμηνευόμενοι συγγραφείς, π.χ. αι του Σωκράτους αποδείξεις περί υπάρξεως της θεότητος κατά το 1, 4 Απόμνημον, Ξενοφ,, η του Σωκράτους γνώμη περί της ευδαιμονίας η του υψίστου αγαθού κατά το 1, 1 Απομνημον, Ξενοφ.

β') Κατ' οίκον -

1. Περίληψις ερμηνευθέντων μερών των συγγραφέων.

2. Ανάπτυξις μερών των ερμηνευομένων συγγραφέων.

Τάξις Γ', α') εν τω σχολείω·

1. Χαρακτηρισμός προσώπων.

2. Ανάπτυξις μερών ερμηνευθέντων συγγραφέων.

3. Περιγραφή γεγονότων του καθ' ημέραν βίου.

4. Διατριβαί ως εν τη B' τάξει.

β') Κατ' οίκον' άνάλυσις ρητορικών λόγων και διαλόγων.

Τάξις Δ', α') εν τω σχολείω·

1. Διατριβαί ως και εν τη Β' και Γ' τάξει.

2. Χαρακτηρισμός προσώπων.

β') Κατ' οίκον· άνάλυσις δραμάτων και διαλόγων.

Προς τούτοις από της A' τάξεως του γυμνασίου εν εκάστω των άλλων μαθημάτων, εξαιρουμένων των ξένων γλωσσών, γράφονται υπό των μαθητών εν τω σχολείω δύο η τρεις μικραί συνθέσεις κατ' έτος εν εκάστη τάξει, έχουσι δ' αύται σκοπόν να προαγάγωσι την των μαθητών ευχέρειαν περί την γραπτήν χρήσιν της νέας ημών γλώσσης.

Γ' ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σκοπός της τούτων διδασκαλίας.

1. Εξ ιδίας των μαθητών αναγνώσεως ικανή, εφ' όσον επιτρέπει ο τω μαθήματι

Σελ. 443
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/444.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προσμετρούμενος χρόνος, γνώσις των σπουδαιότατων κλασσικών συγγραφέων των Ρωμαίων και του Ρωμαϊκού πολιτισμού.

2. Τοσαύτη γνώσις της Λατινικής γλώσσής, ώστε οι μαθηταί απολυόμενοι να δύνονται χωρία των εν τω γυμνασίω αναγιγνωσκομένων Λατίνων πεζών συγγραφέων, μη παρέχοντα σπανίας λέξεις και άλλως δι' ικανώς εύκολα, να μεταφράζωσιν εις την γλώσσαν ημών άνευ βοηθημάτων.

α') Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ, ώρα 1.

α') Εκ του ομαλού τυπικού, αι κλίσεις των ουσιαστικών και επιθέτων μετά των ομαλών βαθμών παραθέσεως και η ενεργητική φωνή των ρημάτων των τεσσάρων συζυγιών, πλην των εις io ρημάτων της γ' συζυγίας.

β') Άσκησις εις το εκάστοτε διδασκόμενον μέρος του τυπικού πρώτον διά των καλουμένων ασκήσεων περί την κλίσιν, ιδία δ' είτα διά της προφορικής μεταφράσεως εκ του Λατινικού από του αναγνωσματαρίου και διά προφορικής και γραπτής επί του πίνακος μεταφράσεως εις το Λατινικόν εκ καταλλήλου βιβλίου ασκήσεων. Κατ" οίκον γραφή τύπων η και προτάσεων προφορικώς πρότερον μεταφρασθεισών εν τω σχολείω.

Β'. Γυμνάσιον

τάξις A', ώραι 3.

Επανάληψις των εν τη Γ' τάξει του ελληνικού σχολείου διδαχθέντων μερών του ομαλού τυπικού μετά προσθήκης των εκεί παραλειφθέντων μερών αυτού. Τα εις io ρήματα της γ' συζυγίας και παθητική φωνή των ρημάτων των τεσσάρων συζυγιών και τα αποθετικά ρήματα, ασκήσεις εις έκαστον τούτων προφορικαί και γραπταί ακριβώς ως και εν τη Γ' τάξει του ελληνικού σχολείου από του αναγνωσματαρίου και του βιβλίου των ασκήσεων. Μετά το τέλος του ομαλού τυπικού αι σπουδαιόταται και συνηθέσταται περί τας κλίσεις και συζυγίας ανωμαλίαι, ασκήσεις δε εις εκαστον των μερών τούτων της γραμματικής διά προφορικής και γραπτής μεταφράσεως εις το Λατινικόν. Μετά το τέλος της διδασκαλίας του ομαλού τυπικού, αντί της από του αναγνωσματαρίου παραλλήλως ταύτη χωρούσης αναγνώσεως, ερμηνεία εκ του Lhomond urbis Romae viri illustres.

