Συγγραφέας:Σιδέρης, Νίκος
 
Τομαρά - Σιδέρη, Ματούλα
 
Τίτλος:Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
 
Υπότιτλος:Η δημογραφική τύχη της νεότητας
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:4
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:231
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:19ος αιώνας
 
Περίληψη:
Η συγκρότηση μιας νέας γενιάς στην Ελλάδα, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, αποτελεί το αντικείμενο αυτής της ιστορικής δημογραφικής και νοσολογικής μελέτης. Η έρευνα αναπτύσσεται σε δύο μέρη: Πρώτο, σε ένα επίπεδο μικροδημογραφικό. Χώρος της έρευνας είναι το νησί της Λευκάδας, χρόνος της το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Στόχος της είναι η ανάλυση της λεπτής υφής των μηχανισμών συγκρότησης μιας νέας γενιάς και της ένταξής της στο πλέγμα των προηγούμενων και επόμενων γενεών. Δεύτερο, σε ένα επίπεδο μακροδημογραφικό. Εδώ επιχειρείται η επισήμανση της θέσης της νεότητας μέσα στο πλέγμα των γενεών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο του 19ου αιώνα. Οι διαθέσιμες απογραφές επιτρέπουν την ανασύσταση της πυραμίδας των ηλικιών σε περιφερειακό και συνολικό επίπεδο. Οι διαχρονικές συγκρίσεις επιτρέπουν την εκτίμηση του ειδικού βάρους της νεότητας μέσα στη δημογραφική δομή και δυναμική. Οι συγχρονικές συγκρίσεις αναδείχνουν τις περιφερειακές ανισότητες. Η ανάλυση εδώ συμπεριλαμβάνει και την απαρτίωση των μακροδημογραφικών παρατηρήσεων και των μικροδημογραφικών μηχανισμών σε ένα ολικό μοντέλο δομής και δυναμικής του ελλαδικού πληθυσμού και της θέσης της νεότητας μέσα σε αυτές.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.67 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 223-234 από: 234
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/223.gif&w=600&h=915 4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

CONSTITUTION ET SUCCESSION

DES GENERATIONS ΕΝ GRECE

AU 19ème SIECLE

(Destin démographique de la jeunesse)

MATOULA TOMARA-SIDERIS

NIKOS SIDERIS

Résumé

Après une discussion préliminaire du cadre conceptuel et méthodologique (Introduction), où s'inscrit cette recherche d'histoire démographique, le 1er Chapitre présente les déterminants démographiques et socio-culturels qui caractérisent la cohorte (génération 1823 en Leucade) dont l'observation correspond à la partie micro-démographique de notre étude.

Le 2ème Chapitre étudie la morphologie et les mécanismes de la mortalité. Les principales variables retenues sont l'âge, le sexe, la géographie et la cause de décès. Nous y estimons l'espérance de vie.

Le 3ème Chapitre analyse les règles et abontit à la construction d'un modèle des comportements matrimoniaux. Nous constatons l'existence d'un processus de transition du modèle «oriental» (mariage précoce) au modèle «occidental» (mariage tardif).

Le 4ème Chapitre étudie la fécondité de la jeunese en corrélation avec le modèle de nuptialité et la mortalité (compensation des pertes démographiques).

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/224.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

Le 5ème Chapitre introduit à la partie macro-démographique de notre étude, en analysant la structure par âge de la population, les inégalités régionales et l'intégration globale des processus démographiques. L'île de Leucade représente un bon exemple des mécanismes démographiques ainsi qu'un des noyaux précoces de la transition démographique dans le territoire hellénique.

Le 6ème Chapitre entreprend un bilan synthétique de la jeunesse en Grèce au 19ème siècle.

Dans la Troisième Partie de notre étude nous étudions les conséquences sociales et idéologiques de la morphologie démographique de la jeunesse (7ème Chapitre) et, enfin (8ème Chapitre), un examen critique et une rédéfinition de la notion de jeunesse.

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/225.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί για πρόλογο 7

Εισαγωγή 9

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΜΙΚΡΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ι. Προσδιορισμός της γενιάς αναφοράς 17

1. Χώρος και χρόνος της έρευνας 17

2. Ζητήματα μεθόδου 18

II. Αφετηριακή προικοδότηση. Γενικότητες 24

1. Προγεννητική προικοδότηση 24

2. Προικοδότηση στον τοκετό 26

ΙΙΙ. Αφετηριακή προικοδότηση: Η γενιά αναφοράς 27

1. Αριθμητική των γεννήσεων 27

2. Φύλο 30

3. Τόπος γέννησης 32

4. Οικογενειακή δομή 34

5. Εξώγαμες γεννήσεις 39

6. Εποχή γέννησης 46

7. Ονοματοδοτικές συμπεριφορές 48

8. Απώλεια των γονέων 53

9. Λοιπές διαστάσεις της αφετηριακής προικοδότησης 56

Σύνοψη 62

15

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/226.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - Η ΜΑΚΡΑ ΠΟΡΕΙΑ

