Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 240-259 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/240.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

54

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Β, Διάταγμα / 8 Οκτωβρίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας εν ταις τάξεσι τον Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 17 του ,ΓΧςΒ' νόμου"

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας

Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1, Η κατανομή των μαθημάτων και αι ώραι της διδασκαλίας

εκάστου τούτων εν εκάστη τάξει του Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως ορίζονται ως εξής:

Εν τη Α' τάξει

Θρησκευτικά. Ιστορία του Ιουδαϊκού λαού και του πολιτισμού αυτού μετ' αναγνώσεως και ερμηνείας περικοπών της Π. Διαθήκης, Ώραι 2

Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Ηροδότου. Ομήρου Οδυσσείας, Δημοσθένους και Πλουτάρχου (κατ' εκλογήν) Ανάγνωσις νεοελληνικής λογοτεχνίας. Συνθετικαί ασκήσεις (περιγραφαί, επιστολαί), Ώραι 8

Ιστορία. Ιστορία του Ελληνισμού από του M. Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μετά των συναφών γεγονότων της άλλης μεσαιωνικής ιστορίας. Ώραι 2.

Μαθηματικά. Πρακτική Αριθμητική και Γεωμετρία, Άσκησις περί την μεθοδικήν διατύπωσιν και λύσιν αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων. Άσκησις περί την χρήσιν γεωμετρικών και τοπογραφικών εργαλείων,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 292, τχ. A'/18 Οκτωβρίου 1911.

Σελ. 240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/241.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ασκήσεις εις εφαρμογήν της εν τη Β' Γυμνασιακή τάξει διδαχθείσης Αλγέβρας. Ώραι 3,

Πειραματική Φυσική. Μηχανική, βαρύτης, υδροστατική, περί αερίων, ακουστική. Άσκησις εις την παρασκευήν προχείρων οργάνων χρησίμων εις την διδασκαλίαν της Φυσικής. Ώραι 2.

Ζωολογία. To γενικόν μέρος ίδια. Άσκησις εις την περιγραφήν ζώων. Άσκησις εις την συλλογήν και διατήρησιν οστών, τριχωμάτων, πτερωμάτων η και ολοκλήρων ζώων. Βιολογική διδασκαλία ζώων. Ώραι 2.

Γαλλικά. Ώραι 2.

Χημεία. 'Ώραι 3.

Γεωπονική. Ανθοκομία και λαχανοκομία. Ώρα 1.

Ωδική. Ώραι 2.

Τετράχορδον η αρμόνιον. - Ώραι 2.

Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2.

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία. Ώραι 3.

Γυμναστική και Σκοποβολία. Ώραι 3.

Χειροτεχνία Ώραι 3.

40

Εν τη Β' τάξει

Θρησκευτικά. Ο βίος και το έργον του Σωτήρος και των Αποστόλων. Χριστιανική Ηθική επί τη βάσει αναγνώσεως και Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης. ' Ώραι 2.

Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Πλάτωνος, Ομήρου Ιλιάδος και Πλουτάρχου, κατ' εκλογήν. Ανάγνωσις νεοελληνικής λογοτεχνίας. Συνθετικαί ασκήσεις (περιγραφαί, περίληψις) ανάλυσις. . . Ώραι 7.

Ιστορία. Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή από της άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των παραμονών της Γαλλικής επαναστάσεως.

Ώραι 2.

Μαθηματικά. Κοσμογραφία. Ώραι 2.

Φυσική Πειραματική. Θερμότης. Ηλεκτισμός, μαγνητισμός, οπτική, μετεωρολογια. Άσκησις εις κατασκευήν προχείρων φυσικών οργάνων.

Ώραι 2.

Φυσική Ιστορία, α') Ορυκτολογία. Τα παρ' ημίν συνήθη και εις τας ανάγκας του συγχρόνου βίου απαραίτητα ορυκτά. Σχέσις των ορυκτών προς την λοιπήν φύσιν. Άσκησις εις περιγραφήν ορυκτών, β') Γεωλογία. Σύγχρονα γεωλογικά φαινόμενα προερχόμενα εκ της επιδράσεως του υδατός, των ανέμων και του εγγείου πυρός. Το παρελθόν και το πιθανόν μέλλον του πλανήτου ημών, γ') Φυτολογία. Ανατομία και φυσιολογία και μορφολογία των φυτών. Σχέσις των φυτών προς άλληλα και την λοιπήν φύσιν, Άσκησις εις την διάκρισιν

16

Σελ. 241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/242.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των παρ' ημίν φυομένων δηλητηριωδών φυτών και την διατήρησιν φλοιών, φύλλων, ανθέων, σπόρων και καρπών. Άσκησις εις την περιγραφήν. Βιολογική διδασκαλία φυτών. , "Ώραι 2.

