Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 197-216 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/197.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όπως οι ως προγυμνασταί ορισθέντες μαθηταί καλώς εξασκηθώσι να προσφωνώσι τα παραγγέλματα εντόνως και δι' εκτάσεως φωνής αναλόγου με τον αριθμόν των έξασκουμένων μαθητών.

Ο εις ουλαμούς μετασχηματισμός των μαθητών συνεπάγει την έλαττωσιν των προγυμναστών, επομένως έκαστος ανθυπασπιστής δύναται υπό την εποπτείαν του να εγκυμνάση πλείω ουλαμούς, αναθέτων εν τοιαύτη περιπτώσει την προγύμνασιν αυτών εις τους μάλλον διακριθέντας κατά τα γυμνάσια προγυμναστάς μαθητάς.

Περί δε της περαιτέρω ασκήσεως των μαθητών εν καιρώ τω δέοντι θέλουσιν εκδοθή αι ανήκουσαι οδηγίαι,

Εν τούτοις κατά το σχολικόν τούτο έτος θεωρούμεν επάναγκες να περιορισθή η εκπαίδευσις των μαθητών εις τας ασκήσεις μόνου του σχολείου στρατιώτου· όθεν προς τον σκοπόν αυτόν έντελλομεθα όπως οι ανθυπασπισταί προγυμνασταί διδάξωσι τοις μαθηταίς τα μαθήματα, άτινα διαλαμβάνει ο προσηρτημένος ώδε πίναξ οδηγιών κατά την εν αυτώ διαγραφομένην σειράν, απαγορεύοντες αυτοίς πάσαν παρέκβασιν των υπό του κανονισμού των ασκήσων όριζομένων.

Εν Αθήναις τη ,8 Απριλίου '1871

Ο Υπουργός A. Γ, ΠΕΤΜΕΖΑΣ

ΠΙΝΑΞ

Προσδιορίζων τας ασκήσεις εις ας οι μαθηταί εξασκηθήσονται.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Ασκήσεις συντείνουσαι προς ευστροφίαν του σώματος,

Εκ της διδασκαλίας της τεθείσης εις ενέργειαν εις τα σώματα του στρατού από της 8 Απριλίου του έτους 1860.

Τμήμα Πρώτον Κινήσεις βραχιόνων

Άρθρον 1. Κατακόρυφος και άνευ κάμψεως των βραχιόνων κίνησις. " 2. Κατακόρυφος και μετά κάμψεως κίνησις των βραχιόνων. " 3. Οριζόντιος κίνησις των πήχεων.

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/198.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τμήμα Δεύτερον Κινήσεις των κνημών

Άρθρον 1. Κάμψις της κνήμης ρυθμός του βραδέος βηματισμού

" " βάδην " " " τροχάδην "

Άρθρον 2, Κάμψις του μηρού και της κνήμης. " 3. Κάμψις των κάτω άκρων. " 4. Ελικοδρόμιον,

Τμήμα Τρίτον Πυρρίχιος άσκησις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ασκήσεις στρατιώτου Εκ του προσωρινού κανονισμού των ασκήσεων του πεζικού του 1863.

Κεφάλαιον A'. Μάθημα A', Β', Γ', Δ' και Ε'.

Εκ του Γ' μαθήματος παραλειφθήτω η άσκησις του βραδέος βηματισμού.

Κεφάλαιον Β'. Μάθημα A', Β', Γ' και Δ'. Κεφάλαιον Δ'. Μάθημα A', Β', Γ, Δ' και Ε'.

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/199.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

32 

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

(Εγκύκλιος 4114/31 Μαΐου 1871)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Α. Πετμεζάς

Αριθ. πρωτ. 4114.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί των ιερών μαθημάτων και της βαθμολογίας των μαθητών

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντάς ελληνικών σχολείων

Εδόθησαν ημίν αφορμαί, α'.) Να γνωρίσωμεν μετά πολλής ημών θλίψεως, ότι οι πλείστοι των μαθητών η μάλλον ειπείν τα 19/20 αυτών, ουδεμίαν παρέχουσι προσοχήν εις την μελέτην και εκμάθησιν των ιερών μαθημάτων. Φαίνεται δε δυστυχώς, ότι η παραμέλησις αύτη του σπουδαιοτάτου τούτου κλάδου της διδασκαλίας ουδεμίαν εμποιεί αίσθησιν, καθ' έξιν ως φαίνεται, ούδ' εις αυτούς τους διδασκάλους και καθηγητάς. Όθεν Θεωρούμεν σπουδαίον και αναπόφευκτον καθήκον ημών να επιστήσωμεν διά της εγκυκλίου ταύτης την προσοχήν υμών ήδη, 6τε γίνονται αι γενικαί εξετάσεις, και να συστήσωμεν υμίν ως πρωτιστον των καθηκόντων υμών την αυστηράν εξέτασιν των ιερών μαθημάτων. Αν δε μαθητής μη τύχη τουλάχιστον του βαθμού" σχεδόν καλώς εις τα ιερά, να μη προβιβάζηται και αν ήθελεν ευδοκιμήσει εις πάντα τα άλλα μαθήματα. Κατανοούντες βεβαίως την σπουδαιότητα του αντικειμένου, εις ο εφιστώμεν την υμετέραν προσοχήν, θέλετε εφαρμόσει αδυσωπήτως την ειρημένην παραγγελίαν μου.

β'.) Να εικάσωμεν, ότι τινές των γονέων των μαθητών, κενήν επίδειξιν θηρεύοντες η εις την προς τα εαυτών τέκνα αδυναμίαν ύπείκοντες, μεταχειρίζονται ποικίλους τρόπους ίνα ταύτα προβιβάζωνται και όταν δεν είναι προβιβασμού άξια. Πιστεύομεν βέβαια, ότι δεν ευρίσκουσι παρ' υμίν πρόθυμον υποδοχήν

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 366-367.

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/200.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αι τοιαύται των γονέων ενέργειαι και αξιώσεις, πλην αλλ' όμως θεωρούμεν ημέτερον καθήκον και να συστήσωμεν υμίν αδυσώπητον περί τους προβιβασμούς αυστηρότητα, διότι ούτω και η δημοσία παίδευσις δεν καπηλεύεται και οι μαθηταί δεν προσέρχονται εις ακρόασιν ανωτέρων μαθημάτων άνευ της δεούσης εις ταύτα προστοιχειώσεως. Οι γυμνασιάρχαι δε θέλετε κατά Σεπτέμβριον λήγοντα υποβάλει ημίν πίνακα ονομαστικόν των προς κατάταξιν εις τα γυμνάσια προσελθόντων κατ' αυτόν μαθητών μετά σημειώσεως, ποίοι τούτων εγένοντο δεκτοί και ποίοι ουχί, και τίνος Ελληνικού σχολείου έφερεν έκαστος αυτών απολυτήριον.

