Στατιστικά
Αρχική » Πληροφοριακό Υλικό » Πληροφοριακό υλικό » Στατιστικά

Έτη

Έρευνες

Ερευνητές

Συμπόσια

Εκδόσεις

Ενημερωτικά
Φυλλάδια

CD ROM

Τίτλοι

Τόμοι

Σελίδες

1983 14 15
1984 11 13 1 2
1985 13 13
1986 9 11 7 8 3.247
1987 1 8 9 3.417 1
1988 9 9 2 4 3.188
1989 7 7 4 7 2.903
1994 4 5 2 3 737
1995 14 18 5 5 1.095 2
1996
1997 4 4 1 3 3 1.423 2
1998 1 2 1 1 415
1999 1 2 975
2000 2 2 966 2 -
2001 - - - - - - - -
2002 5 9 - 2 2 653 - -
2003 6 6 - - - - 1 1
2004 - - - 3 3 1814 - -
2005 - - - - - - -  
2006 4 7 - 2 2 970 - 1
2007 - - - 2 2 982 - -
2008 - - - 2 2 990 - -
2009 2 3 - 1 1 47 1  
2011       1 1 432   1
Σύνολα 103 122 3 48 57 24.404 11 3

Θεματικές ενότητες

Έρευνες

Βιβλία ΙΑΕΝ

Βιβλία τρίτων

Διδακτορικές διατριβές

αρ. % αρ. % αρ. % αρ. %
 Παιδεία - Εκπαίδευση 34 33 16 34 3 23 8 50
 Νεολαία και στρατός 3 2
 Νεανικές οργανώσεις 10 10 3 6 2 15,3
 Νεανικά έντυπα 5 5 3 6 2 15,3
 Κοινωνική ενσωμάτωση 27 26 5 10 4 31 5 32
 Μαθητεία και εργασία 4 4 4 8 1 6
 Νοοτροπίες και συμπεριφορές 16 16 7 12 2 15,3 2 12
 Κατάλογος παραμυθιών 3 3 5 10
 Νομοθεσία, βιβλιογραφία 1 1 2 4
 Διεθνή Συμπόσια (3) - 4 8
 Σύνολα 103 100 48 100 13 100 16* 100

* Ολόκληρα ή μέρη των κειμένων 11 διατριβών περιέχονται και στα βιβλία του ΙΑΕΝ ή σε εκδόσεις τρίτων.