Τάξις B', ώραι 3.

Εκ του συντακτικού τα περί πτώσεων, χρόνων και εγκλίσεων, εξαιρομένων και απομνημονευομένων μόνον εκείνων των μερών εν οις η Λατινική διαφέρει της Ελληνικής. Άσκησις εις τα διάφορο, ταύτα διά προφορικών και γραπτών επί του πίνακος μεταφράσεων εις το Λατινικόν. Άπαξ της εβδομάδος γραπτή κατ' οίκον μετάφρασις εις το Λατινικόν. Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του de bello Gallico του Καίσαρος.

Σελ. 444
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/445.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τάξις Γ', ώραι 3.

Τα λοιπά του συντακτικού, διδασκόμενα ως και εν τη Β' τάξει, ανά πάσαν τρίτην εβδομάδα γραπτή εν τω σχολείω εκ του προχείρου μετάφρασις εις το Λατινικόν. Μετά το τέλος της του συντακτικού διδασκαλίας ανά παν δεκαπενθήμερον εναλλάξ γραπτή κατ' οίκον η εν τω σχολείω μετάφρασις εις το Ελληνικόν; Δύο εν εκατέρω εξαμήνω γραπταί εκ του προχείρου μεταφράσεις εκ του Λατινικού εις το Ελληνικόν, ερμηνεία ενός η πλειόνων των δε των λόγων του Κικέρωνος· pro Archia, in Catilinam Ι η II, pro Ligario, pro Marchello, de imperio G. Pompei και μερών κατ' εκλογήν εκ των Οβιδίου μεταμορφώσεων.

Τάξις Δ', ώραι 3.

Ερμηνεία ενός η δύο των εξής λόγων του Κικέρωνος pro Milone, pro Sestio, A και Β Philippici, Σαλλουστίου de conj. Catilinae, κατ' εκλογήν μερών εκ της Αινειάδος του Βεργιλιου και των ωδών του Οράτιου. Ανά παν δεκαπενθήμερον γραπτή μετάφρασις εκ του Ελληνικού εις το Λατινικόν εναλλάξ κατ' οίκον η εν τω σχολείω, τρεις εν εκατέρω εξαμήνω γραπταί εκ του προχείρου μεταφράσεις εκ του Λατινικού εις το Ελληνικόν.

Δ'. ΓΑΛΛΙΚΑ

Σκοπός της τούτων διδασκαλίας.

1. Δι' ιδίας των μαθητών αναγνώσεως ικανή πως γνώσις σπουδαίων έργων της κλασσικής περιόδου και νεωτέρων.

2. Ποιά τις ευχέρεια περί την γραπτήν και προφορικήν χρήσιν της Γαλλικής γλώσσης.

3. Τοσαύτη ταύτης γνώσις, ώστε να δύνωνται οι απολυόμενοι μαθηταί εύκολα χωρία Γάλλων συγγραφέων, μη περιέχοντα συνήθεις λέξεις, να εννοώσιν άνευ τινός επικουρίας η τουλάχιστον μικρά τοιαύτη.

Α'. Ελληνικόν σχολείον

Τάξις B', ώραι 2.

Ασκήσεις προφοράς και αναγνώσεως επί λέξεων η φράσεων εκ της γραμματικής όλως πρακτικώς, η οριστική της α' και β' ομαλής συζυγίας και των βοηθητικών ρημάτων avoir και être, η κλίσις των ομαλών ουσιαστικών και επιθέτων και απόλυτα αριθμητικά μέχρι του 100. Άσκησις εις έκαστον των διδασκομένων μερών της γραμματικής διά προφορικής και γραπτής επί του πίνακος μεταφράσεως εις την Γαλλικήν προτάσεων λαμβανομένων εκ βιβλίου καταλλήλου. Άπαξ της εβδομάδος οΐ μαθηταί γράφουσι κατ' οίκον προς άσκησιν εις την ορθογραφίαν ολίγας προτάσεις, γραπτώς ήδη μεταφρασθείσας εν τω σχολείω. Ερμηνεία φράσεων και διηγηματίων εκ καταλλήλου αναγνωσματαρίου. Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας 8 εν εκάστω μαθήματι λέξεων

Σελ. 445
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/446.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απαντωσών εν τη ερμηνεία η συνήθων εν τη καθ' ημέραν ομιλία, επανάληψις τούτων ανά παν δεκαπενθήμερον,

τάξις Γ, ώραι 2.

