Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 764-783 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/764.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

43 ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(N, Διάταγμα / 12 Νοεμβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Ν. Βελέντζας

Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν. Δ. της

10 Σεπτεμβρίου 1926 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως

των κειμένων περί ιδιωτικής εμπορικής εκπαιδεύσεως διατάξεων

καί προσθήκης ετέρων τοιούτων περί εμπορικής εκπαιδεύσεως

εν γένει"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει την από 27 Αυγούστου 1927 απόφασιν της Βουλής "περί των Ν. Διαταγμάτων της δικτακτορικής περιόδου και εκδόσεως τοιούτων διαταγμάτων επειγούσης φύσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, στηριζόμενη εις σύμφωνον γνωμοδότησιν της υπό στοιχ. Κ' Συνεδριάσεως της 30 Οκτωβρίου 1927 συνεδριάσεως της αρμοδίας επί των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής συμφώνως προς το άρθρον 77 του Συντάγματος, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Κυρούμεν το από 10 Σεπτεμβρίου 1926 Νομοθ. Διάταγμα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων περί ιδιωτικής Εμπορικής Εκπαιδεύσεως διατάξεων και προσθήκης ετέρων τοιούτων περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως εν γένει"1 τροποποιούμενον ως εξής.

Δ' Γενικαί διατάξεις περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως

Άρθρον 20. 1) Υπό τας προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 3 του Ν. Δ. της 2 Ιουνίου 1926 "περί καταργήσεως Εμπορικών Σχολών" επιτρέπεται

1. Το Ν. Διάταγμα αυτό δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ, αρ. 302, τχ. A'/14 Σεπτεμβρίου 1926. Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 258, τχ Α'/12 Νοεμβρίου 1927

Σελ. 764
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/765.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η ίδρυσις Πρακτικών Εμπορικών Σχολών η η μετατροπή εις τοιαύτας λειτουργουσών Μέσων Δημοσίων η προς ταύτας αφομοιωμένων Εμπορικών Σχολών διά Διατάγματος εκδιδομένου, προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

2. Αι πρακτικαί Εμπορικαί Σχολαί, άποτελούσαι τον στοιχειώδη τύπον Εμπορικής Εκπαιδεύσεως, περιλαμβάνουσι τριετή φοίτησιν, μέ αυτοτελή κύκλον μαθημάτων, και σκοπούσι την παροχήν στοιχειωδών Εμπορικών γνώσεων εις νέους προοριζομένους διά κατωτέρας λειτουργίας του Εμπορίου και διά τοπικάς περιφερείας έχουσας, λόγω του ασκουμένου εν αυταίς εμπορίου μικράς εκπαιδευτικάς εμπορικάς ανάγκας.

3. Εν τη πρώτη και κατωτάτη τάξει πρακτικής Εμπορικής Σχολής εισάγονται μαθηταί φέροντες είτε απολυτήριον εξαταξίου δημοτικού Σχολείου είτε ενδεικτικόν προαγωγής δευτέρας τάξεως Ελληνικού δημοσίου σχολείου η ομοίους τοις ανωτέρω τίτλους σπουδών αντιστοίχων τάξεων ετέρων, δημοσίων, ανεγνωρισμένων η μη, ομοταγών προς τας δημοσίας ιδιωτικών Ελληνικών εν ημεδαπή η αλλοδαπή η ξένων εν ημεδαπή Σχολών,

4. Τα εν ταις σχολαίς ταύταις διδασκόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

α') Θρησκευτικά.

β') Νεοελληνικά.

γ') Πρακτικαί γνώσεις εμπορίου, λογιστικής και εμπορικής αλληλογραφίας.

δ') Εμπορική αριθμητική και στοιχειώδης πρακτική γεωμετρία,

ε') Στοιχεία πολιτικής και οικονομικής γεωγραφίας.

στ') Πρακτικαί γνώσεις και Εμπορευματολογίας.

ζ') Στοιχεία φυσικής, πειραματικής και φυσικής ιστορίας,

η') Γαλλικά.

θ') Ιστορία.

ι') Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία.

ια') Γυμναστική.

Δια Διατάγματος δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η ν' αφαιρεθή η αντικατασταθή τι εκ των ως άνω, ορισθέντων, δι' άλλου συμφώνως προς τας τοπικάς ανάγκας πάντοτε όμως μετά προηγουμένην σύμφωνον γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και κατόπιν προτάσεως του Επιθεωρητού' της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως.

5. Οι αποφοιτώντες ευδοκίμως εκ της τρίτης τάξεως των σχολών τούτων λαμβάνουσιν απολυτήριον, δυνάμει του οποίου δύνανται να γίνωσι δεκτοί προς κατάταξιν άνευ μεν εξετάσεων εις την β', μετ' ευδόκιμον δε κατατακτήριον εξέτασιν εις την γ' τάξιν Μέσης τετραταξίου Εμπορικής Σχολής είτε εις τας ισοδυνάμους τάξεις πενταταξίου μέσης Εμπορικής Σχολής.

Σελ. 765
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/766.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Οι μαθηταί των δημοσίων τριταξίων πρακτικών εμπορικών Σχολών καταβάλλουσι δίδακτρα, οι δε των ομοταγών ιδιωτικών τοιούτων τέλη εγγραφής. Οι αυτοί μαθηταί καταβάλλουσι τέλη εκδόσεως σχολικών τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών,

7. Δι' εκάστην δημοσίαν πρακτικήν σχολήν συνιστάται σχολικόν Ταμείον, εάν τοιούτο δεν υφίσταται, ισχυουσών αναλόγως, ως προς τους πόρους, τον σκοπόν, την διοίκησιν, λειτουργία και διαχείρισιν αυτών, πασών των σχετικών διατάξεων των διεπουσών τα σχολικά ταμεία των μέσων δημοσίων Εμπορικών Σχολών.

