Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 350-369 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/350.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

83

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β, Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί λειτουργίας τον Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και περί εισιτηρίων και επί πτυχία) εξετάσεων, προαγωγών κλπ. των μαθητών αυτού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 2242, δι' ου ετροποποιήθη ο περί Διδασκαλείου της Τέχνης Εκπαιδεύσεως νόμος 572, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1, 1, Συνιστάται από του σχολικού έτους 1920-1921 και η B' τάξις του τετραταξίου διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, της λειτουργίας της A' τάξεως αυτού αρξαμένης από του λήξαντος έτους 1919-1920,

2. Η Γ' τάξις του τετραταξίου τούτου διδασκαλείου θέλει λειτουργήσει από του σχολικού έτους 1921-1922, η δε Δ' από του 1922-1923.

3. Κατά το σχολικόν έτος 1920-1921 Θέλει λειτουργήσει παραλλήλως προς τας δύο κατωτέρας τάξεις του τετραταξίου διδασκαλείου και η Γ' τάξις του διά του νόμου 572 ιδρυθέντος τριταξίου τοιούτου, προς συμπλήρωσιν των σπουδών των μέχρι τούδε μαθητευσάντων εν τούτω και μη τυχόντων πτυχίου αυτού. Το πρόγραμμα των μαθημάτων της τάξεως ταύτης θέλει καταρτισθή ανάλογον προς το της Δ' τάξεως του τετραταξίου διδασκαλείου.

Άρθρον 2. 1. Το σχολικόν έτος του διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως άρχεται την 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου,

2. Αι εγγραφαί των μαθητών του διδασκαλείου είνε ατελείς· γίνονται δε εντός του πρώτου εικοσαημέρου του Σεπτεμβρίου, δυνάμεναι να παραταθώσιν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 228, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1920.

Σελ. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/351.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι της 10 Οκτωβρίου, αποφάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετ' έκθεσιν του διευθυντού του διδασκαλείου, επαρκώς ήτιολογημένη.

3. Τα μαθήματα του διδασκαλείου άρχονται άμα τη λήξει των εγγραφών και λήγουσι τα μεν της ανώτατης τάξεως αυτού την 20 Μαΐου, τα δε των τριών κατωτέρων τάξεων την 15 'Ιουνίου,

Άρθρον 3. 1. Εις την A' τάξιν του τετραταξίου διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως εγγράφονται μετ' εύδοκιμον εισιτήριον εξέτασιν και κατά σειράν επιτυχίας, οι έχοντες ενδεικτικόν προαγωγής εκ της Β' τάξεως τετραταξίου η της Γ' πενταταξίου η της Δ' εξαταξίου γυμνασίου η Λυκείου, έτι δε και αι κεκτημέναι απολυτήριον αστικού σχολείου των θηλέων η ανωτέρου η γυμνασιακού παρθεναγωγείου δημοσίου η ιδιωτικού,

2. Οι απόφοιτοι του σχολείου των Καλών Τεχνών, οι κεκτημένοι και πιστοποιητικόν σπουδής των εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφερομένων τάξεων των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, δύνανται να καταταχθώσι μετ' ευδόκιμον κατατακτήριον εξέτασιν εις την Γ' η την Δ' τάξιν του διδασκαλείου, αναλόγως της ικανότητος αυτών.

3. Αι εισιτήριοι και αι κατατακτήριοι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον του συλλόγου των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου, Δύνανται δε να παραταθώσιν αύται μέχρι της 5 Οκτωβρίου αποφάσει του Υπουργού, μετ' έκθεσιν του διευθυντού του διδασκαλείου, επαρκώς ητιολογημένην.

Άρθρον 4. 1. Αι εισιτήριοι και αι κατατακτήριοι εξετάσεις του διδασκαλείου γίνονται γραπτώς· συνίστανται δε, αι μεν εισιτήριοι:

α') Εις σύνθεσιν κατά το επίσημον πρόγραμμα των εν τη B' τάξει των τετραταξίων γυμνασίων διδασκομένων μαθημάτων, β') εις την λύσιν δύο εκ τριών αριθμητικών και δύο εκ τριών γεωμετρικών προβλημάτων, σχετικών προς τα εν τη A' και τη B' γυμνασιακή τάξει διδασκόμενα μαθηματικά, και γ') εις ιχνογράφησιν εκ του φυσικού δι' ελευθέρας χειρός απλού τίνος αντικειμένου. Αι δε κατατακτήριο ι: α') Εις καλλιγραφίαν καθ' υπαγόρευσιν 8 μέχρι 10 στίχων νεοελληνικού κειμένου, άμα δε και των αριθμητικών συμβόλων και 10 μικρών και 10 κεφαλαίων γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου, β') εις ελευθέραν εκ του φυσικού ιχνογράφησιν αντικειμένου τινός, γ') εις την γεωμετρικήν, και παραβολικήν ιχνογραφίαν και την σχεδιογραφίαν, και δ') εις την ζωγραφικήν,

2. Τα προς εξέτασιν θέματα ορίζονται ολίγον προ της εν εκάστω μαθήματι δοκιμασίας υπό του οικείου καθηγητού και του διευθυντού του διδασκαλείου. Τα δε δοκίμια των εξετασθέντων ελέγχονται και βαθμολογούνται υφ' εκάστου των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω.

3. Εκ των γραπτών δοκιμίων της συνθέσεως και των λύσεων των μαθηματικών

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/352.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προβλημάτων ελέγχεται προς τοις άλλοις και η περί το καλλιγραφείν δεξιότης των υποστάντων την εισιτήριον εξέτασιν.

4. Άμα τη λήξει των εισιτηρίων και των κατατακτηρίων εξετάσεων, ο σύλλογος των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω συνερχόμενος εις συνεδρίαν καί. λαμβάνων υπ' όψει τα γραπτά δοκίμια των έξετασθέντων, αποφαίνεται, κατά πλειονοψηφίαν διά πράξεως αυτού υποβαλλομένης εις το Ύπουργείον, περί της εισαγωγής και κατατάξεως αυτών εις το διδασκαλείον,

5. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή μαθητών εν εκάστη τάξει του διδασκαλείου πλειόνων των 30.