Ψυχολογία και πολιτειακή ηθική; Ώραι 4.

Πολιτική οικονομία και Εμπορικόν Δίκαιον. Ώραι 2.

Γεωπονική. Γενική και ειδική γεωργική, δενδροκομία, λιπασματολογία.

Ώραι 2.

'Ωδική. Ώραι 2.

Τετράχορδον η αρμόνιον. Ώραι 2.

Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2.

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία. Ώραι 3.

Γυμναστική και σκοποβολία. Ώράι 3.

Ανθρωπολογία και υγιεινή. (Γενική και σχολική). Ώρα 1.

Χειροτεχνία Ώραι 2.

40.

Εν τη Γ τάξει

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική Ιστορία. Ιερά κατήχησις. Ασκήσεις εις το κήρυγμα του Θείου λόγου. Ώραι 2.

Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Πλάτωνος, Πλουτάρχου και Ευριπίδου, κατ' εκλογήν. Ανάγνωσις νεοελληνικής λογοτεχνίας. Συνθετικαί ασκήσεις (ανάλυσις και χαρακτηρισμός). Ώραι 7.

Γενική και ειδική Διδακτική. Υποδειγματικαί διδασκαλίαι και ασκήσεις. Ώραι 6.

Ανθρωπολογία και Υγιεινή (γενική και σχολική). Ώραι 3.

Ιστορία Ευρωπαϊκή και Ελληνική ιστορία, από της Γαλλικής επαναστάσεως μέχρι των καθ' ημάς. Ώραι 2.

Γεωγραφία. Tò γενικον μέρος της φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας. Αι Ηπειροι, πλην της Ευρώπης. Ώραι 3.

Γαλλικά. Ώραι 2.

Μελισσοκομία, κτηνοτροφία, γαλακτοκομία, τυροκομία, πτηνοτροφία, οινοποιία. 'Ώραι 2.

Ωδική. Ώραι 2.

Τετράχορδον η αρμόνιον Ώραι 2,

Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2.

Ιχνογραφία και καλλιγραφία. 'Ώραι 2.

Γυμναστική και σκοποβολία. 'Ώραι 2,

Χειροτεχνία. Ώραι 2.

39.

Σελ. 242
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/243.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν τη Δ' τάξει

Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Πλάτωνος, Αριστοτέλους και Σοφοκλέους. Ανάγνωσις νεωτέρας ξένης λογοτεχνίας, εν μεταφράσει. Συνθετικαί ασκήσεις (χαρακτηρισμοί και μικραί πραγματείαι). Ώραι 6.

Παιδαγωγική. Ιστορία του δημ. σχολείου και νομοθεσία της δημοτικής ημών εκπαιδεύσεως. Ώραι 4.

Διδακτικοί ασκήσεις και συνεδρίαι προς έλεγχον των διδασκαλιών.

Ώραι 14.

Ιστορία του πολιτισμού και ιδία του Ελληνικού. Ώραι 2.

Γαλλικά. : Ώραι 2.

Γεωγραφία. Η Ευρώπη και ιδίως η Ελλάς και αι παρακείμενα., χώραι.

Ώραι 3.

Ελαιοκομία και γεωργική οικονομία. Ώραι 2.

'Ωδική και τετράχορδον η αρμόνιον. Ώραι 2.

Εκκλησιαστική Μουσική. Ώρα 1.

Ιχνογραφία, Ώρα 1.

Γυμναστική και σκοποβολία. Ώραι 2.-

Χειροτεχνία. Ώραι 2.

41.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 8 Όκτωβριου 1911

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός ΑΠ. Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σελ. 243
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/244.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

55

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Ν. Β, Διάταγμα / 17 Αυγούστου 1913)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός L Τσιριμώκος

Περί συστάσεως και λειτουργίας τριών έτι μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 δύνανται να συσταθώσι διά Β,Δ. και λειτουργήσωσι τρία κατ' ανωτατον όρον μονοτάξια διδασκαλεία αρρένων, ων το εν εν Αθήναις και εν τω Μαρασλείω διδακτηρίω, τα δε δύο άλλα εν πόλεσιν οριζομέναις διά πράξεως του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού.[1]

Άρθρον 2. Δεκτοί προς φοίτησιν εις τα διδασκαλεία ταύτα γίνονται οι έχοντες α') απολυτήριον γυμνασίου, δημοσίου η ανεγνωρισμένου, μετά βαθμού τουλάχιστον "καλώς" πλήρους και διαγωγής αμέμπτου, β') ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών, και γ') σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν. "Η τε ηλικία και η σωματική αρτιμέλεια και ευεξία βεβαιούται κατά τας διατάξεις του άρθρου 4 του ,ΓΧςΒ' νόμου.