Εν Αθήναις τη 31 Μαΐου 1871

Ο Υπουργός Αθ. Γ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/201.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

33 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ

(Εγκύκλιος 7079/17 Αυγούστου 1872)

Κυβέρνηση Ε. Δεληγιώργη Υπουργός Δ. Μαυροκορδάτος

Αριθ. πρωτ. 7O79.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί γραπτών γυμνασμάτων εν τοις γυμνάσιοις και εν τοις ελλ. σχολείοις

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντάς ελλ. σχολείων

Ο των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων κανονισμός του 1836 ορίζει διά του 10 άρθρου, ίνα συνδέηται με την θεωρητικήν διδασκαλίαν της ελληνικής και πρακτική τις διδασκαλία, και εις ταύτην καταλέγει, και την υπό των μαθητών των Ελληνικών σχολείων σύνθεσιν, κλ. δηλαδή την έγγραφον έκθεσιν ιδεών διά δε του 23 άρθρου ορίζει, ίνα τα έγγραφα γυμνάσματα λαμβάνωνται υπ' όψιν εις την εκτίμησιν της προόδου των μαθητών και επομένως την ανάλογον κατάταξίν των διά δε του 70 άρθρου ορίζει την υπό των μαθητών των γυμνασίων σύνταξιν γραπτών γυμνασμάτων εις μόρφωσιν δι' αυτών του γραφικού ύφους εις τα διάφορα ήδη του λόγου. Τούτο δε διασαφηνίζεται εκ των άρθρων 74 και 75 του αυτού κανονισμού· εκ δε των άρθρων 93 και 94 καταφαίνεται η σπουδαιότης, ήτις πάνυ ορθώς απεδόθη εις την προκειμένην άσκησιν. Περί του σπουδαίου τούτου αντικειμένου εξεδόθη κατά το 1857 εκτενής εγκύκλιος, και εν τω εκδοθέντι παρά του Υπουργείου τυπικώ προγράμματι κατά το 1867 εσημειώθησαν εκ των 12 ωρισμένων καθ' εβδομάδα ωρών εις διδασκαλίαν των Ελληνικών τρεις ώραι εις γραφικάς ασκήσεις διά τα Ελληνικά σχολεία, ωρίσθη δε και εν τοις γυμνασίοις Θεματογραφία, ώστε ανέκαθεν εθεωρήθη εκ των ων ουκ άνευ εις την αληθή προκοπήν των μαθητών η πρακτική αυτή εφαρμογή της διδασκαλίας. Και όμως απεναντίας και των διακελεύσεων του κανονισμού και της ρητής περί της εφαρμογής αυτών παραγγελίας του υπουργείου κατά το 1857, και της γενικώς κρατούσης αρχής, ότι άνευ εφαρμογής, άνευ ασκήσεων

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 373.

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/202.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

είναι ματαιοπονία άντικρυς πάσα θεωρητική διδασκαλία, φαίνεται ότι αι τοιαύται ασκήσεις παρημελήθησαν που μεν εν μέρει, που δε και καθ' ολοκληρίαν, ως εξάγεται εκ των υπό εξέτασιν και έλεγχον ενώπιον ημών υποβληθέντων ήδη προγραμμάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων. Όθεν εθεωρήσαμεν ημέτερον σπουδαίον καθήκον, ίνα άνευ της ελαχίστης αναβολής προσκαλέσωμεν υμάς, όπως εκ των ωρισμένων 12 καθ' εβδομάδα ωρών εις διδασκαλίαν της ελληνικής αφορίσητε τας 4 εις τας προκειμένας ασκήσεις. Έκαστος δε μαθητής να υποχρεωθή να φυλάττη τα γραφικά του γυμνάσματα, ίνα εν καιρώ εξελέγξεως αποδειχθή και η εις ταύτα πρόοδος του, κατά τα εν τω μνημονευθέντι κανονισμώ οριζόμενα.

Εν Αθήναις τη 17 Αυγούστου 1872

Ο Υπουργός Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/203.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

34

ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Εγκύκλιος 6820/3 Σεπτεμβρίου 1873)

Κυβέρνηση Ε. Δεληγιώργη Υπουργός Δ. Ράλλης

Αριθ. πρωτ. 6820.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί διδασκαλίας των Ιερών μαθημάτων

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τους γυμνασιάρχας.

Γνόντες να συμπληρώσω μεν την εν τοις γυμνασίοις διδασκαλίαν των ιερών μαθημάτων, ορίζομεν ως εξής. Εν τη A'. τάξει να διδάσκηται η Ιερά Ιστορία· εν τη Β', η Εκκλησιαστική Ιστορία κατ' έπιτομήν· εν τη Γ', η Ιερά Κατήχησις και εν τη Δ', η Ευαγγελική η κατά Χριστόν Ηθική όθεν προσκαλείσθε να ενεργήσητε ταύτα; να προσδιορίσητε δε δύο ώρας καθ' εβδομάδα εις εκάστην τάξιν διά την διδασκαλίαν των ειρημένων μαθημάτων,

Εν Αθήναις τη 3 Σεπτεμβρίου 1873

Ο Υπουργός Δ.Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 378.

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/204.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

35

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Εγκύκλιος 1659/30 Αυγούστου 1874)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη Υπουργός Ι. Βαλασόπουλος

Αριθ. πρωτ. 1659/30 Αυγούστου 1874

Περίληψις: Περί διδασκαλίας αρχών της φυσικής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους Σχολάρχας.

Εν τοις κατά τον κανονισμόν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων του 1836 διδακτέοις μαθήμακπ εν τη ανωτέρα των ελληνικών σχολείων τάξει καταλογίζονται και αι αρχαί της πειραματικής φυσικής. Δεν ενηργήθη άχρι τούδε η διάταξις αυτή διά την έλλειψιν ίσως καταλλήλου διδακτικού βιβλίου. Εγκριθέντος δε ήδη τοιούτου, των μαθημάτων δηλονότι της πειραματικής φυσικής του κ. A. Δαμασκηνού, άτινα διαρρήδην συσταίνονται υπό της κρινάσης αυτά εξεταστικής επιτροπής, ως καταλληλότατα προς χρήσιν ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων, αίρεται το τέως κώλυμα προς διδασκαλίαν του προκειμένου μαθήματος.

