Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 601-620 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/601.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

96

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

(Εγκύκλιος 5900/21 Μαρτίου 1912)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Αλεξανδρής

πρωτ. 5900. -

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

[Περί μη διακοπής τον μαθήματος της γυμναστικής προ της 20 Μαΐου εκάστου έτους

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους κ.κ. προϊσταμένους των σχολείων της τε δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως

Παρέχεται ημίν η αφορμή εκ μέρους σχολείων τινών, ολιγωρούντων η χαλαρούντων το μάθημα της γυμναστικής μετά το πέρας των εξετάσεων αυτής, εναντίον του σκοπού, ον τούτο επιδιώκει και ούτινος η πραγμάτωσις ενδελεχή και συνεχή την άσκησιν της γυμναστικής απαιτεί προς έκφανσιν των εκ ταύτης ωφελειών, και εναντίον των κειμένων διατάξεων, καθ' ας το μάθημα τούτο δεν διακόπτεται προ της 20 Μαΐου εκάστου έτους, ίνα προκαλεσωμεν την ημετέραν προσοχήν επί της παραλείψεως ταύτης. Δεν θέλομεν να πιστεύσωμεν ότι η ολιγωρία αύτη είνε συνέπεια αδιαφορίας προϊσταμένων τινών των σχολείων περί το σπουδαιότατον τούτο παίδευμα των ελληνοπαίδων. Δια τούτο παραγγέλλομεν υμίν, όπως πάραυτα αναφέρητε ημίν, εάν τυχόν γυμναστής η διδάσκων την γυμναστικήν φωραθή ασυνεπής προς τας υπό του νόμου επιβαλλομένας υποχρεώσεις.

Εν Αθήναις, τη 21 Μαρτίου 1912.

Ο Υπουργός

ΑΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Περ. Φρειδερίκος

Αναδημοσιεύεται από το: Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Τμήμα Δ'- Μέση Εκπαίδευσις, Γυμναστική και Σκοποβολία, Τεύχος Α' Γυμναστική, Εν Αθήναις (εκ του Εθνικού Τυπογραφείου) 1912, σ. 70-71.

Σελ. 601
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/602.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

97

ΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΟΜΟΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

(Εγκύκλιος 12626/9890/27 Ιουνίου 1912)

Κυβέρνηση Έλ. Βενιζέλου Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Αριθ. Πρωτ. 12626. Διεκπ. 9890.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

[Περί εξομοιώσεως των γυμναστών προς τους λοιπούς λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ]

Αφορμήν λαμβάνοντες εκ παραλείψεως, εις ην οι προϊστάμενοι σχολείων τινών της μέσης εκπαιδεύσεως υποπίπτουσι, μη αποδίδοντες εις το μάθημα της γυμναστικής και εις τους διδάσκοντας αυτό το προσήκον κύρος, όπερ μειοί την σημασίαν της τε γυμναστικής και των διδασκόντων αυτήν εις την συνείδησιν των μαθητών, έγνωμεν να συστήσωμεν υμίν, όπως εξαίρητε το μεν μάθημα της γυμναστικής εις το ύψος, εις ο και η φύσις αυτής και αι κείμεναι διατάξεις έταξαν αυτήν, τους δε διδάσκοντας αυτήν μη παραβλέπητε, θεωρούντες αυτούς ως αποτελούντας αναπόσπαστον μέρος του όλου διδακτικού προσωπικού, έχοντας τα αυτά δικαιώματα στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους παντός μεν του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτατα δε των προϊσταμένων των σχολείων με τους λοιπούς διδάσκοντας. Όθεν παρακελευόμεθα να καλώνται και οι διδάσκοντες την γυμναστικήν εις τας εκάστοτε συνεδρίας των υφ΄ υμάς συλλόγων, να μετέχωσι της συσκέψεως προκειμένου περί εξαγωγής αποτελεσμάτων εξετάσεων, έχοντες δικαίωμα ψήφου προκειμένου περί του μαθήματός των. Οι διδάσκοντες το μάθημα της γυμναστικής πρέπει να συναισθάνωνται, ότι αποτελούσι μέρος της ύλης οικογενείας του διδακτικού προσωπικού και ότι το αξίωμα αυτών ίσταται επί του αυτού επιπέδου με το λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν, ίνα και ο

Ό.π. [A95], σ. 71-72.

Σελ. 602
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/603.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σεβασμός των μαθητών συνέχηται αμείωτος και ισοβαρής προς πάντας τους διδάσκοντας, όπερ εξασφαλίζει τον σκοπόν πάσης αγωγής και διδασκαλίας και η ιδέα της γυμναστικής ενισχύηται επ' αγαθώ της σωματικής υγείας και ευρωστίας των μαθητευομένων, άτινα δέον ν' αποτελώσι κύρια στοιχεία της ελληνικής φυλής.

Εν Αθήναις, τη 27 Ιουνίου 1912.

Ο Υπουργός ΑΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Περ. Φρειδερίκος

Σελ. 603
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/604.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

98

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Β, Διάταγμα / 19 Αυγούστου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί τον προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών, κλπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει, του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1.

Τα σχολεία της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών του Κράτους διατηρούνται υπό την σημερινήν αυτών μορφήν, δυνάμενα διά Β. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να μεταρρυθμισθώσι κατά τους κειμένους νόμους η να καταργηθώσι.

Άρθρον 3.

A') [.........]

Ως σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως διά την εν τοις ανωτέρω εδαφίοις μνημονευομένην υπηρεσίαν λογίζονται, πλην των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 234, τχ. Α'/21 Αυγούστου 1914 (και ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 238, τχ. Α'/25 Αυγούστου 1914). Βλ. και ΑΙΙΟ.

Σελ. 604
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/605.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τα διδασκαλεία και υποδιδασκαλεία και αι ανώτεραι της έκτης τάξεις των ημιγυμνασίων, αστικών σχολών και παρθεναγωγείων.

Εν Αθήναις τη 19 Αυγούστου 1914.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

τα μέλη

Γ. ΣΤΡΕΪΤ, Κ. Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ, EMM. ΡΕΠΟΥΛΗΣ, Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ,

ΑΛ. N. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Α. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, Κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Σελ. 605
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/606.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

99

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1914

(Β. Διάταγμα / 31 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί προγράμματος των μαθημάτων τον ελληνικού σχολείου και τον γυμνασίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 1, 2, 7-16, 66, 69-81 του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", το άρθρον 3 § 2 του νόμου 240 της 16 Απριλίου 1914 "περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως" και τας λοιπάς διατάξεις, προτάσει του ημετέρου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε-

Το πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις του Κράτους διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από του σχολικού έτους 1914-1915 ως εξής·

A'

Πρόγραμμα τον μαθημάτων του ελληνικού σχολείου.

1) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 2.

Ιερά ιστορία της παλαιάς διαθήκης,

Σύντομος εξήγησις των απολυτικίων των θεομητορικών εορτών και των επιφανών αγίων και απομνημόνευσίς τινων εξ αυτών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 343, τχ. Α'/24 Νοεμβρίου 1914 (καί ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 369, τχ. Α'/ΙΟ Δεκεμβρίου 1914).

Σελ. 606
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/607.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δευτέρα τάξις, ώραι 2,

Ιερά ιστορία της καινής διαθήκης.

Σύντομος εξήγησις των απολυτικίων της οκτωήχου, των δεσποτικών εορτών και των αναστάσιμων εξαποστειλαρίων και απομνημόνευσίς τινών εξ αυτών,

Στοιχειώδεις γνώσεις εκκλησιαστικής ιστορίας μέχρι του σχίσματος.

Τρίτη τάξις, ώραι 2.

Ορθόδοξος ιερά κατήχησις μετ' εποπτικής διδασκαλίας των κυριωτάτων της λειτουργικής. 

Στοιχειώδεις γνώσεις εκκλησιαστικής ιστορίας από του σχίσματος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων.

Ανάγνωσις και στοιχειώδης ερμηνεία εκλεκτών μερών εκ τίνος των συνοπτικών ευαγγελίων.

Σημ. Αι στοιχειώδεις γνώσεις της εκκλησιαστικής ιστορίας προσφέρονται εις τους μαθητάς άνευ ωρισμένου βιβλίου, εν δε τη τρίτη τάξει προτάσσονται της διδασκαλίας της κατηχήσεως.

2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρώτη τάξις Κατά το 1ον εξάμηνον ώραι 11, κατά δε το 2ον ώραι 12.

Νέα. Ερμηνεία περικοπών πεζογράφων και ποιητών, εκ των εγκεκριμένων νεοελληνικών αναγνωσμάτων της τάξεως. Απομνημόνευσις και μετ' ήθους απαγγελία ποιημάτων εκ των εν τη τάξει ερμηνευθέντων.

Γραμματικοί κανόνες κατά την ερμηνείαν συναγόμενοι και αναφερόμενοι εις το τυπικόν και την σύνταξιν της νέας ελληνικής γλώσσης.

Συνθέσεις δύο κατά μήνα εν τω σχολείω. Ύλη των συνθέσεων μύθοι η βραχέα διηγήματα και σύντομοι επιστολαί οικογενειακαί ώραι 11 από δε του Ιανουαρίου " 8 και από του Φεβρουαρίου " 6

Αρχαία. Ερμηνεία κατ' εκλογήν περικοπών αρχαίου ελληνικού κειμένου περιλαμβάνοντος μυθολογίαν των αρχαίων Ελλήνων, περιγραφάς πόλεων και τοπίων, διηγήματα και επιστολάς εκ χρηστομάθειας της πρώτης τάξεως των ελληνικών σχολείων.

Απομνημόνευσις εν εκάστω μαθήματι της σημασίας και ορθογραφίας των νέων λέξεων και επανάληψις αυτών διά καταλλήλων φράσεων, γραπτώς και προφορικώς. Ώραι 3 καθ' εβδομάδα από του Ιανουαρίου.

Γραμματικής του αττικού πεζού λόγου τα μέχρι των εις -μι.

Άσκησις εν τω σχολείω προφορική και γραπτή επί του πίνακος εις έκαστον

Σελ. 607
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/608.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των διδασκομένων μερών της γραμματικής διά των επισυνημμένων εις την αρχαίαν ελληνικήν γραμματικήν γυμνασμάτων.

Γραφή κατ' οίκον υπό των μαθητών γυμνάσματος σχετικού προς το διδαχθέν μέρος της γραμματικής και διόρθωσις αυτού επί του πίνακος υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία μετά των μαθητών κατά το αμέσως επόμενον μάθημα.

Εκ του συντακτικού όλως πρακτικώς κατά την διδασκαλίαν των νεοελληνικών αναγνωσμάτων και την ερμηνείαν του αρχαίου κειμένου τα εξής' απλή και σύνθετος πρότασις, κύριαι και εξηρτημέναι προτάσεις, συμφωνία του κατηγορουμένου προς το υποκείμενον, οργανική δοτική, αντικείμενον, ειδικόν και τελικον άπαρέμφατον, υποκείμενον του απαρεμφάτου.

Μετά την διδασκαλίαν κεφαλαίου της γραμματικής η αυτοτελούς τμήματος αυτής γραπτόν εν τω σχολείω γύμνασμα επί των τετραδίων των οικείων ασκήσεων, αναφερόμενον εις το διδαχθέν τούτο τμήμα. Το γύμνασμα άμα τη υπό των μαθητών εκτελέσει διορθούται εν τη παραδόσει υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία μετά των μαθητών. Αντί του γυμνάσματος τούτου άπαξ του μηνός επί μίαν ώραν γραφή νεοελληνικού η αρχαίου κειμένου εκ των διδαχθέντων κατά τον μήνα η εκ του προχείρου παράφρασις προτάσεων συμμέτρων προς τας δυνάμεις των μαθητών εκ του αρχαίου ιδιώματος εις το νέον και τανάπαλιν, Ώραι 6 από των αρχών του Φεβρουαρίου.

Αντιγραφή κατ' οίκον στίχων τινών εκ του αναγινωσκομένου νέου και αρχαίου ελληνικού κειμένου,

Δευτέρα τάξις, ώραι 11.

Νέα. Ερμηνεία περικοπών πεζογράφων και ποιητών εκ των εγκεκριμένων νεοελληνικών αναγνωσμάτων της τάξεως. Απομνημόνευσις και μετ' ήθους απαγγελία έκ των εν τη τάξει ερμηνευθέντων ποιημάτων, Ώραι 4, εν αις περιλαμβάνονται και αι των συνθέσεων,

Συνθέσεις εν τω σχολείω δύο κατά μήνα, Ύλη των συνθέσεων διηγήματα εκτενέστερα πως, μικραί οικογενειακαί και φιλικαί επιστολαί και περιγραφαί αντικειμένων υποπιπτόντων εις την άμεσον αντίληψιν των μαθητών, και απλουστέρων γεγονότων του καθ' ημέραν βίου.

