Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 212-231 TEXT_OF 766
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/212.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του στρατού, επί του οπλισμού. Ούτος διατελεί υπό τας αμέσους διαταγάς του προγυμναστού· επιθεωρεί τα εις τα οπλοστάσια όπλα. Αναφέρει προς αυτόν τας τυχόν φθοράς αυτών, και διαταγή αυτού συντάσσει έκθεσιν επισκευής, υπογεγραμμένην παρ' αυτού και τεθεωρημένην παρά του προγυμναστού. Παρίσταται εις την υπό των μαθητών αναλαβήν και απόθεσιν των όπλων, λαμβάνει πάντα τα κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλισιν των εν τω οπλοστασίω όπλων, ως και των τυχόν πλεοναζόντων. Παραδίδει την κλείδα του οπλοστασίου εις τον προγυμναστήν όστις δεν χορηγεί όπλα εις τους μαθητάς, ειμή τη εγγράφω διαταγή του γυμνασιάρχου.

30. Οπλοδιορθωτής των τυχόν εχόντων ανάγκην επισκευής οπλών, διορίζεται ο της φρουράς" εν δε τη πρωτευούση, διά μεν το Βαρβάκειον Λύκειον και το α' γυμνάσιον ο του 9 τάγματος, διά δε το β' και γ' γυμνάσιον ο οπλοδιορθωτής του 10 τάγματος. Το αντίτιμον των διαφόρων επισκευών είνε το αυτό ως το των διαφόρων ταγμάτων.

31. Σαλπισταί. Φροντίδι του υπουργείου της δημοσίας εκπαιδεύσεως μορφούνται σαλπισταί ανά δύο δι' έκαστον λόχον, οίτινες διά την εκπαίδευσιν και μισθοτροφοδότησιν προσκολλώνται εις εν των σωμάτων της φρουράς. Πάντα ταύτα ως και o Ιματισμός έπφαρύνουσι το ύπουργεΐον της δημοσίας εκπαιδεύσεως.

Λόχοι.

Διοικηταί λόχων.

32. Ο λοχαγός κρατεί τα φύλλα ποινών των υπαξιωματικών και οπλοφόρων τε και μη μαθητών του λόχου του.

Ο αυτός ευθύνεται διά την περί τα στρατιωτικά θεωρητικήν και πρακτικήν μόρφωσιν του λόχου του. Προς δε καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν προς διατήρησιν του στρατιωτικού φρονήματος, της πειθαρχίας καλής συμπεριφοράς των υπ' αυτόν. Δέχεται και εκτελεί τας διαταγάς του γυμνασιάρχου η του αναπληρωτού αυτού προγυμναστού. Εις δε τας ενόπλους συναθροίσεις εκτελεί τα καθήκοντα του βαθμού του. Ο αυτός δι' ειδικής εγγράφου εκθέσεως του προς τον προγυμναστήν βεβαιοί πάσαν τυχόν επελθούσαν φθοράν όπλου τινός, εκ των υπό των οπλοφόρων μαθητών του λόχου του διαχειριζομένων μετά σύντομον προφορικήν εξέτασιν περί της αιτίας και του τρόπου της φθοράς, ρητώς αποφαινόμενος, αν αι φθοραί επήλθον κατά την εκτέλεσιν υπηρεσίας η και τυχαίως, η αν επήλθον εκ κακής χρήσεως. Ενεργεί απ' ευθείας η διά των υπ' αυτόν αξιωματικών, επιθεωρήσεις του οπλισμού, ιματισμού και σκευής των υπ' αυτούς οπλοφόρων μαθητών ανά πάσαν τουλάχιστον δεκαπενθημερίαν. Πάντοτε δε προ της ενόπλου παρατάξεως του σώματος.

TEXT_PAGE_SHORT212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/213.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αξιωματικοί λόχων.

33. Οι υπολοχαγοί και ανθυπολοχαγοί των λόχων είνε υπό τας αμέσους διαταγάς των οικείων λοχαγών των, συντρέχουσιν αυτούς ως προς την περί τα στρατιωτικά μόρφωσιν των οπλοφόρων μαθητών. Υπακούουσι και εκτελούσι τας διαταγάς των προϊσταμένων των. Προς δε καταβάλλουσι πάσαν προσπάθειαν διά την διατήρησιν της καθαριότητος των υπ' αυτών οπλοφόρων μαθητών, ενεργούντες τας υπό των οικείων λοχαγών ανατεθειμένας επιθεωρήσεις στολής, οπλισμού, και σκευής. Εις τας ενόπλους συναθροίσεις του σώματος η του λόχου των εκτελούσι τα καθήκοντα του βαθμού των διαγραφόμενα εν τω κανονισμώ των ασκήσεων,

Υπαξιωματικοί λόχων.

34. Ο επιλοχίας κρατεί τον ονομαστικόν κατάλογον της δυνάμεως του λόχου του, ενεργεί τα προσκλητήρια κατά τας ενόπλους η και μη συναθροίσεις αυτού· αναγινώσκει τας διαταγάς σχηματίζων τον λόχον εις κύκλον.

Εις τας ενόπλους η και μη συναθροίσεις του σώματος, εκτελεί τα υπό του" κανονισμού των ασκήσεων διαγραφόμενα καθήκοντα του βαθμού του.

Ο επί του οπλισμού του λόχου λοχίας, ενεργεί την αλληλογραφίαν του λόχου υπό τον διοικητήν αύτού. Παραλαμβάνει και παρουσιάζει εις αυτόν τα τυχόν υποστάντα φθοράς όπλα άτινα παραδίδει εις τον οπλοφύλακα. Συντάττει τας προσήκουσας προς επιδιόρθωσιν εκθέσεις. Κρατεί κατάστασιν των εις τον λόχον παραδεδομένων οπλών, εν η παρά το όνομα του κατέχοντος, σημειούται και ο αριθμός του μητρώου αυτού ως και ο αριθμός ον φέρει το όπλον και η λόγχη. Επιστατεί εις την από του οπλοστασίου αναλαβήν των όπλων κατά τας ένοπλους συναθροίσεις, ως και εις την μετά ταύτα εν αυτώ απόθεσιν αυτών. Η υπηρεσία του επί του οπλισμού του λόχου λοχίου, ανταλλάσσεται κατά μήνα μεταξύ πάντων των λοχιών εκάστου λόχου. Εν δε ταις ασκήσεσιν ο ειρημένος λοχίας κατέχει την του λοχίου σιτιστού θέσιν.