Εν Αθήναις την 30 Αυγούστου 1874

Ο Υπουργός Ι. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από τα ΓΑΚ, Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη: Υπουργείον Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ω. 176,1862-1878, αριθ. εγγράφου 103.

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/205.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

36

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Εγκύκλιος 3804/27 Μαΐου 1875)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Ράλλης

Αριθ. πρωτ. 3804.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί του μαθήματος της φυσικής

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. KAI ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους σχολάρχας τον Κράτους.

Το εν τω κανονισμώ των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων οριζόμενον μάθημα των άρχων της πειραματικής φυσικής θέλετε διδάσκει, εν τη Γ', του σχολείου τάξει και κατατάξει αυτό εν τω" μετ' ολίγον συνταχθησομένω προγράμματι των μαθημάτων εις γνώσιν των μαθητών.

Εν Αθήναις τη 27 Μαΐου 1875

Ο Υπουργός Δ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 388:

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/206.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

37

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(5 Νοεμβρίου 1876)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Γ. Μίλησης

ΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΒΤΣΒΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

1. Συμφώνως προς το άρθρον 83 του κανονισμού των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων, και το από 18 Φεβρουαρίου 1871 Β. Διάταγμα περί εισαγωγής της Οπλασκίας εις τα γυμνάσια, οι μαθηταί απάντων των γυμνασίων του κράτους ασκούνται περί τα στρατιωτικά.

2. Παν γυμνάσιον, ως και το Βαρβάκειον Λυκειον, αποτελεί, ως προς την στρατιωτικήν εκπαίδευσιν, σώμα αυτοτελές.

3. Τών εν όπλοις ασκήσεων μετέχουσιν όσοι των μαθητών δύνανται να φέρωσιν όπλα, και έχουσι το 14ον έτος της ηλικίας αυτών συμπεπληρωμένον.

4. Την ικανότητα του φέρειν όπλα αποφασίζει στρατιωτικόν συμβούλιον, συγκροτούμενον υπό του γυμνασιάρχου ως προέδρου, του προγυμναστού και ενός στρατιωτικού ιατρού.

5. Τα όπλα και τας σκευάς χορηγεί το υπουργείον των στρατιωτικών, χρεούται δε διά το τίμημα αυτών το επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργείον.

6. Η θεωρητική και πρακτική στρατιωτική εκπαίδευσις αποτελεί μάθημα υποχρεωτικόν, η δε εις ταύτην πρόοδος εκτιμάται κατά το βαθμολόγιον, ο συντάσσει κατά τας εξετάσεις ο στρατιωτικός προγυμναστής.

Αναδημοσιεύεται από το αυτοτελές τεύχος: Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Στρατιωτικός Κανονισμός των μαθητών των Γυμνασίων του Κράτους, Αθήνα 1877, σ. 43. :

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/207.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7. Εις έκαστον γυμνάσιον διορίζεται στρατιωτικός προγυμναστής αξιωματικός (είτε εκ του τακτικού στρατού, είτε εκ των αποστράτων), υπό του υπουργού των στρατιωτικών, προκαλουμένου επί τούτω υπό του επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως. Ο προγυμναστής είνε υπεύθυνος διά την εξάσκησιν και περί τα στρατιωτικά εν γένει μόρφωσιν των παρ" αυτού προγυμναζομένων, αμέσως μεν προς τον γυμνασιάρχην, εμμέσως δε προς τον υπουργόν της δημοσίας εκπαιδεύσεως, όστις προς εκτίμησιν της περί τα στρατιωτικά μορφώσεως των μαθητών, η πέμπει προς επιθεώρησιν τον επί των ασκήσεων εν τω οικείω υπουργείω τεταγμένον, η προκαλεί επιθεωρήσεις διατασσομένας υπό του υπουργού των στρατιωτικών, και ενεργουμένας υπό των παρ' αυτού διορισθησομένων αξιωματικών του ενεργού στρατού.

8. Αι ημέραι και ώραι των θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων ορίζονται διά του προγράμματος των μαθημάτων εκάστου σχολικού έτους (εξαμηνίας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

9. : Η στρατιωτική · εκπαίδευσις; περιλαμβάνει:-

α') Το σχολείον του στρατιώτου των εν ισχύι ασκήσεων του πεζικού, (τροποποιούμενον ως προς την χρήσιν του όπλου και τα γεμίσματα συμφώνως προς τον δοθησόμενον οπλισμόν).

β',) Σχολείον λόχου και τάγματος,

γ'.) Θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της ριπής, συμφώνως προς τον δοθησομένον οπλισμόν.

δ',) Πρακτική διδασκαλία της εν εκστρατεία υπηρεσίας του πεζικού".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. ΠΕΡΙ ΣΤΟΛΗΣ

10. Άπαντες οι μαθηταί, οι τε ικανοί φέρειν όπλα, οι τε μη, φέρουσι διαρκώς καθ' όλον το διάστημα της μαθητείας των την διά Β, Διατάγματος κανονιζομένην στολήν.

11. Οι αξιωματικοί καθηγηταί φέρουσι την κανονισμένην στολήν, μόνον κατά τας ώρας των ασκήσεων, και εν γένει καθ' όλας τας λοιπάς συναθροίσεις τας. αφορώσας εις την στρατιωτικήν εκπαίδευσιν.

12. Δι' ειδικού B; Διατάγματος κανονισθήσονται τα περί στολής των καθηγητών αξιωματικών, ως και τα διακριτικά σημεία του βαθμού των υπαξιωματικών μαθητών.

1-3. Απαγορεύεται αυστηρώς εις μαθητήν εκτός υπηρεσίας να φέρη οιονδήποτε μέρος της σκευής αυτού.

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/208.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

14. Οι εν εκάστω γυμνασίω ικανοί να οπλοφορώσι μαθηταί οργανίζονται ως εξής:

α'). Εις λόχον, αν ο αριθμός αυτών ήνε από πεντήκοντα μέχρις εκατόν πεντήκοντα.

β'). Εις διλοχίαν, αν ο αριθμός αυτών ανέρχηται το πολυ μέχρι τριακοσίων.

γ'). Εις τάγμα, αν ο αριθμός αυτών υπερβαίνη τους τριακόσιους.

