Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 302-321 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/302.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/303.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A'. ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1. Το πρώτο πρόγραμμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ρυθμίστηκε από το κεφάλαιο Β' του πρώτου κανονισμού της του 1844.1 Όπως παρατηρεί ο Χρυσ. A. Παπαδόπουλος "η Σχολή προσελάμβανεν ευθύς αμέσως τύπον τελείου ελληνικού Γυμνασίου και Ιερατικής : Σχολής, αλλά συγκεντρούμενα εν τη" ε' αβέβαια τάξει τα Θεολογικά μαθήματα δεν ηδύναντο να καταστήσωσι πρώτεύοντα και επικρατούντα τον χαρακτήρα Ιερατικής Σχολής, εφ' όσον μάλιστα ο μαθητής από της δ' τάξεως ήδη είχεν ανοικτήν την θύραν εις το Πανεπιστήμιον".2 Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού "η μεν πρώτη [τάξις] είναι προπαρασκευαστική διά τους μη διδαχθέντας πάντα τα του Ελληνικού σχολείου μαθήματα,· αι δε ανώτεραι τρεις αντιστοιχούσι προς τας τρεις τάξεις του γυμνασίου με την διαφοράν, ότι η ιερά κατήχησις και η ιερά ιστορία: θέλουν διδάσκεσθαι εν αυτή πλατύτερον" 3

Πράγματι, από τον πίνακα του ωρολογίου προγράμματος4' διαπιστώνουμε ότι: α') πάνω από τα 3/4 των ωρών του εβδομαδιαίου χρόνου για τις 4 τάξεις καταλαμβάνουν τα θεολογικά και Φιλολογικά μαθήματα- β') η Ελληνική γλώσσα, πρώτο στην ιεράρχηση των μαθημάτων, καταλαμβάνει περισσότερο από το 1/3 των ωρών 'του εβδομαδιαίου χρόνου' γ') τα άλλα. "εγκύκλια" μαθήματα (Γεωγραφία, Μαθηματικά, Γαλλικά κτλ.) διδάσκονται ελάχιστες συγκριτικά ώρες. Εξάλλου, για τα θεολογικά μαθήματα επισημαίνουμε ότι δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό, των ωρών διδασκαλίας τους στην ε' τάξη· μπορούμε όμως, με βάση το επόμενο πρόγραμμα, να υποθέσουμε ότι διδάσκονταν τον ίδιο περίπου αριθμό ωρών.

''Ως προς τα μαθήματα, παρατηρούμε ότι από τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Οργανισμού5 απουσιάζει, η "στοιχειώδης φιλοσοφία" και εμφανίζονται - αν και μη προβλεπόμενα - η Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, καθώς και η Εβραϊκή γλώσσα "κατά την διάταξιν της Διαθήκης του Ριζάρη".6

1. Βλ. Δ2 (τ. Β', σ. 426-429).

2. Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής, Αθήνα 1919, σ. 70.

3. Βλ. ΔΙ (τ. Β', σ. 423).

4. Βλ. Πίνακα ΔΙ.

5. Ό.π. [υποσημ. 3].

6. Ό.π. [υποσημ. 2], σ. 69.

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/304.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ο κανονισμός του 1852 καθόρισε και νέο πρόγραμμα,7 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού" είναι: α') ο ακριβής καθορισμός των ωρών διδασκαλίας των θεολογικών μαθημάτων στην E' τάξη· β') η πρώτη θέση στην ιεράρχηση των μαθημάτων των θεολογικών γ') η παρουσία στο πρόγραμμα του μαθήματος της Στοιχειώδους Φιλοσοφίας, και αντίθετα η απουσία του μαθήματος της Εβραϊκής γλώσσας· δ') η προαιρετικότητα των Γαλλικών και της Καλλιγραφίας- Ιχνογραφίας· ε') η ελαφρά αύξηση των ωρών των Λατινικών και της Ιστορίας, και η μεγαλύτερη των Μαθηματικών, Γενικά, κατά τον Χρ. Παπαδόπουλο, στο πρόγραμμα αυτό "ενισχύθη το θεολογικόν μέρος αυτού ουσιωδέστατα, η δε των μαθημάτων διάταξις κατά τάξεις εγένετο ακριβεστέρα και σκοπιμωτέρα. Προφανώς το νέον πρόγραμμα εσκόπει να ενίσχυση τον εκκλησιαστικόν της εν τη Σχολή εκπαιδεύσεως χαρακτήρα".8

3. Το πρόγραμμα του 1867 -που βασίζεται σε νέο Οργανισμό και Κανονισμό9-;- είναι σχεδόν το ίδιο με το προηγούμενο, με ελάχιστες διαφορές: α') Εμφανίζεται νέο μάθημα, η "Στοιχειώδης Φυσική"· β') τα Γαλλικά ξαναγίνονται υποχρεωτικά" ·γ') η Ελληνική γλώσσα και η Φιλοσοφία μειώνονται ανεπαίσθητα. Έτσι, το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου εμφανίζεται ελαφρά αυξημένο.