Λοχίαι λόχων,

35. Οι λοχίαι των λόχων επιβλέπουσι τας υπ' αυτούς διμοιρίας ως προς την διατήρησιν της καθαριότητος στολής, οπλισμού και σκευής. Κατά τας ενόπλους η και μη συναθροίσεις του σώματος εκτελούσι τα καθήκοντα του βαθμού των,

Δεκανείς.

36. Οι δεκανείς ενεργούσι τα του βαθμού των καθήκοντα εν ταις ασκήσεσιν, ως και εν πάση διαταχθείση υπηρεσία του σώματος. Κατά τας ενόπλους και μη παρατάξεις του λόχου των τίθενται εν γραμμή, έκαστος επί κεφαλής της

TEXT_PAGE_SHORT213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/214.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οικείας αυτού ενωμοτίας. Προς δε επιβλέπουσι τους της οικείας των ενωμοτίας μαθητάς ως προς την καθαριότητα και λοιπά.

Οπλοφόροι μαθηταί.

37. Οι οπλοφόροι μαθηταί οφείλουσι κατά τας ενόπλους και μη συναθροίσεις ως και κατά τας θεωρητικάς διδασκαλίας των στρατιωτικών μαθημάτων απεριόριστον σεβασμόν και υπακοήν προς τους ανωτέρους αυτών, και αν φρονώσιν ότι αδικώνται, επιφυλαττομένου εις αυτούς του δικαιώματος του παραπόνου μετά την εκτέλεσιν της διαταγής.

Εκτελούντες κατά τας συναθροίσεις καθήκοντα στρατιώτου, πρέπει να εννοώσιν ότι οφείλουσι να ώσι το παράδειγμα της πειθαρχίας και της τάξεως, άτινα θέλουσι προαγάγει αυτούς εν τη υπολήψει της κοινωνίας και καταστήσει ημέραν τινά αγαθούς πολίτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. ΠΕΡΙ ΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ

38. Οι υπαξιωματικοί και οπλοφόροι μαθηταί, διατηρούσιν την σκευήν αυτών εις τας οικίας των, υπόλογοι όντες απέναντι των αξιωματικών των λόχων των, διά την καλήν αυτών κατάστασιν και καθαριότητα, ως και διά  τας φθοράς τας εκ κακής χρήσεως προερχομένας αίτινες τους επιβαρύνουσι χρηματικώς. Η επισκευή ενεργείται αμέσως εις βάρος του επενεγκότος την φθοράν εισπραττομένου του αντιτίμου παρά του γυμνασιάρχου.

Τα όπλα μετά των λογχών των διατηρούνται εντός του γενικού οπλοστασίου του καταστήματος τοποθετούμενα κατά λόχους, ουλαμούς, διμοιρίας και ενωμοτίας. Επομένως προκειμένης ενόπλου παρατάξεως του σώματος, οι οπλοφόροι, μαθηταί σχηματίζονται κατά λόχους έξωθεν του οπλοστασίου. Αρχής δε γενομένης από του 1ου λόχου (εάν αποτελώνται πλείονες του ενός), εκάστη ενωμοτία διαδοχικώς συνοδευομένη υπό του οικείου δεκανέως και του επί του οπλισμού λοχίου, εισέρχεται σιωπηλώς εντός του οπλοστασίου, παραλαμβάνει έκαστος το όπλον του, και τότε εξερχόμενη τοποθετείται εις την οικείαν αυτής τάξιν, Οπλισθέντος ούτω του 1ου λόχου, αποχωρεί ούτος· την θέσιν του καταλαμβάνει ο δεύτερος, και ούτω καθεξής μέχρις ου οπλισθώσιν άπαντες.

Μετά το πέρας της ενόπλου συναθροίσεως, τα όπλα αποτίθενται εις το γενικόν οπλοστάσιον, διατηρουμένου του αυτού κανόνος, αρχής γενομένης από του λόχου του αριστερού. Μετά την παρ' εκάστου λόχου τοποθέτησιν των όπλων εν τω όπλοστασίω, ενεργείται η διάλυσις του λόχου, Φροντίδι του οικείου λοχαγού τοποθετούνται άνωθι της θέσεως εκάστου όπλου εν τω οπλοστασίω, γραμμάτια φέροντα το όνομα του μαθητού εις ον το όπλον ανήκει, τον αριθμόν μητρώου αυτού, ως και τον αριθμόν του όπλου και της λόγχης αυτού.

TEXT_PAGE_SHORT214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/215.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. ΠΕΡΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.

39. Πάσα αναφορά ενεργείται γενικώς ως έπεται:

Ο απλούς μαθητής αναφέρεται εις τον δεκανέα της ενωμοτίας του διά πάσαν αίτησίν του. Ο δεκανεύς εις τον λοχίαν της διμοιρίας του, ο λοχίας της διμοιρίας εις τον επιλοχίαν, ο επιλοχίας εις τον λοχαγόν του λόχου, ως και εις τους σχετικούς αξιωματικούς των διμοιριών των αναφερομένων οπλοφόρων μαθητών. Οι αξιωματικοί του λόχου εις τους οικείους λοχαγούς· οι δε λοχαγοί εις τον γυμνασιάρχην η τον αναπληρωτήν αυτού στρατιωτικόν προγυμναστήν.

Οπλοφόρος μαθητής παραπονούμενος, τότε μόνον δύναται ν' αναφερθή κατ' ευθείαν εις τον διοικητήν του λόχου του η τον γυμνασιάρχην η τον αναπληρωτήν αυτού στρατιωτικόν προγυμναστήν, όταν η αίτησις του δεν ελήφθη υπ' όψιν παρά των ιεραρχικώς σχετικών ανωτέρων του. Μή μεταβιβάσας αίτησιν, ως ανωτέρω είρηται ιεραρχικώς, αλλά μεταβάς απ' ευθείας εις τον λοχαγόν του και τον γυμνασιαρχην η τον αναπληρωτήν αυτού στρατιωτικόν προγυμναστήν τιμωρείται.

Η αναφορά των προσκλητηρίων ενεργείται συμφώνως προς τον κανονισμόν της εσωτερικής υπηρεσίας του πεζικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'. ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ.

40. Οι μαθηταί των γυμνασίων ως σώμα στρατιωτικώς συντεταγμένον, διατελούσιν υπό αυστηράν στρατιωτικήν πειθαρχίαν όταν συνέρχονται, είτ' αόπλως είτ' ενόπλως, προς άσκησιν η παράταξιν. Επομένως πας κατώτερος οφείλει υπακοήν εις τον ανώτερόν του, πάσα δε απείθεια τιμωρείται κατά τα κάτωθι διαγεγραμμένα.