8. Αι ισχύουσαι περί "Γενικού Ταμείου Εμπορικής Εκπαιδεύσεως" διατάξεις επί των μέσων Εμπορικών Σχολών εφαρμόζονται και επί των πρακτικών Εμπορικών Σχολών.

Άρθρον 21. 1, Εν εκάστη πρακτική Εμπορική Σχολή συνιστώνται τρεις έδραι καθηγητών και μία διδασκάλου.

2. Τα εν άρθρω 20 οριζόμενα μαθήματα κατανέμονται ως εξής.

α') Έδραι καθηγητών.

1) Έδρα Ελληνικών, Ιστορίας και Θρησκευτικών.

2) Έδρα Εμπορικών και Μαθηματικών,

3) Έδρα Εμπορευματολογίας Φυσικών και Γεωγραφίας, β') Έδρα διδασκάλου,

1) Έδρα Καλλιγραφίας, Δακτυλογραφίας και Γυμναστικής.

2) Το μάθημα της Γαλλικής γλώσσης ανατίθεται εις τίνα η πλείονας των καθηγητών των καταλαμβανόντων τας ως άνω τρεις έδρας καθηγητών, κατόπιν προτάσεως του Επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως,

Εν η δε περιπτώσει ουδείς, εκ των ως άνω καθηγητών συγκεντροί επαρκή προς διδασκαλίαν της Γαλλικής ειδικότητα επιτρέπεται ο διορισμός διά το μάθημα τούτο ιδίου καθηγητού, ως δοκίμου, εκτάκτου η προσωρινού.

3) Το μεν μόνιμον διδακτικόν προσωπικόν πρακτικής Εμπορικής Σχολής, το καταλαμβάνον τας, ως άνω, οριζομένας έδρας, αποτελείται εκ τριών τακτικών πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων καθηγητών, αναλόγως της ειδικότητος των; εξ ων το πολυ οι δύο δύνανται να έχωσιν τον βαθμόν πρωτοβαθμίου καθηγητού, και εξ ενός διδασκάλου πρωτοβαθμίου η δευτεροβαθμίου, το δε μη μόνιμον αποτελείται εκ δοκίμων καθηγητών η διδασκάλων και εξ εκτάκτων η προσωρινών τοιούτων.

4) Δόκιμοι καθηγηταί η διδάσκαλοι καταλαμβάνουσι κενήν έδραν καθηγητού η διδασκάλου αναλόγως της ειδικότητος των η αναπληρούσι τους εις ταύτας διορισθέντας τακτικούς καθηγητάς κωλυόμενους λόγω στρατεύσεως η υπέρ τους εξ μήνας, προβλεπομένης μακράς απουσίας λόγώ ασθενείας τούτων.

5) Εις εκτάκτους καθηγητάς η διδασκάλους, είτε εις ένα, είτε εις πλείονας, δύναται να ανατεθή η διδασκαλία μαθήματος τίνος, η πλειόνων, η και όλων,

Σελ. 766
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/767.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

έδρας τινός κενής ούσης, και εν ελλείψει η αδυναμία τακτικού η δοκίμου καθηγητού η διδασκάλου.

Επί πλέον δε εις τούτους δύναται να ανατεθή εν ανάγκη και η διδασκαλία μαθήματος τίνος η πλειόνων διαφόρων εδρώ".ι κατά πρότασιν του επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως.

6) Εις προσωρινούς καθηγητάς η διδασκάλους δύναται να ανατεθή η διδασκαλία εν ταις πρακτικαίς σχολαίς ομοίως, ως κατά τα, ως άνω οριζόμενα διά τους εκτάκτους, εν ελλείψει τακτικών δοκίμων η εκτάκτων.

Άρθρον 22. 1) Η Διεύθυνσις πρακτικής Σχολής ανατίθεται εις τον κατά βαθμόν ανώτερον και μεταξύ ομοιοβάθμων, εις τον εν τη Εμπορική" Εκπαιδεύσει αρχαιότερον μεταξύ των εν τη Σχολή υπηρετούντων καθηγητών τακτικών δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, ανακαλούμενης κατά τον αυτόν τρόπον, είτε λόγω μεταθέσεως εκ της Σχολής, είτε αν κριθή αναγκαίον τούτο εξ ετέρου υπηρεσιακού λόγου.

Τον Διευθυντήν απόντα η κωλυόμενον αναπληροί ο κατά βαθμόν ανώτερος η αρχαιότερος των λοιπών τακτικών καθηγητών και ούτω καθ' εξής και μέχρι του διδασκάλου της Σχολής.

2) Ο την Διεύθυνσιν της Σχολής αναλαμβάνων καθηγήτής λαμβάνει μηνιαίον επίδομα ίσον προς το 1)5 του μηνιαίου μισθού του.

3) Εν εκάστη πρακτική Σχολή διορίζεται επί βαθμώ κλητήρος δευτέρας τάξεως, εις επιστάτης αυτής εκτελών και χρέη καθαριστού.

Άρθρον 23. 1) Πάσαι αι διατάξεις αι αφορώσαι εις το διδακτικόν και υπηρεσιακόν προσωπικόν, τα προσόντα, τον τρόπον διορισμού, τας προαγωγάς και διαβαθμίσεις, τας αποδοχάς, τας προσαυξήσεις και συντάξεις, τας άδειας, την πειθαρχίαν και απόλυσιν, τα νοσήλεια, τας υποχρεωτικάς ώρας διδασκαλίας, την ανάθεσιν προσθέτου διδασκαλίας, και εν γένει τας υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού, αι ισχύουσα!, επί του προσωπικού των μέσων δημοσίων Εμπορικών Σχολών διατάξεις εφαρμόζονται και επί του προσωπικού των Πρακτικών Εμπορικών Σχολών, εφ' όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος.

