Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 242-261 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/242.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ότε εξετάζων καθηγητής, οι συνεπιτηρηταί και ο γυμνασιάρχης, συνειδότες ήλίκην ηθικήν ευθύνην υπέχουσιν οι απρόσεκτοι εξετασταί, δέον δι' αγρύπντου επιτηρήσεως να προλαμβάνωσι πάσαν τοιαύτην καταδολίευσιν και τον σκοπόν των εξετάσεων ματαιούσαν και ολεθρίως στρεβλούσαν τον χαρακτήρα του μαθητού. Αλλ' εκτός της αυστηρας επαγρυπνήσεως κατά την ώραν των εγγράφων εξετάσεων, πολλώ συντελεστικώτερον προς πρόληψιν των τοιούτων θα ήτο, αν η εν τω σχολείω διδασκαλία εγίνετο καταλλήλως, όπως εμπνέη μεν πεποίθησιν τοις μαθηταίς εις την ιδίαν έργασίαν, αυτάρκεις αυτούς αναδεικνύσα, ηρέμα δε παρασκευάζη και εξοικειοί προς την δοκιμασίαν των εξετάσεων και τον χαρακτήρα αυτών διαπλάση ειλικρινή και ευσυνείδητον εν ταις σχέσεσι, μάλιστα προς τους διδάσκοντας.

Μείζονας εγγυήσεις απητήσαμεν κατά την διεξαγωγήν των απολυτηρίων εξετάσεων, αίτινες, επισφράγισις ούσαι του όλου σχολικού βίου, παρέχουσι το τεκμήριον, ότι οι ευδοκιμήσαντες κατ' αυτάς κέκτηνται επαρκή μόρφωσιν άποδεικνύσαν αυτούς ωρίμους εις επιστημονικήν τελειοποιησιν εν τω πανεπιστημίω και ασφαλίζουσαν αυτοίς προσόντα εν τε τω δημοσίω και τω ιδιωτικοί βίω. Όθεν εκρίναμεν αναγκαίον ίνα οι υφιστάμενοι απολυτήριον εξέτασιν αποδεικνυωσιν, ότι την μεν ελληνικήν επίστανταί. προσηκόντως, ευμοιρούσι δε και των απαραιτήτων γνώσεων της λατινικής και της γαλλικής γλώσσης, ικανοί οντες να κατανοώσι τεμάχια άδιδάκτων συγγραφέων και διατηρώσιν ακμαίαν την μνήμην των διδαχθέντων εν πάσαις ταις τάξεσι του γυμνασίου μαθημάτων, άπερ ενιαίον όλον αποτελούσιν, οία τα μαθηματικά και η ιστορία.

Εν Αθήναις τη 22 Μαΐου 1884

Ο Υπουργός Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ,

Σελ. 242
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/243.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

52

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1884

(Β. Διάταγμα / 23 Ιουνίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1.2-7-16,64.69-81. και 83 του Β,Δ, της 31 Δεκεμβρίου 1836, τα άρθρα 7-12 του ψηφίσματος της προσωρινής κυβερνήσεως της 8 Δεκεμβρίου 1862, και τον APIΘ' του 1883 νομον, προτάσει, του ημετέρου υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγνωμεν να διατάξωμεν και διατάσσομεν τάδε:

Το πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται. από της χειμερινής εξαμηνίας του επιόντος σχολικού έτους 1884-1885, ως έπεται·

Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τη Α', τάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων α') Εκ των Αισωπείων μύθων (άνευ των επιμυθίων)' β') Εκ των Ιεροκλέους και Φιλαγρίου αστείων· γ') Εκ των Πλουτάρχου αποφθεγμάτων δ') Εκ των Διογένους του Λαερτίου βίων' ε') Εκ των Πολυαίνου στρατηγημάτων στ') Εκ της Αιλιανού ποικίλης ιστορίας· ζ') Εκ των Αθήναιου Δειπνοσοφιστών· η') Εκ του Στοβαίου Ανθολογίου και θ') Εκ των Θεοφράστου Χαρακτήρων. (Ποσόν σ. 30)- Γραμματικής

Αναδημοσιευεται από την ΕτΚ, αρ. 267/27 Ιουνίου 1884. Βλ. και Παρίσης, τ. Α', σ. 495-507.

Σελ. 243
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/244.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

το τυπικόν μετ' ολιγίστων γενικών κανόνων.- Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης φράσεως και εκάστης παραγράφου.- Ασκήσεις ορθογραφικαί και εφαρμογή των δεδιδαγμένων κανόνων και τύπων της γραμματικής. Καθ' εβδομάδα ώραι 8. Ανάγνωσις των επομένων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών: 1) Φρ. Σκούφου, εκ της ρητορικής (σ. 371-375. Δέησις εις τον Χριστόν υπέρ απελευθερώσεως της Ελλάδος, σ, 53-60. Ελλάδος και Ελλήνων έπαινος, σ. 40-11, στιχ, 11. σ, 45-48, Ο Άγιος Νικόλαος, σ. 34-38. Χώρα από τους εχθρούς καταχαλασμένη. σ. 168-169, Εικών του Ζεύξιδος.) 2) Νικηφόρου Θεοτόκη, Εκ των λόγων εις την αγίαν τεσσαρακοστήν. (Προοίμιον επιταφίου εις τον πρωτοπαπάν Κερκύρας Σπ. Βούλγαριν.) Εκ των Κυριακοδρομιων. (Έργα της ψυχής. Εκ της ερμηνείας εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον της Γ' Κυριακής των νηστειών.) 3) Eυγενίου του Βουλγάρεως, Δύναμις και χάρις της μουσικής, 4) Αδ. Κοραή, Αυτοβιογραφία.- Εκ των προλεγομένων εις Ονήσανδρον. (Τυρταίος)- Εκ των επιστολών προς τον εν Σμύρνη πρωτοψάλτην, (Το ενύπνιον του Κοραή.)- Εκ των προλεγομένων εις Ομήρου Ιλιάδα. (Ο Παπατρέχας, κατ' εκλογήν.)-5) Σπ. Τρικούπη, Εκ της Ιστορίας της Ελληνικής επαναστάσεως. (Εκ του Θ' κεφαλαίου, τ. Α', σ. 123-125 β' έκδ. Η εν Δραγατσανίω μάχη.- Εκ του ΙΓ' κεφ. τ. Α', σ. 219-222, Η εν Βαλτετσίω μάχη. -Εκ του ΚΗ' κεφ. τ. Β', σ, 164-166. Μάχη παρά τας Πάτρας.- Εκ του A' κεφ. τ. Β', σ, 200-204. Πυρπόλησις της τουρκικής ναυαρχίδος εν Χίω.- Εκ του AE' κεφ. τ. Β', σ. 277-283. Η καταστροφή του Δράμαλη.- Εκ του AH' κεφ. σ. 322-325. Άλωσις του Παλαμηδιου και παράδοσις του Ναυπλίου.- Εκ του Μ' κεφ. σ, 339-344. Περιγραφή του Μεσολογγίου, σ, 351-356, Λύσις της πολιορκίας του Μεσολογγίου.- Εκ του ΝΓ' κεφ. Ο Άρης εν Πύλω.- Εκ του ΝΠ' Απόκρουσις της εφόδου κατά του Μεσολογγίου της 16 Φεβρουαρίου. Μάχη της Κλείσοβας. Τα κατά την έξοδον.- Εκ του ΠΒ' κεφ. Χαρακτηρισμός του Δ. Υψηλάντου.) 6) Δ, Aινιάνος. Η Αράχοβα, 7) Σκ. Δ. Βυζαντίου, Αξιωματικός των Ανθέων. (Εκ της Κωνσταντινουπόλεως τ. Γ'.) 8) Χ. Περραιβού. Εκ των πολεμικών απομνημονευμάτων (κεφ. Δ', τ. A', σ. 24-29. Μάχη της Μπογόριτζας.)-9) Αριστ. Βαλαωρίτoυ, Δημώδης περί Βαλμά θρύλος.- 10) A. Ρ. Ραγκαβή, Το Ερεχθείον.- Εκ του λόγου εις το μνημόσυνον Γ. Γενναδίου (Συλλογή εράνων.) 11) Κ. Παπαρρηγοπούλου. Εκ του Γεωργίου Καραϊσκάκη. (Συνέντευξις Καραϊσκάκη και Κιουταχή.)- Εκ της Ιστορίας του ελληνικού έθνους (τ. A', σ. 422-425. Πώς είχον αι Θερμοπύλαι το πάλαι.- σ. 725-730. Οι τριάκοντα τύραννοι και κατάλυσις αυτών . -τ. Β', σ. 460-462. Ευρυκλής ο ηγεμών των Λακεδαιμονίων.- Β', σ. 487-490 Ηρώδης ο Αττικός.- τ. Δ' σ. 565-567. Χαρακτήρ Μανουήλ του Κομνηνού.- τ. E' σ. 734-752. Αρματωλοί και Κλέφται