41. Πειθαρχικαί παραβάσεις η παραλείψεις, εισίν:

α'}. Η επίθεσις κατ' ανωτέρου εν ώρα υπηρεσίας η και εκτός.

β'.) Η ύβρις κατ' ανωτέρου, εν ώρα υπηρεσίας η και εκτός.

γ',) Η χλεύη η η όπως δήποτε δειχθείσα περιφρόνησις προς ανώτερον εν ώρα υπηρεσίας η και εκτός,

δ'.) Η απείθεια εις τους κατά βαθμόν ανωτέρους του σώματος, ως και εις τον στρατιωτικόν προγυμναστήν.

ε'.) Η εγκατάλειψις υπηρεσίας διατεταγμένης.

ζ'.) Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας απουσία κατά τας αόπλους η ενόπλους συναθροίσεις προς άσκησιν η παράταξιν, ως και προς ακρόασιν των θεωρητικών στρατιωτικών διδασκαλιών.

TEXT_PAGE_SHORT215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/216.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ζ'.) Αι κατά τας παραδόσεις των στρατιωτικών διδασκαλιών αταξίαι και η προς τον στρατιωτικόν προγυμναστήν απείθειαι, η εις τους παρ' αυτού επιφορτισμένους την θεωρητικήν διδασκαλίαν, εις το διάστημα των παραδόσεων,

η'.) Η επίθεσις κατά κατωτέρου εν ώρα υπηρεσίας η και εκτός,

θ'.) Η άδικος επιβολή πειθαρχικών ποινών προς κατωτέρους,

ι'.) H προς κατωτέρους καταθλιπτική διαγωγή.

ία',) Η περιφρόνησις, η χλεύη η η εξύβρισις ανωτέρου προς κατώτερον.

ιβ',) Αι προς ίσοβάθμους έριδες.

ιγ'.) Η μέθη.

ιδ'.) Η εις τα καφενεία φοίτησις (εκτός αν συνοδεύωνται υπό συγγενούς η εν γένει προστάτου).

ιέ'.) Τα τυχηρά παιγνίδια.

ιξ'.) Διαγωγή μη κοσμία η άτακτος η εις την αξιοπρέπειαν αντιβαίνουσαν, τόσον οπότε οι μαθηταί είνε συντεταγμένοι, όσον και κατά πάσαν άλλην στιγμήν της sv τη κοινωνία διαβιώσεως αυτών, οίτινες οφείλουσι να έχωσιν υπ' όψιν των ότι πανταχού και πάντοτε πρέπει να δεικνύωσι καλήν αγωγήν και ευγενή συμπεριφοράν.

42. Η βαρύτης των παραβάσεων η παραλείψεων, των κατά το προηγούμενον άρθρον των αποτελουσών τας πειθαρχικάς περιπτώσεις, εκτιμάται κατά την γενομένην εν τω ανωτέρω άρθρω κατάτάξιν αυτών, θεωρουμένων των μεν προηγουμένων βαρύτερων, των δε επομένων ελαφρότερων. Η μετά προηγουμένην πειθαρχικήν ποινήν υποτροπή επί την αυτήν παράβασιν η παράλειψιν, καθιστά κατά ένα βαθμόν βαρυτέραν την πειθαρχικήν περίπτωσιν,

43. Κατά των εξοκειλλόντων εις τας ανωτέρω παραβάσεις και παραλείψεις καταγινώσκονται  αι ακόλουθοι πειθαρχικαί ποιναί: α'.) Παρατήρησις. β'.) Επίπληξις προφορική.

γ'.) Περιορισμός εν τινί δωματίω του γυμνασίου, δ'.) Κράτησις εν τινί δωματίω του γυμνασίου, ε',) Επίπληξις δι' ημερήσιας διαταγής ενώπιον του σώματος, ζ'.) Προσωρινή παύσις εκπληρώσεως καθηκόντων βαθμού, ζ'.) Στέρησις του βαθμού.

η',) Αποβολή από του γυμνασίου πρόσκαιρος η διαρκής, θ'.) Αποβολή αφ' απάντων των γυμνασίων του κράτους.

44. Η παρατήρησις αποτελεί νουθεσίαν, γίνεται δε υπό παντός κατά βαθμόν ανωτέρου προς κατώτερον, δι' απλήν παρεκτροπήν.

45. Η επίπληξις γίνεται υπό μόνων των σχετικώς κατά βαθμόν ανωτέρων, είνε δε τριπλή. . . "

α'.) Επίπληξις κατ' ιδίαν υπό του επιβαλόντος αυτήν προς τον τιμωρούμενον

TEXT_PAGE_SHORT216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/217.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

παριστανομένου μόνου ενός ισόβαθμου του τιμωρούντος, επί τούτω παρ' αυτού προσκαλουμένου.

β'.) Επίπληξις ενώπιον συντεταγμένων, είτε αόπλως είτε ενόπλως, των αποτελούντων ενωμοτίαν, διμοιρίαν, ουλαμόν, λόχον, εν οις ο τιμωρούμενος ανήκει. · ·

Η ποινή αύτη απαγγέλλεται, κατά προηγουμένην έγκρισιν του διοικητού του οικείου λόχου του τιμωρουμένου, ορίζοντος το άοπλον η ένοπλον του λόχου η των τμημάτων αυτού, υπό των αξιωματικών και υπαξιωματικών του λόχου του ως εξής:

α'.) Ενώπιον συντεταγμένης ενωμοτίας, εις ην ανήκει ο τιμωρούμενος, υπό του οικείου δεκανέως, παρισταμένου του προκαλέσαντος την τιμωρίαν.

β',) Ενώπιον συντεταγμένης διμοιρίας κατά προηγουμένην έγκρισιν του οικείου διοικητού του λόχου, υπό του οικείου λοχίου η επιλοχίου του λόχου, παρισταμένου του προκαλέσαντος την τιμωρίαν ταύτην.

γ'.) Ενώπιον του οικείου ουλαμού υπό των οικείων αξιωματικών, εγκρίσει του οικείου λοχαγού.

δ'.) Ενώπιον του λόχου παρά του οικείου λοχαγού.

