Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 69-88 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/69.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις τινα Γυμνάσια, θα αυξήση το ενδιαφέρον διά τα γεωργικά πράγματα των ιθυνουσών τάξεων και την ικανότητα να κρίνουν επ' αυτών, και τούτο ευεργετικήν επίδρασιν θα ασκήση τόσον εις την οργάνωσιν της κοινωνικής μας οικονομίας όσον και εις την γεωργικήν πολιτικήν του Κράτους, ης η σημασία θα ήναι μεγίστη, αφού ο γεωργικός πληθυσμός, η γεωργική οικονομία και παραγωγή έχουν εις τον τόπον μας την ύπεροχήν".165

Τέτοια όμως Γυμνάσια δεν λειτούργησαν, "διότι δεν εξυπηρετήθη η διά του σχετικού Νομοθετικού διατάγματος τεθείσα προϋπόθεσις της παραχωρήσεως υπό της κοινότητος η της τοπικής συνεταιριστικής οργανώσεως εκτάσεως εις 50 στρεμμάτων".166

Ζ'

Σύνοψη

Κατά το σχολικό έτος 1928-1929, τελευταίο της περιόδου που μας απασχολεί, λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα τα ακόλουθα δημόσια και αναγνωρισμένα . σχολεία ΜΕ :16 7

Ελληνικά σχολεία 430 Ημιγυμνάσια 58 Γυμνάσια (4/τάξια, 5/τάξια, 6/τάξια) 1 47 Πρακτικά Λύκεια 13 Διδασκαλεία δημοτικής εκπαίδευσης (μονοτάξια, 3/τάξια, 5/τάξια, 6/τάξια) 25

165. Βλ. ΣΤ 27, και Αρχείον της Βουλής της Λ' Συνόδου της Θ' Βουλευτικής Περιόδου (άπό n Οκτωβρίου 1928), τ. Γ', Αθήνα 193Ο, σ. 2381-2382.

166.. Σ.Χ. Σελιανίτης, ο.π. [υποσημ. 159], σ. 737. Για τα γεωργικά γυμνάσια βλ. και Γεώργιος Ν. Παλαιολόγος, Προς καλυτέραν Μέσην εκπαίδευσιν : Τα προβλήματα της Μέσης Εκπαιδεύσεως - Η ενδεικνυομένη μεταρρύθμισις αυτής, Αθήνα 1929, σ. 116-119' βλ. επίσης -για τη γεωργική εκπαίδευση- Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, ο.π. [υποσημ. 136], σ. 86-180.

167. Σύμφωνα με τη διασταύρωση των στοιχείων που παρατίθενται στα έργα: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας: Γενική Στατιστική Υπηρεσία, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1928-1929, Αθήνα 1933, σ. ε'-η'· Γεώργιος Ν. Παλαιολόγος, ο.π. [υποσημ. 166], σ. 59 κ.ε. Σημειώνεται εξάλλου ότι με το διάταγμα της 14 Μαΐου 1927 (εδώ A111) καθορίστηκε η αντιστοιχία των τάξεων διαφόρων τύπων σχολείων. Σχετικό διάγραμμα αυτής της αντιστοιχίας υπάρχει στη μελέτη του A. Δημαρά. "Προθέσεις των πρώτών κυβερνήσεων Βενιζέλου (1910-1913) στα Εκπαιδευτικά: Ενδείξεις από νομοθετικά κείμενα", η οποία περιέχεται στο συλλογικό τόμο Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 1980, σ. 21-46 (το διάγραμμα στη σ. 40).

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/70.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Διδασκαλεία Νηπιαγωγών 7

Διδασκαλείο Γυμναστικής 1

Ιεροδιδασκαλεία 13

Εμπορικές σχολές 25

Αστικά σχολεία 22

Γεωργικές σχολές 2

Κλείνοντας την εισαγωγή αυτή, παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από τη "Γενική Εισηγητική "Εκθεση επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων" του υπουργού Παιδείας Κ. Γοντικα,168 τα οποία δίνουν μια εικόνα, μέσα από επίσημο πρίσμα, του εκπαιδευτικού συστήματος που ίσχυσε ως τη μεταρρύθμιση του 1929: Εν άλλοις λόγοις το παρόν εκπαιδευτικόν σύστημα:

1. αφήνει μέγα μέρος του λαού εντελώς αγράμματον.

2. εις το υπόλοιπον μέρος του πληθυσμού παρέχει μόνον ψυχία τινά γενικής μορφώσεως ουδεμίαν δε έπαγγελματικήν.

3. Ως εκ της ελλείψεως κατωτέρων επαγγελματικών σχολείων παρασύρει πολλούς εις την Μέσην Έκπαίδευσιν και τους αποδίδει, εις την κοινωνίαν ανικάνους προς δημιουργικήν εργασίαν. Διότι οι μεν αποφοιτώντες εκ των ελληνικών σχολείων ουδεμίαν έχουν προπαρασκευήν διά το επάγγελμα εις ο επιδίδονται. Απεναντίας μάλιστα ως εκ του περιεχομένου και του πνεύματος της μορφώσεως των φέρουν εν εαυτοίς τα σπέρματα ποιάς τινός περιφρονήσεως της παραγωγικής εργασίας. Εκ δε των αποφοιτώντων εκ των γυμνασίων οι πλείστοι αποδίδωνται εις την κοινωνίαν όχι μόνον απροετοίμαστοι δι' εν οιονδήποτε επάγγελμα αλλά και μένουν παραστρατισμένοι διαρκώς αποτελούντες την μεγάλην τάξιν των θεσιθηρών.

Τοιουτοτρόπως η Ελληνική Παιδεία διά της μονομερεστάτης αυτής οργανώσεως όχι μόνον δεν ανταποκρίνεται εις την σύνθεσιν της κοινωνίας μας, όχι μόνον δεν συντελεί εις την βελτίωσιν των όρων της υλικής ημών ζωής αλλά και φέρει θετικήν ζημίαν απομακρύνουσα πολλούς νέους από την παραγωγικήν εργασίαν την βάσιν της αυθυπαρξίας και προκοπής μιας χώρας.