Το πρόγραμμα αυτό ίσχυσε ως το 1893, Άν το συγκρίνουμε, με το πρόγραμμα του έτους 1890-9110, θα παρατηρήσουμε ορισμένες μεταβολές: α') ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος είναι αυξημένος· β') αυξημένες εμφανίζονται οι ώρες των Ελληνικών, της Ιστορίας, των Φιλοσοφικών, των Μαθηματικών και των Γαλλικών, ενώ μειωμένες των Θεολογικών (τα οποία μάλιστα υποχωρούν στη 2η θέση έναντι των Ελληνικών) και της Γεωγραφίας· γ') εμφανίζεται το μάθημα της Γυμναστικής αλλά και της Καλλιγραφίας ως υποχρεωτικό.

Αλλά διαφορές υπάρχουν και μεταξύ των δύο προγραμμάτων του ίδιου σχολικού έτους : Το πρόγραμμα του θερινού εξαμήνου είναι περισσότερο αυξημένο από το αντίστοιχο του χειμερινού, κυρίως με την αύξηση των ωρών της Γυμναστικής και της διδασκαλίας της Καλλιγραφίας.

Εξάλλου, και το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του σχολικού έτους 1891-92, με ακόμα αυξημένο τον εβδομαδιαίο χρόνο, δείχνει τις διαφοροποιήσεις που υπέστη το πρόγραμμα του 1867 μέσα σε μια εικοσιπενταετία,11

7. Βλ. Δ3 (τ. B', σ. 430-434) και πίνακα Δ2.

8. Ό.π. [υποσημ. 2], σ. 83.

9. Βλ. Δ7-8 (τ. Β', σ. 445-454) και Πίνακα Δ3. ΙΟ. Βλ. Δ9 (τ. Β', σ. 455-460) και Πίνακα Δ4. 11. Βλ. Δ10 (τ. Β', σ. 461-463) και Πίνακα Δ5.

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/305.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4. To 1893 δημοσιεύονται δύο οργανισμοί και δύο προγράμματα: το πρώτο πρόγραμμα, βασισμένο στον Οργανισμό, του Οκτωβρίου (υπουργός ο Αθ. Ευταξίας),12 δείχνει τον επιστημονικό χαρακτήρα που προσελάμβανε η Σχολή. Το πρόγραμμα όμως αυτό, όπως και ο αντίστοιχος Οργανισμός, δεν εφαρμόστηκαν "αντιστάντων των Συμβούλων της Σχολής, δεν παρέμεινε δ' εν τη Αρχή ο Υπουργός",13

- Το δεύτερο και ίσχυσαν πρόγραμμα, βασισμένο στον -Οργανισμό του Δεκεμβρίου', (υπουργός ο Δ, Καλλιφρονάς),14 συγκρινόμενο προς το αμέσως προηγούμενο παρουσιάζει μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου, που οφείλεται στην- αφαίρεση ορισμένων μαθημάτων, τόσο Θεολογικών όσο και "εγκυκλίων", Συγκρινομενο όμως προς το πρόγραμμα του 1867 παρουσιάζεται αυξημένο κατά 14 ώρες. Ειδικότερα, αύξηση των ωρών διδασκαλίας έχουμε στα Θεολογικά μαθήματα, στα Γαλλικά, την Ιστορία και στα Εβραϊκά και τη Γυμναστική· αντίθετα, μείωση έχουμε στην Ελληνική γλώσσα και στα Λατινικά (στα τελευταία η μείωση ξεπερνά το 75%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι.το μάθημα της Εκκλησιαστικής μουσικής αποδεσμεύεται από τα θεολογικά και κατατάσσεται- πλέον στα "εγκύκλια" μαθήματα, όπως επίσής και το ότι για πρώτη φορά τα μαθήματα χωρίζονται.:: σε πρωτεύοντα (Θεολογικά, Ελληνικά, Γαλλική γλώσσα) και δευτερεύοντα (τα υπόλοιπα),15

5. To επόμενο χρόνο-1894-δημοσιεύεται νέο πρόγραμμα,16 το οποίο είναι ελαφρά τροποποιημένο σε σύγκριση με του 1893β;: α') ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος είναι αυξημένος κατά 9 ώρες (ποσοστό 5,6%)' β') η αύξηση αυτή παρουσιάζεται'κυρίως1 στα Θεολογικά μαθήματα (ιδιαίτερα στην Ανάγνωση? Ελλήνων και Λατίνων Πατέρων), γιατί η κατά 1 ώρα αύξηση ~·των Εβραϊκών, των Φυσικών και της Εκκλησιαστικής μουσικής αντισταθμίζεται από την κατά 3 ώρες- μείωση της Ιστορίας,

Αλλά τον αμέσως επόμενο χρόνο -1895- τροποποιείται, το ωρολόγιο πρόγραμμα με αύξηση των ωρών των Φυσικών (κατά 5 ώρες), των Μαθηματικών (κατά 2) και των Φιλοσοφικών (κατά 1)17.