Αρχαία. Ερμηνεία κατ' εκλογήν συναφών προς αλλήλας περικοπών εκ των τριών πρώτων βιβλίων της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος. Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων και επανάληψις αυτών και αντιγραφή κειμένου, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 4

Γραμματικής του αττικού" πεζού λόγου τα εις -μι ρήματα, αόριστοι των εις -ω κατά τα εις -μι, κλίσις των ρημάτων ειμί, είμι, φημί, κείμαι, κάθημαι, οίδα, δέδοικα, τέθνηκα και χρη, ανώμαλα ρήματα,.άκλιτα μέρη του λόγου και εκ του ετυμολογικού τα περί παραγωγής. Άσκησις εις την γραμματικήν και

Σελ. 608
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/609.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γραπτά γυμνάσματα ακριβώς ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 3 Εκ τού συντακτικού, ως εν τη προηγουμένη τάξει, τα εξής: διορισμός του ουσιαστικού και του επιθέτου, ποιητικόν αίτιον, τροπή ενεργητικής συντάξεως εις παθητικήν, τρόποι αναλύσεως των μετοχών, γενική απόλυτος, δοτική του αιτίου και αιτιατική της αναφοράς, η ευκτική και οριστική των ιστορικών χρόνων μετά του αν, προθέσεις μετά μιας πλαγίας πτώσεως συντασσόμεναι,

Τρίτη τάξις, ώραι 11.

Νέα, Ερμηνεία περικοπών πεζογράφων και ποιητών εκ των εγκεκριμένων νεοελληνικών αναγνωσμάτων της τάξεως. Απομνημονευσις και μετ' ήθους απαγγελία, ως εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν, Ώραι 4 εν αις περιλαμβάνονται και αι των συνθέσεων.

Συν.θέσεις εν τω σχολείω δύο κατά μήνα. "Υλη των συνθέσεων· διηγήματα, ων το περιεχόμενον κατά τα κύρια μόνον σημεία προσφέρεται τοις μαθηταίς επιστολαί ποικίλου περιεχομένου και συνήθους, κοινωνικά ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα, περιγραφαι γεγονότων του καθ' ημέραν βίου, αντικειμένων, τοπίων και φυσικών φαινομένων υποπιπτόντων εις την άμεσον αντίληψιν των μαθητών και περιλήψεις ερμηνευθέντων μερών εκ των νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Αρχαία. Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των τεσσάρων τελευταίων βιβλίων της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος, και εκ των ελληνικών του αυτού μερών πραγματευομένων αγώνας Ελλήνων κατά Περσών (βιβλ. γ' και δ'), από δε των αρχών Απριλίου του ενυπνίου η του Αναχάρσιδος του Λουκιανού.

Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων και επανάληψις αυτών και αντιγραφή κειμένου, ως εν τη" προηγουμένη τάξει, Ώραι 5

Γραμματική του αττικού πεζού λόγου' επανάληψις των περί παραγωγής και τα περί συνθέσεως.

Ασκήσεις αναφερόμεναι εις πάντα τα κεφάλαια της γραμματικής και γραπτά γυμνάσματα ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 2

Εκ του συντακτικού, ως εν τη προηγουμένη τάξει, τα εξής: συμφωνία του κατηγορουμένου και του ρήματος προς δύο η πλείονα υποκείμενα, σύνταξις των παραθετικών, επιρρηματικοί διορισμοί, σύστοιχον αντικείμενον, χρήσις των εγκλίσεων εν απολύτω και εξηρτημένω λόγω, ευκτική του πλαγίου λόγου, απρόσωπα ρήματα, αποφατικά μόρια, σύνταξις του απαγορευτικού μη, έναρθρον απαρέμφατον, προθέσεις μετά δύο η τριών πλαγίων πτώσεων συντασσόμεναι.

Μεθοδικοί παρατηρήσεις.

1. Η διδασκαλία της γραμματικής του αττικού, πεζού λόγου περιορίζεται εις τους απολύτως αναγκαίους κανόνας και γίνεται, μετ' αντιπαραβολής προς την της νέας ελληνικής.

2. Αι συνθέσεις προσηκόντως παρασκευαζόμεναι πρότερον υπό του διδασκάλου

39

Σελ. 609
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/610.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σκάλου εν συνεργασία μετά των μαθητών συντάσσονται εν τω καθαρώ νέω ελληνικώ ιδιώματα διορθούνται δε πάσαι υπ' αυτού, ως και αι άλλαι γραπταί έργασίαι, κατ' οίκον.

3. Δια τας συνθέσεις, δύο κατά μήνα, ορίζοντα., καθ' εκάστην πρώτην και τρίτην εβδομάδα ώραι 2, ων η μεν μία διατίθεται προς την υπό των μαθητών γραφήν της συνθέσεως, η δ' ετέρα προς τον υπό του διδασκάλου εν τη τάξει, έλεγχον των ημαρτημένων. Ο έλεγχος και η προς τους μαθητάς απόδοσις των τετραδίων γίνεται εντός τριών το πολύ ημερών από της υπ' αυτών γραφής της συνθέσεως. Την ούτω διωρθωμένην σύνθεσιν οφείλουσιν οι μαθηταί να αντιγράφωσιν εν ιδιαιτέροις τετραδίοις κατ' οίκον και va παραδίδωσι προς τον διδάσκαλον, όστις διατηρεί ταύτα εν τω αρχείω του σχολείου.

4. Εν πάσαις ταις γραπταίς έργασίαις των μαθητών αντί του βαθμού, όστις καταχωρίζεται υπό του διδάσκοντος εν τωήμερησίω ελέγχω της προόδου, αναγράφεται γενική τις παρατήρησις, παραίνεσις η οδηγία.

5. Περί της εκλογής των ερμηνευτέων μερών των αρχαίων κειμένων των εν τη 2α και 3η τάξει, διδασκομένων οφείλουσιν οι διδάσκοντες να έχωσι προ οφθαλμών τα περί τούτου λεγόμενα εν ταις εις την διδασκαλίαν των ελληνικών του γυμνασίου αναφερομέναις μεθοδικαίς παρατηρήσεσιν.

3) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Πρακτική αριθμητική. Ακέραιοι αριθμοί, ονοματολογία και γραφή αυτών, αι τέσσαρες θεμελιώδεις αριθμητικαί πράξεις.

Χαρακτήρες διαιρετότητος διά των αριθμών 2, 3, 4, 5, 9 και 10.