2) Η λειτουργία των Πρακτικών Εμπορικών Σχολών, το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών, ο καθορισμός των καταβλητέων διδάκτρων, τελών εγγραφής και τελών εκδόσεως τίτλων, ως και πάσα ειδική λεπτομέρεια της λειτουργίας τούτων, μη προβλεπομένη υπό του παρόντος. και υπό της κειμένης νομοθεσίας περί μέσων Εμπορικών Σχολών, καθορίζονται διά Διατάγματος.

Άρθρον 24. Εκτός των ημερησίων πρακτικών Σχολών επιτρέπεται η ίδρυσις νυκτερινών Σχολών του αυτού τύπου και του αυτού κύκλου μαθημάτων προς τας Πρακτικάς Εμπορικάς Σχολάς διά την πρακτικήν μόρφωσιν προσώπων ανηκόντων εις Επαγγελματικάς τάξεις βοηθητικάς του εμπορίου υπό

Σελ. 767
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/768.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τας προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 3 του Ν.Δ. της 2 'Ιουλίου 1926 "περί καταργήσεως εμπορικών σχολών", και καθ' ον τρόπον ιδρύονται και λειτουργούσιν αι ημερήσιαι πρακτικαί εμπορικαί σχολαί, επιτρεπομένης πάσης διά του ιδρυτικού τούτου Διατάγματος, παρεκκλίσεως, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως επιβαλλομένης εκ των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των Σχολών τούτων.

Άρθρον 25. 1) Επιτρέπεται, όπως διά διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Συμβουλίου, εξ Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, λειτουργούσαι δημόσιαι και προς ταύτας εξομοιούμεναι Μέσαι τετρατάξιοι Εμπορικαί Σχολαί, μετατρέπονται εις πενταταξίους, διά της προσθήκης μιας κατωτέρας τάξεως, προπαρασκευαστικής,

2) Εις την προπαρασκευαστικήν την και πρώτην τάξιν πενταταξίου. Μέσης Εμπορικής Σχολής εισάγονται μετά ευδόκιμον εισιτήριον διοογωνισμόν, μαθηταί φέροντες είτε απολυτήριον εξαταξίου δημοτικού σχολείου είτε ενδεικτικόν προαγωγής β' τάξεως Ελληνικού σχολείου, η όμοιους τοις ανωτέρω τίτλους σπουδών αντιστοίχων τάξεων ετέρων Δημοσίων, ανεγνωρισμένων η μη, ομοταγών προς τα Δημόσια ιδιωτικών Ελληνικών εν ημεδαπή η αλλοδαπή η οιένων εν ημεδαπή Σχολών.

3) Αι περί Μεσούν τετραταξίων Εμπορικών Σχολών ισχύουσαι διατάξεις εφαρμόζονται και επί των πενταταξίων εξαιρέσει των περί προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων και ωρολογίου τοιούτου, περί ων ίδιαι ορισθήσονται εν τω περί μετατροπής, ως άνω Διατάγματι διατάξεις ως και πάσαι αι εκ τούτου σχετικαί λεπτομέρειαι.

4) Επιτρέπεται η προσθήκη μέχρι δύο εδρών τακτικών καθηγητών εις τας εις πενταταξίους μετατρεπομένας τετραταξίους Σχολάς, συμπληρωμένων διά δευτεροβαθμίων καθηγητών.

5) Αι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 "περί προσθήκης διατάξεων τινών εν τη κειμένη νομοθεσία, περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως" αι αφορώσαι εις την ανάθεσιν, προσθέτου διδασκαλίας εις το προσωπικόν των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών ισχύουσιν ομοίως και διά την εν ταις αυταϊς σχολαίς ανάθεσιν διδασκαλίας εις εκτάκτους καθηγητάς και διδασκάλους ιδιώτας η δημοσίους υπαλλήλους.

6) Χρόνος δημοσίας εμμίσθου πολιτικής υπηρεσίας κατά την έννοιαν των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.Δ. της 25 Σεπτεμβρίου 1924 "περί των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων κλπ.", είναι και ο ως συντάξιμος αναγνωρισθείς χρόνος προγενεστέρας πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας δημοσίων λειτουργών της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως.

7) Αι διατάξεις του έδ. 1 του άρθρου 3 του Νόμου 3336 έχουσιν εφαρμογήν και επί των υπηρετούντων εν Δημοσίαις Εμπορικαίς Σχολαίς τακτικών καθηγητών

Σελ. 768
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/769.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των νομικών μαθημάτων, μη απαιτουμένου ως προς την διαβάθμισιν τούτων του οριζομένου εν εδαφ, 1 του άρθρου 3 του Ν,Δ. της 18 Μαΐου 1923 "περί διαβαθμίσεως του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού της Μέσης Εκπαιδεύσεως ποσοστού των υπηρετούντων".

Άρθρον 31, Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος Ν. Δ. επιτρέπεται παρέκκλισις από των εν αυτώ τασσομένων προθεσμιών.

Πάσαι αι λεπτομέρειαι των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος κανονίζονται διά Διαταγμάτων.

Πάσα διάταξις αντικειμένη αμέσως η εμμέσως προς τας διατάξεις του παρόντος Ν,Δ, καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος, Ν.Δ, υποβληθησομένου εις την μέλλουσαν να συνέλθη Βουλήν άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημέτερον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1927.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο πρόεδρος

ΑΛ. ΖΑΪΜΗΣ

τα Μέλη A MΙΧAΛAKΟΠΟYΛΟΣ, Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ, Θ: ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, Ν. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΚΙΡΚΟΣ, Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΣ, A. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ.

