Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 637-656 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/637.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Φυσικά εν τη Α' και Β' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη Γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη Α' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

Αι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και εις τας αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων, των γυμνασίων και των γυμνασιακών παρθεναγωγείων των νέων χωρών.

Το σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου δύναται, κατ' απόφασιν του συλλόγου των εν αυτώ διδασκόντων, μετ' έγκρισιν του Υπουργού, να περιορισθή μέχρι 24 μεν ωρών κατά τάξιν διά την χειμερινήν περίοδον, μέχρι δε 30 διά την εαρινήν.

Αι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών περιορίζονται, κατ' απόφασιν των διδασκόντων, εις το ελάχιστον δυνατόν όριον.

Αν το διδακτικού προσωπικόν σχολείου τινός είνε ελλιπές η αν τα μαθήματα σχολείου τινός γίνωνται μόνον μετά μεσημβρίαν δι' έλλειψιν διδακτηρίου, δύνανται, οι κατά εκπαιδευτικάς περιφερείας γενικοί επιθεωρηταί να διατάσσωσιν ανάλογον περιορισμόν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων η και την προσωρινήν διακοπήν των δευτερευόντων εκ τούτων.

Άρθρον 2. Κατά την χειμερινήν περίοδον του υφισταμένου σχολικού έτους τα μαθήματα των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως άρχονται καθ' εκάστην την 8 1/2 π.μ. και λήγουσι την 12 1/2.

Κατά τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον τα μαθήματα διδάσκονται προ μεσημβρίας μεν από της 8ης μέχρι της 11ης, μετά μεσημβρίαν δε, από της 3ης μέχρι της 5ης, κατά δε τον Μάϊον από της 8ης μέχρι της 11ης π.μ. και από της 4ης μέχρι της 6ης μ.μ.

Αν ένεκα επιτάξεως η δι' άλλην αιτίαν διδάσκωνται εν τω αυτώ διδακτηρίω τα μαθήματα δύο σχολείων, τα μεν του ενός τούτων γίνονται προ μεσημβρίας, από της 8ης μέχρι της 12ης κατά την χειμερινήν περίοδον, και από της 7ης μέχρι της 12ης κατά την εαρινήν, τα δε του ετέρου μετά μεσημβρίαν, κατά μεν τους μήνας Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον από της 1ης μέχρι της 5ης, κατά τον Μάρτιον καί Απρίλιον από της 2ας μέχρι της 6ης και κατά τον Μάϊον, από της 3ης μέχρι της 7ης·

Σελ. 637
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/638.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Οι γενικοί επιθεωρηταί της εκπαιδεύσεως δύνανται ένεκα ειδικών κατά τόπους κλιματολογικών όρων η και δι' άλλους αποχρώντας λόγους να κανονίζωσιν άλλως τα της καθ' ημέραν ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων εις σχολεία της περιφερείας των.

[...]'

Άρθρον 7. To σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων και των νηπιαγωγείων δύναται να περιορισθή κατά το σχολικόν έτος 19171918 διά πράξεως των οικείων συλλόγων ως προς μεν τας δύο κατωτέρας τάξεις των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως και την πρώτην των διδασκαλείων νηπιαγωγών μέχρι 32 ωρών κατά την χειμερινήν περίοδον και 36 κατά την θερινήν, ως προς δε την ανωτέραν και την προσηρτημένην τάξιν των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως και την δευτέραν τάξιν των διδασκαλείων των νηπιαγωγών μέχρι 34 ωρών κατά την χειμερινήν περίοδον και 38 κατά την θερινήν.

Εντός δύο ημερών από της συντάξεως της σχετικής πράξεως υποβάλλεται υπό του διευθύνοντος έκαστον των διδασκαλείων εις τε το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και εις τον οικείον γενικόν επιθεωρητήν της εκπαιδεύσεως αντίγραφον της πράξεως, εν η θα εμφαίνηται ο τε καθ' εβδομάδα περιορισμός των ωρών της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος εν εκάστη τάξει και το ωρολόγιον της καθ' εκάστην διδασκαλίας αυτών διά τε την χειμερινήν και την θερινήν περίοδον, όπερ συντάσσεται υπό των οικείων συλλόγων λαμβανόντων υπ' όψει τας κλιματολογικάς και λοιπάς συνθήκας του τόπου, εν ω λειτουργεί το διδασκαλείον,

Αι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών πάντων των διδασκαλείων περιορίζονται μετ' απόφασιν των διδασκόντων εις το ελάχιστον δυνατόν οριον,

Η τε προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών πάντων των διδασκαλείων διενεργούνται κατά το σχολικόν έτος 1917-1918 κατά τας ισχυούσας περί αυτών διατάξεις,

[.....]

Αναστέλλεται μέχρι της ενάρξεως του επομένου σχολικού έτους (1918 1919) η ισχύς πάσης διατάξεως αντικειμένης εις τας του παρόντος διατάγματος.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 25 Δεκεμβρίου 1917.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 638
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/639.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

104

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί εγγραφών, εξετάσεων, και ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1918-1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 686, "περί λήψεως μέτρων υπέρ της εκπαιδεύσεως κτλ.", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντες προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 204 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

[............]

Άρθρον 2. 1) Αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων εις τα σχολεία της Μέσης εκπαιδεύσεως κανονίζονται διά το σχολικόν έτος 1918-1919 ως εξής·.

A') Δια την φθινοπωρινήν περίοδον (Σεπτέμβριον, Οκτώβριον και Νοέμβριον) και την εαρινήν (Μάρτιον, Απρίλιον και Μάιον):

α') Εις τα ελληνικά σχολεία και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη α' τάξει ανά πέντε και εν τη β' και γ' τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη α' τάξει ανά πέντε και εν τη β' και γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 210, τχ. Α'/28 Σεπτεμβρίου 1918.

