Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 197-216 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/197.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

43 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β, Διάταγμα / 11 Ιουνίου 1898)

Κυβέρνηση Λ. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί εξετάσεως υποψηφίων νηπιαγωγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του ,ΒΤΜΘ' νόμου και το από 30 Απριλίου 1896 περί συστάσεως νηπιαγωγείου Ημετέρον διάταγμα'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1, Δίπλωμα νηπιαγωγού χορηγείται παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εκ χαρτοσήμου πέντε δραχμών, ταις πτυχιούχοις δημοδιδασκαλίσσαις, αν υποστώσι δοκίμως εξέτασιν ενώπιον Επιτροπείας οριζόμενης εκάστοτε υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποτελούμενης δ' εκ του γενικού επιθεωρητού της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, προεδρεύοντος, και εκ τεσσάρων άλλων υπαλλήλων του Κράτους η ιδιωτών ασχολουμένων εις τα κατά την αγωγήν των παίδων.

Άρθρον 2. Τον γενικόν επιθεωρητήν κωλυόμενον αναπληροί Διδασκαλείου τινός διευθυντής.

Άρθρον 3. Αι επί πτυχίω νηπιαγωγού υποψήφιοι εξετάζονται εις τας γενικάς αρχάς της παιδαγωγικής, εις την θεωρίαν της μεθόδου Froebel, εις την υγιεινήν και την νοσηλείαν των παίδων, και ιδία εις τα εν τοις παιδικοίς κήποις διδασκόμενα, ήτοι πραγματογνωσίαν, άσματα, ρυθμικά παίγνια, εργασίας και παιδιάς.

Άρθρον 4, Περί των υποψηφίων αποφαίνεται γνώμην η Επιτροπεία βαθμολογούσα ουχί κατά μάθημα, αλλά συλλήβδην περί της καθόλου παιδεύσεως και της εις το διδάσκειν εν νηπιαγωγείω ικανότητος εκάστης αυτών κρίνουσα

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 105, τχ. Α'/12 Ιουνίου 1898.

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/198.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και τας μεν δοκιμωτέρας αναγνωρίζει νηπιαγωγούς, τας δε λοιπάς απορρίπτει·,

Άρθρον 5. Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων ορίζεται κατ' έτος διά δηλώσεως του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Ιουνίου 1898

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/199.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β, Διάταγμα / 11 Δεκεμβρίου 1898)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Μομφερράτος

Κανονισμός της εν 'Αθήναις Ειδικής Γυμναστικής Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον .AXH' περί Κεντρικού Γυμναστηρίου και τα από 29 Σεπτεμβρίου 1893 και 14 Δεκεμβρίου 1897 Ημέτερα σχετικά διατάγματα·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Ως προσωπικόν της Ειδικής Γυμναστικής Σχολής της προσηρτημένης εις το Κεντρικόν Γυμναστήριον χρησιμεύει κατά τα άρθρα 3 και 4 του AXH' νόμου το προσωπικόν του Κεντρικού Γυμναστηρίου.

'Άρθρον 2. Η διδασκαλία των διαφόρων της Γυμναστικής Σχολής μαθημάτων μέχρι της διά του προϋπολογισμού συμπληρώσεως του προσωπικού του Κεντρικού Γυμναστηρίου δύναται ν' ανατεθη επί επιμισθίω εις γυμναστας των ενταύθα γυμνασίων, του Βαρβακείου Λυκείου και του Διδασκαλείου, η δε της ανατομικής φυσιολογίας και υγιεινής, εις διδάκτορα της ιατρικής έχοντα αποδείξεις ειδικών γυμναστικών σπουδών.

Τον διευθυντήν κωλυόμενοι αναπληροί ο αρχαιότερος των εν τη σχολή διδασκόντων γυμναστών.

Άρθρον 3. Εκάστη περίοδες της σχολής διαρκεί εν σχολικόν έτος, αρχομένη από 1 Σεπτεμβρίου και λήγουσα τη 15 Ιουνίου. Αι δ' εγγραφαί αρχόμεναι τη 1 λήγουσι τη 15 Σεπτεμβρίου.

Κατ' εξαίρεσιν το δικαίωμα της εγγραφής κατά το έτος τούτο παρατείνεται μέχρι τη 25 Δεκεμβρίου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 216, τχ. Α'/14 Δεκεμβρίου 1898.

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/200.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. Οι εγγραφόμενοι εν τη Γυμναστική Σχολή καταβάλλουσιν ως δικαίωμα εγγραφής δραχμάς 5, εισπραττομένας κατά τα περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων κεκανονισμένα.

Άρθρον 5. Τα εν τη σχολή διδασκόμενα μαθήματα είνε:

1) Ιστορία της Γυμναστικής από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, 2 ώρας της εβδομάδος.

2) Παιδαγωγία της Γυμναστικής και πρακτική περί το διδάσκειν, άσκησις των μαθητών μετά το τέλος της ιστορίας,

3) Ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή, καθ' όσον σχετίζονται προς την γυμναστικήν, 3 ώρας της εβδομάδος.

4) Εκ της πειραματικής φυσικής η μηχανική, η υδροστατική και η θερμότης, 1 ώραν της εβδομάδος.

5) Περιγραφή, διαστάσεις, διατήρησις των διαφόρων κινητών και ακινήτων γυμναστικών οργάνων, όλη εξ ης ταύτα συνίστανται και ο τρόπος της πήξεως των ακινήτων, 1 ώραν της εβδομάδος.

6) Στοιχειώδεις περί κολυμβητικής γνώσεις, μετά το τέλος της περιγραφής κλ.π. των διαφόρων γυμναστικών οργάνων.