46. Περιορισμός. Η ποινή αυτή επιβαλλομένη προς τους υπαξιωματικούς και οπλοφόρους μαθητάς εκτελείται εντός ωρισμένου θαλάμου του γυμνασίου. Ο περιωρισμένος λαμβάνει μέρος εις τας παραδόσεις κ αι τας ασκήσεις η οιασδήποτε συναθροίσεις του σώματος των μαθητών. Ο επιστάτης του καταστήματος εκτελεί καθήκοντα δεσμοφύλακος. Ο περιορισμός διακόπτεται από της 9ης εσπερινής ώρας μέχρι της 7ης πρωινής της επομένης ημέρας, και ούτω καθεξής. Ο περιορισμός των αξιωματικών εκτελείται κατ' οίκον.

Η παράβασις των περί περιορισμού διατάξεων συνεπάγεται 'κράτησιν,

47. Κράτησις, Η εις τους υπαξιωματικούς και οπλοφόρους μαθητάς επιβαλλομένη κράτησις, εκτελείται εν ιδιαιτέρω δωματίω, διαρκεί δε άνευ διακοπής ημέραν τε και νύκτα. Ο κρατούμενος κατά το διάστημα της τιμωρίας του μένει κατάκλειστος, ανοιγομένης της θύρας δις της ημέρας προς αναψυχήν, και παραλαβήν της τροφής του, ην ιδίοις αναλώμασι προμηθεύεται.

Αι ώραι του ανοίγματος της θύρας είνε από της 10ης έως της 11ης της πρωίας, και από της 5ης-6ης ώρας μ.μ. Επίσης καθ' εκάστην πρωΐαν, ώραν 6ην του έαρος και του θέρους, και 7ην του φθινοπώρου και χειμώνος, ανοίγεται η θύρα των κρατουμένων, όπως καθαρισθή ο θάλαμος υπό του επιτετραμμένου την καθαριότητα του καταστήματος.

Η παράβασις των περί κρατήσεων διατάξεων συνεπάγεται την ενώπιον του συνόλου των μαθητών επίπληξιν.

Η ποινή της κρατήσεως των αξιωματικών εκτελείται εις τας οικίας αυτών, διαρκεί δε ημέραν και νύκτα άνευ διακοπής.

48. Η επίπληξις ενώπιον όλου του σώματος, εν όπλοις συντεταγμένου,

TEXT_PAGE_SHORT217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/218.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

επιβάλλεται υπό του γυμνασιάρχου και προγυμναστού, αναγινωσκομένης της περί ταύτης σχετικής ημερησίας διαταγής, εάν μεν αποτελήται τάγμα, υπό του ανθυπασπιστού του τάγματος, αν δε αποτελήται διλοχία η λόχος, υπό επιλοχίου.

Άπασαι αι επιπλήξεις αι γενόμεναι ενώπιον συντεταγμένων τμημάτων η και όλου του σώματος απαγγέλλονται, των ακροομένων αυτάς σχηματιζόντων κύκλον η τετράγωνον, εντός του οποίου εξέρχεται ο τιμωρούμενος πάντοτε άοπλος.

Η παράβασις των περί της ποινής ταύτης διατάξεων συνεπάγεται την από του γυμνασίου πρόσκαιρον αποβολήν, διά τους οπλοφόρους μαθητάς, διά δε τους υπαξιωματικούς την προσωρινήν παύσιν από της εκπληρώσεως καθηκόντων του βαθμού.

49. Προσωρινή παύσις εκπληρώσεως καθηκόντων βαθμού., Η ποινή αύτη επιβάλλεται υπό του γυμνασιάρχου κατόπιν γνωμοδοτήσεως του συλλόγου των καθηγητών συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού προγυμναστού, Η ποινή αυτή καθόσον αφορά τους υπαξιωματικούς είνε ανέκκλητος, καθόσον δ' αφορά τους αξιωματικούς χρήζει επικυρώσεως του επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργού. Ο προσωρινώς παυόμενος της εκπληρώσεως καθηκόντων του βαθμού του Αξιωματικός, απέχει πάσης συμμετοχής των ενόπλων τε και μη συναθροίσεων του σώματος, προσωρινώς αντικαθιστάμενος εντός του οικείου λόχου, υπό του σχετικώς κατά βαθμόν υποδεεστέρου.

Αν δε ήνε υπαξιωματικός, κατά τας ενόπλους τε και μη συναθροίσεις του σώματος τίθεται εν γραμμή ως απλούς μαθητής, φέρων τα διακριτικά του βαθμού του, και άντικαθιστάμενος προσωρινώς υπό του σχετικώς κατά βαθμόν υποδεεστέρου.

50. Στέρησις του βαθμού. Η στέρησις του βαθμού του υπαξιωματικού επιβάλλεται υπό του συλλόγου των καθηγητών συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού προγυμναστού, διά πρακτικού ανεκκλήτως.

Η στέρησις βαθμού .κατά παντός αξιωματικού καταγινώσκεται υπό του συλλόγου των καθηγητών, χρήζει δε. επικυρώσεως του επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργού"

51. Πρόσκαιρος αποβολή· από του καταστήματος; Η ποινή αυτή καταγινώσκεται υπό του συλλόγου των καθηγητών συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού προγυμναστού, κατά παντός μαθητού βαθμοφόρου τε και μη.

Η οριστική δε αποβολή από του καταστήματος καταγινώσκεται κατά την ανωτέρω διάταξιν (παρούσης και της εφορείας, κατά τα διατεταγμένα εν τω οργανικώ των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων διατάγματι) περί πρόσκαιρου αποβολής, κατά παντός μαθητού βαθμοφόρου τε· και μη, ειδοποιοουμένου του επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργείου,

52. Αποπομπή από όλων των γυμνασίων του κράτους. Η ποινή αυτή καταγινώσκεται, κατά την εν τω αμέσως προηγουμένω άρθρω διάταξιν περί οριστικής

TEXT_PAGE_SHORT218
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/219.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αποβολής, κατά παντός μαθητού, βαθμοφόρου τε και μη, ισχυουσών κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 56 του περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων διατάγματος της 31 Δβρίου 1836,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙΝ  ΤΑΣ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΣ  ΠΟΙΝΑΣ

53, Η παρατήρησις επιβάλλεται υπό παντός ανωτέρου κατά βαθμόν.

Η κατ' ιδίαν επίπληξις επιβάλλεται υπό παντός ανωτέρου εκτός του δεκανέως,

Η ενώπιον τμήματος επίπληξις επιβάλλεται υπό πάντων των αξιωματικών του λόχου, εγκρίσει του οικείου λοχαγού. Υπό των λοχαγών εν γένει, υπό του προγυμναστού και του γυμνασιάρχου.