Συμπλήρωσις του ομαλού τυπικού, άσκησις εις έκαστον των διδασκομένων μερών της γραμματικής ως εν τη Β' τάξει.

Μετάφρασις διηγημάτων και μικρών ποιημάτων εκ καταλλήλου αναγνωσματαρίου.

Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων, ως εν τη Β' τάξει. Άπαξ της εβδομάδος εναλλάξ γραφή κατ' οίκον προτάσεων ως εν τη Β' τάξει και γραφή καθ' υπαγορεύσιν εν τω σχολείω ερμηνευθέντος ήδη τεμαχίου και από της προτέρας υποδειχθέντος τοις μαθηταίς, ίνα υπό ορθογραφικήν έποψιν διεξέλθωσιν αυτό κατ' οικον.

Β'. Γυμνάσιον Τάξις A', ώραι 3.

Επανάληψις του ομαλού τυπικού και διδασκαλία των ανωμάλων ρημάτων.

Εκ του συντακτικού τα κυριώτερα εκ της συνθέσεως των λέξεων και της χρήσεως των βοηθητικών ρημάτων avoir και être,

Άσκησις εις εκαστον των μερών της γραμματικής ακριβώς ως εν τη Γ' τάξει του ελληνικού σχολείου.

Ανά παν δεκαπενθήμερον γραφή καθ' υπαγόρευσιν τεμαχίου ως και εν τη Γ' τάξει του ελληνικού σχολείου' από δε του β' εξαμήνου, τεμαχίου ερμηνευθέντος", ουχί όμως εκ των προτέρων υποδειχθέντος, τοις μαθηταίς.

Ανά παν δεκαπενθήμερον γραφή κατ' οίκον προτάσεων προφορικώς μόνον μεταφρασθεισών εν τω σχολείω.

Ερμηνεία τεμαχίων εκ χρηστομαθείας περιεχούσης την διά την A' τάξιν, ωρισμένην ύλην κατά το καταργηθέν πρόγραμμα του 1884,

Άσκησις εις το ομιλείν γαλλιστί, Ερώτησις και απόκρισις επί του ερμηνευθέντος τεμαχίου η επί των συμβάντων του καθ' ημέραν βίου εν εκάστη ώρα διδασκαλίας.

Τάξις Β', ώραι 3.

Επανάληψις των ανωμάλων ρημάτων και άσκησις εις αυτά διά γραπτών και προφορικών μεταφράσεων εις την γαλλικήν.

Εκ του συντακτικού τα κύρια περί χρόνων, περί οριστικής και υποτακτικής. Εφαρμογή εις έκαστον των μερών τούτων; του συντακτικού διά γραπτών και προφορικών μεταφράσεων εις την Γαλλικήν.

Ανά δέκα πέντε ημέρας γραπτή εν τω σχολείω εκ του προχείρου μετάφρασις εις το Ελληνικόν εκ του γαλλικού : και τανάπαλιν εναλλάξ.

Ανά παν δεκαπενθήμερον ωσαύτως, γραπτή κατ' οίκον μετάφρασις εις το γαλλικόν.

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του Voltaire "Histoire de Charles ΧΠ"

Σελ. 446
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/447.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η του Ségur, "Histoire de Napoléon et de la grande armée". Κατά το β' εξάμηνον ερμηνεία εκ του Prosper Mérimée, "Colomba" η διηγημάτιον του Daudet.

Άσκησις εις το ομιλείν γαλλιστί και απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων ως και εν τη A' τάξει.

Τάξις Γ', ώραι 3.

Εκ του συντακτικού επανάληψις των περί υποτακτικής, είτα τα κύρια περί άρθρου, επιθέτου, επιρρήματος, πτώσεων και προθέσεων και εν τέλει τα κύρια περί απαρεμφάτου και μετοχής.

