Συγγραφέας:Μπόμπου - Σταμάτη, Βασιλική
 
Τίτλος:Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:25
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:215
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ιταλία, Πάδοβα
 
Χρονική κάλυψη:17ος-18ος αι.
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύονται τα δύο καταστατικά του ελληνικού φοιτητικού Συλλόγου της Πάδοβας, της Nazione Oltramarìna όπως ονομαζόταν, που σώζονται σήμερα σε δύο χειρόγραφα, γραμμένα στην ιταλική γλώσσα. Οι Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας είχαν αποφασίσει στο τέλος της τετάρτης δεκαετίας του 18ου αι. να εκδώσουν το καταστατικό τους, αλλά η έκδοση αυτή δεν έγινε ποτέ. Στο προοίμιο του καταστατικού αυτού οι φοιτητές αναφέρονταν με ιδιαίτερη υπερηφάνεια στην καταγωγή τους: απόγονοι αυτοί του Γένους των Ελλήνων που θέσπισαν τους πιο τέλειους νόμους για την ευδαιμονία των λαών και τη Δημοκρατία, ως μέλη της Nazione των Υπερπόντιων, μιας από τις πιο ξακουστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, ζούσαν σύμφωνα με δικό τους σύστημα νόμων με σύνεση και αξιοπρέπεια και εξέφραζαν έτσι μια idea alla Greca. Το Καταστατικό της Nazione Oltramarina ήταν προϊόν αποφάσεων που είχαν ωριμάσει ύστερα από τη διεξαγωγή πολλών συζητήσεων και την αντιμετώπιση ποικίλων περιπτώσεων μέσα στα χρόνια της ζωής της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 8.46 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 197-216 από: 218
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/197.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ SI ΚΑΙ ΤΟΥ S II

Statuto I (SI)

capìtolo 1

capitolo 2

capitolo 3

capitolo 4

capitolo 5

Capitolo 6

Capitolo 7

Capitolo 8

Capitolo 9

capitolo 10

capitolo 11

Capitolo 12

capitolo 13

capitolo 14

capitolo 15

capitolo 16

capitolo 17.

Statuto Π ( S Π )

Capitolo I

Capitolo II

Capitolo III

Capitolo IV

Capitolo V

Capitolo VI

Capitolo VII

Capitolo Vili

Capitolo IX

Capitolo Χ

Capitolo ΧΙ

Capitolo XII

Capitolo ΧΙΙΙ

Capitolo XIV

Capitolo XV

Capitolo XVI

Capitolo XVII

Capitolo XVIII

Capitolo ΧΙΧ

Capitolo ΧΧ

Capitolo XXI

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/198.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Εικ. 1. Το φύλλο τίτλου του χειρογράφου S Ι

Εικ. 2. Το φ. 1r του χειρογράφου S  Ι

Εικ. 3. ΤΟ φ. 1ν του χειρογράφου S Ι

Εικ. 4. Το φ. 2r του χειρογράφου S Ι

Εικ. 5. Το φ. 21r του χειρογράφου S Ι

Εικ. 6. Το φ. 51r του χειρογράφου S  Ι

Εικ. 7. Το φύλλο τίτλου του χειρογράφου 8 II

Εικ. 8. Η σ 1 του χειρογράφου S Π: το Προοίμιο

Εικ. 9. Η σ 2 του χειρογράφου S II

Εικ. 10, Η σ. 3 του χειρογράφου S II

Εικ. 11. Η σ. 80 του χειρογράφου S II: το τέλος

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/199.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/200.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/201.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ*

Αγγλίας nazione 18 σημ. 6

Αγκώνα 18 σημ 6

Αλεξάνδρεια 18 σημ 6 άναμορφωτές· βλ Riformatori

Αντιρέκτορας' βλ. Πανεπιστήμιο

Πάδοβας

αξιωματούχοι· βλ. officiali αρχές πρυτανικές· βλ. Πανεπιστήμιο Πάδοβας Αρχιπέλαγος 18 σημ. 6

αυτοδιοίκηση φοιτητική· βλ. Πανεπιστήμιο Πάδοβας

αφιέρωση ποιητικών συλλογών, Ελογίων. Λόγων, εικόνων 29' βλ. και dedicazione

Βενετία 9,10,1.5,18 σημ. 6,34,39, 48'

βενετικό κράτος. Γαληνότατη Δημοκρατία 19,23,45· Γερουσία, Σύγκλητος 19, 39 σημ. 25, 44· δόγης 18 σημ 6,43,45,46· Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 21, 41· σχολεία ελληνικά 10 βιβλία διοικητικά και οικονομικά της Nazione 30, 33, 34, 59, 6o-61, 67, 68, 69· βλ και Libri della Nazione