7) Μουσική· διάφορα άσματα εφαρμοζόμενα εις τας διαφόρους ανόργανους η διά κινητών οργάνων ασκήσεις εν χώρα η εν βαδίσματι, μετά πρακτικής εφαρμογής αυτών, 2 ώρας της εβδομάδος.

8) Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική, 4 ώρας της εβδομάδος.

9) Επί ακινήτων οργάνων γυμναστική, 3 ώρας της εβδομάδος.

10) Αθλητικαί ασκήσεις και διάφοροι επιχώριοι και ξέναι παιδιαί, 3 ώρας της εβδομάδος.

11) Στρατιωτικαί ασκήσεις, 1 ώραν της εβδομάδος και

12) Οπλομαχητική, 1 ώραν της εβδομάδος.

Άρθρον 6. Η κατανομή των μαθημάτων και ο ορισμός των ωρών της διδασκαλίας εκάστου αυτών κανονίζονται συμφώνως τω νόμω υπό του συλλόγου των εν τη σχολή διδασκόντων άμα τη ενάρξει του σχολικού έτους διά προγράμματος υποβαλλομένου προς έγκρισιν εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 7. Εφ' όσον εν τω κεντρικώ γυμναστηρίω δεν υπάρχει χώρος προς διδασκαλίαν εκάστου των Θεωρητικών μαθημάτων, γίνεται αυτή εν οιωδήποτε άλλω δημοσίω διδακτηρίω, οριζομένω υπό του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τα δε πρακτικά διδάσκονται εν τω κεντρικώ γυμναστηρίω.

Άρθρον 8, Μαθητής έχων εν τω συνόλω των μαθημάτων απουσίας πλέον των είκοσι (20) αποκλείεται των εξετάσεων, υποχρεούμενος να επαναλάβη επί εν έτι έτος τα μαθήματα.

Άρθρον 9, Γίνονται προς εγγραφήν και φοίτησιν εν τη σχολή δεκτοί οι

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/201.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

έχοντες απολυτήριον γυμνασίου, οι μαθηταί της τρίτης τάξεως του Διδασκαλείου, οι διδάσκαλοι της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας και οι προς σπουδήν των τεχνικών μαθημάτων ως-υπότροφοι εκ της έξω Ελλάδος προερχόμενοι μετά προηγουμένην εξέτασιν, εάν έχωσι ταναγκαία σωματικά προσόντα περί τε το γυμνάζεσθαι και γυμνάζειν.

Άρθρον 10. Οι τα ανωτέρω προσόντα φέροντες υφίστανται εισιτηρίους εξετάσεις ενώπιον του συλλόγου των εν τη σχολή διδασκόντων, καθ' ας κρίνεται αν κέκτηνται τας αναγκαίας προς κατάταξιν εν τη σχολή προκαταρκτικάς των στοιχειωδών γυμναστικών ασκήσεων γνώσεις.

Άρθρον 11. Κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον του μηνός Ιουνίου οι μαθηταί της σχολής υποβάλλονται εις εξετάσεις καθ' ημέρας και ώρας υπό του συλλόγου των εν τη σχολή" διδασκόντων οριζομένας, διά μεν τα θεωρητικά μαθήματα προφορικά τε και γραπτά των μαθητών λυόντων δύο ζητήματα εκ τριών κληρουμένων μεταξύ δέκα εξ εκάστου μαθήματος, διά τας πρακτικάς ασκήσεις (άρθρον 5 εδάφ. 8, 9, 10, 11, 12)"καί την μουσικήν προφορικώς και πρακτικώς μετ' εφαρμογής ασμάτων επί διαφόρων εν χώρα η εν κινήσει ασκήσεων, η δε πρακτική περί το διδάσκειν δοκιμασία ενεργείται υπό των μαθητών, διδασκόντων διά κλήρου εκ της διδαχθείσης ύλης, διαιρουμένης εις ζητήματα αναλόγως του αριθμού των υποψηφίων γυμναστών μαθητών.

Άρθρον 12, Οι βαθμοί, δι' ων εκτιμάται η ικανότης των μαθητών εν εκάστω μαθήματι, εισίν οι ακόλουθοι:

Άριστα = 10

Λίαν καλώς = 8 και 9

Καλώς = 6 και 7

Σχεδόν καλώς = 5

Μετρίως = 3 και 4. -

Δίδεται εις βαθμός διά την ιστορίαν και παιδαγωγίαν της γυμναστικής, εις διά την ανατομικήν, φυσιολογίαν και υγιεινήν, εις διά την πειραματικήν φυσικήν και τας στοιχειώδεις περί κολυμβητικής γνώσεις, εις διά την μουσικήν, εις διά την ανόργανον και διά κινητών οργάνων γυμναστικήν, εις διά την επί των ακινήτων οργάνων, άσκησιν και την περιγραφήν, πήξιν κλπ. των διαφόρων γυμναστικών οργάνων εις διά τας αθλητικάς ασκήσεις, και τας παιδιάς, εις διά τας στρατιωτικάς ασκήσεις και την οπλομαχητικήν και εις διά την περί το διδάσκειν πρακτικήν, δοκιμασίαν ο δε γενικός βαθμός εξάγεται κατά τα περί βαθμολογίαν διατεταγμένα. Συντελεστής των μεν θεωρητικών μαθημάτων και της μουσικής είνε ο αριθμός 2, των πρακτικών 4 και της πρακτικής δοκιμασίας 6, ήτις εκτιμάται υφ' απάντων των εν τη σχολή διδασκόντων.

Άρθρον 13. Ουδείς κρίνεται άξιος πτυχίου, αν δεν λάβη κατά τας εξετάσεις τουλάχιστον τον βαθμόν "καλώς" (6).