Άσκησις εις έκαστον τούτων των μερών του συντακτικού ως εν τη Β' τάξει γραπταί εργασίαι ακριβώς ως εν τη Β' τάξει,

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του Michaut Ι και III croisade, η Thiers "Expédition en Egypte", Από των αρχών Ιανουαρίου ερμηνεία ενός των δε των δραμάτων, όλου η και παραλειπομένων σκηνών τινών, Cid η Horace του Κορνηλίου, Athalie η Britannicus του Ρακίνα. Κατ' ιδίαν οι μαθηταί αναγιγνώσκουσι, διηγήματα του Coppée η Erckmann-Chatran οριζόμενα αυτοίς υπό του διδάσκοντος· ανά παν δε δεκαπενθήμερον εξελέγχεται υπό του διδάσκοντος η κατ' ιδίαν αύτη ανάγνωσις.

Τάξις Δ', ώραι 3.

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του Montesquieu, "Grandeur et décadence des Romains", από των αρχών δε του Ιανουαρίου ερμηνεία μιάς των δε των κωμωδιών του Μολλιέρου, Avare, Bourgeois, Gentilhomme, Précieuses, Ridicules όλως, η και παραλειπομένων σκηνών τινών.

Προσέτι εν εκατέρα των δύο ανωτέρων τάξεων του γυμνασίου μετά το πέρας του δράματος η της κωμωδίας αναγιγνώσκονται λυρικά τίνα ποιήματα του André Chénier, Béranger, Alfred de Vigny, Alfred de Musset και προ πάντων του Victor Hugo.

Κατ' ιδίαν ανάγνωσις των μαθητών ως εν τη Γ' τάξει.

Γραπταί κατ' οίκον και εν τω σχολείω εργασίαι, ως εν τη Β' και Γ' τάξει.

Ασκήσεις εις το γαλλιστί ομιλείν δυσχερέστεραι.

Ε'. ΙΣΤΟΡΙΑ

Σκοπός διδασκαλίας.

Γνώσις των σημαντικωτάτων γεγονότων της παγκοσμίου πολιτικής ιστορίας, ίδια δε της Ελληνικής και των κυρίων σημείων της Ιστορίας του πολιτισμού εν τη αιτιώδει η πραγματική αυτών σχέσει, διά πάντων δε τούτων ανάπτυξις του ιστορικού νου των μαθητών.

Σελ. 447
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/448.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Α'. Ελληνικόν σχολείον

Σκοπός της εν τούτω διδασκαλίας της ιστορίας.

Γνώσις των κυρίων γεγονότων της ιστορίας του ελληνικού έθνους και των σημαντικωτάτων της άλλης ιστορίας.

Τάξις Α', ώραι 2,

Ελληνική ιστορία μέχρι της εν Μαντινεία μάχης.

Τάξις Β', ώραι 2.

Ελληνική ιστορία από του Φιλίππου μέχρι της αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων, είτα εκ της Ρωμαϊκής ιστορίας τα κεφαλαιωδέστατα, μετά τούτο η Βυζαντιακή ιστορία συγκεντρουμένη περί τα ονόματα Μ. Κωνσταντίνος, 'Ιουστινιανός, Ηράκλειος, Φώτιος, Νικηφόρος Φωκάς, Βασίλειος ο Β', εν τέλει δε οι σταυροφόροι και η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων.

Τάξις Γ', ώραι 2.

Τα από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων μέχρι της αλώσεως αυτής υπό του Μωάμεθ, είτα. εκ της ιστορίας της νέας Ευρώπης αι ανακαλύψεις και εφευρέσεις, η θρησκευτική μεταρρύθμισις και τίνα περί της γαλλικής επαναστάσεως. Εν τέλει περί των Ελλήνων υπό την τουρκικήν δυναστείαν και η ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως.

Β'. Γυμνάσιον

Σκοπός της εν αυτώ διδασκαλίας της ιστορίας.

Συμπλήρωσις της γνώσεως των ιστορικών γεγονότων και προσώπων, προσθήκη των κυριωτάτων σημείων της ιστορίας του πολιτισμού και κατανόησις των στοιχείων της ιστορίας καθόλου κατά την αιτιώδη αυτών σχέσιν.

Τάξις Α', ώραι 3.

Ιστορία των Ρωμαίων μέχρι του Μεγ. Κωνσταντίνου.

Τάξις Β', ώραι 3.

Από του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι του έτους 1453 μετά των κυρίων γεγονότων της Δύσεως κατά τον μέσον αιώνα.

Τάξις Γ', ώραι 3.

Ιστορία της Ελλάδος μέχρι του 146 π.Χ. εξεταζομένων ίδια των πολιτευμάτων και του πολιτισμού καθόλου.