Εις έκαστον διδασκαλείον δεν δύνανται να εγγραφώσι πλείονες των 60 μαθητών. Οι βουλόμενοι να εγγραφώσιν υποβάλλουσι μέχρι της 10 Σεπτεμβρίου 1913 αίτησιν μετά των αναγκαίων δικαιολογητικών εις τον διευθυντήν του διδασκαλείου, όστις εγγράφει αυτούς προτιμών εν περιπτώσει υπερβάσεως του ανωτέρω αριθμού, τους φέροντας απολυτήριον μετά μείζονος βαθμού.

Άρθρον 3. Εις τα μονοτάξια διδασκαλεία διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

α') Ψυχολογία και τα αναγκαιότατα εκ της λογικής και ηθικής.

Αναδημοσιεύεται απο την ΕτΚ, αρ. 166, τχ. Α'/27 Αυγούστου 1913 (και ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 172, τχ. Α'/5 Σεπτεμβρίου 1913).

Σελ. 244
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/245.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Παιδαγωγική και γενική και ειδική διδακτική μετά πρακτικών ασκήσεων,

γ') Ιστορία, της δημοτικής εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης εν Ελλάδι. ισχύουσα νομοθεσία,

δ') Στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας και ζωοτεχνίας.

ε') Υγιεινή. στ') Ωδική και εκκλησιαστική μουσική.

ζ') Ιχνογραφία και καλλιγραφία.

η') Γυμναστική και σκοποβολία.

θ') Χειροτεχνία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων τούτων άρχεται τη 15 Σεπτεμβρίου και διαρκεί μέχρι τέλους Ιουλίου αι δε πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών αρχόμεναι τουλάχιστον από 1ης Φεβρουαρίου γίνονται εν δημοτικοίς σχολείοις όριζομένοις υπό του Υπουργού.

Αι επί πτυχίω εξετάσεις ενεργούνται εντός του Αυγούστου οι δε ευδοκίμως ταύτας, υποστάντες αναγνωρίζονται τριτοβάθμιο., δημοδιδάσκαλοι αφομοιούμενοι καθ' όλα προς τους εκ του κατά τον νόμον ,ΓΧςΒ' λειτουργούντος διδασκαλείου απολυόμενους δημοδιδασκαλους.

Μαθητής απουσιάσας από -τίνος μαθήματος εικοσάκις η από πάντων εκατοντάκις στερείται του δικαιώματος να υποστή την επί πτυχίω εξέτασιν.

Άρθον 7. Το άρθρον 6 του ,ΓΧςΒ' νόμου τροποποιείται εν αρχή ως εξής: "Εκάστη τάξις του διδασκαλείου περιλαμβάνει ουχί πλείονας των 60 μαθητών.

Άρθρον 8. Δι' υπουργικής πράξεως θέλουσι. κανονισθή το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων των μονοταξίων διδασκαλείων, τα των απολυτηρίων εξετάσεων και παν εν γένει το αφορών εις την λειτουργίαν των διδασκαλείων τούτων.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος, όπερ υποβληθήσεται εις την κύρωσιν της Βουλής, άμα συνερχομένης.

Εν Αθήναις τη 17 Αυγούστου 1913

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Σελ. 245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/246.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τα μέλη

Δ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, κ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ, EMM. ΡΕΠΟΥΛΗΣ, Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΑΚΟΣ  ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ

[1]

Περί ιδρύσεως κατά το σχολικον έτος 1913-1914 τριών μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 1 άρθρον του περί συστάσεως και λειτουργίας μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Ημέτερον διάταγμα της 17 Αυγούστου 1913, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργού, διατάσσομεν τάδε·

Ιδρύονται κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 τρία μονοτάξια διδασκαλεία αρρένων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Schlossfriedrichshof τη 31 Αυγούστου 1913

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 172, τχ. Α'/5 Σεπτεμβρίου 1913.

Σελ. 246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/247.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αριθ. 17991.