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/202.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 14, Ο γενικός βαθμός εξάγεται, λαμβανομένου του μέσου όρου της βαθμολογίας του σχολικού έτους και των εξετάσεων.

Άρθρον 15. Οι απολυόμενοι λαμβάνουσι πτυχίον υπογεγραμμένον υπό του συλλόγου των εν τη Σχολή διδασκόντων.

Άρθρον 16. Κατά των εν τη σχολή ατακτούντων επιβάλλονται αι εξής ποιναί.

α') Επίπληξις κατ' ιδίαν.

β') Επίπληξις ενώπιον του συλλόγου των εν τη σχολή" διδασκόντων.

γ') αποβολή πρόσκαιρος και

δ') αποβολή τελεία.

Εκ των ανωτέρω ποινών αι εν τοις εδαφίοις γ' και δ' επιβάλλονται αποφάσει μόνον του συλλόγου των εν τη" σχολή διδασκόντων, διά πρακτικού προσηκόντως ητιολογημένου, καθ' ης επιτρέπεται έφεσις εις μόνον το αρμόδιον Υπουργείον.

'Άρθρον 17. Πάσα προγενεστέρα διάταξις αντικειμένη εις τας του παρόντος διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Δεκεμβρίου 1898

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/203.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

(Νόμος ,ΒΧΚΑ'/10 Ιουλίου 1899)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργοί Γ. Θεοτόκης, Α. Ευταξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Ακαδημαϊκόν Γυμναστήριον και Σχολή Γυμναστών.

Άρθρον 16. Εν Αθήναις ιδρύεται και Σχολή Γυμναστών, εν η διδάσκονται τα τής' γυμναστικής και ασκούνται εν αυτή οι υποστάντες ήδη την νενομισμένην εν τω Ακαδημαϊκώ Γυμναστηρίω εξέτασιν και βουλόμενοι να καταστώσι διδάσκαλοι της γυμναστικής εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύοεως εν τοις γυμναστηρίοις των εκασταχού γυμναστικών και αθλητικών συλλόγων, εν τω Ακαδημαϊκώ Γυμναστηρίω, εν τη Σχολή των Γυμναστών, εν τοις Διδασκαλείοις του Κράτους και εν ταις στρατιωτικαίς και ναυτικαίς σχολαίς,

Οι εγγεγραμμένοι εν τη, περί ης ο λόγος, Σχολή, καταβάλλουσι δικαίωμα εγγραφής εκ πέντε δραχμών, εισπραττόμενον διά κινητού χαρτοσήμου επικολλωμένου επί του μαθητολογίου,

Άρθρον 17. Εν τη Σχολή των Γυμναστών διδάσκονται αι παιδιαί θεωρητικώς τε και εφηρμοσμένως, η ανόργανος και ενόργανος γυμναστική θεωρητικώς τε και εφηρμοσμενως εν τινί γυμναστηρίω της μέσης εκπαιδεύσεως, προς δε αι αθλητικαί ασκήσεις, η οπλομαχητική και κολυμβητική, η ιστορία και διδακτική της γυμναστικής, διάφορα άσματα, εφαρμοζόμενα εις τας διαφόρους ασκήσεις εν χώρα η βαδίσματι, αι αναγκαίαι εις την γυμναστικήν γνώσεις της ανατομικής, φυσιολογίας και υγιεινής και τέλος τα περί κατασκευής, πήξεως και διατηρήσεως των διαφόρων κινητών και ακινήτων γυμναστικών οργάνων και μηχανημάτων,

Τα μαθήματα της Σχολής των Γυμναστών διαρκούσιν επί διετίαν, μεθ' ην οι φοιτηταί υφίστανται γραπτώς και προφορικώς και δι' ασκήσεων σωματικών και εφηρμοσμένων επί τίνος σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως τας επί

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 141, τχ. Α'/12 Ιουλίου 1899' βλ. και A84.

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/204.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

πτυχίω γυμναστού εξετάσεις ενώπιον επιτροπής, απαρτιζόμενης εκ του τμηματάρχου της ανωτέρας εκπαιδεύσεως, ως προέδρου, του τμηματάρχου της μέσης εκπαιδεύσεως και του κοσμήτορος της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου

Σχολής.

Οι ευδοκίμως υφιστάμενοι τας ανωτέρω εξετάσεις λαμβάνουσι επί πενταδράχμου χαρτοσήμου πτυχίον, υπογραφόμενον υπό της εξεταστικής επιτροπής και του Διευθυντού της Σχολής και επικυρούμενον υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Προσωριναί διατάξεις

Άρθρον 46. Μέχρις ότου μορφωθώσι γυμνασταί διά της συνωδά προς τον παρόντα νόμον ιδρυθησομένης Σχολής των Γυμναστών, διορίζονται γυμνασταί εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως, α') οι έχοντες υπερδιετή ευδόκιμον υπηρεσίαν εν αυτοίς, β') οι διαγωνισθέντες ευδοκίμως προς τούτο εν έτει 1893 και γ') οι πτυχιούχοι της Γυμναστικής Σχολής της λειτουργησάσης εν Αθήναις από του έτους 1897-99.

Άρθρον 47. Κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας της Σχολής των Γυμναστών γίνονται δεκτοί εις εγγραφήν εν αυτή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου η και φοιτηταί αυτού μετά διετή τουλάχιστον φοίτησιν, κατ' ακολουθίαν εισιτηρίων εξετάσεων, καθορισθησομένων διά Β. διατάγματος. Δεν πρέπει όμως να έχωσιν ούτοι υπερβή το 25 έτος της ηλικίας των.

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/205.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1899

(Β. Διάταγμα / 10 Αυγούστου 1899)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Ευταξίας

Περί οργανισμού της Σχολής των Γυμναστών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 16,17,19, 20, 47, 51 και 53 του από 10 Ιουλίου ε ,έ, ΒXKA' νόμου "περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων".