Τάξις Δ', ώραι 3.

Ιστορία της νέας Ευρώπης μέχρι του έτους 1815 και της ελληνικής επαναστάσεως.

ΣΤ' ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Σ κ οπός της διδασκαλίας ταύτης.

Η γνώσις της γης ως ουρανίου σώματος καθ' εαυτήν και εν σχέσει προς

Σελ. 448
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/449.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τα άλλα ουράνια σώματα, ιδία, δ' η γνώσις της επιφανείας της γης ως κατοικίας του ανθρώπου και ως θεάτρου της ιστορίας.

Α'. Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α', ώραι 2.

Εξ αμέσου εποπτείας των μαθητών γνώσις των γεωγραφικών στοιχείων (όρους, λόφου, κοιλάδος, πεδιάδος και λοιπών) κατά τας ουσιώδεις αυτών ιδιότητας. Τα αναγκαιότατα εκ της μαθηματικής γεωγραφίας. Γεωγραφία της εις την άμεσον οασθησιν των μαθητών υποπιπτούσης ιδιαιτέρας πατρίδος και χαρτογράφησις ταύτης. Γενική συντομωτάτη επισκοπησις της γης (ημισφαίρια, ήπειροι, ωκεανοί). Γεωγραφία του βασιλείου της Ελλάδος, Χαρτογράφησις από μνήμης εν τω σχολείω κατά τα κυριώτατα γεωγραφικά στοιχεία του εκάστοτε διδασκομένου τμήματος και του εκ τούτων συναποτελουμένου επί μείζονος όλου.

Τάξις Β', ώραι 2,

Γεωγραφία των ελληνικών χωρών, της λοιπής ελληνικής χερσονήσου και των λατινικών κρατών. Χαρτογράφησις ως εν τη A' τάξει.

Τάξις Ρ, ώραι 2, ·

Γεωγραφία της λοιπής Ευρώπης και των άλλων ηπείρων, Χαρτογράφησις ως εν ταις άλλαις τάξεσι.

Τοις γυμνασιακαίς τάξεσι πρέπει να γίνωνται αι επαναλήψεις της γεωγραφίας εν τη ιστορική διδασκαλία, ένθα αυτή απαιτεί εκείνην.

Η μαθηματική γεωγραφία διδακτέα εν τη Δ' τάξει εν συνδέσει προς τα μαθηματικά.

Ζ' ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σκοπός της διδασκαλίας αυτών.

Γνώσις των αληθειών της στοιχειώδους μαθηματικής επί βαθείας κατανοήσεως ερειδομένη και ευχέρεια εν τη εφαρμογή αυτών,

Α'. Ελληνικόν σχολείον

Σκοπός της εν αυτώ διδασκαλίας των μαθηματικών.

Ευχέρεια εις το λογίζεσθαι δι' ωρισμένων αριθμών και την εφαρμογήν αυτού εις τας συνήθεις σχέσεις του αστικού βίου. Γνώσις των κυριωτάτων γεωμετρικών σχημάτων και σωμάτων κατά τας στοιχειώδεις αυτών ιδιότητας και την πρακτικήν κατασκευήν, έτι δε του τρόπου του πρακτικώς υπολογίζειν το εμβαδόν και τον ογκον αυτών. Τάξις A', ώραι 3.

Εκ της πρακτικής αριθμητικής τα περί γραφής και απαγγελίας των ακεραίων αριθμών, αι τέσσαρες έπ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις και διαιρετότης των

29

Σελ. 449
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/450.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ακεραίων διά 2, 3, 4, 5, 9, 25 και 100. Κοινά κλάσματα και αι τέσσαρες επ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις. Μετά παν διδασκόμενοι μικρόν μέρος της αριθμητικής ευθύς άσκησις των μαθητών εις τούτο διά της λύσεως πολλών προβλημάτων.

Τάξις Β', ώραι 3.

Εκ της αριθμητικής επανάληψις των κοινών κλασμάτων, διά της λύσεως προβλημάτων εις αυτά αναφερομένων. Γραφή και απαγγελία δεκαδικών αριθμών, αι τέσσαρες επ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις. Τα περί συμμιγών, αριθμών ως και αι τέσσαρες επ' αυτών πράξεις. Άσκησις ακριβώς ως εν τη A' τάξει.