Προηγουμένως εσημειώσαμεν δι' αδρών γραμμών τα κυριώτερα ψυχικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού λαού αποτελούντα την ψυχολογικήν τρόπον

168. Υπουργείον Παιδείοις και Θρησκευμάτων, Γενική Εισηγητική Έκθεσις και Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια κατατεθέντα εις την Βουλήν κατά την συνεδρίαν της 2ας Απριλίου 1929 υπό του Υπουργού της Παιδείας Κωνστ. Β.Γόντικα, Εν Αθήναις (Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου), 1929, σ. 15-18. Για την περίοδο που εξετάζουμε βλ. επίσης και τη μελέτη; Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα 1977.

Σελ. 70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/71.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τινά πραγματικότητα προς ην δέον να είναι εναρμονισμένον το εκπαιδευτικού μας σύστημα, Ας ίδωμεν ήδη κατά ποίον τρόπον άντικρύζει η οργάνωσις της Παιδείας μας την πραγματικότητα ταύτην.

Εκ των βασικών γνωρισμάτων της ψυχοσυνθέσεως του νεοέλληνος άτινα αναφέρομεν άλλα μεν είναι πρόσκομμα εις την ηθικήν συμβίωσιν των ατόμων και την ανύψωσιν της κοινωνίας άλλα δε τουναντίον συντελεστικά ταύτης.

Χρέος λοιπόν της παιδείας είναι διά συνεχούς και μεθοδικής προσπάθειας τα μεν πρώτα να καταστήση ατροφικά η να δώση εις τινά εξ αυτών ευεργετικήν κατεύθυνσιν τα δε δεύτερα, να καλλιεργήση και αναπτύξη. Δυστυχώς όμως το Εκπαιδευτικόν μας σύστημα -αν εξαιρέσωμεν την παρ11 αυτού συστηματικήν καλλιέργειαν του Εθνικού ίδανικού- ως προς τα λοιπά όχι μόνον δεν καταπολεμεί τα ελαττώματα, αλλ" επιτείνει αυτά είτε δημιουργεί νέα, τας δε καλάς ιδιότητας αφίνει όλως ανεκμετάλλευτους η εκτρέπει ενίοτε της ορθής οδού. Έχομεν ήδη ότι εν εκ των χαρακτηριστικών ελαττωμάτων είναι και η έλλειψις αγάπης προς την εργασίαν και η περιφρόνησις προς την πρακτικήν, παραγωγικήν τοιαύτην. Η παιδεία μας διά της μονομερούς της οργανώσεως υπέθαλψε και υποθάλπει, το ελάττωμα τούτο μη παρέχουσα επαγγελματικήν μόρφωσιν, η όποια θα καθίστα το επάγγελμα του τροφίμου γονιμώτερον και επομένως και πλέον εύάρεστον. "Ηδη έρχεται και συμπληρώνει τα κακά της εξωτερικής ας την είπωμεν οργανώσεως της παιδείας, η εσωτερική όργάνωσις των σχολείων μας. Προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας έχουν ρυθμισθή κατά τρόπον δημιουργούντα την τάσιν του μαθητού προς τους λόγους και όχι τα έργα. Το πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου είναι μόνον θεωρητικόν η τουλάχιστον καταντά θεωρητικόν ως εκ της ελλείψεως μικρών εργαστηρίων και οργάνων διδασκαλίας. Επί μακρόν δε ήτο υποδουλωμένον εις το ελληνικόν σχολείον και γυμνάσιον και δεν είργάζετο παρά διά την ελαχίστην μόνον μειονότητα των μαθητών ήτις έμελλε να εγγραφή εις τα σχολεία ταύτα. Και όμως εις τους μαθητάς της ηλικίας αυτής του δημοτικού σχολείου κυριαρχούν τα πρακτικά ιδία ενδιαφέροντα. Το πρόγραμμα των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων ως εκ της κλασσικής φύσεως των σχολείων είναι κατά το πλείστον θεωρητικόν, η δε άπασχόλησις των μαθητών με τας κλασσικάς γλώσσας προς ας κατά την μικράν ιδίως ήλικίαν, των κατωτέρων τάξεων ουδεμίαν κλίσιν αισθάνονται γεννά αυτούς την τάσιν προς αποφυγήν της εργασίας.

Εάν δε λάβωμεν υπ' όψει ότι τα κλασσικά αυτά σχολεία εκυριάρχησαν και κυριαρχούν επί του εκπαιδευτικού μας συστήματος ευκόλως δυνάμεθα να φαντασθώμεν Οποίαν τεραστίαν επίδρασιν ήσκησαν επί του λαού διά της μορφώσεως της ηγέτιδος τάξεως ην υπό καθαρώς θεωρητικόν πνεύμα απειργάσαντο.

Αλλ' εκτός του μονομερούς και άκαμπτου προγράμματος των κλασσικών σχολείων και η μέθοδος της διδασκαλίας δεν είναι η πρέπουσα. Αύτη, όπου υπάρχει ήδη διότι επί μακρόν έλειπε παντελώς, κινεί εις ενέργειαν μόνον τον

Σελ. 71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/72.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διδάσκοντα, αφίνει δε τον μαθητήν εις την παθητικήν στάσιν του ακροατού η του μονολογούντος το απομνημονευθέν μάθημα ακόμη και αν τούτο ανήκει εις τον κύκλον των φυσιογνωστικών.