6. Το 1897 δημοσιεύτηκε νέος Οργανισμός και νέο Πρόγραμμα18 της

12. Βλ. Δ11 (τ. Β', σ. 464-479) και Πίνακα Δ6.

13. Ο.π. [υποσημ. 2], σ. 152.

14 Βλ. Δι2 (τ. Β', σ. 480-489) και πίνακα Δ7.

15. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Οργανισμού (βλ. Δ12).

16. Βλ. Δ13 (τ. Β', σ. 490-494) και πίνακα Δ8.

17. Βλ. ΔΙ4-15 (τ. Β', σ. 495-498) και πίνακα Δ9.

18. Βλ. Δι6 (τ. Β', σ. 499-516) και πίνακα Δ10.

20

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/306.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Σχολής από τον Υπουργό Αθ. Ευταξία, ο όποιος σε μακρά έκθεσή του -που προηγούνταν του Β. διατάγματος-: αιτιολογούσε τις μεταβολές που εισήγε στη Σχολή.

Το πρόγραμμα αυτό ομοιάζει προς εκείνο του 189319 που είχε συνταχθεί επί υπουργίας του ίδιου του Υπουργού, η σύγκριση όμως θα γίνει προς το αμέσως προηγούμενο.20 Έτσι: α') τα μαθήματα στο νέο πρόγραμμα διαιρούνται σε πέντε ενότητες, που περιλαμβάνουν συγγενή επιστημονικώς: θεολογικά, Φιλολογικά, Φιλοσοφικά, Πραγματικά και Τεχνικά' β') ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος είναι κατά 11 ώρες μειωμένος, όμως στα επιμέρους μαθήματα υπάρχουν αυξομειώσεις ωρών, τις οποίες μπορούμε να παρατηρήσουμε στον Πίνακα Δ19,

Στην ίδια ενότητα ανήκει και το πρόγραμμα του "προπαιδευτικού τμήματος της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής", που εφαρμοζόταν στους υποτρόφους "εκ Ζαγορίου" και "εκ κληροδοτημάτων και της άνω Ηπείρου", 21

7. Το πρόγραμμα του 1900 βασίζεται στον νέο Οργανισμό του ίδιου έτους,22 με τον όποιο "επανήλθεν η Σχολή εις το προ του 1893 καθεστώς, αποκατασταθέντος του προτέρου αυτής τύπου"23. Κι αυτό φαίνεται από το ότι αφαιρέθηκαν τα Παιδαγωγικά και Γερμανικά, μειώθηκαν οι ώρες των Θεολογικών μαθημάτων, των Φιλοσοφικών και της Εκκλησιαστικής μουσικής, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι ώρες των "εγκυκλοπαιδικών" κυρίως μαθημάτων (Ελληνικών, Γαλλικών, Φυσικών, Μαθηματικών, Ιχνογραφίας).

Ως προς τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων, στο πρόγραμμα του σχολικού έτους 1902-1903-που δημοσιεύεται εδώ αμέσως μετά το Β. διάταγμα- γίνεται λεπτομερής αναγραφή των διδασκομένων κειμένων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς επίσης και αναλυτικότερη περιγραφή της διδακτέας ύλης ορισμένων μαθημάτων,

8. Το επόμενο πρόγραμμα του 19Ο624 διαφέρει ως προς το προηγούμενο μόνο στη μείωση των ωρών διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων: των Θεολογικών κατά 5 ώρες, της Ελληνικής γλώσσας κατά 1 και της Λατινικής επίσης κατά 1.

19. Ό.π., υποσημ. 12.

20. Ό.π., υποσημ. 17.

21. Βλ. Δ17 (τ. Β', σ. 517-520).

22. Βλ. Δ18 (τ. Β', σ. 522-536) και Πίνακα Δ11.

23. Ό.π. [υποσημ. 2], σ. 161-162.

24. Βλ. Δ20 (τ. Β', σ. 540) και Πίνακα Δ12.

