Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 305-324 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/305.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 12η Απριλίου 1891.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός AXIΛ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

20

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/306.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

72

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Εγκύκλιος 9515/6751/14 Απριλίου 1891)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Γεροκωστόπουλος

Αριθ. πρωτ. 9515.

Διεκ. 6751.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Τον περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών Β. Διατάγματος της 12 Απριλίου 1891.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς άπαντας τους λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως.

Εν άρθρω 43 περιέχονται εν συνόψει τα καθήκοντα των διδασκόντων, τα οποία κυρίως περί τα εξής δύο στρέφοντα!, α') περί την ακριβή κατά χρόνον διδασκαλίαν και β') περί την αληθή κατά τε ποιον και ποσόν. Το πρώτον επιτυγχάνεται εάν μη διά περικοπής εν αρχή και εν τέλει του μαθήματος η δι' αργολογίας εν τω μέσω περιορίζηται ο καθωρισμένος προς διδασκαλίαν χρόνος, η τούτου δε τήρησις αφίνεται τοις διευθύνουσι και τη συνειδήσει εκάστου των διδασκόντων. Το δεύτερον κατορθούται 1) εάν η διδασκαλία περιορίζηται εντός των ορίων του μαθήματος εκάστης τάξεως και μόνον εντός τούτων άνευ εκτάσεως εις θέμα του υπέρ τας δυνάμεις των διδασκομένων χάριν επιδείξεως, 2) εάν ελλείπωσι τα μακρά καθ' υπαγόρευσιν γραπτά σημειώματα και αι λεπτολόγοι βιογραφίαι και άλλα άσχετα προς το μάθημα πολλάκις, 3) εάν τα γραπτά γυμνάσματα ου μόνον γίνωνται καθ' εβδομάδα αλλά και διορθώνται πάντα 4) εάν διά συνετής διδασκαλίας εξεγείρηται το πνεύμα των διδασκομένων προς αυτενέργειαν και μη απομαραίνηται και άπομωραίνηται διά ξηρών και ανουσίων τύπων. Ο διδάσκαλος ο καλός έχων προ αυτού ζύμην ευμάλακτον δύναται

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Γ', σ. 140-162. Τα παραθέματα είναι από τις σ. 158-159 και 160-161.

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/307.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

να οφείλει να την διάπλαση και σχηματίση κατά τας ανάγκας και αξιώσεις της πολιτείας καθόλου και του ατόμου ιδία, άλλως αποξηραίνων ταύτην συντελεί εις τον καθολικόν όλεθρον, Υμείς λοιπόν οι διδάσκαλοι δύνασθε να διαπλάσητε και διαμορφώσητε τους νέους εμφυσώντες ταις τρυφεραίς καρδίαις τούτων παν αγαθόν, παν τέλειον. Διδάσκοντες τους μαθητάς την τήρησιν των επιβεβλημένων αυτοίς καθηκόντων επιτυγχάνετε τότε μόνον όταν υμείς διά των πράξεων τελήτε όσα διδάσκετε, άλλως όταν άλλα μεν διδάσκετε άλλα δε πράττετε, καθίστασθε ολέθριοι, διότι πάσα αρετή υμών μεταγγίζεται ανεπαισθήτως τοις παιδευομένοις και πάσα κακία ριζούται αναποσπάστως εν αυτοίς,

Και τα προγράμματα ανάγκη να υποβάλλωνται εγκαίρως, ίνα επιφέρηται διόρθωσις των τυχόν ημαρτημένων. Ως προς την σύνταξιν των προγραμμάτων μέχρις ου συνταχθή ενιαίον τοιούτον και αναλυτικόν εν πάσι, παραγγέλλομεν υμίν τάδε α') τα μαθήματα τα κατανέμωνται κατ' αναλογίαν προς τας ημέρας της εβδομάδος και προς το χρονικόν διάστημα προ μεσημβρίας και μετά μεσημβρίαν, ουδόλως επιτρεπομένης διδασκαλίας από της μεσημβρίας μέχρι της 2 μ,μ, β') τα ελληνικά τάσσονται πρώτα την πρωίαν, τα λατινικά δε και μαθηματικά μετά μεσημβρίαν, αλλ' ούτως ώστε να μη διδάσκωνται εν τη αυτή ημέρα εν τη αυτή τάξει λατινικά και μαθηματικά· επιτρέπεται μετάθεσις των μαθηματικών την πρωίαν, όταν είνε τάξεις γυμνασιακά., διηρημέναι, γ') η διδασκαλία εν πάσαις ταις τάξεσι να άρχηται συγχρόνως, δ') ο διευθύνων γυμνάσιον να αναλαμβάνη την διδασκαλίαν των ελληνικών εν τη ανωτέρα τάξει και της ψυχολογίας και της λογικής εν τη τρίτη και τετάρτη, ο της γαλλικής προς τούτοις και την της ιστορίας τουλάχιστον μιας τάξεως οι δε ελληνισταί διδάσκουσιν κατ' αναλογίαν τα ελληνικά, λατινικά, ιστορίαν, γεωγραφίαν και φυσικήν ιστορίαν εν πάσαις ταις τάξεσιν, εάν δεν υπάρχωσιν ένεκα των κειμένων διωρισμένοι ειδικοί καθηγηταί των τελευταίων τριών μαθημάτων.

Εν Αθήναις, τη 14η Απριλίου 1891

Ο Υπουργός

AXIΛ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/308.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

73

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1886

(Απόφαση 14539/2 Αυγούστου 1894)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Δ. Καλλιφρονάς

Αριθ. 14539.