Περί ορισμού των εδρών των συσταθέντων μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 1 του περί συστάσεως και λειτουργίας μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων νομοθετικού Β, διατάγματος της 17 Αυγούστου ε.έ. και το Β, διάταγμα της 31 του αυτού μηνός και έτους, δι.' ου συνιστώνται κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 τρία μονοτάξια διδασκαλεία αρρένων, ορίζομεν πλην της πόλεως Αθηνών ήτις έχει ορισθή διά του νομοθετικού Β. διατάγματος ως έδρα του ενός των διδασκαλείων τούτων, και τας πόλεις Θεσσαλονίκην και Ιωάννινα ως έδρας των δύο άλλων διδασκαλείων.

Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1913 . Ο Υπουργός

L Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/248.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

56

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Απόφασή 21193/3 Οκτωβρίου 1913)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Αριθ. 21193.

Περί ορισμού των εν τοις μονοταξίοις διδασκαλείοις των αρρένων διδαχθησομένων μαθημάτων κλπ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψει το 8 άρθρον του περί συστάσεως και λειτουργίας μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Β. διάταγμα της 17 Αυγούστου ε.έ, και την 262 πράξιν του κεντρικού εποπτικού συμβουλίου της δημοτικής εκπαιδεύσεως, κανονίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις διδασκαλείοις τούτοις διδαχθησομένων κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 μαθημάτων ως ακολούθως.

Εξάμηνον A' Β'

1 Ψυχολογία μετά παιδαγωγικών εφαρμογών στοιχεία λογικής και ηθικής και γενική διδακτική 10

2 Παιδαγωγική, Ιστορία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ' ημίν νομοθεσία 3

3 Ειδική διδακτική και άσκησις των μαθητών εις το διδάσκειν 15

4 Ζωοτεχνία και Γεωπονία 6 4

5 Υγιεινή 2

6 'Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική 8 6

7 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 6 6

8 Γυμναστική και Σκοποβολία 4 4

9 Χειροτεχνία 6 4

42 42

Εν Αθήναις τη 3 Οκτωβρίου 1913

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 198, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1913.

Σελ. 248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/249.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

57

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Νόμος 169/9 Μαρτίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί.κυρώσεως του περί συστάσεως μονοταξίων Διδασκαλείων αρρένων και τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τον νόμου ,ΓΧ^Β' περί του εν Αθήναις Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β. Διατάγματος

ΝΟΜΟΣ 169

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Κυρούται το από 17 Αυγούστου 1913 Β. διάταγμα "περί συστάσεως και λειτουργίας τριών μονοταξίων Διδασκαλείων αρρένων".

Άρθρον 2, Δεκτοί προς φοίτησιν εις τα μονοτάξια Διδασκαλεία γίνονται και οι έχοντες απολυτήριον της εν Τριπόλει Ιερατικής Σχολής, υφ' ους όρους και οι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου,

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 63, τχ. Λ'/13 Μαρτίου 1914.

Σελ. 249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/250.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

58

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ "EKATEPOY ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ" ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 26 Αυγούστου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί Ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σκοπός, μαθήματα

Άρθρον Ι.,Προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει διδασκαλεία δημόσια η ανεγνωρισμένα κατ' άνώτατον όρον επτά εκατέρου των φύλων.

Τα διδασκαλεία ιδρύονται, αναγνωρίζονται και καταργούνται διά Βασ. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, ορίζοντος εκάστοτε τον αριθμόν των αναγκαίων εις το Κράτος διδασκαλείων εκατέρου των φύλων, την έδραν αυτών και τον αριθμόν των εισακτέων κατ' έτος μαθητών και μαθητριών,

Το εν Αθήναις Μαράσλειον Διδασκαλείον ως και το εν Θεσσαλονίκη αρρένων διατηρούνται, μετασχηματιζόμενα από του αμέσως προσεχούς σχολικού έτους κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας η υπό δήμων και κοινοτήτων η εξ άλλων ειδικών πόρων; συντηρούμενα διδασκαλεία θηλέων μετασχηματιζόμενα και λειτουργούντα κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος δύνανται να αναγνωρισθώσιν ως ισότιμα προς τα του Κράτους.

Άρθρον 2, Τα διδασκαλεία εκατέρου των φύλων απαρτίζονται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων εν αις διδάσκονται'

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 247, τχ. A'/3 Σεπτεμβρίου 1914.