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/307.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9. Το πρόγραμμα του 1907 25 αφαιρεί το μάθημα της Εγκυκλοπαιδείας της Θεολογίας και προσθέτει  τη Γεωπονία που διδάσκεται στα διαλείμματα· επίσης ο εβδομαδιαίος χρόνος είναι μειωμένος κατά 13 ώρες, που οφείλεται κυρίως στη μείωση. των ωρών των Θεολογικών μαθημάτων (κατά 11) και της 'Ιχνογραφίας (κατά 2), ενώ η κατά 1 ώρα μείωση της διδασκαλίας των Εβραϊκών, και της Γυμναστικής -αντισταθμίζεται από την αντίστοιχη αύξηση των ωρών της Ελληνικής, και της Λατινικής γλώσσας.

10. Και το επόμενο i πρόγραμμα του 191026 κινείται στο ίδιο με τα προηγούμενα "κλίμα"" απλώς μόνο παρουσιάζει" μικρή αύξηση, του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου "επί ζημία μάλλον του θεολογικού αυτού μέρους".27

11. Για το πρόγραμμα του 1912 28 ο Χρ. Παπαδόπουλος σημειώνει: "Επειδή αι από του 1900 γενόμεναι εν τω προγράμματι των μαθημάτων μεταβολαί είτε αφήρεσαν  μαθήματα τινά θεολογικά, είτ' εμείωσαν τας ώρας της δίδασκαλίας -αυτών, ανεθεωρήθη  το πρόγραμμα του 1912, εισήχθησαν εις αυτό τα μαθήματα Εκκλησιαστικόν : Δίκαιον, Ποιμαντική, Απολογητική, Συμβολική και "ενισχύθη η ανάγνωσις των συγγραμμάτων των  Πατέρων της Εκκλησίας 29 -Έτσι; ο. συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος: διδασκαλίας είναι αυξημένος κατά1 14'ωρες· (από τις οποίες 7 είναι των θεολογικών μαθημάτων και 4 της Εκκλησιαστικής Μουσικής)

12. Το τελευταίο πρόγραμμα της περιόδου που εξετάζουμε είναι του έτους 1918. το πρόγραμμα αυτό έχει πολύ μεγάλες διαφορές από τα προηγούμενα, αφού είναι προσαρμοσμένο στη νέα μορφή που έχει η Σχολή (ιεροδιδασκαλείο), όπως όριζε ο νέος Οργανισμός (βάσει του Ν. 1432/1918).30 Ειδικότερά:'α') ο " εβδομαδιαίος χρόνος "είναι κατά πολύ 'αυξημένος (τμήμα ιεροδιδασκαλικό : ώρες' 22 η ποσοστό 12,% - τμήμα" " προπαρασκευαστικό: ώρες 18 η ποσοστό 10,2%)· β')' ως προς το ιεροδιδασκαλικό τμήμα η αύξηση οφείλεται κυρίως στα Παιδαγωγικά, Φυσικά", Χειροτεχνία, Γυμναστική και Μουσική '(μειωμένα' εμφανίζονται τα Θεολογικά, Γαλλικά, Λατινικά κυρίως)·

25.. Βλ. Δ21 (τ. Β', σ. 541-545) και πίνακα Δ13.

26. Βλ Α22 (τ.Β', σ. 546-550) και πίνακα 14.

27. Ό.π. [υποσημ. 2], σ. 165. Η παρατήρηση αύτη ισχύει για τις τροποποιήσεις που έγιναν στο πρόγραμμα από το 1906 κ.ε.

28 Βλ Δ24 (τ. Β', σ. 553-554) και Πίνακα Δ15.

29 "Ο π. [υποσημ.' 2], σ. 184-185.

30.. Βλ. Δ25-27 (τ. Β', σ. 555-.580) και πίνακα 16.

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/308.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ') ως προς το προπαρασκευαστικό τμήμα η αύξηση των ωρών οφείλεται κυρίως σε μαθήματα "εγκυκλοπαιδικά" (Φυσικά, Χειροτεχνία, Γυμναστική κλπ.31),

Συγκρίνοντας το πρόγραμμα αυτό με εκείνο που ίσχυσε κατά το σχολικό έτος 1927-2832 παρατηρούμε ότι σ' αυτό το τελευταίο τα Γεωπονικά και η Υγιεινή διδάσκονται χωριστά από τα Φυσικά στη Δ' και Ε' τάξη (τμήμα ιεροδιδασκαλικό), καθώς επίσης ότι έχει προστεθεί και ένα νέο μάθημα: "Κώδιξ εισφορών",33

Τέλος, ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα αξιοσημείωτη είναι η πολύ λεπτομερής περιγραφή της διδακτέας όλης των διαφόρων μαθημάτων.