Ορισμοί των πρώτων αριθμών και των πρώτων προς αλλήλους. Τα περί μεγίστου κοινού διαιρετού και ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου δύο η πλειόνων αριθμών όλως πρακτικώς. Κοινά κλάσματα και αι επ' αυτών πράξεις. Λύσεις προβλημάτων διά της μεθόδου της αναγωγής εις την μονάδα. Ασκήσεις εις την λύσιν σχετικών προβλημάτων.

Πρακτική γεωμετρία. Εποπτική εξέτασις των απλούστατων γεωμετρικών στερεών. Γνωρίσματα των κυριωτάτων επιπέδων σχημάτων (γραμμών, γωνιών, ευθυγράμμων σχημάτων, κύκλου και κανονικού πολυγώνου), ιδιότητες αυτών μετά απλούστατων και όλως πρακτικών αποδείξεων.

Δευτέρα τάξις, ώραι 3.

Πρακτική αριθμητική. Συμπλήρωσις των χαρακτήρων διαιρετότητος διά του 6, 7, 8, 11, 12 κλπ. και ακριβεστέρα διδασκαλία των ιδιοτήτων των κοινών κλασμάτων. Δεκαδικοί αριθμοί και αι επ' αυτών πράξεις. Μετρικον σύστημα και συμμιγείς αριθμοί μετά των έπ' αυτών πράξεων. Λόγοι και αναλογίαι, ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα, απλή μέθοδος των τριών, προβλήματα

Σελ. 610
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/611.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

υπολογισμού ποσοστών. Ασκήσεις εις την λύσιν σχετικών προβλημάτων. Πρακτική γεωμετρία. Απλούστατα γεωμετρικά προβλήματα κατασκευής διά του κανόνος, του γνώμονος και του διαβήτου (ευθείαι, κάθετοι και παράλληλοι προς αλλήλας, διχοτομία ευθειών, τόξων και γωνιών, κατασκευή τριγώνων, παραλληλογράμμων, κύκλου και κανονικών πολυγώνων). Όμοια ευθύγραμμα σχήματα, μεταφορά τούτων επί του χάρτου υπό κλίμακα.

Τρίτη τάξις, ώραι 4.

Πρακτική αριθμητική. Σύνθετος μέθοδος των τριών, προβλήματα απλού τόκου, υφαιρέσεως εξωτερικής και εσωτερικής, μερισμού και μέσου όρου. Δυνάμεις των αριθμών, τετραγωνική ρίζα και πρακτική ταύτης εύρεσις. Στοιχεία λογιστικής και απλής καταστιχογραφίας.

Πρακτική γεωμετρία. Γνωρίσματα των γεωμετρικών στερεών (κύβου, πρίσματος και πυραμίδος εν γένει, κυλίνδρου, κώνου και σφαίρας). Μέτρησις των ευθυγράμμων σχημάτων, του κύκλου και των στερεών εν γένει. Κατασκευή εκ χαρτονιού των απλούστατων γεωμετρικών σχημάτων επιπέδων και στερεών.

Μεθοδικοί παρατηρήσεις.

1. Η πρακτική γεωμετρία διδάσκεται εν εκάστη τάξει από των μέσων Φεβρουαρίου ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2. Η διδασκαλία των ορισμών των αριθμητικών τάξεων και των κανόνων αυτών πρέπει να ορμάται πάντοτε από πρακτικών και προσιτών εις την αντίληψιν των μαθητών παραδειγμάτων, να επακόλουθη δε την διδασκαλίαν των κανόνων επαρκής εξάσκησις των μαθητών εις την λύσιν σχετικών προβλημάτων, συνήθων εν τω καθ' ημέραν βίω και το πρώτον απλούστερων και πραγματικού περιεχομένου, έπειτα δε συνθετωτέρων. Συγχρόνως ανάγκη να καθοδηγώνται οι μαθηταί υπό του διδάσκοντος εις την μόρφωσιν πρακτικών κανόνων προς ταχυτέραν λύσιν των προβλημάτων εκάστου είδους και εις την διά τύπων παράστασιν των εκτελεστέων πράξεων,

4) ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Πρώτη τάξις, ώραι 2. Φυσική ιστορία κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην βιβλίον.

Δευτέρα τάξις, ώραι 2.

Φυσική ιστορία κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην βιβλίον. Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Φυσιογνωσία κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην βιβλίον, Στοιχεία υγιεινής.

Σελ. 611
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/612.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5) ΙΣΤΟΡΙΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αχαϊκής συμπολιτείας,

Δευτέρα τάξις, ώρα.. 3.

Ελληνική ιστορία από της αχαϊκής συμπολιτείας μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων.

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ελληνική ιστορία από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων μέχρι, των καθ' ημάς χρόνων.

6) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Στοιχειώδεις γνώσεις της μαθηματικής, φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας.

Συντομωτάτη γεωγραφία της Ευρώπης, αρχομένη από της Ελλάδος, και είτα των άλλων ηπείρων.

Δευτέρα τάξις, ώραι 2.

Συμπλήρωσις και επέκτασις της μαθηματικής γεωγραφίας. Φυσική και πολιτική γεωγραφία των πέντε ηπείρων και υποδιαίρεσις αυτών.

Τρίτη τάξις, ώραι 2.

Φυσική και πολιτική γεωγραφία των ελληνικών χωρών.

Σύγκρισις της Ελλάδος προς τα κράτη της Ευρώπης και τα σπουδαιότατα κράτη των άλλων ηπείρων κατά τον πληθυσμόν, την βιομηχανίαν, την πα.ιδείαν, την εμπορίαν, τα στρατιωτικά, την συγκοινωνίαν, τας πόλεις κλ.π. Αι μεγάλαι δυνάμεις της Ευρώπης.

Μεθοδική παρατήρησις.

Κατά την διδασκαλίαν της γεωγραφίας οι μαθηταί ασκούνται εις την ανάγνωσιν γεωγραφικών χαρτών και πινάκων, την χαρτογραφίαν και την διά πλαστιλίνης, άμμου, γύψου κλπ., αναπαράστασιν χαρακτηριστικών γεωγραφικών μορφών, κόλπου, κοιλάδος, οροπεδίου, ηφαιστείου κλπ., έτι δε και εις διάφορα νοερά ταξείδια.

7) ΓΑΛΛΙΚΑ Δευτέρα τάξις, ώραι 3. Ανάγνωσις συλλαβιστική και ταχεία.