15. Ο αριθμός των βαθμοφόρων κανονίζεται συμφώνως προς τον κανονισμόν των ασκήσεων του πεζικού.

16. Αν o αριθμός των μαθητών των ικανών να οπλοφορώσιν αποτελή δύναμιν τάγματος, το τάγμα διαιρείται εις τέσσαρας λόχους.

Βαθμοφόροι:

Διοικητής του σώματος.

17. Ο γυμνασιάρχης και ο διευθυντής του Βαρβακείου Λυκείου είνε αυτοδικαίως ο διοικητής του σώματος, αντιπροσωπευόμενος εις τας ενόπλους συναθροίσεις εν ανάγκη, υπό του στρατιωτικού προγυμναστού, όστις εχεί πάντοτε την στρατιωτικήν δικαιοδοσίαν υποδιοικητού, οίος δήποτε και αν η βαθμός ον φέρει. Ο γυμνασιάρχης ως και ο διευθυντής του Βαρβακείου Λυκείου έχουσι την ανωτέραν εποπτείαν ως προς την στρατιωτικήν μόρφωσιν των υπό την διεύθυνσιν των γυμνασίων, υπαγόμενοι και ως προς τούτο εις την υπερτάτην εποπτείαν του υπουργού της δημοσίας εκπαιδεύσεως, προς ον αναφέρονται διά παν το χρειώδες.

18. Οι κατά τον κανονισμόν των ασκήσεων του πεζικού αναγκαίοι βαθμοφόροι αξιωματικοί λαμβάνονται εκ των καθηγητών, υποχρεωτικώς μεν εκ των εχόντων ηλικίαν κατωτέραν των τεσσαράκοντα πέντε (45) ετών, προαιρετικώς δε και εκ των εχόντων,ανωτέραν των τεσσαράκοντα πέντε και κατωτέραν των πεντήκοντα πέντε. Τούτο δε γίνεται κατά πρακτικόν συντασσόμενον επί τούτω, υπό του συλλόγου των καθηγητών (συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού προγυμναστού), και κυρούμενον υπό του υπουργού της δημοσίας εκπαιδεύσεως, Η των ομοιοβάθμων αξιωματικών αρχαιότης κανονίζεται επί τη προτεραιότητι του διορισμού ως καθηγητού. Μη συμπληρουμένου του απαιτουμένου αριθμού αξιωματικών, αναπληρούνται οι ελλείποντες, κατά μονάς τας ώρας των ασκήσεων, εκ των υπαξιωματικών μαθητών.

19. Οι υπαξιωματικοί διορίζονται εκ των μαθητών της ανωτέρας τάξεως, και τούτων μη έπαρκούντων εκ μαθητών της αμέσως κατωτέρας. Η απονομή δε αυτών γίνεται μετά προηγουμένην προκαταρκτικήν εκπαίδευσιν και εξέτασιν

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/209.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διά πρακτικού του συλλόγου των καθηγητών μετά του στρατιωτικού προγυμναστού, συνερχομένων επί τούτω υπό την προεδρείαν του γυμνασιάρχου.

Αριθμητική δύναμις βαθμοφόρων,

20. Καθ' ην περίπτωσιν το σύνολον των μαθητών των ικανών να φέρωσιν όπλα αποτελεί λόχον, ονομάζονται οι εξής βαθμοφόροι: α'.) Αξιωματικοί. Εις (1) λοχαγός. Εις (1) υπολοχαγός. Δύο (2) ανθυπολοχαγοί, β'). Υπαξιωματικοί. Εις (1) επιλοχίας,

Πέντε (5) λοχίαι, ων ο εις επί του οπλισμού, Οκτώ (8) δεκανείς.

Καθ' ην περίπτωσιν μορφούται διλοχία, ο αριθμός των βαθμοφόρων αξιωματικών και υπαξιωματικών είνε διπλάσιος,

Καθ' ην δε περίπτωσιν μορφούται τάγμα, τούτο αποτελείται εκ τεσσάρων λόχων, έκαστος των οποίων έχει τους άνω μνημονευθέντας διά τον λόχον βαθμοφόρους, προστίθεται, δε εις υπολοχαγός ως υπασπιστής του τάγματος, και εις ανθυπασπιστής, του τελευταίου λαμβανομένου εκ των μαθητών της ανωτέρας τάξεως.

Σχετική αρχαιότης των βαθμοφόρων, και τοποθέτησις αυτών εν τοις λόχοις.

21. Ο αρχαιότερος των καθηγητών είνε και ο αρχαιότερος των λοχαγών, τοποθετείται δε εις τον πρώτον λόχον. Ο αμέσως μετ' αυτόν κατ' αρχαιότητα επόμενος καθηγητής είνε ο δεύτερος λοχαγός, τοποθετείται δε εις τον τρίτον λόχον.

Ο κατόπιν τούτου ερχόμενος ως προς την αρχαιότητα καθηγητής είνε ο τρίτος λοχαγός, τοποθετείται δε εις τον δεύτερον λόχον.

Ο δε μετά τούτον ερχόμενος κατά την αρχαιότητα καθηγητής είνε ο τέταρτος λοχαγός, τοποθετείται δε εις τον τέταρτον λόχον.

Συμπληρωθέντος του αριθμού των λοχαγών, ο μετά τον τέταρτον αμέσως ερχόμενος κατ' αρχαιότητα καθηγητής είνε ο πρώτος υπολοχαγός του σώματος ^ ως και υπασπιστής αυτού. Ο επόμενος τούτω κατ' αρχαιότητα καθηγητής είνε   ο δεύτερος υπολοχαγός, τοποθετείται δε εις τον πρώτον λόχον.

Ο μετά τούτον αμέσως ερχόμενος κατά την αρχαιότητα καθηγητής είνε  ο τρίτος υπολοχαγός, τοποθετείται δε εις τον τρίτον λόχον.

Ο τούτω αμέσως επόμενος καθηγητής είνε ο τέταρτος υπολοχαγός, τοποθετείται δε εις τον δεύτερον λόχον.

14

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/210.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο δε μετά τούτον ερχόμενος καθηγητής είνε ο πέμπτος υπολοχαγός, τοποθετείται δε εις τον τέταρτον λόχον. ·

Ο αυτός κανών τηρείται διά την αρχαιότητα και τοποθέτησιν των ανθυπολοχαγών.

Καθόσον δ' αποβλέπει εις την αρχαιότητα των υπαξιωματικών, αυτή κανονίζεται επί τη βάσει της μετ' εξέτασιν ικανότητος αυτών τοποθετούνται δε ως έπεται.