13. Παρατηρώντας την εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου, όπως καταγράφεται στον Πίνακα Δ18. παρατηρούμε τα εξής: α') Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος παρουσιάζει, μία ανοδική τάση, που στο τελευταίο πρόγραμμα της περιόδου έχει υπερκαλύψει το ποσοστό του 50% (με αφετηρία το 1844) η το έχει πλησιάσει (με αφετηρία το 1852, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες των Θεολογικών μαθημάτων)· β') οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων οφείλονται κυρίως στην εμφάνιση η απάλειψη μαθημάτων (Γερμανικών, Παιδαγωγικών, Γυμναστικής κλπ.)' γ') γενικά ο εβδομαδιαίος χρόνος κατά μέσο όρο είναι πάρα πολύ υψηλός σε όλα τα προγράμματα (44 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας από το 1893 και μετά).

14. Ο Πίνακας Δ19 παρουσιάζει συγκεντρωτικά την εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος και τη συμμετοχή του κάθε μαθήματος στα διάφορα προγράμματα. Από την εξέταση του πίνακα αυτού εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: α') Τα μαθήματα που απαντούν σε όλα τα προγράμματα είναι τα: Θεολογικά, Ελληνικά, Λατινικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Εκκλησιαστική μουσική (που στα 3 πρώτα προγράμματα συμπεριλαμβάνεται στα Θεολογικά), η Γεωγραφία (που τυπικά απουσιάζει από το πρόγραμμα του 1897) και τα Γαλλικά (που μόνο στο πρόγραμμα του 1852 τυπικά, απουσιάζει)· β') από τα μαθήματα που εμφανίστηκαν στο πρώτο πρόγραμμα του 1844 και απαλείφθηκαν οριστικά η προσωρινά κατά την εξέλιξη των προγραμμάτων είναι τα Εβραϊκά, τα οποία απουσιάζουν από τα προγράμματα των ετών 1852, 1867, 1897 και 1918 και μετά, και η Καλλιγραφία -Ιχνογραφία, που δεν συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα 1852 έως και 1893α· γ') ορισμένα μαθήματα

31. Βλ. λεπτομέρειες στον Πίνακα Δ20.

32. Βλ. Πίνακα ΔΙ7.

33. Για το μάθημα αυτό βλ. Γ95 και Πίνακα Γ13.

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/309.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εμφανίστηκαν κατά την εξέλιξη των προγραμμάτων: έτσι; τα Γερμανικά εμφανίζονται σε 2 μόνο προγράμματα (1893α και 1897), τα Παιδαγωγικά επίσης στα ίδια προγράμματα, και από το 1918 και μετά (υστέρα από τη μετατροπή της σχολής σε ιεροδιδασκαλείο), η Χειροτεχνία από το 1918, η Γυμναστική από το 1893", ο Κώδιξ εισφορών από το 1927 και τα Φιλοσοφικά από το 1852 και μετά.

15. Ο Πίνακας Δ20 παρουσιάζει τις μεταβολές κάθε μαθήματος στην εξέλιξη των προγραμμάτων. Έτσι: α') για κανένα μάθημα ο χρόνος δεν μένει σταθερός· β') τελική μείωση παρουσιάζουν τα μαθήματα Ελληνικά, Λατινικά και Γεωγραφία· γ') τα άλλα μαθήματα αυξάνουν το χρόνο τους.

16. Τέλος, ως προς την ιεράρχηση των μαθημάτων, με βάση τον Πίνακα Δ21 -όπου τα μαθήματα έχουν ομαδοποιηθεί34 - παρατηρούμε τα ακόλουθα: α') Στά περισσότερα προγράμματα την 1η Θέση κατέχουν τα Φιλολογικά μαθήματα (εκτός από τα προγράμματα των ετών 1893α, 1894, 1895, 1897 και 1900 όπου περνούν στη 2η Θέση -υπέρ των Θεολογικών), αλλά με μία τάση μείωσης του ποσοστού συμμετοχής τους στον συνολικό εβδομαδιαίο χρόνο που σε ορισμένα προγράμματα φτάνει σε ποσοστό πάνω από 50% του αρχικού· β')·' Τα; Θεολογικά μαθήματα στα περισσότερα προγράμματα κατέχουν τη 2η η 3η Θέση και σε 5 μόνο την 1η (βλ, παραπάνω, α), ενώ το ποσοστό τους από το 1906 και μετά αρχίζει να μειώνεται, με σημαντικότατη μείωση από το 1918 και έπειτα (εξαιτίας κυρίως της αύξησης των Παιδαγωγικών - Φιλοσοφικών και των Πρακτικών μαθημάτων), γ') Τα Φυσικομαθηματικά, εκτός από δύο περιπτώσεις (1893α και 1897), παρουσιάζουν μία κάποια σταθερότητα (το άνοιγμα του ποσοστού είναι μόνο 5%), με ανοδική τάση στα τελευταία προγράμματα, δ') Ανοδική τάση εμφανίζουν και τα Πρακτικά μαθήματα, που από το 1918 και μετά περνούν στη 2η θέση με ποσοστό πάνω από 20%, σε αντίθεση με τις ξένες γλώσσες, που ύστερα από μία άνοδο στα πρώτα προγράμματα καταλήγουν στο 5%, ποσοστό μικρότερο και από το αρχικό, ε') Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα Παιδαγωγικά - Φιλοσοφικά, εκτός από τα προγράμματα του 1918 και μετά, όπου το ποσοστό αυξάνει σημαντικά εξαιτίας της προσθήκης πολλών ωρών στα Παιδαγωγικά (λόγω του νέου χαρακτήρα που παίρνει η Σχολή).