Αλλά τα σχολεία μας έμενον επί μακρόν άνευ τεχνικής εκπαιδεύσεως και άνευ εργαστηρίων. Φυσική δε συνέπεια τούτου υπήρξεν ακόμη και εις τα σχολεία της επαγγελματικής μορφώσεως η μέθοδος της διδασκαλίας να είναι τοιαύτη ώστε o μαθητής να εργάζηται διά λόγων. Με τοιούτον όμως τρόπον εργασίας όχι μόνον ορθήν πνευματικήν καλλιέργειαν δεν είναι, δυνατόν να επιτύχωμεν, αλλ' απομακρύνομεν τον μαθητήν από τα πράγματα, δηλαδή από το πνεύμα του Θετικισμού. Και δεν θα απορήσωμεν βέβαια διατί επί τοσούτον εκαλλιεργήθη παρ' ημίν η σοφιστεία και η κενολόγος δημοκοπία, ουδέν θα εκπλαγώμεν διά το πνεύμα του σχολαστικισμού το οποίον επί μακρόν εβάρυνε τα σχολεία μας και το οποίον δεν απεσείσθη εισέτι παρ' όλον τον σφοδρόν άνεμον όστις εσχάτως έπνευσεν εις τους λιμνάζοντας εγκεφάλους διδασκόντων και διδασκομένων. Εκτός όμως τούτων επί έτη μακρά ουδεμία εγένετο προσπάθεια παρ' ημίν όπως οργανωθή σχολική ζωή εν τοις σχολείοις μας. Τα σχολεία μας περιέχουν κατά κανόνα τυχαίον άθροισμα ατόμων άνευ κοινού σκοπού και ιδανικού 1. Έκαστος μαθητής ζη και εργάζεται δι' εαυτόν πάσα δε συνεργασία μετά των συμμαθητών η αλληλοβοήθεια απαγορεύεται αυστηρώς. Η διδακτική εργασία αναφέρεται κατ' αρχήν εις το μεμονωμένον άτομον, εξάπτει το φιλότιμόν του, καλλιεργεί δηλαδή τοιουτοτρόπως την φιλοπρωτίαν και τον εγωϊσμόν ενώ αφ' ετέρου δημιουργεί εις τινάς είτε φύσει ανικάνους, είτε νωθρούς την τάσιν προς την απάτην και το ψεύδος.

Είναι εξ άλλου αληθές ότι κατά κόρον γίνεται διδασκαλία περί σεβασμού των ηθικών αξιών. Αλλ' η διδασκαλία αυτή γίνεται δογματικώς και διά λόγων, ουδεμία δε φροντίς και ουδέν μέτρον λαμβάνεται διά να ζήσουν οι μαθηταί τας αξίας αυτάς, ουδεμία παρέχεται ευκαιρία διά να ασκήσουν αυτάς δρώντες, ούτως ώστε αύται να εμπεδωθούν εις αυτούς γενόμεναι έξεις ήθικαί. Ωργανωμένη σχολική ζωή, όπου θα ηδύνατο να αναπτυχθή η κοινωνική αρετή, να κεντρισθή η πρωτοβουλία και αυτενέργεια των μαθητών, να αναπτυχθή το αίσθημα της ευθύνης και αλληλεγγύης αυτών, να καλλιεργηθή το αίσθημα της αυταπαρνήσεώς και αυτοθυσίας, ουδεμία υπάρχει. Τουναντίον μάλιστα διά του απολυταρχισμού και δογματισμού υποβοηθείται ο ραγιαδισμός και τα συναφή προς αυτόν ελαττώματα.

Είπομεν ανωτέρω ότι εκ των κυριωτέρων ελλείψεων του παρ' ημίν εκπαιδευτικού συστήματος είναι η κυριαρχία της διά λόγων διδασκαλίας και η ανάπτυξις του πνεύματος του σχολαστικισμού όπερ δεν απεσείσθη τελείως εκ των σχολείων μας. Εν των σπουδαιότερων αιτίων τοιαύτης καταστάσεως είναι και αι επί μακρόν κρατήσασαι αντιλήψεις περί της γλώσσης της διδασκαλίας εν τοις σχολείοις. Αν εκρατήσαμεν το ζήτημα τούτο τελευταίον, δεν το εκάμαμεν

Σελ. 72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/73.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διά να αναπτύξωμεν το κατ' αυτό λεπτομερέστερον και ευρύτερον. Τουναντίον το παρερχόμεθα, διότι θεωρούμεν την σημασίαν και την σπουδαιότητα του ως αναγνωρισθείσαν τα δε ολέθρια αποτελέσματα του, ως εις πάντας πλέον συνειδητά. Αλλά το εκάμαμεν, αφ' ενός μεν διότι η δημοτική γλώσσα έγινεν πλέον σύμβολον εκπολιτιστικού ρεύματος, γονίμου και ζωντανού υψούντος και προάγοντος τον πολιτισμόν της φυλής μας και αφ' ετέρου διότι επιθυμούμεν να τονίσωμεν ότι ως εκ των αντιδράσεων προσώπων και καταστάσεων ατελής εισέτι παραμένει η επίδρασίς της.

Εκτός των ψυχικών γνωρισμάτων του λαού μας ανεφέραμεν και έξεις τινάς κακάς, ως αι αντιλήψεις αυτού περί υγιεινής, καθαριότητος κλπ. αίτινες προελθούσαι εκ της ιστορικής αυτού εξελίξεως και των οικονομικών συνθηκών της ζωής του, ως μελανά στίγματα χαρακτηρίζουν την εικόνα του πολιτισμού του λαού μας. Τι έκαμε το σχολείον προς καταπολέμησιν των έξεων τούτων ; Και εδώ ειργάσθη υπερανθρώπως να τας καταπολεμήση διά των λόγων, ενώ τα πράγματα και τα έργα ώθουν εις το αντίθετον. "Εν εκ των μέσων άτινα τελεσφόρως θα ηδύνατο να διάθεση το εκπαιδευτικόν μας σύστημα ήτο η επί τη βάσει ώργανωμένου συστήματος βαθμιαία ανέγερσις υγιεινών, καθαρών και κατά τους κανόνας της παιδαγωγικής ιδρυμένων διδακτηρίων. Μετά εκατονταετή ελεύθερον βίον εξακολουθούν τα παιδιά να συσσωρεύωνται εις ιδιωτικά οικήματα επί μισθώσει ανθυγιεινά και ακατάλληλα προς βλάβην και της υγείας των και της ψυχής των.