Σελ. 250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/251.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Θρησκευτικά,

β') φιλοσοφικά και παιδαγωγικά,

γ') η ιστορία και η ισχύουσα νομοθεσία της παρ' ημίν δημοτικής εκπαιδεύσεως,

δ') νέα και αρχαία ελληνική γλώσσα,

ε') γαλλική γλώσσα,

στ') ιστορία και ιδία η του ελληνικού έθνους,

ζ') γεωγραφία,

η') μαθηματικά,

θ') φυσιογνωστικά,

ι') υγιεινή και νοσηλευτική,

ια') στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονομίας, εν τοις των αρρένων, οικιακής δ' εν τοις των θηλέων,

ιβ') στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, ζωοτεχνίας, μελισσοκομίας και σηροτροφίας,

ιγ') ωδική και τετράχορδον η αρμόνιον· εν δε τοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική,

ιδ') ιχνογραφία και καλλιγραφία,

ιε') χειροτεχνία· εν δε τοις των θηλέων και οικιακά έργα,

ιστ') γυμναστική· εν δε τοις των αρρένων και στρατιωτικαί ασκήσεις και σκοποβολία.

To πρόγραμμα των μαθημάτων κανονίζεται διά Βασ. διατάγματος προτάσέι του εκπαιδευτικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μαθηταί, εξετάσεις.

Άρθρον 3. Δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν διά την α' τάξιν των διδασκαλείων γίνονται οι έχοντες'

α') σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν βεβαιουμένην υπό του σχολικού ιατρού της περιφερείας η τούτου ελλείποντος η κωλυομένου υπό τινός των βοηθών αυτού και ηλικίαν 15 έως 20 ετών, και

β') απολυτήριον αστικού σχολείου και κατά την πρώτην τριετίαν από της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος ενδεικτικόν προαγωγής εκ της β' τάξεως του γυμνασίου των τεσσάρων τάξεων η της γ' του γυμνασίου των εξ τάξεων η αντιστοίχου τάξεως ανεγνωρισμένου παρθεναγωγείου η απολυτήριον υποδιδασκαλείου.

Οι δυνάμει απολυτηρίου υποδιδασκαλείου γινόμενοι δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν δύνανται να έχωσιν ηλικίαν και μέχρι 30 ετών.

Εις τας λοιπάς τάξεις. των διδασκαλείων εγγράφονται οι προαγόμενοι

Σελ. 251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/252.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως του αυτού διδασκαλείου. Οι εξ άλλων διδασκαλείων προερχόμενοι εγγράφονται τη αδεία του γενικού επιθεωρητού της περιφερείας, επί τη βάσει των ενδεικτικών η αποδεικτικών της σπουδής.

Άρθρον 4. Αι εγγραφαί και αι εισιτήριοι εξετάσεις ως και η έναρξις και λήξις των μαθημάτων γίνονται καθ' ον και εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως χρόνου. Τα μαθήματα της γ' τάξεως διακόπτονται κατά το τέλος Μαΐου, αι δε απολυτήριοι εξετάσεις γίνονται κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του Ιουνίου. Οι κωλυόμενοι να εξετασθώσιν εντός του χρόνου τούτου ένεκεν ασθενείας, βεβαιούμενης υπό του αρμοδίου σχολικού ιατρού η τούτου ελλείποντος η κωλυομένου υπό τινός των βοηθών αυτού, δύνανται να υποστώσι την εξέτασιν κατά τον χρόνον των εγγραφών.

Μετεγγραφή, επιτρέπεται υπό τους αυτούς και εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως όρους. Οι αποβαλλόμενοι έκ τινός διδασκαλείου εις ουδέν των άλλων γίνονται δεκτοί προς εγγραφήν η μεταγραφήν.

Η εγγραφή εν τοις διδασκαλείοις δεν υπόκειται εις τέλος. Τα ενδεικτικά, τα αποδεικτικά και τα απολυτήρια γράφονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου εκπαιδευτικών τελών, τα δε πτυχία εκδιδόμενα υπό του Υπουργείου επί δεκαδράχμου.

Άρθρον 5. Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι των διδασκαλείων προάγονται αν ο γενικός βαθμός της ετησίας προόδου αυτών συναγόμενος εκ των ετησίων εν εκάστω μαθήματι βαθμών είνε τουλάχιστον καλώς. Ο ετήσιος εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ τριών εντός του έτους μερικών βαθμών παριστώντων το αποτέλεσμα της καθ' ημέραν εξετάσεως και των γραπτών εργασιών και δοκιμασιών. Οι έχοντες βαθμόν ετήσιον κατώτερον του σχεδόν καλώς εις πλείονα του ενός μαθήματα υποχρεούνται να επαναλάβωσι τα μαθήματα της αυτής τάξεως. Οι υστερούντες εις εν μόνον μάθημα προάγονται, αλλ' αν και κατά το επόμενον έτος ύστερώσιν εις το αυτό μάθημα υποχρεούνται να επαναλάβωσι. τα μαθήματα της αυτής τάξεως.