Η υπό λοχαγού ετέρου λόχου επιβολή της ποινής ταύτης, χρήζει της κυρώσεως του γυμνασιάρχου,

Ο περιορισμός επιβάλλεται υπό μόνων των αξιωματικών, κατά παντός υπαξιωματικού η οπλοφόρου τε και μη μαθητού.

Η διάρκεια της ποινής του περιορισμού κατά των υπαξιωματικών και οπλοφόρων τε και μη μαθητών, εξαρτάται από του επιβαλόντος αυτόν βαθμοφόρου, ήτοι:

α'.) Οι ανθυπολοχαγοί και υπολοχαγοί δύνανται να επιβάλωσι περιορισμόν μέχρι δύο ημερών.

β'.) Οι λοχαγοί μέχρι τεσσάρων ημερών.

γ',) Ο προγυμναστής μέχρις εξ ημερών, δ'.) Ο γυμνασιάρχης μέχρι δέκα ημερών.

Ο ορισμός της διαρκείας της ποινής του περιορισμού επιτρέπεται εις τους λοχαγούς διά τους αξιωματικούς του οικείου λόχου. Εις δε τον γυμνασιάρχην καθ' όλων των αξιωματικών του σώματος.

Οι αξιωματικοί του επιτελείου (καθ' ην περίπτωσιν μορφούται τάγμα), και οι αξιωματικοί ετέρων λόχων, πέμπουσιν αξιωματικούς υποδεεστέρους εις περιορισμόν, αναφέρουσι δε τούτο παραχρήμα προς τον γυμνασιάρχην, όστις ορίζει την διάρκειαν αυτού.

Οι υπολοχαγοί πέμπουσιν εις περιορισμόν τους ανθυπολοχαγούς των οικείων λόχων, αναφέρουσι τούτο εις τον οικείον λοχαγόν παραχρήμα, όστις ορίζει την διάρκειαν αυτού και ειδοποιεί τον γυμνασιάρχην,

Η κατά των αξιωματικών επιβαλλομένη ποινή περιορισμού έχει ούτως. Ο λοχαγός τιμωρεί τους υπ' αυτόν αξιωματικούς με περιορισμόν το πολύ δύο ημερών.

Ο προγυμναστής έχων λόγους παραπόνων κατά των αξιωματικών εν γένει

TEXT_PAGE_SHORT219
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/220.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αναφέρεται προς τον γυμνασιάρχην όστις επιβάλλει τας προσήκουσας ποινάς.

Ο γυμνασιάρχης η ο διευθυντής του παιδευτηρίου, τιμωρεί άπαντας τους αξιωματικούς με περιορισμόν μέχρις οκτώ ημερών.

Η δικαιοδοσία του έπιβάλλειν την κράτησίν κατά των υπαξιωματικών και οπλοφόρων μαθητών του σώματος είνε η αυτή με την δικαιοδοσίαν του επιβάλλειν την ποινήν του περιορισμού. Η δε διάρκεια της κρατήσεως είνε ημίσεια κατά τον χρονον, της του περιορισμού,

Η κατά των αξιωματικών εν γένει επιβολή της ποινής της κρατήσεως ανήκει μόνον εις τον γυμνασιάρχην η τον διευθυντήν, δύναται δε να επεκταθή μέχρι, τεσσάρων ήμερων.

54. Περί πάσης επιβαλλομένης ποινής υφ' οιουδήποτε, γίνεται έγγραφος αναφορά υπό του επιβαλοντος, ήτις ιεραρχικώς μεταβιβάζεται εις τον γυμνασιάρχην έχοντα το δικαίωμα του μετριάζειν την ποινήν. Ο γυμνασιάρχης δύναται ν' απαλλάξη από ταύτης, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του συλλόγου των καθηγητών συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού προγυμναστού.

55. Ο προγυμναστής οιονδήποτε και αν κατέχη εν τω στρατώ βαθμόν, θεωρείται κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων του ανώτερος πάντων των βαθμοφόρών, εξαιρέσει του γυμνασιάρχου εις ον και μόνον υπακούει.

Εις τας συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών τας παρά του παρόντος κανονισμού προβλεπομένας, έχει ψήφον καθηγητού, καθό τοιούτος θεωρούμενος διά του παρόντος κανονισμού διά τας θεωρητικάς και πρακτικάς στρατιωτικάς παραδόσεις.

56. Ο γυμνασιάρχης δικαιούται ν' αναφέρηται προς το επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργείον κατά του προγυμναστού διά τε την παραμέλησιν των καθηκόντων αυτού διά την πειθαρχικήν τιμωρίαν αυτού, ως και διά την άντικατάστασίν του. Εις τας περιστάσεις ταύτας το υπουργείον της δημοσίας εκπαιδεύσεως μεταβιβάζει προς το υπουργείον των στρατιωτικών τας αιτήσεις του γυμνασιάρχου, αν εύρη αυτάς βάσιμους, το δε επί των στρατιωτικών υπουργείον ενεργεί τα εικότα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

57. Άπαντες οι καθηγηταί, και ως καθηγηταί και ως αξιωματικοί, καθήκον έχουσι του επιτηρείν τον τρόπον του φέρεσθαι των μαθητών εκτός του καταστήματος, ως και ο στρατιωτικός προγυμναστης.

Προς δε πάντες οι υπαξιωματικοί καθήκον έχουσι, βλέποντες μαθητήν του σχετικού αυτών γυμνασίου, η ετέρου, ατακτούντα η μη φερόμενον κοσμίως, να

TEXT_PAGE_SHORT220
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/221.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κάμνωσιν εις αυτόν την απαιτουμένην παρατήρησιν, αν δε δεν υπακούση, τότε την έπιούσαν αναφέρονται κατ' αυτού εις τον σχετικόν λοχαγόν, όστις επιβάλλει την προσήκουσαν ποινήν, ειδοποιών περί τούτου τον γυμνασιάρχην,

58. Πας μαθητής συναντών καθ' οδόν αξιωματικον και υπαξιωματικόν ετέρου γυμνασίου, οφείλει να χαιρετήση αυτόν στρατιωτικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΟΠΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

59. Οι μαθηταί των γυμνασίων και του Βαρβακείου Λυκείου οι μη θεωρηθέντες ικανοί φέρειν όπλα, είτε ως άγοντες ηλικίαν κατωτέραν των 14 ετών, είτε δι' οιονδήποτε άλλον λόγον, διανέμονται εξ ίσου εις τους λόχους, υπόκεινται εις απάσας τας διατάξεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνουσι μέρος εις την θεωρητικήν διδασκαλίαν, κατά δε τας πρακτικάς ασκήσεις, ασκούνται κατά τμήματα ιδιαίτερα υπό των υπαξιωματικών, ους ήθελεν ορίζει ο στρατιωτικός προγυμναστής, μεταβαίνοντες εις το πεδίον των ασκήσεων εν γραμμή και εις το αριστερόν του συνόλου των οπλοφόρων μαθητών. Λαμβάνουσι μέρος εις πάσας τας εκδρομάς του σώματος, ως και τας παρατάξεις τας αφορώσας μονην την στρατιωτικήν εκπαίδευσιν.