Η κατάστασις αυτη δεν πρέπει να εξακολουθήση.

Εάν δε κατορθωθή η άπόκτησις τοιούτων διδακτηρίων, θα λυθή συγχρόνως και το ζήτημα των γυμναστηρίων και της δι' αυτών αναπτύξεως του πνεύματος του αθλητισμού και της αγάπης προς την γυμναστικήν, πράγμα όπερ δεν κατωρθωσε συν τοις άλλοις να καλλιεργήση το εκπαιδευτικόν μας σύστημα.

Εξεθέσαμεν μέχρι τούδε τας γενικάς αρχάς εφ' ων δέον να στηριχθή η Ελληνική παιδεία, ανελύσαμεν την ελληνικήν κοινωνίαν ως αύτη παρουσιάζεται σήμερον τόσον από επαγγελματικής συνθέσεως όσον και από ψυχολογικών τάσεων και κλίσεων και εξητήσαμεν το εκπαιδευτικόν μας σύστημα κατά πόσον ανταποκρίνεται προς τας ανάγκας της κοινωνίας μας ας και αποσκοπεί να θεραπεύση. Και όσον αφορά μεν την εσωτερικήν λειτουργίαν εκάστου σχολείου θα ομιλήσωμεν λεπτομερέστερον εις τας κατά κεφάλαιον προς βελτίωσιν προτάσεις ημών,

Συγκεφαλαιώνοντες ήδη τας παρατηρήσεις ημών έχομεν να σημειώσωμεν τα εξής:

1ον. Ότι το εκπαιδευτικόν μας σύστημα δεν ανταποκρίνεται προς τας ανάγκας της κοινωνίας μας διότι έλειψεν η ενιαία μελέτη των αναγκών της και ενιαία διοίκησις και κατεύθυνσις της παιδείας.

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/74.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2ον, Ότι το εκπαιδευτικόν μας σύστημα παρημέλησε την εκπαίδευσιν των μεγάλων λαϊκών μαζών, καταστήσαν την παιδείαν ημών ολιγαρχικήν,

3ον, Ότι έδωσε μονομερή κατεύθυνσιν εις την παιδείαν, καθαρώς θεωρητικήν, παραμελήσαν την πρακτικήν μόρφωσιν προς βλάβην των πλουτοπαραγωγικών κλάδων,

4ον, Ότι παρημπόδισε την επίγνωσιν των στοιχείων του νεοελληνικού πολιτισμού προς βλάβην και της πνευματικής και της υλικής του λαού ανυψώσεως.

5ον. Ότι παρά τας προόδους αίτινες εσημειώθησαν εις τον καταρτισμόν του διδακτικού προσωπικού, πολλά εισέτι υπολείπονται να γίνωσι. διά την απόκτησιν αρτίων διδασκάλων ως και διά την βελτίωσιν του υπάρχοντος προσωπικού, όπερ κρατείται αποκεκλεισμένον εν τη μορφώσει, ην έλαβεν εκ των πηγών της προελεύσεως του.

6ον. Ότι δεν μας έδωσε μέχρι τούδε υγιεινά και κατά τους κανόνας της Παιδαγωγικής ιδρυμένα διδακτήρια, και

7ον. Ελάχιστα προήγαγε την φυσικήν αγωγήν των Ελληνοπαίδων".

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/75.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σελ. 75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/76.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/77.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/78.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/79.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

(Β. Διάταγμα: Ναύπλιο 21 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου 1833)

Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως Γυμνασίου εις Ναύπλιον.

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακούσαντες την γνώμην της επί των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμματείας της Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τα εξής.

1.

Εις Ναύπλιον θέλει ανεγερθή εν Ελληνικόν Σχολείον και εν Γυμνάσιον.

Το Ελληνικόν θέλει διαιρείσθαι, κατά τας ανάγκας των μαθητών, εις τρεις η τέσσαρας κλάσεις· το δε Γυμνάσιον θέλει έχει προς το παρόν τουλάχιστον δύο τάξεις· εις εκάστην δε τάξιν θέλουν είναι αφιερωμέναι καθ' εβδομάδα 24 έως 26 ωραι.

2.

Εις το Ελληνικόν σχολείον θέλει διδάσκεσθαι κατ' εξοχήν η νέα και παλαιά Ελληνική, εις δε τας δύο τελευταίας τάξεις και η Λατινική, προσέτι δε και Κατήχησις, Αριθμητική, Γεωγραφία και Καλλιγραφία,

3.

Εις το Γυμνάσιον θέλει διδάσκεσθαι, εκτός της νέας και παλαιάς Ελληνικής, η Λατινική, η Γαλλική και η Γερμανική, προσέτι Κατήχησις, Ιστορία μετά Γεωγραφίας, Μαθηματική, αρχαί Φυσικής, Χημίας και φυσικής Ιστορίας.

4.

Διευθυντήν αμφοτέρων των σχολείων, διδάσκαλον της Ιστορίας, της Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας, διορίζομεν τον K. Κ. Ασσώπιον.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 41/16 Δεκεμβρίου 1833.

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/80.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Διδασκάλους δε και των δύο σχολείων;

1. Τον Κύριον Ι. Βενθύλον κυρίως διά την Ελληνικήν και Γαλλικήν γλώσσαν και φιλολογίαν,

2. Τον Κ. Λεόντιον Αναστασιάδην κυρίως διά την Έλλην.

3. Τον Κ. Ι. Π. Γκινάκαν διά την παλαιάν και νέαν Έλλην.

4. Τον Λοχαγόν Κ. Δ. Σταυρίδην, διδάσκαλον της ενταύθα πολεμικής σχολής, διά τα Μαθηματικά,

5. Τον Κ. Δ. Ι. Νικολαΐδην Λεβαδιέα διά τας φυσικάς επιστήμας,

6. Τους δύο γραμ. του γραφείου των διερμηνέων Κ. Ερόλδον και Κ. Εύμάνον, διά την Γερμαν. και Λατινικήν γλώσσαν.