Ο πρώτος ευδοκιμήσας είνε ο ανθυπασπιστής του σώματος.

Επιλοχίαι, Ο δεύτερος είνε ο πρώτος επιλοχίας, τοποθετείται, δε εις τον πρώτον λόχον.

Ο τρίτος είνε ο δεύτερος επιλοχίας, τοποθετείται δε εις τον δεύτερον λόχον·

Ο τέταρτος είνε ο τρίτος επιλοχίας, τοποθετείται δε εις τον δεύτερον λόχον·

Ο πέμπτος είνε ο τέταρτος επιλοχίας, τοποθετείται δε εις τον τέταρτον λόχον.

Λοχίαι.

Ο κατόπιν του τελευταίου επιλοχίου ερχόμενος ως προς τας εξετάσεις είνε ο πρώτος λοχίας, τοποθετείται δε εις τον πρώτον λοχον, ως διμοιρίτης της 1ης διμοιρίας του 1ου ουλαμού.

Ο μετά τούτον είνε ο δεύτερος λοχίας, τοποθετείται δε εις την 1ην διμοιρίαν του 2ου ουλαμού του 1ou λόχου, Ο κατόπιν τούτου ερχόμενος τοποθετείται ως διμοιρίτης της 2ας διμοιρίας του 1ου ουλαμού του 1ου λόχου,

Ο τούτω αμέσως επόμενος λοχίας τοποθετείται ως διμοιρίτης της 2ας διμοιρίας του 2ου ουλαμού, ·του 1ου λόχου.

Ο αμέσως μετ' αυτόν ερχόμενος λοχίας είνε ο επί του οπλισμού του λόχου, όστις εν ταις ασκήσεσι κατέχει την διά τον σιτιστήν υπό του κανονισμού διαγραφομένην θέσιν.

Ο αυτός κανών τηρείται διά την αρχαιότητα των λοιπών λοχιών και τοποθέτησιν αυτών εν τοις λοιποίς λόχοις,

Συμπληρωθέντων των λοχιών ο αμέσως κατόπιν του τελευταίου ερχόμενος ως προς τας εξετάσεις, είνε ο 1ος κατά την αρχαιότητα δεκανεύς, τοποθετείται δε εις την 1ην ενωμοτίαν του 1ου λόχου. Ο 2ος δεκανεύς τοποθετείται, εις την 2αν ενωμοτίαν του 1ου λόχου. Ο 3ος εις την 3ην, ο 4ος εις την 4ην, ο 5ος εις την 5ην, ο 6ος εις την 6ην, o 7ος εις την 7ην και ο 8ος εις την 8ην, Ο αυτός κανών τηρείται διά την αρχαιότητα των λοιπών δεκανέων και τοποθέτησιν αυτών εν τοις λοιποίς λόχοις.

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/211.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ

22. Η υπεροχή αρχαιότητος μεταξύ ισοβάθμων ως και η του ανωτέρου προς υποδεέστερον, υπάρχει μόνον εις τας υπό τα όπλα συναθροίσεις του καταστήματος, ως και εις πάσαν άλλην συνάθροισιν σχέσιν έχουσαν προς τα στρατιωτικά μαθήματα, προς δε και εις παν έτερον συνδεόμενον προς τον παρόντα κανονισμόν.

23. Πας ανώτερος συναντώμενος υπό κατωτέρου δικαιούται στρατιωτικού χαιρετισμού, ως και πάντες οι καθηγηταί και ο στρατιωτικός προγυμναστής καίπερ μη φέροντες την στολήν,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

24. Γυμνασιάχης. Ο γυμνασιάρχης έχει, ως είρηται, την άμεσον διοίκησιν και εποπτείαν του σώματος, καθόσον αφορά την εσωτερικήν πειθαρχίαν και τάξιν, ενεργεί δε τα τίάντα διά του προγυμναστού οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον. Κρατεί το γενικόν μητρώον των οπλοφόρων τε και μη μαθητών. Κατά πάσαν δε 1ην Δεκεμβρίου αποστέλλει κατάστασιν της δυνάμεως του σώματος προς τον υπουργόν της δημοσίας εκπαιδεύσεως. Κρατεί το φύλλον των ποινών των αξιωματικών. Επίσης ενεργεί και τα της αλληλογραφίας.

25. Προγυμναστής. Ο προγυμναστής ενεργεί εν γένει καθήκοντα διοικητού σώματος, εντολή του γυμνασιάρχου. Εις δε τας ενόπλους συναθροίσεις έχει το πρόσταγμα κωλυομένου του γυμνασιάρχου. Εις αυτόν είνε ανατεθειμένη η περί τα στρατιωτικά θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσις των μαθητών. Προς δε και πάντων των βαθμοφόρων του σώματος.

26. Υπασπιστής. Ο υπασπιστής διατελεί υπό τας αμέσους διαταγάς του γυμνασιάρχου η του εκπροσωπούντος αυτόν προγυμναστού εις παν ό,τι σχετίζεται προς τα του σώματος. Ο αυτός αναλαμβάνει την θεωρητικήν και πρακτικήν μόρφωσιν των υπαξιωματικών του σώματος. Εις τας ενόπλους συναθροίσεις εκτελεί τα καθήκοντα της θέσεως του.

27. Το σήμα. Το κατά τας ασκήσεις σήμα φέρει εις των λοχιών του σώματος κατά διαδοχήν.

28. Ανθυπασπιστής. Ο ανθυπασπιστής διατελεί υπό τας αμέσους διαταγάς του υπασπιστού, αναπληροί δε αυτόν κωλυόμενον. Κατά τας ασκήσεις η παρατάξεις, εκτελεί τα καθήκοντα ανθυπασπιστού τάγματος.

29. Οπλοφύλαξ. Εις έκαστον των γυμνασίων διορίζεται εις υπαξιωματικός

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/212.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του στρατού, επί του οπλισμού. Ούτος διατελεί υπό τας αμέσους διαταγάς του προγυμναστού· επιθεωρεί τα εις τα οπλοστάσια όπλα. Αναφέρει προς αυτόν τας τυχόν φθοράς αυτών, και διαταγή αυτού συντάσσει έκθεσιν επισκευής, υπογεγραμμένην παρ' αυτού και τεθεωρημένην παρά του προγυμναστού. Παρίσταται εις την υπό των μαθητών αναλαβήν και απόθεσιν των όπλων, λαμβάνει πάντα τα κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλισιν των εν τω οπλοστασίω όπλων, ως και των τυχόν πλεοναζόντων. Παραδίδει την κλείδα του οπλοστασίου εις τον προγυμναστήν όστις δεν χορηγεί όπλα εις τους μαθητάς, ειμή τη εγγράφω διαταγή του γυμνασιάρχου.

