Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 247-266 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/247.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ του Πύργου της Πέτρας (στ, 1-30 ο πύργος.)-8) Αχ. Παράσχου. Εκ του λειψάνου του Πατριάρχου. (Β' Γ' και E'.)-9) Αλεξ. Βυζαντίου, Σωκράτης και Αριστοφάνης.- 10) Αγγ. Βλάχου, Εκ του Φειδίου και. Περικλέους. (Ασμ. Β'.) (Ποσόν, ουχί ολιγώτεραι των 80 σελίδων.)

Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων.- Εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδειξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης, Απλαί εκθέσεις ιδεών, θέμα έχουσαι την επιτομήν δεδιδαγμένου τεμαχίου νεωτέρου Έλληνος συγγραφέως, οριζομένου υπό του διδασκάλου, γραφόμεναι δε κατ' οίκον υπό των μαθητών.- Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων, Ώραι 4.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης, Ώραι 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Επανάληψις και. συνέχεια της αριθμητικής μέχρι τέλους. Ώραι 3.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ. Στοιχειώδης γνώσις της Φυσικής Ιστορίας. Ώραι 2.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, Γεωγραφία της Ευρώπης, προτασσομένης της Ελληνικής χερσονήσου, πλην του βασιλείου της Ελλάδος. Ώραι 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία του ελληνικού έθνους μέχρι της κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ώραι 2

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής.- Ερμηνεία απλών φράσεων και διηγηματίων, γραφή του κειμένου κατ' οίκον.- Εκ της γραμματικής οι τύποι των άρθρων, τ' αριθμητικά και αι αντωνυμίαι.- Απλούσταται φράσεις διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκόμεναι, Απομνημόνευσις λέξεων.

Ώραι 3.

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ Ώρα 1.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Ώραι 3.

Εν τη Γ. τάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν των Ελληνικών και της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος, και έκ των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, του Θεμιστοκλέους η του Αριστείδου. (Ποσόν σελ, 40 της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner).- Γραμματικής επανάληψις των δεδιδαγμένων· το ετυμολογικόν κατ' έκτασιν, Στοιχειώδεις κανόνες του Συντακτικού. Ασκήσεις ορθογραφικαί και θέματα απλά. Ώραι 9.

Ανάγνωσις των επομένων τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών 1) Σπ. Ζαμπελίου, εκ των Ιστορικών Σκηνογραφημάτων. (Λέων Καλλέργης). Εκ των Βυζαντινών Μελετών, (σελ. 183-189. Πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Αράβων). Εκ του πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ. (Νεκρώσιμος ακολουθία). Εκ των Κρητικών Γάμων (εκ του α' κεφ. του α' μέρους. Περιγραφή του μεγάρου του αντιβασιλέως και των Πηδίων.

Σελ. 247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/248.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ του γ' κεφ. ο βασκανιστής.- Εκ των κεφ. β' και γ' του β' μέρους. Γαμήλια έθιμα των Κρητών. Εκ του γ' κεφ. Επιβουλή των Ενετών.) 2) Κ. Ασωπίου, εκ της Ιστορίας των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων (σελ. ρλστ.- ρμα'. Σύγκρισις του ανατολικού και του δυτικού ρωμαϊκού κράτους)-Εκ του λόγου περί του Μεγάλου Αλεξάνδρου (σελ. 20-24. Ο πολιτισμός της Ελλάδος). 3) Σ. N. Βασιλειάδη, Αλέξανδρος Υψηλάντης.-

Εκ της Γαλατείας (Οι Αργοναύται). 4) Κ. Παπαρρηγοπούλου,εκ του Γεωργίου Καραϊσκάκη, (σελ. 137-144. Χαρακτηρισμός του Καραϊσκάκη).- Εκ της Ιστορίας του Ελληνικού έθνους, (τ. A' σελ. 245-248. Θεωρία και πράξις παρ' αρχαίοις και νεωτέροις.- σελ. 564-568. Πολιτική, κοινωνική, και ηθική κατάστασις των Αθηνών επί Περικλέους, - τ. Δ' σελ. 681-696. Οι Χωνιάται και ο Ευστάθιος). 5) Μ. Pενιέρη. Εκ του Βλασσίου και Διαφανούς, (κεφ. ΙΓ' σελ. 130-134. Κύρωσις του περί της χώρας νόμου.- κεφ. III' σελ. 177-181. Θάνατος του Τιβερίου Γράκχου). 6) Π. Καλλιγά, Η εν Ναυαρίνω ναυμαχία (Πανδώρα τ. Δ' σ. 469 κ.έ.) Εκ του Θάνου Βλέκα (εκ της Πανδώρ. τ. στ', σελ. 395. Η τρικυμία σελ. 412-413.Ο Τάσος διωκόμενος) ·-Ποιητών 1) Ιω. Ζαμπελίου, Εκ του Τιμολέοντος. (Πράξις A' σκ. Δ') Εκ του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου (Πράξις Β'.) 2) Αλ. Σούτσου, Εκ του Περιπλανωμένου. (Άσμ. Γ' ;στρ. 12-17 Αίγυπτος) 3) Ηλ. Τανταλίδου, Ύμνος τελευταίος εις τον Μάϊον. 4) Δ. Παπαρρηγοπούλου. Εκ του Ορφέως (Άσμ. Δ' E' Σ' και Η')- Οι ποιηταί. 5) A. P. Ραγκαβή, εκ της Παραμονής (Μέρ. Δ' στ. 251-278. Χορός νέων πολεμιστών) Εκ των Απάντων τ. Γ' (στίχ. 785-821,830-861, 871-906 Ρωσσία, Αγγλία και Γαλλία. - στίχ. 1913-1939. Αμουσία. Εκ του Λαοπλάνου, (Ασμ. E' σελ. 1-65, Αικατερίνη η Β'.) Διονύσου πλους (στρ. 1-21,29-38,42-84), Εκ των Τριάκοντα (Μέρ, E' στίχ. 1-182). Εκ του Δούκα (Μέρ. A' στίχ. 481-560,582-756) 6) Δ. Βερναρδάκη, εκ των Κυψελιδών (πράξ, A' σελ. 25-27. Η σωτηρία του Αρίονος.- Πράξ. Δ' σελ. 125-127. Ο διθύραμβος) Εκ της Μερόπης (Πράξ. E') (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 80 σελίδων).

Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων. Εφαρμογή γραμματικών κανόνων, και εκθέσεις ιδεών ως εν τη B' τάξει. Εφαρμογή δεδιδαγμένων κανόνων του συντακτικού. Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων. Ώραι 4,

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Κατήχησις Ώραι 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αριθμητικής επανάληψις και μετ' αυτήν γεωμετρίαν.

Ώραι 3.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ. Στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής, της χημείας και της κοσμογραφίας. Ώραι 2.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας. Ώρα 1,

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία του Ελληνικού έθνους από της κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως

Σελ. 248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/249.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι της ιδρύσεως του βασιλείου της Ελλάδος, και τα κυριώτατα γεγονότα της παγκοσμίου Ιστορίας, . Ώραι 2.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ανάγνωσις, γραφή, ερμηνεία φράσεων εξ αναγνωσματαρίου,^Γραμματικής το τυπικόν μέχρι των ρημάτων. Ώραι 2.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ανάγνωσις και γραφή. Γραμματικής το τυπικόν μετά των στοιχειωδέστατων κανόνων, μέχρι των ανωμάλων ρημάτων.- Ερμηνεία διηγηματίων απλών, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απαγγελία και απομνημόνευσις απλουστάτων ποιηματίων και απλών φράσεων διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκομένων. Ώραι 3.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Ώραι 3, ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ Ώρα 1.