Εκ της πρακτικής γεωμετρίας τα περί γραμμών, γωνιών, τριγώνων, τετραπλεύρων και πολυγώνων, περί κύκλου και περιφερείας ακτινών, διαμέτρου, χορδής, τμήματος κύκλου, κυκλικού τομέως, επικέντρων και εγγεγραμμένων γωνιών και περί εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων πολυγώνων ως και περί κανονικών τοιούτων. Γνώσις των κυριωτάτων ειδών εκάστου των γεωμετρικών τούτων σχημάτων.

Τάξις Γ, ώραι 3.

Εκ της αριθμητικής επανάληψις των περί κοινών και δεκαδικών κλασμάτων και των συμμιγών αριθμών διά καταλλήλων προβλημάτων. Περί λόγων και ποσών αναλόγων. Είτα απλή μέθοδος των τριών και τα περί των λοιπών μεθόδων, Άσκησις εις έκαστον τούτων των μερών ως εν ταις άλλαις τάξεσιν.

Εκ της πρακτικής γεωμετρίας επανάληψις των δεδιδαγμένων εν τη προηγουμένη τάξει. Ορισμών και στοιχειωδών κανόνων επί των ευθυγράμμων σχημάτων και των περί κύκλου. Περί πρισμάτων, παραλληλεπιπέδων, πυραμίδος, κυλίνδρου, κώνου και σφαίρας εν τη οποία δέον να αναφέρωνται και τα σχετιζόμενα προς την κοσμογραφίαν, μέτρησις του όγκου και της επιφανείας αυτών μετά παραδειγμάτων και εφαρμογών εις τον πρακτικόν βίον.

Σημ. α'. Το σχήμα του εκάστοτε διδασκομένου στέρεου υπ' αυτού του διδάσκοντος κατασκευαζόμενου δέον να επιδεικνύηται εις τους μαθητάς εν τη διδασκαλία.

Σημ. β'. Η γεωμετρία εν μεν τη β' τάξει διδάσκεται από των αρχών του Φεβρουαρίου, εν δε τη γ' τάξει από των αρχών του έτους ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα. Μετά δε το πέρας της διδασκαλίας της γεωμετρίας εν τη τάξει ταύτη η ώρα δαπανάται εις την λύσιν αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων.

Β'. Γυμνάσιον

Σκοπός της εν αυτώ διδασκαλίας των μαθηματικών.

Επιστημονική θεμελίωσις της στοιχειώδους μαθηματικής και διά πολλαπλών ασκήσεων επαρκής εξοικείωσις προς τας καλουμένας μαθηματικάς μεθόδους.

Σελ. 450
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 431
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  89

  ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

  (Β. Διάταγμα / 22 Οκτωβρίου 1901)

  Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Σ. Στάης

  Περί τροποποιήσεως κλπ. άρθρων τον Β. διατάγματος της 20 Νβρίου 1899 περί διδασκαλίας της γυμναστικής.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρο 1 του ,ΑΧΙΑ' νόμου "περί Γυμναστών" και τα άρθρα 4, 6 και 7 του "περί Γυμναστικής και Γυμναστικών και Αθλητικών Αγώνων" ,BXKA' νόμου'

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

  Το άρθρον 1 του περί διδασκαλίας της Γυμναστικής Ημετέρου διατάγματος της 20 Νοεμβρίου 1899 τροποποιείται ως προς τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως ως εξής;

  "Άρθρον 1. Εν πάσι τοις δημοσίοις, δημοσυντηρήτοις και ίδιωτικοίς σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως η Γυμναστική διδάσκεται τετράκις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν εκτός εάν ο αυτός γυμναστής διδάσκη εν δημοσίω γυμνασίω και τω προσηρτημένω αυτώ Ελληνικω σχολείω η εν δυσίν Ελληνικοίς σχολείοις, ότε η διδασκαλία γίνεται τρις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν".

  "Κατά τας προ μεσημβρίας ώρας εκάστης Πέμπτης απαγορεύεται η διδασκαλία της Γυμναστικής".

  Εν τω άρθρω 9 του αυτού διατάγματος γίνεται η εξής προσθήκη:

  "Έδαφ. β'. Κατά τας έκδρομας ταύτας λαμβάνουσας Χώραν μόνον κατά τας μεταμεσημβρινάς ώρας εκάστης Πέμπτης, οι μαθηταί ασκούνται εις διαφόρους παιδιάς".

  Το άρθρον 10 του αυτού διατάγματος τροποποιείται ως εξής:

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 229, τχ. Α'/24 Οκτωβρίου 1901.