Συγγραφέας:Μπόμπου - Σταμάτη, Βασιλική
 
Τίτλος:Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:25
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:215
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ιταλία, Πάδοβα
 
Χρονική κάλυψη:17ος-18ος αι.
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύονται τα δύο καταστατικά του ελληνικού φοιτητικού Συλλόγου της Πάδοβας, της Nazione Oltramarìna όπως ονομαζόταν, που σώζονται σήμερα σε δύο χειρόγραφα, γραμμένα στην ιταλική γλώσσα. Οι Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας είχαν αποφασίσει στο τέλος της τετάρτης δεκαετίας του 18ου αι. να εκδώσουν το καταστατικό τους, αλλά η έκδοση αυτή δεν έγινε ποτέ. Στο προοίμιο του καταστατικού αυτού οι φοιτητές αναφέρονταν με ιδιαίτερη υπερηφάνεια στην καταγωγή τους: απόγονοι αυτοί του Γένους των Ελλήνων που θέσπισαν τους πιο τέλειους νόμους για την ευδαιμονία των λαών και τη Δημοκρατία, ως μέλη της Nazione των Υπερπόντιων, μιας από τις πιο ξακουστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, ζούσαν σύμφωνα με δικό τους σύστημα νόμων με σύνεση και αξιοπρέπεια και εξέφραζαν έτσι μια idea alla Greca. Το Καταστατικό της Nazione Oltramarina ήταν προϊόν αποφάσεων που είχαν ωριμάσει ύστερα από τη διεξαγωγή πολλών συζητήσεων και την αντιμετώπιση ποικίλων περιπτώσεων μέσα στα χρόνια της ζωής της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 8.46 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 209-218 από: 218
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/209.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

VASSILIKI BOBU-STAMATI

GLI STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE (NAZIONE) DEGLI STUDENTI GRECI DELL'UNIVERSITÀ

DI PADOVA (XVII-XVIII sec.) Riassunto

L'Associazione degli studenti greci dell'Università di Padova, l'inclita Natio Ultramarina, fu una delle associazioni studentesche più importanti, con una forte presenza e una rilevante partecipazione alla vita della Comunità universitaria. La sua storia si intreccia con la storia di questa Università, poiché è noto il rilevante delle Nazioni nella vita accademica.

Nel corso del XIV° e del XV° secolo gli studenti greci di Padova provenivano soprattutto da Cipro e per questo la loro associazione era chiamata anche Cypria. Successivamente, negli Oltramarini furono accolti tutti gli studenti ortodossi (di rito greco), ma a causa della reazione degli studenti tedeschi che volevano il primo posto sempre garantito alla loro Nazione in quanto la più numerosa, questa consuetudine non fu mantenuta, e così nella Nazione Oltramarina fu stabilito di registrare, tra i Leggisti, solo i greci, mentre tra gli Artisti, oltre ai greci furono iscritti gli illirici, i dalmati e i siciliani.

Si pubblicano qui gli Statuti, finora inediti, della Nazione Oltramarina, che ci sono pervenuti attraverso due codici manoscritti. Sono scritti in italiano e sono gli originali. II più antico, quello del 1663, si trova nella Biblioteca Universitaria di Padova (B.U.P., ms. n°. 19942) e l'altro, senza data, nella Biblioteca Mai-ciana (Cod, ital,, Cl.II, 131 (Colloc, 4996).

I due Statuti, per quanto riguarda il contenuto, non coincidono.

Nel Preambolo del più antico (S I), scritto nello stile retorico

14

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/210.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

e accurato dell'epoca, è segnalata la necessità delle leggi (la cui fonte sono la Grecia antica e Roma) per il buon governo della Nazione. Vi si riferisce inoltre che si tratta di un precedente Statuto modificato; la sua revisione fu decisa il 2 luglio 1655 dall'Assemblea della Nazione al fine di integrarlo, in quanto col mutare dei tempi, le precedenti norme presentavano già delle lacune.

Questo Statuto si compone di 17 articoli relativi alle modalità di funzionamento della Nazione, ai presupposti per la convocazione dei Consigli e delle Assemblee e per l'elezione dei delegati; tali articoli definiscono inoltre gli obblighi di questi ultimi nei confronti dei connazionali e i doveri dei membri nei confronti della Nazione. Tutti questi obblighi, con le conseguenze del loro mancato rispetto, sono fissati minuziosamente. Particolarmente significativo è l'articolo riguardante la Cassa, la gestione dei fondi della Nazione e le severe sanzioni verso i trasgressori delle disposizioni previste.

Alla fine del manoscritto dello Statuto S I furono successivamente inseriti articoli agguintivi concernenti la Cassa e gli obblighi del Tesoriere. Furono dettati, vi è detto, da determinati fatti e costumi che fecero precipitare la Cassa in uno stato pietoso. Agli articoli segue un Decreto del 23 giugno 1737, dal quale risulta che i Consiglieri della Nazione presentarono un ricorso alle Autorità di Padova a proposito di un voto dell'Assemblea che consentiva modificazioni dello Statuto, II Capitano e Vice Podestà di Padova, che firma anche il Decreto, decide di non permettere d'ora in avanti nessuna ingerenza di questo tipo,

II secondo manoscritto che ci ha tramandato l'altro Statuto (S II) è senza data. Da elementi interni scaturische che fu redatto tra il 1737 e il 1738. Nel Preambolo si afferma che la Nazione si prefigge di preparare questo Statuto perché «sia dato alle stampe», in modo da portare le leggi a conoscenza di coloro per i quali esse erano state votate. Tra le Associazioni