34. Τα μαθήματα έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής: α') Θεολογικά, β') Φιλολογικά (Ελληνικά. Λατινικά, Ιστορία), γ') Παιδαγωγικά - Φιλοσοφικά, δ') Φυσικομαθηματικά (Μαθηματικά και Κοσμογραφία, Φυσικά, Γεωγραφία), ε') Ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Εβραϊκά, Γερμανικά) και στ') Πρακτικά (Εκκλησιαστική μουσική, Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, Γυμναστική, Κώδιξ εισφορών).

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/310.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η εικόνα αυτή των διαφόρων κατηγοριών μαθημάτων παρουσιάζεται καλύτερα στη γραφική παράσταση 9.

Εξάλλου, από την ιεράρχηση των μαθημάτων που έχει καταγραφεί σε κάθε πίνακα προγράμματος παρατηρούμε τα εξής ως προς τα 5 πρώτα μαθήματα:."') Την 1η θέση κατέχουν τα Θεολογικά σε όλα τα προγράμματα εκτός από τα προγράμματα του 1844 και του 1918α, όπου υποχωρούν στη 2η θέση· β') Τα Ελληνικά βρίσκονται σταθερά στη 2η θέση, εκτός από τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα, όπου κατέχουν την 1η θέση. γ') Την 3η θέση μοιράζονται τα Γαλλικά και τα Ακτινικά, και μόνο το 1918 υποχωρούν υπέρ των Παιδαγωγικών και δ') στην14η και 5η θέση εναλλάσσονται τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία, η Ιστορία, τα Φυσικά και η Γυμναστική.

Β-, ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΣ

1. Το πρώτο πρόγραμμα των Ιερατικών Σχολείων ρυθμίστηκε από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό,35 το 85,6% του εβδομαδιαίου χρόνου καταλαμβάνουν η Αρχαία Ελληνική γλώσσα, που κατέχει την 1η θέση στην ιεραρχία των μαθημάτων, και με μικρή διαφορά τα θεολογικά μαθήματα τον εναπομένοντα ελάχιστο χρόνο τον μοιράζονται τα υπόλοιπα "κοσμικά" μαθήματα. Επιπλέον, δύο μαθήματα, η Καλλιγραφία και η "Σύνθεσις εν τη καθ' ημάς γλώσση" διδάσκονται και ασκούνται σ' αυτά οι σπουδαστές "καθ1 ώρας υπό του σχολάρχου οριζομένας", καθώς επίσης και κάθε Κυριακή γίνεται επί 2ωρο μελέτη ιερών κειμένων.36

2. Το επόμενο πρόγραμμα είναι του 1911.37 Στο πρόγραμμα αυτό: α') έχει. μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος των δύο πρώτων μαθημάτων -Ελληνικών και Θεολογικών-- (ποσοστό και των δύο 57,2%)· β') η μείωση αυτή οφείλεται στην προσθήκη και άλλων "κοσμικών" μαθημάτων (Γυμναστική, Υγιεινή, Φιλοσοφικά, Παιδαγωγικά, Κοσμογραφία) και στην αποσπάση της Εκκλησιαστικής 'μουσικής από τα Θεολογικά μαθήματα, όπως επίσης και στην αύξηση του χρόνου διδασκαλίας ορισμένων "παλαιών" μαθημάτων (Μαθηματικών, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Φυσικών).

Αξιοσημείωτη εδώ είναι η προσθήκη των Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών μαθημάτων, με τα οποία οι σπουδαστές αποκτούσαν κάποια στοιχειώδη

35. Βλ. Δ5-6 (τ. Β', σ. 438-444) και Πίνακα Δ22.

36. Βλ. άρθρο 5 και 16 του Εσωτερικού Κανονισμού, εδώ Δ6 (τ. Β', σ 443-444).

37. Βλ, Δ23 (τ. Β', σ. 551-552) και πίνακα Δ23.

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/311.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

παιδαγωγική μόρφωση, αφού μπορούσαν να διοριστούν και δημοδιδάσκαλοι.