Η απολυτήριος εξέτασις γίνεται γραπτή και προφορική υπό του συλλόγου των διδασκόντων. Πτυχίου άξιοι κρίνονται οι εξεταζόμενοι αν ο γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών, συναγόμενος εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών είνε τουλάχιστον καλώς. Ο εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των εξετάσεων. Οι λαμβάνοντες βαθμόν κατώτερον του σχεδόν καλώς εις πλείονα του ενός μαθήματα υποχρεούνται να επαναλάβωσι τα μαθήματα της ανωτάτης τάξεως. Οι και το δεύτερον αποτυγχάνοντες δεν δικαιούνται να εγγραφώσιν εις διδασκαλείον.

Τα καθ' έκαστα του τρόπου της διδασκαλίας και των εξετάσεων κανονισθήσονται διά Βασ. διατάγματος.

Οι απολυόμενοι υπηρετούσιν επί δύο έτη ως τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι, δυνάμενοι να προαχθώσιν εφεξής εις δευτεροβαθμίους και πρωτοβαθμίους

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/253.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μετά διετή υπηρεσίαν εν εκάστω βαθμώ και ευδόκιμον μετ' αυτήν εξέτασιν κανονιζομένην διά Βασ, διατάγματος.

Άρθρον 6, Περί απουσιών και ποινών των μαθητών και ημερών αργίας ισχυουσιν αι αυταί και διά τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Προσηρτημένα σχολεία

Άρθρον 8, Δύναται το Υπουργείον κατά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου να προσαρτά εις τινά η πάντα τα διδασκαλεία του Κράτους τάξιν εν η να διδάσκηται σειρά φιλοσοφικών και παιδαγωγικών, πρακτικών και τεχνικών μαθημάτων διαρκείας ενός έτους. Τα μαθήματα ταύτα διδάσκει το προσωπικόν του διδασκαλείου, εν ανάγκη δε και άλλων δημοσίων σχολείων κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος.

Δεκτοί εις την τάξιν ταύτην γίνονται μετά δοκιμασίαν· α') δημοδιδάσκαλοι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου αναπληρούμενοι εν τη θέσει αυτών διά διορισμού, προσωρινού αναπληρωτού μέχρι της αρχής του επομένου σχολικού έτους, β') και μη διδάσκαλοι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου η ισόβαθμου ιερατικής σχολής και ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 22 ετών, αλλ' οι δεύτεροι ούτοι μόνον εντός της πρώτης τριετίας από της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος. Οι εις την απολυτήριον εξέτασιν ευδοκιμούντες λαμβάνουσι πτυχίον δημοδιδασκάλου.

Διά Βασ. διατάγματος θα κανονισθή το ώρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων της τάξεως ταύτης και τα των εισιτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ως προς τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Άρθρον 9. Δύναται ωσαύτως το Υπουργείον κατά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου να προσαρτά εις τα διδασκαλεία των θηλέων και διδασκαλείων νηπιαγωγών αποτελούμενον εκ δύο τάξεων ενιαυσίων εν αις διδάσκονται'

α') Θρησκευτικά,

β') νηπιαγωγικά μαθήματα,

γ') ελληνική γλώσσα,

δ') φυσιογνωστικά μετά πρακτικών εφαρμογών, ε') οικιακή οικονομία και οικιακά έργα, στ') υγιεινή και νοσηλευτική, και ζ') τεχνικά μαθήματα.

Το διδασκαλείον των νηπιαγωγών έχει την αυτήν και το εις ο προσαρτάται διδασκαλείον διεύθυνσιν, τα δε μαθήματα αυτού διδάσκει το προσωπικόν

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/254.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του διδασκαλείου των θηλέων η και άλλων σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως, κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, πλην των νηπιαγωγικών μαθημάτων άτινα διδάσκει καθηγήτρια των νηπιαγωγικών και τεχνικών μαθημάτων η πτυχιούχος νηπιαγωγός έχουσα τριετή υπηρεσίαν διδασκαλίσσης νηπιαγωγικών μαθημάτων εν διδασκαλείω νηπιαγωγών, επί μισθώ δραχμών 200 κατά μήνα η δεκαετή υπηρεσίαν νηπιαγωγού επί μισθώ δραχμών 140 κατά μήνα.