Πρόγραμμα, των εν τοις Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τη Α', τάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφείς: Ξενοφών, Ισοκράτης, Λυσίας, Λουκιανός, Ξενοφώντος, απομνημονεύματα. Κατά το β' εξάμηνον, Ισοκράτους, ο προς Νικοκλέα, ο Νικοκλής, ο Αρχίδαμος, ο περί Ειρήνης η συμμαχικός, ο Ευαγόρας, ο Πλαταϊκός. Λυσίου κατά Ερατοσθένους, Δήμου καταλύσεως απολογία, ο υπέρ Μαντιθέου, ο κατά Νικόμαχου, ο υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων, ο κατά Αγοράτου, ο υπέρ του αδυνάτου. (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 80 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner)- Ανάγνωσις εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος και Λουκιανού Νεκρικών διαλόγων, Ενυπνίου, Χάρωνος η επισκοπούντων.- Εφαρμογή της γραμματικής. Συντακτικόν μετ' εφαρμογής Ώραι 10

Θέματα και εκθέσεις ιδεών Ώραι 2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης : Ερμηνεία των περικοπών του Ευαγγελίου, των περιεχουσών την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού Ώρα 1

Λειτουργική Ώρα 1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Κορνηλίου Νέπωτος, Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Κίμων, Επαμεινώνδας, Πελοπίδας, Δατάμης, Ευμένης. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 20 σελίδων της εκδόσεως Teubner). - Γραμματική μέχρι του ετυμολογικού, Θεματογραφικαί ασκήσεις επί των διδαχθέντων, Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων Ώραι 3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Θεωρητική αριθμητική, πλην των περί της τετραγωνικής και της κυβικής ρίζης. (Το κεφάλαιον περί των πρώτων αριθμών και η θεωρία των περιοδικών δεκαδικών κλασμάτων, δύνανται να διδάσκωνται μετά το πέρας της διδασκαλίας της λοιπής αριθμητικής) Ώραι 3,

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η ζωολογία Ώραι 2

Σελ. 249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/250.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Γεωγραφία της Ευρώπης Ώραι. 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος μέχρις Αλεξάνδρου μετ' εισαγωγής περί των ανατολ. Εθνών Ώραι 3.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ερμηνεία των επομένων τεμαχίων γάλλων λογογράφων και ποιητών· A'. 1) Perrault, εκ των Contes des fées (α'. Le Petit Chaperon rouge· β' Le petit Pucet εκτός του εν τέλει χωρίου" une infinité de dames μέχρι de ce côté-la)- 2 Fenelon εκ των Aventures de Télémaque (a', aux Champs Elysées. β' La ville de Tyr)- Εκ των Dialogues des morts. (Xerxes et Léonidas)-3) Diderot, Montesquieu et Chesterfield.- 4) Voltaire, εκ του Zadig (Le corridor de la tentation).

-Εκ του Siècle de Louis XIV. (Politesse et moeurs).- Εκ της Histoire de CharlesXII. (Prise de Charles ΧΙΙ).- 5) Lamennais, εκ των Paroles d'un croyant, (a', les deux voisins β', le jeune soldat).- 6) Xavier de Maistre, εκ της Jeune Sibérienne. (Prascovic chez la princesse T...et chez Γ impératrice de Russie)-B'. 1) La Fontaine, των Fables' (a', la cigale et la fourmi· β' le loup et 1' agneau· γ', le Mon et le moucheron· δ', le lion devenu vieux' s. le coche et la mouche· στ', la laitière et le pot au lait).- 2) Florian, εκ των Fables· (α', la carpe et les carpillons· β'. Le grillon, γ', l'enfant et le miroir, δ', les deux voyageurs· z'. le château de cartes).- 3) Andrieux, le meunier sans soucis.

- 4) A 1. Dumas, fils, l'oiseau prisonnier.- 5) Louis Ratisbonne, εκ της Comédie enfantine· (à'. Comment on joue avec les fleurs· β'. le sycophante· γ'. Un mensonge charmant, δ', 1' ourse· ε΄. les deux chevaux et le chien) (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 25 σελίδων),

Επανάληψις λεπτομερεστέρα και συμπλήρωσις του τεχνολογικού, μετ" εφαρμογής δι' απλούστατων γραπτών γυμνασμάτων, άτινο. θαπαγγέλλωσιν οι μαθηταί και θα γράφωσιν επί του πίνακος γαλλιστί, υπαγορευομένου του ελληνικού κειμένου υπό του καθηγητού Ώραι 3

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ώραι 3

Εν τη Β', τάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφείς : Θουκυδίδης, Λυκούργος, Ισοκράτης, Όμηρος, Λουκιανός, Αρριανός.

(c)ουκυδίδου καθαρώς ιστορικά μέρη, πλην του προοιμίου.- Ισοκράτους, ο Πανηγυρικός, ο Αεροπαγιτικός.- Ομήρου Οδύσσεια τρις της εβδομάδος, κατά το β' εξάμηνον, (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 90 σελίδων της εκδόσεως Teubner).

Ανάγνωσις εκ της Αρριανoύ Αναβάσεως Αλεξάνδρου και εκ του Λουκιανού (Ανάχαρσις, Τίμων, βίος Δημώνακτος, Νιγρίνος).

Σελ. 250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/251.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συντακτικού συνέχεια και τέλος μετ' επανάληψιν του εν τη Α' τάξει διδαχθέντος μέρους Ώραι 10

θέματα και εκθέσεις ιδεών Ώραι 2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης : Ερμηνεία της προς Κορινθίους και της προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου Ώρα 1

Χριστιανική ηθική Ώρα 1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Καίσαρος de bello gallico. Εν τω β', εξαμήνω και Φαίδρος, (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 25 σελίδων της εκδόσεως Teubner.) Γραμματικής μετ' επανάληψιν του τεχνολογικού το ετυμολογικόν, το περί προσωδίας και εκ του συντακτικού το περί πτώσεων, θεματογραφικαί ασκήσεις.

7 Ώραι 3,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Επανάληψις σύντομος των κυριωτέρων μερών της θεωρητικής αριθμητικής, ιδία δε των θεωρημάτων του πολλαπλασιασμού και της διαιρέσεως, των περί μεγίστου κοινού διαιρετού και του ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου και των περί αναλόγων ποσών και των μεθόδων.

Γεωμετρίας τα δύο πρώτα βιβλία, Αλγέβρας η εισαγωγή, αι αλγεβρικαί πράξεις και αι πρωτοβάθμιοι εξισώσεις (ήτοι το A' και το Β' βιβλίον.) Μετά δε ταύτα θεωρία της τετραγωνικής ρίζης. Ώραι 3.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Βοτανική, γεωλογία και στοιχεία ορυκτολογίας.