Μέχρι της ελεύσεως του Κ. Ασσωπίου, επιφορτίζεται την διεύθυνσιν της σχολής ο Κ. Βενθύλος.

5.

Ο μισθός άρχεται από την ημέραν της ενάρξεως των δύο σχολείων· θέλει δε πληρόνεσθαι τακτικώς εις το τέλος εκάστου μηνός από το συστηθησόμενον Εκκλησιαστικόν ταμείον' μέχρι δε της συστάσεως αυτού θέλει προκαταβληθή από το Ταμείον της Επικρατείας.

6

Εις την επί των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμματείαν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος.

Ναύπλιον, 21 Νοεμ. (3 Δεκεμβρ.) 1833

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ Ο κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ

ο επί των "Εκκλησιαστικών κ.τ.λ· Γραμ. της Επιτρ. Κ. Δ. ΣΧΙΝΑΣ.

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/81.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Β. Διάταγμα: Ναύπλιο 5/17 Ιουλίου 1834)

Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί διδασκαλίας της κατηχήσεως εις τα σχολεία.

ΟΘΩΝ κτλ.

Ακούσαντες την γνώμην της επί των Εκκλ. κλπ. Γραμματείας της Επικρατείας απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Άρθρ. 1, Η κατήχησις θέλει διδάσκεσθαι εις τα ημέτερα δημοτικά σχολεία. Λύκεια και Γυμνάσια, ει δυνατόν, υφ΄ ενός ιερέως του αυτού δόγματος ως οι διδασκόμενοι.

Μένουν δε εις πλήρη ενέργειαν τα εις τους περί διδασκαλίας νόμους ορισθέντα, και ιδίως εις το αρθρ. 3 του περί δημοδιδασκαλίας νόμου

Άρθρ. 2, Η εκτέλεσις και δημοσίευσις του παρόντος διατάγματος ανατίθεται εις την Ημετέραν επί των Εκκλ. κλπ. Γραμματείαν της Επικρατείας.

Εν Ναυπλίω την 5/17 Ιουλίου 1834.

Εν ονόματι του Βασιλέως Η Αντιβασιλεία

Ο κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ, MAOYEP, ΕΪΔΕΚ.

Αναδημοσιεύεται από το: Βενθύλος, τ. A', σ. 55' βλ. και Κλάδος, τ. A', σ. 546-547. 6

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/82.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(Β, Διάταγμα: Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1836/12 'Ιανουαρίου 1837)

Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί του διοργανισμού και της τάξεως των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακούσαντες την γνώμην της συστηθείσης επιτροπής διά να συντάξη τον διοργανισμόν της υψηλοτέρας εκπαιδεύσεως, και επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, προσδιορίζομεν τον διοργανισμόν και την τάξιν των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων τοιουτοτρόπως, καθώς εξάγεται εκ του επισυναπτομένου εγγράφου, το Οποίον θέλει δημοσιευθή όσον τάχος διά της εφημερίδος της κυβερνήσεως, διαθέτομεν συγχρόνως ως εφεξής.

Άρθρ, 1. Επειδή διά του Ημετέρου διατάγματος της σημερινής ημερομηνίας εσυστήσαμεν και το πανεπιστήμιον και διά τούτου ηυξήσαμεν σημαντικως τα της εκπαιδεύσεως έξοδα, διά τούτο κατά το παρόν και μέχρι δευτέρας διαταγής θέλουν μείνει τα νυν υπάρχοντα πέντε γυμνάσια και 24 ελληνικά σχολεία, τα οποία ομού με τα λοιπά διδακτικά καταστήματα ερξαρκούν εντελώς διά τον ενεστώτα πληθυσμόν της Ελλάδος και το προσωπικόν των διδασκάλων.

Τα διδακτικά καταστήματα ταύτα όμως πρέπει τώρα πλέον να τελειοποιηθώσιν αρκούντως, όπου απαιτείται, αναλόγως με την τάξιν της διδασκαλίας.

Άρθρ. 2. Ακολούθως δε, όταν δηλ. αι δυνάμεις του τε εκκλησιαστικού και του δημοσίου ταμείου το συγχωρώσι, και η αληθής ανάγκη το απαιτή, δύνανται και πρέπει να αυξηθώσι καταλλήλως τα εις το άρθρ. 1 σημειωθέντα διδακτικά 

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 90/31 Δεκεμβρίου 1836.

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/83.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καταστήματα περαιτέρω και μάλιστα προ πάντων τότε τα ελληνικά σχολεία.

Άρθρ, 3. Η εις το αρθρ. 2 μνημονευθείσα αύξησις αύτη των ρηθέντων διδακτικών καταστημάτων εγκρίνεται μ' όλα ταύτα και παντού, όπου η δήμος τις μόνος του, η και πολλοί ομού αναδέχωνται, και προμηθεύωσιν όλα τα περί αυτού έξοδα, προυποτιθεμένου, ότι εν τοιούτον διδακτικόν κατάστημα, δύναται αληθώς να συστηθή με προορώμενον καλόν αποτέλεσμα.

Άρθρ. 4. Κατά ταύτην την ευκαιρίαν εκφράζομεν και την βάσιν, ότι παρά το πανεπιστήμιον εις όλην την περιοχήν του Βασιλείου δεν θέλουν συστηθή λύκεια - σχολεία μεταξύ των γυμνασίων και του πανεπιστημίου-καθότι το πανεπιστήμιον παρέχει διά την υψηλήν δημόσιον εκπαίδευσιν ικανήν και εκτεταμένην ευκαιρίαν, το δε κράτος, διά την παντελή έλλειψιν περιουσίας δημοσίων εκπαιδευτικών καταστημάτων, δεν δύναται και άλλως να αναδεχθή τα εις τα τοιαύτα απαιτούμενα έξοδα.

