Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 304-323 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/304.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

73

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ, το άρθρο 2, παρ, 2 του Β. διατάγματος στο κείμενο A104]

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/305.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

74

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(Νόμος 1612/15 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί συμπληρώσεως τον νόμου 381

ως προς τα περί λειτουργίας ανωτέρου τμήματος

εν τω διδασκαλείω των νηπιαγωγών Καλλιθέας

ΝΟΜΟΣ 1612

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως,,μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1, Το ανώτερον τμήμα του. διδασκαλείου των νηπιαγωγών Καλλιθέας, το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 10 του νόμου 381, Θέλει λειτουργή όταν αι εν εκάστη τάξει αυτού εγγραφόμεναι μαθήτριαι δεν είνε ολιγώτεραι των δέκα (10) και εν όσω αι έκπαιδευτικαί ανάγκα.., ad δι' αυτού θεραπευόμεναι υφίστανται, άλλως διαλυετ,αι, .Επανιδρύεται δε·οταν αι αύται ανάγκαι άπαιτήσωσι τούτο. "Ομο,ιον τμήμα δύναται να λειτουργήση και εν άλλω Διδασκ"λείω νηπιαγωγών.

Η έναρξις της λειτουργίας του ανωτέρου τούτου τμήματος του διδασκαλείου νηπιαγωγών Καλλιθέας και η ίδρυσις ομοίου τμήματος εν άλλω διδασκαλείω νηπιαγωγών, ως και. η διάλυσις αυτών γίνεται διά Β. Δ. προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, Το Εκπαιδευτικόν Συμβόύλιον ορίζει και το ανώτατον όριον του αριθμού των εισακτέων κατ' έτος μαθητριών.

Άρθρον 2, Δεκταί προς φοίτησιν εις την A' τάξιν αυτού γίνονται μετά ευδόκιμον εξέτασιν αι φέρουσαι πτυχίον νηπιαγωγού η διδασκαλίσσης. Προσλαμβάνονται όμως κατά προτίμησιν ,εκ της τάξεως των πτυχιούχων νηπιαγωγών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, ;αρ. 2, τχτ Α'/3 Ιανουαρίου 1919,

2ο

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/306.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εφόσον προέρχονται εκ τούτων προς εξέτασιν και επιτυγχάνουσι κατ' αυτάς.

Τα των' εισιτηρίων εξετάσεων κανονισθήσονται διά Β. Διατάγματος.  Άρθρον 3, Περί εγγραφών,. απουσιών, ποινών, ημερών αργίας, βαθμολογίας, προαγωγής και απολύσεως ισχύουσι τα αυτά και εν τοις διδασκαλείοις των νηπιαγωγών εφόσον δεν ήθελον κανονισθή ταύτα άλλως διά B. Διατάγματος.

Άρθρον.4. Αι μαθήτριαι της β' τάξεως μετ' ευδόκιμον απολυτήριον εξέτασιν ενεργουμένη κατά το τέλος του σχολικού έτους λαμβάνουσι πτυχίον διδασκαλίσσης και δύνανται να διορίζωνται εις τα διδασκαλεία των νηπιαγωγών, τα διδασκαλεία των θηλέων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως επί μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου κατά τον νόμον 1381 των νηπιαγωγικών μαθημάτων, της χειροτεχνίας, των οικιακών έργων και της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας.

Άρθρον 7. Το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων ως αναγράφονται ταύτα εν άρθρω 10 του νόμου 381 και τα καθέκαστα της λειτουργίας του σχολείου τούτου κανονίζονται; διά B-. Διατάγματος.

Άρθρον 8. Καθ' έκαστον έτος δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως να χορηγή εκπαιδευτικάς αδείας μετά πλήρων αποδοχών διά μίαν διετ'ιαν εις δέκα κατ' ανώτατον όρον εκ των εν υπήρεσία νηπιαγωγών, όπως; φοιτήσώσιν εις το ανώτερόν τούτο τμήμα. Αι αδειαι αύται χορηγούνται αιτήσει των ενδιαφερομένων μετά γνωμόδοτησιν των οικείων  επιθεωρητών και καθ' α θέλει ορίσει B. Διάταγμα.

.Επίσης δύνανται· να χορηγωνται υποτροφίαι εξ 100 δραχμών μηνιαίως και διά 12 μήνας εις δέκα κατ' ανώτατον όριον εν συνόλω μαθήτριας του ανωτέρου τούτου τμήματος εκ των εκτός υπηρεσίας ευρισκομένων νηπιαγωγών η διδασκαλισσών των κατά το άρθρον 2 του παρόντος νόμου προσλαμβανομένων :

Άρθρον 9. Προς λέιτουργίαν του σχολείου τούτου αναγράφεται κατ' έτος εις, τον προϋπολογισμόν του Κράτους, πίστώσις μέχρι 30.000 δραχμών δι' υποτροφίας, διά μιο-θούς και επιμίσθια των διδασκόντων και διά προμήθειαν των αναγκαιούντων υλικών προς διδασκαλίαν των τεχνικών και πρακτικών μαθημάτων.

Aρθρον 10. Κατά το ενεστώς έτος θέλει αναγραφή εν τω προϋπολογισμώ πίστωσις δραχ. 5.000 μίν υπέρ του ταμείου της "Ενώσεως τον Ελληνίδων" προς κάλυψιν του προκύψαντος ελλείμματος εκ της λειτουργίας του διδασκαλείου νηπιαγωγών κατά το σχολικόν έτος 1917-1918, ετέρα δε 10.000 δραχμών ως συνδρομή:εις τας δαπάνας του τρέχοντος σχολικού έτους

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/307.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ ΔΙΓΚΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/308.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

75

ΥΠΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Νόμος 1627 / 3 Ιανουαρίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί συστάσεως υποδιδασκαλείων προς μόρφωσιν υποδιδασκάλων διά τα Μουσουλμανικά σχολεία [1]

ΝΟΜΟΣ 1627

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον Ι. Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, να ιδρύση διά Β.Δ. μέχρι δύο υποδιδασκαλεία εκ τριών ενιαυσίων τάξεων αποτελούμενα, προς μόρφωσιν διδασκάλων διά τα στοιχειώδη μουσουλμανικά σχολεία. Τα υποδιδασκαλεία ταύτα ιδρύονται ένθα λειτουργεί διδασκαλείον δημοτικής εκπαιδεύσεως, καταργούνται δε καθ' ον και ιδρύονται τρόπον.

Άρθρον 2. Δεκτοί εις την πρώτην τάξιν των ύποδιδασκαλείών τούτων γίνονται μετά ευδόκιμον εισιτήριον εξέτασιν Μουσουλμανόπαιδες απόφοιτοι στοιχεεωδών σχολείων εξ τουλάχιστον τάξεων, έχοντες ηλικίαν ουχί μικροτέραν των 12 ετών συμπεπληρωμένων, ουδέ μεγαλυτέραν των 20 και σωματεκήν άρτιμέλειαν.

Απόφοιτοι ανωτέρων σχολείων δύνανται να φοιτήσωσιν αμέσως εις την β' τάξιν μετά ευδόκιμον κατατακτήριον εξέτασιν.

Άρθρον 3. Μαθήματα εν τοις σχολείοις τούτοις διδάσκονται τα εξής:

1) Παιδαγωγικά, μετά της αναγκαίας φιλοσοφικής προπαιδείας.

2) Νέα Ελληνική γλώσσα.

3) Τουρκική γλώσσα και η μουσουλμανική θρησκεία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 3, τχ. A'/7 Ιανουαρίου 1919.

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/309.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Ιστορία.

5) Γεωγραφία,

6) Αριθμητική και γεωμετρία πρακτική.

7) Φυσιογνωστικά.

8); Υγιεινή και νοσηλευτική.

9) Στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, ζωολογίας.

10) Ιχνογραφία και καλλιγραφία.

11) Χειροτεχνία.

12) Μουσική.

13) Γυμναστική.

Άρθρον 11, Πάντες οι μαθηταί των υποδιδασκαλείων είναι υπότροφοι του Κράτους και η διαιτώνται εν οικοτροφείω· δωρεάν η λαμβάνουσιν έκαστος δρχ. 60 κατά μήνα. Αι χορηγούμεναι υποτροφίαι δεν δύνανται να είναι πλείονες των 60 δι' όλας τας τάξεις και διαρκούσι 10 μήνας κατ' έτος.

Άρθρον 14. Τα καθέκαστα του νόμου τούτου κανονισθήσονται διά Β. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 3 Ιανουαρίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ. ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

[1] Περί του προσωπικού των σχολείων Θράκης

ΝΟΜΟΣ 3179

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ' εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 186, τχ. Α'/7 Αυγούστου 1924.

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/310.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 8. Προς μόρφωσιν Μουσουλμάνων υποδιδασκάλων δύναται να ιδρυθή διά Διατάγματος προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου εν μια των πόλεων της περιφερείας της Γενικής Διοικήσεως Θράκης υποδιδασκαλείον εκ 3 ενιαυσίων τάξεων, το προσωπικόν του οποίου θ' αποτελήται εξ ενός διευθυντού, διδάσκοντος τα φιλοσοφικά και παιδαγωγικά, ενος λογίου, Μουσουλμάνου, διδάσκοντος την τουρκικήν γλώσσαν και θρησκείαν ,καί εξ αναλόγου αριθμού άλλων καθηγητών η διδασκάλων λαμβανομένων εκ των εν τη αυτή πόλει λειτουργούντων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και διδασκόντων μαθήματα της είδικότητός των είτε προς συμπλήρωσιν των υποχρεωτικών ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας, είτε επί τω νομίμω επιμισθίω.

Διευθυντής του υποδιδασκαλείου διορίζεται επί βαθμώ και άποδοχαίς διευθυντού β' τάξεως διδάκτωρ της φιλολογίας, 'έχων διετείς παιδαγωγικάς σπουδάς εν Εσπερία και τριετή τουλάχιστον εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν, η επί βαθμώ και αποδοχαίς τμηματάρχου α' Τάξεως διδάκτωρ της φιλολογίας έχων πτυχίον δημοδιδασκάλου και δεκαετή εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν,

Καθηγητής της μουσουλμανικής γλώσσης και θρησκείας διορίζεται λόγιος Μουσουλμάνος.

Tò προσωπικόν του υποδιδασκαλείου διορίζεται, τιμωρείται και απολύεται συμφώνως προς τας περί λειτουργών της μέσης εκπαιδευσεώς  ισχυούσας διατάξεις.

Άρθρον. 9. To υπηρετικόν προσωπικόν του υποδιδασκαλείου, διοριζόμενον και απολυόμενον υπό του αρμοδίου Γεν. Επιθεωρητού, τη προτάσει του διευθυντού, αποτελείται εξ ενός επιστάτου επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος α' τάξεως και ενός υπτηρέτου  η μιας υπηρετρίας επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος γ' τάξεως.

Άρθρον 10. Διά Διατάγματος, εκδιδομένου μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, θα κανονισθώσι, το πρόγραμμα των μαθημάτων, τα προσόντα και η ηλικία των μαθητών του υποδιδασκαλείου, ο τρόπος των εισιτηρίων εξετάσεων, ρ τρόπος των - προαγωγικών και απόλυτηρίων εξετάσεων και τα περί ημερών αργίας, απουσιών, ποινών, εγγραφών η μετεγγραφών των μαθητών. Διά Διατάγματος επίσης θα κανονισθώσι τα των συνεδριών του συλλόγου των καθηγητών, και πάσα λεπτομέρεια του παρόντος.

Η εν τω υποδιδασκαλείω εγγραφή εί,νε ατελής, τα δε απολυτήρια και πτυχία αυτού εκδίδονται καθ' ον τρόπον και  τα των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 11. Οι πτυχιούχοι του υποδιδασκαλείου διορίζονται εις τα Μουσουλμανικά σχολεία επί βαθμώ και αποδοχαίς νηπιαγωγού.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Δ' εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/311.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 5 Αυγούστου 1924

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Θ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

Σελ. 311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/312.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

76

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β, Διάταγμα / 16 Ιανουαρίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί προγράμματος των μαθημάτων τον ανωτέρου τμήματος των διδασκαλείων των νηπιαγωγών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 10ον άρθρον του νόμου 381 και το άρθρον 7 του νόμου 1612, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον μόνον

Τα εν τω ανωτέρω τμήματι του διδασκαλείου των νηπιαγωγών διδασκόμενα μαθήματα, ο προς διδασκαλίαν εκάστου αυτών αναγκαίος χρόνος και η κατά τάξεις κατανομή της εξ εκάστου τούτων διδακτέας ύλης ορίζονται ως έπεται:

1) Ελληνική γλώσσα.

A' τάξις, ώραι 6.

α') Ανάγνωσις εκλεκτών έργων εκ νέων Ελλήνων ποιητών και λογογράφων.

β') Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα αναγιγνωσκόμενα λογοτεχνικά έργα.

γ') Εκθέσεις, μία τουλάχιστον κατά δεκαπενθήμερον (περιγραφαί, διηγήσεις, περιγραφαί υποκειμενικαί μετά διηγήσεως, περιλήψεις, αναλύσεις, χαρακτηρισμοί ατόμων).

Β' τάξις, ώραι 5.

α') Ανάγνωσις δοκίμων μεταφράσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, κατά προτίμησιν ποιητών, και ξένων λογοτεχνών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 18, τχ. Α'/25 Ιανουαρίου 1919.

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/313.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα ελληνικά ξένα λογοτεχνικά έργα,

γ') Εκθέσεις, μίαν τουλάχιστον κατά δεκαπενθήμερον (περιλήψεις, αναλύσεις, χαρακτηρισμοί ατόμων και ομάδων, διάλογοι διηγηματικοί, επιστολαί, υπηρεσιακά έγγραφα και μικραί πραγματείαι κατά προτίμησιν παιδαγωγικαί).

2) Γαλλική γλώσσα.

Τάξις A', ώραι 6.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών γαλλικών ε'ργων απλού παιδαγωγικού περιεχομένου. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν σχετικαί προς τα αναγιγνωσκομενα. Σχετικά διδάγματα εκ της γραμματικής και του συντακτικού,

Τάξις Β', ώραι 5.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών γαλλικών έργων απλού παιδαγωγικού περιεχομένου. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γρ'άφειν σχετικαί προς τα αναγιγνωσκομενα. Σχετικά διδάγματα εκ της γραμματικής και του συντακτικού.

Σημ.. Αι εις το ομιλείν και γράφειν ασκήσειςίθά έχωσι κύριον σκοπόν την εξακρίβωσ.,ν και την εξασφάλισιν της κατανοήσεως των αναγιγνωσκομένων υπό των μαθητριών.

3) Φιλοσοφική προπαιδεία και νηπιαγωγικά μαθήματα. Τάξις A', ώραι 6.

α') Παιδαγωγική ψυχολογία, ιδία δε εξέτασις της βαθμιαίας αναπτύξεως του ψυχικού βίου του παιδός,

β,') Φρεβελιανόν σύστημα, υπό την σημερινήν Ιδίως αυτού μορφήν, Τα νεώτερα νηπιαγωγικά συστήματα.

Τάξις Β', ώραι 9.

α') Η διδακτική του νηπιαγωγείου.

β') Η πρώτη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσης διά τους ξενόφωνους.

γ') Ύποδειγματικαί διδασκαλίαι, ακροάσεις και ασκήσεις εν τω προτύπω νηπιαγωγείω.

δ') Η ισχύουσα σχολική νομοθεσία, η σχετική προς τον προορισμόν των αποφοίτων του τμήματος.

4) Καλλιγραφία, Ιχνογραφία και ζωγραφική.

Τάξις A', ώραι 6. .

α') Καλλιγραφία. Τα διάφορα είδη της γραφής και ιδία η ελευθέρα και στρογγύλη. Ώραι 2.

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/314.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Ιχνογραφία ελευθέρα. Ιχνογράφησις εκ του,φυσικού και από μνήμης επί του χάρτου και του πίνακος. Ώραι 3. γ') Ζωγραφική, Κρητιδογραφία. Ώρα. 1.

Τάξις Β', ώραι 6.

α') Καλλιγραφία. Τα διάφορα είδη της γραφής, Ταχυγραφική καλλιγραφία. Μεθοδική της διδασκαλίας της καλλιγραφίας. Ώραι 2.

β') Ιχνογραφία. Γραμμική και προβολική ιχνογραφία και προοπτική. Μεθοδική της διδασκαλίας της ιχνογραφια:ς, Ώραι 2.

γ') Ζωγραφική, υδατογραφία και ελαιογραφία'. Μεθοδική, της διδασκαλίας της ζωγραφικής, Ώραι 2.

5) Ωδική.

Τάξις Α', ώραι 2.

Θεωρία και ασκήσεις, ώδικής, Τα κατάλληλα, ιδία διά_ το νηπιαγωγείον άσματα· εκ μουσικής αναγνώσεως. Δημώδη, πατριωτικά και χορευτ,ικά άσματα.

Τάξις δ', ώραι 2,

Θεωρία, και ασκήσεις ωδικής. Ποικίλα άσματα, μονόφωνα, και δίφωνα εκ μουσικής αναγνώσεως. Δημώδη, πατριωτικά και χορευτικά άσματα.

6) Χειροτεχνία. Τάξις Α', ώραι 6.

Χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική, πλαστική και γυψουργία, χαρτοτεχνία και βιβλιοδετική.

Τάξις Β', ώραι 6,

Πλαστική και γυψουργία, ξυλοτεχνία, συρματοπλεκτική και πυρογραφία, Μεθοδική της διδασκαλίας της χειροτεχνίας.

7) Οικιακά εργα.

Τάξις A', ώραι 6.

Κοπτική και ραπτική εσωρρούχων και εξωτερικών ενδυμάτων, Επιδιόρθωσις, κέντημα και πλέξιμον.

Η κατοικία, αερισμός, φωτισμός, θέρμανσις, επίπλωσις και καθαρισμός. Η ενδυμασία, μαγειρική.

Τάξις B', ώραι 6.

α') Συνέχεια των εν τη Α' τάξει διδαχθέντων, έτι δε, β') Πλύσις, σιδέρωμα, κολλάρισμα, καθαρισμός κηλίδων, Στοιχεία υφαντικής, οικιακή οικονομία και λογιστική. Μεθοδική της διδασκαλίας των οικιακών έργων. :

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/315.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 16 Ιανουαρίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/316.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

77

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(Νόμοι 1242A' και 1242Β'/24 Ιουνίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

ΝΟΜΟΣ 1242A'

Περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ΜΕΡΟΣ  Ι.

Στοιχεία της μέσης Εκπαιδεύσεως

[.........]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ" Διδασκαλείον τεχνικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 18. 1) Προς μόρφωσιν του διδακτικού προσωπικού των κατωτέρων τεχνικών σχολών και των καθηγητών των τεχνικών μαθημάτων εν τοις διδασκαλείοις και τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδρύεται εν Αθήναις διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως, (ν. 572, αρθρ. 1).

2) Το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως αποτελείται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, εν αις διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

α') Φυσικοτεχνία· αι διά τας τέχνας χρήσιμοι γενικαί ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων, απλαί μηχαναί χρήσιμοι, εις τας τέχνας, στοιχεία οπτικής, αρχαί ηλεκτροτεχνικής, ενέργειαι ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικαί μονάδες, μέτρησις, ενέργεια και χρήσις αύτών, ηλεκτρικαί μηχαναί.

β') Χημικοτεχνία· γενικαί αρχαί της χημείας, αμέταλλα και μέταλλα, χημικαί ενώσεις και αναλύσεις, καύσις, αναγωγή, οξέα, βάσεις και άλατα, γενικαί ιδιότητες των χημικών ανόργανων και οργανικών ενώσεων των χρησίμων εις τας τέχνας και χρησιμοποίησις αυτών.

γ') Τεχνολογία - οικοδομήσιμοι και ορυκταί εν γένει ύλαι, μέταλλα, κράματα και κατασκευή αυτών, εργαλεία και βοηθητικαί μηχαναί, χειρισμός και έλεγχος των διαφόρων τεχνολογικών προϊόντων, τεχνολογία των ξύλων, τρόποι

Αναδημοσιευεται από την ΕτΚ, αρ. 190, τχ. Α'/28 Αυγούστου 1919.

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/317.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απομιμήσεως των πολυτίμων ξύλων, στιλβώσεις, εμπορική αξία διαφόρων τεχνολογικών προϊόντων.

δ') Μαθηματικά και εμπορικά· υπολογισμοί επιφανειών, στερεών και υλικών, κανονισμός των τιμών και τεχνικοί προϋπολογισμοί εργασιών εξ ξύλου, σιδήρρυ και λοιπών υλικών, εισαγωγή και εξαγωγή των υλικών, δαπάναι και επιβάρυνσις της αξίας αυτών διά των μέσων συγκοινωνίας, απλή λογιστική και καταστιχογραφία,

ε΄) Σχολική χειροτεχνία, πλεκτική διά ταινιών εκ χάρτου η ξύλου, πλαστική, χαρτοδετική, βιβλιοδετική, ξυλουργική, σιδηρουργική, μεθοδική αυτών διάταξις εν τω σχολείω.

στ') Ελευθέρα ιχνογραφία· γραμμαί και εφαρμογή αυτών, μαίανδροι, ελλείψεις ωοειδείς, σπειροειδείς, κοχλίαι, ρόδακες, κυμάτια, ανθέμια, κλπ, εκτελούμενα δι' άνθρακος, κιμωλίας και χρωστήρος· εφαρμογαί προς κατασκευήν σχεδίων χρησίμων εις ,τας τέχνας, φύλλα δάφνης, φοινικοειδούς, άκανθαι και εφαρμογή αυτών εν τη κοσμηματογραφία των διαφόρων ρυθμών και ιδίως των Ελληνικών.

ζ') Γεωμετρική προβολική ιχνογραφία και προοπτική, γεωμετρικαί κατασκευοί, προβόλαί των στερεών σωμάτων εις τα προβολικά επίπεδα, προβολαί, ορθία και πλαγία, σχεδίασις υπό κλίμακα η εις φυσικόν μέγεθος, τομαί, σκοπός και διάταξις αυτών, αναγραφή των μέτρων, απλά σώματα, ενώσεις εκ ξύλου, λίθου και μετάλλου, αναπτύγματα, θύραι, κιγκλιδώματα, φωταγωγοί, γυγγλισμοί κλπ:, υπολογισμός της αντοχής αυτών.

η') Τεχνικά σχέδια αναφερόμενα εις την επιπλοποιΐαν, οικοδομικήν, μηχανουργικήν, ηλεκτροτεχνίαν και αρχιτεκτονικήν.

θ') Πλαστική και γυψουργία, κατασκευή εκ πηλού και λοιπών πλαστικών ουσιών αντικειμένων αναφερομένων εις τας τέχνας εξ έκτυπων και εκ του φυσικού.

ι') Καλλιγραφία  τα διάφορα είδη των γραμμάτων και αριθμών· τα διάφορα είδη της γραφής.

ία') Στενογραφία.

ιß') Χειρισμός των εργαλείων και απλών βοηθητικών μηχανών, επεξεργασία μετάλλων και ξύλου εν ειδικοίς έργαστηρίοις, κατασκευή αντικειμένων επί τη βάσει μεθοδικού προγράμματος.

ιγ') Ιστορία των τεχνών.

ιδ') Υγιεινή των εργαστηρίων και των επαγγελμάτων.

ιέ') Γυμναστική και σκοποβολία. (ν. 572 άρθρ. 2 εδ.1).

3} Δια Β. διατάγματος προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των καθηγητών, δύνανται να προστεθώσι και αλλά μαθήματα-  η και να αφαιρεθώσί τινα τούτων, (ν. 572 αρθρ. 2 εδ. 1).

Άρθρον 19. 1} Μαθηταί γίνονται δεκτοί μόνον εν τη α' τάξει μετ' ευδόκιμον

Σελ. 317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/318.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εισιτήριον εξέτασιν, εις τα φυσικά, μαθηματικά και τεχνικά μαθήματα, οι έχοντες τα εξής προσόντα·

α') Συμπεπλήρωμένον το 16ον και μη υπερβάντες το 30ον έτος της ηλικίας, όπερ πιστοποιείται επί μεν των ημεδαπών - δι' αντιγράφου', του μητρώου των αρρένων, επί δε των έξωθεν προερχόμενων διά πιστοποιητικού των οικείων αρχών.

β') Σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν, βεβαιούμένας δι' επιθεωρήσεως διενεργουμένης υπό του διευθύνοντος το γραφείον της σχολικής υγιεινής του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας, Εκπαιδεύσεως ιατρού η του σχολικού ιατρού της περιφερείας.

γ') Απολυτήριον δημοσίου η ανεγνωρισμένου υπό του Κράτους γυμνασίου μετά βαθμού τουλάχιστον- καλώς και διαγωγής-άμέμπτού η πτυχίον διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως. (ν. 572 αρθρ. 4)

2), Εκάστη Τάξις περιλαμβάνει' μαθητάς όχι πλείονας των είκοσι πέντε. (ν. 572 άρθρ. 6).

3) Αι. εγγραφαί και αι εισιτήριοι εξετάσεις διενεργούνται από της 1ης μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου,  τα δε μαθήματα άρχονται από της 16ης Σεπτεμβρίου  και  διαρκούσι μέχρι της 1ης Ιουνίου. Μετά. την λήξιν των μαθημάτων τελείται κατ' έτος σχολική έκθεσις έργων , των μαθητών, ήτις διαρκεί  μέχρι της 15 Ιουνίου, (ν.: 572 άρθρ. 5)

4) Η εγγραφή των μαθητών του διδασκαλείου είνε ατελής.