Ώραι 2.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Σύντομος επανάληψις της γεωγραφίας της Ευρώπης. Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων. Ώραι 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία των Ρωμαίων. Ιστορία του Βυζαντιακού κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων. Ώραι 3.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ερμηνεία των επομένων τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών. A'. 1) Mme de Sévignè, εκ των Lettres. (Mort, de Turenne.)-2) Bernardin de St. Pierre, εκ του Paul et Virginie. (Les enfants égarés dans la forêt.)-3) Barthélémy, εκ του Voyage du jeune Anacharsis. (α'. Pericles, β', Hippocrate. γ'. La maison de Xenophon à Scyllonte.)-4) Βuifon, εκ της Histoire naturelle, (α'. L' homme, β'. Le chien, γ'. Le cheval, δ'. Le cygne ε'. Le paon, στ'. Les enstors. ζ'. Le lion et ie tigre.)-5) La Bruyère, εκ των Caractères, (α'. Le bavard, β'. Le fleuriste, γ'. L' érudit, δ'. L'impertinent, ε'. Menippe ou les plumes du paon.)-6) Chataubriand, εκ του Itinéraire de Paris à Jérusalem, (α'. Les ruines de Sparte, β'. Athènes, γ'. Le Parthenon.)- Εκ των Martyrs. (Εκ του α', βιβλίου: Description de la Messénie.)-7) Mme de Staël εκ της Corinne. ( Rome.)-8) Lamartine, εκ του Voyage à 1' Orient. (L' Acropole.) - 9) Al. Dumas, εκ των Mémoires d' un maître d' armes. (Entre vue du maître d'armes avec le grand duc Constantin.)

Σελ. 251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/252.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

-β', 1) La Fοntaine, εκ των Fables, (α'. Le chène et le roseau, β'. Les animaux malades de la peste, γ'. Les deux pigeons, πλην τινών στίχων του επιλόγου.)-2) Millevoye, la chute dés feuilles. -Sophocle accusé par ses fils-3) Bérang, er Le voyage imaginaire.- Psara.- La Sainte Alliance des peuples.- Les souvenirs du peuple.- 4) Nodier, Le fou du Piree. 5) Ch. Lebrun, Le Vengeur. Le ciel d' Athènes-6) Fr. Cορρèe. Défilé. (Ποσόν ούχι ολιγώτεραι των 35 σελίδων). Ασκήσεις τεχνολογικαί' αρχαί του συντακτικού μετ' εφαρμογής διά γραπτών γυμνασμάτων, ως εν τη A' τάξει, Απομνημόνευσις ασμάτων μέχρι διακοσίων: το "πολύ στίχων, Ώραι 3.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Ώραι 3.

Εν τη Γ. τάξει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφείς: Θουκυδίδης, Δημοσθένης, Πλάτων, Όμηρος,

Ηρόδοτος.

Θουκυδίδου, Το προοίμιον και αι δημηγορίαι, πλην του Επιταφίου και του διαλόγου των Μηλίων.

Δημοσθένους οι Ολυνθιακοί, οι Φιλιππικοί, ο περί του Στεφάνου, ο περί των εν Χερρονήσω, ο περί ειρήνης, ο προς Λεπτίνην.

Πλάτωνος Απολογία, Κρίτων, Λάχης, Χαρμίδης.

Ομήρου. Ιλιάς δις της εβδομάδος καθ' όλον το έτος (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 100 σελίδων της εκδόσεως Teubner.)

Ανάγνωσις Ηροδότου κατ' εκλογήν.

Στοιχεία ρητορικής μετ' εφαρμογής επί των διδασκομένων συγγραφέων.

Ώραι 10.

Θέματα και εκθέσεις ιδεών. Ώραι 2.

Ιστορία της ελληνικής γραμματολογίας (ιστορία του έπους, του μέλους, της ιστοριογραφίας "μέχρι του Ξενοφώντος συμπεριλαμβανομένου, και των αττικών ρητόρων.). Ώραι 2.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Ερμηνεία, των πράξεων των Αποστόλων και μετ' αυτήν εκκλησιαστική ιστορία. Ώραι 2.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Συγγραφείς: Λίβιος, Κικέρων, Οβίδιος.

Λιβίου. Βιβλ. (I-VI και XXI-XXVI).

Κικέρωνος in Catilinam Ι και II, in Verrem IIII. s. de signis, pro Sulta.

Οβιδίου. Μεταμορφώσεις κατ' εκλογήν (τω β' εξαμήνω). (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 50 σελίδων.) Συντακτικού συνέχεια και τέλος, μετ' επανάληψιν του εν τη Β' τάξει διδαχθέντος μέρους. Θεματογραφικαί ασκήσεις.

3.

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/253.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Γεωμετρία, συνέχεια μέχρι τέλους της επιπεδομετρίας,

Αλγέβρας συνέχεια και τέλος, Ώραι 3. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ, Η των αβαρών σωμάτων, Ώραι 2,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Εμπειρική ψυχολογία Ώρα 1,

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία των μέσων και των νέων χρόνων μέχρι της εν Βιέννη συνθήκης. Ώραι 3.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ερμηνεία των επομένων τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και -ποιητών. A', 1) Rollin, εκ της Histoire ancienne (εκ της του Αλεξάνδρου).- 2) Μοntesquieu, εκ της Grandeur et décadence des Romains (κεφ. 9 Deux causes de la parte de Rome).- 3) J.J. Rousseau, εκ της Nouvelle Heloïse (Lettre sur le suicide).- 4) Ch. Νodier. Le Ben-Lomond en Suisse.- 5) Villemain, εκ του Lascaris (Lascaris raconte la prise de Constantinople par les Turcs). Εκ του Essai sur Γ état des Grecs, (La ville de Cydonies).- 6) Τhiers, εκ της Histoire de la Révolution française. (Portraits de Mirabeau, de Camille Desmoulins, Marat et Danton).- 7) Mérimée, εκ της Colomba (κεφ. IH' μέχρι της παραγράφου: Colomba les bras croisés).- L'histoire grecque.- 8) Mably, Les Grecs et les Romains.- 9) Edg, Quinet, εκ της Création (Les leçons de Centaure).- 10) Pascal, εκ των Provinciales (επιστολή 11 μέχρι του χωρίου: Quoi, mes pères ! il vous sera permis etc).- 11) A, Daudet, εκ των Contes du lundi (Le mauvais Zouave),

Β'. 1) Βoilau, εκ των Satires (η E',)-Εκ του Lutrin (εκ του E' άσματος από του στίχου: Loin du bruit cependant μέχρι τέλους του άσματος). -2) A, Chenier. La jeune captive. La Tarentine.- 3) Rouget de 1' Me, La Marseillaise.- 4) Casimir Delavigne, εκ των Messéniennes ("' Le jeune diacre ou la Grèce chrétienne - β' Trois jours de Christophe Colomb). - 5) Barbier, εκ των ïambes (L' idole), - 6) Augier, εκ της Diane (Louis XIII et Richelieu), - 7) Victor de Laprade. Aux volontaires hellènes qui sont allés se battre pour la France (50 τουλάχιστον σελίδες).

Tò συντακτικόν κατ' έκτασιν και εφαρμογή αυτού. Γυμνάσματα επί του πίνακος, ως εν τη α' και τη β' τάξει. Θέματα κατ' οίκον. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν- Απομνημόνευσις ποιηματίων. Ώραι 3.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Ώραι 3.

Εν τη Δ', τάξει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφείς : Θουκυδίδης, Πλάτων, Σοφοκλής, Ευριπίδης,

Θεόκριτος, Όμηρος, Πλούταρχος.

Θουκυδίδου, Επιτάφιος, Διάλογος Μηλιών,

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/254.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πλάτωνος, Γοργίας, Πρωταγόρας.

Καθ' όλον το έτος, δις της εβδομάδος δράμα· (δύο του Σοφοκλέους, η εν τούτου και εν του Ευριπίδου, ων το πρώτον μετ' επιστασίας). Ανάγνωσις αδιδάκτων ραψωδιών της Ιλιάδος και της Οδύσσειας. Ώραι 10.