Άρθρ. 5. Η Ημετέρα επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμ, παραγγέλλεται, να εκτέλεση το παρόν διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Δεκεμ. 1836 (12 Ιαν. 1837)

Εν ονόματι και κατ' ιδιαιτέραν διαταγήν της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως,

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ, Ι. ΡΙΖΟΣ, ΣΜΑΑΤΣ, ΔΡ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ, Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ, ΛΑΣΣΑΝΗΣ.

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/84.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(Β. Διάταγμα: 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837)

'Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τον κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γινώσκοντες πόσον είναι επάναγκες να εισαχθή η ανήκουσα τάξις εις τα ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια.

Λαβόντες υπ' όψιν τας προτάσεις της διά την τακτοποίησιν της ανωτέρας εκπαιδεύσεως συστηθείσης επιτροπής. Κατά τας προτάσεις δε της επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας της Επικρατείας, απεφασίσαμεν να εκδώσωμεν τους ακολούθους κανονισμούς, διατάττοντες να τεθώσιν εις ενέργειαν εις τα Ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια του κράτους από της αρχής της θερινής εξαμηνίας του 1837.

ΤΜΗΜΑ Ι.

Είδη των διδακτικών καταστημάτων.

Άρθρ. 1. Δια την ανωτέραν επιστημονικήν, και διά την εις το πανεπιστήμιον μετάβασιν απαιτουμένην, προσέτι δε και διά τον κοινωνικόν βίον άναγκαιοτάτην εκπαίδευσιν, θέλουν υφίστασθαι τα ελληνικά σχολεία, και υπεράνω αυτών τα γυμνάσια.

A.

Περί των ελληνικών σχολείων

ΤΜΗΜΑ II. Γενικοί ορισμοί. Ά ρ Θ ρ. 2. Πρώτιστος σκοπός των ελληνικών ο·χολείων είναι να προ-

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ, 87/31 Δεκεμβρίου 1836.

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/85.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ετοιμάζουν διά τα γυμνάσια, και κατ' αυτόν συμμορφούται το αντικείμενον, η έκτασις, και ο τρόπος της διδασκαλίας αλλά συγχρόνως η εν αυτοίς εκπαίδευσις πρέπει να αποτελή και αύθύπαρκτόν τι όλον, ως πρώτην μεν Θεωρούμενον βαθμίδα της επιστημονικής μορφώσεως της νεολαίας, αλλά και διά τους παίδας κατάλληλον, όσοι δεν θέλουν μεταβή εις τα γυμνάσια, αλλ' από των ελληνικών σχολείων αμέσως εις τον κοινωνικόν βίον, η εις θέσιν, μη απαιτούσαν εκπαίδευσιν γυμνασίου και πανεπιστημίου.

Άρθρ. 3. Έκαστον ελληνικόν σχολείον σύγκειται από τρεις τάξεις, αλλά δυνάμεναι κατά τας περιστάσεις να περιορισθώσι και εις δύο μονάς. Όπου υφίστανται γυμνάσια, τα ελληνικά σχολεία θέλουν πάντοτε είσθαι μετ' αυτών συνενωμένα.

Ά p θ ρ. 4. Σχολεία, εις τα οποία προσωρινώς υφίσταται εις μόνος διδάσκαλος σχηματίζουν μίαν μόνον τάξιν, και εις αυτήν παραδίδονται τα εις τον §. 8 οριζόμενα μαθήματα της κατωτάτης τάξεως των ελληνικών σχολείων.

Άρθρ. 5. Εκάστη τάξις έχει τον ίδιο αυτής διδάσκαλον αλλ' οσάκις αριθμός των μαθητών απαιτή τούτο, δύναται μία τάξις να διαιρήται εις δύο, η περισσότερα τμήματα, ων εκαστον να έχη ανά ενα διδάσκαλον,

Άρθρ. 6. Ο διδάσκαλος της ανωτάτης τάξεως προΐσταται συγχρόνως του ελληνικού" σχολείου, έχων τον τίτλον σχολάρχου· ως τοιούτος λαμβάνει διαταγάς αμέσως από την επί των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμματείαν, και αναφέρεται προς αυτήν εις όσα δεν εφορώσι την εφορείαν. Εις πόλεις, οπού υφίστανται γυμνάσια, τα ελληνικά σχολεία διευθύνονται από τους γυμνασιάρχας, έχοντας δηλαδή του διδασκάλου της ανωτέρας τάξεως τον τίτλον και τα καθήκοντα του σχολάρχου, αλλά έπιτηρούντος πάντοτε του γυμνασιάρχου,

ΤΜΗΜΑ III.

Περί διδασκαλίας εις τα ελληνικά σχολεία.

"Αρθρ. 7. Εις τα ελληνικά σχολεία θέλουν εν γένει διδάσκεσθαι εγκυκλοπαιδικώς τα ακόλουθα αντικείμενα'

Η ελληνική μετά παραλληλισμού της παλαιάς προς την νέαν Κατήχησις και ιερά ιστορία. Γεωγραφία και γενική Ιστορία· Καλλιγραφία· Αριθμητική'

Αρχή της φυσικής, και φυσικής ιστορίας, μουσική και ζωγραφική· Γαλλική, και αρχαί της λατινικής δι' όσους θέλουν μεταβή εις γυμνάσια. Άρθρ. 8. Εις τα έχοντα τρεις τάξεις ελληνικά σχολεία θέλει διαιρείσθαι η διδασκαλία, ως ακολούθως.

Εις την πρώτην τάξιν θέλει παραδίδεσθαι'

1) Το ετυμολογικόν της ελληνικής κατά την παραδεχθησομένην γραμματικήν

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/86.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ως δε κείμενον θέλει χρησιμεύει ο πρώτος τόμος της εισαχθησομένης εγκυκλοπαίδειας·

2) Ιερά ιστορία της παλαιάς και νέας γραφής·

3) Σύντομος γεωγραφία της Ελλάδος κατά το παραδεχθησόμενον βιβλίον.