Περί τροποποιήσεως τον από 31 Οκτωβρίου 1886 προγράμματος

των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις

διδακτέων μαθημάτων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της 31ης Δεκεμβρίου 1836, το άρθρον 1 του ,BPA' νόμου της 14 Ιανουαρίου 1893 περί μεταβολής διατάξεων τινών των νόμων περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και το άρθρον 1 του περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως Β, διατάγματος της 4ης Σεπτεμβρίου 1882·

Αποφασίζομεν

Το πρόγραμμα της 31ης Οκτωβρίου 1886 των εν τοις ελληνικοίς σχολε'ιοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων θα ισχύη και διά την από της 3ης Σεπτεμβρίου 1894 αρχομένην τριετή σχολικήν περίοδον, πλην των εν τοις επομένοις μεταρρυθμιζομένων διατάξεων,

Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τ η A' τάξει

Ελληνική γλώσσα.- Ερμηνεία τεμαχίων εκ της προς χρήσιν της τάξεως ταύτης ωρισμένης Χρηστομαθείας, Γραμματικής το τυπικόν μετ' ολιγίστων γενικών κανόνων και συντακτικού τα στοιχειωδέστατα. Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως, και της εννοίας εκάστης περιόδου και έκαστης παραγράφου. Ασκήσεις ορθογραφικαί, εφαρμογή των δεδιδαγμένων κανόνων και

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 89, τχ. Β'/Ί2 Αυγούστου 1894.

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/309.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τύπων της γραμματικής. Καθ' εβδομάδα ώραι 8. - Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων ελλήνων λογογράφων και ποιητών. Ανάπτυξις των διδασκομένων. Συμπλήρωσις και σύνθεσις φράσεων της γραφομένης γλώσσης από στόματος και επί του πίνακος. Απαγγελία και αποστήθησις ποιημάτων, Ώραι 4.

Ιστορία. - Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος. 2.

Εν τη Β' τάξει

Ιστορία. - Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, του Βυζαντίου και του δουλεύσαντος Ελλην. Έθνους, Ώραι 2.

Εν τη Γ' τάξει

Ιστορία. - Επιτομή της Ιστορίας των Ελλήνων από της αρχής αυτών μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Ώραι 3,

Πρόγραμμα των εν τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

Εν τη A' τάξει

Γεωγραφία. - Γεωγραφία της Ευρώπης, κατά πλάτος δε των Ελληνικών χωρών, Ώραι 2,

Ιστορία. - Ιστορία των αρχαίων ανατολικών λαών καί. του Ελλην. Έθνους μέχρι της αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων. Ώραι 3,

Εν τη Β' τάξει

Γεωγραφία. - Γεωγραφία των άλλων Ηπείρων πλην της Ευρώπης. Ώραι 2.

Ιστορία. - Ιστορία των Ρωμαίων και του Βυζαντιακού κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων. Ώραι 3.

Εν τη Γ' τάξει

Ιστορία. - Ιστορία του μέσου αιώνος, πλην της του Βυζαντιακού Κράτους, και των νεωτέρων χρόνων μέχρι της Γαλλικής επαναστάσεως. Ώραι 3.

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/310.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν τη Δ' τάξει

Ιστορία.- Ιστορία του δεκάτου ενάτου αιώνος και εν πλάτει της Ελληνικής επαναστάσεως. Ώραι 3.

Εν Αθήναις τη 2 Αυγούστου 1894.

Ο Υπουργός Δ. Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/311.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

74

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1896

(Β. Διάταγμα / 23 Αυγούστου 1896)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Δ. Πετρίδης

Περί προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1, 2, 7-16, 64, 69-81 του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 περί κανονισμού των Ελληνκών σχολείων και γυμνασίων και το διάταγμα περί του προγράμματος των εν αυτοίς διδακτέων μαθημάτων της 23 Ιουνίου 1884 και το διάταγμα περί τροποποιήσεως του από 23 Ιουνίου 1884 προγράμματος των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της 11 Αυγούστου 1.885 και το Β. διάταγμα περί μεταβολής εν τω Β. διατάγματι της 31 Αυγούστου 1885 περί του προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων της 29 Σεπτεμβρίου 1886 και τα περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων της 31 Οκτωβρίου 1886, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε·

Το πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από της χειμερινής εξαμηνίας του σχολικού

έτους 1896-1897 ως εξής.

Πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων

Α΄ τάξις

Ελληνικά. Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων α') Εκ των Αισωπείων μύθων (άνευ των επιμυθίων), β') Εκ της Απολλοδώρου βιβλιοθήκης, γ') Εκ των Πλουτάρχου αποφθεγμάτων, δ') Εκ των Διογένους του Λαερτίου βίων. ε')

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 97, τχ. Β'/29 Αυγούστου 1896.

Σελ. 311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/312.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ της Αιλιανού ποικίλης ιστορίας, ς') Εκ των Αθηναίου δειπνοσοφιστών. ζ') Εκ του ανθολογίου του Στοβαίου.

Ακριβής εξήγησις της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης φράσεως και παραγράφου και εφαρμογής της γραμματικής. Ποσόν σελ. 25-30. Ώραι καθ' εβδομάδα τέσσαρες (4).

Γραμματική. Το τυπικόν μετ' ολίγων κανόνων και εφαρμογή αυτής επί προτάσεων εκλεγομένων προς εμπέδωσιν του δεδιδαγμένου μέρους αυτής. Ώραι 3.

Συνθέσεις ιδεών. Μύθοι και διηγημάτια σύντομα και ηθικά, περιγραφή ζώων, φυτών και άλλων αντικειμένων ων το περιεχόμενον και η μορφή δίδοται υπό του διδασκάλου. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Όρθογραφικαί ασκήσεις. Ερμηνεία των γραφομένων προτάσεων, σκοπίμως εκλεγομένων προς εμπέδωσιν του δεδιδαγμένου μέρους της γραμματικής. Ώρα 1.

Ποιήματα. Απαγγελία και αποστήθισις των εξής ποιημάτων μετ' εντελούς γνώσεως του περιεχομένου και παραβολής των εν αυτοίς λέξεων προς την αρχαίαν γλώσσαν·

1) Ο Θεός. Τις διδάσκει το πουλάκι. (Αλεξ. Κατακουζηνού).

2) Η πρωία ωραία ανατέλλει. (Αγγελ. Βλάχου).

3) Ο μόνος ποιητής. Ποίος κάμνει τα φυτά. (Αλεξ. Κατακουζηνού).

4) Το Τριαντάφυλλον. Τριαντάφυλλο κλειστό. (Αγγέλ. Βλάχου).