Θέματα και εκθέσεις ιδεών. Ώραι 2.

Ιστορία της ελληνικής γραμματολογίας. (Ιστορία της δραματικής ποιήσεως· εκ της ιστορίας της φιλοσοφίας τα περί Σωκράτους, Πλάτωνος και Αριστοτέλους· ιστορία της ιστοριογραφίας από Ξενοφώντος και εφεξής· ιστορία εν επιτομή της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις αλεξανδρινοίς και βυζαντινοίς χρόνοις). Ώραι 2.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Συγγραφείς: Κικέρων, Τάκιτος, Βεργίλιος, Οράτιος.

Κικέρωνος pro Sestio, Philippicae I. Π. pro Müone, pro Murena, pro Ligario.

Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλ. II. III. IV, VL VIII και IX.

Ορατίου ωδαί Βιβλ, A' ωδαί 1, 2, 3.10.11.15.16, 22. 37. Βιβλ. Β' ωδαί 2.7.13.15, Βιβλ. Γ' ωδαί 1.2.3.8. Βιβλ, Δ' ωδαί 2.5.12 και το carmen seculare.

Τακίτου Vita Agricolae (Ποσόν' ουχί ολιγώτεραι των 50 σελίδων της εκδόσεως Teubner).

Ανάγνωσις μετ' επιστασίας των Κικέρωνος Disputαt, Tusculan De oratore I, Orator, Brutus. Ώραι 3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Στερεομετρία ολόκληρος, πλην των παραρτημάτων.- Στοιχεία ευθυγράμμου τριγωνομετρίας, ιδίως δε εφαρμογαί αυτής. Ώραι 3,

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ Συνέχεια και τέλος, Ώραι 2,

ΧΗΜΕΙΑ. Ώρα 1.

ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ώρα 1,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Η λογική. Ώρα 1.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία του Ελληνικού έθνους εξ αρχής μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Ώραι 3.

ΓΑΛΛΙΚΑ. Ερμηνεία των επομένων τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών. A' 1) Βοssuet, εκ του Discours sur l'histoire universelle. (Reflexions sur les Grecs. Sparte et Athènes). -Εκ της Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre (Péroraison). -2) Napoléon L εκ των Proclamations (α' Proclamation à l'armée d' Italie à l'invasion du Piémont, ß' Proclamation à l'armée d Egypte). - 3) Βalzac, εκ της Peau du chagrin (La dette). -4) G. Sand, εκ της Lelia (ΚΘ' Dans le désert αι δύο τελευταίοι παράγραφοι) εκ του Leone Leoni (εκ του ΙΒ' κεφ. Le jeu), - 5) Michelet, εκ της Histoire de la révolution française (εκ της Introduction: Les libres penseurs). - 6) Flaubert, εκ της Tentation de St. Antoine (εκ του E' κεφ. από του χωρίου: Les roches en face d'Antoine

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/255.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι του θανάτου της Αθηνάς). - 7) V, Hugo, εκ των Misérables (H, β' 17 Waterloo) εκ της Notre Dame de Paris (Ceci tuera cela). - 8) V. Cherbuliez, εκ του Un cheval de Phidias (εκ του Δ' κεφ. Les environs d' Athènes), -9) Th. Gautier, εκ του Roman de la momie (εκ του Γ' κεφ. Entrée triomphale de Pharaon dans sa capitale). - 10) E. Renan, εκ των Souvenirs d' enfance (Prière sur Y Acropole), - Β' 1) Corneille, εκ του Cid. (Σκηνή A' της Ε' πράξεως) - Εκ του Horace (Σκηνή Ε' της Δ' πράξεως). - Εκ του Cinna (τελευταία σκηνή της E' πράξεως.) - 2) Racine, εκ της Iphigénie α', εκ της δ' σκηνής της Δ' πράξεως. Iphigénie soumise aux ordres de son père et à la volonté des dieux. -β' εκ της τελευταίας σκηνής. Iphigénie sauvée.) - Εκ του Britannicus εκ της β' σκηνής της A' πράξεως Agrippine reproche à Burrhus de tenir Néron sous sa dépendance. Réponse de Burrhus.) - Εκ της Andromaque (εκ της β' σκηνής της A' πράξεως: Oreste au nom des Grecs demande à Pyrrhus de leur livrer le fils d' Hector.) - 3Μοliere,εκ των Femmes savantes (εκ της δ' σκηνής της γ' πράξεως: Tris, sotin et Vadius.) - Εκ του Misanthrope (σκηνή A' της E' πράξεως) - 4) Voltaire, εκ της Merope (σκηνή β' της A' πράξεως. -Σκηνή β' της Β' πράξεως. - Σκηνή ζ' και η' της E' πράξεως.) - 5) Pichat, εκ του Léonidas (εκ της στ' σκηνής της γ' πράξεως Léonidas aux trois cent Spartiates.) - 6) V. Hugo, εκ των Orientale (a' Canaris β' L'enfant.) - εκ των Ballades (la grand mère.- Εκ του Hernani (Monologue de Charles Quint sur le tombeau de Charlemagne). - 7 Lamartine, Homère. Εκ του Dernier chant de Child Harold (Invocation pour les Grecs.)- Εκ της Mort de Socrate, (Από του στίχου: Etait ce de la mort la pâle majesté μέχρι του στίχου: Le seul Dieu que j'adore et qui n'a point d'autel.) - 8) Leconte De Lisle, εκ των Poèmes antiques ("' Le réveil d'Hélios. - ß' L'enfance d'Héraclès) - 9) Th. de Banville εκ της Déidamia (σκ. A' της A' πράξεως.) (Ποσόν· ουχί ολιγώτεραι των 70 σελίδων).

Θέματα. Ασκήσεις εις το ομιλείν την Γαλλικήν, - Ερμηνεία εκ του προχείρου του Voltaire, Histoire de Charles XII η Montesquieu, De la grandeur des Romains. Ώραι 3,

ΣΤΡΑΤΙΩΤΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ώραι 3.

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/256.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 23 Ιουνίου 1884.

Εν ονόματι του Βασιλέως. Το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Γ. ΤΟΜΠΑΖΗΣ,

Α. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/257.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

53

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Εγκύκλιος 8808/27 Ιουνίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Α. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 8808,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί συντάξεως τον προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τοις εκπαιδευτήριοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθνντας ελληνικών σχολείων.

Πέμπομεν υμίν εγκλείστως αντίτυπον του υπ' αριθ. 267 φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εν ω εδημοσιεύθη το Β. Διάταγμα της 23 λήγοντος, δι' ου κανονίζεται το πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

Επί τη βάσει του ούτω κανονισθέντος προγράμματος οφείλετε του λοιπού να συντάσσητε από κοινού μετά του συλλόγου των καθηγητών η διδασκάλων, συνωδά τη διατάξει του άρθρου 32 του Β. Διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836, τα προγράμματα της διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις υφ' υμών διευθυνομένοις γυμνασίοις η ελληνικοίς σχολείοις, αρχόμενοι εκ του προγράμματος της χειμερινής εξαμηνίας του επιόντος σχολικού έτους 1884-1885. Κατά ταύτα και οι υποβαλόντες ημίν ήδη προγράμματα των διδακτέων μαθημάτων κατά την προσεχή χειμερινήν εξαμηνίαν δέον ν' αναθεωρήσητε ταύτα και υποβάλητε αύθις ημίν αντίγραφον αυτών, συντεταγμένων κατά τα οριζόμενα εν τω συνημμένω Β. διατάγματι.