Άρθρον 5. 1. Εκ των εν τω διδασκαλείω διδασκομένων γενικών μαθημάτων, τα μεν Ελληνικά, η ιστορία, τα φυσικομαθηματικά και η υγιεινή διδάσκονται μόνον εις την A' και την Β' τάξιν αυτου, η δε ωδική και η γυμναστική και εις την Γ' και την Δ'. Εκ δε των ειδικών μαθημάτων, η καλλιγραφία και η στενογραφία διδάσκονται εις την A' και την B' τάξιν, της εις τα μαθήματα ταύτα ασκήσεως των μαθητών συνεχιζόμενης υπό την εποπτείαν των οικείων καθηγητών και εις την Γ' και την Δ' τάξιν, η ιστορία των τεχνών και τα στοιχειώδη παιδαγωγικά εις την Γ', η σχεδιογραφία, η ζωγραφική και η πρακτική άσκησις εις το μεθοδικώς διδάσκειν τα τεχνικά μαθήματα εις την Δ' καί.πάντα τα λοιπά εις πάσας τας τάξεις.

2. Η διδασκαλία εκάστου των ανωτέρω μαθημάτων και αι εις ταύτα ασκήσεις των μαθητών δεν επιτρέπεται να γίνωνται εν εκάστη τάξει, ούτε εις περισσοτέρας των έξ, ούτε εις ολιγωτέρας των δύο ωρών καθ' εβδομάδα.

3. Το αναλυτικόν και το ώρολόγιον πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων και των ασκήσεων καταρτίζονται υπό του συλλόγου των διδασκόντων. Υπόκεινται, δε εις την έγκρισιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, όπερ δύναται και να τροποποιήση αυτό.

4. Η πρακτική περί το διδάσκειν άσκησις των μαθητών του διδασκαλείου γίνεται εις σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, οριζόμενα υπό του Υπουργού,

Άρθρον 6. 1. Η από τάξεως εις τάξιν προαγωγή των μαθητών του διδασκαλείου εξαρτάται εκ της τακτικής εις αυτό φοιτήσεως και της καθ' άπαν το σχολικον έτος έπιδειξαμένης υπ' αυτών επιμελείας, της καθ' όλου εις τα τεχνικά μαθήματα επιδόσεως και της φυσικής και επικτήτου εις ταύτα δεξιότητος αυτών.

2. Όπως τύχη τις πτυχίου του διδασκαλείου οφείλει να φοιτήση επί εν σχολικόν έτος εις την ανωτάτην η την προσηρτημένην τάξιν αυτού και να υποστή ευδοκίμως θεωρητικήν και πρακτικήν επί πτυχίω εξέτασιν.

3. Aι επί πτυχίω εξετάσεις περιλαμβάνουσι πάντα τα εν τω διδασκαλείω διδασκόμενα μαθήματα- διενεργούνται δ' ενώπιον του συλλόγου των εν αυτώ διδασκόντων, εντός του πρώτου εικοσαημέρου από της λήξεως των μαθημάτων της ανωτάτης τάξεως και είνε θεώρητικαί και πρακτικαί. Τα καθ' έκαστα των

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/353.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εξετάσεων τούτων κανονίζονται υπό του συλλόγου των καθηγητών και διδασκάλων του διδασκαλείου, οίτινες εν συσκέψει μετά του διευθυντού ορίζουσι και τα εν εκάστω μαθήματι προς εξέτασιν θέματα.

4. Από της 1 μέχρι της 15 'Ιουνίου γίνεται έκθεσις των έργων των μαθητών, ήτις είνε προσιτή εις πάντα επισκέπτην καθ' ώρας οριζομένας υποτού διευθυντού του διδασκαλείου.

5. Άμα τη λήξει των επί πτυχίω εξετάσεων, συνερχόμενος εις συνεδρίαν ο σύλλογος των καθηγητών και διδασκάλων του διδασκαλείου και λαμβάνων προ οφθαλμών, διά μεν τους μαθητάς των τριών κατωτέρων τάξεων, τα έργα αυτών και τα εν τω εδαφίω 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα στοιχεία, διά δε τους υποστάντας την επί πτυχίω εξέτασιν και την κατά ταύτην επιδειχθείσαν ικανότητα αυτών, αποφαίνεται κατά πλειονοψηφίαν διά πράξεως αυτού τίνες των πρώτων είνε άξιοι προαγωγής και τίνες των τελευταίων άξιοι πτυχίου. Τής πράξεως ταύτης αντίγραφον υποβάλλεται αμέσως εις το Υπουργείον.

6. Οι μη κρινόμενοι άξιοι προαγωγής, δύνανται, ασκούμενοι κατά το Θέρος εις τα μαθήματα εις- τα οποία υστέρησαν, να προαχθώσι μετ' ευδόκιμον εις ταύτα κατά Σεπτέμβριον εξέτασιν. Οι δε μη κριθέντες άξιοι πτυχίου, δύνανται, ασκούμενοι κατ' ιδίαν η εν τω διδασκαλείω, να γίνωσι δεκτοί εις επανεξέτασιν μετά εξ μήνας η μετά εν έτος από της πρώτης εξετάσεως των, κατ' απόφασιν του συλλόγου, και να τύχωσι πτυχίου αν ευδοκιμήσωσι κατά την εξέτασιν ταυτην.

Τα καθ' έκαστα των εξετάσεων τούτων κανονίζονται υπό του συλλόγου των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω.

7. Τα ενδεικτικά προαγωγής των μαθητών του διδασκαλείου εκδίδονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου εκπαιδευτικών τελών, τα δε πτυχία, επί δεκαπενταδράχμου.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

23

Σελ. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/354.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

84 ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΤΑΞΙΟ

(Ν. Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1922)

Κυβέρνηση Σ. Κροκίδα

Υπουργός Ι. Σιώτης

Περί παρατάσεως προθεσμίας προς επανεξετάσω

των κατά το τέλος τον λήξαντος σχολικού έτους

απορριφθέντων μαθητών μέχρι 15 Οκτωβρίου 1922

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 2. Η εν τω τμήματι των αρρένων του διδασκαλείου της γυμναστικής φοίτησις ορίζεται, από του σχολικού έτους 1920-1921 διετής.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1922.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ B'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Ο Πρόεδρος Σ. ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Τα μέλη

ΕΥΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. ΣΙΩΤΗΣ,

Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 196, τχ. Α'/1Ο Οκτωβρίου 1922.