4) Αριθμητική, τα τέσσαρα πάθη, τα κλάσματα, και τα δεκαδικά μέχρι των μεθόδων, και ιδίως η πρακτική και εκ μνήμης αριθμητική,

5) Καλλιγραφία κατά πρωτότυπα·

6) Αρχαί της Γαλλικής·

θέλουν γινεσθαι, και ασκήσεις αναγνώσεως και απαγγελίας· Εις την δευτέραν τάξιν·

1) Ελληνική, τεχνολογία, σύνταξις, διάλεκτοι· ως κείμενον ο δεύτερος τόμος της εγκυκλοπαίδειας·

2) Κατήχησις·

3) Παλαιά Ιστορία, και η της Ελλάδος-

4) Γεωγραφία της Ευρώπης·

5) Αριθμητική από τας μεθόδους μέχρι της Αλγέβρας.

6) Καλλιγραφία·

7) Γαλλικά·

8) Φυσική ιστορία εξακολούθησις μέχρι τέλους Εις την τρίτην και ανωτάτην τάξιν·

1) Ελληνική, σύνταξις,και ρίζαι, και κείμενον το τρίτον μέρος της εγκυκλοπαίδεια·

2) Σύνταξις και συνθέσεις εις την νέαν Ελληνικήν·

3) Αρχαί ανθρωπολογίας και ηθικής·

4) Ιστορία της Ρώμης, και τα πρώτιστα της μεσαίας και νεωτέρας ιστορίας·

5) Γεωγραφία (τα λοιπά μέρη του κόσμου)'

6) Αρχαί της άλγεβρας και γεωμετρίας'

7) Αρχαί της λατινικής διά τους μεταβησομένους εις γυμνάσια'

8) Γαλλικά-

9) Αρχαί πειραματικής φυσικής.

Άρθρ. 9. Εις α δύο τάξεις έχοντα Ελληνικά σχολεία θέλει γίνεσθαι η διδασκαλία; κατά την ακόλουθον τάξιν.

Εις την α' τάξιν θέλει διδάσκεσθαι.

1) Η Ελληνική, ετυμολογία, σύνθεσις, και διάλεκτοι, κατά τα δύο πρώτα μέρη της εγκυκλοπαίδειας·

2) Ιερά ιστορία, και μετ' αυτήν κατήχησις·

3) Σύντομος γεωγραφία, και ιδίως η της Ελλάδος·

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/87.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Αριθμητική, τα τέσσαρα πάθη, κλάσματα, και δεκαδικά μέχρι  των μεθόδων·

5) Καλλιγραφία. Εις την β' τάξιν

1) Η Ελληνική, διάλεκτο, σύνταξις και ρίζαι κατά το τρίτον και τέταρτον μέρος της εγκυκλοπαίδειας.

2) Σύνταξις, και σύνθεσις εις την νέαν Ελληνικήν'

3) Αρχαί ανθρωπολογίας και ηθικής.

4) Παλαιά ιστορία Ελλάδος και Ρώμης και τα γενικώτερα εκ των της μεσαίας και νέας ιστορίας μέχρι τέλους.

5) Γεωγραφία Ευρώπης και των λοιπών του κόσμου μερών μέχρι τέλους·

6) Αριθμητική από των μεθόδων μέχρι, της αλγέβρης και αρχαί αυτής και της γεωμετρίας·

7) Καλλιγραφία.

Θέλουν, εκτός τούτου, διδάσκεσθαι εις τας δύο ταύτας τάξεις, ως εις τα ελληνικά σχολεία, τα τρεις έχοντα τάξεις, η γαλλική, αι αρχαί της φυσικής ιστορίας, και της πειραματικής φυσικής, και της λατινικής γλώσσης.

Άρθρ. 10. Με την θεωρητικήν διδασκαλίαν της ελληνικής θέλει συνδέεσθαι και πρακτική τις, βοήθεια βιβλίου ελληνικού, προς ανάγνωσιν βαθμηδόν προοδεύοντος, ώστε δι' αυτής να αποκτώσιν οι μαθηταί ορθήν έκφρασιν εις την ανάγνωσιν, την επιδεξιότητα του διηγείσθαι, όσα ήκουσαν, του χαριέντως προφέρειν τεμάχια εκστηθιζόμενα, και του συνθέτειν κατ' αρχάς άπλάς, μετά ταύτα πολυσύνθετους, και τέλος συνεχείς προτάσεις.

Άρθρ. 11. Η διδασκαλία της ιστορίας θέλει έχει πρώτιστον σκοπόν να έντυπώνη εις την μνήμην των μαθητών τα κυριώτερα συμβάντα, ονόματα και χρονολογίας, περιοριζόμενης της διηγήσεως εις τα αναπόφευκτα και τα τερπνότερα, και αποβλεπούσης πάντοτε εις το να μορφόνη την εις ελευθέραν έκθεσιν των ιδεών των έξιν των μαθητών' χρεωστούν δε οι διδάσκαλοι να δεικνύουν πάντοτε επί γεωγραφικών χαρτών τους τόπους, περί ων διηγούνται, να συνδέωσι δε και το μάθημα της γεωγραφίας μετ' άλλων παντοδαπών ειδήσεων, και ιδίως εκ της φυσικής ιστορίας,

Άρθρ. 12· Εις το μάθημα της καλλιγραφίας θέλει προ πάντων παρατηρείσθαι η καθαρά, ακριβής και ελευθέρα καθ' υπαγόρευσιν γραφή.

Άρθρ. 13. Εις την παράδοσιν των άνω απαριθμηθέντων αντικειμένων προσδιορίζονται, διά μεν τα έχοντα τρεις τάξεις ελληνικά σχολεία 29 ώραι διδασκαλίας καθ' εβδομάδα, εις την α', τάξιν, 31 ώραι εις την β', και 32 εις την γ'., διά δε τα έχοντα δύο μόνον τάξεις, 30 εις την α', και 32 εις την β',

Άρθρ. 14. Καθ' εκάστην καθημερινήν προηγείται της διδασκαλίας προσευχή, συνισταμένη εις ύμνον, ψαλλόμενον, είτε υφ΄ όλων ομού των μαθητών

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/88.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις μίαν γενικήν αίθουσαν, είτε υφ' εκάστης τάξεως εις την ιδίαν αυτής αίθουσαν της παραδόσεως. Τας δε κυριακάς και εορτάς χρεωστούν οι μαθηταί να παρευρίσκωνται εις την Θείαν λειτουργίαν εις προοδιωρισμένην τινά εκκλησίαν.