Σελ. 612
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/613.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατά την άμεσον εποπτικήν διδασκαλίαν φράσεων, απλών περιγραφών και αφηγήσεων αναφερομένων εις τα σχολικά όργανα και σκεύη, εις τα μέλη του σώματος, τα ενδύματα, τα μέρη της οικίας και τα τοιαύτα εκ του εγκεκριμένου στοιχειώδους γαλλικού αναγνωσματαρίου.

Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματι απαντωσών και δι' αμέσου εποπτείας προδιδαχθεισών νέων λέξεων και συχνή επανάληψις αυτών διά καταλλήλων φράσεων. Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε διδασκομένου μέρους εκ του αναγνωσματαρίου διά καταλλήλων ερωτήσεων, γραφή κατ' οίκον της εν αυτώ οριζόμενης σχετικής ασκήσεως και διόρθωσις αυτής επί του πίνακος εν τω σχολείω.

Γραμματικής σύντομοι και στοιχειώδεις περί την προφοράν και την κλίσιν των ονομάτων και ρημάτων κανόνες, κατά την διδασκαλίαν εκάστου μαθήματος και την σειράν του αναγνωσματαρίου.

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατά την άμεσον εποπτικήν διδασκαλίαν περιγραφών και αφηγήσεων, αναφερομένων εις τον βίον εν γένει των μαθητών και την περιβάλλουσαν αυτούς φύσιν και εις την εικόνα της πόλεως Χέλτσελ και ποιηματίων εκ του εγκεκριμένου γαλλικού αναγνωσματαρίου.

Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματί απαντωσών νέων λέξεων, ως εν τη προηγουμένη τάξει,

Εμπέδωσις του εκάστοτε διδασκομένου μέρους εκ του αναγνωσματαρίου, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Διδασκαλία των εκάστοτε εν τω αναγνωσματαρίω παρατιθεμένων γραμματικών κανόνων μετά στοιχειώδους προφορικής και γραπτής γραμματικής αναλύσεως του ερμηνευθέντος τεμαχίου. Ορθογραφικαί ασκήσεις, αντιγραφή κειμένου κατ' οίκον, γραφή καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω και εκτέλεσις των εν τω αναγνωσματαρίω οριζομένων εκάστοτε ασκήσεων, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Άπαξ της εβδομάδος βραχύ γραπτόν εν τω σχολείω επί των τετραδίων των οικείων ασκήσεων γύμνασμα αναφερόμενον εις την κατά την εβδομάδα διδαχθείσαν ολην, διορθούμενον δε επί του πίνακος μετά την γραφήν αυτού υπό των μαθητών' αντί τούτου άπαξ του μηνός επί μίαν ώραν γραπτή εν τω σχολείω ωσαύτως εκ του προχείρου μετάφρασις προτάσεων εκ του ελληνικού εις το γαλλικόν και τανάπαλιν, ειλημμένων εκ της κατά τον μήνα διδαχθείσης ύλης.

8) ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 2.

Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της ιχνογραφίας.

Σελ. 613
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/614.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δευτέρα τάξις, ώραι 2, Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της ιχνογραφίας.

Τρίτη τάξις, ώραι 2. Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της ιχνογραφίας.

9) ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ

Πρώτη τάξις, ώρα 1, Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της καλλιγραφίας.

Δευτέρα τάξις, ώρα 1. Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της καλλιγραφίας,

Τρίτη τάξις, ώρα 1. Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της καλλιγραφίας.

10) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η γυμναστική εν πάσαις ταις τάξεσι του ελληνικού σχολείου διδάσκεται επί ώρας 3 καθ' εβδομάδα, συμφώνως προς το οικείον αναλυτικόν πρόγραμμα του Υπουργείου, κατά πάσαν δε Πέμπτην γίνονται εκδρομαί των μαθητών υπό την οδηγίαν του γυμναστού και ενός των διδασκάλων εκ περιτροπής κατά τα περί εκδρομών των μαθητών των γυμνασίων σημειούμενα,

11) ΩΔΙΚΗ

Πρώτη τάξις, ώραι 2. Δευτέρα τάξις, ώραι 2.

Τρίτη τάξις, ώρα 1.

Ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου.

Ώραι καθ' εβδομάδα Μαθήματα τάξεις

A'

Β'

Γ'

1) Ιερά ........................................ 2

2

2

2) Ελληνικά .................................... 12

11

11

3) Μαθηματικά .................................. 3

3

4

4) Φυσικά και υγιεινή ............................. 2

2

3

5) Ιστορία ..................................... 3

3

3

6) Γεωγραφία ................................... 3

2

2

7) Γαλλικά ...................................... -

3

3

Σελ. 614
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/615.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι καθ' εβδομάδα Μαθήματα τάξεις

8) Ίχνογραφία 2 2 2

9) Καλλιγραφία  1 1 1

10) Γυμναστική  3 3 3

11) Ωδική  2 2 1

Σύνολον ωρών   33 34 35

Σημ. Τα του ωρολογίου και τα καθέκαστα του προγράμματος των ανωτέρω μαθημάτων ισχύουσι και διά τας τρεις κατωτέρας τάξεις του Βαρβακείου λυκείου.

Β'

Πρόγραμμα των μαθημάτων του γυμνασίου.

1) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 2.

Σύντομος εισαγωγή εις την καινήν διαθήκην και ιδία εις τα τέσσαρα ευαγγέλια,

Ερμηνεία περικοπών κατ' εκλογήν εκ των ευαγγελίων.

Σύντομος εξήγησις των κοντακίων των κυριωτάτων δεσποτικών εορτών και των εξής καθισμάτων· "ιδού ο νυμφίος έρχεται", "ότε οι ένδοξοι μαθηταί" και "τα πάθη τα σεπτά", και απομνημόνευσις τινών εξ αυτών.

Δευτέρα τάξις, ώραι 2.

Σύντομος εισαγωγή εις τας πράξεις και τας επιστολάς των αποστόλων. Ερμηνεία περικοπών κατ' εκλογήν εκ των πράξεων και των επιστολών των αποστόλων.

Σύντομος εξήγησις της δοξολογίας του χερουβικού και των λειτουργικών ασμάτων και απομνημόνευσις τινών εξ αυτών.

Τρίτη τάξις, ώραι 2. Χριστιανική ηθική.

Τετάρτη τάξις, ώρα 1. Εκκλησιαστική ιστορία.

2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρώτη τάξις, ώραι 12.

Νέα. Ανάγνωσις περικοπών πεζογράφων και ποιητών εκ των εγκεκριμένων νεοελληνικών αναγνωσμάτων της τάξεως. Απομνημόνευσις και μετ' ήθους

Σελ. 615
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/616.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απαγγελία εκ των εν τη τάξει ερμηνευθέντων ποιημάτων. Ώραι 3, εν αις περιλαμβάνεται, και η των συνθέσεων.