Σελ. 244
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/245.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δημώδης ηρωική ποίησις.- σ. 836-844. Η επί την Πελοπόννησον στρατεία του Δράμαλη. Υψηλάντης. Κολοκοτρώνης. Νικήτας Ο Τουρκοφάγος. Άμυνα του Μεσολογγίου.) 12) Δ. Παπαρρηγόπουλου, Διογένης ο κυνικός.- 13) Δ. Βικέλα, εκ του Λουκή Λάρα. (Τα παθήματα των Χίων.)- Ποιητών: 1) Αλ. Σoύτσoυ. Εκ του Πανοράματος. (Οι ποιηταί και οι διδάσκαλοι της νέας Ελλάδος.)-2) Π. Σούτσου, Ο αποχαιρετισμός μας εις τον Μιαούλη αποθανόντα.- Τα ερείπια της αρχαίας Σπάρτης.)-3) Γ. Ζαλoκώστα. Το Χάνι της Γραβιάς.- 4) Ι. Καρασούτσα, Ο Θεός και ο Θάνατος.- 5) Σ. Ν. Βασιλειάδη, Το σχολείον του χωρίου.- 6) A. Ρ. Ραγκαβή, Άνθος Μαΐου. (Άπαντα τ. A' σ. 152-153).- Περιστερά, (αύτ. σ. 156-157). Η άρκτος (αυτ. σ. 262-265.)-7) Θ. Ορφανίδου. Εκ του Τίρι Λίρι (στ. 1285-1332). Το λάλημα του κούκου.)-8) Δ. Βερναρδάκη, Εκ της Ευφροσύνης. (Η καταστροφή του Χορμόβου.)- 9) Αχ. Παράσχου, Εις δρομίσκον των Αθηνών. (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 100 σελίδων.)

Ανάπτυξις των διδασκομένων.- Συμπλήρωσις και σύνθεσις φράσεων της γραφομένης γλώσσης από στόματος και επί του πίνακος.- Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων. Ώραι 6.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Ώραι 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική εξ αρχής μέχρι των δεκαδικών συμπεριλαμβανομένων. Ώραι 4.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Γεωγραφία της Ελλάδος. Ωραι2.

ΚΑΛΑΙΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ. Ώραι 3.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Ώραι 3.

Εν τη Β1. Τάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Ερμηνεία Ξενοφώντος Κύρου αναβάσεως μέρη κατ' εκλογήν. (Ποσόν 40 σελίδες.) Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης φράσεως. Γραμματική: Έπανάληψις του τυπικού και  μετά ταύτα το τεχνολογικόν και το ετυμολογικόν.- Ασκήσεις ορθογραφικαί.

Ώραι 9.

Ανάγνωσις των επομένων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων ελλήνων λογογράφων και ποιητών: 1) Ευγενίου του Βουλγάρεως, Η νυξ του αγίου Βαρθολομαίου. (Εκ του περί διχονοιών των εν ταις Εκκλησίαις της Πολωνίας σημ. 120), 2) Κωνσταντίνου Οικονόμου, εκ των Εκκλησιαστικών λόγων σ. 221 κ,έ. (Εκ του προτρεπτικού σ. 71. Περί πατρίδος.- σελ. 133-136. Κατά ξηράν και κατά θάλασσαν αγώνες.) 3) Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθανάσιος Διάκος (εκ της Τουρκομάχου Ελλάδος σημ. 9 του A' άσματος). Η μάχη της Γραβιάς, (αυτ. σημ. 15)-4) Περ. Αργυροπούλου,

Σελ. 245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/246.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ του λόγου εις την επέτειον εορτήν του Πανεπιστημίου τω 1850. (Ο Κοραής εν τω σπουδαστηρίω του).- 5 Φιλ. Ιωάννου, Εκ του επιταφίου λόγου εις Κωσταντάν. 6) Α. Μουστοξύδου, Σόρβολος ο Κρής. 7) Σκ. Δ. Βυζαντίου, Έκτής Κωνσταντινουπόλεως (Πυρκαϊαί εν Κωνσταντινουπόλει.)- 8) Αρ. Βαλαωρίτου, Αλής Τεπελενλής. (Εκ της Εστίας, στ', σελ. 435-437.) 9) Σπ . Ζαμπελίου, εκ των προλεγομένων εις τα δημοτικά άσματα * (σελ. 484-488. Ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως υπό Μιχαήλ του Παλαιολόγου.- σελ. 563-565. Τελευταία εν τη αγία Σοφία τελετή.)-10) Δ. Παπαρρηγοπούλου, Ρωμαϊκόν δείπνον.- Εκ του Κλεάνθους του Στωϊκού.- 11) N. Δραγούμη, Εκ των Ιστορικών αναμνήσεων.- (σ. 24-29. Η εν Τροιζήνι συνέλευσις.- σελ. 74- 76. Ναύπλιον.- Η χολέρα εν Αθήναις.)-12) A. Ρ. Ραγκαβή, εκ του Αυθέντου του Μωρέως. (Κεφ. Δ' ιπποτικός αγών.) Εκ των Επιστολών εκ Βερολίνου (εκ της Εστίας τ. Η', σελ. 449-451. 465-467. 513-515.)-. 13) K. Παπαρρηγοπούλου, εκ της ιστορίας του Ελληνικού έθνους (A' σ. 175-181, Ολυμπιακοί αγώνες, σ, 320-326. Ηθική ενότης του ελληνισμού και αντίθεσις του ασιανού και ελληνικού κόσμου. Σελ, 459-467. Η εν Σαλαμίνι ναυμαχία, σ. 583-587. Επανάστασις της Σάμου και ο πρώτος επιτάφιος λόγος του Περικλέους.- σ. 633-636. Ο λοιμός.- τ. Β' σ, 104 -108. Μεγαλοφυία Αλεξάνδρου.- σ. 656-662. Βασίλειος ο μέγας. -τ. Γ' σ, 179-189. Η αγία Σοφία.- τ. Δ' σ. 123-129. Ανάκτησις της Κρήτης υπό Νικηφόρου του Φωκά.- σελ. 574-583. Επιδρομή των Νορμανδών εις την Ελλάδα.- σελ. 723-736 εκ των περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων.- τ. Ε' σελ. 782-789. Έναρξις της επαναστάσεως του 1821. Επιτηδειότατα.. προς τούτο περιστάσεις. Αμοιβαίαι δυνάμεις Ελλήνων και Τούρκων.- σ, 811-816. θεόδ. Κολοκοτρώνης και η εν Βαλτετσίω νίκη.)-Ποιητών 1) Αλεξ. Σούτσου, Εκ των ποιητικών απομνημονευμάτων, (σελ. 38-42. Η αγία Σοφία.) Εκ του Περιπλανωμένου (A' στροφ, 1-3. Η Ελλάς, στρ. 14-16. θάλασσα.)-Εκ της Πλάστιγγος. (Εις τον Βύρωνα.)-Εκ της Τουρκομάχου Ελλάδος. (Ασμ, Β' στροφ. 21-75. 79-81. Η καταστροφή της Χίου και η πυρπολησις της Ναυαρχίδος. Άσμ. Γ' στρ. 56-92' Δ' στρ. 1-7. 9-25.- 30-46. Η εκστρατεία και η καταστροφή του Δράμαλη). 2) Ι. Καρασούτσα, Η παντεχνία του ανθρώπου.- Η Ιωνία,