Βιβλίο Στεμμάτων 31 και σημ. 21' βλ. και Libro d'Oro

Βιβλίο Ταμείου 3ο, 34,37,39- βλ. και Cassa

Βιβλίο Ψηφισμάτων της Συνέλευσης 26,34,61,68- βλ. και parti

βιβλιοθηκάριος 62,67-69 βιβλιοθήκη 48,5ο, 56,59,61,65- 69, 70· βλ. και Libraria

βιβλιοθήκες των Nazioni 65 σημ. 33 Βοημίας nazione 18 σημ. 6

Βουργουνδίας nazione 18 σημ. 6

Γάλλοι φοιτητές 18 σημ. 6

Γερμανοί φοιτητές 17 σημ. 5, 18 σημ. 6,24 σημ. 20,70' γερμανική

nazione 18 σημ. 6' βλ. και nazioni

γιατρός της Nazione 38, 53- βλ. και spese

Δαλματία 18 σημ. 6'

Δαλματοί φοιτητές 20

δικηγόρος της Nazione 53

Εισπράκτορες 25,34-35,39,47,52, 55,61,62,63,68

Εκείθεν των Ορέων- βλ. Oltramontani

Ελεγκτές 47,6ο, 61· βλ. και Εξελεγκτική Επιτροπή, Inquisitori

Ελλάδα 18 σημ. 6,45,62- αρχαία 23

Έλληνες φοιτητές 23, 46 σημ. 31, 69-72- βλ. και oltramarini

Εντεύθεν των Ορέων· βλ. Citramontani

Εξελεγκτική Επιτροπή 30' βλ. και Ελεγκτές, Inquisitori

Εξεταστική Επιτροπή, βενετική· βλ. Collegio Veneto

Επίτροποι' βλ. Εισπράκτορες

* Δεν ευρετηριάζονται οι λ. Nazione, Nazionali, Scolari, Connazionali, Statuto, Statuti και Καταστατικό.

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/202.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Ιατρική 26 Ιλλυριοί φοιτητές 20

Ιόνια Νησιά 18 σημ. 6,62· βλ. και Isole

Ισπανίας nazione 18 σημ. 6

Ιστριοι φοιτητές 20

Ιταλία 16

Ιταλοί φοιτητές 20

καθηγητές της Nazione 28,29,33, 46,47,48,49,50,51,53,54,55, 56, 58, 59, 60, 64, 65-69, 7ο·

καθηγητές προστάτες 26, 41· βλ. και Professori, Protettori

Καταλονίας nazione 18 σημ. 6

Κέρκυρα 36 και σημ. 22

Κεφαλονιά 39 σημ. 25

Κλητήρας 26,27,29,38,53,54,55, 63· βλ. και Bidello

κοινότητα πανεπιστημιακή 10

Κολλέγια Πάδοβας 39 σημ. 25· ελληνικά 1ο, 16· Κολλέγιο Παλαιόκαπα 26, 64' Κωττουνιανό 39 σημ. 25· βλ. και Collegio San Giovanni

κουρέας ή χειρουργός 53

Κρήτη 18 σημ. 6,62- βλ. και Candia

Κύπριοι φοιτητές 18 σημ. 6, 20 Κωνσταντινούπολη 18 σημ. 6

λόγιοι Τουρκοκρατίας 10

Λομβαρδία 18 σημ. 6

Μπαλόνια 17 σημ. 5,18 σημ. 6

οπλοφορία στις Συνελεύσεις 27, 64· βλ. και armi

ορθόδοξοι 24 και σημ. 2ο· ορθόδοξο δόγμα 45· βλ. και rito greco

Ουγγαρίας nazione 18 σημ. 6

Πάδοβα 9,1ο, 15,17 σημ. 5,21,26, 27, 32, 34, 35, 39, 4ο, 43, 44, 47,48,49,51,57,59,61,62,67, 68, 69,7ο· Αρχές πάδοβας 2829,33,51,53- δήμαρχος, αντιδήμαρχος 29, 41' στρατιωτικός διοικητής 29, 41· βλ. και Padova

Πανεπιστήμιο της Bologna 16 και σημ. 4

Πανεπιστήμιο Πάδοβας 9, 10, 15, 16, 19, 24, 31 και σημ. 21, 34, 35,36,37,38 σημ. 24,39 σημ. 25, 41, 44, 45, 46, 56, 66, 71, 101' φοιτητική αυτονομία και αυτοδιοίκηση 18-20, 43-44- Γενική Συνέλευση 27· Σχολές 19,44· καταστατικά τους 20' Νομική 19, 20, 22, 23, 26, 31 σημ. 21, 33, 36 σημ. 22,65 σημ. 33· Ιατροφιλοσοφική 20, 22, 23,31 σημ. 21, 36 σημ. 22,39 σημ. 25,65 σημ. 33,71· πρυτανικές Αρχές 27· ρέκτορας, πρύτανης 19, 21, 27, 33, 64· αντιρέκτορας 19,24 σημ. 20· σύνδικος 19,34,37,44,64· αντισύνδικος 44· σύμβουλοι 44· συνελεύσεις 33-34,36,57-58,6ι· διδακτικό προσωπικό, καθηγητές 18, 19, 24, 41, 44· πανεπιστημιακοί υπάλληλοι και προνόμια τους 35, 36· Κατάλογοι Εγγραφών 10,15, 36 σημ. 22, 39 σημ. 25· Παλαιό Αρχείο 31 σημ. 21· Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 21· βλ. και Studio di Padova, Bidello Generale, Bo.

Πανεπιστήμιο Παρισιού 17 σημ. 5

Παπαδόπουλος Νικόλαος Κομνηνός 37,39 σημ. 25,41, 43 σημ. 27

παραίτηση από αξίωμα 28,5ο· βλ. και Cariche

Παρίσι 17 σημ. 5

Πελοπόννησος 62

πιστοποιητικά για εγγραφή στο Πανεπιστήμιο 34, 38 σημ. 24, 4647,59- βλ. και mandati

Πλουμίδης Γ. 15 σημ. 2,22 σημ. 1314, 23 σημ. 16-18, 36 σημ. 22, 39 σημ. 25,71 σημ. 35

ποινές και κυρώσεις 29, 32; 50, 51, 59,60, 61,64,66· ατίμωση 31·

καθαίρεση 32, 58· βλ. και pene

Πολίτης Αναστάσιος 36 και σημ. 22, 39 και σημ. 25

- Λουκάς 36 σημ. 22

Πολωνίας nazione 18 σημ. 6

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/203.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Προβηγκιανοί φοιτητές 18 σημ 6

Προβηγκίας nazione 18 σημ. 6

πρόεδρος της Nazione 36

προνόμια 10, 44 και σημ. 29, 45' βλ. και Privileggi

προστάτες 25, 48, 70' βλ. και καθηγητές. Protettori

πρωτοετείς 34, 35, 62-63· βλ. και pupilli

Ρώμη 18 σημ. 6· αρχαία 23

Σικελία 18 σημ. 6 Σικελοί φοιτητές 20 Σκωτίας nazione 18 σημ. 6

Σμύρνη 18 σημ. 6

σονέτα 37 και σημ. 23

Στεργέλλης Αρ. 15 σημ. 3, 19-21 σημ. 7-11,23 σημ. 15,24 σήμ. 20, 31 σημ. 21, 37 σημ. 22, 43 σημ. 27, 44 σημ. 28, 45 σημ. 30, 46 σημ. 31

Συμβούλιο Διοικητικό 26, 27, 33, 39 σημ. 25,43,49-50,51,52,53, 56, 64, 65, 68· απόρρητο συζητήσεων 27· βλ. και Banca, Consulta, Officiali

Σύμβουλοι 27, 3o, 31, 32, 36, 46, 57-58, 68· Σύμβουλος Νομικής 25, 32-33, 35, 36 σημ. 22, 38, 39 και σημ. 25,51,58-59,61,63-

Σύμβουλοι Ιατροφιλοσοφικής 25' Πρώτος Σύμβουλος Ιατροφιλοσοφικής 33, 34,35,39 και σημ. 25,51,59· Δεύτερος Σύμβουλος Ιατροφιλοσοφικής 29, 33-34, 54, 59' αντικατάσταση Συμβούλων 28,32,39, 50, 57- βλ. και capo della Nazione, Consiglieri

Σύνδικος 25,26,29,3o, 32,33,34, 35,38,46,50,51,52,54,57,5961,64,65,66,67,68· κυρώσεις για παράβαση καθηκόντων 50, 59· βλ. και Sindico

Συνέλευση Γενική 34

Συνελεύσεις 23,26, 27,28,29,33, 35, 38 και σημ. 24, 40, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59,60,61, 63-65- απουσία αδικαιολόγητη 29,32,5ο· δικαίωμα συμμετοχής 27-28, 48, 5ρ· βλ. και Università della Nazione σχολεία ελληνικά 10

Ταμείο 30,31,34,36,37-39,47,48, 50, 59, 64, 66· βλ. και χρηματοκιβώτιο

Ταμίας 36,38,55,63· βλ. και Bidello

Τρέκκας Ανδρέας 39 σημ 25 -Ιωάννης 39 και σημ. 25

Τσιτσέλης Ηλίας 39 σημ. 25

Υπερπόντιοι 24, 45' βλ. και Oltramarini

υποχρεώσεις μελών 28-29, 51-53, 62,64-65- Συμβούλων 57-58· της Nazione προς τα μέλη 53-54

υποψήφιος μοναδικός 32, 50, 68

φαρμακείο, φαρμακοποιός 53-54· βλ και speziere

Φιλοσοφία 26

χρηματοκιβώτιο 29-31, 33,38, 39, 54-56· κλειδιά 29,33,38,54-55- βλ. και Cassa

Χριστούγεννα 33, 51· βλ. και Buone Feste

ψηφίσματα· βλ. parti ψηφοφορία 27-28,3θ, 43,55,56-57, 58,64,65· βλ. και ballottazioni

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/204.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Accademia 129-130- βλ. Studio di Padova