Ύλη των συνθέσεων' διηγήματα, ων προσφέρονται μόνον τα κύρια σημεία, περιγραφαί γεγονότων του καθ' ημέραν βίου εκ του φυσικού (εορτών, εκδρομών, μετά οδοιπορικών σχεδίων) και εξ εικόνων, και περιλήψεις ερμηνευθέντων μερών των εν τη τάξει διδακομένων συγγραφέων.

Αρχαια. Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ της Αθηναίων πολιτείας του Αριστοτέλους η εκ της Αρριανού αναβάσεως από του 11 κεφ. του α' βιβλίου και εξής (σελίδες τουλάχιστον 25 της στερεοτύπου εκδόσεως του Teubner), από δε του Δεκεμβρίου κατ' εκλογήν μερών των τα ελληνικά πραγματευομένων βιβλίων του Ηροδότου (το αυτό ποσόν σελίδων) και από του Μαρτίου δύο των εξής μικρών λόγων του Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου, υπέρ του αδυνάτου, δήμου καταλύσεως απολογίας, του κατά Φίλωνος και του κατά σιτοπωλών.

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων μόνον διασαφήσεων ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα από της αρχής του σχολικού έτους εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και γνωμικών απαντώντων κατά την ερμηνείαν.

Συνοπτικαί γραμματολογικαί γνώσεις, σχετικαί προς τους ερμηνευομένους συγγραφείς. Ώραι 6

Εκ του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, μάλιστα δε του αττικού πεζού λόγου· πρότασις και οροί αυτής, προτάσεις κρίσεως και επιθυμίας, ερωτηματική πρότασις, διορισμοί ονοματικοί και επιρρηματικοί, αντωνυμίαι, διαθέσεις ρήματος, σημασία χρόνων και εγκλίσεων, απρόσωπα ρήματα, ρηματικά επίθετα και προθέσεις.

Άσκησις εν τω σχολείω προφορική και γραπτή επί του πίνακος εις έκαστον των διδασκομένων μερών του συντακτικού διά των επισυνημμένων εις το εγκεκριμένον συντακτικον γυμνασμάτων.

Γραφή κατ' οίκον υπό των μαθητών γυμνάσματος σχετικού προς το διδαχθέν μέρος του συντακτικού και διόρθωσις αυτού επί του πίνακος υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία μετά των μαθητών κατά το αμέσως επόμενον μάθημα.

Μετά την διδασκαλίαν κεφαλαίου του συντακτικού η αυτοτελούς τμήματος αυτού γραπτόν εν τω σχολείω γύμνασμα επί των τετραδίων των οικείων ασκήσεων, αναφερόμενον εις το διδαχθέν τούτο μέρος. Το γύμνασμα άμα τη υπό των μαθητών εκτελέσει διορθούται εν τη παραδόσει υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία μετά των μαθητών. Αντί του γυμνάσματος τούτου άπαξ του μηνός επί μίαν ώραν μετάφρασις αρχαίου κειμένου εκ των διδαχθέντων κατά τον μήνα η εκ του προχείρου παράφρασις προτάσεων σύμμετρων προς τας δυνάμεις των μαθητών εκ του αρχαίου ιδιώματος εις το νέον. Ώραι 3

Σελ. 616
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/617.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δευτέρα τάξις, ώραι 12.

Νέα. Ανάγνωσις περικοπών πεζογράφων και ποιητών εκ των εγκεκριμένων νεοελληνικών αναγνωσμάτων της τάξεως. Απομνημόνευσις και απαγγελία, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 3, εν αις πειλαμβάνεται και η των συνθέσεων,

Συνθέσεις δύο κατά μήνα. Ύλη των συνθέσεων περιγραφαί τοπίων, γεγονότων του καθ' ημέραν βίου, περίληψις η ανάλυσις δεδιδαγμένων μερών των συγγραφέων και μικραΐ διατριβαί, ων την όλην παρέχουσιν οι ερμηνευόμενοι Έλληνες η Λατίνοι συγγραφείς, μετά την προσήκουσαν προπαρασκευήν.

Αρχαία. Ερμηνεία κατ' εκλογήν ιστορικών μερών του Θουκυδίδου (25 τουλάχιστον σελίδες της στερεοτύπου εκδόσεως του Teubner), από δε του Δεκεμβρίου δύο εκ των ολυνθιακών του Δημοσθένους η κατ' εκλογήν του κατά Λεωκράτους λόγου του Λυκούργου, είτα δ' εκλεκτών μερών των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος, Από των αρχών του σχολικού έτους κατ' εκλογήν μερών εκ των 12 πρώτων ραψωδιών της Ομήρου Οδύσσειας (1000 τουλάχιστον στίχ.),

Ανάγνωσις ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα κατ' εκλογήν μερών εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και γνωμικών, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Διδασκαλία της ομηρικής γλώσσης κατά την ερμηνείαν της Οδύσσειας μετ' αντιπαραβολής προς το αττικόν πεζόν ιδίωμα.

Σύντομος διδασκαλία του δακτυλικού εξαμέτρου και έμμετρος ανάγνωσις του εκάστοτε ερμηνευομένου μέρους.

Συνοπτικαί γραμματολογικαί γνώσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει, και τα περί ιστοριογραφίας, ρητορείας και ρητορικής τέχνης μέχρι της αλώσεως,

Ώραι 6

Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, μάλιστα δε του αττικού πεζού λόγου, συμπλήρωσις.

Άσκησις εις το συντακτικόν και γραπταί έργασίαι, ως εν τη προηγουμένη τάξει,

Τρίτη τάξις, ώραι 10.

Νέα. Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών ποιημάτων νεοελληνικών και ξένων δ' εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει, και εκλεκτών περικοπών έκτης εθνικής ημών μεσαιωνικής και νεωτέρας επικής ποιήσεως.

Συνθέσεις δύο κατά μήνα. Ύλη των συνθέσεων' περίληψις η ανάλυσις μερών ερμηνευθέντων ποιητών και συγγραφέων, διατριβαί, ως εν τη προηγουμένη τάξει, ανάπτυξις παροιμιών, ρητών και αποφθεγμάτων.

Σελ. 617
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/618.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάλυσις ερμηνευθέντος ήδη ρητορικού λόγου η διαλόγου η ραψωδίας της Ιλιάδος, και χαρακτηρισμός προσώπων απαντώντων εν τοις ερμηνευομένοις κειμένοις.