Εις εν άστρον.- Όλυμπος.- Εκ της Αποκρίσεως εις τον ποιητήν Λαμαρτίνον. (Ο Μωάμεθ.)-3) Γ. Ζαλοκώστα, Εκ του Βότσαρη, (Άσμ. A' Γ' Δ'.) 4) Δ. Παπαρρηγοπούλου, Το άγαλμα της Παρθένου.- Ο Λινός.- 5) Σ. Βασιλειάδη, Το δάκρυ του Ξέρξου.- Εκ του Παρθενώνος (Αττικών νυκτών τ. Β' σελ. 225-230, Ακρόπολις.)-6) A. Ρ, Ραγκαβή. Εκ της Παραμονής. (Μέρ. Β' στ. 41-74. Κωνσταντινούπολις, Μάϊος). (Άπαντα τ. A, σ. 121 στροφ. 1-5).- Tο ρόδον, (αύτ, σ, 171). - 7) Θ. Ορφανίδου,

Σελ. 246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/247.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ του Πύργου της Πέτρας (στ, 1-30 ο πύργος.)-8) Αχ. Παράσχου. Εκ του λειψάνου του Πατριάρχου. (Β' Γ' και E'.)-9) Αλεξ. Βυζαντίου, Σωκράτης και Αριστοφάνης.- 10) Αγγ. Βλάχου, Εκ του Φειδίου και. Περικλέους. (Ασμ. Β'.) (Ποσόν, ουχί ολιγώτεραι των 80 σελίδων.)

Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων.- Εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδειξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης, Απλαί εκθέσεις ιδεών, θέμα έχουσαι την επιτομήν δεδιδαγμένου τεμαχίου νεωτέρου Έλληνος συγγραφέως, οριζομένου υπό του διδασκάλου, γραφόμεναι δε κατ' οίκον υπό των μαθητών.- Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων, Ώραι 4.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης, Ώραι 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Επανάληψις και. συνέχεια της αριθμητικής μέχρι τέλους. Ώραι 3.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ. Στοιχειώδης γνώσις της Φυσικής Ιστορίας. Ώραι 2.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, Γεωγραφία της Ευρώπης, προτασσομένης της Ελληνικής χερσονήσου, πλην του βασιλείου της Ελλάδος. Ώραι 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία του ελληνικού έθνους μέχρι της κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ώραι 2

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής.- Ερμηνεία απλών φράσεων και διηγηματίων, γραφή του κειμένου κατ' οίκον.- Εκ της γραμματικής οι τύποι των άρθρων, τ' αριθμητικά και αι αντωνυμίαι.- Απλούσταται φράσεις διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκόμεναι, Απομνημόνευσις λέξεων.

Ώραι 3.

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ Ώρα 1.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Ώραι 3.

Εν τη Γ. τάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν των Ελληνικών και της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος, και έκ των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, του Θεμιστοκλέους η του Αριστείδου. (Ποσόν σελ, 40 της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner).- Γραμματικής επανάληψις των δεδιδαγμένων· το ετυμολογικόν κατ' έκτασιν, Στοιχειώδεις κανόνες του Συντακτικού. Ασκήσεις ορθογραφικαί και θέματα απλά. Ώραι 9.

Ανάγνωσις των επομένων τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών 1) Σπ. Ζαμπελίου, εκ των Ιστορικών Σκηνογραφημάτων. (Λέων Καλλέργης). Εκ των Βυζαντινών Μελετών, (σελ. 183-189. Πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Αράβων). Εκ του πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ. (Νεκρώσιμος ακολουθία). Εκ των Κρητικών Γάμων (εκ του α' κεφ. του α' μέρους. Περιγραφή του μεγάρου του αντιβασιλέως και των Πηδίων.

Σελ. 247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/248.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ του γ' κεφ. ο βασκανιστής.- Εκ των κεφ. β' και γ' του β' μέρους. Γαμήλια έθιμα των Κρητών. Εκ του γ' κεφ. Επιβουλή των Ενετών.) 2) Κ. Ασωπίου, εκ της Ιστορίας των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων (σελ. ρλστ.- ρμα'. Σύγκρισις του ανατολικού και του δυτικού ρωμαϊκού κράτους)-Εκ του λόγου περί του Μεγάλου Αλεξάνδρου (σελ. 20-24. Ο πολιτισμός της Ελλάδος). 3) Σ. N. Βασιλειάδη, Αλέξανδρος Υψηλάντης.-

Εκ της Γαλατείας (Οι Αργοναύται). 4) Κ. Παπαρρηγοπούλου,εκ του Γεωργίου Καραϊσκάκη, (σελ. 137-144. Χαρακτηρισμός του Καραϊσκάκη).- Εκ της Ιστορίας του Ελληνικού έθνους, (τ. A' σελ. 245-248. Θεωρία και πράξις παρ' αρχαίοις και νεωτέροις.- σελ. 564-568. Πολιτική, κοινωνική, και ηθική κατάστασις των Αθηνών επί Περικλέους, - τ. Δ' σελ. 681-696. Οι Χωνιάται και ο Ευστάθιος). 5) Μ. Pενιέρη. Εκ του Βλασσίου και Διαφανούς, (κεφ. ΙΓ' σελ. 130-134. Κύρωσις του περί της χώρας νόμου.- κεφ. III' σελ. 177-181. Θάνατος του Τιβερίου Γράκχου). 6) Π. Καλλιγά, Η εν Ναυαρίνω ναυμαχία (Πανδώρα τ. Δ' σ. 469 κ.έ.) Εκ του Θάνου Βλέκα (εκ της Πανδώρ. τ. στ', σελ. 395. Η τρικυμία σελ. 412-413.Ο Τάσος διωκόμενος) ·-Ποιητών 1) Ιω. Ζαμπελίου, Εκ του Τιμολέοντος. (Πράξις A' σκ. Δ') Εκ του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου (Πράξις Β'.) 2) Αλ. Σούτσου, Εκ του Περιπλανωμένου. (Άσμ. Γ' ;στρ. 12-17 Αίγυπτος) 3) Ηλ. Τανταλίδου, Ύμνος τελευταίος εις τον Μάϊον. 4) Δ. Παπαρρηγοπούλου. Εκ του Ορφέως (Άσμ. Δ' E' Σ' και Η')- Οι ποιηταί. 5) A. P. Ραγκαβή, εκ της Παραμονής (Μέρ. Δ' στ. 251-278. Χορός νέων πολεμιστών) Εκ των Απάντων τ. Γ' (στίχ. 785-821,830-861, 871-906 Ρωσσία, Αγγλία και Γαλλία. - στίχ. 1913-1939. Αμουσία. Εκ του Λαοπλάνου, (Ασμ. E' σελ. 1-65, Αικατερίνη η Β'.) Διονύσου πλους (στρ. 1-21,29-38,42-84), Εκ των Τριάκοντα (Μέρ, E' στίχ. 1-182). Εκ του Δούκα (Μέρ. A' στίχ. 481-560,582-756) 6) Δ. Βερναρδάκη, εκ των Κυψελιδών (πράξ, A' σελ. 25-27. Η σωτηρία του Αρίονος.- Πράξ. Δ' σελ. 125-127. Ο διθύραμβος) Εκ της Μερόπης (Πράξ. E') (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 80 σελίδων).

Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων. Εφαρμογή γραμματικών κανόνων, και εκθέσεις ιδεών ως εν τη B' τάξει. Εφαρμογή δεδιδαγμένων κανόνων του συντακτικού. Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων. Ώραι 4,

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Κατήχησις Ώραι 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αριθμητικής επανάληψις και μετ' αυτήν γεωμετρίαν.