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/211.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

presenti in questa Università, la Nazione Oltramarina è una delle più importanti e «principalmente risiede nella Nazion Greca, madre delle leggi più celebri e più perfette di quante mai furono proposte a felicità de'Popoli e a direzzione delle Republiche»,

Per questi motivi la Nazione si propone non solo di Vivere in conformità al proprio sistema di leggi, ma di distinguersi tra le altre e di esprimere con il suo governo «una Idea di Greca, cioè prudente, virtuosa e incontaminata Communità». Professore e Padre della Nazione è il noto Professore greco dell'Università di Padova Nicolo Comnèno Papadòpoli di Candia, che dopo l'unanime decisione della Nazione, maturata nel corso delle sue Assemblee, riesaminò ad uno a uno gli articoli dello Statuto in vista della sua stampa, in modo che i suoi connazionali potessero averlo a disposizione per studiarlo e difenderlo. Avrebbe così costituito il «testimonio del zelo che ha la nostra Nazione di Vivere in Padova con quella modestia et osservanza che conviensi ad un Corpo di GioVentù, la quale, lontana dalla sua Patria, non ha altro scopo che d'arrichirsi di quelle gloriosissime merci onde possa richiamar in seno della nostra Nazione l'antica gloria, non meno delle Scienze più rimarcabili che de'più nobili e Venerandi Costumi».

Il secondo Statuto S II consta di 21 articoli. I primi tre e gii ultimi due non trovano corrispondenza nel S I. Risulta più dettagliato rispetto al S I, in quanto sViluppa in articoli questioni che lì o erano tralasciate oppure Venivano riportate all'interno di altri articoli. In S I non c'è nessun riferimento alla Biblioteca, ü che ci fa supporre che fu creata successivamente, mentre in S II esiste un ampio articolo che riguarda il suo funzionamento.

Un'attenta analisi del contenuto degli Statuti disvela che essi costituiscono fonti storiche importanti per questo periodo. Ci ragguagliano sulle condizioni di studio degli studenti greci

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/212.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

a Padova e sui vincoli cui andavano soggetti, in un'epoca particolarmente significativa per la storia neogreca, giacché, com'è noto, la maggior parte dei dotti greci che tornarono in patria a porre le basi di una rinascita culturale, studiarono nei Collegi greci di Venezia e di Padova, e continuarono i loro studi all'Università di Padova come membri della Nazione Oltramarina. Inoltre, la pubblicazione degli Statuti Illumina anche, più in generale, la storia di questa Università, nel cui ambito operavano e si associavano strettamente le Nazioni. D'altra parte, come risulta dalla bibliografia, che in questi ultimi anni si è andata arricchendo grazie a nuovi lavori e a un'adeguata pubblicazione delle fonti relative, la loro storia non è ancora stata portata a compimento.

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/213.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προοίμιο 9

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 15 ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Α' Το καταστατικό του 1663 77

Statuti dell'inclita Natione Oltramarina 79

Προσθήκη για το ταμείο 115

Decreto (Διάταγμα του διοικητή της Πάδοβας 120

Β' Το καταστατικό του 1737/1738 121

Statuto della Nazion Oltramarina 123

Τίτλοι των άρθρων των καταστατικών 191

Πίνακας αντιστοιχίας των άρθρων του S Ι και του S II 197

Κατάλογος εικόνων 198

Γενικό Ευρετήριο 199

Riassunto 209

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/214.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/215.gif&w=600&h=91525. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΤO ΒΙΒΛΙΟ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΟΜΠΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (NAZIONE)

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΔΟΒΑΣ

(17ος-18ος αι.)

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ,

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ Στο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1995 ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΔΟΥ

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/216.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/217.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/42/gif/218.gif&w=600&h=915 25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 218
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 209
  25. Μπόμπου - Σταμάτη, Καταστατικά

  VASSILIKI BOBU-STAMATI

  GLI STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE (NAZIONE) DEGLI STUDENTI GRECI DELL'UNIVERSITÀ

  DI PADOVA (XVII-XVIII sec.) Riassunto

  L'Associazione degli studenti greci dell'Università di Padova, l'inclita Natio Ultramarina, fu una delle associazioni studentesche più importanti, con una forte presenza e una rilevante partecipazione alla vita della Comunità universitaria. La sua storia si intreccia con la storia di questa Università, poiché è noto il rilevante delle Nazioni nella vita accademica.

  Nel corso del XIV° e del XV° secolo gli studenti greci di Padova provenivano soprattutto da Cipro e per questo la loro associazione era chiamata anche Cypria. Successivamente, negli Oltramarini furono accolti tutti gli studenti ortodossi (di rito greco), ma a causa della reazione degli studenti tedeschi che volevano il primo posto sempre garantito alla loro Nazione in quanto la più numerosa, questa consuetudine non fu mantenuta, e così nella Nazione Oltramarina fu stabilito di registrare, tra i Leggisti, solo i greci, mentre tra gli Artisti, oltre ai greci furono iscritti gli illirici, i dalmati e i siciliani.

  Si pubblicano qui gli Statuti, finora inediti, della Nazione Oltramarina, che ci sono pervenuti attraverso due codici manoscritti. Sono scritti in italiano e sono gli originali. II più antico, quello del 1663, si trova nella Biblioteca Universitaria di Padova (B.U.P., ms. n°. 19942) e l'altro, senza data, nella Biblioteca Mai-ciana (Cod, ital,, Cl.II, 131 (Colloc, 4996).

  I due Statuti, per quanto riguarda il contenuto, non coincidono.

  Nel Preambolo del più antico (S I), scritto nello stile retorico

  14