Αι παραδόσεις άρχονται το μεν θέρος από 7 προ μεσημβρίας, και 3 μετά μεσημβρίαν, τον δε χειμώνα από 8 προ μεσημβρίας, και 2 μετά μεσημβρίαν· τετράδην και σάββατον δεν υπάρχουν μαθήματα μετά μεσημβρίαν. Εις το διάστημα των ωρών της αναπαύσεως και των ημερών της διακοπής, οι μαθηταί δίδονται υπό την επίβλεψιν των διδασκάλων εις γυμναστικάς και άλλας ασκήσεις. Επί τούτω θέλει παρασκευάζεσθαι ανηκόντως εντός του καταστήματος του σχολείου, η και αλλαχού, τόπος τις.

Μóνον το μάθημα της ελληνικής δύναται να διαρκή 2 ώρας κατά συνέχειαν, τα δε άλλα μίαν και μόνην. Το μάθημα της Λατινικής θέλει γίνεσθαι πάντοτε προ μεσημβρίας κατά την τελευταίαν ώραν, διά να δύνανται οι μη ακροώμενοι αυτού να αναχωρώσιν οίκαδε.

Άρθρ. 15. Αι εβδομαδιαίαι ώραι θέλουν διαιρείσθαι εις τας διαφόρους τάξεις κατά τον ακόλουθον τρόπον'

α'.) Εις τα ελληνικά τρεις τάξεις έχοντα σχολεία.

Εις την πρώτην τάξιν

Δια την ελληνικήν 12 ώραι Διά την Ιεράν Ιστορίαν 2

Γεωγραφίαν 3

Αριθμητικήν 3

Καλλιγραφίαν 2

Φυσικήν Ιστορίαν 3

Γαλλικά 4

29 ώραι

Εις την δευτέραν

Δια την ελληνικήν 12 ώραι

" Κατήχησιν 2

" Ιστορίαν 3

" Γεωγραφίαν 2

" Αριθμητικήν 3

" Καλλιγραφίαν 2

" Φυσικήν Ιστορίαν 3

" Γαλλικά 4

31 ώραι

Σελ. 88
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 69
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  εις τινα Γυμνάσια, θα αυξήση το ενδιαφέρον διά τα γεωργικά πράγματα των ιθυνουσών τάξεων και την ικανότητα να κρίνουν επ' αυτών, και τούτο ευεργετικήν επίδρασιν θα ασκήση τόσον εις την οργάνωσιν της κοινωνικής μας οικονομίας όσον και εις την γεωργικήν πολιτικήν του Κράτους, ης η σημασία θα ήναι μεγίστη, αφού ο γεωργικός πληθυσμός, η γεωργική οικονομία και παραγωγή έχουν εις τον τόπον μας την ύπεροχήν".165

  Τέτοια όμως Γυμνάσια δεν λειτούργησαν, "διότι δεν εξυπηρετήθη η διά του σχετικού Νομοθετικού διατάγματος τεθείσα προϋπόθεσις της παραχωρήσεως υπό της κοινότητος η της τοπικής συνεταιριστικής οργανώσεως εκτάσεως εις 50 στρεμμάτων".166

  Ζ'

  Σύνοψη

  Κατά το σχολικό έτος 1928-1929, τελευταίο της περιόδου που μας απασχολεί, λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα τα ακόλουθα δημόσια και αναγνωρισμένα . σχολεία ΜΕ :16 7

  Ελληνικά σχολεία 430 Ημιγυμνάσια 58 Γυμνάσια (4/τάξια, 5/τάξια, 6/τάξια) 1 47 Πρακτικά Λύκεια 13 Διδασκαλεία δημοτικής εκπαίδευσης (μονοτάξια, 3/τάξια, 5/τάξια, 6/τάξια) 25

  165. Βλ. ΣΤ 27, και Αρχείον της Βουλής της Λ' Συνόδου της Θ' Βουλευτικής Περιόδου (άπό n Οκτωβρίου 1928), τ. Γ', Αθήνα 193Ο, σ. 2381-2382.

  166.. Σ.Χ. Σελιανίτης, ο.π. [υποσημ. 159], σ. 737. Για τα γεωργικά γυμνάσια βλ. και Γεώργιος Ν. Παλαιολόγος, Προς καλυτέραν Μέσην εκπαίδευσιν : Τα προβλήματα της Μέσης Εκπαιδεύσεως - Η ενδεικνυομένη μεταρρύθμισις αυτής, Αθήνα 1929, σ. 116-119' βλ. επίσης -για τη γεωργική εκπαίδευση- Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, ο.π. [υποσημ. 136], σ. 86-180.

  167. Σύμφωνα με τη διασταύρωση των στοιχείων που παρατίθενται στα έργα: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας: Γενική Στατιστική Υπηρεσία, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1928-1929, Αθήνα 1933, σ. ε'-η'· Γεώργιος Ν. Παλαιολόγος, ο.π. [υποσημ. 166], σ. 59 κ.ε. Σημειώνεται εξάλλου ότι με το διάταγμα της 14 Μαΐου 1927 (εδώ A111) καθορίστηκε η αντιστοιχία των τάξεων διαφόρων τύπων σχολείων. Σχετικό διάγραμμα αυτής της αντιστοιχίας υπάρχει στη μελέτη του A. Δημαρά. "Προθέσεις των πρώτών κυβερνήσεων Βενιζέλου (1910-1913) στα Εκπαιδευτικά: Ενδείξεις από νομοθετικά κείμενα", η οποία περιέχεται στο συλλογικό τόμο Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 1980, σ. 21-46 (το διάγραμμα στη σ. 40).