Ώραι 3.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ. Στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής, της χημείας και της κοσμογραφίας. Ώραι 2.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας. Ώρα 1,

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία του Ελληνικού έθνους από της κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως

Σελ. 248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/249.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι της ιδρύσεως του βασιλείου της Ελλάδος, και τα κυριώτατα γεγονότα της παγκοσμίου Ιστορίας, . Ώραι 2.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ανάγνωσις, γραφή, ερμηνεία φράσεων εξ αναγνωσματαρίου,^Γραμματικής το τυπικόν μέχρι των ρημάτων. Ώραι 2.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ανάγνωσις και γραφή. Γραμματικής το τυπικόν μετά των στοιχειωδέστατων κανόνων, μέχρι των ανωμάλων ρημάτων.- Ερμηνεία διηγηματίων απλών, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απαγγελία και απομνημόνευσις απλουστάτων ποιηματίων και απλών φράσεων διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκομένων. Ώραι 3.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Ώραι 3, ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ Ώρα 1.

Πρόγραμμα, των εν τοις Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τη Α', τάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφείς: Ξενοφών, Ισοκράτης, Λυσίας, Λουκιανός, Ξενοφώντος, απομνημονεύματα. Κατά το β' εξάμηνον, Ισοκράτους, ο προς Νικοκλέα, ο Νικοκλής, ο Αρχίδαμος, ο περί Ειρήνης η συμμαχικός, ο Ευαγόρας, ο Πλαταϊκός. Λυσίου κατά Ερατοσθένους, Δήμου καταλύσεως απολογία, ο υπέρ Μαντιθέου, ο κατά Νικόμαχου, ο υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων, ο κατά Αγοράτου, ο υπέρ του αδυνάτου. (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 80 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner)- Ανάγνωσις εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος και Λουκιανού Νεκρικών διαλόγων, Ενυπνίου, Χάρωνος η επισκοπούντων.- Εφαρμογή της γραμματικής. Συντακτικόν μετ' εφαρμογής Ώραι 10

Θέματα και εκθέσεις ιδεών Ώραι 2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης : Ερμηνεία των περικοπών του Ευαγγελίου, των περιεχουσών την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού Ώρα 1

Λειτουργική Ώρα 1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Κορνηλίου Νέπωτος, Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Κίμων, Επαμεινώνδας, Πελοπίδας, Δατάμης, Ευμένης. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 20 σελίδων της εκδόσεως Teubner). - Γραμματική μέχρι του ετυμολογικού, Θεματογραφικαί ασκήσεις επί των διδαχθέντων, Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων Ώραι 3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Θεωρητική αριθμητική, πλην των περί της τετραγωνικής και της κυβικής ρίζης. (Το κεφάλαιον περί των πρώτων αριθμών και η θεωρία των περιοδικών δεκαδικών κλασμάτων, δύνανται να διδάσκωνται μετά το πέρας της διδασκαλίας της λοιπής αριθμητικής) Ώραι 3,

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η ζωολογία Ώραι 2

Σελ. 249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/250.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Γεωγραφία της Ευρώπης Ώραι. 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος μέχρις Αλεξάνδρου μετ' εισαγωγής περί των ανατολ. Εθνών Ώραι 3.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ερμηνεία των επομένων τεμαχίων γάλλων λογογράφων και ποιητών· A'. 1) Perrault, εκ των Contes des fées (α'. Le Petit Chaperon rouge· β' Le petit Pucet εκτός του εν τέλει χωρίου" une infinité de dames μέχρι de ce côté-la)- 2 Fenelon εκ των Aventures de Télémaque (a', aux Champs Elysées. β' La ville de Tyr)- Εκ των Dialogues des morts. (Xerxes et Léonidas)-3) Diderot, Montesquieu et Chesterfield.- 4) Voltaire, εκ του Zadig (Le corridor de la tentation).

-Εκ του Siècle de Louis XIV. (Politesse et moeurs).- Εκ της Histoire de CharlesXII. (Prise de Charles ΧΙΙ).- 5) Lamennais, εκ των Paroles d'un croyant, (a', les deux voisins β', le jeune soldat).- 6) Xavier de Maistre, εκ της Jeune Sibérienne. (Prascovic chez la princesse T...et chez Γ impératrice de Russie)-B'. 1) La Fontaine, των Fables' (a', la cigale et la fourmi· β' le loup et 1' agneau· γ', le Mon et le moucheron· δ', le lion devenu vieux' s. le coche et la mouche· στ', la laitière et le pot au lait).- 2) Florian, εκ των Fables· (α', la carpe et les carpillons· β'. Le grillon, γ', l'enfant et le miroir, δ', les deux voyageurs· z'. le château de cartes).- 3) Andrieux, le meunier sans soucis.

- 4) A 1. Dumas, fils, l'oiseau prisonnier.- 5) Louis Ratisbonne, εκ της Comédie enfantine· (à'. Comment on joue avec les fleurs· β'. le sycophante· γ'. Un mensonge charmant, δ', 1' ourse· ε΄. les deux chevaux et le chien) (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 25 σελίδων),

Επανάληψις λεπτομερεστέρα και συμπλήρωσις του τεχνολογικού, μετ" εφαρμογής δι' απλούστατων γραπτών γυμνασμάτων, άτινο. θαπαγγέλλωσιν οι μαθηταί και θα γράφωσιν επί του πίνακος γαλλιστί, υπαγορευομένου του ελληνικού κειμένου υπό του καθηγητού Ώραι 3

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ώραι 3

Εν τη Β', τάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφείς : Θουκυδίδης, Λυκούργος, Ισοκράτης, Όμηρος, Λουκιανός, Αρριανός.

(c)ουκυδίδου καθαρώς ιστορικά μέρη, πλην του προοιμίου.- Ισοκράτους, ο Πανηγυρικός, ο Αεροπαγιτικός.- Ομήρου Οδύσσεια τρις της εβδομάδος, κατά το β' εξάμηνον, (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 90 σελίδων της εκδόσεως Teubner).

Ανάγνωσις εκ της Αρριανoύ Αναβάσεως Αλεξάνδρου και εκ του Λουκιανού (Ανάχαρσις, Τίμων, βίος Δημώνακτος, Νιγρίνος).

Σελ. 250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/251.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συντακτικού συνέχεια και τέλος μετ' επανάληψιν του εν τη Α' τάξει διδαχθέντος μέρους Ώραι 10

θέματα και εκθέσεις ιδεών Ώραι 2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης : Ερμηνεία της προς Κορινθίους και της προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου Ώρα 1

Χριστιανική ηθική Ώρα 1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Καίσαρος de bello gallico. Εν τω β', εξαμήνω και Φαίδρος, (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 25 σελίδων της εκδόσεως Teubner.) Γραμματικής μετ' επανάληψιν του τεχνολογικού το ετυμολογικόν, το περί προσωδίας και εκ του συντακτικού το περί πτώσεων, θεματογραφικαί ασκήσεις.

7 Ώραι 3,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Επανάληψις σύντομος των κυριωτέρων μερών της θεωρητικής αριθμητικής, ιδία δε των θεωρημάτων του πολλαπλασιασμού και της διαιρέσεως, των περί μεγίστου κοινού διαιρετού και του ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου και των περί αναλόγων ποσών και των μεθόδων.

Γεωμετρίας τα δύο πρώτα βιβλία, Αλγέβρας η εισαγωγή, αι αλγεβρικαί πράξεις και αι πρωτοβάθμιοι εξισώσεις (ήτοι το A' και το Β' βιβλίον.) Μετά δε ταύτα θεωρία της τετραγωνικής ρίζης. Ώραι 3.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Βοτανική, γεωλογία και στοιχεία ορυκτολογίας.

Ώραι 2.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Σύντομος επανάληψις της γεωγραφίας της Ευρώπης. Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων. Ώραι 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία των Ρωμαίων. Ιστορία του Βυζαντιακού κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων. Ώραι 3.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ερμηνεία των επομένων τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών. A'. 1) Mme de Sévignè, εκ των Lettres. (Mort, de Turenne.)-2) Bernardin de St. Pierre, εκ του Paul et Virginie. (Les enfants égarés dans la forêt.)-3) Barthélémy, εκ του Voyage du jeune Anacharsis. (α'. Pericles, β', Hippocrate. γ'. La maison de Xenophon à Scyllonte.)-4) Βuifon, εκ της Histoire naturelle, (α'. L' homme, β'. Le chien, γ'. Le cheval, δ'. Le cygne ε'. Le paon, στ'. Les enstors. ζ'. Le lion et ie tigre.)-5) La Bruyère, εκ των Caractères, (α'. Le bavard, β'. Le fleuriste, γ'. L' érudit, δ'. L'impertinent, ε'. Menippe ou les plumes du paon.)-6) Chataubriand, εκ του Itinéraire de Paris à Jérusalem, (α'. Les ruines de Sparte, β'. Athènes, γ'. Le Parthenon.)- Εκ των Martyrs. (Εκ του α', βιβλίου: Description de la Messénie.)-7) Mme de Staël εκ της Corinne. ( Rome.)-8) Lamartine, εκ του Voyage à 1' Orient. (L' Acropole.) - 9) Al. Dumas, εκ των Mémoires d' un maître d' armes. (Entre vue du maître d'armes avec le grand duc Constantin.)