Accademie di Belle Lettere 164 Africa 129 Arma 101, 164· della Nazione 139- βλ. και insegna- Libro delle Armi 101,187

armi, portar 90, 145, 183

Artisti scolari, dottori 28, 90, 91, 134, 145, 146· Γερμανοί 24 σημ. 20

Asia 129

assessori 138

avvocato 155

ballottazioni 56-57, 86, 87, 91-92, [98], [99], 101, 102, 103, 104, [117], 137,138,141,142,146147, 155, 156, [157], 159,16o, 161, 164-166, 168, 171-172, [174], [175], 176, 180, [181], 182,184,185,186,187· ballottazione secreta 85, 89, 140, 144· con due voti 89-90,1o4, 106,116,139, 145,168,17o Banca 26, 49,13o, 137,139,141142, 147, 148, 151, 153, 154, 160, 163, 183, 184, 186, 187, 188· βλ. και Cariche, Consulte, officiali

barbiere o chirurgo 155

Barozzi Zorzi 39 σημ. 25

benefizii 82,89,97,130· privazione di benefizii 89

Bibliotecario 179, 186-188, 189· Libri del Biblotecario 186, 188· βλ. και Cariche, Libraria, Officiali

Bibliotheca Ultramarina 66, 185' βλ. και Libraria

Bidello 26,27,29, 30,34, 35-36, 54, 63, 86,87, 88,89, 94, 9798,1O3,112-113,117,135,141, 142, 150, 155, 157, 158, 166, 181-182· βλ. και Cassiere, Quaderniere

Bidello Generale 36- βλ. Studio di Padova

BO 31,101,113· HospMum 31 σημ. 21,101- βλ. και studio di Padova

Bologna, πανεπιστήμιο 16

Brugi Β. 16 σημ. 4,24 σημ. 2o

Buone Feste natalizie 94, 105, 106,138,149,150,169,171,182

Candia 43,127· Regno 62,85 και σημ. 2,11o, 140,177

Capo della Nazione· ο Consignier Legista 25, 14o, 153, 168· ο connazionale Rettore, Prorettore η sindico dello studio di Padova 27,89,144-145

Cariche 50, 85-86,91,95,101-102, 103,104-105,105-106,106-107, 1O7-11O, 109, 111-112, 117, 129, 136, 137, 140, 147-149, 151, 164-166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 187· candidati senza concorrenti 102, 164-165, 187· abilitazioni 165-166, 177· esclusione da Carica 90, 110, 133-134,143,144,148,151,16ο, 164,174,177,180,189· privazione di Carica 89, 94, 95, 97, 98,103,108,133-134,143,145, 148, ISO, [151], 153,158,160, 164,172,173,187· rinuncia di Carica 92-93,103,108,147-148, 173· πρβλ. και officiali

Cassa 29, 54-56, 9o, 92, 97-1O1, 102, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115-119, 134, 137, 145, 147, 157-164, 165, 169, 172, 173, 178, 179, 181-182, 186 chiavi della cassa 97,107,116117,118,158,172· Libri della Cassa, Libro dei Conti 90, 97- 98, 1oo, [105], 108, 145, 159, 162-163,169,170-171,173

Cassiere 63,98-100,102,110,111, 113, 115-119, 158, 159-163, 165, 178, 181-182· βλ. και Bidello, Quaderniere

catedre· βλ. Studio di Padova

chirurgo· βλ. barbiere

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/205.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Cisalpini· βλ. Citramontani

Citramontani φοιτητές 18 σημ. 6, 20' βλ. και nazioni

Collegio del Duomo 46,131 - Greco, San Giovanni 64, 86, [88], 89,135, [142], 144, [182] - Veneto 38 σημ. 24,46 σημ. 31, 131

Comunità 125, 129, 130, 133- università della Nazione 151, 152,175,179,181- βλ. και Università congressi· βλ. Università

Consiglieri 57, 87, 89,92, 93, 94, 97,101-102,103,129,133,136, 144, 148-149, 150, 153, 163, 166, 167, 171, 172, 177, 179, 180, 181, 183, 188, 189- Consiglieri Legisti 107, [112]· Consiglier Legista 25,32,36,58-59, 85, 87, 89 και σημ. 1, 94, 97, 98,104-105,1o6,112,115,117, 118, 120,133, [137], 140, 142, 143, 15o, 158, 159, 167-170, 171, 172· vice-consiglier Legista 103· Consiglieri Artisti 25, 85, 140· Consiglier Primo Artista 33, 59, 85,87,89, 94, 97, 98,104,105-106,107,112,120, 133, [137], 14o, 142, 143,15O, 158, 159, 169, 170-171, 172- Consigner Secondo Artista 59, 85, 97,1O6-1O7,110,116,140, 158, 171-172, 178· consiglieri delle altre Nazioni 167· βλ. και Cariche, Officiali

Consiliarius Venetiis 23

Consulte 49-50,53,65,86-89,104, 107, 137, 139-140, 140-143, 145, 148, 151, 16o, 161, 168, 172,179,182,185- βλ. και Banca, Officiali