Σκοπούντες να καθορίσωμεν εν καιρώ λεπτομερώς τα καθ' έκαστον της εκτελέσεως του Βασιλικού τούτου διατάγματος, εφίσταμεν εν τούτοις από τούδε την υμετέραν προσοχήν επί την τάξιν των ωρών της διδασκαλίας εκάστου των μαθημάτων, επί την κατάλληλον της διδασκαλίας κατανομήν και επί τον ορισμόν των διδακτικών βιβλίων.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 507-509. 17

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/258.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Και αι μεν ώραι της διδασκαλίας αξιούμεν να ορισθώσιν ούτως, ώστε πρώτα εν μεν ταις πρωϊναίς ώραις να διδάσκωνται τα ελληνικά, εν δε τη δείλη εναλλάξ τα λατινικά η τα μαθηματικά, επομένης τούτοις της διδασκαλίας των λοιπών μαθημάτων.

Η δε κατανομή της διδασκαλίας των μη υπό καθηγητών ειδικών διδασκομένων μαθημάτων ορίζομεν να γίνηται. εκάστοτε υπό του συλλόγου των καθηγητών, προτάσει του γυμνασιάρχου, Καταργούντες δε την υπ' αριθ. 6776 ημετέραν εγκύκλιον της 27 Αυγούστου 1867) .συνιστώμεν όπως εν τη τοιαύτη κατανομή λαμβάνωνται υπ'οψιν και τα πλεονεκτήματα της ενότητος και του ομοιομόρφου της διδασκαλίας, όπερ επιτυγχάνονται διά της εν ανωτέρα τάξει συνεχίσεως της διδασκαλίας του εν τη αμέσως κατωτέρα διδάξαντος κατά το προηγούμενον έτος καθηγητού. Όθεν, προτάσει του γυμνασιάρχου, δύναται, ο σύλλογος των καθηγητών ν' αναθέτη τοις εν τη αμέσως κατωτέρα τάξει διδάξασι το αυτό μάθημα την διδασκαλίαν των μεν ελληνικών εν τη β' και τη γ' τάξει, των λατινικών και της ιστορίας εν τη β' τη γ' καί, τη δ' τάξει, της φυσικής ιστορίας εν τη β' και των φιλοσοφικών εν τη δ' τάξει.

Τα δε διδακτικά βιβλία θα ορίσητε, επόμενοι τω άρθρω 7 του ΑΜΒ' νόμου της 22 Ιουνίου 1882. Κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου, εγκριθέντα μετά διαγωνισμόν, θα ώσιν εν χρήσει επί τετραετή περίοδον, αρχομένην από του επομένου σχολικού έτους, τα επόμενα βιβλία,

Εν τοις ελληνικοίς σχολείοις. 1) Επαμ, Φραγκίστα, ελληνική ιστορία. 2) A, Ναδίρη, αναγνωσματάριον Γαλλικόν. 3) Δ. Κυριακοπούλου, συντακτικόν επιτομον της Ελληνικής γλώσσης. 4) Δ. Σεμιτέλου, γραμματική της Λατινικής γλώσσης, 5) Αν. Διομήδους Κυριάκου χριστιανική κατήχησις.

Εν τοις γυμνασίοις. 1) Π. Ρομπότη, λειτουργική. 2) Αν, Διομήδους Κυριακού, χριστιανική ήθική. 3) Του αυτού, εκκλησιαστική Ιστορία. 4) Χ. Σ, Καταβαίνη, συντακτικον της Ελληνικής γλώσσης. 5) Δ, Σεμιτέλου, γραμματική της Λατινικής γλώσσης. 6) Σ. Σακελλαροπούλου, συντακτικόν της Λατινικής γλώσσης. 7) Β. Λάκωνος, θεωρητική αριθμητική. 8) Ι, Γ, Χατζιδάκη, άλγεβρα. 9) Του αύτου γεωμετρία. 10) Ανδρέου Σπαθάρη, τριγωνομετρία, 11) Β. Λάκωνος, πειραματική φυσική. 12) Περ. Ψαρά, ζωολογία. 13) Αν. Κ. Χρηστομάνου, χημεία. 14) Δημ. Ολυμπίου, ψυχολογία. 15) Κ. Ζαχαριάδου, Ρωμαϊκή ιστορία. 16) Ιω. Καρασούτσα, γραμματική της Γαλλικής γλώσσης.

Τα εγκεκριμένα ταύτα βιβλία θ' αναγράψητε εν τοις προγράμμασιν εν αρχή του επομένου σχολικού έτους, μετά την δημοσίευσιν της περί καταλλήλου εκτυπώσεως αυτών αποφάσεως ημών κατά το 18 άρθρον του περί διδακτικών βιβλίων Β. διατάγματος της 4 Σεπτεμβρίου 1882. Ρητώς δ' απαγορεύεται υπό του νόμου η εισαγωγή άλλων πλην των εγκεκριμένων βιβλίων προς διδασκαλίαν των εν τοις δημοσίοις και τοις ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων, δι' α υπάρχουσι βιβλία εγκεκριμένα

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/259.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εν τω διαγωνισμώ. Τοις διδάσκαλοις τοις χρωμένοις εν τη διδασκαλία αυτών βιβλίω μη εγκεκριμένω επιβληθήσονται αυστηρώς αι υπό του νόμου όριζομεναι ποιναί.

Εν δε τοις μαθήμασιν, δι' α ουδέν βιβλίον υπεβλήθη η ενεκρίθη εν τω διαγωνισμώ, η διδασκαλία συνωδά τω άρθρω 7 του ΑΜΒ' νόμου, θα γίνηται εκ βιβλίων εγκεκριμένων κατά τας διατάξεις του ΣΜΘ' νόμου της 24 Νοεμβρίου 1867. Έκαστον των βιβλίων τούτων θα ορισθή υπό του διδάσκαντος το μάθημα, όστις ουδαμώς αμφιβάλλομεν ότι πάσαν θα καταβάλη προσοχήν όπως εκλέξη το άριστον, οδηγούμενος εις την εκλογήν αυτού υπό της εκ της διδασκαλίας πείρας και λαμβάνων υπ' όψιν τας περί των υποβληθέντων εκ τούτων εις τον διαγωνισμόν παρατηρήσεις των επιτροπών, τας δημοσιευομένας εν παραρτήματι της εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

Οι κκ. γυμνασιάρχαι εντέλλονται να γνωρίσωσι ταύτα και τοις διευθυνταίς των υπό την επιτήρησιν αυτών τεταγμένων εκπαιδευτηρίων της μέσης εκπαιδεύσεως.

Εν Αθήναις τη. 27 Ιουνίου 1884.