Ι. Συνολική εικόνα 65

II. Αιτίες θανάτου 73

III. Νοσηρότητα, θνησιμότητα και η έννοια του ιστορικού τυχαίου 78

IV. Ειδική θνησιμότητα κατά ηλικίες 81

V. Θνησιμότητα κατά ηλικία και τόπο κατοικίας 85

VI. Θνησιμότητα κατά ηλικία και φύλο 91

VΙΙ. Θνησιμότητα κατά ηλικία, φύλο και τόπο κατοικίας 93

VIII. Θνησιμότητα κατά ηλικία και αιτίες θανάτου 95

IX. Aιτίες θανάτου κατά φύλο και τόπο κατοικίας 100

X. Εποχή γέννησης και θανάτου 103

XI. Ενδογενής συνιστώσα της βρεφικής θνησιμότητας 108

XII. Πίνακας θνησιμότητας της γενιάς 1823 116

1. Συνολική εικόνα 119

2. Περιθώρια διακυμάνσεων 119

3. Θνησιμότητα κατά ομάδες ηλικιών 124

ΧΙΙΙ. Προσδόκιμο επιβίωσης 128

XIV. Δείκτης θνησιμότητας κατά φύλο και τόπο κατοικίας 133

1. Θνησιμότητα κατά φύλο 133

2. Θνησιμότητα κατά τόπο κατοικίας 137

3. Θνησιμότητα κατά φύλο και τόπο κατοικίας 144

XV. Απόπειρα εκτίμησης του βάρους των απωλειών 146

Μια πρώτη σύνοψη 147

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. ΓΑΜΟΙ - ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

Ι. Γενική εικόνα 151

II. Σχετικά με τους κανόνες εκλογής συζύγου 157

III. Επαναληπτικοί γάμοι 158

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/227.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

IV. Μοντέλο γαμήλιας συμπεριφοράς 158 Μια πρώτη σύνοψη 161

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

Ι. Γενική εικόνα 163

II. Επίπεδα τεκνοποιίας 165

IΙΙ. Ηλικία τεκνοποιίας 166

IV. Επίπεδα γονιμότητας 167

V. Αναπαραγωγή της νέας γενιάς 168

VΙ. Γονιμότητα των γάμων 171

1. Νόμιμη γονιμότητα 172

2. Διαστάσεις της οικογενείας 174

VΙΙ. Βαθμός αντιρρόπησης των απωλειών 177

Μια πρώτη σύνοψη 178

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

H ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ι. Ηλικιακή δομή του πληθυσμού 185

ΙΙ. Περιφερειακές ανισότητες και σφαιρική απαρτίωση των δημογραφικών διαδικασιών 192

III. Συνολικά συμπεράσματα 195

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Ι. Η μικροδημογραφική ανάλυση 197

1. Θνησιμότητα 197

2. Γάμοι 200

3. Τεκνοποιία 200

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/228.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

II. Μηχανισμοί δημογραφικής συγκρότησης της νέας γενιάς 200

1. Θνησιμότητα 201

2. Γάμοι 203

3. Τεκνοποιία 204

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Ι. Κοινωνίες νέων 207

ΙΙ. Εικόνα του βιοτικού κύκλου 207

III. Θεσμοί και ιδεολογίες 209

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της νεότητας 211

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι 217

Παράρτημα ΙΙ 218

Χάρτης 221

Περίληψη 223

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/229.gif&w=600&h=915 4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ Μ. ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΙ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ

ΜΕ EΠΙMEΛEΙA KAI ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1986

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/230.gif&w=600&h=915 4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/231.gif&w=600&h=915 4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/232.gif&w=600&h=915 4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/233.gif&w=600&h=915 4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/234.gif&w=600&h=915 4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 234
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 223
  4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

  CONSTITUTION ET SUCCESSION

  DES GENERATIONS ΕΝ GRECE

  AU 19ème SIECLE

  (Destin démographique de la jeunesse)

  MATOULA TOMARA-SIDERIS

  NIKOS SIDERIS

  Résumé

  Après une discussion préliminaire du cadre conceptuel et méthodologique (Introduction), où s'inscrit cette recherche d'histoire démographique, le 1er Chapitre présente les déterminants démographiques et socio-culturels qui caractérisent la cohorte (génération 1823 en Leucade) dont l'observation correspond à la partie micro-démographique de notre étude.

  Le 2ème Chapitre étudie la morphologie et les mécanismes de la mortalité. Les principales variables retenues sont l'âge, le sexe, la géographie et la cause de décès. Nous y estimons l'espérance de vie.

  Le 3ème Chapitre analyse les règles et abontit à la construction d'un modèle des comportements matrimoniaux. Nous constatons l'existence d'un processus de transition du modèle «oriental» (mariage précoce) au modèle «occidental» (mariage tardif).

  Le 4ème Chapitre étudie la fécondité de la jeunese en corrélation avec le modèle de nuptialité et la mortalité (compensation des pertes démographiques).