49

Σελ. 769
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/770.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΤΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΕΣ

(π. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1928)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Π. Βουρλούμης

Περί μετατροπής των τετραταξίων Εμπορικών Σχολών

των νέων χωρών εις πενταταξίους και καταργήσεως

προσθέτων εδρών των λοιπών σχολών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 3633, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, στηριζομένη επί συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Η δευτέρα παράγραφος του από 20 Σεπτεμβρίου 1927 Διατάγματος "περί μετατροπής τετραταξίων Εμπορικών Σχολών εις πενταταξίους" τροποποιείται ως εξής:

Από του σχολικού έτους 1928-29 αι εν Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Καβάλλα, Ιωαννίνοις, Νέω Καρλοβασίω, Ηρακλείω, Χανίοις και εν Αθήναις Β' αρρένων δημόσιαι μέσαι Εμπορικαί Σχολαί ως και η εν Χίω προς τας Δημοσίας αφομοιωμένη Κοινοτική Εμπορική Σχολή, θέλουσι λειτουργήσει ως μέσαι πεντατάξιοι Εμπορικαί Σχολαί, των λοιπών εν τω κρατεί δημοσίων και των προς τοιαύτας εξωμοιωμένων Μέσων Εμπορικών Σχολών λειτουργουσών ως τετραταξίων".

Άρθρον 2. Αι δυνάμει του κατά το άνω άρθρον τροποποιουμένου Διατάγματος της 20 Σεπτεμβρίου 1927 και των από 15 Οκτωβρίου 1927, 5 Νοεμβρίου 1927, 12 Νοεμβρίου 1927 και 27 Ιανουαρίου 1927 Διαταγμάτων συσταθείσαι λόγω μετατροπής, πρόσθετοι έδραι καθηγητών και διδασκάλων.

α') Ελληνικών, εις τας Εμπορ. Σχολάς A' και Γ' αρρένων Αθηνών,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 201, τχ. Α'/29 Σεπτεμβρίου 1928.

Σελ. 770
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/771.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

θηλέων Αθηνών, Πειραιώς, Κερκύρας, Πατρών, Καλαμών, Σύρου, Βόλου ως και την εν Αργοστολίω Βαλλιάνειον,

β') Εμπορικών, εις τας Σχολάς Γ' αρρένων Αθηνών, Πατρών και Καλαμών,

γ') Εμπορευματολογίας, Φυσικών και Γεωγραφίας, εις την Εμπορικήν Σχολήν Σύρου.

δ') Υγιεινής, εις την Εμπορ. Σχολήν A' αρρένων Αθηνών, και ' ε') Στενογραφίας, εις τας Εμπορικάς Σχολάς θηλέων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από της ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργούνται,.

Συνιστώνται, δε από της ισχύος του παρόντος πρόσθετοι έδραι καθηγητών Ελληνικών ανά μία εις εκάστην των πενταταξίων Σχολών Κοζάνης, N. Καρλοβασίου και Χανίων.

Πασά διάταξις αντικείμενη εις τας διατάξεις του παρόντος Διατάγματος καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Ύδρα τη 21 Σεπτεμβρίου 1928

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

Σελ. 771
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/772.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Π. Διάταγμα / 28 Σεπτεμβρίου 1928)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Π. Βουρλούμης

Περί καθορισμού των διδακτέων εν ταις πενταταξίοις

μέσαις εμπορικαίς σχολαίς και εν ταις τριταξίοις

πρακτικαίς τοιαύταις μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του Νομοθετικού Διατάγματος της 12 Νοεμβρίου 1927 "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Νομ. Διατάγματος της 10 Σεπτεμβρίου 1926 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων περί ιδιωτικής εμπορικής εκπαιδεύσεως διατάξεων και προσθήκης ετέρων τοιούτων περί εμπορικής εκπαιδεύσεως εν γένει, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. 1. Τα διδασκόμενα εν ταις πενταταξίοις μέσαις εμπορικαίς σχολαίς αρρένων και θηλέων μαθήματα κατανέμονται κατατάξεις και εβδομαδιαίας ώρας, ως εξής:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 205, τχ. Α'/8 Οκτωβρίου 1928.

Προαιρετικά

A

B

Γ

Δ

E

A

B

Γ

Δ

E

Γερμανική γλώσσα

-

3

3

3

3

-

3

3

3

3

12

12

Ιταλική "

-

2

2

3

3

-

2

2

3

3

10

1ο

Σερβική "

-

2

2

3

3

-

2

2

3

3

10

10

η καθ' ομάδας

ΆΡ,

Θηλ.

Άρ.

Θηλ.

Άρ.

Θηλ

Άρ.

Θηλ.

A' ομάς

Β' ομάς

Γ' ομάς

Σύνολον

Γερμαν. γλώσσα 3

3

3

3

4

4

10

10

Ιταλική " 2

2

3

3

3

3

10

10

Σερβική " 2

2

3

3

4

4

9

9

Σελ. 772
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/773.gif&w=600&h=39317_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

"!

Ώραι και

καθ κατά

εβδομάδα

τάξεις

Σύνολο

Ωρών

MAΘΗΜΑΤΑ

Σχολαί

. αρρένων

 

Σχολαί

θηλέων

K

Σχολή

Αρρένων

Σχολή

Θηλέων·

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λ

Β

Γ

Δ

Ε

A

Β

Γ

Δ

Ε

Υποχρεωτικά

Ελληνικά

Γραμματική και Ασκήσεις

3

2

1

_

_

3

2

1

-

Συντακτικόν ..... .....

1

2

2

-

-

1

1

1

-

-

38

34

Εκθέσεις ........... ....

2

2

1

1

1

2

2

1

1

Κείμενα  ...... ......

5

4

4

4

3

4

4

3

4

3

(1 ) Εν οις και καθήκοντα πολίτου

Θρησκευτικά ..............

1

1 (2)

1 (2)

1

-

1

1

1 (2)

1

(2)1

3

4

.

Τεχνική Ιστορία ..... ....

2

2

1

_

-

2

2

1

-

5

5

Ιστορία Εμπορίου ..... ...