Καθ' ην περίστασιν το ένοπλον σώμα λαμβάνει μέρος εις παρατάξεις άλλου είδους ούτοι δεν συγκαταλέγονται.

Αθήνησι, τη 5 Νοεμβρίου 1876.

Ο επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως

Υπουργός Γ. ΜΙΛΗΣΗΣ.

TEXT_PAGE_SHORT221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/222.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

38

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Εγκύκλιος 7865/25 Οκτωβρίου 1877)

Κυβέρνηση Κ. Κανάρη Υπουργός θ. Δηλιγιάννης

Αριθ. πρωτ. 7865.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί διακοπής των στρατιωτικών ασκήσεων

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας.

Επειδή η κατάστασις, του στρατού ως νυν γε έχει, δεν επιτρέπει ν'αποσπασθώσιν εξ αυτού αξιωματικοί και υπαξιωματικοί διά τας στρατιωτικάς ασκήσεις των μαθητών των γυμνασιοίν, η Κυβέρνησις έκρινεν αναγκαίον να αναβληθή πάσα περί τούτου σκέψις εις το επιόν έτος· όσα δε όπλα χάριν των ειρημένων ασκήσεων εχορηγήθησαν εις τινά των γυμνασίων δέον να αποδοθώσιν εις ον τινά παραγγειλη το Υπουργείον των Στρατιωτικών, ίνα διατεθώσιν εις τας ανάγκας της στρατιωτικής υπηρεσίας· εν δέοντι δε θέλουσι χορηγηθή ταύτα η άλλα όπλα προς άσκησιν των μαθητών υμών, αν ήθελεν εγκριθή το ειρημένον μέτρον,

Εν Αθηναι; τη 25 Οκτωβρίου 1877

Ο Υπουργός Θ. Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 403-444.

TEXT_PAGE_SHORT222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/223.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

39

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Εγκύκλιος 4339/28 Μαΐου 1880)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Ν. Μαυροκορδάτος

Αριθ. πρωτ. 4339.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίαι περί των εξετάσεων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. KAI ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και ελλην. σχολεία διευθύνοντας ελληνοδιδάσκαλους.

Επιστάντος του χρόνου των γενικών εξετάσεων, δέον εκρίναμεν να επιστείλωμεν υμίν τας εξής σχετικάς προς ταύτας οδηγίας.

12) Η σύνταξις του προγράμματος γίνεται κατά το τυπικόν πρόγραμμα και τας δι' εγκυκλίου τροπολογίας των ιερών μαθημάτων, άνευ ουδέ της ελαχίστης αλλοιώσεως η μεταβολής χρόνου η μαθημάτων.

Εν Αθήναις τη 28 Μαΐου 1880. Ο Υπουργός

Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρ{σης, τ. A', σ. 409-410.

TEXT_PAGE_SHORT223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/224.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

40

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Β. Διάταγμα: 22 Σεπτεμβρίου 1880)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Ν. Μαυροκορδάτος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί Γυμναστικής,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες υπ' όψιν το περί εισαγωγής της γυμναστικής εις τα Γυμνάσια ψήφισμα της προσωρινής Κυβερνήσεως, τη 8 Δεκεμβρίου 1862 εκδοθέν.

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διατάσσομεν τάδε.

Εις εκαστον των γυμνασίων διορίζεται εις προγυμναστής εκ των εν τω ενταύθα γυμναστηρίω η ετέρω δημοσίω τοιούτω θεωρητικώς και πρακτικώς εξησκημένων και απόδειξιν τούτου φερόντων.

Μέχρις ου εκπαιδευθή ανάλογος αριθμός διδασκάλων της Γυμναστικής, δύνανται να διορισθώσιν υπαξιωματικοί ή στρατιώται και ιδίως του σώματος των πυροσβεστών.

Η των μαθητών άσκησις είναι υποχρεωτική.

Δύνανται να εξαιρεθώσιν όσοι φέρουσι πιστοποιητικόν δύο ιατρών, βεβαιούν, ότι αι προκείμεναι ασκήσεις θέλουσιν αναντιρρήτως φέρει βλάβην εις την υγιείαν των μαθητών, αλλ' εν τω τοιούτω πιστοποιητικώ πρέπει να σημειώνται ευκρινώς και ήτιολογημένως οι αντιδεικνύντες την σωματικήν άσκησιν λόγοι.

Καθ' έκαστον έτος μετά τας εξετάσεις των μαθημάτων θέλουν γίγνεσθαι και της γυμναστικής ενώπιον του αρμοδίου γυμνασιάρχου και των καθηγητών εκάστου γυμνασίου και εν τω ενδεικτικώ η απολυτηρίω τίθεσθαι ιδιαίτερος βαθμός της επιδόσεως του μαθητού εις την γυμναστικήν.

Αι εκ του γυμναστηρίου απουσίαι Θέλουσι λογίζεσθαι εις τον αριθμόν των απουσιών εκ των άλλων μαθημάτων του Γυμνασίου και έχει τας διατεταγμένας συνεπείας· διά τούτο θέλει αναγινώσκεσθαι κατάλογος κατά την ώραν της ενάρξεως

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 101/3 Οκτωβρίου 1880.

TEXT_PAGE_SHORT224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/225.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της γυμναστικής των εκάστοτε προσερχόμενων ωρισμένων μαθητών προς έλεγχον των απουσιών.

Δι' υπουργικής διαταγής θέλουσιν ορισθή τα καθέκαστα των προσόντων των διοριζομένων διδασκάλων της γυμναστικής καθώς και τα περί εσωτερικού κανονισμού των γυμναστηρίων.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις, την 22 Σεπτεμβρίου 1880

Εν ονόματι του βασιλέως

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

XAPIΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Σ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Γ. Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΑΘ. Γ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Υπουργός N. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

15

TEXT_PAGE_SHORT225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/226.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

41

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

(Β. Διάταγμα / 31 Αυγούστου 1881)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου Υπουργός Α. Κουμουνδούρος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εφαρμογής των διεπόντων την δημόσιον εκπαίδευσιν

νόμων και κανονισμών εν ταις προσαρτηθείσαις

και προσαρτωμέναις Επαρχίαις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε.