Σελ. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/355.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

85

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1922-1923

(Β. Διάταγμα / 22 Οκτωβρίου 1922)

Κυβέρνηση Σ. Κροκίδα

Υπουργός Ι. Σιώτης

Περί των κατά το αρξάμενον σχολικον έτος εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μαθημάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 2242, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικόν καί. της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, εκτελούντες την υπ' αριθ. 593 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

1) Κατά το αρξάμενον σχολικόν έτος εκ των εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων αφαιρούνται πάντα τα γενικά μαθήματα, ήτοι.· α') τα ελληνικά και η ιστορία, β') τα φυσικομαθηματικά και, η υγιεινή, γ') η ωδική, και δ') η γυμναστική. Εκ δε των ειδικών μαθημάτων η στενογραφία και η κοπτική και η εν γένει γυναικεία χειροτεχνία, τα όποια διδαχθέντα άλλως εις τας δύο κατωτέρας τάξεις του Διδασκαλείου, δύνανται, λαμβανομένου υπ' όψιν του σκοπού του Διδασκαλείου, να χαρακτηρισθώσιν ως δευτερεύοντα μαθήματα, και

2) Το διδακτικόν προσωπικόν του ειρημένου Διδασκαλείου αποτελείται κατά το ενεστώς έτος εκ του Διευθυντού αυτού Γ. Γιαβάση, των καθηγητών Μ. Γεωργαντή και Κ. Τράκα και της εν τω τω ελληνικώ σχολείω θηλέων Αθηνών διδασκαλίσσης της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας Μαρίας Παπανικολάου.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 216, τχ. Α'/29 "Οκτωβρίου 1922.

Σελ. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/356.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 22 Οκτωβρίου 1922

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός Ι. ΣΙΩΤΗΣ

Σελ. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/357.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

86

"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Β. Διάταγμα / 4 Ιουνίου 1923)

Κυβέρνηση Σ. Γονατά

Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί εξετάσεων μαθητών και μαθητριών τον Διδασκαλείου της Γυμναστικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφιον 1 του άρθρου 5 του νόμου 1406 "περί Διδασκαλείου της γυμναστικής", προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Περί προαγωγής των μαθητών και μαθητριών της Α' τάξεως αμφοτέρων των τμημάτων του Διδασκαλείου.

Άρθρον 1. 1, Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι της A' τάξεως αμφοτέρων των τμημάτων προάγονται αν ο τε βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είνε τουλάχιστον καλώς.

2. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως συνάγεται εκ δύο μερικών βαθμών, ενός των θεωρητικών μαθημάτων έχοντος συντελεστήν 3 και ετέρου των πρακτικών έχοντος συντελεστήν 5.

3. Εκάτερος των δύο τούτων μερικών βαθμών συνάγεται εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμώ, ο δ' εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των προαγωγικών εξετάσεων

4. Ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται, ευθύς προ των προαγωγικών εξετάσεων εν συνεδρία του συλλόγου των διδαξάντων, ούτινος προεδρεύει ο διευθυντής του Διδασκαλείου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 151, τχ. Α'/7 Ιουνίου 1923.

Σελ. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/358.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 2. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών και μαθητριών της A' τάξεως, είνε τα εξής:

α') Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία.

β') Μηχανική των ασκήσεων.

γ') Ιστορία της γυμναστικής,

δ') Παιδαγωγική.

Τα δε πρακτικά, των μεν μαθητών:

α') Παιδαγωγική γυμναστική,

β') Αγωνιστική και παιδιαί και χορός.

γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία.

δ') Οπλομαχητική,

ε') Κολυμβητική και κωπηλασία. στ') Προσκοπισμός,

Των δε μαθητριών:

α') Παιδαγωγική γυμναστική.

β') Παιδιαί και χορός.

Βαθμοί χαρακτηριστικοί της πρόδου των μαθητών είνε οι εξής:

Άριστα 10-9, λίαν καλώς 9-7, 01 καλώς 7-5, 01, σχεδόν καλώς 5-4, 01, μετρίως 4-2, 01, μετριώτατα 2-0,01 και κακώς 0.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Περί απολύσεως των μαθητών και μαθητριών τον Διδασκαλείου.

Άρθρον 8. 1. Οι μαθηταί και μαθήτριαι της Β' τάξεως του τμήματος των αρρένων απολύονται αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είνε τουλάχιστον καλώς.

2. Ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως και εκάτερος των δύο μερικών βαθμών και ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται καθ' ον τρόπον οι της κατωτέρας τάξεως.

3. Ο ετήσιος βαθμός εν εκάστω μαθήματι καθορίζεται ευθύς προ των απολυτηρίων εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, καθ' άς προεδρεύει o διευθυντής του Διδασκαλείου.

Άρθρον 9? 1. Τα θεωρητικά μαθήματα εν οις βαθμολογείται η επίδοσις αυτών, είνε των μεν μαθητών

α') Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία.

β') Φυσιολογία.

γ') Υγιεινή.

δ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων.

ε') Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

Σελ. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/359.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στ') Ιστορία της γυμναστικής.

ζ') Παιδαγωγική.

Των δε μαθητριών τα αυτά καθώς και η νοσηλευτική και παιδοκομία.

Τα δε πρακτικά των μεν μαθητών

α') Παιδαγωγική γυμναστική.

β') Αγωνιστική και παιδιαί και χορός,

γ') Στρατιωτική και προπαίδευσις και σκοπό βόλια.

δ') Κολυμβητική και κωπηλασία.

ε') Οπλομαχητική. στ') Προσκοπισμός.

ζ') Ωδική.

Των δε μαθητριών

α') Παιδαγωγική γυμναστική.

β') Παιδιαί και χορός.

γ') Κολυμβητική.

δ') 'Ωδική.

2. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είνε οι εν τω εδαφίω 2 του άρθρου 2.