Δεκταί εις το διδασκαλείον των νηπιαγωγών γίνονται μετά δοκιμασίαν απόφοιτοι αστικών σχολείων θηλέων και κατά τα πρώτα δύο έτη απόφοιτοι ανωτέρων παρθεναγωγείων οκτώ τουλάχιστον τάξεων η έχουσαι ενδεικτικόν της α' τάξεως του γυμνάσιου των τεσσάρων τάξεων η της β' τάξεως του γυμνά- · σίου των έξ τάξεων. Αι ευδοκιμούσαι εις την απολυτήριον εξέτασιν λαμβάνουσι πτυχίον νηπιαγωγού.

Δια Βασ, διατάγματος θα κανονισθή το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων και τα των εισιτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων· ως προς τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος διατάγματος,

Το εν Θεσσαλονίκη λειτουργούν διδασκαλείον των νηπιαγωγών διατηρείται μετασχηματιζόμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Τα διδασκαλεία νηπιαγωγών δύνανται να λειτουργήσωσι και μη προσηρτημένα εις διδασκαλεία θηλέων υπό ιδίαν διεύθυνσιν, καθ' ά Βασ. διάταγμα θέλει κανονίσει.

Άρθρον 10, Το υπό της ενώσεως των Ελληνίδων συντηρουμενον διδασκαλείον των νηπιαγωγών μετασχηματιζόμενον και λειτουργούν κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος, αναγνωρίζεται ως ισοτιμον προς τα του Κράτους.

Εις το διδασκαλείον τούτο δύναται να λειτουργήση και ανώτερον τμήμα αποτελούμενον εκ δύο ενιαυσίων τάξεων εν αις διδάσκονται'

α') χειροτεχνία και οικιακά έργα,

β') καλλιγραφία, ιχνογραφία και ζωγραφική,

γ') μουσική,

δ') νηπιαγωγικά μαθήματα μετά της αναγκαίας φιλοσοφικής προπαιδείας, και

ε') ελληνική και γαλλική γλώσσα.

Εις το τμήμα τούτο, γίνονται δεκταί μετά δοκιμασίαν οι φέρουσαι πτυχίον νηπιαγωγού, αίτινες μετ' ευδόκιμον απολυτήριον εξέτασιν, λαμβάνουσι πτυχίον καθηγήτριας των νηπιαγωγικών και τεχνικών μαθημάτων, δυνάμεναι να διδάσκωσι τα μαθήματα ταύτα εις τα διδασκαλεία και τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως των θηλέων. Τμήμα τοιούτο δύναται προτάσει του εκπαιδευτικού Συμβουλίου να λειτουργήση και εις τα υπό του Κράτους συντηρούμενα διδασκαλεία νηπιαγωγών.

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/255.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

To πρόγραμμα των μαθημάτων, τα προσόντα των διδασκόντων και τα καθ' έκαστα της λειτουργίας του ανωτέρου τούτου τμήματος του νηπιαγωγείου, θέλουσι κανονισθή διά Βασ. διατάγματος.

Άρθρον 17, Καταργείται ο ,ΓΧςΒ' νόμος "περί του εν Αθήναις διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως" και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη ταις του παρόντος διατάγματος.

Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του διατάγματος τούτου, όπερ υποβληθήσεται εις την κυρωσιν της Βουλής, άμα συνερχομένης.

Εν Αθήναις τη 26 Αυγούστου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΣΤΡΕΪΤ, Κ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ, ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ Ι, ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

Δ. Α. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, Κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/256.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

59

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 17 Σεπτεμβρίου'1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το β' εδάφιον του 1 άρθρου του Β. διατάγματος της 28 Αυγούστου ε.έ. "περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως" και την 19 πράξιν του εκπαιδευτικού Συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

A') Μετασχηματιζόμενα και λειτουργούντα κατά τας διατάξεις του ανωτέρω μνημονευομένου Β. διατάγματος, διατηρούνται μεν τα εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη διδασκαλεία αρρένων και το εν Ηρακλείω Κρήτης θηλέων, αναγνωρίζονται δε ως ισότιμα προς τα του Κράτους τα εξής διδασκαλεία θηλέων,

1) Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα το εν εκ των εν Αθήναις, το εν Πάτραις, το εν Κέρκυρα και το εν Λαρίση και 2) το εν Πειραιεί υπό του δήμου Πειραιώς συντηρούμενον.