Σελ. 251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/252.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

-β', 1) La Fοntaine, εκ των Fables, (α'. Le chène et le roseau, β'. Les animaux malades de la peste, γ'. Les deux pigeons, πλην τινών στίχων του επιλόγου.)-2) Millevoye, la chute dés feuilles. -Sophocle accusé par ses fils-3) Bérang, er Le voyage imaginaire.- Psara.- La Sainte Alliance des peuples.- Les souvenirs du peuple.- 4) Nodier, Le fou du Piree. 5) Ch. Lebrun, Le Vengeur. Le ciel d' Athènes-6) Fr. Cορρèe. Défilé. (Ποσόν ούχι ολιγώτεραι των 35 σελίδων). Ασκήσεις τεχνολογικαί' αρχαί του συντακτικού μετ' εφαρμογής διά γραπτών γυμνασμάτων, ως εν τη A' τάξει, Απομνημόνευσις ασμάτων μέχρι διακοσίων: το "πολύ στίχων, Ώραι 3.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Ώραι 3.

Εν τη Γ. τάξει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφείς: Θουκυδίδης, Δημοσθένης, Πλάτων, Όμηρος,

Ηρόδοτος.

Θουκυδίδου, Το προοίμιον και αι δημηγορίαι, πλην του Επιταφίου και του διαλόγου των Μηλίων.

Δημοσθένους οι Ολυνθιακοί, οι Φιλιππικοί, ο περί του Στεφάνου, ο περί των εν Χερρονήσω, ο περί ειρήνης, ο προς Λεπτίνην.

Πλάτωνος Απολογία, Κρίτων, Λάχης, Χαρμίδης.

Ομήρου. Ιλιάς δις της εβδομάδος καθ' όλον το έτος (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 100 σελίδων της εκδόσεως Teubner.)

Ανάγνωσις Ηροδότου κατ' εκλογήν.

Στοιχεία ρητορικής μετ' εφαρμογής επί των διδασκομένων συγγραφέων.

Ώραι 10.

Θέματα και εκθέσεις ιδεών. Ώραι 2.

Ιστορία της ελληνικής γραμματολογίας (ιστορία του έπους, του μέλους, της ιστοριογραφίας "μέχρι του Ξενοφώντος συμπεριλαμβανομένου, και των αττικών ρητόρων.). Ώραι 2.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Ερμηνεία, των πράξεων των Αποστόλων και μετ' αυτήν εκκλησιαστική ιστορία. Ώραι 2.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Συγγραφείς: Λίβιος, Κικέρων, Οβίδιος.

Λιβίου. Βιβλ. (I-VI και XXI-XXVI).

Κικέρωνος in Catilinam Ι και II, in Verrem IIII. s. de signis, pro Sulta.

Οβιδίου. Μεταμορφώσεις κατ' εκλογήν (τω β' εξαμήνω). (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 50 σελίδων.) Συντακτικού συνέχεια και τέλος, μετ' επανάληψιν του εν τη Β' τάξει διδαχθέντος μέρους. Θεματογραφικαί ασκήσεις.

3.

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/253.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Γεωμετρία, συνέχεια μέχρι τέλους της επιπεδομετρίας,

Αλγέβρας συνέχεια και τέλος, Ώραι 3. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ, Η των αβαρών σωμάτων, Ώραι 2,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Εμπειρική ψυχολογία Ώρα 1,

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία των μέσων και των νέων χρόνων μέχρι της εν Βιέννη συνθήκης. Ώραι 3.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ερμηνεία των επομένων τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και -ποιητών. A', 1) Rollin, εκ της Histoire ancienne (εκ της του Αλεξάνδρου).- 2) Μοntesquieu, εκ της Grandeur et décadence des Romains (κεφ. 9 Deux causes de la parte de Rome).- 3) J.J. Rousseau, εκ της Nouvelle Heloïse (Lettre sur le suicide).- 4) Ch. Νodier. Le Ben-Lomond en Suisse.- 5) Villemain, εκ του Lascaris (Lascaris raconte la prise de Constantinople par les Turcs). Εκ του Essai sur Γ état des Grecs, (La ville de Cydonies).- 6) Τhiers, εκ της Histoire de la Révolution française. (Portraits de Mirabeau, de Camille Desmoulins, Marat et Danton).- 7) Mérimée, εκ της Colomba (κεφ. IH' μέχρι της παραγράφου: Colomba les bras croisés).- L'histoire grecque.- 8) Mably, Les Grecs et les Romains.- 9) Edg, Quinet, εκ της Création (Les leçons de Centaure).- 10) Pascal, εκ των Provinciales (επιστολή 11 μέχρι του χωρίου: Quoi, mes pères ! il vous sera permis etc).- 11) A, Daudet, εκ των Contes du lundi (Le mauvais Zouave),

Β'. 1) Βoilau, εκ των Satires (η E',)-Εκ του Lutrin (εκ του E' άσματος από του στίχου: Loin du bruit cependant μέχρι τέλους του άσματος). -2) A, Chenier. La jeune captive. La Tarentine.- 3) Rouget de 1' Me, La Marseillaise.- 4) Casimir Delavigne, εκ των Messéniennes ("' Le jeune diacre ou la Grèce chrétienne - β' Trois jours de Christophe Colomb). - 5) Barbier, εκ των ïambes (L' idole), - 6) Augier, εκ της Diane (Louis XIII et Richelieu), - 7) Victor de Laprade. Aux volontaires hellènes qui sont allés se battre pour la France (50 τουλάχιστον σελίδες).

Tò συντακτικόν κατ' έκτασιν και εφαρμογή αυτού. Γυμνάσματα επί του πίνακος, ως εν τη α' και τη β' τάξει. Θέματα κατ' οίκον. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν- Απομνημόνευσις ποιηματίων. Ώραι 3.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Ώραι 3.

Εν τη Δ', τάξει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφείς : Θουκυδίδης, Πλάτων, Σοφοκλής, Ευριπίδης,

Θεόκριτος, Όμηρος, Πλούταρχος.

Θουκυδίδου, Επιτάφιος, Διάλογος Μηλιών,

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/254.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πλάτωνος, Γοργίας, Πρωταγόρας.

Καθ' όλον το έτος, δις της εβδομάδος δράμα· (δύο του Σοφοκλέους, η εν τούτου και εν του Ευριπίδου, ων το πρώτον μετ' επιστασίας). Ανάγνωσις αδιδάκτων ραψωδιών της Ιλιάδος και της Οδύσσειας. Ώραι 10.

Θέματα και εκθέσεις ιδεών. Ώραι 2.

Ιστορία της ελληνικής γραμματολογίας. (Ιστορία της δραματικής ποιήσεως· εκ της ιστορίας της φιλοσοφίας τα περί Σωκράτους, Πλάτωνος και Αριστοτέλους· ιστορία της ιστοριογραφίας από Ξενοφώντος και εφεξής· ιστορία εν επιτομή της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις αλεξανδρινοίς και βυζαντινοίς χρόνοις). Ώραι 2.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Συγγραφείς: Κικέρων, Τάκιτος, Βεργίλιος, Οράτιος.

Κικέρωνος pro Sestio, Philippicae I. Π. pro Müone, pro Murena, pro Ligario.

Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλ. II. III. IV, VL VIII και IX.