Άρθρον 1. Πάντες οι νόμοι, καθ' ους διέπονται τα Γυμνάσια, τα Διδασκαλεία και τα Ελληνικά και Δημοτικά σχολεία του Βασιλείου και τα προς εκτέλεσιν τούτων εκδοθέντα Β. Διατάγματα, ως και κανονισμοί, θέλουσι δημοσιευθή και εφαρμοσθή και εν ταις παραχωρηθείσαις και προσαρτωμέναις νυν Επαρχίαις.

Άρθρον 2. Δι' Ημετέρων Διαταγμάτων ειδικών, τη προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού εκδιδομένων, θέλουσι συσταθή τα αναγκαία Γυμνάσια, Ελληνικά και Δημοτικά σχολεία εν ταις είρημέναις Επαρχίαις.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του Διατάγματος.

Εν Αθήναις, την 31 Αυγούστου 1881

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, Α. ΡΙΚΑΚΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΑΘΑΝΑΔΙΑΣΗΣ, ΕΛ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ, Γ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 87/26 Σεπτεμβρίου 1881.

TEXT_PAGE_SHORT226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/227.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

42

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Β. Διάταγμα /2 Σεπτεμβρίου 1882)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβάρδος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί διδασκαλίας των Ιερών μαθημάτων εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάττομεν τάδε·

Οι εν τοις ενταύθα Γυμνασίοις Καθηγηταί των ιερών μαθημάτων θέλουσι διδάσκει ταύτα έκαστος και εις το προσηρτημένον εις το Γυμνάσιον, εν ω είναι διωρισμένος, Ελληνικόν σχολείον. Ομοίως και οι του Βαρβακείου Λυκείου. Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ον ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 2 Σεπτεμβρίου 1882

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

X. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Γ. ΡΟΥΦΟΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ.

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

Αναδημοσιεύεται από τήν ΕτΚ,.αρ. 107/18 Σεπτεμβρίου 1882,

TEXT_PAGE_SHORT227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/228.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

43 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Β. Διάταγμα /22 Νοεμβρίου 1882)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβαρδός

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί γυμναστηρίων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες υπ' όψιν το περί εισαγωγής της γυμναστικής εις τα γυμνάσια ψήφισμα της προσωρινής Κυβερνήσεως της 8ης Δεκεμβρίου 1862·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Άρθρ. 1. Εις έκαστον των γυμνασίων πρρσαρταται ειδικόν γυμναστήριον πρός σωματικήν άσκησιν  των εν αυτώ μαθητευόντων, διορίζεται δ' εν εκάστω τούτων εις γυμναστής, επί μηνιαίω μισθώ δραχμών νέων 150, εάν δε ο αριθμός των μαθητών του γυμνασίου υπερβαίνη τους 180, διορίζεται και εις βοηθός, επί μηνιαίω μισθώ δραχμών νέων 80. Ως γυμνασταί δε και βοηθοί διορίζονται οι έχοντες αποδείξεις ιδίων σπουδών της γυμναστικής εν είδικαίς σχολαίς, της Εσπερίας, η εκ των θεωρητικώς και πρακτικώς εν τω εν Αθήναις κεντρικώ δημοσίω γυμναστή ρ ίω ασκηθέντων και διδαχθέντων την μέθοδον του γυμνάζειν, φερόντων δε απόδειξιν της ειδικής αυτών ασκήσεως παρά του Διευθυντού του κεντρικού γυμναστηρίου.

Άρθρ. 2. Η των μαθητών σωματική άσκησις, ούσα υποχρεωτική, γίνεται τρεις τουλάχιστον ώρας καθ' εβδομάδα δι' εκάστην τάξιν.

Άρθρ. 3. Αι εκ του μαθήματος της γυμναστικής απουσίαι θεωρούνται ως και αι των λοιπών μαθημάτων και έχουσι τας διατεταγμένας συνεπείας. Κατά το τελευταίον δεκαήμερον του Μαΐου εκάστου έτους θέλουσι γίνεσθαι αι εξετάσεις της γυμναστικής ενώπιον του αρμοδίου γυμνασιάρχου και των καθηγητών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 175/24 Νοεμβρίου 1882.

TEXT_PAGE_SHORT228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/229.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρ. 4. Οι μαθηταί λαμβάνουσι βαθμόν έχοντα την αυτήν αξίαν, ην και ο των δευτερευόντων καλουμένων μαθημάτων, ήτοι τον αριθμόν δύο, όστις και επιδρά επί των γενικών βαθμών της επιδόσεως του μαθητού, ως και οι των λοιπών μαθημάτων.

Άρθρ. 5, Εξαιρούνται των σωματικών ασκήσεων όσοι των μαθητών προσαγάγωσι πιστοποιητικόν δύο ιατρών, ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδικείου βεβαιούντων, ότι ένεκα Οργανικής παθήσεως αι ειρημέναι ασκήσεις θέλουσιν επιφέρει βλάβην εις την υγείαν αυτών. Εν δε τω τοιούτω πιστοποιητικώ ανάγκη .να άναφερηται ευκρινώς η πάθησις των οργάνων του εξαιρετέου μαθητού. Εν τω ένδεικτικω η απολυτηρίω των διά τοιούτον λόγον μη ασκηθέντων θα αναφέρηται ρητώς η μη έγκύμνασις αυτών και ο λόγος αυτής.

Άρθρ. 6. Τα ίδιοσυντήρητα γυμνάσια οφείλουσι να υπαχθώσιν εις τας αυτάς και τα δημόσια διατάξεις, οι δ' εν αυτοίς προσλαμβανόμενοι προς διδασκαλίαν της γυμναστικής οφείλουσι να έχωσι τα εν τω άρθρω 1ω του παρόντος διατάγματος αναγεγραμμένα προσόντα.

Άρθρ. 7. Δι' υπουργικής διαταγής θέλουσιν ορισθή τα περί του εσωτερικού οργανισμού του .τε κεντρικού εν Αθήναις και των λοιπών δημοσίων γυμναστηρίων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 22 Νοεμβρίου 1882

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δ. Εκπαιδεύσεως Υπουργός

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

TEXT_PAGE_SHORT229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/230.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

(Εγκύκλιος 717/18 Ιανουαρίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβάρδος

Αριθ. πρωτ. 717.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί γυμναστηρίων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΚΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας τον Κράτους.