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

2

1

(2) Η Γ και Δ των αρρένων

και η Δ και E των

θηλέων θα συνδιδάσκωνται

υπό τύπον διαλέξεως

κατά Σάββατον.

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική .....

4

3

2

1

1

4

2

2

1

Στοιχεία Πρακτικής Γεωμετρ.

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-}

18

16

Στοιχεία Άλγεβρας ........

-

-

2

2

2

-

-

1

2

2

Έμποριολογία

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας .

2

2

-

-

-

2

1

-

-

-

" " Πειραματικής . .

_

2

2

1

_

_

2

2

1

" " Χημείας .

-

-

2

1

-

-

-

1

1

18

14

" Εμπορευματολογίας

-

-

-

2

2

-

-

-

2

1

Ασκήσεις Εργαστηριακαί . . .

-

-

-

1

1

-

-

-

-

(3)1

(3) Κατά 15θήμερον.

Σελ. 773
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/774.gif&w=600&h=39317_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι

και

καθ'

κατά

έβδομάδα

τάξεις

Σύνολον ωρών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχολαί

αρρένων

Σχολαί

θηλέων

Σχολή

Αρρένων

Σχολή

Θηλέων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

A

Β

Γ

Δ

Ε

A

Β

Γ

Δ

Ε

Γεωγραφία

Γενική Φυσική .............

Μαθηματική Εμπορική .....

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

8

7

Οικονομική ..............

Γαλλικά ....... .........

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

21

20

Αγγλικά .................

-

-

5

5

5

-

-

5

4

5

15

14

Εμπορικά

Έμποριολογέα ............

-

2

2

1

-

-

2

1

1

Λογιστική και Ασκήσεις ....

-

2

2

4

5

-

2

2

3

-

20

18

Αλληλογραφία ............

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

Νομικά

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου (4) .........

2

2

1

1

(4) Ως επίσης νομοθεσίας

" Πολιτικής Οικονομίας (=) ..........

1

2

7

5

συνεταιρισμών, Ναυτικού Δικαίου κτλ...

" Οικιακής Οικονομίας

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(5) Οικονομολογικών.

Τεχνικά

Καλλιγραφία ..............

3

2

1

-

-

3

2'

1

-

-

6

6

(6) Ιχνογραφία, κοπτική,

Δακτυλογραφία . . .........

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

2

3

ραπτική, επιδιορθώσεις

Στενογραφία .............

-

-

1

1

2

-

-

1

1

2

4

4

ειδών ιματισμού.

Χειροτεχνία ..............

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

_ 111

5) 10

πυρογραφία, χειροτεχνήματα

Γυμναστική ..............

3

3

2

2

2

3

3

2

2

2

12

12

και άλλα. (7) Συμπεριλαμβανομένης

Υγιεινή νοσηλευτική .......

-

-

-

-

-

-

-

1

IP

) 2

(8) 4

και της υγιεινής. (8) Υπό ιατρου γυναικός.

Σύνολον ........

33

35

37

38

37

33

35

36

37

37

Σελ. 774
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/775.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Το μάθημα της Υγιεινής, εν μεν ταις σχολαίς αρρένων διδάσκεται εν ελλείψει, διωρισμένου εκτάκτου σχολικού ιατρού υπό του γυμναστού η του καθηγητού των φυσικών εν τω οικείω τόπω και χρόνω ενεργούμενης και μιάς σειράς διαλέξεων μετά προβολών και άλλων μέσων προσφορών κατά το απόγευμα της Πέμπτης υπό ιατρού και ιδίως εν σχέσει προς τα επιπολάζοντα νοσήματα παρά τοις νέοις, εν δε ταις σχολαίς θηλέων μετά της νοσηλευτικής υπό της γυμνάστριας και υπό ιατρού γυναικός.

3. Η εγγραφή εις προαιρετικόν τι μάθημα συνεπάγεται υποχρεωτικήν παρακολούθησιν του μαθήματος τούτου καθ' όλον το σχολικον έτος, της διδομένης βαθμολογίας ούσης ιδιαιτέρας και μη σχετιζόμενης προς τον γενικον βαθμόν του μαθητού, όστις και υστερών εις προαιρετικόν τι μάθημα δύναται μεν να προαχθή, εφ' όσον η εις τα υποχρεωτικά μαθήματα βαθμολογία του επιτρέπει τούτο, υποχρεούται όμως να επαναλάβη την σπουδήν του προαιρετικού μαθήματος εν τη" αυτή τάξει, εν η εδιδάχθη τούτο και κατά το λήξαν σχολικόν έτος.

4. Όπου δεν διδάσκεται, το μάθημα της στενογραφίας, ελλείψει διδασκάλου, αι αντίστοιχοι ώραι διατίθενται εξ ίσου μεταξύ των εμπορικών και άλλου, μαθήματος πρωτεύοντος η δευτερεύοντος, εις ο τυχόν οι μαθηταί ύστερούσι, κατά την κρίσιν του Καθηγητικού Συλλόγου, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, παρεχομένης μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 2. 1. Διά την εν ταις μέσαις εμπορικαίς σχολαίς διδασκαλίαν των κειμένων του μαθήματος των Ελληνικών χρησιμοποιούνται χωρία εκ δοκίμων μεταφράσεων εις την νεοελληνικήν γλώσσαν, αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων η και εξ άλλων έργων της νεωτέρας Ελληνικής φιλολογίας σχετιζόμενα προς οικονομικά ζητήματα και εν γένει προσαρμοζόμενα προς τον πρακτικόν χαρακτήρα της εμπορικής εκπαιδεύσεως.

2. Δια την εν ταις αυταίς σχολαίς διδασκαλίαν της γραμματικής και ασκήσεων και του συντακτικού ως και διά της εφαρμογής τούτων χρησιμοποιούνται χωρία εκ των κειμένων των Ξενοφώντος Ελληνικών και του Ισοκράτους.