30. Οπλοδιορθωτής των τυχόν εχόντων ανάγκην επισκευής οπλών, διορίζεται ο της φρουράς" εν δε τη πρωτευούση, διά μεν το Βαρβάκειον Λύκειον και το α' γυμνάσιον ο του 9 τάγματος, διά δε το β' και γ' γυμνάσιον ο οπλοδιορθωτής του 10 τάγματος. Το αντίτιμον των διαφόρων επισκευών είνε το αυτό ως το των διαφόρων ταγμάτων.

31. Σαλπισταί. Φροντίδι του υπουργείου της δημοσίας εκπαιδεύσεως μορφούνται σαλπισταί ανά δύο δι' έκαστον λόχον, οίτινες διά την εκπαίδευσιν και μισθοτροφοδότησιν προσκολλώνται εις εν των σωμάτων της φρουράς. Πάντα ταύτα ως και o Ιματισμός έπφαρύνουσι το ύπουργεΐον της δημοσίας εκπαιδεύσεως.

Λόχοι.

Διοικηταί λόχων.

32. Ο λοχαγός κρατεί τα φύλλα ποινών των υπαξιωματικών και οπλοφόρων τε και μη μαθητών του λόχου του.

Ο αυτός ευθύνεται διά την περί τα στρατιωτικά θεωρητικήν και πρακτικήν μόρφωσιν του λόχου του. Προς δε καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν προς διατήρησιν του στρατιωτικού φρονήματος, της πειθαρχίας καλής συμπεριφοράς των υπ' αυτόν. Δέχεται και εκτελεί τας διαταγάς του γυμνασιάρχου η του αναπληρωτού αυτού προγυμναστού. Εις δε τας ενόπλους συναθροίσεις εκτελεί τα καθήκοντα του βαθμού του. Ο αυτός δι' ειδικής εγγράφου εκθέσεως του προς τον προγυμναστήν βεβαιοί πάσαν τυχόν επελθούσαν φθοράν όπλου τινός, εκ των υπό των οπλοφόρων μαθητών του λόχου του διαχειριζομένων μετά σύντομον προφορικήν εξέτασιν περί της αιτίας και του τρόπου της φθοράς, ρητώς αποφαινόμενος, αν αι φθοραί επήλθον κατά την εκτέλεσιν υπηρεσίας η και τυχαίως, η αν επήλθον εκ κακής χρήσεως. Ενεργεί απ' ευθείας η διά των υπ' αυτόν αξιωματικών, επιθεωρήσεις του οπλισμού, ιματισμού και σκευής των υπ' αυτούς οπλοφόρων μαθητών ανά πάσαν τουλάχιστον δεκαπενθημερίαν. Πάντοτε δε προ της ενόπλου παρατάξεως του σώματος.

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/213.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αξιωματικοί λόχων.

33. Οι υπολοχαγοί και ανθυπολοχαγοί των λόχων είνε υπό τας αμέσους διαταγάς των οικείων λοχαγών των, συντρέχουσιν αυτούς ως προς την περί τα στρατιωτικά μόρφωσιν των οπλοφόρων μαθητών. Υπακούουσι και εκτελούσι τας διαταγάς των προϊσταμένων των. Προς δε καταβάλλουσι πάσαν προσπάθειαν διά την διατήρησιν της καθαριότητος των υπ' αυτών οπλοφόρων μαθητών, ενεργούντες τας υπό των οικείων λοχαγών ανατεθειμένας επιθεωρήσεις στολής, οπλισμού, και σκευής. Εις τας ενόπλους συναθροίσεις του σώματος η του λόχου των εκτελούσι τα καθήκοντα του βαθμού των διαγραφόμενα εν τω κανονισμώ των ασκήσεων,

Υπαξιωματικοί λόχων.

34. Ο επιλοχίας κρατεί τον ονομαστικόν κατάλογον της δυνάμεως του λόχου του, ενεργεί τα προσκλητήρια κατά τας ενόπλους η και μη συναθροίσεις αυτού· αναγινώσκει τας διαταγάς σχηματίζων τον λόχον εις κύκλον.

Εις τας ενόπλους η και μη συναθροίσεις του σώματος, εκτελεί τα υπό του" κανονισμού των ασκήσεων διαγραφόμενα καθήκοντα του βαθμού του.

Ο επί του οπλισμού του λόχου λοχίας, ενεργεί την αλληλογραφίαν του λόχου υπό τον διοικητήν αύτού. Παραλαμβάνει και παρουσιάζει εις αυτόν τα τυχόν υποστάντα φθοράς όπλα άτινα παραδίδει εις τον οπλοφύλακα. Συντάττει τας προσήκουσας προς επιδιόρθωσιν εκθέσεις. Κρατεί κατάστασιν των εις τον λόχον παραδεδομένων οπλών, εν η παρά το όνομα του κατέχοντος, σημειούται και ο αριθμός του μητρώου αυτού ως και ο αριθμός ον φέρει το όπλον και η λόγχη. Επιστατεί εις την από του οπλοστασίου αναλαβήν των όπλων κατά τας ένοπλους συναθροίσεις, ως και εις την μετά ταύτα εν αυτώ απόθεσιν αυτών. Η υπηρεσία του επί του οπλισμού του λόχου λοχίου, ανταλλάσσεται κατά μήνα μεταξύ πάντων των λοχιών εκάστου λόχου. Εν δε ταις ασκήσεσιν ο ειρημένος λοχίας κατέχει την του λοχίου σιτιστού θέσιν.

Λοχίαι λόχων,

35. Οι λοχίαι των λόχων επιβλέπουσι τας υπ' αυτούς διμοιρίας ως προς την διατήρησιν της καθαριότητος στολής, οπλισμού και σκευής. Κατά τας ενόπλους η και μη συναθροίσεις του σώματος εκτελούσι τα καθήκοντα του βαθμού των,

Δεκανείς.

36. Οι δεκανείς ενεργούσι τα του βαθμού των καθήκοντα εν ταις ασκήσεσιν, ως και εν πάση διαταχθείση υπηρεσία του σώματος. Κατά τας ενόπλους και μη παρατάξεις του λόχου των τίθενται εν γραμμή, έκαστος επί κεφαλής της

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/214.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οικείας αυτού ενωμοτίας. Προς δε επιβλέπουσι τους της οικείας των ενωμοτίας μαθητάς ως προς την καθαριότητα και λοιπά.