Ορατίου ωδαί Βιβλ, A' ωδαί 1, 2, 3.10.11.15.16, 22. 37. Βιβλ. Β' ωδαί 2.7.13.15, Βιβλ. Γ' ωδαί 1.2.3.8. Βιβλ, Δ' ωδαί 2.5.12 και το carmen seculare.

Τακίτου Vita Agricolae (Ποσόν' ουχί ολιγώτεραι των 50 σελίδων της εκδόσεως Teubner).

Ανάγνωσις μετ' επιστασίας των Κικέρωνος Disputαt, Tusculan De oratore I, Orator, Brutus. Ώραι 3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Στερεομετρία ολόκληρος, πλην των παραρτημάτων.- Στοιχεία ευθυγράμμου τριγωνομετρίας, ιδίως δε εφαρμογαί αυτής. Ώραι 3,

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ Συνέχεια και τέλος, Ώραι 2,

ΧΗΜΕΙΑ. Ώρα 1.

ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ώρα 1,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Η λογική. Ώρα 1.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία του Ελληνικού έθνους εξ αρχής μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Ώραι 3.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ερμηνεία των επομένων τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών. A' 1) Βοssuet, εκ του Discours sur l'histoire universelle. (Reflexions sur les Grecs. Sparte et Athènes). -Εκ της Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre (Péroraison). -2) Napoléon L εκ των Proclamations (α' Proclamation à l'armée d' Italie à l'invasion du Piémont, ß' Proclamation à l'armée d Egypte). - 3) Βalzac, εκ της Peau du chagrin (La dette). -4) G. Sand, εκ της Lelia (ΚΘ' Dans le désert αι δύο τελευταίοι παράγραφοι) εκ του Leone Leoni (εκ του ΙΒ' κεφ. Le jeu), - 5) Michelet, εκ της Histoire de la révolution française (εκ της Introduction: Les libres penseurs). - 6) Flaubert, εκ της Tentation de St. Antoine (εκ του E' κεφ. από του χωρίου: Les roches en face d'Antoine

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/255.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι του θανάτου της Αθηνάς). - 7) V, Hugo, εκ των Misérables (H, β' 17 Waterloo) εκ της Notre Dame de Paris (Ceci tuera cela). - 8) V. Cherbuliez, εκ του Un cheval de Phidias (εκ του Δ' κεφ. Les environs d' Athènes), -9) Th. Gautier, εκ του Roman de la momie (εκ του Γ' κεφ. Entrée triomphale de Pharaon dans sa capitale). - 10) E. Renan, εκ των Souvenirs d' enfance (Prière sur Y Acropole), - Β' 1) Corneille, εκ του Cid. (Σκηνή A' της Ε' πράξεως) - Εκ του Horace (Σκηνή Ε' της Δ' πράξεως). - Εκ του Cinna (τελευταία σκηνή της E' πράξεως.) - 2) Racine, εκ της Iphigénie α', εκ της δ' σκηνής της Δ' πράξεως. Iphigénie soumise aux ordres de son père et à la volonté des dieux. -β' εκ της τελευταίας σκηνής. Iphigénie sauvée.) - Εκ του Britannicus εκ της β' σκηνής της A' πράξεως Agrippine reproche à Burrhus de tenir Néron sous sa dépendance. Réponse de Burrhus.) - Εκ της Andromaque (εκ της β' σκηνής της A' πράξεως: Oreste au nom des Grecs demande à Pyrrhus de leur livrer le fils d' Hector.) - 3Μοliere,εκ των Femmes savantes (εκ της δ' σκηνής της γ' πράξεως: Tris, sotin et Vadius.) - Εκ του Misanthrope (σκηνή A' της E' πράξεως) - 4) Voltaire, εκ της Merope (σκηνή β' της A' πράξεως. -Σκηνή β' της Β' πράξεως. - Σκηνή ζ' και η' της E' πράξεως.) - 5) Pichat, εκ του Léonidas (εκ της στ' σκηνής της γ' πράξεως Léonidas aux trois cent Spartiates.) - 6) V. Hugo, εκ των Orientale (a' Canaris β' L'enfant.) - εκ των Ballades (la grand mère.- Εκ του Hernani (Monologue de Charles Quint sur le tombeau de Charlemagne). - 7 Lamartine, Homère. Εκ του Dernier chant de Child Harold (Invocation pour les Grecs.)- Εκ της Mort de Socrate, (Από του στίχου: Etait ce de la mort la pâle majesté μέχρι του στίχου: Le seul Dieu que j'adore et qui n'a point d'autel.) - 8) Leconte De Lisle, εκ των Poèmes antiques ("' Le réveil d'Hélios. - ß' L'enfance d'Héraclès) - 9) Th. de Banville εκ της Déidamia (σκ. A' της A' πράξεως.) (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 70 σελίδων).

Θέματα. Ασκήσεις εις το ομιλείν την Γαλλικήν, - Ερμηνεία εκ του προχείρου του Voltaire, Histoire de Charles XII η Montesquieu, De la grandeur des Romains. Ώραι 3,

ΣΤΡΑΤΙΩΤΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ώραι 3.

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/256.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 23 Ιουνίου 1884.

Εν ονόματι του Βασιλέως. Το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Γ. ΤΟΜΠΑΖΗΣ,

Α. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/257.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

53

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Εγκύκλιος 8808/27 Ιουνίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Α. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 8808,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί συντάξεως τον προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τοις εκπαιδευτήριοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθνντας ελληνικών σχολείων.

Πέμπομεν υμίν εγκλείστως αντίτυπον του υπ' αριθ. 267 φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εν ω εδημοσιεύθη το Β. Διάταγμα της 23 λήγοντος, δι' ου κανονίζεται το πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

Επί τη βάσει του ούτω κανονισθέντος προγράμματος οφείλετε του λοιπού να συντάσσητε από κοινού μετά του συλλόγου των καθηγητών η διδασκάλων, συνωδά τη διατάξει του άρθρου 32 του Β. Διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836, τα προγράμματα της διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις υφ' υμών διευθυνομένοις γυμνασίοις η ελληνικοίς σχολείοις, αρχόμενοι εκ του προγράμματος της χειμερινής εξαμηνίας του επιόντος σχολικού έτους 1884-1885. Κατά ταύτα και οι υποβαλόντες ημίν ήδη προγράμματα των διδακτέων μαθημάτων κατά την προσεχή χειμερινήν εξαμηνίαν δέον ν' αναθεωρήσητε ταύτα και υποβάλητε αύθις ημίν αντίγραφον αυτών, συντεταγμένων κατά τα οριζόμενα εν τω συνημμένω Β. διατάγματι.

Σκοπούντες να καθορίσωμεν εν καιρώ λεπτομερώς τα καθ' έκαστον της εκτελέσεως του Βασιλικού τούτου διατάγματος, εφίσταμεν εν τούτοις από τούδε την υμετέραν προσοχήν επί την τάξιν των ωρών της διδασκαλίας εκάστου των μαθημάτων, επί την κατάλληλον της διδασκαλίας κατανομήν και επί τον ορισμόν των διδακτικών βιβλίων.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 507-509. 17

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/258.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Και αι μεν ώραι της διδασκαλίας αξιούμεν να ορισθώσιν ούτως, ώστε πρώτα εν μεν ταις πρωϊναίς ώραις να διδάσκωνται τα ελληνικά, εν δε τη δείλη εναλλάξ τα λατινικά η τα μαθηματικά, επομένης τούτοις της διδασκαλίας των λοιπών μαθημάτων.

Η δε κατανομή της διδασκαλίας των μη υπό καθηγητών ειδικών διδασκομένων μαθημάτων ορίζομεν να γίνηται. εκάστοτε υπό του συλλόγου των καθηγητών, προτάσει του γυμνασιάρχου, Καταργούντες δε την υπ' αριθ. 6776 ημετέραν εγκύκλιον της 27 Αυγούστου 1867) .συνιστώμεν όπως εν τη τοιαύτη κατανομή λαμβάνωνται υπ'οψιν και τα πλεονεκτήματα της ενότητος και του ομοιομόρφου της διδασκαλίας, όπερ επιτυγχάνονται διά της εν ανωτέρα τάξει συνεχίσεως της διδασκαλίας του εν τη αμέσως κατωτέρα διδάξαντος κατά το προηγούμενον έτος καθηγητού. Όθεν, προτάσει του γυμνασιάρχου, δύναται, ο σύλλογος των καθηγητών ν' αναθέτη τοις εν τη αμέσως κατωτέρα τάξει διδάξασι το αυτό μάθημα την διδασκαλίαν των μεν ελληνικών εν τη β' και τη γ' τάξει, των λατινικών και της ιστορίας εν τη β' τη γ' καί, τη δ' τάξει, της φυσικής ιστορίας εν τη β' και των φιλοσοφικών εν τη δ' τάξει.