3. Διά Π.Δ. καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

'Άρθρον 3. 1. Το κατά το άρθρον 1 του παρόντος ωρολόγιον πρόγραμμα των εν ταις μέσαις πενταταξίοις εμπορικαίς σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων τίθεται εν ισχύι από του σχολικού έτους 1928-1929, της εφαρμογής τούτου αρχομένης κατά το σχολικόν τούτο έτος τμηματικώς από των δύο κατωτέρων τάξεων και επεκτεινόμενης βαθμιαίως και εις τας ανωτέρας τάξεις κατά τα επόμενα σχολικά έτη.

2. Μέχρι της κατά τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου πλήρους επεκτάσεως

Σελ. 775
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/776.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του ωρολογίου τούτου προγράμματος και εις τας υπολοίπους ανωτέρας τάξεις των πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών θέλουσιν εξακολουθήσει έφαρμοζόμεναι διά τας τάξεις ταύτας, καθόσον αφορά το ωρολόγιον πρόγραμμα των εν αυταίς διδακτέων μαθημάτων, αι διά τας αντιστοίχους τάξεις των μέσων τετραταξίων εμπορικών σχολών κείμεναι και ισχύουσαι διατάξεις. Άρθρον 4, 1, Επιτρέπεται η κατόπιν επιτυχούς κατατακτήριου εξετάσεως, συμφώνως ταις ισχυούσαις διά τας μέσας τετραταξίους εμπορικάς σχολάς διατάξεσι, κατάταξις εις την δευτέραν τάξιν πενταταξίου μέσης εμπορικής σχολής, την αντιστοιχούσαν προς την πρώτην τάξιν μέσης τετραταξίου εμπορικής σχολής, μαθητού κεκτημένου απολυτήριον Ελληνικού σχολείου.

2. Η εισιτήριος εξέτασις διά την κατωτάτην την και προπαρασκευαστικήν τάξιν μέσης πενταταξίου εμπορικής σχολής γίγνεται επί της διδαχθείσης εν τη Β' τάξει Ελληνικού σχολείου η εν τη έκτη τάξει εξαταξίου δημοτικού σχολείου ύλης, ενεργείται δε κατά τα λοιπά συμφώνως προς τας περί εισιτηρίων εξετάσεων εν μέσαις τετραταξίοις εμπορικαίς σχολαίς ισχύουσας διατάξεις.

Άρθρον 5. 1. Τα διδασκόμενα εν ταις τριταξίοις πρακτικαίς εμπορικαίς σχολαίς αρρένων και θηλέων μαθήματα κατανέμονται κατά τάξεις και εβδομαδιαίας ώρας ως εξής:

Σελ. 776
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/777.gif&w=600&h=39317_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι καθ' εβδομάδα και κατά τάξεις

Σύνολον ωρών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχολαί

άρρένων

Σχολαί

θηλέων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

A

Β

Γ

Α

Β

Γ

Σχολή

Αρρένων

Σχολή

Θηλέων

Θρησκευτικά ................

1

1

1

1

1

1

3

3

Ελληνικά

Γραμματική και Ασκήσεις . . .

2

2

1

2

2

1

5

5

Συντακτικόν " " ...

1

1

1

1

1

1

3

99

3 ,

Εκθέσεις ...................

2

2

1

2

2

1

5

22

5

22

Κείμενα νεοελληνικά. .......

3

3

3

3.

3

3

9

9

Ιστορία .......... .........

2

2

1

2

2

1

5 '

5

Μαθηματικά

Αριθμητική .... ............

4

4

4

4

3

4

12

13

12

12

Πρακτική Γεωμετρία ... .....

1

-

-

-

1

-

1

1

Εμπορικά

Εμποριολογία(1) ...... ....

2

1

1

2

1

1

4

4

(Ί) Εν αύτη" θα εξετάζωνται

Λογιστική και Ασκήσεις ......

2

4

4

2

4

4

10

.16

10} 16

συνοπτικώτατα και απλούστατα

Αλληλογραφία ............

-

1

1

-

1

1

2

2

τα κυριώτατα σημεία

Φυσικά

του Εμπορ. Δικαίου, ως και

Στοχεία φυσικής Ιστορίας .....

2

1

-

3

-

-

3

3

τα περί συνεταιρισμών, εργατ.

" " Πειραματικής .

1

2

-

1

1

-

3

2

νομοθεσίας και τελωνειακής

" Εμπορευματολογίας (2)

-

-

3

-

-

2

3

16

2

τοιαύτης.

" Γεωγραφίας. ......

2

2

2

2

2

2

6

6

" Υγιεινής ... ...

-

-

1

-

-

-

1

(2) "Ολως στοιχειωδώς πραγματογνωστικώς

Υγιεινή και νοσηλευτική (3) ....

-

-

-

-

1

2

3

 μέ βαθυτέραν

Τεχνικά

16

έξέτασιν των κυρίων προϊόντων

Καλλιγραφία ............ ...

3

2

2

3

2

1

7

10

6

της περιφερείας εκάστης Σχολής.

Δακτυλογραφία ..............

-

1

2

-

1

2

3

3

Χειροτεχνία . . ... ... ...

-

-

-

2

2

2

6

Γυμναστική ......... . . ...

8

3

3

3

2

2

16

.9

7 15

(3.) Διδακτέα υπό γυναικός ιατρού εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν. 

Γαλλικά ....... .... ... ...

3

4

5

3

4

5

12

12 Ι

 

Συνολον .... . .

34

36

36

36

36

36

Σελ. 777
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/778.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Οι πτυχιούχοι των τριταξίων πρακτικών εμπορικών σχολών αρρένων και θηλέων δικαιούνται να υφίστανται κατατακτήριον εξέτασιν διά την τρίτην τάξιν πενταταξίου μέσης εμπορικής σχολής.