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Σκοπός της Σχολής των Γυμναστών είνε η μόρφωσις Γυμναστών προς διδασκαλίαν των γυμναστικών και αθλητικών ασκήσεων και των παιδιών εν τοις σχολείοις της μέσης Εκπαιδεύσεως, εν τοις γυμναστηρίοις των εκασταχού Γυμναστικών και αθλητικών συλλόγων, εν τω Ακαδημαϊκώ γυμναστηρίω, εν τη Σχολή των Γυμναστών, εν τοις Διδασκαλείοις και εν ταις στρατιωτικαίς και ναυτικαίς σχολαίς του Κράτους.

Άρθρον 2, Η διάρκεια των μαθημάτων της σχολής των Γυμναστών είνε διετής. Περιλαμβάνει δε η Σχολή αύτη δύο τάξεις, την Πρώτην και την Δευτέραν., εκάστης των οποίων η διάρκεια είνε εν σχολικόν έτος.

Το σχολικόν έτος της των Γυμναστών Σχολής άρχεται τη 15η Σεπτεμβρίου και λήγει τη 15η Ιουνίου, διαιρείται δε εις δύο εξάμηνα, ων το πρώτον αρχόμενον άμα τη ενάρξει του όλου σχολικού έτους λήγει τη Τετάρτη της Τυροφάγου καλούμενης εβδομάδος, το δε δεύτερον αρχόμενον τη Καθαρά καλούμενη Τρίτη λήγει συν τη λήξει του όλου σχολικού έτους.

Άρθρον 3. Τα εν τη Σχολή διδασκόμενα μαθήματα είνε·

1) Ιστορία και Διδακτική της Γυμναστικής,

2) Ανατομική, Φυσιολογία και Υγιεινή του ανθρωπίνου σώματος εν σχέσει προς την γυμναστικήν.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 179, τχ. Α'/14 Αυγούστου 1899.

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/206.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Ωδική,

4) Παιδιαί.

5) Ανόργανος και ενόργανος γυμναστική.

6) Αθλητικαί ασκήσεις.

7) Οπλομαχητική,

8) Κολυμβητική και

9) Περί κατασκευής, πήξεως και διατηρήσεως των διαφόρων κινητών και ακινήτων γυμναστικών οργάνων και μηχανημάτων.

Άρθρον 4. Η κατανομή των εν τω προηγουμένω άρθρω μηνμονευομένων μαθημάτων εις εκατέραν των δύο τάξεων και αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας εκάστου των μαθημάτων θα έχωσιν ώδε:

Εν μεν τη πρώτη τάξει θα διδάσκωνται:

1) Η διδακτική της γυμναστικής 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Η Ανατομική, εφ' όσον σχετίζεται προς την γυμναστικήν, 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Διάφορα άσματα εφαρμοζόμενα εις τας διαφόρους ασκήσεις εν χώρα η εν βαδίσματι 2 ώρας καθ' εβδομάδα,

4) Επιχώριοι και ξέναι παιδιαί 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Αι ευχερέστεραι επί των διαφόρων ακινήτων οργάνων ασκήσεις 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Εκ των αθλητικών ασκήσεων τα διάφορα είδη του δρόμου και του άλματος, η δισκοβολία και η σφαιροβολία 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Κολυμβητική, το μεν πρώτον εξάμηνον θεωρητικώς μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, το δε δεύτερον και πρακτικώς εν όλω 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Οπλομαχητική 3 ώρας καθ' εβδομάδα και

10) Υποδειγματική και δοκιμαστική διδασκαλία εν τω προτύπω γυμνασίω η λυκείω.

Εν δε τη δευτέρα τάξει θα διδάσκωνται:

1) Η Ιστορία της γυμναστικής από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Φυσιολογία και Υγιεινή καθόσον σχέσιν έχει προς την γυμναστικήν 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Διάφορα άσματα εφαρμοζόμενα εις τας διαφόρους ασκήσεις εν χώρα η εν βαδίσματι 2 ώρας καθ' εβδομάδα,

4) Επιχώριοι και ξέναι παιδιαί 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/207.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Γυμναστική επί των ακινήτων οργάνων 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Αθλητικαί ασκήσεις 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οπλομαχητική 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Τα περί κατασκευής, πήξεως και διατηρήσεως των διαφόρων κινητών και ακινήτων γυμναστικών οργάνων και μηχανημάτων 2 ώρας καθ' εβδομάδα το πρώτον εξάμηνον.

10) Κολυμβητική πρακτικώς 3 ώρας καθ' εβδομάδα το δεύτερον εξάμηνον,

11) Πρακτική των μαθητών περί το διδάσκειν την γυμναστικήν άσκησις εν τω προτύπω γυμνασίω η λυκείω, η εν ελλείψει τοιούτου, εν τινί άλλω των Αθήνησι ελληνικών σχολείων και γυμνασίων οριζομένω δι' υπουργικής διαταγής.

Άρθρον 5. Εν τη Σχολή των Γυμναστών διορίζεται εις Διευθυντής, τρεις γυμνασταί, εις διδάσκαλος της Όπλομαχητικής, εις επιστάτης και εις υπηρέτης.

Οι τρεις γυμνασταί αναλαμβάνουσιν άνευ επιμισθίου την διδασκαλίαν της γυμναστικής εν τω προτύπω γυμνασίω η Λυκείω η εν οις εκπαιδευτηρίοις οι της Σχολής μαθηταί θα ασκώνται πρακτικώς.