Corfu 23,82,115

Corressius Paulus 22, 113

decreti 87,141,183· βλ. και parti

dedicazione di elogii, raccolte, orazioni, effigii 95,154

Della Francesca Elisabetta 31 σημ. 21

dottori 28, 35, 3s σημ 24, 42, 4748, 54, 90, 134-137, 145, 157, 174, [181], 185- recita avanti il dottorato 135-136· fedi agli dottori 109

Du Boulay 17 σημ. 5

Esattori 25,34-35,62,85,93,97, 103, 110-111, 117, 118, 135136, 140, 149, 153, 158, 176, 177-179,18o, 187,189- fedi degli Esattori 1O8-1O9,110,174, 178- libretto degli Esattori 118· βλ. και Cariche, Officiali

Europa 129

Facoltà, Facultas· βλ. Studio di Padova

Favaro A. 24 σημ. 20

Fedaito G. 15 σημ. 1,18 σημ. e

fedi per levar matricole· βλ. mandati

Francesco da Rettimo· βλ. Rossi Francesco

Giard L. 72 σημ. 36

giuramenti 89, 90, 92, 95, 98, 103, 109, no, 112, 116, 145, iso, 154, 159, 166, 167, 171, 175, [180]

giuristi φοιτητές 18 σημ. 6,2ι σημ. 12,44 σημ. 29· Γερμανοί 24 σημ. 20· βλ. και Legisti

greca nazione 125, 156, [182]· βλ. nazioni (Oltramarina)

greci 129,130

Grecia 81, 85, 140, 177· Sette Oracoli della Grecia 81

guantaria 35, 110, [111], [179], [180], [189]

Inquisitori della Nazione 30,100, 108, 117, 134, 162, 178, 175, 177,187

insegna della Nazione 155· πρβλ. και Arma Isole Αιγαίου-Ιονίου 129

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/206.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

Isole Ιονίου 34, 62, 85 και σημ. 2, 110,140,177,178

Juristi· βλ. giuristi

Kibre Ρ. 16 σημ. 4,17 σημ. 5,18 σημ. 6

Landucci L. 16 σημ. 4

laureandi, laureati 135· βλ. dottori

Legisti scolari, dottori 28, 90, 91, 134,145,146,171- statuti dei Legisti 102,164· πρβλ. και giuristi

lettori pubblici· βλ. Studio di Padova

Libraria 31 σημ. 21, 42, 65-69, 136, 144, 147, 157, 158, 163, 174,175,176,179,185-189· Libro dei libri 185,186,188- βλ. και Bibliotecario

Libri della Nazione 104, 105, 107, 131, 156, 168, 17o, 172-173, 174,176

Libro degli statuti [109], 116,120, [125]

Libro d'Oro 31 σημ. 21, 69,133, 177,180,187,189

Lupina Stamatellus 23, 82

mandati 104, 163, 173· al Cassiere 98, 108, 117, 118, 159-160·

mandati per levar matricole 38 σημ. 24, 42, 4e, 66, 1o8, 111, 131-133, 152, 172, 174, 177, 180,186

matricole· βλ. Studio di Padova

Mauri Ε. 18 σημ. 6, 21 σημ. 12,24 σημ. 2o, 44 σημ. 29,71 σημ. 34

Morea· βλ. Peloponeso

Nazione pubblica, convocare la Nazione' βλ. Università

nazioni, nationes 16, 17, 150, 155, 156, 184· Citramontane 129· oltramontane 89, 129, 144· cypria 18 σημ. 6, 20, 22· Germana, Germanica 20, 24 και σημ. 20,39 σημ. 25, 44 σημ. 29, 65 σημ. 33,70-71, 129 και naz. Germ. Juristarum 71 σημ. 34· τι. Oltramarina 9, 10, 14, 16, 18 δημ. 6,2o και σημ. 9,21,22, 24 σημ. 20, 27, 39, 41, 42, 43, 45, 62, 65 σημ. 33, 70-72, 79, 120,123,125,129-131· n. Polacca, polena 65 σημ. 33· n. Ultramarina· βλ. n. Oltramarina

obblighi della Nazione 93-94,149151,155-157· dei Nazionalii 9495,151-155

offellaria 35, 62, 63, 110, 111, [178]

Officiali, offiziali 24 σημ. 19,25, 26, 27, 42, 48, 51, 85-86, 87, 88,89,9o, 91,92,93,94,95,97, 99 και σημ. 1, 100, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 13o, 131, 133, 134, 137, 138, 14o, 141-142, 144, 145, 147, 148. 149, 15o, 151, 153, 154, 158, 161, 162, 165, 166, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 184, 186, 187- sostituzione di off. 92-93, 97,103,1O4,1O5,1o7,120,148149, 158, 166, 168, 17o, 171, 172,173· βλ. και Cariche

Officii· βλ. Cariche

oltramarini scolari 11,20,23,27, 43,44 και σημ. 29,82- d'oltramare 130

oltramontani φοιτητές 18 σημ. 6, 2o, 45 και σημ. 29,46 σημ. 31

Padova 22, 86, 90, 91, 92, 103, 106, 110, 127, 134, 136, 137, 138, 144, 148, 15ο, 157, 166, 171, 172, 174, 176, 178, 179, 187, 188, 189· Rettori 29, 4ο, 51, 94, 95, 99, 105, 106, 132, 150, 154, 156, 161, 162, 171· capitano 29, 41, 46, 55, 120,