3. Ύστερα από τη διαρρύθμιση των Ιερατικών Σχολών Τριπόλεως και Άρτας το 1919,38 δημοσιεύθηκαν τα δύο επόμενα χρόνια νέα προγράμματα: το 1920 το πρόγραμμα του διετούς τμήματος και το 1921 το πρόγραμμα του τετραετούς τμήματος,

Στο πρόγραμμα του διετούς τμήματος39 τα Θεολογικά και Ελληνικά μαθήματα, κατέχοντας την 1η και 2η θέση αντίστοιχα στην ιεραρχία των μαθημάτων, συγκεντρώνουν σχεδόν το 50% του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου, και το το υπόλοιπο 50% μοιράζονται όλα τα υπόλοιπα "εγκύκλια" μαθήματα. Εξάλλου, ως προς τη διδακτέα ύλη παρατηρούμε ότι αυτή βασίζεται κατά πολύ στο πρόγραμμα του Γυμνασίου του 191440, κι αυτό γιατί στο διετές Τμήμα γίνονταν δεκτοί απόφοιτοι της γ' τάξεως του Ελληνικού σχολείου.

Και στο πρόγραμμα του τετραετούς τμήματος*1 τα Θεολογικά μαθήματα και τα Ελληνικά κατέχουν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας μάλιστα τα 2/3 του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου και περιορίζοντας όλα τα υπόλοιπα μόνο στο 1/3, Εκείνο πάντως που είναι αξιοσημείωτο, είναι ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος είναι αναλογικά μικρότερος σε σχέση με εκείνον του διετούς τμήματος (ο μέσος όρος κάθε τάξεως είναι 30 ώρες, ενώ στο διετές 37,5 ώρες),

4. Τέλος, μετά τον μετασχηματισμό των Ιερατικών σχολών σε ιεροδιδασκαλεία κατά το πρότυπο της Ριζαρείου Σχολής 42 δεν εκδόθηκε ιδιαίτερο πρόγραμμα, αλλά ίσχυσε εκείνο των μαθημάτων της Ριζαρείου Σχολής.

38. Βλ. Δ28 (τ. Β', σ. 581-583).

39. Βλ. Δ29 (τ. Β', σ. 584-590) και Πίνακα Δ24.

40. Βλ. σχετικά A99 (τ Α', σ. 606-628).

41. Βλ. Δ30 (τ. Β', σ. 591-593) και Πίνακα Δ25.

42. Βλ. Δ31 και 32 (τ. Β', σ. 594-599).

Σελ. 311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/312.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/313.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E'

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/314.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/315.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

I

ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/316.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/317.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Ωρολόγιο πρόγραμμα Πετριτσείου Σχολής 1900

Τάξεις

α/α Μαθήματα 1 Σύνολο %

A Β Γ

1

Νέα Ελληνική γλώσσα

6

6

5

17

16,8

2

Γαλλική γλώσσα

5

5

4

14

13,9

3

Αγγλική γλώσσα

4

4

3

11

ιο,9

4

Αριθμητική Εμπορική

3

2

- .

5

5,0

5

Λογιστική και καταστιχογραφία

-

3

3

6

5,9

6

Εμπορική γεωγραφία

3

2

-

5

5,0

7

Στοιχεία εμπορικού δικαίου

-

-

6

6

5,9

8

Εμπορευματολογία

-

4

2

6

5,9

9

Στοιχεία πολιτικής η δημοσίας Οικονομίας

-

-

2

2

2,ο

10

: Εμπορική αλληλογραφία

-

-

3

3

2,9

11

Ιστορία Ελληνική αρχαία και νεωτέρα

2

-

-

2

2,ο

12

Ιστορία του Εμπορίου

-

2

-

2

2,0

13

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

4

-

-

Μ 8

7,9

1 Καλλιγραφία

-

2

2

4 1

14

Γυμναστική

5

5

4

14

13,9

Σύνολο 32 35 34 101 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Νέα Ελληνική γλώσσα, 2α Γαλλική γλώσσα, 2β Γυμναστική, 4 Αγγλική γλώσσα, 5 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 6α Εμπορευματολογία, 6β Λογιστική και Καταστιχογραφία, 6γ Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 9α Αριθμητική Εμπορική, 9β Εμπορική Γεωγραφία, 11 Εμπορική αλληλογραφία, 12α Ιστορία, 12β Ιστορία του εμπορίου, 12γ Στοιχεία πολιτικής η δημοσίας Οικονομίας.

ΠΗΓΗ: Β. Διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου: Κείμενο E12 (τ. Β', σ. 623-626).

Σελ. 317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/318.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903

Τάξεις

 

α/α

Μαθήματα1

.

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

1

-

-

2

1,3

2

Ελληνικά

4

4

3

-

11

7,3

3

- Μαθηματικά

5

5

4

4

18

11,8

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία) 2

2

2

-

6

4,θ

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,6

6

Γαλλικά

5

5

4

4

18

11,8

7:

Αγγλικά

4

4

5

5

18

11,8

8

Γερμανικά

4

4

5

5

18

11,8

9

Γενική ιστορία

2

2

2

-

6

4,0

1ο

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1.3

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,6

12

Εμπορικά (Εμποριολογία

και Λογιστική)

Εμπορικά 2

2

2

3 9

18

11,8

13

Αλληλογραφία και

πρακτικαί ασκήσεις

-

2

2

5 9

14

Πολιτική Οικονομία

-

-

-

2

2

1,3

15

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

-

3

3

2,0

16

Καλλιγραφία

2

2

-

-

4

2,7

17

Στενογραφία

-

-

2

1

3

2,0

18

Γυμναστική

3

3

3

3

12

7,9

Σύνολο

36

38

38

40

152

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1α Αγγλικά, 1β Γαλλικά,, 1γ Γερμανικά, 1δ Εμπορικά, 1ε Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7 Ελληνικά, 8 Γεωγραφία, 9α Ιστορία, 9β Φυσικά, 11α Εμπορευματολογία, 11β Καλλιγραφία, 13α Εμπορικό Δίκαιο, 13β Στενογραφία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του Εμπορίου, 15γ Πολιτική Οικονομία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 11 Σεπτεμβρίου 1903: Κείμενο Ε16 (τ. Β', σ. 635-638).

Σελ. 318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/319.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3, Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου. Εμπορικής Σχολής 1903

Τάξεις

 

Μαθήματα1

- Σύνολο

%

α/α

 

A

1

Θρησκευτικά

1

-

1

1,3

2 ..

Ελληνικά

4

4

8

10,3

3

Μαθηματικά

5

5

10

12,8

4

Φυσικά

3

3

6

7,7

5

.Γαλλικά

6

6

12

15,4

6

Αγγλικά

5

5

10

12,8

7

Γενική ιστορία

2

2

4

5,1

8

Γεωγραφία

3

2

5

6,4

9

Εμπορικά (Εμποριολογία και Λογιστική

2

3

5 12

15,4

Αλληλογραφία και Πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

7

10

Καλλιγραφία

2

2

4

5,1

11 .

Γυμναστική

3

3

6

7,7

Σύνολο

39

39

78

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: Ια Γαλλικά, 1β Εμπορικά, 3α Αγγλικά, 3β Μαθηματικά, 5 Ελληνικά, 6α Γυμναστική, 6β Φυσικά, 8 Γεωγραφία, 9α Γενική ιστορία, 9β Καλλιγραφία, 11 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Νοεμβρίου 1903: Κείμενο E18 (τ. Β', σ. 640-641).

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/320.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906

α/α

Μαθήματα 1

τάξεις

 

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

4

2

2

13

9,4

s

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,6

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,3

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,9

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,5

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

10,1

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,5

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,2

10

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική.

αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,9

13

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας,

φορολογικής νομοθεσίας και ιδία

τελωνειακής νομοθεσίας

-

-

-

3

3

2,2

14

Έμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

2,2

15

καλλιγραφία

3

3

3

1

10

7,2

16

Γυμναστική

3

3

3

3

12

8,6

Σύνολο

34

34

34

37

139

100,0

Προαιρετικόν:

Στενογραφία

-

-

2

2

4

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Γερμανικά, 4 Αγγλικά, 5 Ελληνικά, 6α Γυμναστική, 6β Μαθηματικά, 8 Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Σεπτεμβρίου 1906: Κείμενο E19 (τ. Β1, σ. 642-643).

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/321.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής 1908

Τάξεις

α/α

Μαθήματα1

Σύνολο

%

A

Β

Γ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

1

1,1

2

Ελληνικά

4

4

2

10

11,1

3

Μαθηματικά

4

4

4

12

13,3

4

Φυσικά

3

3

2

8

8,9

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

2,2

6

Γεωγραφία

2

2

1

5

5,6

7

Ιστορία

2

2

-

4

4,5

8

Ιστορία εμπορίου

-

-

1

1

1,1

9

Εμπορικά (εμποριολογία, επιστολογραφία.

λογιστική )

2

4

6

12

13,3

10

Γαλλικά

4

4

4

12

13,3

11

Αγγλικά

5

5

e

16

17,8

12

Καλλιγραφία

3

2

2

7

7,8

Σύνολo

30

30

30

90

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Αγγλικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 2γ Μαθηματικά, 5 Ελληνικά, 6 Φυσικά, 7 Καλλιγραφία, 8 Γεωγραφία, 9 Ιστορία, 10 Εμπορευματολογία, 11α Θρησκευτικά, 11β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 16 Σεπτεμβρίου 1908: Κείμενο Ε20 (τ. Β', σ. 644-645).

21

Σελ. 321
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 302
    17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