Εν Αθήναις τη 4 Ιουνίου 1923.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

Σελ. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/360.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

87

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΞΑΤΑΞΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

(N. Διάταγμα / 2 Ιουνίου 1923)

Κυβέρνηση Σ. Γονατά Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί καθορισμού της λειτουργίας τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μετονομαζομένου εις Τεχνικόν Διδασκαλείον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την υπ' αριθ. 1 παράγραφον της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Το εν Αθήναις Διδασκαλείον της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, μετονομαζόμενον εις Τεχνικόν Διδασκαλείον, λειτουργεί κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Άρθρον 2, Σκοπός του Τεχνικού Διδασκαλείου είνε α') Η μόρφωσις ειδικών διδασκάλων των τεχνικών μαθημάτων, καταλλήλων προς διδασκαλίαν των μαθημάτων τούτων εις δημοτικά σχολεία, εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως παντός βαθμού, ως και εις τα Διδασκαλεία, β') η μετεκπαίδευσις διδασκάλων των τεχνικών μαθημάτων, μη πτυχιούχων του διά του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ιδρυομένου Τεχνικού Διδασκαλείου, διατελούντων η μη εν υπηρεσία, γ') η συμπλήρωσις της τεχνικής μορφώσεως των δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φίλων.

Άρθρον 3, 1. Το Τεχνικόν Διδασκαλείον αποτελείται από εξ τάξεις.

2, Διδάσκονται δε εν αυτώ τα εξής μαθήματα: α') Θρησκευτικά, β) Νέα Ελληνικά, γ') Ιστορία, δ') Γεωγραφία, ε') Μαθηματικά, στ') Φυσιογνωστικά και Υγιεινή, ζ') Γαλλικά, η') Παιδαγωγική και Μεθοδολογία των τεχνικών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 182, τχ. Α'/4 Ιουλίου 1923.

Σελ. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/361.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μαθημάτων. Θ') Ιστορία των Καλών Τεχνών και Ρυθμολογία, ι') Πλαστική ανατομία, ία') Ελευθέρα Ιχνογραφία εκ του φυσικού, ιβ') Ζωγραφική και διακοσμητικαί συνθέσεις, ιγ') Γεωμετρικόν σχέδιον, ιδ') Χειροτεχνία (Χαρτοτεχνία, ξυλοτεχνία και μεταλλοτεχνία), ιέ') Πλαστική, ιστ') Γυναικεία χειροτεχνία, ιζ') Καλλιγραφία, ιη') Ωδική, ιθ') Γυμναστική,

3. Το αναλυτικόν πρόγραμμα της εξ εκάστου των ανωτέρω μαθημάτων διδακτέας Ολης και των σχετικών προς ταύτην πρακτικών ασκήσεων, η εις τας τάξει,ς κατανομή αυτών, ως καί. διά την διδασκαλίαν εκάστου μαθήματος και των σχετικών ασκήσεων διατιθέμενος εν εκάστη τάξει χρόνος κανονίζεται διά Β. Δ. μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Δι' όμοιου διατάγματος, τη προτάσει του αυτού Συμβουλίου, δύνανται να προστεθώσιν η και να άφαιρεθώσι μαθήματα.

Άρθρον 4, 1. Εις την πρώτην τάξιν του Τεχνικού Διδασκαλείου εγγράφονται, μετά πιστοποίησιν της αρτιμελείας αυτών υπό του υγιειονομικού επιθεωρητού Αθηνών, μαθηταί αμφοτέρων των φύλων έχοντες απολυτήριον εξαετούς δημοτικού σχολείου η δευτέρας τάξεως του ελληνικού σχολείου, μαθηταί έχοντες ανωτέραν ταύτης γενικήν μόρφωσιν και ανάλογον ήλικίαν, δύνανται να καταταχθώσ.. μετ' ευδόκιμον εις τα τεχνικά μαθήματα δοκιμασίαν και εις την δευτέραν η και την τρίτην τάξιν του Τεχνικού Διδασκαλείου. Αι λεπτομέρεια., της κατατακτηρίου ταύτης δοκιμασίας κανονισθήσονται διά Β, διατάγματος,

2. Ομοίως διά Β. διατάγματος, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, κανονίζονται, τα της εγγραφής, φοιτήσεως, προαγωγής και απολυτηρίου δοκιμασίας των μαθητών του Τεχνικού Διδασκαλείου.

. Άρθρον 5. 1. Εις τους πρωτεύοντας μαθητάς του Τεχνικού Διδασκαλείου και μέχρι 10 εν εκάστη τάξει δύναται ν' απονέμηται, μετά πρότασιν του καθηγητικού συλλόγου του Διδασκαλείου εγκρινομένην, υπό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, υποτροφία εκ δραχ. 150, δυναμένη και να ανασταλή κατά τον αυτόν τρόπον εφ' όσον ο έχων αυτήν ήθελεν επιδείξει αμέλειαν ώστε να μη ευρίσκεται μεταξύ των πρωτευόντων της τάξεως του. Η πρότασις προς απονομήν υποτροφιών γίνεται υπό του καθηγητικού συλλόγου διά μεν τους μαθητάς της πρώ της τάξεως του Διδασκαλείου μετά την πρώτην τριμηνίαν του σχολικού έτους, διά δε τας των λοιπών μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

2. Οι τυχόντες υποτροφίας υποχρεούνται, μετά το πέρας των σπουδών των να υπηρετήσωσιν εις δημόσια σχολεία, ως διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων επί χρόνον ίσον προς τα έτη της υποτροφίας των. Εφ' όσον δε δεν ήθελον συμμορφωθή προς την ανωτέρω διάταξιν, είνε υπόχρεοι αυτοί η οι γονείς και κηδεμόνες των να επιστρέψωσιν εις το Δημόσιον τα. λόγω υποτροφίας καταβληθέντα .εις αυτούς ποσά, εισπραττόμενα, κατά τον νόμον περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, καθ' ά Β, διάταγμα θέλει ορίσει. Η διάταξις του παρόντος εδαφίου

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/362.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ισχύει και διά τους κατά το κατωτέρω 3 εδάφιον αποστελλόμενους εις Εσπερίαν.

3. Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αποφασίζει διά πράξεως αυτού, προ της ενάρξεως εκάστου σχολικού έτους, αν θα χορηγηθώσι κατ' αυτό αι ανωτέρω οριζόμεναι υποτροφία., και πόσαι.

4. Προς συμπλήρωσιν της μορφώσεως των δύνανται να αποστέλλωνται κατ' έτος εις Εσπερίαν, μετά διαγωνισμόν κανονισθησόμενον διά Β. διατάγματος, επί εκπαιδευτική' αδεία δώδεκα μηνών, δύο εκ των εν υπηρεσία πτυχιούχων Τεχνικού Διδασκαλείου μετά πλήρων αποδοχών και οδοιπορικών οριζομένων εκάστοτε διά πράξεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 6. 1. Οι πτυχιούχοι του Τεχνικού Διδασκαλείου διορίζονται α') εις πολυτάξια σχολεία της δημοτικής εκπαιδεύσεως, οριζόμενα εκάστοτε υπό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του αρμοδίου Εποπτικού Συμβουλίου, β') εις σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως και γ') εις διδασκαλεία,

2. ΟΙ πτυχιούχοι του Τεχνικού Διδασκαλείου, οπουδήποτε υπηρετούντες, έχουσι βαθμόν και μισθόν πρωτοβαθμίου διδασκάλου της μέσης εκπαιδεύσεως, Μετά πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, προάγονται εις δευτεροβαθμίους καθηγητάς, μετά δε πενταετή υπηρεσίαν, επιτυγχάνοντες εις προαγωγικήν δοκιμασίαν, κανονισθησομένην διά B. διατάγματος, δύνανται να προαχθώσιν εις πρωτοβαθμίους καθηγητάς, εφ' όσον ήθελον τοποθετηθή εις γυμνάσια, πρακτικά Λύκεια η Διδασκαλεία. Διδάσκαλοι τεχνικών μαθημάτων κατωτέρου βαθμού δεν δύνανται να υπηρετώσιν εις Γυμνάσια, Πρακτικά Λύκεια και Διδασκαλεία, εφ' όσον υπάρχουσιν οι κεκτημένοι το δικαίωμα της προαγωγής εις πρωτοβαθμίους καθηγητάς.

'Άρθρον 7. 1, Προς μετεκπαίδευσιν των διδασκάλων των τεχνικών μαθημάτων των μη κεκτημένων πτυχίον του διά του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ιδρυομένου Τεχνικού Διδασκαλείου, ως και προς συμπλήρωσιν της τεχνικής μορφώσεως πτυχιούχων δημοδιδασκάλων μη υπερβάντων το 35ον έτος της ηλικίας των, λειτουργώσιν εν τω Τεχνικώ Διδασκαλείω δύο Ιδιαίτερα ενιαύσια τμήματα,

2. Οι φοιτώντες εις εκάτερον των τμημάτων δεν δύνανται να υπερβαίνωσι τους 25. Χορηγείται δε εις αυτούς, εάν διατελώσιν εν υπηρεσία, ετησία άδεια μετά πλήρων αποδοχών.

3. Διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων μη κεκτημένοι πτυχίον του Τεχνικού Διδασκαλείου, δεν δύνανται να μετάσχωσι της κατά το άρθρον 5 εδ. 2 προαγωγικής δοκιμασίας.

4. Οι φοιτήσαντες εις εκατερον των ανωτέρω τμημάτων υφίστανται μετά το πέρας των μαθημάτων εξετάσεις. Και οι μεν του πρώτου τμήματος, ευδοκιμούντες εις αυτάς, λαμβάνουσι πτυχίον του Τεχνικού Διδασκαλείου και αφομοιούνται καθ' όλα προς τους αποφοίτους αυτού, συνυπολογιζομένων διά την

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/363.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προαγωγήν των και των προ της φοιτήσεως εις το Διδασκαλείον ετών της υπηρεσίας των. Οι δε του δευτέρου τμήματος ο,ημοδιδάσκαλοι, επιτυγχάνοντες, λαμβάνουσι πιστοποιητικόν τεχνικής μορφώσεως και έχουσιν, οπουδήποτε υπηρετούντες, ως ειδικόν επιμίσθιον το 1/5 του αρχικού μηνιαίου μισθού των, ως δημοδιδασκάλων,

5. Ο τρόπος της παροχής των εκπαιδευτικών αδειών εις τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, το πρόγραμμα των μαθημάτων των τμημάτων τούτων, ως και αι λεπτομέρεια., της φοιτήσεως και των εξετάσεων των εις αυτά φοιτώντων κανονίζονται διά Β. διαταγμάτων εκδιδομένων μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 13. Αι διδακτικαί ασκήσεις των μαθητών του Τεχνικού Διδασκαλείου και των εν αυτώ μετεκπαιδευομένων διδασκάλων διεξάγονται εις εν η περισσότερα εκ των εν 'Αθήναις σχολείων της Δημοτικής η της Μέσης Εκπαιδεύσεως, οριζόμενα υπό του Υπουργού.

'Άρθρον 14. Διά Β. διατάγματος, εκδιδομένου μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύναται, να ανασταλή η λειτουργία του Τεχνικού Διδασκαλείου εν όλω η εν μέρει η και να επαναληφθη κατά τον αυτόν τρόπον.

Άρθρον 15. Η λειτουργία του κατά τους νόμους 572 και 940 και 2242 υφισταμένου Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου ε. έτους, οπότε οι εις αυτό νυν φοιτώντες μαθηταί, υφίστανται απολυτήριον έξέτασιν.