Άρθρον 6. 1, Ο αριθμός των εν εκάστη τάξει πενταταξίου μέσης εμπορικής σχολής η τριταξίου πρακτικής εμπορικής σχολής εγγραφόμενων μαθητών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το κεκανονισμένον ανώτατον όριον των 15 μαθητών,

2. Εις περίπτωσιν συγκεντρώσεως μείζονος του ως άνω καθοριζομένου αριθμού μαθητών εν τάξει τινί εμπορικής σχολής επιτρέπεται, η υποδιαίρεσις της τάξεως ταύτης εις δύο τμήματα.

3. Πάσαι αι διατάξεις αι διέπουσαι τα της λειτουργίας των μέσων τετραταξίων εμπορικών σχολών, όσαι δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και εν τη λειτουργία των μεταταξίων μέσων, ως και των τριταξίων πρακτικών εμπορικών σχολών.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν "Υδρα τη 28 Σεπτεμβρίου 1928

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

Σελ. 778
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/779.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΑΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Σελ. 779
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/780.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 780
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/781.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 15 (27) Δεκεμβρίου 1836)

Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβόντες υπ' όψιν τας προτάσεις της επί των Ναυτικών Γραμματείας, και ακούσαντες την γνώμην του Ημετέρου Συμβουλίου της Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εφεξής:

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Περί δοκιμασίας και αναγνωρίσεως πλοιάρχων και κυβερνητών εμπορικών πλοίων

Άρθρ. 11, Οι διευθύνοντες τα πλοία β' κλάσεως ονομάζονται πλοίαρχοι, οι δε α' κυβερνήται.  Άρθρ. 12. Μετά την έκπνευσιν της διά των επομένων άρθρων 17, 18, 19 και 23 διδομένης προθεσμίας, δε επιτρέπεται εις κανένα των Ημετέρων υπηκόων, να διευθύνη πλοίον, αν δεν έχη δίπλωμα πλοιάρχου η κυβερνήτου πλοίου εμπορικού, η άδειαν της αρμοδίου λιμενικής Αρχής, διά την κυβέρνησιν μικρού πλοιαρίου.

Άρθρ. 13, Διά να λάβη τις δίπλωμα κυβερνήτου πλοίου εμπορικού, απαιτείται·

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 75/18 Δεκεμβρίου 1836.

Σελ. 781
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/782.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α'. Να έχη πλήρη είκοσιν έτη.

β', Νά μετήλθε την ναυτιλίαν τρία έτη τουλάχιστον η να έχρημάτισεν, η διευθυντής μικρού πλοίου εν έτος, η ναύκληρος εμπορικού πλοίου τρία έτη, η υπαξιωματικός β' τάξεως πολεμικού πλοίου δύω έτη, και να εξεπλήρωσε τα καθήκοντα του τιμίως και με ικανότητα.

γ'. Εξεταζόμενος εις το πρακτικόν μέρος της ναυτικής, να αναγνωρισθή ικανός διά το οποίον μέλλει να μετέλθη επάγγελμα.

Άρθρ. 14. Διά να λάβη τις δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού πλοίου απαιτείται·

α'. Να έχη πλήρη εικοσιδύο έτη.

β'. Να μετήλθε την ναυτιλίαν τέσσαρα έτη τουλάχιστον, η να εχρημάτισε κυβερνήτης υπέρ το εν έτος, η ναύκληρος εμπορικού πλοίου επέκεινα των 100 τόνων χωρητικότητος, τρία έτη, η υπαξιωματικός πρώτης τάξεως εις πολεμικόν πλοίον δύο έτη.

γ'. Εξεταζόμενος κατά το πρακτικόν και το θεωρητικόν μέρος της ναυτικής, να δώση αποχρώσας αποδείξεις ικανότητος, διά το οποίον μέλλει να μετέλθη έργον.

Τα περί των εξετάσεων θέλομεν κανονίσει επομένως δι' ιδιαιτέρου διατάγματος· εωσού δε γείνη τούτο, αι εξετάσεις θέλουν περιορίζεσθαι εις μόνον το πρακτικόν μέρος, κατά τας οδηγίας τας οποίας η επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας θέλει δώσει εις τους λιμενάρχας.

Άρθρ. 15. Εξαιρούνται των όρων των ανωτέρω άρθρων 13 και 14, οι αξιωματικοί του Ημετέρου πολεμικού ναυτικού. Ούτοι έχουν το δικαίωμα να διευθύνωσιν εμπορικά πλοία πάσης τάξεως, χωρίς να υποβάλλωνται εις εξετάσεις αφού λάβωσιν έντίμως την παραίτησίν των, η άδειαν απουσίας με ειδικήν έγκρισιν ν' αναδεχθώσι τοιαύτην διεύθυνσιν.

Άρθρ. 16. Δεν υπόκεινται εις τους όρους των §§ A.B. Γ. των άρθρων 13 και 14, όσοι διηύθυναν η διευθύνουν ήδη πλοία α', η β' κλάσεως· αρκεί να παρουσιάσωσι περί τούτου έγγραφον επίσημον του αξιωματικού του λιμένος εις τον οποίον ανήκουν, και λαμβάνουν δικαιωματικώς το δίπλωμα.

Εξαιρούνται και όσοι διηύθυναν η διευθύνουν ήδη πλοιάρια κατώτερα των πέντε τόνων, από τας υποχρεώσεις εις τας οποίας υπόκεινται κατά το άρθρ. 23 του παρόντος διατάγματος.

Άρθρ. 17. Έκαστος θέλων να γενή εις το εξής πλοίαρχος η κυβερνήτης οφείλει να παρουσιάζεται εις τον λιμενάρχην του ναυτικού τμήματος, εντός της περιφερείας του οποίου έχει την διαμονήν του, και να καθυποβάλλη την περί τούτου έκθεσίν του.