Προς τούτοις δε ανατίθεται εις τον καθηγητήν της Γυμνασιακής Παιδαγωγικής εν τω Πανεπιστημίω η τον Διευθυντήν του εν Αθήναις Διδασκαλείου η διδασκαλία της Ιστορίας και Διδακτικής της γυμναστικής, εις τον εν τω Διδασκαλείω Αθηνών διδάσκαλον της Ωδικής η διδασκαλία διαφόρων ασμάτων και εις τον καθηγητήν της Ανατομικής η Φυσιολογίας η εις ιατρόν έχοντα και πτυχίον γυμναστού η διδασκαλία των αναγκαίων εις την γυμναστικήν γνώσεων της Ανατομικής, της Φυσιολογίας και της Υγιεινής.

Άρθρον 7. Το πρόγραμμα εκάστου σχολικού έτους συντάσσεται υπό του Συλλόγου Των εν τη Σχολή διδασκόντων άμα τη ενάρξει του σχολικού έτους, υποβάλλεται δε εις το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον προς έγκρισιν.

Άρθρον 8. Η διδασκαλία πάντων των θεωρητικών μαθημάτων και της Μουσικής γίνεται εν μια των αιθουσών του Πανεπιστημίου, των δε πρακτικών επί του παρόντος εν τω Κεντρικώ Γυμναστηρίω,

Η του Πανεπιστημίου αίθουσα χορηγείται τη Σχολή των Γυμναστών υπό του Πρυτάνεως μετά έγγραφον αίτησιν του Διευθυντού της Σχολής,

Άρθρον 9, Ίνα τις γείνη δεκτός προς εγγραφήν και φοίτησιν εις την πρώτην τάξιν της Σχολής ανάγκη:

1) Ο εν τη Σχολή διδάσκων ιατρός να γνωμοδοτήση ότι ο έφιέμενος να καταταχθή εις την Σχολήν κέκτηται τα προς ειδικήν σπουδήν τής. γυμναστικής αναγκαία σωματικά προσόντα.

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/208.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Να προσαγάγη πιστοποιητικόν, εμφάίνον ότι υπέστη την νενομισμένην εξέτασιν εν τω Ακαδημαϊκώ Γυμναστηρίω.

και 3) Νά υποστή εισιτήριον δοκιμασίαν ενώπιον του Διευθυντού και των γυμναστών της Σχολής.

Εις την Β' τάξιν εγγράφονται μόνον οι' από της A' τάξεως προαχθέντες.

Άρθρον 10, Αι εγγραφαί αρχόμεναι άμα τη ενάρξει του σχολικού έτους λήγουσι τη 30 Σεπτεμβρίου, Καταβάλλουσι δε οι εγγραφόμενοι δικαίωμα εγγραφής δραχμών πέντε εισπραττόμενον διά κινητού χαρτοσήμου επικολλωμένου επί του μαθητολογίου.

Άρθρον 11, Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου εκάστου έτους και καθ' ημέρας και ώρας αποφασει του συλλόγου των εν τη Σχολή διδασκόντων οριζομένας γίνονται αι προαγωγικαί και απολυτήριοι εξετάσεις, προηγουμένων των πρώτων.

Αι προαγωγικαί εξετάσεις επεκτείνονται εις τα εν τη πρώτη τάξει διδασκόμενα μαθήματα, αι δε απολυτήριοι εις πάντα τα εν τη Σχολή διδασκόμενα.

Κατά τας τελευταίας ταύτας οι εξεταζόμενοι μετά το τέλος της λοιπής δοκιμασίας διδάσκουσιν ομάδα μαθητών ζητήματα εκ της γυμναστικής οριζόμενα αυτοίς υπό της επιτροπής.

Άρθρον 12. Η εξέτασις των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται γραπτώς και προφορικώς' παρέχονται δε εν τη γραπτή εξετάσει τρία ζητήματα εκ της διδαχθείσης ύλης λαμβανόμενα, και οριζόμενα διά κλήρου, εξ ων οι εξεταζόμενοι οφείλουσι να λύσωσι τα δύο.

Αι εις τα πρακτικά μαθήματα και την μουσικήν εξετάσεις γίνονται πρακτικώς.

Άρθρον 13. Την εξεταστικήν επιτροπήν αποτελούσιν οι εν τη Σχολή διδάσκοντες, παρίστανται δ' όμως κατά τας απολυτηρίους εξετάσεις ως μέλη ταύτης, συμβουλευτικήν μόνον ψήφον έχοντες, ο τμηματάρχης της ανωτέρας εκπαιδεύσεως, ως πρόεδρος, ο τμηματάρχης της μέσης εκπαιδεύσεως και ο κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής.

Άρθρον 14. Μαθητής απουσιάσας από τινός των μαθημάτων 20 απουσίας η από πάντων εν όλω 60 αποκλείεται πάσης εξετάσεως, υποχρεούται δε να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως.

'Άρθρον 15. Βαθμών γίνεται χρήσις εν τη Σχολή των αυτών τοις νυν εν χρήσει εν τη μέση εκπαιδεύσει.

Συντελεστής κατά τας προαγωγικάς και απολυτηρίους εξετάσεις είνε εν μεν τοις θεωρητικοίς μαθήμασιν ο αριθμός 4, εν τοις πρακτικοίς ο αριθμός 5 και εν τη περί το διδάσκειν ικανότητι ο αριθμός 6.

Ο ολικός βαθμός εκάστου μαθήματος εξάγεται λαμβανομένου του μέσου όρου των δύο αριθμών των δύο εξαμήνων και του των εξετάσεων· ο δε ολικός

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/209.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

βαθμός πάντων των μαθημάτων εξάγεται κατά τα ισχύοντα εν τη μέση εκπαιδεύσει περί του αυτού πράγματος,

Άρθρον 16. Ουδείς μαθητής προάγεται, η απολύεται, αν μη τύχη όλικού

βαθμού Καλώς πλήρους.