Ο Υπουργός Δ.Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

[1] Νόμος ΑΜΒ722 Ιουνίου 1882:

"Άρθρον 7, Άμα τη διά του πρώτου διαγωνισμού εγκρίσει του βιβλίου εκάστου μαθήματος και τη διά του τύπου δημοσιεύσει αυτού, παύει η ως διδακτικών βιβλίων χρήσις των προ της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου εγκεκριμένων Ομοίων",

[2] Β. Διάταγμα της 4 Σεπτεμβρίου 1882:

"Άρθρ, 18. Όταν το βιβλίον εκτυπωθή και είνε έτοιμον προς δημοσίευσιν, υποβάλλονται εις το Υπουργείον τρία αυτού αντίτυπα. Τότε δε, συγκαλούμεναι αι επιτροπείαι, αποφαίνονται περί του αν τα βιβλία δύνανται να θεωρηθώσι καλώς και κατά νόμον εκτετυπωμένα, και αν όσα αυτών υπεβλήθησαν ως χειρόγραφα εξετυπώθησαν πιστώς, κατά το εν τω Υπουργείω κατατεθειμένον πρωτότυπον· γνωματεύουσι δε και περί της δικαίας τιμής εκάστου κατά το άρθρον 6 ΑΜΒ' Νόμου' λαμβάνονται δ' υπ' όψιν αι δαπάναι της εκτυπώσεως, το ποιον του χάρτου, η συμφώνως προς το άρθρον 2 του παρόντος διατάγματος έκτασις κατά τυπογραφικά φύλλα, η ποιότης των πινάκων και εικόνων, η στάχωσις (δέσιμον) η μη κτλ. Περί τούτων δε υποβάλλεται υπό των επιτροπειών βραχεία έκθεσις εις το Υπουργείον, όπερ αποφαίνεται περί αυτής και ποιεί γνωστήν εις τον συγγραφέα εγκαίρως την απόφασιν αυτού, εκτυπουμένην εν τω εξωφυλλω του βιβλίου".

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/260.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

54

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Εγκύκλιος 12804/27 Ιουνίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 12804.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί διορθώσεως προγραμμάτων ελληνικών σχολείων.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντάς ελληνικών σχολείων.

Εν τοις υπό των σχολαρχών η διευθυντών των πλείστων ελληνικών σχολείων υποβληθείσιν ημίν προγράμμασι των διδακτέων μαθημάτων κατά το χειμερινόν εξάμηνον του αρξαμένου σχολικού έτους παρετηρήσαμεν ελλείψεις και αμαρτήματα, ων αναγκαίαν κρίνομεν την ταχείαν και επιμελή διόρθωσιν. Τα κυριώτατα τούτων συνίστανται α') εις την παράλειψιν μαθημάτων οριζομένων εν τω B. Διατάγματι της 27 Ιουνίου έ.έ. η εις την προσθήκην άλλων, μηδόλως αναφερομένων εν αυτώ, β'.) εις αύξησιν ή ελάττωσιν των προς διδασκαλίαν μαθημάτων τινών διά του B. Διατάγματος κεκανονισμένων ωρών, γ'.) εις την ακατάλληλον διανομήν των ωρών της διδασκαλίας και δ',) εις την αναγραφήν βιβλίων ακαταλλήλων η μη εγκεκριμένων,

Εκ των εις την α', κατηγορίαν υπαγομένων προγραμμάτων, εν άλλοις μεν παραλείπεται η αναγραφή της αναγνώσεως τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, εν άλλοις δε η του μαθήματος της γυμναστικής· και η μεν του πρώτου μαθήματος παράλειψις προήλθεν ίσως εκ της δυσχέρειας, ην διέβλεπον οι συντάξαντες τα προγράμματα εκείνα, προς προμήθειαν πάντων των βιβλίων εξ ων ελήφθησαν αι εν τω B. Διατάγματι οριζόμεναι περικοπαί' αλλά τοιαύτη δυσχέρεια δεν υφίσταται, εκδοθεισών ιδίων συλλογών των περικοπών τούτων' η δε του μαθήματος της γυμναστικής παράλειψις είναι ευεξήγητος εν τοις σχολείοις εκείνοις, εις α δεν απεστάλησαν έτι υφ' ημών γυμναστικά

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 512-514.

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/261.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όργανα, η εν οις δεν υπηρετούσι διδάσκαλοι, καταλλήλως ασκηθέντες και ικανοί ν' αναλάβωσι την διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου. Και εν τοις τοιούτοις σχολείοις όμως αντί ν' αφιερώνται αι προς γυμναστικήν ώρισμέναι ώραι εις την διδασκαλίαν άλλων μαθημάτων, δέον, μέχρις ότου διαταχθώσιν υφ΄ ημών τα της κανονικής εις αυτά εισαγωγής της γυμναστικής, να χρησιμοποιώνται αι ώραι αδτα., προς ανόργανον γυμναστικήν και ασκητικά παίγνια, καταλλήλως υπό του διδασκάλου οριζόμενα και υπό την επιτήρησιν τούτου γινόμενα, η εις μαθηματικούς περιπάτους, καθ' ους μέγα δύνανται να καρπωθώσιν όφελος οι μαθηταί εκ της εποπτικής διδασκαλίας νοήμονος και φιλόπονου διδασκάλου.

Εις την β', κατηγορίαν υπάγονται τα προγράμματα, εν οις εκ ζήλου, ελέγχοντος μεν επιμέλειαν και προθυμίαν προς εκπλήρωσιν του καθήκοντος, αλλά πάντως άσκοπου και επιβλαβούς, ηυξήθησαν αι εν τω Β. Διατάγματα ωρισμέναι ώραι της διδασκαλίας. Η τοιαύτη επιβάρυνσις των μαθητών διά προσθέτων ωρών ακροάσεως μαθημάτων φέρει το εναντίον του σκοπουμένου αποτέλεσμα, χαλαρούσα την προσοχήν, καταπονούσα τον νουν αυτών. Όθεν αξιούμεν να εμμένωσιν οι διδάσκαλοι εις την ακριβή τήρησιν των διά του Β. Διατάγματος της 27 Ιουνίου έ.έ. διαγορευομένων, απαγορεύομεν δε οιανδήποτε απόπειραν προς συμπλήρωσιν η μεταβολήν αυτών και αυστηρώς καταδικάζομεν την προσθήκην μαθημάτων άλλων, πλην των υπό του αυτού Διατάγματος κεκανονισμένων.

Τρίτον και σπουδαιότατον αμάρτημα παρατηρούμεν εν πολλοίς των υποβληθέντων προγραμμάτων την των ωρών της διδασκαλίας ακατάλληλον διανομήν, Και τινα μεν ορίζουσιν υπέρ τας δύο συνεχείς καθ' εκάστην ώρας προς διδασκαλίαν ενός μαθήματος, ει και πασίδηλον οπόσον άκαρπος αποβαίνει, τοιαύτη διδασκαλία· διότι δέον αι ώραι της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος, εν τοις κατωτέροις μάλιστα σχολείοις, εν απολύτω μεν ανάγκη να ορίζωνται δύο καθ' έκάστην, έπ' ουδενί δε λόγω πλείονες και ει δυνατόν πάντοτε ολιγώτεραι. Εν άλλοις δε προγράμμασιν επισωρεύονται αι ώραι της διδασκαλίας πάσαι σχεδόν προ μεσημβρίας' και παρέχει μεν τούτο πολλήν άνεσιν τοις διδασκάλοις, απαλλασσομένοις ούτως, ως από βαρέος και οχληροτάτου φορτίου, από της περί το εαυτών έργον ενασχολήσεως καθ' όλον τον μετά μεσημβρίαν χρόνον· αλλ' απαγορεύομεν αυστηρότατα την τοιαύτην των ωρών της διδασκαλίας κατανομήν, έπιβλαβεστάτην ούσαν και αντικειμένην εις τους στοιχειωδέστατους της παιδαγωγικής κανόνας. Επίσης επίμεμπτον θεωρούμεν τον ορισμόν ιδίων ωρών προς την της γραμματικής διδασκαλίαν, ήτις είναι αναπόσπαστος της διδασκαλίας των ελληνικών, παραλλήλως βαίνουσα και επικουρούσα τη ερμηνεία των αρχαίων συγγραφέων. Εκ παρανοήσεως δε του Β. Διατάγματος προήλθε και η συγχώνευσις της διδασκαλίας της γραμματικής μετά της αναγνώσεως κειμένων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, αν και ρητώς ορίζεται

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/262.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ότι κατά ταύτην εφαρμογή γραμματικών κανόνων θα γίνηται μόνον όπου παρατηρούνται γραμματικαί διαφοραί της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης.