5) Το ρυάκι. Τρέχε φίλεργο ρυάκι. (Αλεξ. Κατακουζηνού),

6) Μη βασανίζετε τ' αβλαβή ζφα. (Αλεξ. Κατακουζηνού).

7) Τα διψασμένα άνθη. Τ' άνθη μου τ' αγαπημένα (Αλεξ. Κατακουζηνού).

8) Το χελιδόνι. Τι χαρά μου! τι χαρά! (Αλεξ. Κατακουζηνού).

9) Η μήτηρ μου. Συ μοι έδωκες φιλτάτη. (Αλεξ. Κατακουζηνού),

10) Ύμνος προς τον Θεόν, τον πλάστην των όλων. (Αγγέλ. Βλάχου).

11) Οι οφθαλμοί του θεού. Πόσα άστρα είνε. (Αλεξ. Κατακουζηνού).

12) Η Πέρδικα. (Γ. Ζαλοκώστα).

13) Ο Βοργιάς που τ' αρνάκια παγόνει. (Γ. Ζαλοκώστα).

14) Η περιστερά. (A. Ραγκαβή),

15) Τ' ορφανό. (A. Παράσχου).

16) Το φεγγάρι. (A. Βλάχου).

17) Ο επαίτης. (Ηλία Τανταλίδου),

18) Τ' ορφανό. Εις τον προθάλαμόν σας. (Αχιλ. Παράσχου).

19) Η εσπέρα. (Αγ. Βλάχου).

20) Το πρωί. (Ηλία Τανταλίδου).

21) Εωθινή προσευχή. (Αγ. Βλάχου).

22) Προ της Παναγίας. (Αχιλ, Παράσχου),

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/313.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23) Το ναυτόπουλο, (Ηλία Τανταλίδου).

24) Παιδί μου: ώρα σου καλή. (Γ. Βιζυηνού),

25) Το παιδί 'ς το ποτάμι. (Γ. Βιζυηνού),

26) Το καλοκαίρι, (Γ, Βιζυηνού).

27) To φθινόπωρον, (Δ. Καρασούτσα).

28) Ο χειμών. (Αγ. Βλάχου).

29) Η άνοιξις. (Αγ. Βλάχου).

30) Η θάλασσα και τα ποτάμια. (Γ. Δροσίνη).

31) Η τυφλή ανθοπώλις. (Γ, Ζαλοκώστα),

32) Ύμνος προς τον Θεόν. (Π, Σουτσου).

33) Ευχαριστία. (A. Ραγκαβή).

34) Η κόρη του Ιωάννου Γαλάτη. (A. Σούτσου).

35) Εμβατήριον, (Αγ. Βλάχου.) Ώρα 1,

Νεοελληνικά. Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος B, διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων ελλήνων λογογράφων και ποιητών. Ανάπτυξις των διδασκομένων και εφαρμογή γραμματικών κανόνων, Ώρα 1.

Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία της Π. Διαθήκης. Ώραι 2,

Μαθηματικά. Αριθμητική πρακτική εξ αρχής μέχρι των δεκαδικών συμπεριλαμβανομένων. Ώραι 2.

Προβλήματα. Εκ των εγκεκριμένων συλλογών προβλήματα προς εμπέδωσιν του δεδιδαγμένου μέρους της αριθμητικής και ασκήσεις εις το από στόματος λογίζεσθαι. Ώρα 1,

Γεωγραφία. Τα στοιχειωδέστατα της μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας, τα αναγκαιούντα προς κατανόησιν της γεωγραφίας της Ευρώπης. Γεωγραφία της Ελλάδος. Ανάγνωσις του γεωγραφικού χάρτου του δήμου και του νομού, εν ω οικεί ο διδασκόμενος. Χαρτογραφία συχνή ενός εκάστου δήμου, εκάστης επαρχίας, εκάστου νομού. Χαρτογραφία Πελοποννήσου, Στερεάς και ολοκλήρου της Ελλάδος. Νοερά ταξείδια ανά την Ελλάδα. Ώραι 2,

Ιστορία. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος.

Ώραι 2,

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία. Ώραι 3, Γυμναστική. Ώραι 3.

Β' Τάξις.

Ελληνικά. Ερμηνεία Ξενοφώντος Κύρου αναβάσεως μερών κατ' εκλογήν. Ποσον σελ, 35-40. Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης περιόδου και εκάστης παραγράφου. Εφαρμογή της γραμματικής και του συντακτικού. "Ώραι 4,

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/314.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γραμματική. Το τεχνολογικόν και ετυμολογικόν μετ'ορθογραφικών ασκήσεων, σκοπίμως εκλεγομένων προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους της γραμματικής, Ώραι 2.

Νεοελληνικά. Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδειξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης, Ώρα 1.

Συνθέσεις ιδεών. Περιγραφή τόπων, ορέων, ποταμών, πτηνών, δένδρων και άλλων αντικειμένων, μύθοι και διηγημάτια, Ώραι 2.

Συντακτικόν. Εξ αρχής μέχρι του περί συνδέσεως των προτάσεων και εφαρμογή τούτου επί προτάσεων προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους του συντακτικού, Ώραι 2,

Ποιήματα. Απαγγελία και αποστήθισις των εξής ποιημάτων μετ' εντελούς γνώσεως του περιεχομένου και παραβολής των εν αυτοίς λέξεων προς την αρχαίαν γλώσσαν'

1) Η Δέσπω.

2) Η αλωσις της Κωνσταντινουπόλεως.

3) Ωδή εις τον εν Κωνσταντινουπόλει ναόν της αγίας Σοφίας.

4) Σαμουήλ. (A. Βαλαωρίτης).

5) Νάνι - νάνι. (Α.Βαλαωρίτης).

6) Το νανάρισμα. (A. Βαλαωρίτης),

7) Η γή της Ελλάδος. (Άγγ. Βλάχος).

8) Θεού παρουσία. (A. Ραγκαβής).

9) Ο θεός και ο θάνατος. (Ι, Καρασούτσας).

10) το ρόδον. (Δ, Βικέλας).

11) Η Κυριακή. (Ηλ, τανταλίδης).

12) Πτηνόν να ήμουν, (A. Κατακουζηνός).

13) Θερινή νύξ, (Άγγ, Βλάχος).

14) Αποχαιρετισμός. (Ίω. Πολέμης).

15) Ο μύλος (A, Κατακουζηνός).

16) Το αρνάκι.

17) Το Εκκλησάκι, (A, Βλάχος),

18) Ο Μάϊος. (A. Βλάχος).

19) το δάσος, (Ηλ. Τανταλίδης),

20) Εν τω γυμναστηρίω.

21) Διάλογος. (Ήλ. Τανταλίδης).

22) Ο Ήλιος. (Άγγ. Βλάχος).

23) Η φιλοστοργία. (A. Κατακουζηνός).

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/315.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24) Τα πουλάκια. (A, Κατακουζηνός).

25) Φοβείσθε τον θεόν. (A. Κατακουζηνός).

26) Ο βίος. (Αγγ. Βλάχου),

27) Ανθύλλιον,

28) Το ύστατον χαίρε. (Άγγ. Βλάχος).

29) Άσμα γυμναστικής. (A, Κατακουζηνός),

30) Εμβατήριον. (A. Κατακουζηνός).

31) Άσμα νοσταλγούντος. (A. Κατακουζηνός).

32) Ο Εθνικός Ύμνος,

33) Η Ελευθερία, (Άγγ. Βλάχος),

34) Παράφρασις του H' ψαλμού, (Ηλ. Τανταλίδης),

35) Η αυτάρκεια. (Άγγ. Βλάχος).

36) Ο ναύτης εν τρικυμία. ('Αγγ. Βλάχος).

37) Οι αλιείς.

38) Ύμνος βασιλικός. (A. Ραγκαβής).

39) Ο καλός στρατιώτης.

40) Δέησις προς τον θεόν. (A. Κατακουζηνός).

41) Ο νεαρός στρατιώτης, (Άγγ. Βλάχος).

42) Ολονυκτία της Κρήτης.

43) Πολεμιστήριον άσμα του Τυρταίου, (Σ. Τρικούπης), Ώρα 1.

Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης. Ώραι 2.

Μαθηματικά. Επανάληψις και συνέχεια της αριθμητικής μέχρι τέλους. Ώραι 2.

Αριθμητικά προβλήματα. Εκ των εγκεκριμένων συλλογών, και ασκήσεις εις το από στόματος λογίζεσθαι, Ώρα 1.

Γεωγραφία. Επανάληψις των δεδιδαγμένων εν τη προηγουμένη τάξει. Γεωγραφία της Ελληνικής Χερσονήσου και της Ευρώπης, Χαρτογραφία των διδασκομένων μερών και νοερά ταξείδια. Ώραι 2.

Ιστορία. Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, του Βυζαντίου και του δουλεύσαντος Ελληνικού Έθνους. Ώραι 2.

Γαλλική γλώσσα. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής, ερμηνεία απλών φράσεων και διηγημάτων και διηγηματίων, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Εκ της γραμματικής οι κανόνες της προφοράς, οι τύποι των άρθρων και τα αριθμητικά, απλούσταται φράσεις διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκόμεναι, απομνημόνευσις λέξεων. Ώραι 3,

Φυσιογνωσία. Στοιχειώδεις γνώσεις της Φυσικής Ιστορίας, Ώραι 2.

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία. Ώραι 2.

Γυμναστική. Ώραι 3,

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/316.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ'. Τάξις,

Ελληνικά. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν των Ελληνικών και της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος, ποσόν σελ. 40-45. Εφαρμογή της Γραμματικής και του Συντακτικού. Ώραι 5.

Γραμματική. Επανάληψις των δυσκολωτέρων μερών της γραμματικής μετ' εφαρμογής επί προτάσεων επί τούτω εκλεγομένων, Ώρα 1.

Συντακτικόν επίτομον. Συνέχεια αυτού μέχρι τέλους μετ' εφαρμογής επί προτάσεων σκοπίμως εκλεγομένων προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους αυτού. Ώραι 2.

Νεοελληνικά. Ανάγνωσις εκ των διά του περί προγράμματος Β. διατάγματος της 23 Ιουνίου 1884 ορισθέντων τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών ως και εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν. Ώρα 1,

Συνθέσεις ιδεών. Περιγραφαί φυσικών όντων και φαινομένων και βιωτικών υποθέσεων, παντοία κοινωνικά έγγραφα, επιστολαί, μετατροπή των διδασκομένων ποιημάτων εις πεζόν λόγον. Ώραι 2.

Ποιήματα. Απαγγελία και αποστήθησις των εξής ποιημάτων, ως και των εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν. Ώρα 1.

1) Αι μυίαι και το μέλι (Π, Σούτσος),

2) Χελιδόνισμα (Α. Χριστόπουλος).

3) Όνος φέρων λεοντήν (Π, Σούτσος),

4) Έλαφος και άμπελος (Π, Σούτσος).

5) Ο βοσκός ο ψεύστης (Π. Ι. Φέρμπος).

6) Το ναυτόπουλο (Ν. Δαμιανός),

7) Ο αποχαιρετισμός του χειμώνος :(Ι. Πολέμης).

8) Ο Χριστός και το παιδάκι (Αχ. Παράσχος),

9) Η ανοιξις (Ι, Βηλαράς).

10) Άνοιξις (A, Ραγκαβής).

11) Οι δύο φτωχοί (Γ, Δροσίνης).

12) Βάτραχος, Χελώνη και Όφις (Δ. Καμπούρογλους).

13) Τράγος και Αλώπηξ (Π. Σούτσος).

14) Η αλεπού καλογρηά (μύθος) (Γ. Δροσίνης).

15) Κώνωψ και Βούβαλος (Π. Σούτσος).

16) Όνος φέρων εικόνα (Π. Σούτσος),

17) Βάτραχος (Π, Σούτσος).

18) Η καλή συναναστροφή (Δ. Σ. Βυζάντιος).

19) Ο Τζίτζικας και το μυρμήγκι (A, Ρ, Ραγκαβής).

20) Ο κορυδαλός (Γ. Β, Βιζυηνός).

21) Ο Πατήρ και οι παίδες (Π. Σούτσος).

22) Ο Ήλιος και ο αέρας (Γ. Δροσίνης).

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/317.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23) το αηδόνι (Άγγ. Βλάχος).

24) Η ανάμνησις (Δ. Βικέλας).

25) Το σχολείον του χωρίου (Σ. Βασιλειάδης),

26) Το στερέωμα (Ι. Καρασούτσας),

27) Ο Δήμος και το καρυοφύλλι (A. Βαλαωρίτης).

28) Η σκλάβα (A. Βαλαωρίτης).

29) Ο Γλάρος (N, Δαμιανός).

30) Συμβουλαί (Ι. Βηλαράς),

31) Αδελφική αγάπη (Δημώδες κατά το αναγνωσματάριον Κουρτίδου).

32) Ο Μαυροδήμος (Δημώδες κατά το αναγνωσματάριον του Κουρτίδου),

33) Ελεημοσύνη (Αχ. Παράσχος) Κατά το αναγνωσματάριον Κουρτίδου.

34) τα στάχυα (ΜΑ.).

35) Χελώνη και αετός (Π, Ι. Φέρμπος).

36) Τιμή, φωτιά και νερό (Ι. Βηλαράς).

37) Κόραξ και αλώπηξ (A, Ρ. Ραγκαβής).

38) Τα δένδρα (Γ, Μ. Βιζυηνός).

39) Οι ψαράδες (Γ. Δροσίνης),

40) Γέρων και ο θάνατος (Π. Ι. Φέρμπος),

41) Η εληά (Κ. Παλαμάς).

42) Η νέα Ελλάς (Αγγ. Βλάχος).

43) Ο αποχαιρετισμός του κλέφτου (Δημώδες).

44) Ο πληγωμένος κλέφτης (Δημώδες),

45) Η διαθήκη του κλέφτου (Δημώδες).

Θρησκευτικά. Κατήχησις. Ώραι 2.

Μαθηματικά. Επανάληψις των δυσκολωτέρων μερών της αριθμητικής.

Ώρα 1.

Αριθμητικά προβλήματα. Εκ των εγκεκριμένων συλλογών, και ασκήσεις εις το από στόματος λύειν τοιαύτα και κατά το β' εξάμηνον,

Γεωμετρία. Ώραι 2.

Φυσιογνωσία. Στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής, της χημείας και της κοσμογραφίας. Ώραι 2.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας κατά τον εν ταις προηγουμέναις τάξεσι τρόπον, Ώραι 2,

Ιστορία. Επιτομή της ιστορίας των Ελλήνων από της αρχής αυτών μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Ώραι 2,

Λατινικά. Ανάγνωσις, γραφή και ερμηνεία φράσεων εξ αναγνωσματαρίου. Ώραι 2.

Λατ. Γραμματική. Το τυπικόν μόνον άνευ κανόνων, ασκήσεις γραπταί και προφορικαί προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους της γραμματικής. Ώρα 1,

Σελ. 317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/318.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γαλλικά. Ανάγνωσις και γραφή, απομνημόνευσις λέξεων εκ του ερμηνευομένου μέρους και σχηματισμός φράσεων, Ώραι 2.

Γαλ. Γραμματική. Το τυπικόν μέρος μετά γενικωτάτων κανόνων και ασκήσεις προφορικαι και γραπταί επί του πίνακος προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους της γραμματικής. Ώρα 1.

Ιχνογραφία. Ώρα 1,

Γυμναστική. Ώραι 3.

Πρόγραμμα Γυμνασίου

τάξις A'

Ελληνικά. Ερμηνεία. Ισοκράτους ο Νικοκλής, Πλαταϊκός, Αρχίδαμος, περί ειρήνης, Ευαγόρας, ο προς Δημόνικον, Ξενοφώντος Ελληνικά και Απομνημονεύματα (ποσόν σελίδων στερεοτύπου εκδόσεως 75-80), αναγνωστικώς δε εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος, Λουκιανού ο Τόξαρις, Ενύπνιον, Χάρων, νεκρικοί διάλογοι. Εφαρμογή γραμματικής και συντακτικού. Ώραι 4.

Συντακτικόν. Εξ αρχής μέχρι τέλους και ασκήσεις συντακτικαί επί προτάσεων συμφώνως προς το διδασκόμενον μέρος. Ώραι 4.

Εκθέσεις ιδεών. Πλατύτεραι των εν ταις τάξεσι του Ελληνικού σχολείου, ήτοι διηγήματα, περιγραφαί φυσικών όντων και φαινομένων, αρχαίων και νεωτέρων μνημείων, μετατροπή ποιημάτων εις τον πεζόν λογον, επιστολαί ποικίλαι, Ώραι 2.

Θεματογραφία. Εκ της απλής εις την αρχαίαν γλώσσαν και τανάπαλιν. Ώραι 2.

Θρησκευτικά. Ερμηνεία των περικοπών του Ευαγγελίου των περιεχουσών την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού. Ώραι 2.

Μαθηματικά, θεωρητική αριθμητική πλην των περί τετραγωνικής και κυβικής ρίζης. (Το κεφάλαιον περί των πρώτων αριθμών και η θεωρία των περιοδικών δεκαδικών κλασμάτων δύνανται να διδάσκωνται μετά το πέρας της διδασκαλίας της λοιπής αριθμητικής). Ώραι 3.

Λατινικά. Ερμηνεία φράσεων εύληπτων και σχετικών προς τα διδασκόμενα μέρη της γραμματικής, εκλεκτά τεμάχια και διηγημάτια εξ εύληπτων συγγραφέων και κατ' εκλογήν εκ του De viris illustribus του Lhomond και εις βίος κατά το δεύτερον εξάμηνον εκ του Κορνηλίου Νέπωτος, εφαρμογή της γραμματικής, απομνημόνευσις λέξεων του κειμένου μετά της σημασίας αυτών και σχηματισμός φράσεων εξ αυτών (ποσόν σελίδων στερεοτύπου εκδόσεως

20-25). Ώραι 2,

Γραμματική μέχρι του ετυμολογικού μετ' ασκήσεων γραπτών και προφορικών επί του διδασκομένου μέρους αυτής. Ώραι 2.

Σελ. 318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/319.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γαλλική γλώσσα. Ερμηνεία των διά του Β. διατάγματος της 23 'Ιουνίου 1884 διά την Α' τάξιν του γυμνασίου ορισθέντων τεμαχίων γάλλων λογογράφων και ποιητών, απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών μερών εκ του ερμηνευομένου τεμαχίου (ποσόν σελ, 25-30). Ώραι 2.

Γραμματική. Το τυπικόν μέχρι των ομαλών ρημάτων συμπεριλαμβανομένων και θεματογραφικαί ασκήσεις γραπταί συμφώνως προς το διδασκόμενον μέρος της γραμματικής. Ώρα 1.

Φυσική Ιστορία. Ζωολογία. Ώραι 2.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ευρώπης και των Ελληνικών χωρών κατ' έκτασιν, κατά τον εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις αναγραφόμενον τρόπον, Ώραι 2.

Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών και του Ελληνικού έθνους μέχρις της αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων, Ώραι 3.

Γυμναστική. Ώραι 3,

Β'. Τάξις

Ελληνικά. Ερμηνεία, Ξενοφώντος απομνημονεύματα κατ' εκλογήν εκ των μη διδαχθέντων εν τη A' τάξει, οι τρεις Ολυνθιακοί του Δημοσθένους και ο κατά Κόνωνος. Λυκούργου ο κατά Λεωκράτους, εκ του Θουκυδίδου τα περί λοιμού, τα κατά Παυσανίαν και Θεμιστοκλέα, τα Πλαταϊκά, τα Σικελικά, αι άφορμαΐ του Πελοποννησιακού πολέμου. Ισοκράτους ο πανηγυρικός και αρεοπαγιτικός, και κατά το β' εξάμηνον Ομήρου Οδύσσεια μεθ' Ομηρικής γραμματικής. Εφαρμογή του συντακτικού (ποσόν σελίδων στερεοτ. εκδόσεως 90- 95). Ώραι 4.

Ανάγνωσις ενός των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου και μετά τούτο εκ της Αρριανού αναβάσεως, Ώραι 2.

Συντακτικόν, Τα δυσκολώτερα μέρη μετ' εφαρμογής, επί προτάσεων συμφώνως προς το διδασκόμενον μέρος. Ώραι 2.

Συνθέσεις ιδεών, ων το περιεχόμενον δίδεται υπό του διδάσκοντος, την δε μορφήν δημιουργεί ο μαθητής, ήτοι ανάπτυξις παροιμιών, περίληψις δεδιδαγμένου, μέρους συγγραφέως, περιγραφαί φυσικαί του κατ' ιδίαν βίου, ιστορικών γεγονότων και του βίου των μεγάλων ανδρών. Ώραι 2.

Θεματογραφία εκ της απλής εις την αρχαίαν γλώσσαν και τανάπαλιν.

Ώρα 1.

Γραμματολογία. Ιστοριογραφία. Ώρα 1.

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική ιστορία. Ώραι 2,

Μαθηματικά. Θεωρητικής αριθμητικής τα περί τετραγωνικής και κυβικής ρίζης. Γεωμετρίας επίπεδο μετρ ία, τα δύο πρώτα βιβλία. Άλγεβρας η εισαγωγή, αι αλγεβρικαί πράξεις και πρωτοβάθμιοι εξισώσεις. Ώραι 4.

Λατινική γλώσσα. Ερμηνεία Κορνηλίου Νέπωτος εκ του Καίσαρος de

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/320.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

bello gallico και de bello civili και κατά το β' εξάμηνον Φαίδρου μύθοι. Εφαρμογή της γραμματικής, απομνημόνευσις λέξεων του διδασκομένου μέρους· μετά της σημασίας αυτών και σχηματισμός φράσεων και προτάσεων προφορικώς (ποσόν σελ. στερεοτ. εκδόσεως 25-30), Ώραι 2.

Γραμματική, Επανάληψις των δυσκολωτέρων μερών εκ των δεδιδαγμένων εν τη A' τάξε., και συνέχεια μέχρι τέλους. Θεμα,τογραφικαί ασκήσεις προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους της γραμματικής. Ώρα 1.

Συντακτικόν. Το περί πτώσεων κεφάλαιον, θεματογραφικαί ασκήσεις εκ του ελληνικού εις το λατινικόν και τανάπαλιν, προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους του Συντακτικού. Ώρα 1.

Γαλλική γλώσσα. Ερμηνεία κατά το περί προγράμματος Β. διάταγμα της 23 Ιουνίου 1884, κατά τον εν τη προηγουμένη τάξε., τρόπον (ποσόν σελίδων στερεοτ, εκδόσ, 35-40). Ώραι 2.

Γραμματική. Συνέχεια και τέλος κατά τον εν τη προηγουμένη τάξει τρόπον. Ώρα 1.

Φυσική Ιστορία. Φυτολογία, στοιχεία γεωλογίας. Ώραι 2.

Ιστορία των Ρωμαίων και του Βυζαντιακού Κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, Ώραι 3,

Γεωγραφία. Φυσική και πολιτική των άλλων ηπείρων πλην της Ευρώπης. Ώραι 2,

Γυμναστική. Ώραι 3,

Γ'. Τάξις

Ελληνικά. Πλάτωνος 'Απολογία, Κρίτων, Λάχης, Ευθύφρων. Πλουτάρχου περί παίδων αγωγής, περί του ακούειν, περί του πως αν τις ώφελοίτο απ' εχθρών, Δημοσθένους οι Φιλιππικοι, ο περί του στεφάνου, ο προς Λεπτίνην, Θουκυδίδου δημηγορίαι. Ελεγειακοί ποιηταί (ποσόν σελ. μετά της Ομήρου Ιλιάδος 95-100). Ώραι 2.

Ομήρου Ιλιάς μεθ' ομηρικής γραμματικής. Ώραι 2. .

Ανάγνωσις ενός των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου εκ των μη διδαχθέντων εν τη προηγουμένη τάξει και μετά τούτο ανάγνωσις Ηροδότου κατ' εκλογήν, Ώραι 2.

Συνθέσεις ιδεών, ων το περιεχόμενον διά γενικών γραμμών δίδεται υπό του καθηγητού, η δε μορφή δημιουργείται υπό του μαθητού, ήτοι περιγραφαί φυσικών φαινομένων, ανάπτυξις μερών των διδασκομένων συγγραφέων, ανάπτυξις γνωμών, περιγραφαί μαχών, ηθών και εθίμων των αρχαίων Ελλήνων και νεωτέρων. Ώραι 2.

Γραμματολογία. Επική ποίησις και Λυρική, Ρητορική. Ώραι 2.

Θεματογραφία. Εκ της απλής εις την αρχαίαν γλώσσαν και τανάπαλιν. 2,

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/321.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θρησκευτικά. Χριστιανική Ηθική. Ώρα 1.

Μαθηματικά. Γεωμετρίας συνέχεια μέχρι τέλους της επιπεδομετρίας. Αλγέβρας τα των δευτεροβαθμίων εξισώσεων, τα περί προόδων, λογαρίθμων., συνθέτων τόκων και χρεολυσίων. Ώραι 4.

Φυσική πειραματική. Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων. Περί δυνάμεων και κινήσεως, Περί βαρύτητος. Στατική των στερεών, υγρών και αερίων. Περί θερμότητος (εν οις και περί μετεωρολογίας). Ώραι 3.

Λατινική γλωσαα. Ερμηνεία Κικέρωνος, in Catilinam Ι και II, de lege Manilia, de imperio Gn. Pompei, de amicitia, de Senectute, pro Archia poeta, εκ του Σαλλουστίου, bellum Catilinarium και bellurn Jugurthinum, Οβιδίου μεταμορφώσεις κατ' εκλογήν κατά το β' εξάμηνον (ποσόν σελ, στερεοτύπου εκδόσεως 40-45). Ώραι 2,

Συντακτικόν. Συνέχεια και τέλος κατά τον εν τη προηγουμένη τάξει τρόπον. Ώρα 1,

Θεματογραφία εκ του ελληνικού εις το λατινικόν και τανάπαλιν, Ώρα 1.

Γαλλική γλώσσα. Ερμηνεία κατά το περί προγράμματος Β. διάταγμα της 23 Ιουνίου 1884, κατά τον εν ταις προηγουμέναις τάξεσι τρόπον (ποσόν σελίδων 50-55), Ώραι 2.

Συντακτικόν, Εξ αρχής μέχρι τέλους και ασκήσεις γραπταί και προφορικαί προς εμπέδωσιν του διδασκομένου μέρους αυτού, Ώρα 1.

Ιστορία του μέσου αιώνος πλην της του Βυζαντιακού κράτους και των νεωτέρων χρόνων μέχρι της Γαλλικής επαναστάσεως. Ώραι 3,

Φιλοσοφία. Εμπειρική ψυχολογία, Ώραι 2,

Γυμναστική. Ώραι 3.

Δ', τάξις

Ελληνικά. Θουκυδίδου επιτάφιος και δημηγορίαι εκ των μη διδαχθεισών εν τη προηγουμένη τάξει. Πλάτωνος Γοργίας. Πρωταγόρας. Σοφοκλής, Ευριπίδης, Ώραι 4,

Παυσανίας και μετά τούτον Ομήρου Ιλιάς άναγνωστικώς. Ώραι 2. t Συνθέσεις ιδεών, ων το περιεχόμενον και η μορφή δημιουργείται υπό του μαθητού, ήτοι ανάπτυξις γνωμών, γενικών εννοιών, ανάλυσις μερών δεδιδαγμένων, περίληψις ραψωδιών Ομήρου, σύνθεσις ρητορικού λόγου, Ώραι 2. f Θεματογραφία. Εκ της απλής εις την αρχαίαν γλώσσαν και τανάπαλιν.

Ώραι 2.

Γραμματολογία, Δράμα και φιλοσοφία, Ώραι 2.

Μαθηματικά. Στερεομετρία ολόκληρος πλην των εφαρμογών, Στοιχεία  ευθυγράμμου τριγωνομετρίας, Ώραι 3.

Κοσμογραφία. Ώραι 2.

21

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/322.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Φυσική πειραματική. Περί μαγνητισμού, περί στατικού και δυναμικού ηλεκτρισμού. Ακουστική και Οπτική, Ώραι 3.

Λατινικά. Ερμηνεία εκ του pro Sestio του Κικέρωνος, Philippici Ι και II, pro Milone, pro Murena, prò Ligario, Βιργιλίου Αινειάς, II, IV, VI, IX. Taciti vita Agricolae. Οράτιου ωδαί κατ' εκλογήν (ποσόν σελίδων στερεοτ. έκδόσ. 50-55). Ώραι. 2.

Αναγνωστικώς. Εκ του de viris Ulustribus του Lhomond. Ώρα 1.

Θεματογραφία εκ του ελληνικού εις το λατινικόν και τανάπαλιν. Ώρα 1.

Γαλλική γλώσσα. Ερμηνεία κατά το περί προγράμματος Β. διάταγμα της 23 Ιουνίου 1884 κατά τον εν ταις προηγουμέναις τάξεσι τρόπον (ποσόν σελίδων 70-75). Ώραι 2.

Θεματογραφία, εκ του γαλλικού εις το Ελληνικόν και τανάπαλιν, και ασκήσεις προφορικαί εις το ομιλείν την γαλλικήν γλώσσαν. Ώρα 1.

Φιλοσοφία. Λογική. Ώραι 2.

Ιστορία του ΙΘ' αιώνος και εν πλάτει της Ελληνικής Επαναστάσεως. Ώραι 3.

Γυμναστική. Ώραι 3.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Τατοΐω τη 23 Αυγούστου 1896.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ.

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/323.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

75

ΓΡΑΠΤΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 23 Αυγούστου 1896)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Πετρίδης

Περί των γραπτών γυμνασμάτων των μαθητών των γυμνασίων και ελλην. σχολείων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 10, 23, 70, 74, 75, 93 και 94 του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων του 1836.

Προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ημετέρου Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Πας μαθητής του Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου οφείλει άμα τη ενάρξει των μαθημάτων να παραδώση προς τον σχολάρχην η γυμνασιάρχην τετράδια εκ 50 σελίδων ηριθμημένα καλώς, ερραμμένα και διά χάρτου δεδεμένα τόσα, όσα είνε τα εν τη τάξει αυτού διδασκόμενα μαθήματα. Εν τη προσόψει εκάστου τετραδίου δέον να αναγράφηται καθαρώς και ευαναγνώστως το όνομα του μαθητού και το μάθημα, δι' ο είνε προωρισμένον έκαστον τετράδιον.

Άρθρον 2. Έκαστον φύλλον τετραδίου ο σχολάρχης η ο γυμνασιάρχης σφραγίζει διά της σφραγίδος του σχολείου και μονογραφεί αυτός τε και ο αρμόδιος διδάσκαλος η καθηγητής. Τα τετράδια ταύτα εκάστης τάξεως φυλάσσονται εν τω αρχείω του σχολείου υπ' ευθύνην του προϊσταμένου,

Άρθρον 3. Οι διδάσκαλοι του ελληνικού σχολείου οφείλουσιν επί του τετραδίου της απαγγελίας και αποστηθίσεως των ωρισμένων εν τω προγράμματι ποιημάτων άπαξ του μηνός, να ορίζωσι να γράφωσιν οι μαθηταί κατά την τεταγμένην εν τω σχολείω ώραν από μνήμης εν εκ των κατά τον μήνα διδαχθέντων ποιημάτων, Ι

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 104, τχ. Α'/26 Αυγούστου 1896.

Σελ. 323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/324.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. Άπαξ της εβδομάδος κατά την εν τω προγράμματι αναγραφομένην ώραν οφείλουσιν οι διδάσκαλοι του ελληνικού σχολείου να υπαγορεύωσι προτάσεις, σκοπίμως έκλεγομένοις προς εμπέδωσιν του δεδιδαγμένου μέρους της γραμματικής, επί του τετραδίου των ορθογραφικών ασκήσεων· των προτάσεων τούτων ο διδάσκαλος διορθοί τα σφάλματα, εξηγεί την σημασίαν εκάστης λέξεως, η φράσεως, είτα δε αξιοί παρά των μαθητών να ερμηνεύσωσι ταύτας.

Άρθρον 5. Άπαξ της εβδομάδος κατά την εν τω προγράμματι τεταγμένην ώραν και κατά τα εν τούτω κελευόμενα έκαστος των καθηγητών η διδασκάλων των διδασκόντων το μάθημα της εκθέσεως των ιδεών δίδει τοιαύτην, οι δε μαθηταί οφείλουσι να γράφωσιν εν τω σχολείω επί του τετραδίου των εκθέσεων ιδεών ταύτην καθαρώς και ευαναγνώστως και απηλλαγμένην σφαλμάτων γραμματικών και συντακτικών.

Άρθρον 6. Την τελευταίαν εβδομάδα εκάστης διμηνίας, επί του τετραδίου της ερμηνείας των ελληνικών, ο διδάσκων υπαγορεύει εκ της διδαχθεισης ύλης τεμάχιον, όπερ δέον οι μαθηταί να μεταφράσωσιν εις την καθ' ημάς γλώσσαν μετά τινών σημειώσεων, γραμματικών, συντακτικών, και ερμηνευτικών, οριζομένων υπό του διδάσκοντος.

Άρθρον 7. Κατά διμηνίαν έκαστος των εν τω ελληνικώ σχολείω διδασκόντων ορίζει, εκ της διδαχθείσης ύλης των νεοελληνικών τεμάχιόν τι, ούτινος δέον οι μαθηταί να εκθέσωσι το περιεχόμενον.

Άρθρον 8. Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών τα ελληνικά εν τω γυμνασίω κατά την εν τω προγράμματι τεταγμένην ημέραν και ώραν υπαγορεύει εναλλάξ θέμα εκ της απλής εις την αρχαίαν και τανάπαλιν, όπερ δέον οι μαθηταί να μεταφέρωσι το μεν της καθ' ημάς γλώσσης εις την αρχαίαν, το δε της αρχαίας εις την καθ' ήμάς.

Άρθρον 9. Οι μαθηταί της Β' και Γ' τάξεως των ελληνικών σχολείων και των τεσσάρων τάξεων του γυμνασίου οφείλουσιν άπαξ του μηνός εκ της διδαχθείσης ύλης των γαλλικών και λατινικών μέρος τι να ερμηνεύσωσιν· ωσαύτως δε του ελληνικού να μετατρέψωσιν εις το γαλλικόν φράσεις τινάς προσιτάς εις τας δυνάμεις αυτών το αυτό ποιητέον και επί των λατινικών των διδασκομένων εν τω γυμνασίω.

Άρθρον 10, Οι μαθηταί των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων την τελευταίαν εβδομάδα εκάστης διμηνίας οφείλουσιν τριών διδομένων ζητημάτων εκ της διδαχθείσης κατά το δίμηνον διάστημα ιστορίας να λύσωσι τα δύο επί του επί τούτω τετραδίου. Το αυτό ποιητέον και επί της γεωγραφίας, φυσικής, ιστορίας, ψυχολογίας και λογικής.

Άρθρον 11. Και εν τοις μαθηματικοίς οι διδάσκαλοι εν τω ελληνικώ σχολείω την τελευταίαν εβδομάδα εκάστης διμηνίας εκ των διδαχθέντων εγκεκριμένων προβλημάτων οφείλουσι να ύπαγορεύωσι τρία προς λύσιν, άτινα υποχρεούνται

Σελ. 324
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 305
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

  Εν Αθήναις τη 12η Απριλίου 1891.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός AXIΛ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  20