Άρθρον 17. Οι ευδοκίμως υποστάντες τάςεπί απολύσει εξετάσεις λαμβάνουσιν επί πενταδράχμου χαρτοσήμου πτυχίον υπογεγραμμένον υπό του Διευθυντού" της σχολής και των συμβουλευτικήν ψήφον εχόντων μελών της εξεταστικής επιτροπής, επικυρούμενον δε υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού.

Προσωρινή διάταξις

Άρθρον 21. Κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας της Σχολής των Γυμναστών γίνονται δεκτοί εις εγγραφήν εν αυτή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου η και φοιτηταί αυτού, μετά διετή τουλάχιστον φοίτησιν μη υπερβαίνοντες το εικοστον πέμπτον έτος της ηλικίας των, αφού υποστώσιν ευδοκίμως εισιτήριον εξέτασιν ενώπιον του Διευθυντού και των γυμναστών της Σχολής.

Η εισιτήριος αύτη δοκιμασία περιλαμβάνει τας, στοιχειωδεστέρας των τακτικών και ελευθέρων ασκήσεων, έτι δε των διά κινητών και επ' ακινήτων γυμναστικών οργάνων, γίνεται δε μόνον προ της ενάρξεως των μαθημάτων καθ' ημέραν και ώραν οριζομένην υπό της εν τω προηγουμένω εδαφίω μνημονευομένης επιτροπής.

Περί των αποτελεσμάτων της εισιτηρίου δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικόν.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Τατοΐω τη10 Αυγούστου 1899

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

Α. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

14

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/210.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

46

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 1902 (Β. Διάταγμα / 6 'Ιουλίου 1902)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Μομφερράτος

Περί προγράμματος μαθημάτων Διδασκαλείου θηλέων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 22 και 23τού νόμου ,ΒΤΜΘ', το 1,2,3 και 8 του ΧΘ' νόμου, τα άρθρα 5 και 6 περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του Προτύπου Ημετέρου Διατάγματος της 23 Αυγούστου 1878, τα άρθρα 3 και 4 του περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου Διατάγματος της 24 Απριλίου 1881, το περί αναγνωρίσεως ως Διδασκαλείων θηλέων του Κράτους των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων τοιούτων Ημέτερον Διάταγμα της 18 Ιουνίου 1896 και την υπ' αριθμόν 128 της 22 Ιουνίου εν. έτους έκθεσιν του Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και το συνταχθέν υπό τούτου πρόγραμμα μαθημάτων·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα Διδασκαλεία θηλέων, τα ως Διδασκαλεία του 'Κράτους ανεγνωρισμένα, θέλουσιν αποτελείοθαι εκ τάξεων ενιαυσίων τριών.

Άρθρον 2. Τα εν τοις μνημονευθείσι Διδασκαλείοις διδακτέα μαθήματα κατανέμονται εν ταις τρισίν αυτών τάξεσιν ως εξής:

A' ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

1. Ιερά.

Α' Τάξις. Εισαγωγή εις τα βιβλία της Π. και Κ, Διαθήκης, Αναγνώσματα εξ αυτών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 154, τχ. Α'/22 Αυγούστου 1902.

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/211.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εξαιρέτων περικοπών. Απομνημόνευσις και απαγγελία ψαλμών, τροπαρίων, γνωμικών.

Β' Τάξις,

Ερμηνεία περικοπών Ευαγγελίου, Ιερά Κατήχησις και Λειτουργική. Απομνημόνευσις εκλεκτών περικοπών, τροπαρίων, προσευχών,

Γ Τάξις.

Ερμηνεία επιστολών των Αποστόλων, Εκκλησιαστική Ιστορία.

2. Ελληνικά. Α' Τάξις.

Ερμηνεία εκ των Ξενοφώντος απομνημονευμάτων, εκ των Ισοκράτους, Ευαγόρου, Πλαταϊκού, του Λυκούργου κατά Λεωκράτους, Ιστορικών μερών Θουκυδίδου.

Κατά δε το β' εξάμηνον γίγνεται και ερμηνεία εκ της Ομήρου Οδύσσειας μετά συντόμου εισαγωγής εις την Ιωνικήν διάλεκτον. Γραμματολογία περί ρητορικής και ιστοριογραφίας. Θεματογραφικαί ασκήσεις προς επανάληψιν και εμπέδωσιν της τε γραμματικής και του συντακτικού. Εκθέσεις. Αναγνώσματα κλασσικών περιγραφών τόπων, φυσικών φαινομένων, γεγονότων ιστορικών, επικών ποιημάτων και αναπαράστασις αυτών διά συγγραφικών ασκήσεων.

Β' Τάξις.

Ερμηνεία Δημοσθένους Φιλιππικών, Ολυνθιακών, Θουκυδιδου δημηγοριών, Πλάτωνος απολογίας Σωκράτους, Κρίτωνος, Λάχήτος, Ευθύφρονος, Ομήρου Ιλιάδος. Γραμματολογία. Περί επικής και λυρικής ποιήσεως, Θεματογραφικαί ασκήσεις προς επανάληψιν και εμπέδωσιν της τε γραμματικής και του συντακτικού. Εκθέσεις ιδεών. Χαρακτηρισμοί προσώπων και πραγμάτων, ανάπτυξις παροιμιών, ρητών, αποφθεγμάτων.

Γ΄ Τάξις.