Κοινοποιούντες υμίν κατωτέρω το από 22 Νρεμβρίου 1882 Β, Διάταγμα περί γυμναστηρίων, καταχωρισθέν εν τω υπ' αριθ. 175 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 24 του αυτού μηνός, παραγγέλλομεν υμίν να συμμορφωθήτε προς τας διατάξεις αυτού.

Επειδή δε κατά νόμον έχετε την εποπτείαν των ιδιοσυντηρήτων γυμνασίων της περιφερείας σας και επειδή κατά τον νόμον η διοργάνωσις και η διδασκαλία εν αυτοίς δέον να ώσι κατά πάντα σύμφωνα προς τα των δημοσίων γυμνασίων, θέλετε επιζητήσει, ίνα κατά το άρθρον 6 του ανωτέρω Διατάγματος εφαρμοσθώσι και εν αυτοίς κατά γράμμα πανθ' όσα διατάσσονται περί γυμναστηρίων.

Πάντα δε διευθυντήν ιδιοσυντηρήτου γυμνασίου μη συμμορφούμενον προς τας του Β. Διατάγματος διατάξεις θέλετε καταγγείλει ημίν διά τα περαιτέρω.

Εν Αθήναις, τη 18 Ιανουαρίου 1883

Ο Υπουργός Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 448.

TEXT_PAGE_SHORT230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/231.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Β. Διάταγμα /24 Ιανουαρίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβάρδος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί γυμναστικής των μαθητών των ελλην. σχολείων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Έχοντες υπ' όψιν το β' εδάφιον του 14ου άρθρου του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων και το 10ον άρθρον του της 8 Δεκεμβρίου 1862 ψηφίσματος της προσωρινής Κυβερνήσεως περί εισαγωγής της γυμναστικής εν τοις εκπαιδευτηρίοις·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Οι μαθηταί των εις γυμνάσια προσηρτημένων ελληνικών σχολείων θέλουσιν ασκείσθαι εν τοις των οικείων γυμνασίων γυμναστηρίοις, ουχί όμως συγχρόνως ότε και οι του γυμνασίου μαθηταί γυμνάζονται.

Τα περί τούτου καθέκαστα θέλουσιν ορισθή δι' ιδιαιτέρου κανονισμού, εκδοθησομένου παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Τα περί υποχρεωτικής ασκήσεως των μαθητών των γυμνασίων διατεταγμένα ισχύουσι και εις τους μαθητάς των ειρημένων σχολείων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 24 Ιανουαρίου 1883

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της

Δ. Εκπαιδεύσεως "Υπουργός

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 31/27 Ιανουαρίου 1883.

TEXT_PAGE_SHORT231
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    του στρατού, επί του οπλισμού. Ούτος διατελεί υπό τας αμέσους διαταγάς του προγυμναστού· επιθεωρεί τα εις τα οπλοστάσια όπλα. Αναφέρει προς αυτόν τας τυχόν φθοράς αυτών, και διαταγή αυτού συντάσσει έκθεσιν επισκευής, υπογεγραμμένην παρ' αυτού και τεθεωρημένην παρά του προγυμναστού. Παρίσταται εις την υπό των μαθητών αναλαβήν και απόθεσιν των όπλων, λαμβάνει πάντα τα κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλισιν των εν τω οπλοστασίω όπλων, ως και των τυχόν πλεοναζόντων. Παραδίδει την κλείδα του οπλοστασίου εις τον προγυμναστήν όστις δεν χορηγεί όπλα εις τους μαθητάς, ειμή τη εγγράφω διαταγή του γυμνασιάρχου.

    30. Οπλοδιορθωτής των τυχόν εχόντων ανάγκην επισκευής οπλών, διορίζεται ο της φρουράς" εν δε τη πρωτευούση, διά μεν το Βαρβάκειον Λύκειον και το α' γυμνάσιον ο του 9 τάγματος, διά δε το β' και γ' γυμνάσιον ο οπλοδιορθωτής του 10 τάγματος. Το αντίτιμον των διαφόρων επισκευών είνε το αυτό ως το των διαφόρων ταγμάτων.

    31. Σαλπισταί. Φροντίδι του υπουργείου της δημοσίας εκπαιδεύσεως μορφούνται σαλπισταί ανά δύο δι' έκαστον λόχον, οίτινες διά την εκπαίδευσιν και μισθοτροφοδότησιν προσκολλώνται εις εν των σωμάτων της φρουράς. Πάντα ταύτα ως και o Ιματισμός έπφαρύνουσι το ύπουργεΐον της δημοσίας εκπαιδεύσεως.

    Λόχοι.

    Διοικηταί λόχων.

    32. Ο λοχαγός κρατεί τα φύλλα ποινών των υπαξιωματικών και οπλοφόρων τε και μη μαθητών του λόχου του.

    Ο αυτός ευθύνεται διά την περί τα στρατιωτικά θεωρητικήν και πρακτικήν μόρφωσιν του λόχου του. Προς δε καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν προς διατήρησιν του στρατιωτικού φρονήματος, της πειθαρχίας καλής συμπεριφοράς των υπ' αυτόν. Δέχεται και εκτελεί τας διαταγάς του γυμνασιάρχου η του αναπληρωτού αυτού προγυμναστού. Εις δε τας ενόπλους συναθροίσεις εκτελεί τα καθήκοντα του βαθμού του. Ο αυτός δι' ειδικής εγγράφου εκθέσεως του προς τον προγυμναστήν βεβαιοί πάσαν τυχόν επελθούσαν φθοράν όπλου τινός, εκ των υπό των οπλοφόρων μαθητών του λόχου του διαχειριζομένων μετά σύντομον προφορικήν εξέτασιν περί της αιτίας και του τρόπου της φθοράς, ρητώς αποφαινόμενος, αν αι φθοραί επήλθον κατά την εκτέλεσιν υπηρεσίας η και τυχαίως, η αν επήλθον εκ κακής χρήσεως. Ενεργεί απ' ευθείας η διά των υπ' αυτόν αξιωματικών, επιθεωρήσεις του οπλισμού, ιματισμού και σκευής των υπ' αυτούς οπλοφόρων μαθητών ανά πάσαν τουλάχιστον δεκαπενθημερίαν. Πάντοτε δε προ της ενόπλου παρατάξεως του σώματος.