Τα δε διδακτικά βιβλία θα ορίσητε, επόμενοι τω άρθρω 7 του ΑΜΒ' νόμου της 22 Ιουνίου 1882. Κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου, εγκριθέντα μετά διαγωνισμόν, θα ώσιν εν χρήσει επί τετραετή περίοδον, αρχομένην από του επομένου σχολικού έτους, τα επόμενα βιβλία,

Εν τοις ελληνικοίς σχολείοις. 1) Επαμ, Φραγκίστα, ελληνική ιστορία. 2) A, Ναδίρη, αναγνωσματάριον Γαλλικόν. 3) Δ. Κυριακοπούλου, συντακτικόν επιτομον της Ελληνικής γλώσσης. 4) Δ. Σεμιτέλου, γραμματική της Λατινικής γλώσσης, 5) Αν. Διομήδους Κυριάκου χριστιανική κατήχησις.

Εν τοις γυμνασίοις. 1) Π. Ρομπότη, λειτουργική. 2) Αν, Διομήδους Κυριακού, χριστιανική ήθική. 3) Του αυτού, εκκλησιαστική Ιστορία. 4) Χ. Σ, Καταβαίνη, συντακτικον της Ελληνικής γλώσσης. 5) Δ, Σεμιτέλου, γραμματική της Λατινικής γλώσσης. 6) Σ. Σακελλαροπούλου, συντακτικόν της Λατινικής γλώσσης. 7) Β. Λάκωνος, θεωρητική αριθμητική. 8) Ι, Γ, Χατζιδάκη, άλγεβρα. 9) Του αύτου γεωμετρία. 10) Ανδρέου Σπαθάρη, τριγωνομετρία, 11) Β. Λάκωνος, πειραματική φυσική. 12) Περ. Ψαρά, ζωολογία. 13) Αν. Κ. Χρηστομάνου, χημεία. 14) Δημ. Ολυμπίου, ψυχολογία. 15) Κ. Ζαχαριάδου, Ρωμαϊκή ιστορία. 16) Ιω. Καρασούτσα, γραμματική της Γαλλικής γλώσσης.

Τα εγκεκριμένα ταύτα βιβλία θ' αναγράψητε εν τοις προγράμμασιν εν αρχή του επομένου σχολικού έτους, μετά την δημοσίευσιν της περί καταλλήλου εκτυπώσεως αυτών αποφάσεως ημών κατά το 18 άρθρον του περί διδακτικών βιβλίων Β. διατάγματος της 4 Σεπτεμβρίου 1882. Ρητώς δ' απαγορεύεται υπό του νόμου η εισαγωγή άλλων πλην των εγκεκριμένων βιβλίων προς διδασκαλίαν των εν τοις δημοσίοις και τοις ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων, δι' α υπάρχουσι βιβλία εγκεκριμένα

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/259.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εν τω διαγωνισμώ. Τοις διδάσκαλοις τοις χρωμένοις εν τη διδασκαλία αυτών βιβλίω μη εγκεκριμένω επιβληθήσονται αυστηρώς αι υπό του νόμου όριζομεναι ποιναί.

Εν δε τοις μαθήμασιν, δι' α ουδέν βιβλίον υπεβλήθη η ενεκρίθη εν τω διαγωνισμώ, η διδασκαλία συνωδά τω άρθρω 7 του ΑΜΒ' νόμου, θα γίνηται εκ βιβλίων εγκεκριμένων κατά τας διατάξεις του ΣΜΘ' νόμου της 24 Νοεμβρίου 1867. Έκαστον των βιβλίων τούτων θα ορισθή υπό του διδάσκαντος το μάθημα, όστις ουδαμώς αμφιβάλλομεν ότι πάσαν θα καταβάλη προσοχήν όπως εκλέξη το άριστον, οδηγούμενος εις την εκλογήν αυτού υπό της εκ της διδασκαλίας πείρας και λαμβάνων υπ' όψιν τας περί των υποβληθέντων εκ τούτων εις τον διαγωνισμόν παρατηρήσεις των επιτροπών, τας δημοσιευομένας εν παραρτήματι της εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

Οι κκ. γυμνασιάρχαι εντέλλονται να γνωρίσωσι ταύτα και τοις διευθυνταίς των υπό την επιτήρησιν αυτών τεταγμένων εκπαιδευτηρίων της μέσης εκπαιδεύσεως.

Εν Αθήναις τη. 27 Ιουνίου 1884.

Ο Υπουργός Δ.Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

[1] Νόμος ΑΜΒ722 Ιουνίου 1882:

"Άρθρον 7, Άμα τη διά του πρώτου διαγωνισμού εγκρίσει του βιβλίου εκάστου μαθήματος και τη διά του τύπου δημοσιεύσει αυτού, παύει η ως διδακτικών βιβλίων χρήσις των προ της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου εγκεκριμένων Ομοίων",

[2] Β. Διάταγμα της 4 Σεπτεμβρίου 1882:

"Άρθρ, 18. Όταν το βιβλίον εκτυπωθή και είνε έτοιμον προς δημοσίευσιν, υποβάλλονται εις το Υπουργείον τρία αυτού αντίτυπα. Τότε δε, συγκαλούμεναι αι επιτροπείαι, αποφαίνονται περί του αν τα βιβλία δύνανται να θεωρηθώσι καλώς και κατά νόμον εκτετυπωμένα, και αν όσα αυτών υπεβλήθησαν ως χειρόγραφα εξετυπώθησαν πιστώς, κατά το εν τω Υπουργείω κατατεθειμένον πρωτότυπον· γνωματεύουσι δε και περί της δικαίας τιμής εκάστου κατά το άρθρον 6 ΑΜΒ' Νόμου' λαμβάνονται δ' υπ' όψιν αι δαπάναι της εκτυπώσεως, το ποιον του χάρτου, η συμφώνως προς το άρθρον 2 του παρόντος διατάγματος έκτασις κατά τυπογραφικά φύλλα, η ποιότης των πινάκων και εικόνων, η στάχωσις (δέσιμον) η μη κτλ. Περί τούτων δε υποβάλλεται υπό των επιτροπειών βραχεία έκθεσις εις το Υπουργείον, όπερ αποφαίνεται περί αυτής και ποιεί γνωστήν εις τον συγγραφέα εγκαίρως την απόφασιν αυτού, εκτυπουμένην εν τω εξωφυλλω του βιβλίου".

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/260.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

54

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Εγκύκλιος 12804/27 Ιουνίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 12804.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί διορθώσεως προγραμμάτων ελληνικών σχολείων.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντάς ελληνικών σχολείων.