Ερμηνεία Πλάτωνος, Φαίδωνος, Πρωταγόρου, Δραμάτων Σοφοκλέους, μάλιστα της Ηλέκτρας και Αντιγόνης, Δραμάτων Εύριπίδου, μάλιστα της Ίφιγενείας εν Ταύροις, Αισχύλου Προμηθέως δεσμώτου. Ομήρου Ιλιάδος. Γραμματολογία περί.Δράματος και Φιλοσοφίας. Έκθεσις ιδεών, διατριβαί εκτενείς εκ των εκάστοτε διδασκομένων ως και επί άλλων θεμάτων.

Ιστορία της τέχνης. Β' Τάξις. ,

Η τέχνη παρά τοις Αιγυπτίοις, Ασσυρίοις, Πέρσαις και Φοίνιξιν. Η Ελληνική τέχνη.

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/212.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' Τάξις.

Η τέχνη παρά Ρωμαίοις, τα μικροτεχνήματα παρ' Έλλησι και Ρωμαίοις. Αγγεία, κόραι, σφραγίδες, ψηφιδωτά, νομίσματα, μετάλλινα σκεύη.

3. Γαλλικά.

Α' Τάξις.

Ανάγνωσις και ερμηνεία πεζού συγγραφέως. Επανάληψις της γραμματικής. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν,

Β' Τάξις.

Μετάφρασις και ερμηνεία ρήτορος Γάλλου, Εκ του συντακτικού διδάσκονται τα κυριώτατα. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν.

Γ΄ Τάξις.

Μετάφρασις και ερμηνεία ποιητών, λυρικών και δραματικών. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν.

4. Ιστορία.

Α' Τάξις.

Εισαγωγή εις την ιστορίαν. Ιστορία των Ανατολικών εθνών. Ελληνική Ιστορία μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου,

Β' Τάξις.

Γενική Ιστορία. Ελληνική Ιστορία από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων,

Γ' Τάξις,

Γενική Ιστορία, Ελληνική Ιστορία από της αλώσεως μέχρι των ημερών ημών.

5. Μαθηματικά.

Α' Τάξις.

Αι τέσσαρες πράξεις των ακεραίων και κλασμάτων, κοινών και δεκαδικών, ως και συμμιγών. Γεωμετρία, Επιπεδομετρία, καταμετρήσεις, ευθυγράμμων σχημάτων.

Β' τάξις.

Αι μέθοδοι των τριών, του τόκου, της εταιρείας, της υφαιρέσεως, της συνεζευγμένης. Γεωμετρία. Καταμετρήσεις επιφανειών και όγκων.

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/213.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Φυσικαί επιστήμαι. Α' Τάξις.

Φυσική, Στατιστική και Μηχανική των στερεών, υγρών και αερίων. Μαγνητισμός. Φυσική ιστορία. Από Σεπτεμβρίου-Ιανουαρίου Ζωολογία των σπονδυλωτών, ιχθύων, ερπετών, πτηνών, θηλαστικών από δε του Ιανουαρίου έως τέλους του σχολικού έτους το σύστημα του Λινναίου, Κατάταξις φυτών. Τα σπουδαιότατα εκ της μορφολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας, γεωγραφίας των φυτών.

Β' Τάξις.

Φυσική. Ηλεκτρισμός, Γαλβανισμός, Ακουστική, Οπτική, Θερμαντικόν. Φυσική Ιστορία. Από Σεπτεμβρίου - Ιανουαρίου Ζωολογία των ασπόνδυλων από δε του Ιανουαρίου τέλους του σχολικού έτους το φυσικόν σύστημα των φυτών. Ασκήσεις εις το κατατάσσειν τα φυτά. Τα σπουδαιότατα των εις τον πρακτικόν βίον χρησίμων φυτών εντοπίων καί. ξένων.

Γ Τάξις.

Χημεία, Σύντομος Γεωλογία και Ορυκτολογία.

7. Γεωγραφία. Α' Τάξις.

Εισαγωγή εις την Γεωγραφίαν. Αυστραλία, Αμερική, 'Αφρική και Ασία.

Β' τάξις.

Ευρώπη ιδία δε η Ελλάς.

Β'. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 8. Φιλοσοφική προπαιδεία.

Α' Τάξις.

Ψυχολογία μέχρι των συναισθημάτων. Στοιχεία λογικής.

Β' Τάξις.

Ψυχολογία' τα συναισθήματα και το βουλητικόν. Στοιχεία αισθητικής και ηθικής.

9 και 10. Παιδαγωγικά.

Α' Τάξις.

Η αποστολή του δημοδιδασκάλου. Οι μεγάλοι άνδρες εν τη ιστορία ως διδάσκαλοι του λαού.

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/214.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Το νέον δημοτικόν σχολείον. Περί σχολικής τάξεως, Περί μεθοδικής διδασκαλίας, αναγνώσεως, γραφής, αριθμητικής, ιχνογραφίας μετ' εφαρμογών εν τω προτύπω σχολείω.

Β' Τάξις,

Διδακτικής συνέχεια και τέλος μετ' εφαρμογών εν τω προτύπω σχολείω.

Γ΄ Τάξις.

Παιδαγωγική και ιδία περί ηθικής ανατροφής.

Ιστορία της Παιδαγωγικής από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των ημερών ημών. Ασκήσεις εις το διδάσκειν και παιδεύειν επιστημονικώς εν τω προτύπω σχολείω.

Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

11. Ωδική και οργανική μουσική. 12. Καλλιγραφία, Ιχνογραφία και Ζωγραφική.