Από 1ης Ιουλίου 1923 κατργείται το Διδασκαλείον της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. Ομοίως καταργούνται από του αυτού χρόνου οι νόμοι 572, 940 και 2242, ως και πάσα άλλη διάταξις αντικείμενη εις το παρόν νομοθετικον διάταγμα, ου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 2 Ιουλίου 1923. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ

Τα Μέλη

Μ. ΜΙΣΙΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ,

Γ. ΚΟΦΙΝΑΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, Λ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/364.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(N, Διάταγμα / 27 Ιουλίου 1923)

Κυβέρνηση Σ. Γονατά

Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί ιδρύσεως μονοταξίων διδασκαλείων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την παράγραφον 1 της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του ΗμετέρουΥπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. 1. Προς μόρφωσιν δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων δύνανται να ιδρύωνται, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μονοτάξια διδασκαλεία εις πόλεις ένθα λειτουργεί γυμνάσιον πλήρες η Πρακτικόν Λύκειον η Διδασκαλείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

2. Διά πράξεως του Υπουργού, εκδιδομένης μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά μήνα Μάιον εκάστου έτους, ορίζεται ο αριθμός των μονοταξίων διδασκαλείων, ως και αι πόλεις, εις άς θα λειτουργήσωσι ταύτα κατά το επόμενον σχολικόν έτος. Η αυτή πόλις δεν δύναται να χρησιμεύση συνεχώς ως έδρα μονοταξίου διδασκαλείου επί πλείονα των πέντε ετών.

Κατά το έτος 1923, η ανωτέρω πράξις θέλει εκδοθή εντός 15 ημερών από της. δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρον 2. 1. Η φοίτησις εις το μονοτάξιον διδασκαλείον διαρκεί επί εν έτος, και αι μεν εγγραφαί άρχονται, από 1 Σεπτεμβρίου και λήγουσι την 15 του αυτού, τα δε μαθήματα διαρκούσιν από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι της 20 'Ιουνίου, αι δε εξετάσεις των μαθητών διεξάγονται κατά το τελευταίον δεκαήμερον του Ιουνίου,

2. Παρελθούσης της 15 Σεπτεμβρίου εγγραφή μαθητού επιτρέπεται μόνον κατόπιν ητιολογημένης πράξεως του Διευθυντού του Διδασκαλείου, αλλ' εν ουδεμιά περιπτώσει πέραν της 15 Οκτωβρίου,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 217, τχ. Α'/6 Αυγούστου 1923.

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/365.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Διά πράξεως του Υπουργού, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύνανται να παραταθώσιν τα μαθήματα μονοταξίου διδασκαλείου, αλλ' ουχί πέραν της 10 Αυγούστου, αι δε εξετάσεις των μαθητών διεξάγονται εν τοιαύτη περιπτώσει ευθύς μετά την λήξιν των μαθημάτων.

4. Η παράτασις αυτή των μαθημάτων είνε υποχρεωτική, εφ' όσον πάντες οι μαθηταί του μονοταξίου δεν ήθελον διδάξει δις τουλάχιστον εν τω προτύπω προτύπω δημοτικώ σχολείω έκαστον των εν αυτώ διδασκομένων μαθημάτων.

Εν τη περιπτώσει ταύτη την σχετικήν πρότασιν οφείλει να υποβάλη ο Διευθυντής του Διδασκαλείου εις το Υπουργείον εντός του δευτέρου δεκαημέρου του 'Ιουνίου.

Άρθρον 3. 1. Εις το μονοτάξιον διδασκαλείον εγγράφονται, μετά. πιστοποίησιν του αρμοδίου σχολικού ιατρού περί της αρτιμελείας των και μετά ευδόκιμον εισιτήριον δοκιμασίαν: α') δημοδιδάσκαλοι διωρισμένοι ως προσωρινοί επί τη βάσει απολυτηρίου γυμνασίου, οίτινες, επιτυγχάνοντες εις την εισιτήριον δοκιμασίαν, λαμβάνουσιν ετησιαν εκπαιδευτικήν άδειαν μετά πλήρων αποδοχών, αναπληρούνται δε διά διορισμού προσωρινών αναπληρωτών, β') απόφοιτοι γυμνασίου η Πρακτικού Λυκείου, αμφοτέρων των φύλων, μη υπερβάντες το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας των, και έχοντες εν τω απολυτηρίω των βαθμόν εις τα ελληνικά και μαθηματικά τουλάχιστον 5 και διαγωγήν κοσμίαν.

Τη αιτήσει των ενδιαφερομένων οι γυμνασιάρχαι οφείλουσι να σημειώνωσιν ιδιαιτέρως επί των απολυτηρίων τον βαθμόν, ον έλαβον οι απόφοιτοι του γυμνασίου εις τα ελληνικά και μαθηματικά κατά την εξαγωγήν του γενικού βαθμού του απολυτηρίου των.

2. Εις έκαστον μονοτάξιον διδασκαλείον δεν δύνανται να εγγράφωντάι ετησίως πλείονες των τριάκοντα μαθητών και δέκα μαθητριών. Εγγράφονται δε οι πρώτοι επιτυγχάνοντες εκ των υφισταμένων την εισιτήριον δοκιμασίαν, οι δε λοιποί εκ των επιτυχόντων μετά την συμπλήρωσιν των ανωτέρω αριθμών δύνανται να εγγραφώσιν εις έτερα διδασκαλεία έχοντα ολιγωτέρους των τεσσαράκοντα μαθητών, διατηρούσι δε και το δικαίωμα της εγγραφής των κατά το επόμενον έτος. Η εγγραφή εις ουδέν υπόκειται τέλος.

Εφ' όσον κατά την ενεργουμένην εν τινί μονοταξίω διδασκαλείω εισιτήριον δοκιμασίαν δεν καλύπτεται εκ των επιτυχόντων μαθητών ο αριθμός 30 η εκ των επιτυχουσών μαθητριών ο αριθμός 10 δύνανται να συμπληρωθώσιν αι παραμένουσαι εξ εκατέρου των αριθμών τούτων κεναί θέσεις διά των επιτυχόντων εκ του ετέρου φύλου.

3. Η εισιτήριος δοκιμασία συνίσταται εις την σύνταξιν εκθέσεως εις την νέαν Ελληνικήν γλώσσαν και ανάγνωσιν και προφορικών ανάλυσιν νεοελληνικού κειμένου, Αι λεπτομέρεια., της δοκιμασίας ταύτης κανονισθήσονται διά Β. Δ.