Εις την έκθεσιν ταύτην πρέπει να φανερώνεται καθαρώς·

α'. Το όνομα και το επώνυμον του αιτούντος το δίπλωμα.

β'. Η ηλικία, η πατρίς, και το μέρος της διαμονής του.

Σελ. 782
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/783.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ'. Η εποχή από της οποίας μετέρχεται την ναυτιλίαν

δ'. Τα ονόματα και το είδος των πολεμικών η εμπορικών πλοίων, επί των οποίων υπηρέτησε· τα ονόματα των πλοιάρχων αυτών η διάρκεια της υπηρεσίας και ο βαθμός τον οποίον είχεν εφ' εκάστου των ρηθέντων πλοίων.

Δι' εκάστην των περιστάσεων τούτων, οφείλει να εμφάνιση αποδείξεις επικυρωμένας από τας επιτόπιους Αρχάς,

Άρθρ. 18. Όλοι οι διευθύναντες η διευθύνοντες ήδη πλοία, α', και β'. κλάσεως, οφείλουν μετά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος, εντός τεσσάρων μηνών, εάν ευρίσκωνται εις το τμήμα της διαμονής των, η εντός έξ μηνών, εάν εις έτερον τμήμα του Βασιλείου, να καθυποβάλωσι την ανωτέρω έκθεσιν, συνάπτοντες και το κατά το άρθρον 16 επίσημον έγγραφον διά να λάβωσι το δίπλωμα των.

Άρθρ. 19. Δια τους πλοιάρχους και τους κυβερνήτας εμπορικών πλοίων, τους όντας εκτός του κράτους κατά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος, η εν τω προηγουμένω άρθρω προθεσμία άρχεται από της ημέρας, καθ' ην ούτοι φθάσωσιν εις πρώτον Ελληνικόν λιμένα,

Άρθρ. 20. Η λιμενική Αρχή λαμβάνουσα την έκθεσιν, και πληροφορουμένη περί της ακριβείας των εν αύτη προχωρεί εις την εξέτασιν των περί τα ναυτικά γνώσεων του αναφερομένου, κατά τας περί εξετάσεων γενικάς οδηγίας, της επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας, εις την οποίαν οφείλει να διευθύνη την έκθεσιν αυτού και τα πρακτικά της εξετάσεως μετά της γνωμοδοτήσεως της.

Άρθρ. 21. Εάν η γνωμοδότησις της λιμενικής Αρχής ήναι σύμφωνος μέ την αίτησιν του αναφερομένου, ει μεν αυτή αφορά την έκδοσιν διπλώματος κυβερνήτου εμπορικού πλοίου, η επί των Ναυτικών Γραμματεία της Επικρατείας εκδίδει απ' ευθείας αυτό, φέρον την υπογραφήν του Γραμματέως, και την σφραγίδα της Γραμματείας· ει δε αφορά την έκδοσιν διπλώματος πλοιάρχου, καθυποβάλλεται δι' αναφοράς της ιδίας Γραμματείας εις την Ημετέραν έγκρισιν μετά την οποίαν εκδίδεται το δίπλωμα.

'Αρθρ. 22. Τα διπλώματα πέμπονται εις τους αρμοδίους λιμενάρχας, οίτινες προσυπογράφοντες και καταχωρούντες αυτά εις το πρωτόκολλον, τα διευθύνουν εις την τελωνικήν Αρχήν του μέρους της διαμονής του πλοιάρχου η κυβερνήτου, διά να παραδοθώσιν εις αυτούς, λαμβανομένων δι' εκαστον μεν δίπλωμα πλοιάρχου, δραχ. δέκα, δι' έκαστον δε κυβερνήτου δραχ. εξ.

Τα δικαιώματα ταύτα παραχωρούνται εις το ταμείον των απομάχων του ναυτικού.

Άρθρ. 23. Οι ορισμοί των άρθρων 13 και 17 του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται εις τους κυβερνήτας μικρών πλοιαρίων κατωτέρας των 5 τόνων χωρητικότητος.

Ούτοι οφείλουν να παρουσιάζωνται μόνον ενώπιον της αρμοδίας λιμενικής

Σελ. 783
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 764
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  43 ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  (N, Διάταγμα / 12 Νοεμβρίου 1927)

  Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

  Υπουργός Ν. Βελέντζας

  Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν. Δ. της

  10 Σεπτεμβρίου 1926 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως

  των κειμένων περί ιδιωτικής εμπορικής εκπαιδεύσεως διατάξεων

  καί προσθήκης ετέρων τοιούτων περί εμπορικής εκπαιδεύσεως

  εν γένει"

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντες υπ' όψει την από 27 Αυγούστου 1927 απόφασιν της Βουλής "περί των Ν. Διαταγμάτων της δικτακτορικής περιόδου και εκδόσεως τοιούτων διαταγμάτων επειγούσης φύσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, στηριζόμενη εις σύμφωνον γνωμοδότησιν της υπό στοιχ. Κ' Συνεδριάσεως της 30 Οκτωβρίου 1927 συνεδριάσεως της αρμοδίας επί των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής συμφώνως προς το άρθρον 77 του Συντάγματος, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

  Κυρούμεν το από 10 Σεπτεμβρίου 1926 Νομοθ. Διάταγμα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων περί ιδιωτικής Εμπορικής Εκπαιδεύσεως διατάξεων και προσθήκης ετέρων τοιούτων περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως εν γένει"1 τροποποιούμενον ως εξής.

  Δ' Γενικαί διατάξεις περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως

  Άρθρον 20. 1) Υπό τας προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 3 του Ν. Δ. της 2 Ιουνίου 1926 "περί καταργήσεως Εμπορικών Σχολών" επιτρέπεται

  1. Το Ν. Διάταγμα αυτό δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ, αρ. 302, τχ. A'/14 Σεπτεμβρίου 1926. Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 258, τχ Α'/12 Νοεμβρίου 1927