13. Ιματιουργική. 14. Οικιακή οικονομία. 15. Γυμναστική και Παιδιαί και τα άλλα του ωρολογίου προγράμματος,

Περί της πρακτικής και τεχνικής παιδεύσεως των μαθητριών του διδασκαλείου εκπονηθήσεται λεπτομερές πρόγραμμα αναλυτικόν εγκριθησόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Ωρολόγιον πρόγραμμα διδασκαλείου Θηλέων

Τάξις

Διδακτέα μαθήματα A' B' Γ'

Α' Εγκύκλιος παίδευσις

1 Ιερά ...................................................... 2 2 2

2 Ελληνικά α' Ερμηνεία ....................................... 6 6 6

Θεματογραφικαί ασκήσεις και έκθεσις ιδεών εναλλάξ ............. 1 1 1

Γραμματολογία και ιστορία της τέχνης ......................... 1 2 2

3 Γαλλικά ................................................... 2 2 2

4 Ιστορία. .................................................... 222

5 Μαθηματικά ................................................ 2 2 -

6 Φυσικαί επιστήμαι ......... 2 2 1

7 Γεωγραφία ................................................... 2 1 -

Β' Παιδαγωγική παίδευσις

8 Φιλοσοφική προπαιδεία ....................................... 2 2 -

9 Διδακτική, Παιδαγωγική και Ιστορία αυτής ..................... 1 2 3

10 Παιδαγωγικαι ασκήσεις ...................................... 1 1 6

24 25 25

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/215.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Μουσική (ωδική και κλειδοκυμβαλον). Ζωγραφική, Καλλιγραφία, Χειροτεχνήματα, Ποικιλτική και πλεκτική. Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική, Ιματιουργική (κοπτική και ραπτική). Κολλαριστική. Επιπλοστιλβωτική, Πηλοπλαστική. Εκμαγειοποιία. Γυμναστική,

Άρθρον 3. Πάσα προγενεστέρα διάταξις αντιβαίνουσα εις τας του παρόντος Ημών Διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Τατοΐω, τη 6 Ιουλίου 1902 ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Υπουργός A. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/216.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

47 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 2 Ιουνίου 1904)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί αναγνωρίσεως του υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων Ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το Β. διάταγμα της 3/15 Απριλίου 1833 "περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας", τον ,ΒΤΜΘ' νόμον "περί δημοτικής εκπαιδεύσεως" και το από 30 Απριλίου 1896 "περί συστάσεως νηπιαγωγείων" Ημέτερον διάταγμα'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Προς μόρφωσιν νηπιαγωγών διά τε τα νηπιαγωγεία και τας οικογενείας προς γε το παρόν αναγνωρίζεται το υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων συντηρούμενον Διδασκαλείον νηπιαγωγών και το εις τούτο προσηρτημένον πρότυπον νηπιαγωγείον.

Άρθρον 2, Το Διδασκαλείον των νηπιαγωγών απαρτίζεται εκ δύο ενιαυσίων τάξεων [1] το δε πρότυπον νηπιαγωγείον λειτουργεί ως ορίζει το από 30 Απριλίου 1896 Ημέτερον διάταγμα.

Άρθρον 3. Δεκταί προς κατάταξιν εις το Διδασκαλείον των νηπιαγωγών είναι πτυχιούχοι, διδασκάλισσαι και αι κεκτημέναι απολυτήριον της ογδόης τάξεως ανωτέρου παρθεναγωγείου. Εκείναι μεν κατατάσσονται εις την δευτέραν τάξιν αυτού, αύται δε μετ' εισιτήριον εξέτασιν εις την πρώτην.

Άρθρον 4. Τα εν τω Διδασκαλείω των νηπιαγωγών διδασκόμενα μαθήματα είνε η ψυχολογία, η διδακτική, η παιδαγωγική, η θεωρία της μεθόδου του Φροιβέλου, η υγιεινή ιδία των παίδων και τα εν τοις παιδικοίς κήποις διδασκόμενα,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 120, τχ. Α'/8 Ιουνίου 1904.

Σελ. 216
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 197
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  43 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  (Β, Διάταγμα / 11 Ιουνίου 1898)

  Κυβέρνηση Λ. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

  Περί εξετάσεως υποψηφίων νηπιαγωγών

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του ,ΒΤΜΘ' νόμου και το από 30 Απριλίου 1896 περί συστάσεως νηπιαγωγείου Ημετέρον διάταγμα'

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

  Άρθρον 1, Δίπλωμα νηπιαγωγού χορηγείται παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εκ χαρτοσήμου πέντε δραχμών, ταις πτυχιούχοις δημοδιδασκαλίσσαις, αν υποστώσι δοκίμως εξέτασιν ενώπιον Επιτροπείας οριζόμενης εκάστοτε υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποτελούμενης δ' εκ του γενικού επιθεωρητού της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, προεδρεύοντος, και εκ τεσσάρων άλλων υπαλλήλων του Κράτους η ιδιωτών ασχολουμένων εις τα κατά την αγωγήν των παίδων.

  Άρθρον 2. Τον γενικόν επιθεωρητήν κωλυόμενον αναπληροί Διδασκαλείου τινός διευθυντής.

  Άρθρον 3. Αι επί πτυχίω νηπιαγωγού υποψήφιοι εξετάζονται εις τας γενικάς αρχάς της παιδαγωγικής, εις την θεωρίαν της μεθόδου Froebel, εις την υγιεινήν και την νοσηλείαν των παίδων, και ιδία εις τα εν τοις παιδικοίς κήποις διδασκόμενα, ήτοι πραγματογνωσίαν, άσματα, ρυθμικά παίγνια, εργασίας και παιδιάς.

  Άρθρον 4, Περί των υποψηφίων αποφαίνεται γνώμην η Επιτροπεία βαθμολογούσα ουχί κατά μάθημα, αλλά συλλήβδην περί της καθόλου παιδεύσεως και της εις το διδάσκειν εν νηπιαγωγείω ικανότητος εκάστης αυτών κρίνουσα

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 105, τχ. Α'/12 Ιουνίου 1898.