4. Η εγγραφή των μαθητών της δευτέρας κατηγορίας του εδ. 1 του παρόντος

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/366.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

άρθρου εις το μονοτάξιον διδασκαλείον ισχύει ως διορισμός αυτών εις θέσιν προσωρινού δημοδιδασκάλου, λαμβάνουσι δ' ούτοι από την επομένην της ορκωμοσίας των αποδοχας προσωρινού δημοδιδασκάλου.

Η ορκωμοσία αυτών διεξάγεται ενώπιον του Διευθυντού του Διδασκαλείου,

5. Πάντες οι μαθηταί του μονοταξίου διδασκαλείου υπόκεινται εις πάσας τας υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και εις την δοσιδικίαν των δημοδιδασκάλων του Διευθυντού του Διδασκαλείου ασκούντος επ' αυτών δικαιώματα επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων.

6. Το διά τους μαθητάς τούτους εποπτικόν συμβούλιον απαρτίζεται εκ του Διευθυντού του Διδασκαλείου ως εισηγητού και ως προέδρου, εκ του γυμνασιάρχου του εν τη πόλει γυμνασίου και ενός των πρωτοβαθμίων καθηγητών του γυμνασίου η του Λυκείου, οριζομένου υπό του Γενικού Επιθεωρητού, ως τρίτου μέλους,

7. Εάν εν τη αυτή πόλει λειτουργούσι πλείονα γυμνάσια ο μετέχων του Συμβουλίου γυμνασιάρχης και πρωτοβάθμιος καθηγητής ορίζονται υπό του Γενικού Επιθεωρητού της περιφερείας. Εάν το Διδασκαλείον λειτουργή εις έδραν επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων, τρίτον μέλος του Συμβουλίου είνε ο επιθεωρητής,

8. Την 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ο Διευθυντής του μονοταξίου διδασκαλείου οφείλει να αναφέρη τηλεγραφικώς εις τον πρόεδρον του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τον αριθμόν των εγγραφέντων μαθητών.

9. Εάν μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου έχωσιν εγγραφή εις μονοτάξιόν τι διδασκαλείον ολιγώτεροι των δέκα μαθητών, το διδασκαλείον διά πράξεως του Υπουργού, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, καταργείται η συγχωνεύεται προς έτερον τοιούτον,

10. Εν περιπτώσει καταργήσεως η συγχωνεύσεως, το προσωπικόν του Διδασκαλείου, τιθέμενον εις την διάθεσιν του Υπουργείου, τοποθετείται εις άλλην θέσιν ανάλογον προς τα προσόντα του, οι δε μαθηταί του συγχωνευομένου η καταργουμένου διδασκαλείου εγγράφονται αυτοδικαίως εις έτερα μονοτάξια διδασκαλεία.

Εν περιπτώσει συγχωνεύσεως διδασκαλείων επιτρέπεται υπέρβασις του ανωτάτου ορίου των εγγραφόμενων μαθητών,

11. Μαθητής, λόγω απουσιών η αμελείας περί την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του η λόγω ασυμβιβάστου διαγωγής απολυθείς της Θέσεως του η μετά την αποφοίτησίν του εκ του διδασκαλείου μη αποδεχθείς την θέσιν, εις ην ήθελε διορισθή η μη υπηρετήσας επί τριετίαν τουλάχιστον πραγματικήν υπηρεσίαν δημοδιδασκάλου εν δημοσίω δημοτικώ σχολείω, υποχρεούται να αποδώση εις το Δημόσιον Ταμείον τους μισθούς, ους έλαβεν ως μαθητής του διδασκαλείου, εισπραττομένους κατά τον νόμον περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/367.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του υπόχρεου εις απόδοσιν τιμωρουμένου και κατά το περί απιστίας άρθρον 402 του ποινικού νόμου, απαλλασσομένου δε των συνεπειών μόνον επί τη καταβολή του ως άνω οφειλομένου ποσού.

12, Εφ' όσον οι εις το μονοτάξιον διδασκαλείον εγγραφόμενοι μαθηταί είναι δυνατόν κατά την γνώμην του οικείου Γενικού Επιθεωρητού να διαιτώνται εις οικοτροφεία συντηρούμενα υπό του Κράτους, λαμβάνουσι μόνον τον κατά τας κειμένας διατάξεις μισθόν, ουχί δε και τας λοιπάς άποδοχάς των ομοιοβάθμων διδασκάλων.

Άρθρον 4. 1. Εις τα μονοτάξια διδασκαλεία διδάσκονται τα εξής μαθήματα: 1) Ψυχολογία, 2) Γενική παιδαγωγική, 3) Γενική και ειδική διδακτική, 4) Υγιεινή και πρώτα!, βοήθειαι, 5) Ιχνογραφία και Καλλιγραφία, 6) Χειροτεχνία, 7) Γεωπονία και Ζωοτεχνία, 8) 'Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική, 9) Γυμναστική.

2. Δια Β. Δ, εκδιδομένου μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δύναται να γίνη τροποποίησις εις τα διδασκόμενα μαθήματα.

Ομοίως διά Β. Δ, κανονίζεται η ολη και ο χρόνος της διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων, ως και των διδακτικών ασκήσεων,

[...................]

Άρθρον 14. Καταργείται η περί προσηρτημένης τάξεως διάταξις του άρθρου 54 του νόμου 1242β', ως και πάσα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 27 Ιουλίου 1923.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ

τα Μέλη

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Μ. ΜΙΣΙΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ, Γ. ΚΟΦΙΝΑΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ,

A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ.

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/368.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

89 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Ν. Διάταγμα / 11 Οκτωβρίου 1923)

Κυβέρνηση Σ. Γονατά

Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί του εν Αθήναις Μαρασλείον Διδασκαλείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την παράγρ. 1 της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, πρρτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Άρθρον 1, Από του σχολικού έτους 1923-24 το εν Αθήναις Μαράσλειον Διδασκαλείον, προσαρτώμενον εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν ως πρότυπον αυτής, λειτουργεί κατά τας επομένας διατάξεις.