Οπλοφόροι μαθηταί.

37. Οι οπλοφόροι μαθηταί οφείλουσι κατά τας ενόπλους και μη συναθροίσεις ως και κατά τας θεωρητικάς διδασκαλίας των στρατιωτικών μαθημάτων απεριόριστον σεβασμόν και υπακοήν προς τους ανωτέρους αυτών, και αν φρονώσιν ότι αδικώνται, επιφυλαττομένου εις αυτούς του δικαιώματος του παραπόνου μετά την εκτέλεσιν της διαταγής.

Εκτελούντες κατά τας συναθροίσεις καθήκοντα στρατιώτου, πρέπει να εννοώσιν ότι οφείλουσι να ώσι το παράδειγμα της πειθαρχίας και της τάξεως, άτινα θέλουσι προαγάγει αυτούς εν τη υπολήψει της κοινωνίας και καταστήσει ημέραν τινά αγαθούς πολίτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. ΠΕΡΙ ΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ

38. Οι υπαξιωματικοί και οπλοφόροι μαθηταί, διατηρούσιν την σκευήν αυτών εις τας οικίας των, υπόλογοι όντες απέναντι των αξιωματικών των λόχων των, διά την καλήν αυτών κατάστασιν και καθαριότητα, ως και διά  τας φθοράς τας εκ κακής χρήσεως προερχομένας αίτινες τους επιβαρύνουσι χρηματικώς. Η επισκευή ενεργείται αμέσως εις βάρος του επενεγκότος την φθοράν εισπραττομένου του αντιτίμου παρά του γυμνασιάρχου.

Τα όπλα μετά των λογχών των διατηρούνται εντός του γενικού οπλοστασίου του καταστήματος τοποθετούμενα κατά λόχους, ουλαμούς, διμοιρίας και ενωμοτίας. Επομένως προκειμένης ενόπλου παρατάξεως του σώματος, οι οπλοφόροι, μαθηταί σχηματίζονται κατά λόχους έξωθεν του οπλοστασίου. Αρχής δε γενομένης από του 1ου λόχου (εάν αποτελώνται πλείονες του ενός), εκάστη ενωμοτία διαδοχικώς συνοδευομένη υπό του οικείου δεκανέως και του επί του οπλισμού λοχίου, εισέρχεται σιωπηλώς εντός του οπλοστασίου, παραλαμβάνει έκαστος το όπλον του, και τότε εξερχόμενη τοποθετείται εις την οικείαν αυτής τάξιν, Οπλισθέντος ούτω του 1ου λόχου, αποχωρεί ούτος· την θέσιν του καταλαμβάνει ο δεύτερος, και ούτω καθεξής μέχρις ου οπλισθώσιν άπαντες.

Μετά το πέρας της ενόπλου συναθροίσεως, τα όπλα αποτίθενται εις το γενικόν οπλοστάσιον, διατηρουμένου του αυτού κανόνος, αρχής γενομένης από του λόχου του αριστερού. Μετά την παρ' εκάστου λόχου τοποθέτησιν των όπλων εν τω όπλοστασίω, ενεργείται η διάλυσις του λόχου, Φροντίδι του οικείου λοχαγού τοποθετούνται άνωθι της θέσεως εκάστου όπλου εν τω οπλοστασίω, γραμμάτια φέροντα το όνομα του μαθητού εις ον το όπλον ανήκει, τον αριθμόν μητρώου αυτού, ως και τον αριθμόν του όπλου και της λόγχης αυτού.

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/215.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. ΠΕΡΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.

39. Πάσα αναφορά ενεργείται γενικώς ως έπεται:

Ο απλούς μαθητής αναφέρεται εις τον δεκανέα της ενωμοτίας του διά πάσαν αίτησίν του. Ο δεκανεύς εις τον λοχίαν της διμοιρίας του, ο λοχίας της διμοιρίας εις τον επιλοχίαν, ο επιλοχίας εις τον λοχαγόν του λόχου, ως και εις τους σχετικούς αξιωματικούς των διμοιριών των αναφερομένων οπλοφόρων μαθητών. Οι αξιωματικοί του λόχου εις τους οικείους λοχαγούς· οι δε λοχαγοί εις τον γυμνασιάρχην η τον αναπληρωτήν αυτού στρατιωτικόν προγυμναστήν.

Οπλοφόρος μαθητής παραπονούμενος, τότε μόνον δύναται ν' αναφερθή κατ' ευθείαν εις τον διοικητήν του λόχου του η τον γυμνασιάρχην η τον αναπληρωτήν αυτού στρατιωτικόν προγυμναστήν, όταν η αίτησις του δεν ελήφθη υπ' όψιν παρά των ιεραρχικώς σχετικών ανωτέρων του. Μή μεταβιβάσας αίτησιν, ως ανωτέρω είρηται ιεραρχικώς, αλλά μεταβάς απ' ευθείας εις τον λοχαγόν του και τον γυμνασιαρχην η τον αναπληρωτήν αυτού στρατιωτικόν προγυμναστήν τιμωρείται.

Η αναφορά των προσκλητηρίων ενεργείται συμφώνως προς τον κανονισμόν της εσωτερικής υπηρεσίας του πεζικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'. ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ.

40. Οι μαθηταί των γυμνασίων ως σώμα στρατιωτικώς συντεταγμένον, διατελούσιν υπό αυστηράν στρατιωτικήν πειθαρχίαν όταν συνέρχονται, είτ' αόπλως είτ' ενόπλως, προς άσκησιν η παράταξιν. Επομένως πας κατώτερος οφείλει υπακοήν εις τον ανώτερόν του, πάσα δε απείθεια τιμωρείται κατά τα κάτωθι διαγεγραμμένα.

41. Πειθαρχικαί παραβάσεις η παραλείψεις, εισίν:

α'}. Η επίθεσις κατ' ανωτέρου εν ώρα υπηρεσίας η και εκτός.

β'.) Η ύβρις κατ' ανωτέρου, εν ώρα υπηρεσίας η και εκτός.

γ',) Η χλεύη η η όπως δήποτε δειχθείσα περιφρόνησις προς ανώτερον εν ώρα υπηρεσίας η και εκτός,

δ'.) Η απείθεια εις τους κατά βαθμόν ανωτέρους του σώματος, ως και εις τον στρατιωτικόν προγυμναστήν.