Αρχαία. Ερμηνεία ενός η δύο τώνδε των λόγων του Δημοσθένους· των φιλιππικών, του περί ειρήνης, του περί των εν Χερρονήσω, κατ' εκλογήν μερών του περί του στεφάνου, από δε των μέσων Νοεμβρίου δύο η τριών του Θουκυδίδου δημηγοριών σχετιζομένων προς το εν τη προηγουμένη τάξει ερμηνευθέν ιστορικόν μέρος του αυτού συγγραφέως, και από του Ιανουαρίου ενός των μικρότερων του Πλάτωνος διαλόγων, του Κρίτωνος η του Λάχητος η της του Σωκράτους απολογίας.

Από των αρχών του σχολικού έτους ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των 12 πρώτων ραψωδιών της Ομήρου Ιλιάδος (1500 τουλάχιστον στίχ.), από δε των μέσων Μαρτίου της αρχαίας λυρικής ποιήσεως.

Ανάγνωσις από της αρχής του σχολικού έτους ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα εκ των χαρακτήρων του Θεοφράστου, από δε του Μαρτίου εκλεκτών μερών της χριστιανικής λυρικής ποιήσεως (Κασσιανής, Ρωμανού, Κοσμά κλ.π).

Ανάγνωσις κατ' οίκον μερών κατ' εκλογήν εκ των τελευταίων 12 ραψωδιών της Ομήρου Οδύσσειας από δε του Μαρτίου εκ του Χάρωνος η επισκοπούντων του Τίμωνος η μισανθρώπου και των εικόνων του Λουκιανού.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών περικοπών, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Σύντομος διδασκαλία των παρά τοις ερμηνευομένοις λυρικοίς ποιηταίς ευχρηστοτάτων μέτρων και έμμετρος ανάγνωσις, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Συνοπτικαί γραμματολογικαί γνώσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει, και τα περί έπους και λυρικής ποιήσεως μέχρι της αλώσεως. Ώραι 9

Άσκησις εν τω σχολείω επί του πίνακος προς μεταφοράν θέματος εκ του νέου ιδιώματος εις το αρχαίον, αντ' αυτής δε κατά μήνα παράφρασις αρχαίου πεζού τεμαχίου εις το νέον ιδίωμα. Ώρα 1

Τετάρτη τάξις, ώραι 10.

Νέα. Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών δραμάτων νεοελληνικών και ξένων δ' εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει.

Συνθέσεις δύο κατά μήνα. Ύλη των συνθέσεων' χαρακτηρισμός προσώπων, διατριβαί, ανάπτυξις παροιμιών, ως εν τη προηγουμένη τάξει, περιγραφή έργων καλλιτεχνικών, αρχαίων και νέων μνημείων της τέχνης μετά σχεδίων εν προόψει και κατόψει. Περίληψις η ανάλυσις διδαχθέντων αρχαίων δραμάτων και πλατωνικών διαλόγων, σύγκρισις αρχαίου δράματος προς νέον αναγνωσθέν πρότερον κατ' οίκον.

Αρχαία. Ερμηνεία μιάς των τραγωδιών του Σοφοκλέους και μερών κατ' εκλογήν εκ των εξής τραγωδιών του Ευριπίδου· Ιππολύτου Ιφιγενείας εν

Σελ. 618
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/619.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αυλίδι, Ίφιγενείας εν Ταύροις και Μήδειας, από δε των μέσων Φεβρουαρίου εκλεκτών μερών ένος τώνδε των διαλόγων του Πλάτωνος· Γοργίου, Πρωταγόρου, Φαίδωνος, και της πολιτείας (βιβλ. Ι, βιβλ. Π, 369Β-376C, βιβλ. III,

412B-IV, 422Α, βφλ. iV434c-436A,437B-D,439B-441c, βιβλ. iv, 441 C-445Β, βιβλ. vi, 484A-489Ε, 490E-497A, βιβλ. vu, 514A-518B, βιβλ. IX, 588-592Β), από δε του Μαΐου δύο η τριών τώνδε των ειδυλλίων του Θεόκριτου· α', γ', ία', και ιε', και εκ του β' βιβλίου του Θουκυδίδου του επιταφίου του Περικλέους.

Ανάγνωσις ανά δύο ,ώρας καθ' εβδομάδα εκλεκτών και συναφών προς άλληλα μερών εκ των 12 τελευταίων ραψωδιών της Ιλιάδος από της αρχής του σχολικού έτους μέχρι τέλους Μαρτίου, από δε του Απριλίου κατ' εκλογήν μερών του Στράβωνος και Παυσανίου εκ των σχετικών προς την χωράν, εν η λειτουργεί το γυμνάσιον.

Απομνημόνευσι,ς λέξεων, φράσεων, και εκλεκτών τεμαχίων, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Σύντομος διδασκαλία των παρά τοις ερμηνευομένοις ποιηταίς ευχρηστοτάτων μέτρων πλην των μέτρων των χορικών και των άλλων λυρικών ασμάτων των τραγωδιών. Έμμετρος ανάγνωσις, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Εκ της γραμματολογίας' τα περί φιλοσοφίας, δράματος και βουκολικής ποιήσεως. Ώραι 9

Θεματικαί ασκήσεις, ως εν τη" προηγουμένη τάξει. Ώρα 1

Μεθοδικοί παρατηρήσεις.

1. Αι προς εφαρμογήν και εμπέδωσιν της διδασκαλίας του συντακτικού διδόμεναι ασκήσεις πρέπει ου μόνον να αναφέρωνται εις ωρισμένα μέρη του συντακτικού αλλά και να είνε μορφωτικαί κατά το περιεχόμενον.

2. Ιδιαιτέρα όλως προσοχή πρέπει να καταβάλληται εν τη υπό των μαθητών γινομένη γραπτή και προφορική μεταφράσει εκ της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής εις τον νέον ελληνικόν ιδίωμα, μάλιστα δ' εν ταις ανωτέραις τάξεσιν. Η μετάφρασις ανάγκη να είνε ορθή, απηλλαγμένη ξενισμών, χυδαϊσμών και αρχαϊσμών και σύμφωνος προς την φύσιν της νέας ελληνικής γλώσσης και καθόλου προς το γλωσσικόν ημών συναίσθημα' τέλος δε πιστή μεν κατά το δυνατόν εν τη αποδόσει των νοημάτων του πρωτοτύπου, ελευθέρα δε περί την γλωσσικήν έκφρασιν όσον απαιτεί ο καθ' ημάς χαρακτήρ του λόγου.

3. Ο διδάσκων οφείλει προ της υπό των μαθητών γραφής της συνθέσεως, της τε κατ' οίκον και της εν τω σχολείω, να προπαρασκευάζη ταύτην εν συνεργασία μετά των μαθητών και να προσφέρη εις αυτούς όσα νομίζει αναγκαία στοιχεία προς διευκόλυνσιν χωρίς να παρακωλύη και την αυτενέργειαν αυτών.

4. Δια τας δύο κατά μήνα συνθέσεις, ων η μεν γράφεται εν τω σχολείω, η δε οίκοι, ορίζονται τρεις ώραι κατά μήνα. Την πρώτην εβδομάδα γράφεται

Σελ. 619
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/620.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

υπό των μαθητών η εν τω σχολείω, την δευτέραν εβδομάδα γίνεται ο έλεγχος αυτής και την τρίτην εβδομάδα ο έλεγχος της κατ' οίκον συνθέσεως, Η απόδοσις των συνθέσεων γίνεται εντός τεσσάρων το πολύ ημερών από της υπό των μαθητών γραφής.

Ως προς την κατ' οίκον σύνθεσιν δύναται ο διδάσκων κατά τον έλεγχον να προκαλή μαθητήν τινα, όπως και προφορικώς διατύπωση τα της συνθέσεως αυτού, οσάκις μάλιστα υποπτεύει ότι ο μαθητής ούτος δεν ειργάσθη κατ' οίκον αυτοτελώς, Αι διωρθωμέναι συνθέσεις αντιγράφονται, οσάκις ο διδάσκων νομίση αναγκαίον, υπό των μαθητών κατ' οίκον.

5. .Περί ελέγχου και βαθμολογίας των γραπτών εργασιών εν τοις γυμνασίοις ισχύουσι τα ανωτέρω περί των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις γραπτών εργασιών ειρημένα.

6. Η κατ' οίκον ανάγνωσις κειμένου υπό των μαθητών των δύο ανωτέρων τάξεων ορίζεται, υπό του διδάσκοντος και κατά μήνα τουλάχιστον ελέγχεται προφορικώς επί παραδόσεως υπ' αυτού εν μια ώρα λαμβανομένη εκ της ερμηνείας των αρχαίων συγγραφέων. Οφείλει δ' ο διδάσκων να φροντίζη, όπως η κατ' οίκον ανάγνωσις έργου της νέας ελληνικής λογοτεχνίας προηγήται κατά το δυνατόν της εν τω σχολείω ερμηνείας αντιστοίχων αρχαίων λογοτεχνημάτων.

7. Η διδασκαλία της γραμματολογίας οφείλει να γίνηται εν καταλλήλω καιρώ ώστε να μη προλαμβάνη τας από της ερμηνείας εντυπώσεις του μαθητού περί των αρετών του συγγραφέως. Ο διδάσκων δύναται, κατ' αρχάς να περιορίζηται μόνον εις τα στοιχεία τα απολύτως αναγκαία προς εισαγωγήν εις τον ερμηνευόμενον συγγραφέα.

β.Η εκλογή των μερών των ερμηνευομένων συγγραφέων πρέπει να γίνηται μετά πολλής επιμελείας υπό των διδασκόντων. Τα εκλεγόμενα μέρη πρέπει, να είνε τοιαύτα και τοσαύτα, ώστε εκ της ερμηνείας αυτών να κατορθώση ο μαθητής εντός ενός η δύο ετών να σχηματίση ει δυνατόν εικόνα οπωσούν τελείαν του διδασκομένου έργου, είτε πεζογράφημα είνε τούτο (λ.χ. η Κύρου ανάβασις του Ξενοφώντος, ο περί του στεφάνου λόγος του Δημοσθένους κλπ.), είτε ποίημα, (λ.χ. η Οδύσσεια και η Ιλιάς του Ομήρου, η Μήδεια του Ευριπίδου κλπ.).

3) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 4.

Η θεωρητική αριθμητική ολόκληρος, συντόμως διδασκομένων των συμμιγών αριθμών, των μέτρων και σταθμών και των μεθόδων. Ασκήσεις θεωρητικαί και πρακτικαί.

Άλγεβρα. Περί του μηδενός ως αριθμού, περί θετικών και αρνητικών αριθμών και των επ' αυτών πράξεων, περί δυνάμεων, περί αλγεβρικών παραστάσεων

Σελ. 620
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 601
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  96

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

  (Εγκύκλιος 5900/21 Μαρτίου 1912)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Α. Αλεξανδρής

  πρωτ. 5900. -

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  [Περί μη διακοπής τον μαθήματος της γυμναστικής προ της 20 Μαΐου εκάστου έτους

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  Προς τους κ.κ. προϊσταμένους των σχολείων της τε δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως

  Παρέχεται ημίν η αφορμή εκ μέρους σχολείων τινών, ολιγωρούντων η χαλαρούντων το μάθημα της γυμναστικής μετά το πέρας των εξετάσεων αυτής, εναντίον του σκοπού, ον τούτο επιδιώκει και ούτινος η πραγμάτωσις ενδελεχή και συνεχή την άσκησιν της γυμναστικής απαιτεί προς έκφανσιν των εκ ταύτης ωφελειών, και εναντίον των κειμένων διατάξεων, καθ' ας το μάθημα τούτο δεν διακόπτεται προ της 20 Μαΐου εκάστου έτους, ίνα προκαλεσωμεν την ημετέραν προσοχήν επί της παραλείψεως ταύτης. Δεν θέλομεν να πιστεύσωμεν ότι η ολιγωρία αύτη είνε συνέπεια αδιαφορίας προϊσταμένων τινών των σχολείων περί το σπουδαιότατον τούτο παίδευμα των ελληνοπαίδων. Δια τούτο παραγγέλλομεν υμίν, όπως πάραυτα αναφέρητε ημίν, εάν τυχόν γυμναστής η διδάσκων την γυμναστικήν φωραθή ασυνεπής προς τας υπό του νόμου επιβαλλομένας υποχρεώσεις.

  Εν Αθήναις, τη 21 Μαρτίου 1912.

  Ο Υπουργός

  ΑΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

  Περ. Φρειδερίκος

  Αναδημοσιεύεται από το: Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Τμήμα Δ'- Μέση Εκπαίδευσις, Γυμναστική και Σκοποβολία, Τεύχος Α' Γυμναστική, Εν Αθήναις (εκ του Εθνικού Τυπογραφείου) 1912, σ. 70-71.