Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 770-789 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/770.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΤΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΕΣ

(π. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1928)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Π. Βουρλούμης

Περί μετατροπής των τετραταξίων Εμπορικών Σχολών

των νέων χωρών εις πενταταξίους και καταργήσεως

προσθέτων εδρών των λοιπών σχολών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 3633, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, στηριζομένη επί συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Η δευτέρα παράγραφος του από 20 Σεπτεμβρίου 1927 Διατάγματος "περί μετατροπής τετραταξίων Εμπορικών Σχολών εις πενταταξίους" τροποποιείται ως εξής:

Από του σχολικού έτους 1928-29 αι εν Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Καβάλλα, Ιωαννίνοις, Νέω Καρλοβασίω, Ηρακλείω, Χανίοις και εν Αθήναις Β' αρρένων δημόσιαι μέσαι Εμπορικαί Σχολαί ως και η εν Χίω προς τας Δημοσίας αφομοιωμένη Κοινοτική Εμπορική Σχολή, θέλουσι λειτουργήσει ως μέσαι πεντατάξιοι Εμπορικαί Σχολαί, των λοιπών εν τω κρατεί δημοσίων και των προς τοιαύτας εξωμοιωμένων Μέσων Εμπορικών Σχολών λειτουργουσών ως τετραταξίων".

Άρθρον 2. Αι δυνάμει του κατά το άνω άρθρον τροποποιουμένου Διατάγματος της 20 Σεπτεμβρίου 1927 και των από 15 Οκτωβρίου 1927, 5 Νοεμβρίου 1927, 12 Νοεμβρίου 1927 και 27 Ιανουαρίου 1927 Διαταγμάτων συσταθείσαι λόγω μετατροπής, πρόσθετοι έδραι καθηγητών και διδασκάλων.

α') Ελληνικών, εις τας Εμπορ. Σχολάς A' και Γ' αρρένων Αθηνών,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 201, τχ. Α'/29 Σεπτεμβρίου 1928.

Σελ. 770
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/771.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

θηλέων Αθηνών, Πειραιώς, Κερκύρας, Πατρών, Καλαμών, Σύρου, Βόλου ως και την εν Αργοστολίω Βαλλιάνειον,

β') Εμπορικών, εις τας Σχολάς Γ' αρρένων Αθηνών, Πατρών και Καλαμών,

γ') Εμπορευματολογίας, Φυσικών και Γεωγραφίας, εις την Εμπορικήν Σχολήν Σύρου.

δ') Υγιεινής, εις την Εμπορ. Σχολήν A' αρρένων Αθηνών, και ' ε') Στενογραφίας, εις τας Εμπορικάς Σχολάς θηλέων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από της ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργούνται,.

Συνιστώνται, δε από της ισχύος του παρόντος πρόσθετοι έδραι καθηγητών Ελληνικών ανά μία εις εκάστην των πενταταξίων Σχολών Κοζάνης, N. Καρλοβασίου και Χανίων.

Πασά διάταξις αντικείμενη εις τας διατάξεις του παρόντος Διατάγματος καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Ύδρα τη 21 Σεπτεμβρίου 1928

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

Σελ. 771
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/772.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Π. Διάταγμα / 28 Σεπτεμβρίου 1928)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Π. Βουρλούμης

Περί καθορισμού των διδακτέων εν ταις πενταταξίοις

μέσαις εμπορικαίς σχολαίς και εν ταις τριταξίοις

πρακτικαίς τοιαύταις μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του Νομοθετικού Διατάγματος της 12 Νοεμβρίου 1927 "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Νομ. Διατάγματος της 10 Σεπτεμβρίου 1926 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων περί ιδιωτικής εμπορικής εκπαιδεύσεως διατάξεων και προσθήκης ετέρων τοιούτων περί εμπορικής εκπαιδεύσεως εν γένει, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. 1. Τα διδασκόμενα εν ταις πενταταξίοις μέσαις εμπορικαίς σχολαίς αρρένων και θηλέων μαθήματα κατανέμονται κατατάξεις και εβδομαδιαίας ώρας, ως εξής:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 205, τχ. Α'/8 Οκτωβρίου 1928.

Προαιρετικά

A

B

Γ

Δ

E

A

B

Γ

Δ

E

Γερμανική γλώσσα

-

3

3

3

3

-

3

3

3

3

12

12

Ιταλική "

-

2

2

3

3

-

2

2

3

3

10

1ο

Σερβική "

-

2

2

3

3

-

2

2

3

3

10

10

η καθ' ομάδας

ΆΡ,

Θηλ.

Άρ.

Θηλ.

Άρ.

Θηλ

Άρ.

Θηλ.

A' ομάς

Β' ομάς

Γ' ομάς

Σύνολον

Γερμαν. γλώσσα 3

3

3

3

4

4

10

10

Ιταλική " 2

2

3

3

3

3

10

10

Σερβική " 2

2

3

3

4

4

9

9

Σελ. 772
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/773.gif&w=600&h=39317_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

"!

Ώραι και

καθ κατά

εβδομάδα

τάξεις

Σύνολο

Ωρών

MAΘΗΜΑΤΑ

Σχολαί

. αρρένων

 

Σχολαί

θηλέων

K

Σχολή

Αρρένων

Σχολή

Θηλέων·

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λ

Β

Γ

Δ

Ε

A

Β

Γ

Δ

Ε

Υποχρεωτικά

Ελληνικά

Γραμματική και Ασκήσεις

3

2

1

_

_

3

2

1

-

Συντακτικόν ..... .....

1

2

2

-

-

1

1

1

-

-

38

34

Εκθέσεις ........... ....

2

2

1

1

1

2

2

1

1

Κείμενα  ...... ......

5

4

4

4

3

4

4

3

4

3

(1 ) Εν οις και καθήκοντα πολίτου

Θρησκευτικά ..............

1

1 (2)

1 (2)

1

-

1

1

1 (2)

1

(2)1

3

4

.

Τεχνική Ιστορία ..... ....

2

2

1

_

-

2

2

1

-

5

5

Ιστορία Εμπορίου ..... ...

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

2

1

(2) Η Γ και Δ των αρρένων

και η Δ και E των

θηλέων θα συνδιδάσκωνται

υπό τύπον διαλέξεως

κατά Σάββατον.

Μαθηματικά

Εμπορική Αριθμητική .....

4

3

2

1

1

4

2

2

1

Στοιχεία Πρακτικής Γεωμετρ.

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-}

18

16

Στοιχεία Άλγεβρας ........

-

-

2

2

2

-

-

1

2

2

Έμποριολογία

Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας .

2

2

-

-

-

2

1

-

-

-

" " Πειραματικής . .

_

2

2

1

_

_

2

2

1

" " Χημείας .

-

-

2

1

-

-

-

1

1

18

14

" Εμπορευματολογίας

-

-

-

2

2

-

-

-

2

1

Ασκήσεις Εργαστηριακαί . . .

-

-

-

1

1

-

-

-

-

(3)1

(3) Κατά 15θήμερον.

Σελ. 773
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/774.gif&w=600&h=39317_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι

και

καθ'

κατά

έβδομάδα

τάξεις

Σύνολον ωρών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχολαί

αρρένων

Σχολαί

θηλέων

Σχολή

Αρρένων

Σχολή

Θηλέων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

A

Β

Γ

Δ

Ε

A

Β

Γ

Δ

Ε

Γεωγραφία

Γενική Φυσική .............

Μαθηματική Εμπορική .....

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

8

7

Οικονομική ..............

Γαλλικά ....... .........

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

21

20

Αγγλικά .................

-

-

5

5

5

-

-

5

4

5

15

14

Εμπορικά

Έμποριολογέα ............

-

2

2

1

-

-

2

1

1

Λογιστική και Ασκήσεις ....

-

2

2

4

5

-

2

2

3

-

20

18

Αλληλογραφία ............

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

Νομικά

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου (4) .........

2

2

1

1

(4) Ως επίσης νομοθεσίας

" Πολιτικής Οικονομίας (=) ..........

1

2

7

5

συνεταιρισμών, Ναυτικού Δικαίου κτλ...

" Οικιακής Οικονομίας

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(5) Οικονομολογικών.

Τεχνικά

Καλλιγραφία ..............

3

2

1

-

-

3

2'

1

-

-

6

6

(6) Ιχνογραφία, κοπτική,

Δακτυλογραφία . . .........

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

2

3

ραπτική, επιδιορθώσεις

Στενογραφία .............

-

-

1

1

2

-

-

1

1

2

4

4

ειδών ιματισμού.

Χειροτεχνία ..............

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

_ 111

5) 10

πυρογραφία, χειροτεχνήματα

Γυμναστική ..............

3

3

2

2

2

3

3

2

2

2

12

12

και άλλα. (7) Συμπεριλαμβανομένης

Υγιεινή νοσηλευτική .......

-

-

-

-

-

-

-

1

IP

) 2

(8) 4

και της υγιεινής. (8) Υπό ιατρου γυναικός.

Σύνολον ........

33

35

37

38

37

33

35

36

37

37

Σελ. 774
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/775.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Το μάθημα της Υγιεινής, εν μεν ταις σχολαίς αρρένων διδάσκεται εν ελλείψει, διωρισμένου εκτάκτου σχολικού ιατρού υπό του γυμναστού η του καθηγητού των φυσικών εν τω οικείω τόπω και χρόνω ενεργούμενης και μιάς σειράς διαλέξεων μετά προβολών και άλλων μέσων προσφορών κατά το απόγευμα της Πέμπτης υπό ιατρού και ιδίως εν σχέσει προς τα επιπολάζοντα νοσήματα παρά τοις νέοις, εν δε ταις σχολαίς θηλέων μετά της νοσηλευτικής υπό της γυμνάστριας και υπό ιατρού γυναικός.

3. Η εγγραφή εις προαιρετικόν τι μάθημα συνεπάγεται υποχρεωτικήν παρακολούθησιν του μαθήματος τούτου καθ' όλον το σχολικον έτος, της διδομένης βαθμολογίας ούσης ιδιαιτέρας και μη σχετιζόμενης προς τον γενικον βαθμόν του μαθητού, όστις και υστερών εις προαιρετικόν τι μάθημα δύναται μεν να προαχθή, εφ' όσον η εις τα υποχρεωτικά μαθήματα βαθμολογία του επιτρέπει τούτο, υποχρεούται όμως να επαναλάβη την σπουδήν του προαιρετικού μαθήματος εν τη" αυτή τάξει, εν η εδιδάχθη τούτο και κατά το λήξαν σχολικόν έτος.

4. Όπου δεν διδάσκεται, το μάθημα της στενογραφίας, ελλείψει διδασκάλου, αι αντίστοιχοι ώραι διατίθενται εξ ίσου μεταξύ των εμπορικών και άλλου, μαθήματος πρωτεύοντος η δευτερεύοντος, εις ο τυχόν οι μαθηταί ύστερούσι, κατά την κρίσιν του Καθηγητικού Συλλόγου, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, παρεχομένης μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 2. 1. Διά την εν ταις μέσαις εμπορικαίς σχολαίς διδασκαλίαν των κειμένων του μαθήματος των Ελληνικών χρησιμοποιούνται χωρία εκ δοκίμων μεταφράσεων εις την νεοελληνικήν γλώσσαν, αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων η και εξ άλλων έργων της νεωτέρας Ελληνικής φιλολογίας σχετιζόμενα προς οικονομικά ζητήματα και εν γένει προσαρμοζόμενα προς τον πρακτικόν χαρακτήρα της εμπορικής εκπαιδεύσεως.

2. Δια την εν ταις αυταίς σχολαίς διδασκαλίαν της γραμματικής και ασκήσεων και του συντακτικού ως και διά της εφαρμογής τούτων χρησιμοποιούνται χωρία εκ των κειμένων των Ξενοφώντος Ελληνικών και του Ισοκράτους.

3. Διά Π.Δ. καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

'Άρθρον 3. 1. Το κατά το άρθρον 1 του παρόντος ωρολόγιον πρόγραμμα των εν ταις μέσαις πενταταξίοις εμπορικαίς σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων τίθεται εν ισχύι από του σχολικού έτους 1928-1929, της εφαρμογής τούτου αρχομένης κατά το σχολικόν τούτο έτος τμηματικώς από των δύο κατωτέρων τάξεων και επεκτεινόμενης βαθμιαίως και εις τας ανωτέρας τάξεις κατά τα επόμενα σχολικά έτη.

2. Μέχρι της κατά τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου πλήρους επεκτάσεως

Σελ. 775
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/776.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του ωρολογίου τούτου προγράμματος και εις τας υπολοίπους ανωτέρας τάξεις των πενταταξίων μέσων εμπορικών σχολών θέλουσιν εξακολουθήσει έφαρμοζόμεναι διά τας τάξεις ταύτας, καθόσον αφορά το ωρολόγιον πρόγραμμα των εν αυταίς διδακτέων μαθημάτων, αι διά τας αντιστοίχους τάξεις των μέσων τετραταξίων εμπορικών σχολών κείμεναι και ισχύουσαι διατάξεις. Άρθρον 4, 1, Επιτρέπεται η κατόπιν επιτυχούς κατατακτήριου εξετάσεως, συμφώνως ταις ισχυούσαις διά τας μέσας τετραταξίους εμπορικάς σχολάς διατάξεσι, κατάταξις εις την δευτέραν τάξιν πενταταξίου μέσης εμπορικής σχολής, την αντιστοιχούσαν προς την πρώτην τάξιν μέσης τετραταξίου εμπορικής σχολής, μαθητού κεκτημένου απολυτήριον Ελληνικού σχολείου.

2. Η εισιτήριος εξέτασις διά την κατωτάτην την και προπαρασκευαστικήν τάξιν μέσης πενταταξίου εμπορικής σχολής γίγνεται επί της διδαχθείσης εν τη Β' τάξει Ελληνικού σχολείου η εν τη έκτη τάξει εξαταξίου δημοτικού σχολείου ύλης, ενεργείται δε κατά τα λοιπά συμφώνως προς τας περί εισιτηρίων εξετάσεων εν μέσαις τετραταξίοις εμπορικαίς σχολαίς ισχύουσας διατάξεις.

Άρθρον 5. 1. Τα διδασκόμενα εν ταις τριταξίοις πρακτικαίς εμπορικαίς σχολαίς αρρένων και θηλέων μαθήματα κατανέμονται κατά τάξεις και εβδομαδιαίας ώρας ως εξής:

Σελ. 776
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/777.gif&w=600&h=39317_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι καθ' εβδομάδα και κατά τάξεις

Σύνολον ωρών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχολαί

άρρένων

Σχολαί

θηλέων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

A

Β

Γ

Α

Β

Γ

Σχολή

Αρρένων

Σχολή

Θηλέων

Θρησκευτικά ................

1

1

1

1

1

1

3

3

Ελληνικά

Γραμματική και Ασκήσεις . . .

2

2

1

2

2

1

5

5

Συντακτικόν " " ...

1

1

1

1

1

1

3

99

3 ,

Εκθέσεις ...................

2

2

1

2

2

1

5

22

5

22

Κείμενα νεοελληνικά. .......

3

3

3

3.

3

3

9

9

Ιστορία .......... .........

2

2

1

2

2

1

5 '

5

Μαθηματικά

Αριθμητική .... ............

4

4

4

4

3

4

12

13

12

12

Πρακτική Γεωμετρία ... .....

1

-

-

-

1

-

1

1

Εμπορικά

Εμποριολογία(1) ...... ....

2

1

1

2

1

1

4

4

(Ί) Εν αύτη" θα εξετάζωνται

Λογιστική και Ασκήσεις ......

2

4

4

2

4

4

10

.16

10} 16

συνοπτικώτατα και απλούστατα

Αλληλογραφία ............

-

1

1

-

1

1

2

2

τα κυριώτατα σημεία

Φυσικά

του Εμπορ. Δικαίου, ως και

Στοχεία φυσικής Ιστορίας .....

2

1

-

3

-

-

3

3

τα περί συνεταιρισμών, εργατ.

" " Πειραματικής .

1

2

-

1

1

-

3

2

νομοθεσίας και τελωνειακής

" Εμπορευματολογίας (2)

-

-

3

-

-

2

3

16

2

τοιαύτης.

" Γεωγραφίας. ......

2

2

2

2

2

2

6

6

" Υγιεινής ... ...

-

-

1

-

-

-

1

(2) "Ολως στοιχειωδώς πραγματογνωστικώς

Υγιεινή και νοσηλευτική (3) ....

-

-

-

-

1

2

3

 μέ βαθυτέραν

Τεχνικά

16

έξέτασιν των κυρίων προϊόντων

Καλλιγραφία ............ ...

3

2

2

3

2

1

7

10

6

της περιφερείας εκάστης Σχολής.

Δακτυλογραφία ..............

-

1

2

-

1

2

3

3

Χειροτεχνία . . ... ... ...

-

-

-

2

2

2

6

Γυμναστική ......... . . ...

8

3

3

3

2

2

16

.9

7 15

(3.) Διδακτέα υπό γυναικός ιατρού εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν. 

Γαλλικά ....... .... ... ...

3

4

5

3

4

5

12

12 Ι

 

Συνολον .... . .

34

36

36

36

36

36

Σελ. 777
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/778.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Οι πτυχιούχοι των τριταξίων πρακτικών εμπορικών σχολών αρρένων και θηλέων δικαιούνται να υφίστανται κατατακτήριον εξέτασιν διά την τρίτην τάξιν πενταταξίου μέσης εμπορικής σχολής.

Άρθρον 6. 1, Ο αριθμός των εν εκάστη τάξει πενταταξίου μέσης εμπορικής σχολής η τριταξίου πρακτικής εμπορικής σχολής εγγραφόμενων μαθητών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το κεκανονισμένον ανώτατον όριον των 15 μαθητών,

2. Εις περίπτωσιν συγκεντρώσεως μείζονος του ως άνω καθοριζομένου αριθμού μαθητών εν τάξει τινί εμπορικής σχολής επιτρέπεται, η υποδιαίρεσις της τάξεως ταύτης εις δύο τμήματα.

3. Πάσαι αι διατάξεις αι διέπουσαι τα της λειτουργίας των μέσων τετραταξίων εμπορικών σχολών, όσαι δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και εν τη λειτουργία των μεταταξίων μέσων, ως και των τριταξίων πρακτικών εμπορικών σχολών.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν "Υδρα τη 28 Σεπτεμβρίου 1928

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

Σελ. 778
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/779.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΑΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Σελ. 779
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/780.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 780
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/781.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 15 (27) Δεκεμβρίου 1836)

Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβόντες υπ' όψιν τας προτάσεις της επί των Ναυτικών Γραμματείας, και ακούσαντες την γνώμην του Ημετέρου Συμβουλίου της Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εφεξής:

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Περί δοκιμασίας και αναγνωρίσεως πλοιάρχων και κυβερνητών εμπορικών πλοίων

Άρθρ. 11, Οι διευθύνοντες τα πλοία β' κλάσεως ονομάζονται πλοίαρχοι, οι δε α' κυβερνήται.  Άρθρ. 12. Μετά την έκπνευσιν της διά των επομένων άρθρων 17, 18, 19 και 23 διδομένης προθεσμίας, δε επιτρέπεται εις κανένα των Ημετέρων υπηκόων, να διευθύνη πλοίον, αν δεν έχη δίπλωμα πλοιάρχου η κυβερνήτου πλοίου εμπορικού, η άδειαν της αρμοδίου λιμενικής Αρχής, διά την κυβέρνησιν μικρού πλοιαρίου.

Άρθρ. 13, Διά να λάβη τις δίπλωμα κυβερνήτου πλοίου εμπορικού, απαιτείται·

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 75/18 Δεκεμβρίου 1836.

Σελ. 781
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/782.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α'. Να έχη πλήρη είκοσιν έτη.

β', Νά μετήλθε την ναυτιλίαν τρία έτη τουλάχιστον η να έχρημάτισεν, η διευθυντής μικρού πλοίου εν έτος, η ναύκληρος εμπορικού πλοίου τρία έτη, η υπαξιωματικός β' τάξεως πολεμικού πλοίου δύω έτη, και να εξεπλήρωσε τα καθήκοντα του τιμίως και με ικανότητα.

γ'. Εξεταζόμενος εις το πρακτικόν μέρος της ναυτικής, να αναγνωρισθή ικανός διά το οποίον μέλλει να μετέλθη επάγγελμα.

Άρθρ. 14. Διά να λάβη τις δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού πλοίου απαιτείται·

α'. Να έχη πλήρη εικοσιδύο έτη.

β'. Να μετήλθε την ναυτιλίαν τέσσαρα έτη τουλάχιστον, η να εχρημάτισε κυβερνήτης υπέρ το εν έτος, η ναύκληρος εμπορικού πλοίου επέκεινα των 100 τόνων χωρητικότητος, τρία έτη, η υπαξιωματικός πρώτης τάξεως εις πολεμικόν πλοίον δύο έτη.

γ'. Εξεταζόμενος κατά το πρακτικόν και το θεωρητικόν μέρος της ναυτικής, να δώση αποχρώσας αποδείξεις ικανότητος, διά το οποίον μέλλει να μετέλθη έργον.

Τα περί των εξετάσεων θέλομεν κανονίσει επομένως δι' ιδιαιτέρου διατάγματος· εωσού δε γείνη τούτο, αι εξετάσεις θέλουν περιορίζεσθαι εις μόνον το πρακτικόν μέρος, κατά τας οδηγίας τας οποίας η επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας θέλει δώσει εις τους λιμενάρχας.

Άρθρ. 15. Εξαιρούνται των όρων των ανωτέρω άρθρων 13 και 14, οι αξιωματικοί του Ημετέρου πολεμικού ναυτικού. Ούτοι έχουν το δικαίωμα να διευθύνωσιν εμπορικά πλοία πάσης τάξεως, χωρίς να υποβάλλωνται εις εξετάσεις αφού λάβωσιν έντίμως την παραίτησίν των, η άδειαν απουσίας με ειδικήν έγκρισιν ν' αναδεχθώσι τοιαύτην διεύθυνσιν.

Άρθρ. 16. Δεν υπόκεινται εις τους όρους των §§ A.B. Γ. των άρθρων 13 και 14, όσοι διηύθυναν η διευθύνουν ήδη πλοία α', η β' κλάσεως· αρκεί να παρουσιάσωσι περί τούτου έγγραφον επίσημον του αξιωματικού του λιμένος εις τον οποίον ανήκουν, και λαμβάνουν δικαιωματικώς το δίπλωμα.

Εξαιρούνται και όσοι διηύθυναν η διευθύνουν ήδη πλοιάρια κατώτερα των πέντε τόνων, από τας υποχρεώσεις εις τας οποίας υπόκεινται κατά το άρθρ. 23 του παρόντος διατάγματος.

Άρθρ. 17. Έκαστος θέλων να γενή εις το εξής πλοίαρχος η κυβερνήτης οφείλει να παρουσιάζεται εις τον λιμενάρχην του ναυτικού τμήματος, εντός της περιφερείας του οποίου έχει την διαμονήν του, και να καθυποβάλλη την περί τούτου έκθεσίν του.

Εις την έκθεσιν ταύτην πρέπει να φανερώνεται καθαρώς·

α'. Το όνομα και το επώνυμον του αιτούντος το δίπλωμα.

β'. Η ηλικία, η πατρίς, και το μέρος της διαμονής του.

Σελ. 782
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/783.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ'. Η εποχή από της οποίας μετέρχεται την ναυτιλίαν

δ'. Τα ονόματα και το είδος των πολεμικών η εμπορικών πλοίων, επί των οποίων υπηρέτησε· τα ονόματα των πλοιάρχων αυτών η διάρκεια της υπηρεσίας και ο βαθμός τον οποίον είχεν εφ' εκάστου των ρηθέντων πλοίων.

Δι' εκάστην των περιστάσεων τούτων, οφείλει να εμφάνιση αποδείξεις επικυρωμένας από τας επιτόπιους Αρχάς,

Άρθρ. 18. Όλοι οι διευθύναντες η διευθύνοντες ήδη πλοία, α', και β'. κλάσεως, οφείλουν μετά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος, εντός τεσσάρων μηνών, εάν ευρίσκωνται εις το τμήμα της διαμονής των, η εντός έξ μηνών, εάν εις έτερον τμήμα του Βασιλείου, να καθυποβάλωσι την ανωτέρω έκθεσιν, συνάπτοντες και το κατά το άρθρον 16 επίσημον έγγραφον διά να λάβωσι το δίπλωμα των.

Άρθρ. 19. Δια τους πλοιάρχους και τους κυβερνήτας εμπορικών πλοίων, τους όντας εκτός του κράτους κατά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος, η εν τω προηγουμένω άρθρω προθεσμία άρχεται από της ημέρας, καθ' ην ούτοι φθάσωσιν εις πρώτον Ελληνικόν λιμένα,

Άρθρ. 20. Η λιμενική Αρχή λαμβάνουσα την έκθεσιν, και πληροφορουμένη περί της ακριβείας των εν αύτη προχωρεί εις την εξέτασιν των περί τα ναυτικά γνώσεων του αναφερομένου, κατά τας περί εξετάσεων γενικάς οδηγίας, της επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας, εις την οποίαν οφείλει να διευθύνη την έκθεσιν αυτού και τα πρακτικά της εξετάσεως μετά της γνωμοδοτήσεως της.

Άρθρ. 21. Εάν η γνωμοδότησις της λιμενικής Αρχής ήναι σύμφωνος μέ την αίτησιν του αναφερομένου, ει μεν αυτή αφορά την έκδοσιν διπλώματος κυβερνήτου εμπορικού πλοίου, η επί των Ναυτικών Γραμματεία της Επικρατείας εκδίδει απ' ευθείας αυτό, φέρον την υπογραφήν του Γραμματέως, και την σφραγίδα της Γραμματείας· ει δε αφορά την έκδοσιν διπλώματος πλοιάρχου, καθυποβάλλεται δι' αναφοράς της ιδίας Γραμματείας εις την Ημετέραν έγκρισιν μετά την οποίαν εκδίδεται το δίπλωμα.

'Αρθρ. 22. Τα διπλώματα πέμπονται εις τους αρμοδίους λιμενάρχας, οίτινες προσυπογράφοντες και καταχωρούντες αυτά εις το πρωτόκολλον, τα διευθύνουν εις την τελωνικήν Αρχήν του μέρους της διαμονής του πλοιάρχου η κυβερνήτου, διά να παραδοθώσιν εις αυτούς, λαμβανομένων δι' εκαστον μεν δίπλωμα πλοιάρχου, δραχ. δέκα, δι' έκαστον δε κυβερνήτου δραχ. εξ.

Τα δικαιώματα ταύτα παραχωρούνται εις το ταμείον των απομάχων του ναυτικού.

Άρθρ. 23. Οι ορισμοί των άρθρων 13 και 17 του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται εις τους κυβερνήτας μικρών πλοιαρίων κατωτέρας των 5 τόνων χωρητικότητος.

Ούτοι οφείλουν να παρουσιάζωνται μόνον ενώπιον της αρμοδίας λιμενικής

Σελ. 783
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/784.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αρχής, και ν' αποδεικνύωσι δι' εγνωσμένων μαρτύρων ότι μετήλθον δύο έτη την αλιείαν, η την ναυτιλίαν, και ότι έχουν την εις τούτο απαιτουμένην ικανότητα, διά να λάβωσι την άδειαν να κυβερνώσιν, Η άδεια αύτη εκδίδεται από την επί του λιμένος Αρχήν, καταχωρίζεται εις το βιβλίον του λιμένος και παραδίδεται εις ον τινά ανήκει, επί πληρωμή δικαιώματος δύο δραχμών κατατιθεμένων επίσης εις το ταμείον των απομάχων του ναυτικού.

Η άδεια αυτή ισχύει διά βίου· ως προς τους κυβερνήσαντας, η κυβερνώντας , ήδη τοιαύτα πλοιάρια ισχύουν οι όροι του άρθρου 18.

Άρθρ. 24. Απαγορεύεται αυστηρώς εις τας επί των λιμένων Αρχάς, να δίδωσι την κατά το προηγούμενον άρθρον 23, άδειαν της Κυβερνήσεως, εις παίδας ηλικίας κατωτέρας των 16 ετών, και αν άλλως ούτοι προκατετάχθησαν ως ναύται, γ', τάξεως, επί πολεμικών η εμπορικών πλοίων.

Πάσα παράβασις της απαγορεύσεως ταύτης, εκ μέρους της επί του λιμένος Αρχής, τιμωρείται πειθαρχικώς με πρόστιμον 25, μέχρις εκατόν δραχμών.

To πρόστιμον τούτο, καθώς και όλα τα λοιπά περί ων διαλαμβάνειν ο παρών κανονισμός, κατατίθενται εις το ταμείον των απομάχων του ναυτικού.

Άρθρ. 25. Όστις μετά την έκπνευσιν των κατά το άρθρον 17, 18, 19 και 23, προθεσμιών ευρεθή μετερχόμενος το έργον πλοιάρχου η κυβερνήτου άνευ διπλώματος η αδείας, ει μεν διευθύνη μικρόν πλοιάριον κατωτέρας των πέντε τόνων χωρητικότητος, υποβάλλεται εις πρόστιμον δέκα, μέχρι τεσσαρακοντα δραχμών, ειδέ κυβερνά πλοίον πρώτης κλάσεως, εις πρόστιμον πεντήκοντα έως εκατόν δραχμών. Εάν δε διευθύνη πλοίον δευτέρας κλάσεως, εις πρόστιμον 50 μέχρι 500 δραχμών,

Εν Αθήναις την 15 (27) Δεκεμβρίου 1836

Εν ονόματι και κατ' ιδιαιτέραν διαταγήν της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως, Το Υπουργικόν Συμβούλιον,

ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ, Ι. ΡΙΖΟΣ, ΣΜΑΛΤΣ,

ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ, Α.Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ

Γ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ

Σελ. 784
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/785.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 31 Ιουλίου (12 Αυγούστου) 1837

Κυβέρνηση Όθωνος

Υπουργοί Α. Κριεζής, Α. Πολυζωίδης

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί προσβάσεως διδασκάλον της ναυτικής εις τα Ελληνικά σχολεία Σύρου [1] και Ναυπλίας

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεωρούντες ότι διά την ανάπτυξιν και την πρόοδον της ναυτικής και του εμπορίου εις την Ελλάδα η κατά τε την θεωρίαν και την πράξιν εκπαίδευσις των μετέρχομένων την ναυτικήν και ιδίως των διευθυνόντων πλοία, είναι εκ των ων ουκ άνευ, λαβόντες υπ' όψιν και το 14 άρθρον του από 15 Δεκεμβρίου 1836 νόμου, ακούσαντες και την γνώμην της τε επί των Ναυτικών και της επί της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας, και κατά την έννοιαν της Ημετέρας αποφάσεως της 18 Ιουνίου 1837, απεφασίσαμεν και διατάττομεν

α'.

Εις εκάτερον των Ελληνικών σχολείων Σύρου και Ναυπλίας θέλει προστεθεί ανά εις διδάσκαλος της ναυτικής, διά τους επιθυμούντας να διδαχθώσι και θεωρητικώς την τέχνην ταύτην.

β'·

Η σειρά των ναυτικών μαθημάτων θέλει διδάσκεσθαι εις τριετίαν εις τας τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου, και εις μεν την πρώτην αυτού τάξιν Θέλει παραδίδεσθαι η αριθμητική μέχρι των λογαρίθμων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 28/10 Αυγούστου 1837. 50

Σελ. 785
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/786.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις δε την δευτέραν η γεωμετρία μετά στερεομετρίας και επιπέδου και σφαιρικής τριγωνομετρίας.

Εις την τρίτην τέλος η ναυτιλία εν γένει, επίπεδος, σφαιρική και αστρονομική.

γ'·

Δια να μένη εις τους μαθητάς της ναυτικής ο απαιτούμενος καιρός διά τας ναυτικάς μελετάς, και επειδή αυτός ο διδάσκαλος της ναυτικής θέλει τοις παραδίδει κατ' έκτασιν τ' αναγκαία δι' αυτούς μαθηματικά, θέλουν απαλλαχθή της υποχρεώσεως του ν' ακούωσι τα εις τους λοιπούς μαθητάς των ελληνικών σχολείων παραδιδόμενα μαθηματικά, την Λατινικήν και την Γερμανικήν γλώσσαν· ολα τα λοιπά μαθήματα του ελληνικού σχολείου είναι δι' αυτούς υποχρεωτικά,

δ',

Επειδή κατά το άρθρον 14 του περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας διατάγματος, οι πλοίαρχοι απαιτείται να γνωρίζωσι και θεωρητικώς την ναυτικήν, ουδείς θέλει λαμβάνει δίπλωμα πλοιάρχου, εάν μετά τριετίαν από της εγκαθιδρύσεως των μαθημάτων δεν φέρη απολυτήριον από εν των προκειμένων σχολείων, η αν καθυποβληθεΐς εις εξέτασιν εντός ενός αυτών, δεν απόδειξη ότι έχει όλας τας εις αυτό διδασκομένας γνώσεις· εξαιρούνται μόνοι εκείνοι περί όσων διαλαμβάνει το αρ. 16 του ανωτέρω διατάγματος.

ε',

Η δαπάνη της συντηρήσεως των ναυτικών τούτων σχολείων και των δι' αυτά απαιτουμένων βιβλίων και εργαλείων ανήκει εις την επί των Ναυτικών Γραμματείαν της Επικρατείας.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου (12 Αυγούστου) 1837

ΟΘΩΝ

Οι επί των Ναυτικών και της Δημοσίου

Εκπαιδ. Γραμματείας του Επικράτειας

Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ, Α. ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ

Σελ. 786
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/787.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1] ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως ναυτικής σχολής εις Σύρου

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εφεξής:

1. Καθίστανται εκ νέου εις Σύρον, παρά τω ελληνικώ σχολείω, η καθέδρα της διδασκαλίας του εμπορικού ναυτικού.

2. Καθηγητής διορίζεται ο σημαιοφόρος Ν. Δομεστίνης, με μισθόν 150 δραχμών κατά μήνα.

3. Η διδασκαλία θέλει γίνεσθαι κατά το Ημέτερον Διάταγμα της 31 Ιουλίου 1837.

Ο Ημέτερος επί των Ναυτικών Γραμματεύς της Επικρατείας να ενεργήση το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 24 Σεπτεμβρίου 1843

ΟΘΩΝ Ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς

Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 35/2 Οκτωβρίου 1843.

Σελ. 787
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/788.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3

ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

("Ειδοποίησις"/21 Φεβρουαρίου 1838)

Κυβέρνηση Όθωνος

Υπουργός Α. Κριεζής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Περί των σπουδαζόντων ναυτών

H ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Εις τον 28 αρ. της Βασιλικής εφημερίδος του 1837 έτους κατεχωρήθη το Διάταγμα δι.' ου συνιστώνται δύο θέσεις ναυτικών διδασκάλων εις Ναύπλιον και Σύρον, και προσδιορίζονται τα μαθήματα τα οποία απαιτείται να γνωρίζωσιν οι μέλλοντες να διευθύνωσι του λοιπού πλοία εμπορικοί πλοίαρχοι.

Επειδή εμάθομεν ότι πολλοί εκ των τελευταίων, ει'τε εξ αγνοίας, είτε εκ παραδρομής, δεν φροντίζουν να σπουδάζωσιν όλα τα μαθήματα όσα εις το ρηθέν Διάταγμα αναφέρονται, και επειδή η παράλειψις αύτη θέλει ακολούθως αποβή πολλά επιζήμιος εις αυτούς, καθόσον δεν θέλουν λάβει την άδειαν να διευθύνωσι πλοία β', κλάσεως, εθεωρήσαμεν συμφέρον να δημοσιεύσωμεν και αύθις διά της Βασιλικής εφημερίδος, καθώς και διά των εφημερίδων του Ναυπλίου και της Σύρου τα ανωτέρω Διάταγμα, και να είπωμεν κατ' επανάληψιν, ότι εάν κατά το αρ. δ', δεν αποδείξωσι μετά τριετίαν, από της συστάσεως των προκειμένων σχολείων, ότι γνωρίζουν τα εις αυτά ως και τα εις τα Ελληνικά διδασκόμενα μαθήματα, δεν θέλουν ποτέ αναγνωρισθή ως πλοίαρχοι εμπορικοί.

Εν Αθήναις, την 21 Φεβρουαρίου 1838

Ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς της Επικρατείας

A. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 8/4 Μαρτίου 1838.

Σελ. 788
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/789.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ

(Β. Διάταγμα/14(26) Δεκεμβρίου 1838)

Κυβέρνηση Όθωνος

Υπουργός Α. Κριεζής

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως Ναυτικού Σχολείου εις Ύδραν

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επί σκοπώ του να παρέξωμεν εις την νεολαίαν της Νήσου Ύδρας ευκαιρίαν προς απόκτησιν και των Θεωρητικών γνώσεων της Ναυτικής, απεφασίσαμεν να συστήσωμεν εις το εκεί Ελληνικόν Σχολείον, και Καθέδραν της Ναυτικής.

Θεωρούντες δε τον ολίγον αριθμόν των μαθητών, των σπουδαζόντων εν Ναυπλίω την επιστήμην ταύτην, καταργουμεν συγχρόνως την διά του Ημετέρου Διατάγματος την 31 Ιουλίου παρελθόντος έτους συστηθείσαν εν τη ρηθείση πόλει καθέδραν αυτής. Όλα τα ναυτικά εργαλεία και τα λοιπά σκεύη, .τα δημοσία δαπάνη προαποκτηθέντα θέλουν μετακομισθώ) εις Ύδραν.

Περί της εκτελέσεως της παρούσης αποφάσεως η Ημετέρα επί των Ναυτικών Γραμματεία θέλει συνεννοηθή με την επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, κοινοποιούσα αυτήν και διά της εφημερίδός της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις, την 14 (26) Δεκεμβρίου 1838

ΟΘΩΝ

Ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς της Επικρατείας

A. Γ.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 44/22 Δεκεμβρίου 1838 (όπου και επαναδημοσίευση του διατάγματος της 31 Ιουλίου 1837).

Σελ. 789
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 770
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  44

  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΤΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΕΣ

  (π. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1928)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Π. Βουρλούμης

  Περί μετατροπής των τετραταξίων Εμπορικών Σχολών

  των νέων χωρών εις πενταταξίους και καταργήσεως

  προσθέτων εδρών των λοιπών σχολών

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 3633, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, στηριζομένη επί συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

  Άρθρον 1. Η δευτέρα παράγραφος του από 20 Σεπτεμβρίου 1927 Διατάγματος "περί μετατροπής τετραταξίων Εμπορικών Σχολών εις πενταταξίους" τροποποιείται ως εξής:

  Από του σχολικού έτους 1928-29 αι εν Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Καβάλλα, Ιωαννίνοις, Νέω Καρλοβασίω, Ηρακλείω, Χανίοις και εν Αθήναις Β' αρρένων δημόσιαι μέσαι Εμπορικαί Σχολαί ως και η εν Χίω προς τας Δημοσίας αφομοιωμένη Κοινοτική Εμπορική Σχολή, θέλουσι λειτουργήσει ως μέσαι πεντατάξιοι Εμπορικαί Σχολαί, των λοιπών εν τω κρατεί δημοσίων και των προς τοιαύτας εξωμοιωμένων Μέσων Εμπορικών Σχολών λειτουργουσών ως τετραταξίων".

  Άρθρον 2. Αι δυνάμει του κατά το άνω άρθρον τροποποιουμένου Διατάγματος της 20 Σεπτεμβρίου 1927 και των από 15 Οκτωβρίου 1927, 5 Νοεμβρίου 1927, 12 Νοεμβρίου 1927 και 27 Ιανουαρίου 1927 Διαταγμάτων συσταθείσαι λόγω μετατροπής, πρόσθετοι έδραι καθηγητών και διδασκάλων.

  α') Ελληνικών, εις τας Εμπορ. Σχολάς A' και Γ' αρρένων Αθηνών,

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 201, τχ. Α'/29 Σεπτεμβρίου 1928.