Β') Ιδρύονται νέα διδασκαλεία της δημοτικής εκπαιδεύσεως αρρένων μεν εν Τριπόλει, εν Ιωαννίνοις, εν Λαμία, εν Κοζάνη, εν Σάμω, θηλέων δε εν Θεσσαλονίκη.

Γ') Ορίζεται ο αριθμός των εις την A' τάξιν κατά το σχολικόν έτος 1914-1915 εισακτέων μαθητών και μαθητριών εις τεσσαράκοντα μεν δι' έκαστον των άλλων διδασκαλείων, εις εξήκοντα δε διά το εν Αθήναις διδασκαλείον θηλέων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 267, τχ. A'/20 Σεπτεμβρίου 1914.

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/257.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 17 Σεπτεμβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

17

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/258.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

60

ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(Β, Διάταγμα / 5 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί αναγνωρίσεως ως Ισοτίμου προς τα τον Κράτους διδασκαλεία

τον εν Αθήναις (Καλλιθέα) διδασκαλείου των νηπιαγωγών,

τής Ενώσεως των Ελληνίδων κλπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 9 άρθρον του περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φυλών προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως νομοθετικού Β.Δ, της 26 Αυγούστου έ.έ. και την 21 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Μετασχηματιζόμενον και λειτουργούν κατά τας διατάξεις του ανωτέρω μνημονευομένου B. διατάγματος, αναγνωρίζεται ως ισότιμον προς τα του Κράτους διδασκαλεία των νηπιαγωγών το υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων συντηρούμενον εν Αθήναις (Καλλιθέα) διδασκαλείον των νηπιαγωγών.

Ιδρύεται εν Θεσσαλονίκη διδασκαλείον νηπιαγωγών, προσαρτώμενον εις το εκεί διδασκαλείον των θηλέων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 5 Οκτωβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 288, τχ. A710 Οκτωβρίου 1914.

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/259.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

61

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΑΞΗ (=ΜΟΝΟΤΑΞΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ)

(Β, Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί προσαρτήσεως τάξεως εις τα διδασκαλεία αρρένων προς διδασκαλίαν φιλοσοφικών κ,λπ. μαθημάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 8 άρθρον του περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως νομοθετικού Β, διατάγματος της 26 Αυγούστου έ.έ,,το περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων Β, διάταγμα της 17 Σεπτεμβρίου έ.έ. και την 21 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Εις πάντα τα διδασκαλεία αρρένων του Κράτους προσαρτάται τάξις εν η διδάσκεται σειρά φιλοσοφικών και παιδαγωγικών, πρακτικών και τεχνικών μαθημάτων διαρκείας ενός έτους,Η τάξις αύτη θα λειτουργή οσάκις οι προς εγγραφήν .εις ταύτην προσερχόμενοι μαθηταί είναι είκοσι πέντε τουλάχιστον. .Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 294, τχ. Α'/16 Οκτωβρίου 1914.

Σελ. 259
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 240
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  54

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

  (Β, Διάταγμα / 8 Οκτωβρίου 1911)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Α. Αλεξανδρής

  Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας εν ταις τάξεσι τον Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 17 του ,ΓΧςΒ' νόμου"

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας

  Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

  Άρθρον 1, Η κατανομή των μαθημάτων και αι ώραι της διδασκαλίας

  εκάστου τούτων εν εκάστη τάξει του Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως ορίζονται ως εξής:

  Εν τη Α' τάξει

  Θρησκευτικά. Ιστορία του Ιουδαϊκού λαού και του πολιτισμού αυτού μετ' αναγνώσεως και ερμηνείας περικοπών της Π. Διαθήκης, Ώραι 2

  Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Ηροδότου. Ομήρου Οδυσσείας, Δημοσθένους και Πλουτάρχου (κατ' εκλογήν) Ανάγνωσις νεοελληνικής λογοτεχνίας. Συνθετικαί ασκήσεις (περιγραφαί, επιστολαί), Ώραι 8

  Ιστορία. Ιστορία του Ελληνισμού από του M. Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μετά των συναφών γεγονότων της άλλης μεσαιωνικής ιστορίας. Ώραι 2.

  Μαθηματικά. Πρακτική Αριθμητική και Γεωμετρία, Άσκησις περί την μεθοδικήν διατύπωσιν και λύσιν αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων. Άσκησις περί την χρήσιν γεωμετρικών και τοπογραφικών εργαλείων,

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 292, τχ. A'/18 Οκτωβρίου 1911.