Εν τοις υπό των σχολαρχών η διευθυντών των πλείστων ελληνικών σχολείων υποβληθείσιν ημίν προγράμμασι των διδακτέων μαθημάτων κατά το χειμερινόν εξάμηνον του αρξαμένου σχολικού έτους παρετηρήσαμεν ελλείψεις και αμαρτήματα, ων αναγκαίαν κρίνομεν την ταχείαν και επιμελή διόρθωσιν. Τα κυριώτατα τούτων συνίστανται α') εις την παράλειψιν μαθημάτων οριζομένων εν τω B. Διατάγματι της 27 Ιουνίου έ.έ. η εις την προσθήκην άλλων, μηδόλως αναφερομένων εν αυτώ, β'.) εις αύξησιν ή ελάττωσιν των προς διδασκαλίαν μαθημάτων τινών διά του B. Διατάγματος κεκανονισμένων ωρών, γ'.) εις την ακατάλληλον διανομήν των ωρών της διδασκαλίας και δ',) εις την αναγραφήν βιβλίων ακαταλλήλων η μη εγκεκριμένων,

Εκ των εις την α', κατηγορίαν υπαγομένων προγραμμάτων, εν άλλοις μεν παραλείπεται η αναγραφή της αναγνώσεως τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, εν άλλοις δε η του μαθήματος της γυμναστικής· και η μεν του πρώτου μαθήματος παράλειψις προήλθεν ίσως εκ της δυσχέρειας, ην διέβλεπον οι συντάξαντες τα προγράμματα εκείνα, προς προμήθειαν πάντων των βιβλίων εξ ων ελήφθησαν αι εν τω B. Διατάγματι οριζόμεναι περικοπαί' αλλά τοιαύτη δυσχέρεια δεν υφίσταται, εκδοθεισών ιδίων συλλογών των περικοπών τούτων' η δε του μαθήματος της γυμναστικής παράλειψις είναι ευεξήγητος εν τοις σχολείοις εκείνοις, εις α δεν απεστάλησαν έτι υφ' ημών γυμναστικά

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 512-514.

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/261.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όργανα, η εν οις δεν υπηρετούσι διδάσκαλοι, καταλλήλως ασκηθέντες και ικανοί ν' αναλάβωσι την διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου. Και εν τοις τοιούτοις σχολείοις όμως αντί ν' αφιερώνται αι προς γυμναστικήν ώρισμέναι ώραι εις την διδασκαλίαν άλλων μαθημάτων, δέον, μέχρις ότου διαταχθώσιν υφ΄ ημών τα της κανονικής εις αυτά εισαγωγής της γυμναστικής, να χρησιμοποιώνται αι ώραι αδτα., προς ανόργανον γυμναστικήν και ασκητικά παίγνια, καταλλήλως υπό του διδασκάλου οριζόμενα και υπό την επιτήρησιν τούτου γινόμενα, η εις μαθηματικούς περιπάτους, καθ' ους μέγα δύνανται να καρπωθώσιν όφελος οι μαθηταί εκ της εποπτικής διδασκαλίας νοήμονος και φιλόπονου διδασκάλου.

Εις την β', κατηγορίαν υπάγονται τα προγράμματα, εν οις εκ ζήλου, ελέγχοντος μεν επιμέλειαν και προθυμίαν προς εκπλήρωσιν του καθήκοντος, αλλά πάντως άσκοπου και επιβλαβούς, ηυξήθησαν αι εν τω Β. Διατάγματα ωρισμέναι ώραι της διδασκαλίας. Η τοιαύτη επιβάρυνσις των μαθητών διά προσθέτων ωρών ακροάσεως μαθημάτων φέρει το εναντίον του σκοπουμένου αποτέλεσμα, χαλαρούσα την προσοχήν, καταπονούσα τον νουν αυτών. Όθεν αξιούμεν να εμμένωσιν οι διδάσκαλοι εις την ακριβή τήρησιν των διά του Β. Διατάγματος της 27 Ιουνίου έ.έ. διαγορευομένων, απαγορεύομεν δε οιανδήποτε απόπειραν προς συμπλήρωσιν η μεταβολήν αυτών και αυστηρώς καταδικάζομεν την προσθήκην μαθημάτων άλλων, πλην των υπό του αυτού Διατάγματος κεκανονισμένων.

Τρίτον και σπουδαιότατον αμάρτημα παρατηρούμεν εν πολλοίς των υποβληθέντων προγραμμάτων την των ωρών της διδασκαλίας ακατάλληλον διανομήν, Και τινα μεν ορίζουσιν υπέρ τας δύο συνεχείς καθ' εκάστην ώρας προς διδασκαλίαν ενός μαθήματος, ει και πασίδηλον οπόσον άκαρπος αποβαίνει, τοιαύτη διδασκαλία· διότι δέον αι ώραι της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος, εν τοις κατωτέροις μάλιστα σχολείοις, εν απολύτω μεν ανάγκη να ορίζωνται δύο καθ' έκάστην, έπ' ουδενί δε λόγω πλείονες και ει δυνατόν πάντοτε ολιγώτεραι. Εν άλλοις δε προγράμμασιν επισωρεύονται αι ώραι της διδασκαλίας πάσαι σχεδόν προ μεσημβρίας' και παρέχει μεν τούτο πολλήν άνεσιν τοις διδασκάλοις, απαλλασσομένοις ούτως, ως από βαρέος και οχληροτάτου φορτίου, από της περί το εαυτών έργον ενασχολήσεως καθ' όλον τον μετά μεσημβρίαν χρόνον· αλλ' απαγορεύομεν αυστηρότατα την τοιαύτην των ωρών της διδασκαλίας κατανομήν, έπιβλαβεστάτην ούσαν και αντικειμένην εις τους στοιχειωδέστατους της παιδαγωγικής κανόνας. Επίσης επίμεμπτον θεωρούμεν τον ορισμόν ιδίων ωρών προς την της γραμματικής διδασκαλίαν, ήτις είναι αναπόσπαστος της διδασκαλίας των ελληνικών, παραλλήλως βαίνουσα και επικουρούσα τη ερμηνεία των αρχαίων συγγραφέων. Εκ παρανοήσεως δε του Β. Διατάγματος προήλθε και η συγχώνευσις της διδασκαλίας της γραμματικής μετά της αναγνώσεως κειμένων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, αν και ρητώς ορίζεται

Σελ. 261
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 242
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  Ότε εξετάζων καθηγητής, οι συνεπιτηρηταί και ο γυμνασιάρχης, συνειδότες ήλίκην ηθικήν ευθύνην υπέχουσιν οι απρόσεκτοι εξετασταί, δέον δι' αγρύπντου επιτηρήσεως να προλαμβάνωσι πάσαν τοιαύτην καταδολίευσιν και τον σκοπόν των εξετάσεων ματαιούσαν και ολεθρίως στρεβλούσαν τον χαρακτήρα του μαθητού. Αλλ' εκτός της αυστηρας επαγρυπνήσεως κατά την ώραν των εγγράφων εξετάσεων, πολλώ συντελεστικώτερον προς πρόληψιν των τοιούτων θα ήτο, αν η εν τω σχολείω διδασκαλία εγίνετο καταλλήλως, όπως εμπνέη μεν πεποίθησιν τοις μαθηταίς εις την ιδίαν έργασίαν, αυτάρκεις αυτούς αναδεικνύσα, ηρέμα δε παρασκευάζη και εξοικειοί προς την δοκιμασίαν των εξετάσεων και τον χαρακτήρα αυτών διαπλάση ειλικρινή και ευσυνείδητον εν ταις σχέσεσι, μάλιστα προς τους διδάσκοντας.

  Μείζονας εγγυήσεις απητήσαμεν κατά την διεξαγωγήν των απολυτηρίων εξετάσεων, αίτινες, επισφράγισις ούσαι του όλου σχολικού βίου, παρέχουσι το τεκμήριον, ότι οι ευδοκιμήσαντες κατ' αυτάς κέκτηνται επαρκή μόρφωσιν άποδεικνύσαν αυτούς ωρίμους εις επιστημονικήν τελειοποιησιν εν τω πανεπιστημίω και ασφαλίζουσαν αυτοίς προσόντα εν τε τω δημοσίω και τω ιδιωτικοί βίω. Όθεν εκρίναμεν αναγκαίον ίνα οι υφιστάμενοι απολυτήριον εξέτασιν αποδεικνυωσιν, ότι την μεν ελληνικήν επίστανταί. προσηκόντως, ευμοιρούσι δε και των απαραιτήτων γνώσεων της λατινικής και της γαλλικής γλώσσης, ικανοί οντες να κατανοώσι τεμάχια άδιδάκτων συγγραφέων και διατηρώσιν ακμαίαν την μνήμην των διδαχθέντων εν πάσαις ταις τάξεσι του γυμνασίου μαθημάτων, άπερ ενιαίον όλον αποτελούσιν, οία τα μαθηματικά και η ιστορία.

  Εν Αθήναις τη 22 Μαΐου 1884

  Ο Υπουργός Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ,