Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 275-294 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/275.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

το δε ισαρίθμους κομβιοδόχας, ων η ανατομή εστί περιερραμένη εκ της αυτής ερέας,

Τα κομβία προσράπτονται κατά 3 υφεκατόμετρα από του χείλους του προστερνίου, το δε άκρον;των κομβιοδοχών απέχει 15 υποχιλιόμετρα από του ετέρου χείλους,

Η ράχις σύγκειται εξ ενός τμήματος, μεταξύ δε αυτής και των προστερνίων προσαρμόζονται τα πλευρά διά ραφής κατερχόμενης από της μασχάλης.

Το περιλαίμιον κλείεται όσον ενεστιν άνωθεν ως το των χιτώνων του στρατού, αλλ' επικάμπτεται επί του χιτώνος έχον πλάτος έμπροσθεν 7 υφεκατομέτρων και περατούμενον κατ' ορθήν γωνίαν.

Αι πτέρυγες (ποδιαί) σχηματίζονται διά των επεκτάσεων των προστερνίων, των πλευρών της ράχεως, άνευ ραφής κατά την ζώνην (άνευ μέσης).

Το τελευταίον προς τα κάτω κομβίον τίθεται εις το ύψος του ζωστήρος επερειδομένου τοις ισχίοις.

Το μήκος των πτερύγων είναι το 1/2 του μήκους των προστερνίων (από της ενετής (κόπιτσας) του περιλαιμίου μέχρι του κατωτέρου κομβίου.)

Προς εφαρμογήν των κομβίων διαιρείται το μήκος του προστερνίου εις εννέα ίσα μέρη, προσράπτονται δε τα λοιπά 4 κομβία επί των διαιρέσεων 1, 3, 5 και 7. Τοιουτοτρόπως το πρώτον άνωθεν κομβίον απέχει της ενετής του περιλαιμίου κατά το ήμισυ της αποστάσεως των κομβίων απ' αλλήλων.

Εις τας πτέρυγας της ράχεως επί των ραφών προσράπτονται 4 κομβία (ως τα των προστερνίων), εξ ων τα δύο άνωθεν εις το ύψος του κάτω χείλους του ζωστήρος, και εις απόστασιν μεταξύ των 14 υφεκατομέτρων, τα δε κάτωθεν επί των από των πρώτων κατερχομένων δύο χηλών και εις απόστασιν 3 ύφεκατομέτρων από του χείλους των πτερύγων· το μέγιστον πλάτος των χηλών είναι 4 υφεκατομέτρων,

Το μήκος των χειρίδων είναι τοιούτον, ώστε του μαθητού τεταμένους έχοντος τους βραχίονας οριζοντίως, το άκρον των χειρίδων ν' αφικνήται εις το χειρός και βραχίονος άρθρον, η δε πυγμή να δύνηται διελθείν διά του κατωτέρου ανοίγματος της χειρίδος.

Τα ακροχειρίδια συναπτόμενα μετά των χειρίδων καταλήγουσιν έμπροσθεν εις γωνίαν αμβλείαν,

Το πλάτος αυτών κατά τα άκρα είναι 7 υφεκατομέτρων, κατά δε την γωνίαν 10.Τα ακροχειρίδια, ανοικτά κατά την προέκτασιν της ραφής των χειρίδων, κομβουνται εκάτερον δι' ενός μικρού ημισφαιρικού κομβίου 14 ύποχιλιομέτρων διαμέτρου.

Επί των προστερνίων οριζοντίως και εις το ύψος του δευτέρου και πέμπτου κομβίου υπάρχουσι θυλάκια, έχοντα κάλυπτρα εξ ερέας σχήματος οίον εν τω διαγράμματι καταφαίνεται.

Τα καλύπτρα των επί τα στέρνα θυλακίων απέχουσι του κέντρου του κομβίου

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/276.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κατά 5 υφεκατόμετρα, τα δε προς την ζώνην κατά 10 υφεκατόμετρα, εκτεινόμενα μέχρι της ραφής της κατερχομένης από την μασχάλην.

Το μέγιστον πλάτος των καλύπτρων είναι διά μεν τα επί τα στέρνα 6 υφεκατομέτρων, διά δε τα προς την ζώνην 7 υφεκατομέτρων.

Ο χιτών έχει παραρράματα κατά το φέρον τας κομβιοδόχας αριστερόν προστέρνιον και μέχρι του άκρου της αριστεράς πτέρυγος, προς δε κατά τα ακροχειρίδια, τας χηλάς των πτερύγων της ράχεως και τα καλύπτρα των θυλακίων.

Το πάχος των παραρραμάτων είναι 3 υποχιλιομέτρων. Επί αμφοτέρων των άκρων του περιλαιμίου τίθεται ο αριθμός του γυμνασίου εξ ορειχάλκου εκτύπου, ύψους 0,024 και πλάτους 0,018.

Ο χιτών εν γένει κατασκευάζεται ευρύς και ανάλογος προς πάσαν ευκινησίαν, ακολουθεί το σχήμα του σώματος, χωρίς να προσαρμόζηται ακριβώς επ' αυτού.

Β'. Περισκελίς.

Η περισκελίς, κοπής της συνήθους, κατασκευάζεται εκ της αυτής του χιτώνος ερέας, φέρουσα παρ' εκατέραν των έξωθεν ραφών παράρραμα όμοιον των του χιτώνος.

Η περισκελίς κατασκευάζεται ευρεία, ανάλογος προς πάσαν ευκινησίαν κατά τας ασκήσεις, τον τροχάδην βηματισμόν και τον δρόμον.

Γ'. Χλαίνα.

Η χλαίνα κατασκευάζεται όμοια των του πεζικού με τας εξής διαφοράς.

A. Το περιλαίμιον, τα ακροχειρίδια και τα παραρράματα εισί μέλανα, τα δε κομβία όμοια των του χιτώνος.

Β. Τα επώμια παραλείπονται, επίσης και τα του περιλαιμίου κομβία.

Γ. Εκατέρωθεν της χλαίνης υπάρχουσιν έξωθεν θυλάκια κεκαλυμμένα διά τμημάτων ερέας, ων το πλάτος εστίν 8 υφεκατομέτρων, το δε μήκος κάτωθεν μεν 18 υφεκατόμετρα, άνωθεν δε 17 μετά παραρραμάτων,

Δ'. Τα ακροχειρίδια, συναπτόμενα μετά των χειρίδων, καταλήγουσιν έμπροσθεν εις γωνίαν αμβλείαν ως τα του χιτώνος· το πλάτος αυτών κατά τα άκρα είναι 9 υφεκατομέτρων, κατά δε την γωνίαν 12.

Α'. Κράνος.

Το κράνος περικαλύπτεται έξωτερικώς εξ ερέας μέλαινης, σύγκειται δε εκ του περικρανίου ANMΛKIΘH, του γείσσου ΑΒΔΚ και του καταυχενίου ΚΔΕΖΗ.

Την βάσιν του περικρανίου περιβάλλει ανάδημα ΑΝΘΗ εξ ερέας κυανού χρώματος, ως της του περιλαιμίου του χιτώνος, και πλάτος 2 υφεκατομέτρων.

Το γείσσον και το καταυχένιον περιχειλούνται διά ταινίας εκ της αυτής του αναδήματος ερέας, και πλάτους φαινομένου 7 υποχιλιομέτρων.

Το κράνος φέρει έμπροσθεν γλαύκα επί κλάδων δάφνης, ανάγλυφον εξ

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/277.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ελάσματος ορειχαλκού εκτύπου, και ύψους 4 1/2 υφεκατομέτρων. Επί της κορυφής προστίθεται ορειχαλκή κυρτή διαπνοή 2 υφεκατομέτρων διαμέτρου και ύψους 5 υποχιλιομέτρων διάτρυτος αστεροειδώς,δι' οπών 7.

Εις το κράνος προστίθεται παραγναθίς εκ δύο ταινιών εκ λεπτού στιλπνού και μέλανος σκύτους, πλάτους 1 1/2 ύφεκατο μέτρου, διασταυρουμένων επ' αλλήλων διά δύο κινητών δεσμών εκ του αυτού σκύτους. Η παραγναθίς κομβούται εκατέρωθεν του κράνους διά δύο ορειχάλκινων κομβίων, ως τα των ακροχειρίδων του χιτώνος, καταπίπτει δε επί του μέσου του γείσσου χωρίς ν' αποκρύπτη το ανάδημα.

Το ύψος του περικρανίου και αι ορίζουσαι αυτό καμπύλαι εν τε τη καταγραφή (profil) ως και τη κατά κρόταφον κατατομή εξάγονται εκ των διαστάσεων της κεφαλής, ως εν τη γεωμετρική κατασκευή του σχήματος καταφαίνεται.

Διαστάσεις του κράνους εξωτερικώς.

Διά περίμετρον

κεφαλής μήκος AH. πλάτος ET. ύψος κΚ.

0,52μ 0,189μ 0,149 0,110

0,53 0,193 0,152 0,113

0,54 0,197 0,155 0,115

0,55 0,200 0,157 0,117

0,56 0,204 0,160 0,119

Άπασαι αι λοιπαί διαστάσεις εισί κοιναί και αμετάβλητοι δι' όλα τα μεγέθη.

Το γείσσον έχει πλάτος εις το μέσον 5 υφεκατομέτρων, κλίνει δε κατά 115ο μοίρας από της βάσεως του περικρανίου. Του καταυχενίου η βάσις εστί παράλληλος της του αναδήματος και κατά 3 υφεκατόμετρα κάτωθεν αυτής.

Το γείσσον και καταυχένιον ενούνται κατά το μέσον του κράνους εις πλάτος 1 1/2 υφεκατομέτρου. Το εν τοις πίναξι κράνος διεγράφη εις φυσικόν μέγεθος διά περίμετρον κεφαλής 54 υφεκατομέτρων.- Το κράνος φέρεται κατά τον άξονα του σώματος, κλίνον μόνον προς τα όπισθεν ούτως, ώστε του γείσσου η μεν βάσις ΒΝ να η οριζόντιος η δε γραμμή AB να κλίνη κατά 450 μοίρας από του οριζοντίου.

Τελευταία διάταξις

Έκτος των ασκήσεων και παρατάξεων απαγορεύεται τοις μαθηταίς η χρήσις εξαρτύσεως και το φέρειν την σπαθολόγχην η ξιφολόγχην (αναλόγως του εν χρήσει αυτών οπλισμού),

Επιτρέπεται τοις προγυμνασταίς, υπαξιωματικοίς της εφεδρείας του

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/278.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στρατού, ίνα μόνον κατά τας ώρας των ασκήσεων φέρωσι την στρατιωτικήν στολήν του βαθμού των κανονικώς. Η επί τούτω επίβλεψις ανετέθη εις τα κατά τόπους φρουραρχεία και την χωροφυλακήν.

Εν Αθήναις τη 25 Νοεμβρίου 1884.

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Δ.Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Σελ. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/279.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

59

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1884 (=  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1885)

(Β. Διάταγμα / 31 Αυγούστου 1885)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Ζυγομαλάς

Περί τροποποιήσεως του από 23 Ιουνίου 1884 προγράμματος των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. BΑΣΙΛΕΥΣ TΩN ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1, 2, 7-16, 64, 69-81 του B, διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων και την έκθεσιν της επί τούτω καταρτισθείσης υπό του επί των Εκκλησιαστικών Υπουργείου επιτροπείας εκ των γυμνασιαρχών των Αθηνών και άλλων καθηγητών'

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διατάσσομεν τάδε'

Το διά του από 23 Ιουνίου 1884 ορισθέν πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων υφίσταται τας ακολούθους τροποποιήσεις.

Εν τη 4', τάξει του γυμνασίου

Ελληνικά. Μεταφέρονται εις το δεύτερον εξάμηνον τα απομνημονεύματα του Ξενοφώντος και εισάγονται αντί τούτων εις το πρώτον μέρη των Ελληνικών του αυτού συγγραφέως, μη διδασκόμενα εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις. (Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 60 σελίδων της εκδόσεως Teubner).

Θρησκευτικά. Διδάσκεται, η λειτουργική και το έκτον μέρος της χριστιανικής ηθικής (ώραι 2 καθ' εβδομάδα).

Μαθηματικά. Προστίθενται ασκήσεις εις λύσιν αριθμητικών ζητημάτων.

Λατινικά. Διδάσκονται Κορνηλίου Νέπωτος βίοι κατ' εκλογήν, ουχί δε

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 108/31 Αυγούστου 1885.

Σελ. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/280.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ωρισμένοι βίοι ως μέχρι τούδε κατά δε το β' εξάμηνον και μύθοι του Φαιδρού, αν εγκρίνη ο αρμόδιος καθηγητής. (Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 18 σελίδων, ώραι δε καθ' εβδομάδα 4).

Φυσική Ιστορία. Διδάσκεται εφεξής Ζωολογίας το γενικόν μέρος και εκ του ειδικού τα κυριώτερα.

Ιστορία. Διδάσκεται μεν κατά το μέχρι τούδε πρόγραμμα, αλλ' επί δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

Γεωγραφία. Γεωγραφία των ιστορουμένων εν τη τάξει ταύτη εθνών επί μίαν ώραν καθ3 εβδομάδα.

Εν τη B', τάξει τον γυμνασίου

Ελληνικά. Εντός του A' εξαμήνου διδάσκεται, συντακτικού συνέχεια και τέλος μετ' επανάληψιν του εν τη A' τάξει διδαχθέντος μέρους, μετά ταύτα δε Ελληνική γραμματολογία (Ιστορία της Ιστοριογραφίας εκτενέστερον μεν πως μέχρι και του Ξενοφώντος, επιτομώτερον δε τα μετά τούτον).

Θρησκευτικά. Διδάσκεται ερμηνεία της καινής Διαθήκης και μετ' αυτήν τα κεφαλαιωδέστερα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας (ώραι 2 καθ' εβδομάδα),

Λατινικά. Διδάσκεται Καίσαρος be bello gallico η de bello civili και Κ, Κούρτιος κλπ. (Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 20 σελίδων' ώραι καθ' εβδομάδα 4).

Ιστορία. Διδάσκεται μεν κατά το μέχρι τούδε πρόγραμμα' άλλα επί δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

Γεωγραφία. Γεωγραφία των ιστορουμένων εν τη τάξει ταύτη εθνών' επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα,

Εν τη Γ', τάξει του γυμνασίου

Ελληνικά. Συνδιδάσκεται και η Ελληνική Γραμματολογία (Ιστορία του έπους, του μέλους και των Αττικών ρητόρων ώρα μία καθ' εβδομάδα, λαμβανομένων εκ των προς ερμηνείαν συγγραφέων ωρισμένων).

Θρησκευτικά. Ερμηνεία του Ευαγγελίου, ώρα μία καθ' εβδομάδα (τω Σαββάτω).

Λατινικά. Διδάσκεται εφεξής πρώτον μεν Σαλλουστίου bellum Catilinarium και bellum lugurthinum (πλην των προοιμίων), είτα δε και Κικέρωνος in Catilinam I, in Antonium II, in Verrem IIII s. de signis, prò Sentio, pro lege Manilla, pro Archia poeta, de senectute, de amicitia· Οβιδίου δε μεταμορφώσεις κατ' εκλογήν (τω β' εξαμήνω). Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 30 σελίδων.

Φυσική. Διδάσκονται, τα πέντε πρώτα βιβλία του εγκεκριμένρυ εγχειριδίου.

Ιστορία. Διδάσκεται μεν κατά το μέχρι τούδε πρόγραμμα, αλλά μετά γεωγραφικής εισαγωγής εις τας χώρας των ιστορουμένων εθνών.

Σελ. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/281.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν τη Δ', τάξει του Γυμνασίου

Ελληνικά. Συνδιδάσκεται και Ελληνική γραμματολογία (Ιστορία της δραματικής ποιήσεως και εκ της ιστορίας της φιλοσοφίας'τα περί Σωκράτους, Πλάτωνος και Αριστοτέλους, μετά δε ταύτα επιτομώτατα ιστορία της Ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Αλεξανδρινοίς και Βυζαντινοίς χρόνοις)' ώρα μία καθ' εβδομάδα, λαμβανομένη εκ των προς ερμηνείαν συγγραφέων ωρισμένων,

Λατινικά, Διδάσκονται εφεξής· Κικέρωνος λόγοι pro Sulla, pro Ligario, pro Milone και το de Oratore. Λιβίου Βιβλ, Ι, II, XXI, XXII, Τακίτου Vita Agricolae, Βιργιλίου Αινειάδος Βιβλ. II, IV, VI και IX. Ορατίου ωδαί κατά το εν ισχύι πρόγραμμα' (κατά το α' εξάμηνον εναλλάξ εις των πεζών και Βιργίλιος, κατά δε το δεύτερον εναλλάξ Οράτιος και ανάγνωσις εκ του Ιουστίνου και έκ του de viris illusrtibus urbis Ronae Lhomond. Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 10 σελίδων πλην της αναγνώσεως.

Ιστορία. Κατά το μέχρι τούδε πρόγραμμα, αλλά μετά γεωγραφικής εισαγωγής, Δεν διδάσκεται εφεξής το μάθημα της χημείας, αλλ' υποχρεούνται οι μαθηταί ν' ακούωσι τα της Γ' τάξεως ιερά κατά την αυτήν ώραν,

Εν τη Α', τάξει του Έλλην. σχολείου

Ελληνικά. Εξαλείφονται τα αστεία του Ιεροκλέους και οι χαρακτήρες του Θεοφράστου, αντί δε τούτων εισάγονται μέρη πρόσφορα εκ της μυθολογίας του Απολλοδώρου κτλ. (Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 20 σελίδων)· ορίζονται δε προς ερμηνείαν μεν κτλ. καθ' εβδομάδα ώραι 9, προς ορθογραφικάς ασκήσεις ώραι 3 και προς ανάγνωσιν των οριζομένων εν τω προγράμματι τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών ώραι δυο,

Εν τη B', τάξει τον Ελλην. σχολείου

Ελληνικά. Περιορίζεται το ποσόν των σελίδων εις 30 από 40' ορίζονται δε δύο προσθέτως καθ' εβδομάδα ώραι εις ασκήσεις ορθογραφικάς, περιοριζόμενων των διά την ανάγνωσιν τεμαχίων νεοελληνικών συγγραμμάτων εις δύο καθ' εβδομάδα ώρας,

Μαθηματικά. Προστίθενται ασκήσεις εις λύσιν αριθμητικών προβλημάτων.

Γαλλικά. Περιορίζονται αι καθ' εβδομάδα ώραι προς διδασκαλίαν των Γαλλικών εις δύο ώρας από τριών.

Διδάσκεται δε εν τω μέλλοντι επί μίαν καθ' εβδομάδα ώραν και η καλλιγραφία,

Εν τη Γ", τάξει του Ελληνικού σχολείου Ελληνικά. Ορίζονται δύο προσθέτως ώραι καθ' εβδομάδα εις ασκήσεις

Σελ. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/282.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ορθογραφικάς, περιορίζονται δε αι διά την ανάγνωσιν νεοελληνικών συγγραμμάτων ώραι εις δύο από τεσσάρων,

Μαθηματικά. Διδάσκεται επανάληψις της αριθμητικής μετ' εφαρμογής εις λύσιν συνθέτων προβλημάτων επί ώρας δύο καθ' εβδομάδα και γεωμετρία επί μίαν καθ' εβδομάδα ώραν,

Γεωγραφία. Αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας της γεωγραφίας ορίζονται εις δύο,

Λατινικά. Διδάσκεται της Λατινικής Γραμματικής το τυπικόν ολόκληρον, πλην των ανωμάλων ονομάτων και ρημάτων.

Κατά τα άλλα διατηρείται εν πλήρει ισχύι το διά του από 23 Ιουνίου 1884 Β, διατάγματος ορισθέν πρόγραμμα.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1885

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Σ. Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Α, Α. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

Α. Α. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/283.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

60

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Εγκύκλιος 12650/28 Σεπτεμβρίου 1885)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Ζυγομαλάς

Αριθ. πρωτ. 12650

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί στρατιωτικών ασκήσεων.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ /

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους κ. κ. Γυμνασιάρχας του Κράτους

Επειδή κατ' αυτάς πρόκειται να παρουσιασθή προς υμάς ο επιτετραμμένος τας στρατιωτικάς ασκήσεις εν τω υφ' υμάς Γυμνασίω αξιωματικός, προσκολληθείς διά τούτο εις την υπηρεσίαν του Υπουργείου της Εκπαιδεύσεως, σπεύδομεν να διαβιβάσωμεν υμίν τα εξής·

Εάν την μεν δ', τάξιν αποτελώσιν εξ ολοκλήρου ησκημένοι από του παρελθόντος έτους μαθηταί, την δε γ', ανάσκητοι, όπως όσω το δυνατόν, αποσπάσωμεν ολιγωτέρους υπαξιωματικούς προγυμναστάς από του στρατού, ει δυνατόν, κανονίσατε τας ώρας των μαθημάτων ούτως εν τω προγράμματι ώστε εις άλλας ημέρας ν' ασκώνται της γ', και εις άλλας της δ', τάξεως οι μαθηταί, έως ου προαχθέντες οι πρώτοι αποτελέσωσιν εν τμήμα μετά των δευτέρων. Εάν όμως, είτε εις την δ', υπάρχωσιν ανάσκητοι, είτε εις την γ', ησκημένοι, τότε κανονίσατε δι' όλους τας αυτάς δις καθ' εβδομάδα ημέρας και ώρας, φροντίζοντες πάντοτε να διατίθηται εις εκάστην άσκησιν 1 1/2 τουλάχιστον ώρα, υπολογιζόμενη από της στιγμής, καθ' ην τεθώσιν εις γραμμήν οι μαθηταί, μέχρι της στιγμής, καθ' ην διαλύθώσι. Δια δε τας ημέρας καθ' ας ο καιρός δεν επιτρέπει την εν υπαίθρω άσκησιν, ορίσατε μίαν των αιθουσών του Γυμνασίου προς θεωρητικήν ανάπτυξιν του μαθήματος τούτου υπό του αξιωματικού, κατά τας οδηγίας τας οποίας θα λάβη περί τούτου αυτός ακολούθως.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Β', σ. 75-76.

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/284.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ως γνωστόν υμίν, ο νόμος κατέστησε το στρατιωτικόν μάθημα υποχρεωτικόν εις τα Γυμνάσια του Κράτους. Έπεται άρα εκ τούτου ότι ο διδάξων αυτό αξιωματικός, ίνα καταστή δικαίως υπεύθυνος, πρέΛεϊ περί τε την έπιβολήν των ποινών και την βαθμολογίαν να έχη όλα τα,δικάιώμίχτα, τα οποία έχει και έκαστος των άλλων Καθηγητών εις το ίδιον μάθημα. Προλαμβάνομεν όμως να συστήσωμεν εις την προσοχήν υμών ότι,'καίτοι φρονούμεν ότι ο αξιωματικός έχει την συναίσθησιν του λεπτού και σπουδαίου έργου ο αναλαμβάνε., προς τους μαθητάς, ως ειθισμένος όμως εις άλλου κύκλου την διάφορον κατάστασιν, ενδέχεται να τιμωρή κατά τρόπον βλάπτοντα της τιμωρίας τον παιδαγωγικον σκοπόν, και διά τούτο, έως ου εξοικειωθή και γνωρίση τας διαθέσεις και τον χαρακτήρα των μαθητών, ασκείτε την δέουσαν επίβλεψιν. Εάν κατά την κρίσιν υμών τιμωρή ανίσως και υπέρ το μέτρον, εάν προ των μαθητών δεν τηρή θέσιν και δεν μεταχειρίζεται γλώσσαν ευπρεπή, εάν τέλος πάντων και κατά τας ασκήσεις και εκτός αυτών συμπεριφέρεται προς τους μαθητάς κατά τρόπον μη τηρούντα αμείωτον το γόητρον και την υπεροχήν του αξιώματος του, και μη παρέχοντα το παράδειγμα των εντυπώσεων, ας η πολιτεία διά του θεσμού τούτου προτίθεται να εμποιήση τοις μαθηταίς, επειδή κατά τον νόμον, ως διδάσκων μάθημα υποχρεωτικόν, ανήκει εις τον κύκλον των Καθηγητών, απευθύνετε κατ' ιδίαν τας δέουσας συμβουλάς και συστάσεις, ως εις πάντα Καθηγητήν. Εις περίπτωσιν δε καθ' ην δεν φαίνεται πρόθυμος να συμμορφωθή, ανακοινώσατε ημίν τούτο αμέσως διά τα περαιτέρω. Δέον όμως να έχητε υπ' όψιν πάντοτε ότι το στρατιωτικόν έργον, έχον ανάγκην πειθαρχίας και τάξεως εν μείζονι η τα άλλα μαθήματα βαθμώ και προτιθέμενον τα παρ' εκάστω ερριζωμένα ιδιώματα να υπόταξη και αφομοίωση προς ένα κοινόν τύπον, το δυσκολώτατον τούτο έργον φέρει εις πέρας δι' ύφους, γλώσσης και μεθόδου εντόνου και αύστηρας. .

Προς τον διοικητήν του αυτόθι εδρεύοντος πεζικού, διατεταγμένον η διαταχθησόμενον παρά του επί των Στρατιωτικών Υπουργού να παράσχη υμίν τους απαιτουμένους υπαξιωματικούς προγυμναστάς, αποταθήτε περί τούτου εγκαίρως. Η αναλογία 10-15 μαθητών εις έκαστον προγυμναστήν θα οδηγήση υμάς να ζητήσητε όσων κυρίως έχετε ανάγκην. Ιδιαίτατα δε συνιστώμεν υμίν, και o αξιωματικός είναι εις θέσιν να σάς φώτιση εις τούτο, όπως οι υπαξιωματικοί ούτοι προ παντός ήναι άνθρωποι ηθικοί. Συστήσατε δε εις τους μαθητάς προς μεν τους υπαξιωματικούς να φέρωνται κατά τας ασκήσεις μετά της απαιτουμένης ευπειθείας, προς δε τον αξιωματικόν εν πάση στιγμή ν' αποδίδωσι τον κεκανονισμένον στρατιωτικόν χαιρετισμόν.

Εν Αθήναις τη 28 Σεπτεμβρίου 1885

Ο Υπουργός A.A. ΖΥΓΟΜΑΑΑΣ

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/285.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

61

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Εγκύκλιος 16517/20 Νοεμβρίου 1885)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Κοντογούρης

Αριθ. πρωτ. 16517.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί αναβολής των στρατιωτικών ασκήσεων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους εκτός της πρωτευούσης γυμνασιάρχας.

Αι σοβαραί περιστάσεις, υφ' ας σήμερον διατελεί το έθνος, μη επιτρέπουσαι τον διορισμόν αξιωματικών διά τας στρατιωτικάς ασκήσεις των μαθητών των εκτός της πρωτευούσης Γυμνασίων του Κράτους, μας αναγκάζουσι να αναγγείλωμεν υμίν, ων τίνες απηύθυναν τω Υπουργείω έγγραφα αφορώντα ακριβώς εις τας στρατιωτικάς ασκήσεις, ότι αύται αναβάλλονται μέχρις ου αρθώσιν οι μνημονευθέντες σοβαροί αντιπίπτοντες λόγοι. Είνε δε περιττόν να είπωμεν υμίν, ότι μετά την επίσημον ταύτην αναβολήν των στρατιωτικών ασκήσεων επάναγκες καθίσταται να μεταρρυθμισθή το ωρολόγιον της διδασκαλίας εν τοις καθ' υμάς γυμνασίοις επί το λυσιτελέστερον.

Εν Αθήναις, τη 20 Νοεμβρίου 1885.

Ο Υπουργός A, ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Β', σ. 80.

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/286.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

62

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Β. Διάταγμα / 12 Φεβρουαρίου 1886)

Κυβέρνηση θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Κοντογούρης

Περί γενικού επόπτου των στρατιωτικών ασκήσεων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του ΑΡΙΘ' νόμου της 31 Μαρτίου 1883 περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών, διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Χάριν της απανταχού του Κράτους στρατιωτικής παιδεύσεως των μαθητών διορίζεται διαρκής γενικός επόπτης, κεκτημένος τας τε αναγκαίας στρατιωτικάς γνώσεις και την πρακτικήν ικανότητα εις διεύθυνσιν ασκουμένων εις τα όπλα μαθητών.

Άρθρον 2. Έργον αυτού είναι να εξελέγχη πάσαν διά του γυμνασιάρχου προς το Υπουργείον της Εκπαιδεύσεως απευθυνομένην υπό των εν εκάστω γυμνασίω επιτετραμμένων αξιωματικών, ανθυπασπιστών η υπαξιωματικών αίτησιν η σκέψιν, σχέσιν έχουσαν προς το έργον των ασκήσεων, να κανονίζη την καθόλου και εν εκάστω γυμνασίω· στρατιωτικήν εργασίαν και πρόοδον, να επισκέπτηται τη συναινέσει του Υπουργού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αυτοπροσώπως οιονδήποτε γυμνάσιον ήθελε κρίνει έχον ανάγκην της παρουσίας αυτού, υπέχων λόγον προς τον Υπουργόν της Εκπαιδεύσεως, προς ον: τακτικώς υποβάλλει αναφοράν. Έργον αυτού προσέτι είναι να παρίσταται και δρα αυτοπροσώπως επί της πρακτικής και θεωρητικής στρατιωτικής παιδεύσεως των εν Αθήναις γυμνασίων, συνυπογράφων μετά του συλλόγου των καθηγητών το επίσημον πρακτικόν, το κανονίζον τα επί απολύσει η προβιβασμώ γενικά αποτελέσματα.

Άρθρον 3. Προς τον επόπτην, αιτούντα, παραδίδεται υφ' οιασδήποτε άλλης αρχής ατακτήσας και συλληφθείς μαθητής, φέρων την στρατιωτικήν αυτού ενδυμασίαν, οσάκις η πράξις, δι' ην συνελήφθη, φέρουσα ελαφρόν χαρακτήρα τιμωρείται κατά τους ισχύοντας νόμους διά των σχολικών ποινών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 44/17 Φεβρουαρίου 1886.

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/287.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. Ο γενικός επόπτης υποχρεούται να φέρη την κεκανονισμένην διά τους μαθητάς στρατιωτικήν ενδυμασίαν επί τη εξής διαφορά  α') εφ' εκάτερον άκρον του περιλαιμίου επί κυανής ερέας φέρει γλαύκα και επώμια εκ σειριτίων περιεστραμμένων, χρώματος μαύρου' β') η περισκελίς εφ' εκατέρα της ραφής φέρει εξ ερέας κυανής ταινίαν, πλάτους 2 εκατοστομέτρων, και γ') ο πιλίσκος επί της πρώτης στεφάνης έχει ως διακριτικά παράσημα 4 ταινίας χρυσάς μικρών διαστάσεων. Επιτρέπεται δε αυτώ να φέρη κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας αυτού και ξίφος, ου το είδος ορισθήσεται δι' Υπουργικής διαταγής.

Άρθρον 5. Ο γενικός επόπτης, διοριζόμενος διά Β, διατάγματος, θέλει λαμβάνει, έως της εκδόσεως του προσήκοντος νόμου αμοιβήν διακόσιων δραχμών κατά μήνα εκ του εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου της Εκπαιδεύσεως κεφ. 3, άρθρ. 15; § θ'.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη ι2 Φεβρουαρίου 1886.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών

A. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/288.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

63

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

(Εγκύκλιος 5091/30 Απριλίου 1886)

Κυβέρνηση Δ. Βάλβη Υπουργός Μ. Βενιζέλος

Αριθ. πρωτ. 5091.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οι μαθηταί της τετάρτης τάξεως Γυμνασίου δεν υποχρεούνται να εξετασθώσιν εις τα ιερά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους Γυμνασιάρχας του Κράτους.

Ο Γυμνασιάρχης του εν Πειραιεί Γυμνασίου απηύθυνεν ημίν το ερώτημα, αν οι μαθηταί της ανωτέρας τάξεως του Γυμνασίου υποχρεούμενοι κατά το από 31 Αυγούστου 1885 Βασιλικόν Διάταγμα να ακουωσι μόνον του μαθήματος των ιερών μετά των της τρίτης τάξεως μαθητών είναι ανάγκη να εξετασθώσιν επ' αυτού και να βαθμολογηθώσι κατά την απολυτήριον εξέτασιν. Αποκρινόμενοι λοιπόν εις το ερώτημα τούτο λέγομεν ότι και κατά το πνεύμα και κατά το γράμμα του μνημονευθέντος διατάγματος οι μαθηταί της τετάρτης τάξεως δέον να απαλλαγώσι της υποχρεώσεως ταύτης· διότι πλην του ότι, εξετάσθησαν επί του μαθήματος αυτού κατά τας εξετάσεις, ας υπέστησαν εν τη τρίτη τάξει, είνε και λίαν ισχυρός ο λόγος, ότι, αφ' ου κατά τα καθημερινά μαθήματα ακούουσι μόνον, όπερ υποδηλοί ότι δεν εξετάζονται, έπεται κατά μείζονα λόγον ότι δεν υποχρεούνται κατά τας γενικάς εξετάσεις εις τούτο.

Εν Αθήναις, τη 30 Απριλίου 1886.

Εντολή του Υπουργού Ο Γενικός Γραμματεύς

Θ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Β', σ. 94-95.

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/289.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

64

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Β, Διάταγμα /29 Σεπτεμβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Περί μεταβολής εν τω Β. διατάγματι της 31 Αυγούστου 1885

περί τον προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις

διδασκομένων μαθημάτων;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων νόμου της 31 Δεκεμβρίου 1836 και τα περί κανονισμού του προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων Ημέτερα διατάγματα της 23 Ιουνίου 1884 και της 31 Αυγούστου 1885'

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Οι μαθηταί της Δ' τάξεως του γυμνασίου διδάσκονται επί μίαν καθ' εβδομάδα ώραν το μάθημα της χημείας, απαλλασσόμενοι της υποχρεώσεως να συνδιδάσκωνται το μάθημα των Θρησκευτικών μετά των μαθητών της Γ' τάξεως.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 29 Σεπτεμβρίου 1886.

Εν Ονόματι του Βασιλέως To Υπουργικόν Συμβουλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ, Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 270/1 Οκτωβρίου 1886. 19

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/290.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

65

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Εγκύκλιος 13621/3 Οκτωβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Αριθ. πρωτ, 13621.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί κοινοποιήσεως τον ανωτέρω Διατάγματος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους κ,κ. Γυμνασιάρχας.

Γνωστόν ποιουμεν υμίν ότι διά Βασ. Διατάγματος τη 29 του Σεπτεμβρίου εκδοθέντος και τη α' του ήδη αρξαμένου καταχωρισθέντος εν τω υπ' αριθ. 270 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οι μαθηταί της Δ' τάξεως του Γυμνασίου διδάσκονται επί μίαν καθ' εβδομάδα ώραν το μάθημα της Χημείας απαλλασσόμενοι της υποχρεώσεως να συνδιδάσκωνται το μάθημα των θρησκευτικών μετά των μαθητών της Γ' τάξεως.

Όθεν εντελλόμεθα Υμίν ίνα συμφώνως προς ταύτα και προς τα περί κανονισμού του προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και Γυμνασίοις Βασ. Διατάγματα κανονίσητε τας ώρας της διδασκαλίας εν τω κατά το παρόν σχολικόν έτος συνταχθέντι προγράμματι.

Εν Αθήναις, τη 3 Οκτωβρίου 1886.

Ο Υπουργός Π. MANΕTAΣ.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Β', σ. 104.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/291.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

66

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1886

(Απόφαση 16209/31 Οκτωβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Αριθ. 16209

Ι

Περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της 31 Δεκεμβρίου 1836, τα άρθρα 7-12 του ψηφίσματος της Προσωρινής Κυβερνήσεως της 6 Δεκεμβρίου 1862 του ΑΡΙΘ' νόμου περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων της 31 Μαρτίου 1883 και το άρθρ, 1 του περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως Β. διατάγματος της 4 Σεπτεμβρίου 1882 αποφασίζομεν και διατάσσομεν'

Το πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από της χειμερινής εξαμηνίας του σχολικού έτους 1888-1889 ως έπεται.

Πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τη A' τάξει.

Ελληνική γλώσσα. Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων α') εκ των Αισωπείων μύθων (άνευ των επιμυθίων) β') εκ της Απολλοδώρου βιβλιοθήκης γ') εκ των Πλουτάρχου αποφθεγμάτων δ') εκ των Διογένους του Λαερτίου βίων ε') εκ της Αιλιανού ποικίλης ιστορίας ς') εκ των Αθηναίου Δειπνοσοφιστών και ζ') εκ του Ανθολογίου του Στοβαίου (πόσον σ, 30). Γραμματικής το τυπικόν μετ' ολιγίστων γενικών κανόνων και συντακτικού τα στοιχειωδέστατα. Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης περιόδου και εκάστης παραγράφου. - Ασκήσεις ορθογραφικαί και εφαρμογή των

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 302/4 Νοεμβρίου 1.886.

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/292.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δεδιδαγμένων κανόνων και τύπων της γραμματικής. Καθ' εβδομάδα ώραι 8. Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών.- Ανάπτυξις των διδασκομένων. - Συμπλήρωσις και σύνθεσις φράσεων της γραφομένης γλώσσης από στόματος και επί του πίνακος. Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων  Ώραι 4. Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης,  Ώραι 2, Μαθηματικά. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική μέχρι των κλασμάτων  Ώραι 4.

Γεωγραφία. Τα στοιχειωδέστατα της μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας, τα αναγκαιούντα προς κατανόησιν της γεωγραφίας της Ευρώπης. Γεωγραφία της Ευρώπης (η της Ελλάδος κατ' έκτασιν). Οδηγίαι προς ανάγνωσιν και σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων. Ασκήσεις εις σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων από μνήμης  Ώραι 2.

Ιστορία. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος   Ώραι, 2.

Καλλιγραφία και ιχνογραφία  Ώραι 3.

Γυμναστική  Ώραι 3.

Εν τη Β' τάξει.

Ελληνική γλώσσα. Ερμηνεία Ξενοφώντος Κύρου αναβάσεως μερών κατ' εκλογήν (ποσόν 40 σελίδες), Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης περιόδου και εκάστης παραγράφου. Γραμματική: Επανάληψις του τυπικού και μετά ταύτα το τεχνολογικόν και το ετυμολογικον και συντακτικού στοιχειώδεις κανόνες. Ασκήσεις ορθογραφικαί .. Ώραι 9.

Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος B. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884, ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών. - Εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδει,ξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης. Απλαί εκθέσεις θέμα έχουσαι την επιτομήν δεδιδαγμένου τεμαχίου νεωτέρου Έλληνος συγγραφέως, οριζομένου υπό του διδασκάλου, γραφόμεναι δε κατ' οίκον υπό των μαθητών. - Απαγγελία και αποστήθισις ποιημάτων   Ώραι 2.

Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία της καινής διαθήκης. Ώραι2.

Μαθηματικά. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική. Επανάληψις των δεδιδαγμένων. Περί συμμιγών αριθμών, περί δεκαδικών κλασμάτων, περί αναλογιών, περί του δεκαδικού συστήματος των μέτρων και σταθμών και περί των άλλων εν τω εμπορίω συνήθων συστημάτων   Ώραι 3.

Φυσιογνωσία. Στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής ιστορίας  Ώραι 2.

Γεωγραφία. Επανάληψις και ανάπτυξις των στοιχείων της γεωγραφίας και των οδηγιών προς ανάγνωσιν και σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων, Συνέχεια της γεωγραφίας της Ευρώπης (εκτενέστερον η της Ελληνικής χερσονήσου,

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/293.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

πλην της Ελλάδος). Σχηματογραφία πινάκων γεωγραφικών από μνήμης   Ώραι 2.

Ιστορία. Σκηνογραφίαι της αρχαίας και νέας Ελληνικής ιστορίας. Βίοι επιφανών Ελλήνων επί της τουρκοκρατίας και της επαναστάσεως  Ώραι 2.

Γαλλική γλώσσα. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής. - Ερμηνεία απλών φράσεων και διηγηματίων. Γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Εκ της γραμματικής οι κανόνες της προσφοράς, οι τύποι των άρθρων και τα αριθμητικά. , - Απλούσταται φράσεις διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκόμεναι. Απομνημόνευσις λέξεων   Ώραι 3.

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία   Ώραι 2.

Ώραι 3.

Εν τη Γ' τάξει.

Ελληνική γλώσσα. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν των Ελληνικών και της Κύρου παιδείας του Ξενοφώντος και εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, 6 του Θεμιστοκλέους η του Αριστείδου. (Ποσόν σελ. 40 της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner), Γραμματικής επανάληψις των δεδιδαγμένων, το ετυμολογικόν κατ' έκτασιν. Στοιχεία συντάξεως. Ασκήσεις ορθογραφικαί και θέματα απλά  Ώραι 9.

Ανάγνωσις των διά του Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων διά την γ' τάξιν τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών. - Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων, εφαρμογή γραμματικών κανόνων, ως εν τη B' τάξει. Απαγγελία και αποστήθησις ποιημάτων. Ώραι 2.

Θρησκευτικά. Κατήχησις  Ώραι 2.

Μαθηματικά. Έπανάληψις των δεδιδαγμένων της αριθμητικής και τα περί μεθόδων. Στοιχεία γεωμετρίας Ώραι 3.

Φνσιογνωσία. Στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής, της χημείας και της κοσμογραφίας   Ώραι 2.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ασίας, 'Αφρικής, Αμερικής και της Ωκεανίας, Σχηματογραφία γεωγραφικών πινάκων από μνήμης  Ώραι 2.

Ιστορία. Επίτομος ιστορία του Ελληνικού έθνους και τα σπουδαιότατα γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας   Ώραι 3.

Λατινική γλώσσα. Ανάγνωσις, γραφή, ερμηνεία φράσεων εξ αναγνωσματαρίου. Γραμματικής το τυπικόν πλην των ανωμάλων ρημάτων , , Ώραι 3.

Γαλλική γλώσσα. Ανάγνωσις και γραφή. Γραμματικής το τυπικόν μετά των στοιχειωδέστατων κανόνων αι αντωνυμίαι και τα βοηθητικά ρήματα. Ερμηνεία διηγηματίων απλών, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απαγγελία και απομνημόνευσις απλούστατων ποιηματίων και απλών φράσεων διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκομένων.   Ώραι 2.

Καλλιγραφία   Ώραι 1.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/294.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γυμναστική   Ώραι 3.

Πρόγραμμα των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων.

Εν τη A' τάξει,

Ελληνική γλώσσα. Συγγραφείς: Ξενοφών, Ισοκράτης, Λυσίας, Λουκιανός.- Ξενοφώντος απομνημονεύματα.- Κατάτό Β' έξάμηνον: 'Ισοκράτους προς Νικοκλέα, 6 Νικοκλής, ο Αρχίδαμος, ο περί ειρήνης η συμμαχικός, ο Ευαγόρας, ο Πλαταϊκός. Λυσίου ο κατά Ερατοσθένους, Δήμου καταλύσεως απολογία, ο υπέρ Μαντιθέου, ο κατά Νικόμαχου, ο υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων, ο κατά Αγοράτου, ο υπέρ του αδυνάτου. (Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 80 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner).- Ανάγνωσις εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος, και των νεκρικών διαλόγων, ενυπνίου, Χάρωνος η επισκοπούντων του Λουκιανού*. - Εφαρμογή της γραμματικής· συντακτικον μετ' εφαρμογής  Ώραι 10.

Θέματα και εκθέσεις  Ώραι 2.

Θρησκευτικά. Ερμηνεία των περικοπών του Ευαγγελίου των περιεχουσών την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού   Ώραι., 2.

Μαθηματικά, θεωρητική αριθμητική, πλην των περί τετραγωνικής και κυβικής ρίζης. (Το κεφάλαιον περί των πρώτων αριθμών και η θεωρία των περιοδικών δεκαδικών κλασμάτων δύνανται να διδάσκωνται μετά το πέρας της διδασκαλίας της λοιπής αριθμητικής)  Ώραι 3,

Λατινική γλώσσα. Ερμηνεία εκ των βίων του Κορνηλίου Νέπωτος κατ' εκλογήν. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 20 σελίδων της εκδόσεως Teubner), Γραμματική μέχρι του ετυμολογικού, θεματογραφικαί ασκήσεις. Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων Ώραι 3.

Γαλλική γλώσσα. Ερμηνεία των διά του Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 διά την A' τάξιν του γυμνασίου ορισθέντων τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών.- Επανάληψις και συμπλήρωσις του τεχνολογικού μετ' εφαρμογής δι' απλούστατων γραπτών γυμνασμάτων, άτινα θ' απαγγέλλωσιν οι μαθηταί και θα γράφωσιν επί του πίνακος γαλλιστί υπαγορευομένου του ελληνικού κειμένου υπό του καθηγητού  Ώραι 3.

Φυσική Ιστορία. Η ζωολογία  Ώραι 2.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ελλάδος και των Ελληνικών χωρών κατ' έκτασιν   Ώραι 2.

Ιστορία. Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών και του Ελληνικού έθνους μέχρι; του θανάτου Αλεξάνδρου του μεγάλου  Ώραι.. 3.

Γυμναστική  Ώραι 3.

Σελ. 294
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 275
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  το δε ισαρίθμους κομβιοδόχας, ων η ανατομή εστί περιερραμένη εκ της αυτής ερέας,

  Τα κομβία προσράπτονται κατά 3 υφεκατόμετρα από του χείλους του προστερνίου, το δε άκρον;των κομβιοδοχών απέχει 15 υποχιλιόμετρα από του ετέρου χείλους,

  Η ράχις σύγκειται εξ ενός τμήματος, μεταξύ δε αυτής και των προστερνίων προσαρμόζονται τα πλευρά διά ραφής κατερχόμενης από της μασχάλης.

  Το περιλαίμιον κλείεται όσον ενεστιν άνωθεν ως το των χιτώνων του στρατού, αλλ' επικάμπτεται επί του χιτώνος έχον πλάτος έμπροσθεν 7 υφεκατομέτρων και περατούμενον κατ' ορθήν γωνίαν.

  Αι πτέρυγες (ποδιαί) σχηματίζονται διά των επεκτάσεων των προστερνίων, των πλευρών της ράχεως, άνευ ραφής κατά την ζώνην (άνευ μέσης).

  Το τελευταίον προς τα κάτω κομβίον τίθεται εις το ύψος του ζωστήρος επερειδομένου τοις ισχίοις.

  Το μήκος των πτερύγων είναι το 1/2 του μήκους των προστερνίων (από της ενετής (κόπιτσας) του περιλαιμίου μέχρι του κατωτέρου κομβίου.)

  Προς εφαρμογήν των κομβίων διαιρείται το μήκος του προστερνίου εις εννέα ίσα μέρη, προσράπτονται δε τα λοιπά 4 κομβία επί των διαιρέσεων 1, 3, 5 και 7. Τοιουτοτρόπως το πρώτον άνωθεν κομβίον απέχει της ενετής του περιλαιμίου κατά το ήμισυ της αποστάσεως των κομβίων απ' αλλήλων.

  Εις τας πτέρυγας της ράχεως επί των ραφών προσράπτονται 4 κομβία (ως τα των προστερνίων), εξ ων τα δύο άνωθεν εις το ύψος του κάτω χείλους του ζωστήρος, και εις απόστασιν μεταξύ των 14 υφεκατομέτρων, τα δε κάτωθεν επί των από των πρώτων κατερχομένων δύο χηλών και εις απόστασιν 3 ύφεκατομέτρων από του χείλους των πτερύγων· το μέγιστον πλάτος των χηλών είναι 4 υφεκατομέτρων,

  Το μήκος των χειρίδων είναι τοιούτον, ώστε του μαθητού τεταμένους έχοντος τους βραχίονας οριζοντίως, το άκρον των χειρίδων ν' αφικνήται εις το χειρός και βραχίονος άρθρον, η δε πυγμή να δύνηται διελθείν διά του κατωτέρου ανοίγματος της χειρίδος.

  Τα ακροχειρίδια συναπτόμενα μετά των χειρίδων καταλήγουσιν έμπροσθεν εις γωνίαν αμβλείαν,

  Το πλάτος αυτών κατά τα άκρα είναι 7 υφεκατομέτρων, κατά δε την γωνίαν 10.Τα ακροχειρίδια, ανοικτά κατά την προέκτασιν της ραφής των χειρίδων, κομβουνται εκάτερον δι' ενός μικρού ημισφαιρικού κομβίου 14 ύποχιλιομέτρων διαμέτρου.

  Επί των προστερνίων οριζοντίως και εις το ύψος του δευτέρου και πέμπτου κομβίου υπάρχουσι θυλάκια, έχοντα κάλυπτρα εξ ερέας σχήματος οίον εν τω διαγράμματι καταφαίνεται.

  Τα καλύπτρα των επί τα στέρνα θυλακίων απέχουσι του κέντρου του κομβίου