ε'.) Η εγκατάλειψις υπηρεσίας διατεταγμένης.

ζ'.) Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας απουσία κατά τας αόπλους η ενόπλους συναθροίσεις προς άσκησιν η παράταξιν, ως και προς ακρόασιν των θεωρητικών στρατιωτικών διδασκαλιών.

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/216.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ζ'.) Αι κατά τας παραδόσεις των στρατιωτικών διδασκαλιών αταξίαι και η προς τον στρατιωτικόν προγυμναστήν απείθειαι, η εις τους παρ' αυτού επιφορτισμένους την θεωρητικήν διδασκαλίαν, εις το διάστημα των παραδόσεων,

η'.) Η επίθεσις κατά κατωτέρου εν ώρα υπηρεσίας η και εκτός,

θ'.) Η άδικος επιβολή πειθαρχικών ποινών προς κατωτέρους,

ι'.) H προς κατωτέρους καταθλιπτική διαγωγή.

ία',) Η περιφρόνησις, η χλεύη η η εξύβρισις ανωτέρου προς κατώτερον.

ιβ',) Αι προς ίσοβάθμους έριδες.

ιγ'.) Η μέθη.

ιδ'.) Η εις τα καφενεία φοίτησις (εκτός αν συνοδεύωνται υπό συγγενούς η εν γένει προστάτου).

ιέ'.) Τα τυχηρά παιγνίδια.

ιξ'.) Διαγωγή μη κοσμία η άτακτος η εις την αξιοπρέπειαν αντιβαίνουσαν, τόσον οπότε οι μαθηταί είνε συντεταγμένοι, όσον και κατά πάσαν άλλην στιγμήν της sv τη κοινωνία διαβιώσεως αυτών, οίτινες οφείλουσι να έχωσιν υπ' όψιν των ότι πανταχού και πάντοτε πρέπει να δεικνύωσι καλήν αγωγήν και ευγενή συμπεριφοράν.

42. Η βαρύτης των παραβάσεων η παραλείψεων, των κατά το προηγούμενον άρθρον των αποτελουσών τας πειθαρχικάς περιπτώσεις, εκτιμάται κατά την γενομένην εν τω ανωτέρω άρθρω κατάτάξιν αυτών, θεωρουμένων των μεν προηγουμένων βαρύτερων, των δε επομένων ελαφρότερων. Η μετά προηγουμένην πειθαρχικήν ποινήν υποτροπή επί την αυτήν παράβασιν η παράλειψιν, καθιστά κατά ένα βαθμόν βαρυτέραν την πειθαρχικήν περίπτωσιν,

43. Κατά των εξοκειλλόντων εις τας ανωτέρω παραβάσεις και παραλείψεις καταγινώσκονται  αι ακόλουθοι πειθαρχικαί ποιναί: α'.) Παρατήρησις. β'.) Επίπληξις προφορική.

γ'.) Περιορισμός εν τινί δωματίω του γυμνασίου, δ'.) Κράτησις εν τινί δωματίω του γυμνασίου, ε',) Επίπληξις δι' ημερήσιας διαταγής ενώπιον του σώματος, ζ'.) Προσωρινή παύσις εκπληρώσεως καθηκόντων βαθμού, ζ'.) Στέρησις του βαθμού.

η',) Αποβολή από του γυμνασίου πρόσκαιρος η διαρκής, θ'.) Αποβολή αφ' απάντων των γυμνασίων του κράτους.

44. Η παρατήρησις αποτελεί νουθεσίαν, γίνεται δε υπό παντός κατά βαθμόν ανωτέρου προς κατώτερον, δι' απλήν παρεκτροπήν.

45. Η επίπληξις γίνεται υπό μόνων των σχετικώς κατά βαθμόν ανωτέρων, είνε δε τριπλή. . . "

α'.) Επίπληξις κατ' ιδίαν υπό του επιβαλόντος αυτήν προς τον τιμωρούμενον

Σελ. 216
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 197
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  όπως οι ως προγυμνασταί ορισθέντες μαθηταί καλώς εξασκηθώσι να προσφωνώσι τα παραγγέλματα εντόνως και δι' εκτάσεως φωνής αναλόγου με τον αριθμόν των έξασκουμένων μαθητών.

  Ο εις ουλαμούς μετασχηματισμός των μαθητών συνεπάγει την έλαττωσιν των προγυμναστών, επομένως έκαστος ανθυπασπιστής δύναται υπό την εποπτείαν του να εγκυμνάση πλείω ουλαμούς, αναθέτων εν τοιαύτη περιπτώσει την προγύμνασιν αυτών εις τους μάλλον διακριθέντας κατά τα γυμνάσια προγυμναστάς μαθητάς.

  Περί δε της περαιτέρω ασκήσεως των μαθητών εν καιρώ τω δέοντι θέλουσιν εκδοθή αι ανήκουσαι οδηγίαι,

  Εν τούτοις κατά το σχολικόν τούτο έτος θεωρούμεν επάναγκες να περιορισθή η εκπαίδευσις των μαθητών εις τας ασκήσεις μόνου του σχολείου στρατιώτου· όθεν προς τον σκοπόν αυτόν έντελλομεθα όπως οι ανθυπασπισταί προγυμνασταί διδάξωσι τοις μαθηταίς τα μαθήματα, άτινα διαλαμβάνει ο προσηρτημένος ώδε πίναξ οδηγιών κατά την εν αυτώ διαγραφομένην σειράν, απαγορεύοντες αυτοίς πάσαν παρέκβασιν των υπό του κανονισμού των ασκήσων όριζομένων.

  Εν Αθήναις τη ,8 Απριλίου '1871

  Ο Υπουργός A. Γ, ΠΕΤΜΕΖΑΣ

  ΠΙΝΑΞ

  Προσδιορίζων τας ασκήσεις εις ας οι μαθηταί εξασκηθήσονται.

  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Ασκήσεις συντείνουσαι προς ευστροφίαν του σώματος,

  Εκ της διδασκαλίας της τεθείσης εις ενέργειαν εις τα σώματα του στρατού από της 8 Απριλίου του έτους 1860.

  Τμήμα Πρώτον Κινήσεις βραχιόνων

  Άρθρον 1. Κατακόρυφος και άνευ κάμψεως των βραχιόνων κίνησις. " 2. Κατακόρυφος και μετά κάμψεως κίνησις των βραχιόνων. " 3. Οριζόντιος κίνησις των πήχεων.