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/207.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

133· podestà 24 σημ. 20,29,55- Vicepodestà 41, 120· Prefectus 36 σημ. 22

Papadopoli Nicolo Comneno 43. 115,127

Parti 82, 87, 89, 92, 98, 99, 1oo, 101, 104, io5, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 120, 125, 127, 133, 136, 140, 141, 143, 147, 150, 159-160, 161-162, 163, 164, 168, 172, 173, 175, 180, 182,184- Libro delle Parti 87, 141,173,175,176,187

Peloponeso, Morea 177

pene 94, 98, 101, 103, 1o8, 110, 133, 136, 144, 147, 15o, 157, 159, 160, 165, 166, 174, 176, 177, 178, 179, 18o, 183, 185, 189- infamia 101,133,143,147, 178

Politi Anastasio 36 σημ 22,115, 120

Presidente 36,115,116,117,118

privilegii 101,111,112,129,130, 137, 138, 175, 177, 179, 180privilegii dello Studio 131

Professori 24, 25, 48, 85-86, 88, 95,105,127,132,133,134,135, 137, 138, i39-i4o, 141, 142143, 144, 149, 151, 154, 156, 157, 160, 161, 163, 169, 173, 174, 175, 178, 179, 182-183, 185,186,187,188,189- Professor Legista 132,135,139- Professor Artista 132, 135, 139- contradittori e con due voti nell'Università della Nazione 139-140, 164, 174-175· βλ. και Studio di Padova

Protettori· βλ. Studio di Padova

Protettori 24 και σημ. 20,25,48, 85 σημ. 1,88 σημ. 1,9s σημ. 2, 95 σημ. 1,105 σημ. 1,138-139, 15ο, 169,182· pr. professori 26, [86]

Pulliti Atanasio- βλ. Politi Anastasio

pupilli 21, 35, 62-63, 108, 1o9, 110, 111-112, 116, [117], 136, 158, 168, 173-174, 176, 178181,185

Quaderniere 97,' 158· βλ και Bidello, Cassiere

Rector βλ. Studio di Padova

Regno· βλ. Candia

regolatori e riformatori degli Statuti 23,82

Rettimo 23,82

Rettore- βλ. Padova, Studio di Padova

Riformatori dello Studio di Padova 19, 44, 48,138

rito greco 24, 82,129

romani 81

Rosseti Lucia 16 σημ. 4,24 σημ. 20, 31 σημ. 21, 44 σημ. 2s, 65 σημ. 31

Rossi Francesco 23

Saibante Μ. 16 σημ. 4

Scienze, Lettere 127, 131, 134135,164

Scuole publiche· βλ. Studio di Padova

secretezza 89, 143 165

Sindici· βλ. Padova, Studio di Padova

sindico 85,87,92,93,95,97,98, 103, 105, 1o7-1io, 116, 117, 125, 132, 133, 14o, 141, 144, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 159-160, 161, 162, 166, 169, 172-177, 178, 179, 181, 183, 185, 186, 188, 189contradittore 57, [85], [107], 140,166, [172], 184,185· βλ. και Cariche, Officiali spartani 81 spese annuali al medico. Bidello, Cassiere e Sindico 117 - per medicinali e funerali 155- 157

speziale, speziere 155, 157

Stanco da Corfu· βλ. Lupina Stamattellus

stipendiati della Nazione 163· βλ. και avvocato, spese

Studia Generalia 17 σημ. 5

Studio, Studium di Padova 16, 19,

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/208.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

82, 86, 89, 91, 100, 102, 1ο4, 106, 1ο7, 108, 125, 129-130, 134, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 164, 165, 167, 168, 17ο, 171, 172, 173, 178, 18ο, 181, 183, 185- Facoltà, Facilitates, Scuole pubbliche. Università, Universitates 18 και σημ. 6, 19, 20,104,105,145,167· Facultas Juridica, Università Legista 19,21 σημ. 12· Facuitas Theologica, Medica et Philosophica, Università Artista 19, 21 σημ. 12, 105- Università Grande, Generale 27,93, [100], 105,106,107, 113,14o, 144· università pubbliche 85,89,9o, 92,93, 102, 103, 148, 165, 166, 167, 169, 170, 171,172,176,181- Rectores, Rettori, Prorettori 18 σημ. 6,89,144,145· Sindici 89,100, 105, 115, 144, 145, 162, 169, 182-183· matricole 21,46, [91], 104, 105, 1o6, 107, 117, 131134, 136-137, 152, 168, 171, 173,174, [177], 181· Biblioteca Universitaria di Padova 24 σημ. 20· professori, lettori pubblici 86, 93-94, 127, 139· catedre, proffessioni 86· di Legge 86,104,168, [186]· di Medicina 86,105,17o, [186]· di Filosofia 86,105,170· ministri dell'Università Grande, Bidelli Generali 113, 181· βλ. και capo della Nazione, nazióni