Περί δε της αναγραφής εν τοις προγράμμασι βιβλίων ακαταλλήλων η μη εγκεκριμένων υπομιμνήσκομεν υμάς τα διά της υπ' αριθ. 8,808 ημετέρας εγκυκλίου της 27 Ιουνίου ε.έ. διαταχθέντα. Κατά ταύτα θα ζητήσωμεν υμάς ευθύνας κατά τας διατάξεις του ΣΜΘ' νομού του 1867, αν άναγράψητε εν τοις προγράμμασι η επιτρέψητε την χρήσιν υπό των μαθητών βιβλίων μη εγκεκριμένων κατά τον ΑΜΒ' νόμον του 1882, η, εν οις μαθήμασιν ουδέν ενεκρίθη βιβλίον κατά τον νόμον τούτον, βιβλίων μη εγκεκριμένων κατά τον ΣΜΘ' νόμον του 1867. Απόκειται δ' εις την κρίσιν υμών η εκλογή των βιβλίων μαθήματος, δι' ο κατ' ουδέτερον των νόμων τούτων υπάρχει εγκεκριμένον βιβλίον· περιττόν δε κρίνομεν να συστήσωμεν την προσοχήν υμών εις την τοιαύτην εκλογήν, όπως μη έπαναληφθή το εν τισί των προγραμμάτων παρατηρούμενον άτοπον της αναγραφής προς χρήσιν μαθητών ελληνικού σχολείου βιβλίων ακαταλλήλων, οποία είναι τα συντεταγμένα προς χρήσιν των μαθητών των ανωτέρων τάξεων του γυμνασίου, η των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Τών δε συλλογών αναγνωσμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων η ποιητών η εκλογή δέον ν' αφεθή ελευθέρα τοις μαθηταίς, μη αναγραφομένης εν τοις προγράμμασιν ωρισμένης εκδόσεως τούτων. Αλλ' οι διδάσκοντες οφείλουσι να επιστήσωσι την προσοχήν αυτών, όπως μη γίνηται χρήσις τοιούτων συλλογών, μη εγκεκριμένων υφ΄ ημών κατά το Β. Διάταγμα της 4 Ιουλίου ε.έ.

Περί των προγραμμάτων, άτινα συνετάχθησαν προ του να περιέλθη εις γνώσιν των συνταξάντων το Β. Διάταγμα της 27 Ιουνίου ε.έ., ουδένα ποιούμεθα λόγον, αναμένοντες την υποβολήν ετέρων, διωρθωμένων κατά τας διατάξεις του διατάγματος τούτου.

Οι κ.κ. γυμνασιάρχαι εντέλλονται ν' αποστείλωσιν αντίτυπα της παρούσης τοις σχολάρχαις των εις τα γυμνάσια προσηρτημένων ελληνικών σχολείων και τοις διευθυνταίς των υπό την επιτήρησιν αυτών τεταγμένων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Εν Αθήναις τη 7 Σεπτεμβρίου 1884

Ο Υπουργός

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ.

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/263.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

55

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

(Έγγραφο 12693/27 Σεπτεμβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 12693.

Περί της διδασκαλίας των ελληνικών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ TΩN ΕΚΚΛ, KAI ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Τώ σχολάρχη του εν Λεβαδεία ελλην. σχολειου.

Προς λύσιν των διά της υμετέρας υπ' αριθ. 102 αναφοράς της 5ης φθίνοντος υποβληθεισών ημίν αποριών παρατηρούμεν υμίν:

Ότι η διδασκαλία των ελληνικών καλόν να γίνηται καθ' εκάστην, ουδεμία όμως παρίσταται ανάγκη να η εν τη A'. τάξει ίσος ο χρόνος της διδασκαλίας ταύτης εν πάσαις ταις ημέραις της εβδομάδος. Ούτω δύναται να όρισθή" ανά μία και ημίσεια ώρα προς την διδασκαλίαν ταύτην κατά τας τέσσαρας ημέρας της εβδομάδος, ανά μία δε κατά τας επιλοίπους δύο. Εν δε τη Β', και Γ', τάξει δύναται επίσης να ορισθή ανά μία και ημίσεια ώρα καθ'έκάστην προς τον αυτόν σκοπόν. Η παρατήρησίς σας περί ανεπαρκείας του χρόνου είναι παντελώς αβάσιμος, αν η διδασκαλία η ευμέθοδος.

Εν Αθήναις τη 27 Σεπτεμβρίου 1884 Ο Υπουργός

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 519-520.

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/264.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

56

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Εγκύκλιος 49615/1 Οκτωβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Στρατιωτικών Χ. Τρικούπης

Αριθ. πρωτ, 49615.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί διδασκαλίας των στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Προς απάσας τας στρατιωτικάς αρχάς.

Επί τη αιτήσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργείου, περί εκτελέσεως του ΑΡΙΘ' Νόμου της 31 Μαρτίου 1883, περί εισαγωγής εις τα γυμνάσια του Κράτους τα τε δημόσια και τα ιδιοσυντήρητα ως τακτικού υποχρεωτικού μαθήματος των στρατιωτικών ασκήσεων, διατάσσομεν τάδε.

Επειδή αι ανάγκαι της στρατιωτικής υπηρεσίας και ο ανεπαρκής αριθμός των υπαρχόντων ανθυπασπιστών του πεζικού δεν έπιτρέπουσί. τον διορισμόν ανθυπασπιστών ως προγυμναστών εις τα περί ων ο λόγος γυμνάσια, διά ταύτα αναθέτομεν την διδασκαλίαν των στρατιωτικών ασκήσεων εις ανθυπολοχαγούς ταγμάτων η λόχων πεζικού, εδρευόντων εν οις τα γυμνάσια τοποις, οίτινες θεωρηθήσονται ως έπόπται, απαλλασσόμενοι της εν τοις οικείοις τάγμασιν η λόχοις υπηρεσίας των, μόνον καθ' ας ημέρας θέλουσιν ασχολείσθαι εις την διδασκαλίαν των ασκήσεων προς τους μαθητάς των γυμνασίων, ήτοι εις υπηρεσίαν του υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Κατ' εξαίρεσιν δε, μόνον εις τα γυμνάσια εν Σύρω και εν Αιγίω αποσπώμεν ανά ένα ανθυπασπιστήν ως προγυμναστήν, διότι ουδ' εν Σύρω ουδ' εν Αιγίω εδρεύει τάγμα η λόχος, όπως ανατεθή εις ανθυπολοχαγούς αυτών η διδασκαλία των ασκήσεων.

Επειδή ο νόμος δεν προενόησε περί αμοιβής των ανθυπολοχαγών εποπτών

'Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 522-524.