Σελ. 639
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/640.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Μαθηματικά εν τη α' και β' τάξει ανά τρεις και εν τη γ' ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Γαλλικά εν τη β' και γ' τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

9) Καλλιγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Ιχνογραφία εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) 'Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

β') Εις τα αστικά σχολεία των θηλέων και τα ανώτερα η γυμνασιακά παρθεναγωγεία:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

6) Φυσικά εν τη α' και β' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

10) Καλλιγραφία εν τη α' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

γ') Εις τα τετρατάξια γυμνάσια και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' και δ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά δέκα ώρας καθ' εβδομάδα,

3) Μαθηματικά κτλ. εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Φυσικά κτλ, εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα, ανά δύο δε όπου διδάσκεται και η Ωδική.

5) Φιλοσοφικά εν τη γ' και δ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

Σελ. 640
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/641.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

8) Γαλλικά εν τη α' και β' ανά τρεις και εν τη γ' και δ' ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα. 10) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

Β') Δια την χειμερινήν περίοδον (Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον):

α') Εις τα ελληνικά σχολεία και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα εν τη α' τάξει ανά τέσσαρας και εν τη" β' και γ' ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελληνικά αρχαία εν τη α' τάξει ανά τέσσαρας και εν τη β' και γ' ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα:.

8) Γαλλικά εν τη β' και γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη α' μόνον τάξει μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

11) Γυμναστική εν τη α' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη β' και γ' ανά μίαν καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

β') Εις τα αστικά σχολεία των θηλέων και τα ανώτερα η γυμνασιακά παρθεναγωγεία:

1) Θρησκευτικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν εκάστη τάξει ανά εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

4) Γεωγραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

5) Φυσικοϊστορικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Φυσικά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα

9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

10) Καλλιγραφία εν τη A' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

41

Σελ. 641
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/642.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

γ') Εις τα τετρατάξια γυμνάσια και τας εις ταύτα αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων και των εξαταξίων και πενταταξίων γυμνασίων των νέων χωρών:

1) Ιερά εν εκάστη τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

2) Ελληνικά νέα και αρχαία εν τη A' και Β' τάξει ανά εννέα και Γ' και Δ' ανά οκτώ ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Μαθηματικά κλπ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

4) Φυσικά κλπ. εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Φιλοσοφικά εν τη Γ' και Δ' τάξει, ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

6) Ιστορία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Λατινικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα. 10) Ωδική εν εκάστη-τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

2. Κατ' απόφασιν των συλλόγων των διδασκόντων και μετ' έγκρισιν του Υπουργείου, δύναται, να περιορισθή το σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων, του μεν Βαρβακείου Λυκείου μέχρι 32 ωρών κατά την φθινοπωρινήν και την εαρινήν περίοδον και μέχρις 28 κατά την χειμερινήν, των δε δύο κατωτέρων τάξεων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων και της πρώτης των διδασκαλείων των νηπιαγωγών μέχρι 36 ωρών κατά την φθινοπωρινήν και την εαρινήν περίοδον και 32 κατά την χειμερινήν, της δε ανωτάτης και της προσηρτημένης τάξεως των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως και της δευτέρας των διδασκαλείων των νηπιαγωγών μέχρι, 38 ωρών κατά την φθινοπωρινήν και την εαρινήν περίοδον και 34 κατά την χειμερινήν.

3. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον αποφάσεις των συλλόγων υποβάλλονται υπό των διευθυντών των ειρημένων σχολείων εις το Υπουργείον και τον οικείον γενικόν επιθεωρητην μετά του καταρτισθέντος δι' εκάστην περίοδον ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων.

4. Aι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών περιορίζονται κατ' απόφασιν των διδασκόντων, εις το ελάχιστον δυνατόν όριον.

5. Αν το διδακτικόν προσωπικόν σχολείου τινός είνε ελλιπές η αν τα μαθήματα σχολείου τινός γίνωνται μόνον προ η μετά μεσημβρίαν δι' έλλειψιν διδακτηρίου, δύνανται οι κατά εκπαιδευτικάς περιφερείας γενικοί επιθεωρηταί να διατάσσωσιν ανάλογον περιορισμόν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων η και την προσωρινήν διακοπήν των δευτερευόντων εκ τούτων.

Σελ. 642
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/643.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 3. 1. Κατά την φθινοπωρινήν περίοδον του ενεστώτος σχολικού έτους τα μαθήματα των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως πλην των διδασκαλείων διδάσκονται; προ μεσημβρίας μεν από της 8ης μέχρι, της 12ης, μετά μεσημβρίαν δε από της 2ας μέχρι της 4ης ώρας.

2. Κατά την χειμερινήν περίοδον τα μαθήματα άρχονται την 8 1/2 π.μ. και λήγουσι την 1ην μ. μ.

3. Κατά τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον τα μαθήματα διδάσκονται προ μεσημβρίας μεν από της 8ης μέχρι της 11ης, μετά μεσημβρίαν δε από της 3ης μέχρι της 5ης, κατά δε τον Μάιον και Ιουνιον, προ μεσημβρίας μεν από της 7ης μέχρι της 11ης, μετά μεσημβρίαν δε από της 4ης μέχρι της 6ης.

4. Αν ένεκα επιτάξεως η δι' άλλην αιτίαν διδάσκωνται εν τω αυτώ διδακτηρίω τα μαθήματα δύο σχολείων, τα μεν του ενός τούτων γίνονται προ μεσημβρίας από της 8ης μέχρι της 12ης κατά τε την φθινοπωρινήν και την χειμερινήν περίοδον και από της 7ης μέχρι της 12ης κατά την έαρινήν, τα δε του ετέρου μετά μεσημβρίαν κατά μεν την φθινοπωρινήν περίοδον και τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον από της 2ας μέχρι της 6ης, κατά την χειμερινήν περίοδον από της 1ης μέχρι της 5ης και κατά τον Μάιον και Ιούνιον από της 3ης μέχρι της 7ης.

5. Οι κατά εκπαιδευτικάς περιφερείας γενικοί επιθεωρηταί δύνανται ένεκα ειδικών κατά τόπους κλιματολογικών όρων η και δι' άλλους αποχρώντας λόγους να κανονίζωσιν άλλως τα της καθ' ημέραν ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων εις σχολεία της περιφερείας των.

[............]

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν άνατίθέμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 15 Σεπτεμβρίου 1918.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 643
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/644.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

105

ΕΙΔΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Εγκύκλιος 42252 / 8 Οκτωβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Εγκύκλιος υπουργείου Παιδείας υπ αριθ. 42252 της 8 8)βρίου 1918

Κατά το άρθρον 2 του νόμου 1422, το διδακτικού προσωπικόν των ελληνικών σχολείων, των οποίων οι μαθηταί είνε ολιγώτεροι των 60, αποτελείται εκ δύο διδασκάλων. Πολλάκις δε, δι' έλλειψιν διδακτικού προσωπικού η απουσίαν των διδασκόντων ένεκα επιστρατεύσεως ή άλλης αίτιας, παρίσταται ανάγκη να λειτουργώσιν, où μόνον ταύτα, αλλά και τα μεγαλείτερον αριθμόν μαθητών έχοντα σχολεία με δύο, έστιν ότε δε και με ένα μόνον διδάσκαλον.

Εν τοιαύταις περιπτώσεσιν επιβάλλεται ανάλογος περιορισμός των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων και τροποποίησις του ωρολογίου προγράμματος, ούτως ώστε και περισσότερον χρόνον να απασχολώνται οι μαθηταί και εν τω σχολείω και κατ' οίκον και τα μαθήματα όσον το δυνατόν επαρκέστερον να διδάσκωνται.

Προς επιτυχίαν τούτου εντελλόμεθα όπως οι υπηρετούντες εις τα ελληνικά σχολεία, εν οις το διδακτικόν προσωπικόν αποτελείται εκ δύο η εξ ενός διδασκάλου, ρυθμίζωσιν αμελητί το ωλόγιον πρόγραμμα του σχολείου αυτών συμφώνως προς τας επομένας αρχάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Εν οις σχολείοις το διδακτικόν προσωπικόν αποτελείται εκ δύο διδασκάλων

A') Αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζονται ως εξής·

α') των ιερών, ανά μία εν τη A' και τη Β' και δύο εν τη Γ' τάξει,

β') των ελληνικών (νέων και αρχαίων), ανά 9 εν τη A' και τη Β' και 10 εν τη Γ' τάξει.'

Αναδημοσιεύεται από το: Χ. Λέφας, Εκπαιδευτικός Κώδιξ, τ. Β', σ. 69-70.

Σελ. 644
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/645.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ) των μαθηματικών, ανά 3 εν τη Α' και τη Β' και δύο εν τη Γ' τάξει. δ') των φυσικών, της ιστορίας και της γεωγραφίας, ανά δύο εν εκάστη τάξει και δι' έκαστον των μαθημάτων τούτων,

ε') των γαλλικών, ανά δύο εν τη Β' και τη Γ' τάξει,

Β') Τα μαθήματα ταύτα κατανέμονται μεταξύ των δύο συνυπηρετούντων ως εξής·

α') Αν αμφότεροι είνε φιλόλογοι η ο εις τούτων φιλόλογος και ο έτερος θεολόγος.

Ο κατά βαθμόν ανώτερος φιλόλογος και μεταξύ ισοβάθμων ο εν τη υπηρεσία αρχαιότερος, διδάσκει.· 1) τα ελληνικά της Γ' τάξεως, 2) τα αρχαία ελληνικά της Β' και 3) τα μαθηματικά, τα φυσικά και τα γαλλικά της Β', και της Γ' τάξεως, ο δ' έτερος πάντα τα άλλα μαθήματα.

β') Αν ο εις των συνυπηρετούντων είνε φιλόλογος η θεολόγος, ο δ' έτερος μαθηματικός η φυσικός.

Ο πρώτος τούτων διδάσκει· 1) τα ιερά πασών των τάξεων, 2) τα ελληνικά και την ιστορίαν της A' και της Γ' τάξεως και 3) τα αρχαία ελληνικά της Β' ο δ' έτερος πάντα τα άλλα μαθήματα.

Σημ. α') Τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται εν μεν τη A' τάξει επί 1 ώρα καθ' εβδομάδα από του Φεβρουαρίου και εξής, εν δε τη Β' και τη Γ' ανά 5 ώρας καθ' εβδομάδα από των αρχών του σχολικού έτους.

Σημ. β') Οι μαθηταί της A' τάξεως προσέρχονται εις το σχολείον καθ' εκάστην π.μ. μετά μίαν ώραν από της συγχρόνου προσελεύσεως των της Β' και της Γ' τάξεως. Μετά μεσημβρίαν δε δεν προσέρχονται εις το σχολείον εκ περιτροπής δις της εβδομάδος οι μαθηταί εκάστης τάξεως, απασχολούμενοι διά γραπτών κατ' οίκον εργασιών.

Σημ. γ') Μετά το πρώτον ωριαίον π.μ., μάθημα οι της Β' τάξεως μαθηταί και μετά το δεύτερον εν τη οικεία τάξει ωριαίον επίσης μάθημα, οι της A' και της Γ' τάξεως, απασχολούνται εν τω σχολείω επί μίαν ώραν εις σύνταξιν απλών συνθέσεων, η εις γραμματικάς η μαθηματικάς ασκήσεις η εις καλλιγραφίαν ωρισμένων στίχων νεοελληνικού κειμένου η εις την ιχνογραφίαν.

Σελ. 645
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/646.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

106

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1914

(Β. Διάταγμα / 17 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί προσθήκης εδάφιον εις το πρόγραμμα των μαθημάτων τον ελληνικού σχολείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το Β. N. διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", τον νόμον 240 και τον νόμον 1422, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 232 Λραξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον μόνον.

Εις το υπό στοιχείον A' πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου, το περιεχόμενον εν τω B. διατάγματι της 31 Οκτωβρίου 1914 "περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου" προστίθεται ως τελευταίον εδάφιον το ακόλουθον.

12) Χειροτεχνία.

Πρώτη τάξις. Ώραι 2. Χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική και πηλοπλαστική.

Δευτέρα τάξις. Ώραι 2. Πηλοπλαστική και χαρτοτεχνία.

Τρίτη τάξις. Ώρα 1, Χαρτοτεχνία, βιβλιοδετική και ξυλοτεχνία. 

Εις δε το εν τέλει του προγράμματος του ελληνικού σχολείου παρατιθέμενον ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων αυτού προστίθενται τα ακόλουθα'

12) Χειροτεχνία ................................ 2 2 1

μεταβαλλόμενου του συνόλου των ωρών εις ............ 35 36 36.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1918.

Σελ. 646
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/647.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1918.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 647
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/648.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

107

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 17 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως και προσθήκης εδαφίων εις το Β. Δ.

της 15 Σεπτεμβρίου 1918 "περί εγγραφών, εξετάσεων κτλ.

εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 686, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 204 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

[...]

Άρθρον 3. Εις τα εδάφια α' των Κεφ. A' και Β' του άρθρου 2 του αυτού B. διατάγματος προστίθεται 13 παράγραφος, η εξής:

"13) Χειροτεχνία εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα".

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1918.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1918.

Σελ. 648
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/649.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

108

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β, Διάταγμα / 24 Ιουνίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ, Λίγκας

Περί κωδικοποιήσεως των εις την μέσην εκπαιδεύσιν αναγομένων διατάξεων

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον "περί κωδικοποιήσεως των Εκπαιδευτικών κλπ. νόμων και νομοθετικών διαταγμάτων" και το προς εκτέλεσιν αυτού Β. διάταγμα της 27ης Μαΐου 1918, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών την έκθεσιν της οικείας επιτροπής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν,

Αι ισχύουσαι διατάξεις·

1) Του Β. Ν. Διατάγματος της 31ης Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", 2) του νόμου ,ΒΣ^Ζ', 3) του νόμου AXKE' ως ετροποποιήθη διά των νόμων, ,ΒΤΕ' και 1385, 4) του νόμου ,ΒΡΛΒ' 5) του νόμου 'ΓΥΙΔ',6) του νόμου ,ΓΨΙΗ', ως ετροποποιήθη διά του νόμου 502, 7) του νόμου ,ΓΖΑ', ως ετροποποιήθη διά των νόμων ,ΓΨΛΒ' καίι567, 8) του νόμου 322, 9) του Β. Ν. Διατάγματος της 19 Αυγούστου 1914, "περί του προσωπικού των σχολείων των Νέων Χωρών, ως ετροποποιήθη διά των νόμων 1067 και 1386,10) του Β. Ν. Διατάγματος της 21ης Αυγούστου 1914 "περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων" ως ετροποποιήθη διά των νόμων 381,873,926,939 και 1556,11) του νόμου ΑΧΙΓ', 12) του νόμου 388,

13) του νόμου 425, 14) του νόμου 572, ως ετροποποιήθη διά του νόμου 940, 15) του νόμου 577, ως ετροποποιήθη διά των νόμων 825 και 1386, 16) του νόμου 588, 17) του νόμου 686, 18) του νόμου 997, ως ετροποποιήθη διά του νόμου 1405,19) του νόμου 995,20) του νόμου 1286, 21) του νόμου 1381,22) του νόμου 1406,23) του νόμου 1422,24) του νόμου 564,25) του νόμου 1615, 26) νόμου ΑΙΔ', 27) του νόμου ,ΥΠΘ',28) του νόμου ΑΩΞΑ',29) του νόμου ,ΑΣΠΕ', 30) του νόμου ,ΒΤΠΒ', 31) του νόμου, A"^AE', 32) του νόμου,ΓΨΚ',

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 19Ο, τχ. Α'/28 Αυγούστου 1919

Σελ. 649
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/650.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

33) του νόμου ATAB', 34) του νόμου ,ΧΞΕ'> 35) του νόμου ΗΚΗ', 36) του νόμου 1432, 37) του νόμου 1430, 38) του νόμου 1615 και 39) του νόμου ,ΤΞΖ', κωδικοποιούνται εις εν ενιαίον κείμενον νόμου "περί μέσης εκπαιδεύσεως", έχον ως έπεται:

ΝΟΜΟΣ 1242 A'.

Περί Μέσης Εκπαιδεύσεως

ΜΕΡΟΣ Ι.

Σχολεία της μέσης Εκπαιδεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικαί διατάξεις.

Άρθρον 1. 1) Σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως είναι τα παντός είδους και βαθμού διδασκαλεία, τα γυμνάσια, το Βαρβάκειον Λύκειον, τα ημιγυμνάσια, τα γυμνασιακά η ανώτερα παρθεναγωγεία και τα ελληνικά και αστικά σχολεία, (ν. 1381 άρθρ. 1, εδ. 3).

2) Την ίδρυσιν, την προαγωγήν, τον υποβιβασμόν, την συγχώνευσιν, η διαίρεσιν και την κατάργησιν των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως, προτείνει το εκπαιδευτικόν συμβούλιον μετά γνωμοδότησιν των οικείων γενικών επιθεωρητών1 (ν. 567, άρθρ. 3 εδ. 1, παρ. η' και άρθρ. 15, εδ. 2, παρ. γ').

3) Τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών διατηρούνται υπό την μορφήν, ην είχον κατά την 21 Αυγούστου 1914, δυνάμενα διά Β. Διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να μεταρρυθμισθώσι, καθ' οιονδήποτε τύπον τούτο ήθελεν ορίσει η να καταργηθώσι (Ν. Β. Διάταγμα 19 Αυγούστου 1914, άρθρ. 1 και ν. 1067, εδ. 1).

4) Τα εν τω Κράτει δημόσια και ανεγνωρισμένα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως διαιρούνται εις τέσσαρας τάξεις αναλόγως ιδία του είδους των σχολείων, του αριθμού των κατοίκων, της γεωγραφικής θέσεως και της διοικητικής τάξεως των πόλεων, εν αις είνε ιδρυμένα, Η διαίρεσις αυτή γίνεται διά Β, Διατάγματος κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου (ν. 1422, άρθρ. 4,εδ. 1).

5) Η γενομένη κατά μήνα Ιανουάριον του έτους 1919 αναθεώρησις της πρώτης διαιρέσεως υπόκειται εις αναθεώρησιν, περαιτέρω ανά παν δεύτερον έτος (ν, 1422 άρθρ. 4 εδ, 2),

1 Γίνεται διά Β. Δ. προκαλουμένου υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Σελ. 650
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/651.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Δύναται το εκπαιδευτικόν συμβούλιον να διαβαθμίζη εις τας ανωτέρω τάξεις και σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως ελληνικών κοινοτήτων της αλλοδαπής (ν 1422, άρθρ. 4, εδ, 3),

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Ελληνικά σχολεία, γυμνάσια κλπ.

Άρθρον 2, 1) Πρώτιστος σκοπός των ελληνικών σχολείων είνε να προετοιμάζουν διά τα γυμνάσια και κατ' αυτόν συμμορφούται το αντικείμενον, η έκτασις και ο τρόπος της διδασκαλίας, αλλά συγχρόνως η εν αυτοίς εκπαίδευσις πρέπει να αποτελή και αυθύπαρκτόν τι όλον, ως πρώτην μεν θεωρούμενον βαθμίδα της επιστημονικής μορφώσεως της νεολαίας, αλλά και διά τους παίδας κατάλληλον, όσοι δεν θέλουν μεταβή εις τα γυμνάσια, αλλ' από των ελληνικών σχολείων αμέσως εις τον κοινωνικόν βίον, η εις θέσιν μη απαιτούσαν εκπαίδευσιν γυμνασίου και Πανεπιστημίου (Β. Ν. Δ. 1836, αρθρ. 2).

2) Έκαστον ελληνικόν σχολείον σύγκειται από τρεις τάξεις (Β. Ν. Δ, 1836, αρθρ. 3).

3) Οσάκις ο αριθμός των μαθητών άπαιτή τούτο, δύναται μία τάξις να διαιρήται εις δύο η περισσότερα τμήματα, (Β, N. Δ, 1836, άρθρ. 5).

4) Η διάρκεια των μαθημάτων εις τα ελληνικά σχολεία είνε τριετής (Ν. Β. Δ. 1836, άρθρ, 16).

5) Ημιγυμνάσια η ελληνικά σχολεία, έχοντα ολιγωτέρους των 40 μαθητών, εις δε τας νήσους, τας εχούσας εν μόνον ελληνικόν σχολείον, ολιγωτέρους των 30 μαθητών, καταργούνται (ν, 1422, αρθρ. 2, εδ. 1).

Άρθρον 3. 1) Εις τα ελληνικά σχολεία μόνον τοιούτοι παίδες γίνονται δεκτοί, όσοι κατά τας τακτικάς αποδείξεις των σχολείων εις το οποίον εφοίτων, έχουν τας αναγκαίας προκαταρκτικάς γνώσεις των όσα διδάσκονται εις τα δημοτικά σχολεία και διαγωγήν άμεμπτον. (Β. Ν, διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ, 19),

2) Παραδοχή μαθητού εις ανωτέραν παρά την πρώτην τάξιν επιτρέπεται τότε μόνον, όταν ούτος γνωρίζη ακριβώς τα εις τας κατωτέρας τάξεις του ελληνικρύ σχολείου διδασκόμενα, (Ν, Β, διάταγμα 31ης Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 19).

3) Τής εγγραφής του μαθητού προηγείται εξέτασις ενώπιον όλων των διδασκάλων και καθηγητών του σχολείου και κατά το αποτέλεσμα ταύτης κατατάσσεται

____

1. Δια την εισαγωγήν εις τα εξατάξια και τα πεντατάξια γυμνάσια, τα ημιγυμνάσια, τα ανώτερα η γυμνασιακά παρθεναγωγεία και τα αστικά σχολεία των Θηλέων, απαιτείται απολυτήριον πλήρους δημοτικού σχολείου. Η εις τα αστικά σχολεία των θηλέων παραδοχή γίνεται άνευ εισιτηρίων εξετάσεων.

Σελ. 651
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/652.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ο μαθητής εις την ανήκουσαν τάξιν. (N, Β. διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 21).

Άρθρον 4. 1) Σκοπός των γυμνασίων είνε η περαιτέρω ανάπτυξις της εις τα ελληνικά σχολεία προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως καθ' όλους τους κλάδους και κυρίως η προπαρασκευή των μαθητών, όσοι μέλλουν να σπουδάσωσιν ανωτέρας επιστήμας εις το Πανεπιστήμιον (B. N. διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 64).

2) Το γυμνάσιον πλήρες ον σύγκειται από τέσσαρας τάξεις, ώστε η εις το Πανεπιστήμιον μετάβασις από την τετάρτην μόνον τάξιν δύναται να γίνη. (Β. N. διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 65).

3) Διά Β. Διατάγματος μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν της συγκλήτου των Πανεπιστημίων ωρίσθησαν τα ανεγνωρισμένα γυμνάσια. Πάσα δε προσθήκη η μεταβολή γενήσεται διά B. διατάγματος μετά γνωμοδότησιν της συγκλήτου (ν. ,ΓΩΚΓ καί, ,ΓΩΚΕ', άρθρ, 12, εδ, 2, παρ, 3),

Άρθρον 5, 1) Η παραδοχή εις τα τετρατάξια γυμνάσια εξαρτάται από εξέτασιν γενομένην πριν της αρχής του σχολειακού έτους εις έκαστον γυμνάσιον διά τους απαιτούντας να εισέλθωσιν εις αυτά,· και είτε εκ δημοσίων, είτε εξ ιδιωτικών ελληνικών σχολείων εξερχόμενους. Η εξέτασις δ' αύτη γίνεται προφορικώς και εγγράφως, εμπεριλαμβάνει όλα τα εις τα ελληνικά σχολεία διδασκόμενα και εκτελείται ενώπιον όλων των καθηγητών του γυμνασίου (B, N. Διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 85 και 87),

2) Έκαστος ζητών να γίνη δεκτός εις το γυμνάσιον θέλει εμφανίζεσθαι εις τον γυμνασιάρχην πριν της αρχής του σχολειακού έτους, δηλών την ηλικίαν του και τον τόπον και τον τρόπον των προτέρων σπουδών του (B. N. διάταγμα 31ης Δεκεμβρίου 1836, αρθρ. 86).

3) Ο μη φανείς ως κατέχων τας απαιτουμένας γνώσεις των εις τα ελληνικά σχολεία διδασκομένων μαθημάτων, δεν γίνεται δεκτός εις το γυμνάσιον. Άπαντα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είνε υπόλογα διά την αυστηράν και αμερόληπτον εκτέλεσιν των ορισμών τούτων. Περί της εξετάσεως θέλει συντάττεσθαι πρωτόκολλον και στέλλεσθαι, εις την Γραμματείαν (Υπουργείον) των Εκκλησιαστικών (B. N. Δ. 1836 άρθρ. 88 εδ. 1 και 2).

4) Οι βουλόμενοι ν' αποκτήσωσι δι' ιδιαιτέρας σπουδής γνώσιν των μαθημάτων, όσα διδάσκονται εις το γυμνάσιον, χρεωστούν πριν εισαχθώσιν εις την γενικήν (απολυτήριον) εξέτασιν να φοιτήσωσι,ν εις την τετάρτην (ανωτάτην) τάξιν του γυμνασίου. Οι τοιούτοι,, πριν γίνωσι δεκτοί, χρεωστούν να εμφανίζωνται πριν της αρχής του σχολειακού έτους εις τον γυμνασιάρχην, δηλούντες την

____

1. Τα εν Μακεδονία, Κρήτη και Σάμω γυμνάσια σύγκεινται από εξ τάξεις, τα εν Χίω από πέντε και τα εν Ηπείρω από τέσσαρας. Αντιστοιχούσι δε εις την Δ' τάξιν των τετραταξίων γυμνασίων η έκτη των εξαταξίων και η πέμπτη των πενταταξίων.

Σελ. 652
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/653.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ηλικίαν και τας προτέρας ίδιωτικάς σπουδάς των, και να καθυποβάλλωνται εις προφορικήν και έγγραφον εξέτασιν ενώπιον του γυμνασιάρχου και όλων των καθηγητών του γυμνασίου διά να αποδείξωσιν, ότι έχουν την αναγκαίαν ικανότητα διά να καταταχθώσιν εις ην ζητούσι τάξιν (Β. N. Δ. 1836 αρθρ. 92 εδ. 1 και 2).

5) Μαθηταί πρόσφυγες ή εκ του εξωτερικού προερχόμενοι, στερούμενοι πιστοποιητικών σπουδής, κατατάσσονται μετ' εξέτασιν εις ην τάξιν ήθελον κριθή ικανοί (ν. 686 αρθρ. 11).

Άρθρον 6. 1) Πάς μαθητής ελληνικού σχολείου, γυμνασίου και παντός ετέρου σχολείου ιδιωτικού ή δημοσίου ή ξένου τοιούτου εν Ελλάδι οφείλει κατά την εγγραφήν του να παρουσίαση εις τον διευθυντήν του σχολείου πιστοποιητικόν, εφ' απλού χάρτου, δεόντως κεκυρωμένον παρά του αρμοδίου δημάρχου, περί εγγραφής αυτού εις το μητρώον των αρρένων. ' Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί μαθητών ξένης υπηκοότητος. Ο διευθυντής σχολείου, και αν τυγχάνη ξένος υπήκοος, υποχρεούται εντός 10 ημερών από της εγγραφής του μαθητού να ζητήση αρμοδίως επί βάσει του άρθρ. 23 του περί στρατολογίας υπ' αριθ. 425 νόμου, την εγγραφήν εις το μητρώον των αρρένων παντός μη εγγεγραμμένου, άλλως τιμωρείται με πρόστιμον 100-300 δραχμών και εν υποτροπή με παύσιν εκ της θέσεως του (ν. 425 άρθρ. 13 εδ, 1, 3 και 4).

Άρθρον 7. 1) To σχολικόν έτος διά τα ελληνικά σχολεία και γυμνάσια άρχεται την 3 Σεπτεμβρίου, λήγει δε η πρώτη αυτού εξαμηνία την 15 Φεβρουαρίου, η δε δευτέρα την 3 Ιουλίου. (Β, Ν. Δ. 1836 άρθρ. 17 και 84):

2) Το πρόγραμμα και το ώρολόγιον των μαθημάτων της μέσης εκπαιδεύσεως συντάσσει εν σχεδίω το εκπαιδευτικόν συμβούλιον (N. 240) άρθρ. 3 εδ. 1 παρ. β').

3) Αι επί εισαγωγή, κατατάξει και απολύσει εξετάσεις των μαθητών των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων και των άλλων ισοβάθμων σχολείων, ως και ο τρόπος της από τάξεως εις τάξιν προαγωγής, κανονισθήσονται εφεξής διά Β. διατάγματος, εφάπαξ εκδοθησομένου (ν, 322 άρθρ. μόνον έδ. 2),

4) Εν καιρώ επιστρατεύσεως επιτρέπεται διά Β, διαταγμάτων, προκαλουμένων υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να κανονίζωνται τα περί εγγραφών, φοιτήσεως και εξετάσεως μαθητών άλλως η ως αι ισχύουσαι διατάξεις ορίζουσιν (ν. 686 άρθρ, 3).

Άρθρον 8. 1) Αποβολή μαθητού από σχολείον της μέσης εκπαιδεύσεως δι' επανειλημμένας αποδείξεις παρακοής, κακής διαγωγής και αμελείας, δύναται να γίνη με μόνην την συγκατάθεσιν του διευθυντού. Δια της αποβολής ταύτης

______

1. Τα σχέδια ταύτα εγκρινόμενα υπό του Υπουργού κυρούνται διά Β. διατάγματος, υπό τούτου προκαλουμένου.

Σελ. 653
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/654.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απομακρύνεται ο μαθητής του διδακτικού καταστήματος, χωρίς να απολέση το δικαίωμα του να γίνη δεκτός εις έτερον ομοιόβαθμον σχολείον προς δοκιμασίαν, επιβλεπόμενος αυστηρώς τουλάχιστον εις διάστημα μιάς εξαμηνίας. Αποκλεισμός αφ' όλα τα σχολεία δύναται να επιβληθή διά βαρύτερα εγκλήματα και εις αποβολήν από βασιλικόν σχολείον κατ' απόφασιν όλων των διδασκάλων. Κατά της αποφάσεως του αποκλεισμού επιτρέπεται έκκλησις εις την Γραμματείαν (Υπουργείον) των Εκκλησιαστικών, εκείθεν δε ουδεμία (Β. Ν. Δ. 1836 αρθρ. 55 εδ, 1 και 2 και άρθρ, 56 εδάφ. 2).

2) Ο δις μίαν τάξιν επαναλαβών, χωρίς να καταστή προβιβασμού άξιος, αποπέμπεται του σχολείου (Β, Ν, Δ. 1836 άρθρ. 27).

Άρθρον 9, 1) To διδακτικού προσωπικόν των ελληνικών σχολείων και ημιγυμνασίων, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών αυτών, αποτελείται εκ δευτεροβαθμίων καθηγητών η και πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων, ισάριθμων προς τας τάξεις η τα τμήματα αυτών, εφ' όσον τα σχολεία ταύτα έχουσι πλείονας των 60 μαθητών. Εάν ο αριθμός των μαθητών είνε ολιγώτερος των 60, το προσωπικόν των σχολείων τούτων αποτελείται εκ δύο δευτεροβαθμίων καθηγητών η διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων (ν. 1422 άρθρ, 2 εδάφ, 1),

2) Εις των εν εκάστω ελληνικώ σχολείω η ημιγυμνασίω διδασκόντων είνε μαθηματικός η φυσικός, εν ελλείψει δε τοιούτων, δύναται να διορίζηται και φιλόλογος η θεολόγος προς συμπλήρωσιν του αριθμού των κατά το προηγούμενον εδάφιον διδασκόντων (ν. 1422 άρθρ. 2 εδ. 2).

3) Εν οις ελληνικοίς σχολείοις τα ιερά η φυσικά διδάσκονται υπό των οικείων καθηγητών του εν τη αυτή πόλει γυμνασίου, δεν διορίζονται φυσικοί και θεολόγοι (ν. 1422 άρθρ. 2 εδάφ. 3).

4) Εν αις πόλεσι λειτουργούσι πλείονα του ενός ελληνικά σχολεία, διορίζονται διδάσκαλοι της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας, της ωδικής και της χειροτεχνίας, υποχρεούμενοι να διδάσκωσι τα μαθήματα της ειδικότητος των εις δύο των σχολείων τούτων. Όπου λειτουργεί εν ελληνικόν σχολείον η ημιγυμνάσιον, δύναται να γίνη ανάθεσις των μαθημάτων τούτων κατά τα οριζόμενα εν τω άρθρω 11 εδάφ. 6 του παρόντος (ν. 1422 άρθρ. 2 εδάφ. 4).

Άρθρον 10. 1) Το διδακτικόν προσωπικόν των γυμνασιακών παρθεναγωγείων και των αστικών σχολείων των θηλέων, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντού η της διευθυντρίας αυτών, εφ' όσον αύται είνε πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου, αποτελείται εκ τεσσάρων δευτεροβαθμίων καθηγητών, ων δύο φιλόλογοι, εις μαθηματικός η φυσικός και εις των γαλλικών και εκ τεσσάρων διδασκάλων, ενός της ιχνογραφίας και καλλιγραφίας, ένος της χειροτεχνίας, ενός της ωδικής και ενός της γυμναστικής (ν. 1422 άρθρ, 3 εδάφ. 1).

2) Εν ελλείψει δευτεροβαθμίων καθηγητών των θεωρητικών μαθημάτων, δύνανται να διορίζωνται και εις τα σχολεία ταύτα πρωτοβάθμιοι και δεύτεροβάθμιοι

Σελ. 654
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/655.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διδάσκαλοι, των τεχνικών δε μαθημάτων η διδασκαλία δύναται ν' ανατίθεται και εις διδάσκαλον. του αυτού η άλλου εν τη αυτή πόλει λειτουργούντος σχολείου, κατά τας διατάξει,? του άρθρου 11 έδάφ. 6 του παρόντος (ν. 1422 αρθρ. 3 εδάφ. 2).

Άρθρον 11. 1) Το διδακτικόν προσωπικόν εκάστου τετραταξίου γυμνασίου αποτελείται εκ του γυμνασιάρχου, εξ επτά πρωτοβαθμίων καθηγητών, ων τρεις φιλόλογοι, εις μαθηματικός, εις των φυσικών, εις των ιερών και εις της γαλλικής γλώσσης και εκ δύο διδασκάλων, ενός της γυμναστικής και ενός της ωδικής. Το δε διδακτικόν προσωπικόν των γυμνασίων των εχόντων τάξεις πλείονας των τεσσάρων, αποτελείται πλην των ανωτέρω και εξ ισαρίθμων προς τας τάξεις ταύτας δευτεροβαθμίων καθηγητών η, εν ελλείψει τούτων, πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων και δύο διδασκάλων, ενός της χειροτεχνίας και ενός της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας. , Εφ' όσον δε τάξεις τινές διαιρούνται εις τμήματα, προστίθενται ισάριθμοι προς τα τμήματα ταύτα πρωτοβάθμιοι μεν φιλόλογοι καθηγηταί, εάν αι διαιρούμεναι τάξεις είνε τάξεις τετραταξίου γυμνασίου, δευτεροβάθμιοι δε καθηγηταί η, εν ελλείψει τούτων, πρωτοβάθμιοι η δευτεροβάθμιοι διδάσκαλοι, εφ' όσον πρόκειται περί τάξεων αντιστοίχων προς τας τάξεις του ελληνικού σχολείου (ν. 1422 άρθρ. 1 εδάφ. 1).

2) Ελλείψει πρωτοβαθμίων καθηγητών φιλολόγων και μαθηματικών, δύνανται, να τοποθετώνται εις τα γυμνάσια και δευτεροβάθμιοι καθηγηταί έχοντες τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν (ν. 1422 άρθρ. 1, εδ. 2).

3) Οι καθηγηταί της γαλλικής γλώσσης δύνανται να είνε και δευτεροβάθμιοι ελλείψει πρωτοβαθμίων (ν. 1422 αρθρ. 1 εδάφιον 3).

4) Ελλείψει πρωτοβαθμίων καθηγητών των φυσικών και των ιερών δύναται, ν' ανατίθεται η εν τοις γυμνασίοις διδασκαλία των μαθημάτων τούτων εις ειδικούς καθηγητάς υπηρετούντας εν τοις Ελληνικοίς η άλλοις σχολείοις της αυτής πόλεως μέχρι συμπληρώσεως του ανωτάτου ορίου των καθ' εβδομάδα ωρών εργασίας, πέραν δε τούτων επί επιμισθίω (ν. 1422. άρθρ. 1, εδ. 4).

5) Οι καθηγηταί των ιερών, των φυσικών και της γαλλικής γλώσσης υποχρεούνται να διδάσκωσι και εις τα εν τη αυτή πόλει λειτουργούντα ελληνικά σχολεία, οι μεν πρώτοι τα Ιερά και την ιστορίαν, οι δεύτεροι τα φυσικά και οι τρίτοι τα γαλλικά μέχρι συμπληρώσεως των κεκανονισμένων ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των η και πέραν τούτων επί τω κεκανονισμένω επιμισθίω (ν. 1422 άρθρ. 1 εδ. 5).

6) Η διδασκαλία της γυμναστικής, της ωδικής, της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας και της χειροτεχνίας δύναται ν' ανατίθεται άνευ επιμισθίου εις ειδικούς των μαθημάτων τούτων διδασκάλους του αυτού η άλλου εν τη αυτή πόλει σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως προς συμπλήρωσιν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των, πέραν δε τούτων επί τω κεκανονισμένω επιμισθίω. Ελλείψει

Σελ. 655
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/656.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δε τοιούτων και εις πτυχιούχους δημοδιδασκάλους επί επιμισθίω μέχρι δραχ. δέκα δι' εκάστην ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας (ν 1422, άρθρ. 1 εδάφ. 6).

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1919.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 656
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 637
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  6) Φυσικά εν τη Α' και Β' τάξει ανά δύο ώρας και εν τη Γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

  7) Μαθηματικά εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

  8) Οικιακή οικονομία και παιδαγωγική εν τη Γ' τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

  9) Ιχνογραφία εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

  10) Καλλιγραφία εν τη Α' τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

  11) Χειροτεχνία εν εκάστη τάξει ανά τρεις ώρας καθ' εβδομάδα,

  12) Ωδική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

  13) Γυμναστική εν εκάστη τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

  14) Γαλλικά εν εκάστη τάξει ανά τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

  Αι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και εις τας αντιστοίχους τάξεις των ημιγυμνασίων, των γυμνασίων και των γυμνασιακών παρθεναγωγείων των νέων χωρών.

  Το σύνολον των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου δύναται, κατ' απόφασιν του συλλόγου των εν αυτώ διδασκόντων, μετ' έγκρισιν του Υπουργού, να περιορισθή μέχρι 24 μεν ωρών κατά τάξιν διά την χειμερινήν περίοδον, μέχρι δε 30 διά την εαρινήν.

  Αι κατ' οίκον σχολικαί εργασίαι των μαθητών περιορίζονται, κατ' απόφασιν των διδασκόντων, εις το ελάχιστον δυνατόν όριον.

  Αν το διδακτικού προσωπικόν σχολείου τινός είνε ελλιπές η αν τα μαθήματα σχολείου τινός γίνωνται μόνον μετά μεσημβρίαν δι' έλλειψιν διδακτηρίου, δύνανται, οι κατά εκπαιδευτικάς περιφερείας γενικοί επιθεωρηταί να διατάσσωσιν ανάλογον περιορισμόν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων η και την προσωρινήν διακοπήν των δευτερευόντων εκ τούτων.

  Άρθρον 2. Κατά την χειμερινήν περίοδον του υφισταμένου σχολικού έτους τα μαθήματα των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως άρχονται καθ' εκάστην την 8 1/2 π.μ. και λήγουσι την 12 1/2.

  Κατά τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον τα μαθήματα διδάσκονται προ μεσημβρίας μεν από της 8ης μέχρι της 11ης, μετά μεσημβρίαν δε, από της 3ης μέχρι της 5ης, κατά δε τον Μάϊον από της 8ης μέχρι της 11ης π.μ. και από της 4ης μέχρι της 6ης μ.μ.

  Αν ένεκα επιτάξεως η δι' άλλην αιτίαν διδάσκωνται εν τω αυτώ διδακτηρίω τα μαθήματα δύο σχολείων, τα μεν του ενός τούτων γίνονται προ μεσημβρίας, από της 8ης μέχρι της 12ης κατά την χειμερινήν περίοδον, και από της 7ης μέχρι της 12ης κατά την εαρινήν, τα δε του ετέρου μετά μεσημβρίαν, κατά μεν τους μήνας Δεκέμβριον, Ιανουάριον και Φεβρουάριον από της 1ης μέχρι της 5ης, κατά τον Μάρτιον καί Απρίλιον από της 2ας μέχρι της 6ης και κατά τον Μάϊον, από της 3ης μέχρι της 7ης·