Τα ενδεικτικά και τα .αποδεικτικά σπουδών αυτών "υπόκεινται εις τέλος δραχμών 10, τα δε πτυχία εκδίδονται επί χαρτοσήμου δραχμών 15. Αι εγγραφαί.καί τα πιστοποιητικά σπουδών των μαθητών του προτύπου και του εσπερινού σχολείου είνε ατελή. (ν. 574 αρθρ. 11.και ν, 1385 άρθρ.- 1 εδάφ, 4 και 5).

Άρθρον 20. 1) Εις το διδασκαλείον προσαρτώνται ιδρυόμενα διά Β. Διαταγμάτων.

α') Μία πρότυπος προπαρασκευαστική τεχνική σχολή, .εν η εκτελούνται αι πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών του διδασκαλείου, -β'.) τρία εργαστήρια, ήτοι ξυλουργίας, μεταλλοτεχνίας και .πλαστικής και γ') εν  εσπερινόν σχολείον δια την περαιτέρω θεωρητικήν και πρακτικήν, μόρφωσιν των τεχνιτών, .(ν. 572 άρθρ. 7 εδ. 1).

2) Τα μαθήματα εν τω εσπερινώ σχολείω διδάσκουσιν οι καθήγηταί του διδασκαλείου και της προπαρασκευαστικής τεχνικής σχολής επί τω κεκανονισμένω διά τους καθηγητάς επιμισθίω. (ν.' 572- άρθρ. 7 εδ. 2)

3) Οι μαθηταί του: διδασκαλείου, τη αποφάσει του συλλόγου των Καθηγητών και τη εγκρίσει του Υπουργείου  δύνανται να δίδάσκωνται μαθήματα τινα και εν άλλω δημοσίω,εκπαιδευτικώ  ιδρύματι, να ασκώνται δε πρακτικώς εν τοις εργαστηρίοις της Σεβαστοπουλείου εργατικής σχολής και του ορφανοτροφείου

Σελ. 318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/319.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Χατζηκώστα, χρησιμοποιουμένων των ιδρυμάτων τούτων προσωρινώς και ως προτύπων, επί αναλόγω αποζημιώσει της καταναλισκομένης κινητηρίου δυνάμεως και της φθοράς οργάνων και υλικών αυτών, αναγραφομένης προς τούτο ειδικής πιστώσεως εν τω προϋπολογισμώ του Κράτους, (ν. 572, άρθρ. 8).

Άρθρον 21. Δύναται το Υπουργείον διά Β. Διατάγματος μετά γνωμοδότησιν του έκπαιδευτικρύ συμβουλίου να προσαρτά εις το διδασκαλείον και ιδίαν τάξιν, εν η να διδάσκηται σειρά , τεχνικών μαθημάτων, διαρκείας ενός έτους προς τελειότερον καταρτισμόν των διδασκόντων τα. τεχνικά μαθήματα εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως η των εκτός υπηρεσίας τοιούτων η δημοδιδασκάλων και να δίδη μετ' εξέτασιν εις τους ευδοκίμως τα μαθήματα παρακολουθήσαντας πτυχίον. Την σειράν των μαθημάτων θα διδάσκη το προσωπικόν του διδασκαλείου. επί.τω κεκανονισμένω δια., τους καθηγητάς επιμισθίω, θα παρακολουθώσι δε αυτά οι υπό του Υπουργείου .μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου προσκαλούμενοι, προτιμώμενων των εχόντων υποβάλη περί τούτου αιτήσεις. Εις τους εν υπηρεσία λειτουργούς τους μέλλοντας να φοιτήσωσιν εις το διδασκαλείον παρέχεται άδεια εκπαιδευτική μετά πλήρων αποδοχών, ισχύουσα καθ' όλον τον χρόνον των σπουδών, (ν. 572 άρθρ. 9 εδ. 1 και ν. 940 άρθρ. 1 εδ. 6).

2) Το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα των· μαθημάτων: της .τάξεως ταύτης και τα των πτυχιακών εξετάσεων Θα κανονισθώσι διά B. Διατάγματος προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, ως προς τα λοιπά δε ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, (ν. 572 άρθρ. 9 εδ. 2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Διδασκαλείον γυμναστικής

Άρθρον 23. 1) Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσις των καθηγητών και διδασκάλων της γυμναστικής, καθώς και των διδασκαλισσών του μαθήματος τούτου διά πάντα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ανωτέρας και της μέσης εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων γίνεται εν τω διδασκαλείω της γυμναστικής, (ν. 1406 αρθρ. 1).

2) Το διδασκαλείον· της γυμναστικής λογιζόμενον και ως φίλαθλον γυμναστιχον σωματείον .μετέχει ως τοιούτο των Πανελληνίων και των Ολυμπιακών αγώνων, αντιπροσωπευόμενον και εν τω Συνδέσμω των Ελληνικών. Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων δι' ιδίου αντιπροσώπου εκ του διδακτικού αυτού προσωπικού, (ν. 1406 άρθρ. 13) Άρθρον 24.1) Το διδασκαλείον της γυμναστικης υπαγόμενον εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως, περιλαμβάνει, δύο τμήματα· εν τμήμα αρρένων, εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, και εν θηλέων εκ δύο εν τοις τμήμασι δε τούτοις διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/320.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Τμήμα αρρένων

1) Παιδαγωγική γυμναστική.

2) Αγωνιστική, παιδιαί και χορός.

3) Οπλομαχητική.

4) Προσκοπισμός.

5) Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία.

6) Κολυμβητική και κωπηλασία.

7) Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία.

8) Φυσιολογία του ανθρώπου.

9) Υγιεινή.

10} Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων.

11) Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

12) Ιστορία της γυμναστικής.

13) Παιδαγωγική.

14) Ωδική.

β') Τμήμα θηλέων

1) Παιδαγωγική γυμναστική.

2) Παιδιαί και χορός.

3) Κολυμβητική.

4) Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία.

5) Φυσιολογία του ανθρώπου.

6) Υγιεινή.

7) Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων.

8) Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία,

9) Νοσηλευτική και παιδοκομία.

10) Ιστορία της γυμναστικής.

11) Παιδαγωγική.

12) Ωδική (ν. 1406 άρθρ, 2),

Άρθρον 25. 1) Εις το τμήμα των αρρένων γίνονται δεκτοί προς εγγραφήν οι έχοντες-

α') Απολυτήριον γυμνασίου η εμπορικής σχολής η διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως η αλλού ομοταγούς προς ταύτα και ανεγνωρισμένου εκπαιδευτηρίου.

β') Ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών.

γ') Ανάστημα ουχί μικρότερον του 1,65 μ. και

δ') Υγείαν και σωματίκήν διάπλασιν τέλείαν και τελειότητα των πέντε αισθήσεων βεβαιουμένην δι' εξετάσεως υφ' ολοκλήρου: του συλλόγου των καθηγητών του· διδασκαλείου, (ν. 1406, αρθρ. :3, εδ. 1)

2) Εις το τμήμα των θηλέων γίνονται δεκταί αι εχουσαι·

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/321.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Απολυτήριον γυμνασίου η εμπορικής σχολής θηλέων η διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως των θηλέων η διδασκαλείου νηπιαγωγών η αλλού ομοταγούς προς ταύτα εκπαιδευτηρίου,

β') Ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών.

γ') Ανάστημα ουχί μικρότερον των 1,55 μ, και

δ') Υγείαν και σωματικήν διάπλασιν τελείαν και τελειότητα των αισθήσεων βέβαιουμένην υφ΄ ολοκλήρου του συλλόγου των καθηγητών και διδασκαλισσών του τμήματος, (ν. 1406, άρθρ. 3, έδαφ. 2),

[.....................]

Άρθρον 27

[.....................]

5) Καταργούνται τα άρθρα 16-26 καθώς και τα άρθρα 46-54 του BXKA' νόμου "περί γυμναστικής", το άρθρον 1 του ,ΓΥΛΗ' νόμου "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ,ΒΧΚΑ' νόμου "περί γυμναστικής", ο νόμος ,ΓΥΟΗ' "περί επόπτου της σχολικής, σκοποβολίας", καθώς και τα εκτελεστικά τούτων Β. διατάγματα.

[......................]

ΝΟΜΟΣ 1242Β'

Περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

ΜΕΡΟΣ III. Διδασκαλεία και υποδιδασκαλεία δημοτικής εκπαιδεύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Διδασκαλεία δημοτικής εκπαιδεύσεως

Άρθρον 49. 1) Προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει διδασκαλεία δημόσια η ανεγνωρισμένα κατ' ανώτατον όρον επτά εκατέρου των φύλων. (Β. Ν. Διάταγμα 26 Αύγ. 1914, αρθρ. 1, εδαφ. 1).

2) Τα διδασκαλεία ιδρύονται, αναγνωρίζονται και καταργούνται διά Β. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού - συμβουλίου, ορίζοντος εκάστοτε τον αριθμόν των αναγκαίων εις το Κράτος διδασκαλείων εκάτέρου των φύλων, την έδραν αυτών και τον αριθμόν των εισακτέων κατ' έτος μαθητών και μαθητριών. (Β. N. Διάταγμα 26 Αυγ. 1914, άρθρ. 1, εδ. 2). 21

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/322.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Καθ' υπέρβασιν του ως ανωτέρω οριζομένου αριθμού διδασκαλείων ιδρύεται εν  Κοζάνη  διδασκαλείον θηλέων προς μόρφωσιν διδασκαλισσών της δημοτικής εκπαιδεύσεως. Κατά το σχολικον έτος 1918 -1919 θέλει λειτουργήση μόνον η πρώτη τάξις αυτού. Ο τρόπος της προαγωγής των μαθητριών της τάξεως ταύτης κανονισθήσεται διά Β. διατάγματος, (ν. 1614, αρθρ. μόνον).

4) Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών η υπό δήμων και κοινοτήτων η εξ άλλων ειδικών πόρων συντηρούμενα διδασκαλεία θηλέων, μετασχηματιζόμενα και λειτουργούντα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, δύνανται ν' αναγνώρισθώσιν ως ισότιμα προς τα του Κράτους. (Β. Ν. Διάταγμα 26 Αυγ. 1914, άρθρ. 1, εδ. 4).

5) Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Εσωτερικών ν' άναγράφη. ετησίως εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου τούτου πίστωσιν διά συνδρομήν του Κράτους, υπέρ της Φιλεκπαιδευτικής1 Εταιρείας Αθηνών προς συντήρησιν διδασκαλείων θηλέων εν Πάτραις, Αθήναις, Κέρκυρα και Λαρίση δραχ. 50000. (ν. ,ΓΨΚ', αρθρ. 1),

Άρθρον 50. 1) Τα διδασκαλεία εκατέρου των φύλων απαρτίζονται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, εν αις διδάσκονται·

α') Θρησκευτικά.

β') Φιλοσοφικά και παιδαγωγικά.

γ') Η ιστορία και η ισχύουσα νομοθεσία της παρ' ημίν δημοτικής εκπαιδεύσεως.

δ') Νέα και αρχαία ελληνική γλώσσα.

ε') Γαλλική γλώσσα.

στ') Ιστορία και ιδία του Ελληνικού Έθνους.

ζ') Γεωγραφία.

η') Μαθηματικά.

θ') Φυσιογνωστικά.

ι' ) Υγιεινή και νοσηλευτική.

ία΄) Στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονομίας, εν τοις των αρρένων, οικιακή δ' οικονομία εν τοις των Θηλέων.

ιβ') Στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, ζωοτεχνίας, μελισσοκομίας και σηροτροφίας,

ιγ') Ωδική και τετράχορδον η κλειδοκύμβαλον η μανδολίνον, εν δε τοις των, αρρένων και εκκλησιαστική μουσική.

ιδ') Ιχνογραφία και καλλιγραφια.

ιε') Χειροτεχνία, εν δε τοις των Θηλέων και οικιακά έργα. ιστ') Γυμναστική, εν δε τοις των αρρένων και στρατιωτικαί ασκήσεις και σκοποβολία. (Β. Ν, Δ. 26 Αύγ. 1914, αρθρ. 2, έδ. 1 και ν. 381, άρθρ. 2, εδ. 1),

2) Το πρόγραμμα των μαθημάτων κανονίζεται :διά Β. Διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου. (Β. N. Δ. 26 Αύγ. 1914, άρθρ. 2, εδ. 2).

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/323.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

'Άρθρον 51, 1) Δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν διά την α' τάξιν των διδασκαλείων γίνονται οι έχοντες·

α') Σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν βεβαιουμένην υπό του σχολικού ιατρού της περιφερείας, η τούτου ελλείποντος η κωλυομένου, υπό τινός των βοηθών αυτού και ηλικίαν 15 έως 20 ετών και

β') Απολυτήριον αστικού σχολείου η ενδεικτικόν προαγωγής εκ της β' τάξεως του γυμνασίου των τεσσάρων τάξεων η της γ' του γυμνασίου των εξ τάξεων η αντιστοίχου τάξεως ανεγνωρισμένου παρθεναγωγείου η απολυτήριον υποδιδασκαλείου. (Β. Ν. Δ. 26 Αυγ. 1914 αρθρ. 3 εδ. 1 και ν. 794 αρθρ. μόνον έδ. 1).

2) Οι δυνάμει απολυτηρίου υποδιδασκαλείου γινόμενοι δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν δύνανται να έχωσιν ηλικίαν και μέχρι 30 ετών εισαγόμενοι δε εις τα διδασκαλεία θεωρούνται ως εν εκπαιδευτική αδεία διατελούντες και λαμβάνουσι το ήμισυ του μισθού των. (Β. Ν. Δ. 26 Αύγ. 1914 άρθρ. ·3 εδ. 2 και ν. 381 άρθρ. 3 εδ. 1).

3) Εις τας λοιπάς τάξεις των διδασκαλείων εγγράφονται οι προαγόμενοι, εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως του αυτού διδασκαλείου. Οι εξ άλλων διδασκαλείων προερχόμενοι εγγράφονται, τη αδεία του γενικού επιθεωρητού της περιφερείας, επί τη βάσει των ενδεικτικών η αποδεικτικών της σπουδής, (Β. Ν. Δ. 26 Αύγ. 1914 αρθρ. 3 εδ. 3).

4) Η κατάταξις εις τα διδασκαλεία της δημοτικής εκπαιδεύσεως των μαθητών του ιεροδιδασκαλείου Σάμου και των μαθητριών των γυμνασιακών τμημάτων των ανωτέρων παρθεναγωγείων των νέων χωρών θέλει κανονισθή δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, (ν. 381 αρθρ. 8 εδ. 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Διδασκαλεία νηπιαγωγών

Άρθρον 59. 1) Δύναται το Υπουργείον κατά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου να προσαρτά εις τα διδασκαλεία των θηλέων και διδασκαλείον νηπιαγωγών, αποτελούμενον εκ δύο τάξεων ενιαυσίων, εν αις διδάσκονται:

α') Θρησκευτικά.

β') Νηπιαγωγικά μαθήματα.

γ') Ελληνική γλώσσα.

δ') Φυσιογνωστικά μετά πρακτικών εφαρμογών.

ε') Οικιακή οικονομία και οικιακά έργα. στ') Υγιεινή και νοσηλευτική και

ζ') Τεχνικά μαθήματα. (Β.Ν.Δ, 26 Αύγ. 1914, άρθρον 9, εδαφ. 1).

Σελ. 323
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 304
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  73

  ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  1918-1919

  (Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Δ. Δίγκας

  [Βλ, το άρθρο 2, παρ, 2 του Β. διατάγματος στο κείμενο A104]