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/265.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καί ανθυπασπιστών προγυμναστών, Θέλει, ληφθή φροντίς περί νομοθετικού κανονισμού των κατ' αυτήν αφ' ης ημέρας άρξεται η διδασκαλία των ασκήσεων, εις βάρος του προϋπολογισμού του υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Διά Β. Διατάγματος κανονισθήσονται προσεχώς αι ημέρα., και ώραι των στρατιωτικών ασκήσεων, αι πλατείαι εν αις θέλουσιν άσκείσθαι οι μαθηταί, το χιτώνιον και το πηλήκιον, όπερ θέλουσι φέρει κατά τας ασκήσεις και τα περί όπλων, ων γενήσεται χρήσις. Μέχρι, τότε δε, ως εγνώρισεν ημίν το υπουργείον της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, θέλει έπιστείλει περί τούτων τα δέοντα άπασι τοις γυμνασιάρχαις, οίτινες ανακοινώνουσι τας διαταγάς του υπουργείου και προς τους ανθυπολοχαγούς επόπτας και άνθυπασπιστάς προγυμναστάς.

Πάσα απουσία μαθητού κατά τας ασκήσεις θέλει σημειούσθαι υπό του οικείου ανθυπολοχαγού επόπτου η ανθυπασπιστού προγυμναστού εν ιδίω καταλόγω προσκλήσεως. Εις δε τους μη προσερχόμενους τακτικώς εις τας ασκήσεις μαθητάς, τους δεικνύοντας ασύγγνωστον περί αυτάς αδιαφορίαν, και τους οπωσδήποτε περιπίπτοντας εις αντιπειθαρχικά παραπτώματα κατά την ώραν των ασκήσεων, επιβάλλονται αι κεκανονισμέναι γυμνασιακαί ποιναί υπό του γυμνασιάρχου, επί τη προτάσει του επόπτου η προγυμναστού.

Αι κατά τόπους ανώτεραι στρατιωτικαί αρχαί οφείλουσι να επιβλέπωσι την κανονικήν πρόοδον των ασκήσεων.

Απαλλάσσονται κατά τον νόμον της υποχρεώσεως του μετέχειν των στρατιωτικών ασκήσεων, τη αιτήσει των, μόνον όσοι των μαθητών θεωρηθώσιν ανίκανοι δι' αποφάσεως συμβουλίου, συγκροτουμένου εξ ενός ανωτέρου αξιωματικού της φρουράς, ενός στρατιωτικού ιατρού και του αρμοδίου γυμνασιάρχου του δημοσίου γυμνασίου η του εις δεν υπάγεται το ιδιοσυντήρητον. Μη υπάρχοντος ανωτέρου αξιωματικού εις την φρουράν, θέλει λαμβάνει μέρος εις το συμβούλιον ο κατά βαθμόν ανώτερος η αρχαιότερος των υπαρχόντων υποδεεστέρων, και ουδενός τοιούτου υπάρχοντος, ο ανθυπολοχαγός επόπτης η ο ανθυπασπιστής προγυμναστής. Ελλείψει δε στρατιωτικού ιατρού, λαμβάνει μέρος εις το συμβούλιον ιδιώτης ιατρός.

Κατ' ακολουθίαν ανατίθεμεν την διδασκαλίαν των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις δημοσίοις, δημοσυντηρήτοις και ιδιωτικοίς γυμνασίοις του Κράτους εις τους κάτωθι ανθυπολοχαγούς επόπτας και ανθυπασπιστάς προγυμναστάς,

Τα Αρχηγεία Στρατού θέλουσι διατάξει εκαστον τα οικεία υπ' αυτό τάγματα των ειρημένων ανθυπολοχαγών και ανθυπασπιστών, ίνα διατάξωσιν αυτούς ως τάχιστα να παρουσιασθώσιν έκαστος προς τον οικείον γυμνασιάρχην και λάβη απ' αυτόν τας διαταγάς του κυρίου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού,

Οι ανθυπολοχαγοί επόπται και άνθυπασπισταί προγυμνασταί θέλουσι κατατάξει τους μαθητάς εις κλάσεις αναλόγως της ηλικίας των, της γνώσεως των

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/266.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ασκήσεων και της σωματικής αναπτύξεως αυτών, ήτις ήθελεν επιτρέπει και την ένοπλον άσκησιν.

Η διδασκαλία των ασκήσεων άρξεται από του 2ου τμήματος του σχολείου των ασκήσεων στρατιώτου και του πρακτικού μέρους της βολής. Εκ του τμήματος τούτου παραλειφθήσονται μόνον αι ασκήσεις ευκαμψίας.

Μετά ταύτα θέλουσι διδαχθή εις τους μαθητάς αι ασκήσεις διμοιρίας και είτα αι του λόχου.

Εν Αθήναις τη 1 Οκτωβρίου 1884

Ο Υπουργός

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Σελ. 266
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 247
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  Εκ του Πύργου της Πέτρας (στ, 1-30 ο πύργος.)-8) Αχ. Παράσχου. Εκ του λειψάνου του Πατριάρχου. (Β' Γ' και E'.)-9) Αλεξ. Βυζαντίου, Σωκράτης και Αριστοφάνης.- 10) Αγγ. Βλάχου, Εκ του Φειδίου και. Περικλέους. (Ασμ. Β'.) (Ποσόν, ουχί ολιγώτεραι των 80 σελίδων.)

  Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων.- Εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδειξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης, Απλαί εκθέσεις ιδεών, θέμα έχουσαι την επιτομήν δεδιδαγμένου τεμαχίου νεωτέρου Έλληνος συγγραφέως, οριζομένου υπό του διδασκάλου, γραφόμεναι δε κατ' οίκον υπό των μαθητών.- Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων, Ώραι 4.

  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης, Ώραι 2.

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Επανάληψις και. συνέχεια της αριθμητικής μέχρι τέλους. Ώραι 3.

  ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ. Στοιχειώδης γνώσις της Φυσικής Ιστορίας. Ώραι 2.

  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, Γεωγραφία της Ευρώπης, προτασσομένης της Ελληνικής χερσονήσου, πλην του βασιλείου της Ελλάδος. Ώραι 2.

  ΙΣΤΟΡΙΑ. Ιστορία του ελληνικού έθνους μέχρι της κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ώραι 2

  ΓΑΛΛΙΚΑ. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής.- Ερμηνεία απλών φράσεων και διηγηματίων, γραφή του κειμένου κατ' οίκον.- Εκ της γραμματικής οι τύποι των άρθρων, τ' αριθμητικά και αι αντωνυμίαι.- Απλούσταται φράσεις διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκόμεναι, Απομνημόνευσις λέξεων.

  Ώραι 3.

  ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ Ώρα 1.

  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Ώραι 3.

  Εν τη Γ. τάξει.

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν των Ελληνικών και της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος, και έκ των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, του Θεμιστοκλέους η του Αριστείδου. (Ποσόν σελ, 40 της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner).- Γραμματικής επανάληψις των δεδιδαγμένων· το ετυμολογικόν κατ' έκτασιν, Στοιχειώδεις κανόνες του Συντακτικού. Ασκήσεις ορθογραφικαί και θέματα απλά. Ώραι 9.

  Ανάγνωσις των επομένων τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών 1) Σπ. Ζαμπελίου, εκ των Ιστορικών Σκηνογραφημάτων. (Λέων Καλλέργης). Εκ των Βυζαντινών Μελετών, (σελ. 183-189. Πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Αράβων). Εκ του πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ. (Νεκρώσιμος ακολουθία). Εκ των Κρητικών Γάμων (εκ του α' κεφ. του α' μέρους. Περιγραφή του μεγάρου του αντιβασιλέως και των Πηδίων.