Studium,· βλ. Studio

Transalpini· βλ. Oltramontani

Trecca, Andreas 39 σημ. 25

- Nicolaus 39 σημ. 25

- Zuanne 120

Tron Nicolo 40-41,120

Ufficiali· βλ. Officiali

Ultramontani· βλ. Oltramontani

università· βλ και Comunità Università Generale, Grande, Università publiche· βλ. studio di Padova Università Citramontana 18 σημ. 6

Università della Nazione 42, 49, 5o, 63-65,86,88,89-92,94,95, 98, [1oo], [104], 106,1o9,117, 120, 125, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143-147, 148, 150, 152, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181,182-185· Atti dell'Universittà 1o8, 173· della Nazione 117· diritto di partecipare 90, 136· esclusione dall'Università 89, 9o, 94, 98,101, 109, 117, 133-134, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 16ο, 164, 174, 175176, 177, 178, 183, 184, 186, 189· cacciar fuori dell'Università 140

Università Oltramarina 127

Università Ultramontana 18 σημ. 6

Venezia, Dominante di 138, 155· dominio Veneto, Serenissima Repubblica 23, 82, 86, 13o, [150]· principe 45, 127, 13o, 131,133

Vivarini C. 16 σημ. 4

Vogherà G. 16 σημ. 4

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/209.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

VASSILIKI BOBU-STAMATI

GLI STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE (NAZIONE) DEGLI STUDENTI GRECI DELL'UNIVERSITÀ

DI PADOVA (XVII-XVIII sec.) Riassunto

L'Associazione degli studenti greci dell'Università di Padova, l'inclita Natio Ultramarina, fu una delle associazioni studentesche più importanti, con una forte presenza e una rilevante partecipazione alla vita della Comunità universitaria. La sua storia si intreccia con la storia di questa Università, poiché è noto il rilevante delle Nazioni nella vita accademica.

Nel corso del XIV° e del XV° secolo gli studenti greci di Padova provenivano soprattutto da Cipro e per questo la loro associazione era chiamata anche Cypria. Successivamente, negli Oltramarini furono accolti tutti gli studenti ortodossi (di rito greco), ma a causa della reazione degli studenti tedeschi che volevano il primo posto sempre garantito alla loro Nazione in quanto la più numerosa, questa consuetudine non fu mantenuta, e così nella Nazione Oltramarina fu stabilito di registrare, tra i Leggisti, solo i greci, mentre tra gli Artisti, oltre ai greci furono iscritti gli illirici, i dalmati e i siciliani.

Si pubblicano qui gli Statuti, finora inediti, della Nazione Oltramarina, che ci sono pervenuti attraverso due codici manoscritti. Sono scritti in italiano e sono gli originali. II più antico, quello del 1663, si trova nella Biblioteca Universitaria di Padova (B.U.P., ms. n°. 19942) e l'altro, senza data, nella Biblioteca Mai-ciana (Cod, ital,, Cl.II, 131 (Colloc, 4996).

I due Statuti, per quanto riguarda il contenuto, non coincidono.

Nel Preambolo del più antico (S I), scritto nello stile retorico

14

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/210.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

e accurato dell'epoca, è segnalata la necessità delle leggi (la cui fonte sono la Grecia antica e Roma) per il buon governo della Nazione. Vi si riferisce inoltre che si tratta di un precedente Statuto modificato; la sua revisione fu decisa il 2 luglio 1655 dall'Assemblea della Nazione al fine di integrarlo, in quanto col mutare dei tempi, le precedenti norme presentavano già delle lacune.

Questo Statuto si compone di 17 articoli relativi alle modalità di funzionamento della Nazione, ai presupposti per la convocazione dei Consigli e delle Assemblee e per l'elezione dei delegati; tali articoli definiscono inoltre gli obblighi di questi ultimi nei confronti dei connazionali e i doveri dei membri nei confronti della Nazione. Tutti questi obblighi, con le conseguenze del loro mancato rispetto, sono fissati minuziosamente. Particolarmente significativo è l'articolo riguardante la Cassa, la gestione dei fondi della Nazione e le severe sanzioni verso i trasgressori delle disposizioni previste.

Alla fine del manoscritto dello Statuto S I furono successivamente inseriti articoli agguintivi concernenti la Cassa e gli obblighi del Tesoriere. Furono dettati, vi è detto, da determinati fatti e costumi che fecero precipitare la Cassa in uno stato pietoso. Agli articoli segue un Decreto del 23 giugno 1737, dal quale risulta che i Consiglieri della Nazione presentarono un ricorso alle Autorità di Padova a proposito di un voto dell'Assemblea che consentiva modificazioni dello Statuto, II Capitano e Vice Podestà di Padova, che firma anche il Decreto, decide di non permettere d'ora in avanti nessuna ingerenza di questo tipo,

II secondo manoscritto che ci ha tramandato l'altro Statuto (S II) è senza data. Da elementi interni scaturische che fu redatto tra il 1737 e il 1738. Nel Preambolo si afferma che la Nazione si prefigge di preparare questo Statuto perché «sia dato alle stampe», in modo da portare le leggi a conoscenza di coloro per i quali esse erano state votate. Tra le Associazioni

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/211.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

presenti in questa Università, la Nazione Oltramarina è una delle più importanti e «principalmente risiede nella Nazion Greca, madre delle leggi più celebri e più perfette di quante mai furono proposte a felicità de'Popoli e a direzzione delle Republiche»,

Per questi motivi la Nazione si propone non solo di Vivere in conformità al proprio sistema di leggi, ma di distinguersi tra le altre e di esprimere con il suo governo «una Idea di Greca, cioè prudente, virtuosa e incontaminata Communità». Professore e Padre della Nazione è il noto Professore greco dell'Università di Padova Nicolo Comnèno Papadòpoli di Candia, che dopo l'unanime decisione della Nazione, maturata nel corso delle sue Assemblee, riesaminò ad uno a uno gli articoli dello Statuto in vista della sua stampa, in modo che i suoi connazionali potessero averlo a disposizione per studiarlo e difenderlo. Avrebbe così costituito il «testimonio del zelo che ha la nostra Nazione di Vivere in Padova con quella modestia et osservanza che conviensi ad un Corpo di GioVentù, la quale, lontana dalla sua Patria, non ha altro scopo che d'arrichirsi di quelle gloriosissime merci onde possa richiamar in seno della nostra Nazione l'antica gloria, non meno delle Scienze più rimarcabili che de'più nobili e Venerandi Costumi».

Il secondo Statuto S II consta di 21 articoli. I primi tre e gii ultimi due non trovano corrispondenza nel S I. Risulta più dettagliato rispetto al S I, in quanto sViluppa in articoli questioni che lì o erano tralasciate oppure Venivano riportate all'interno di altri articoli. In S I non c'è nessun riferimento alla Biblioteca, ü che ci fa supporre che fu creata successivamente, mentre in S II esiste un ampio articolo che riguarda il suo funzionamento.

Un'attenta analisi del contenuto degli Statuti disvela che essi costituiscono fonti storiche importanti per questo periodo. Ci ragguagliano sulle condizioni di studio degli studenti greci

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/212.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

a Padova e sui vincoli cui andavano soggetti, in un'epoca particolarmente significativa per la storia neogreca, giacché, com'è noto, la maggior parte dei dotti greci che tornarono in patria a porre le basi di una rinascita culturale, studiarono nei Collegi greci di Venezia e di Padova, e continuarono i loro studi all'Università di Padova come membri della Nazione Oltramarina. Inoltre, la pubblicazione degli Statuti Illumina anche, più in generale, la storia di questa Università, nel cui ambito operavano e si associavano strettamente le Nazioni. D'altra parte, come risulta dalla bibliografia, che in questi ultimi anni si è andata arricchendo grazie a nuovi lavori e a un'adeguata pubblicazione delle fonti relative, la loro storia non è ancora stata portata a compimento.

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/213.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προοίμιο 9

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 15 ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Α' Το καταστατικό του 1663 77

Statuti dell'inclita Natione Oltramarina 79

Προσθήκη για το ταμείο 115

Decreto (Διάταγμα του διοικητή της Πάδοβας 120

Β' Το καταστατικό του 1737/1738 121

Statuto della Nazion Oltramarina 123

Τίτλοι των άρθρων των καταστατικών 191

Πίνακας αντιστοιχίας των άρθρων του S Ι και του S II 197

Κατάλογος εικόνων 198

Γενικό Ευρετήριο 199

Riassunto 209

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/214.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/215.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΤO ΒΙΒΛΙΟ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΟΜΠΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (NAZIONE)

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΔΟΒΑΣ

(17ος-18ος αι.)

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ,

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ Στο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1995 ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΔΟΥ

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/216.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 216
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 197
  25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

  ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ SI ΚΑΙ ΤΟΥ S II

  Statuto I (SI)

  capìtolo 1

  capitolo 2

  capitolo 3

  capitolo 4

  capitolo 5

  Capitolo 6

  Capitolo 7

  Capitolo 8

  Capitolo 9

  capitolo 10

  capitolo 11

  Capitolo 12

  capitolo 13

  capitolo 14

  capitolo 15

  capitolo 16

  capitolo 17.

  Statuto Π ( S Π )

  Capitolo I

  Capitolo II

  Capitolo III

  Capitolo IV

  Capitolo V

  Capitolo VI

  Capitolo VII

  Capitolo Vili

  Capitolo IX

  Capitolo Χ

  Capitolo ΧΙ

  Capitolo XII

  Capitolo ΧΙΙΙ

  Capitolo XIV

  Capitolo XV

  Capitolo XVI

  Capitolo XVII

  Capitolo XVIII

  Capitolo ΧΙΧ

  Capitolo ΧΧ

  Capitolo XXI