Άρθρον 2. Το Διδασκαλείον .τούτο διατελεί υπό την εποπτείαν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, ενασκουμένην ως προς μεν τον Διευθυντήν αυτού υπό του Προέδρου του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου η του νομίμου αυτού αναπληρωτού, ως προς δε το λοιπόν προσωπικόν του τε Διδασκαλείου και των προσηρτημένων εις αυτό προτύπων υπό του Διευθυντού του Διδασκαλείου, ασκούντος καθήκοντα και έχοντας δικαιώματα ως προς τούτο Γενικού Επιθεωρητού της Μέσης Εκπαιδεύσεως, εφ' όσον δε διευθύνει το Διδασκαλείον εκπαιδευτικός Σύμβουλος η ανώτερος επόπτης, εισηγείται αυτοπροσώπως και μετά δικαιώματος ψήφου εις το Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον τας περί του προσωπικού του Διδασκαλείου και των προτύπων προτάσεις του ουδεμιάς μεταβολής γιγνομένης εις το προσωπικόν άνευ προτάσεως του.

Άρθρον 3, Το Μαράσλειον Διδασκαλείον αποτελείται εκ τεσσάρων ενιαυσίων τάξεων, διδάσκονται δ' εν αυτώ τα αυτά μαθήματα, άτινα διδάσκονται και εις τα λοιπά Διδασκαλεία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως,

Είνε δυνατόν διά B. διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνωμοδότησιν του

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 292, τχ. Α'/15 Οκτωβρίου 1923.

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/369.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συλλόγου των εν τω Διδασκαλείω τούτω διδασκόντων και πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η ν' αφαιρεθώσι τινα των εν τοις λοιποίς Διδασκαλείοις διδασκομένων.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και η έκτασις και η κατανομή αυτών εις τας διαφόρους τάξεις του Διδασκαλείου τούτου κανονίζεται διά Β. διατάγματος μετ' εισήγησιν του Διευθύνοντος το Διδασκαλείον, εφ' όσον ούτος είναι εκπαιδευτικός Σύμβουλος η ανώτερος επόπτης, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 4. 1, Δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν διά την A' τάξιν του Μαρασλείου Διδασκαλείου γίνονται οι έχοντες'

α') Σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν βεβαιουμένην υπό του εν τω Διδασκαλείω τούτω διδάσκοντος την σχολικήν υγιεινήν και τούτου ελλείποντος υπό του Υγειονομικού Επιθεωρητού της A' εκπαιδευτικής περιφερείας η τινός των εν αυτή σχολικών ιατρών.

β') Ηλικίαν δέκα και τεσσάρων ετών συμπεπληρωμένων, ουχί δ' ανωτέραν των δέκα και εξ ετών.

γ') Ενδεικτικον προαγωγής από της πρώτης τάξεως του τετραταξίου γυμνασίου η αντιστοίχου τάξεως πενταταξίου η εξαταξίου γυμνασίου η Πρακτικού Λυκείου.

2. Εγγραφή μαθητριών εις το Διδασκαλείον επιτρέπεται μόνον ως εξωτερικών.

3. Εις τας λοιπάς τάξεις του Διδασκαλείου τούτου εγγράφονται οι εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως αυτού προαγόμενοι. Οι εξ άλλων Διδασκαλείων προερχόμενοι εγγράφονται εις τας αντιστοίχους τάξεις αυτού, της πρώτης τάξεως των άλλων Διδασκαλείων αντιστοιχούσης προς την δευτέραν του Μαρασλείου Διδασκαλείου και ούτω καθεξής, άλλα μόνον κατά την αρχήν του σχολικού έτους, επί τη βάσει των ενδεικτικών αυτών.

4. Τα των εγγραφών, μετεγγραφών, εισιτηρίων και απολυτηρίων εξετάσεων, τα κατά την διάρκειαν του σχολικού1 έτους και τα περί απουσιών και ποινών των μαθητών κανονισθήσονται διά Β. διατάγματος, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου εκδιδομένου.

5. Εις εκάστην τάξιν του Διδασκαλείου τούτου εγγράφονται κατ' ανώτατον όρον 40 μαθηταί. Όταν δε το σύνολον των εν αυτώ εγγεγραμμένων και φοιτώντων μαθητών είναι κατωτερον των 40 επί τρία συνεχή έτη, το Διδασκαλείον τούτο καταργείται μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, το δε προσωπικόν αυτού μετατίθεται αναλόγως των προσόντων αυτού εις άλλα σχολεία του Κράτους,

Άρθρον 12, Καταργείται πάσα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος

Σελ. 369
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 350
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  83

  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

  ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  (Β, Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1920)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Δ. Δίγκας

  Περί λειτουργίας τον Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και περί εισιτηρίων και επί πτυχία) εξετάσεων, προαγωγών κλπ. των μαθητών αυτού

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 2242, δι' ου ετροποποιήθη ο περί Διδασκαλείου της Τέχνης Εκπαιδεύσεως νόμος 572, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

  Άρθρον 1, 1, Συνιστάται από του σχολικού έτους 1920-1921 και η B' τάξις του τετραταξίου διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, της λειτουργίας της A' τάξεως αυτού αρξαμένης από του λήξαντος έτους 1919-1920,

  2. Η Γ' τάξις του τετραταξίου τούτου διδασκαλείου θέλει λειτουργήσει από του σχολικού έτους 1921-1922, η δε Δ' από του 1922-1923.

  3. Κατά το σχολικόν έτος 1920-1921 Θέλει λειτουργήσει παραλλήλως προς τας δύο κατωτέρας τάξεις του τετραταξίου διδασκαλείου και η Γ' τάξις του διά του νόμου 572 ιδρυθέντος τριταξίου τοιούτου, προς συμπλήρωσιν των σπουδών των μέχρι τούδε μαθητευσάντων εν τούτω και μη τυχόντων πτυχίου αυτού. Το πρόγραμμα των μαθημάτων της τάξεως ταύτης θέλει καταρτισθή ανάλογον προς το της Δ' τάξεως του τετραταξίου διδασκαλείου.

  Άρθρον 2. 1. Το σχολικόν έτος του διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως άρχεται την 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου,

  2. Αι εγγραφαί των μαθητών του διδασκαλείου είνε ατελείς· γίνονται δε εντός του πρώτου εικοσαημέρου του Σεπτεμβρίου, δυνάμεναι να παραταθώσιν

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 228, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1920.