Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 410-429 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/410.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και κινητά η ακίνητα όργανα, ων στερείται το σχολείον. Οφείλει δ' όμως ο γυμναστής ευθύς ως παρατήρηση, ότι δεν τηρείται ο όρος του γ' εδαφίου του αυτού άρθρου, ν' αναφέρη τούτο εις τον διευθύνοντα το σχολείον, ίνα το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον, λαμβάνον δι' αυτού γνώσιν του πράγματος, παύσηται χορηγούν την ετησίαν χρηματικήν έπιχορήγησιν και διατάξη την υπό του σωματείου επιστροφήν των αυτώ χορηγηθέντων κινητών γυμναστικών οργάνων εις τον διευθύνοντα το ανώτερον σχολείον της έδρας του γυμναστηρίου.

Άρθρον 8, Από του σχολείου εις το γυμναστήριον τους μαθητάς, βαίνοντας εν τάξει, συνοδεύει αυτός ο γυμναστής. Την εκτέλεσιν της διατάξεως ταύτης εποπτεύει ο διευθύνων το σχολείον, όφείλων τάχιστα να γνωρίζη τω Υπουργείω την παράβασιν αυτής προς τιμωρίαν του γυμναστού.

Άρθρον 9, Αι εν άρθρω 7 του ,ΒΧΚΑ' Νομού οριζόμεναι εκδρομαί σκοπόν έχουσι καθαρώς γυμναστικόν, ήτοι την υπό των μαθητών άσκησιν εις πεζοπορίας, διό γίνονται εκάστοτε υπό την συνοδείαν και του γυμναστού, Η διάρκεια αυτών, αρχομένη από της ημισείας ώρας, δεν πρέπει και εις τους μαθητάς των ανωτέρων ακόμη του Γυμνασίου τάξεων να υπερβαίνη τας δύο ώρας, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής εις τον τόπον της εκκινήσεως.

Άρθρον 10, Εν τη βαθμολογία της Γυμναστικής ισχύουσιν αι διατάξεις περί βαθμολογίας των Ελληνικών, Λατινικών και Μαθηματικών εν τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 11, Υπεύθυνοι διά την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ως και των διατάξεων του (BXKA' Νόμου των αναφερομένων εις την γυμναστικήν διδασκαλίαν εν τη κατωτέρα και Μέση Εκπαιδεύσει και εν τοις Διδασκαλείοις αμφοτέρων των φύλων:, είνε οι διευθύνοντες τα σχολεία ταύτα και οι επιθεωρηταί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Προκειμένου δε περί της τηρήσεως των αυτών διατάξεων εν τοις ιδιωτικοί? καθόλου εκπαιδευτηρίοις υπεύθυνοι είνε προς τοις διευθυνταίς αυτών και οι εποπτεύοντες τα σχολεία ταύτα λειτουργοί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 12. Πάσα προηγουμένη διάταξις, αντικειμένη προς το παρόν Διάταγμα, καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις, τη 2ο Νοεμβρίου 1899

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/411.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

87 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Β. Διάταγμα / 20 Νοεμβρίου 1899)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Ευταξίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον ,ΒΧΚΑ' Νομον της 10 Ιουλίου 1899 "περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων" προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάττομεν τάδε:

Το πρόγραμμα της εν τοις Δημοτικοίς, τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και τοις Γυμνασίοις διδακτέας Γυμναστικής κανονίζεται από του ενεστώτος σχολικού έτους 1899-1900 ως εξής·

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

τάξις Α'

Ι. Τακτικαί ασκήσεις

1. Σχηματισμός του ζυγού.- 2. Προσοχή και άνάπαυσις.- 3. Αρίθμησις κατά δυάδας.- 4. Κλίσις δεξιά και αριστερά.- 5. Βάδην επί τα πλάγια.- 6. Βάδην εν χώρα.- 7. Εν βήμα εμπρός η όπίσω.- 8. Εν, δύο, τρία η τέσσαρα βήματα εμπρός η οπίσω.- 9. Βάδην εμπρός κατά παραγωγήν.- 10. Διάφοροι μετασχηματισμοί του ζυγού εν βαδίσματι.

ΙΙ. Ελεύθεροι Ασκήσεις

1. Μικρά αραίωσις κατά μέτωπον η κατά παραγωγήν διά τάσεως των χειρών επί τα πλάγια η εμπρός οριζοντίως, και πύκνωσις.- 2. Τας χείρας επί των ισχίων εναλλάξ και αμφοτέρας.- 3. Βάδην εν χώρα μετά κρούσεως των χειρών εμπρός.- 4, Βάδην εν κινήσει μετά κρούσεως των χειρών εμπρός ανά πάντα τέταρτον χρόνον, η ανά πάντα περιττόν χρόνον, η ανά παν εν.- 5. Τέσσαρα βήματα πεζικά εν κινήσει και τέσσαρα εν χώρα μετά κρούσεως των χειρών εμπρός

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. A720 Νοεμβρίου 1899.

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/412.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οπίσω η υπέρ την κεφαλήν ανά παν εν χώρα βήμα.- 6. Τέσσαρα βήματα πεζικά εμπρός μετά η άνευ κρούσεως των χειρών οπίσω, η τέσσαρα οπίσω μετά η άνευ κρούσεως των χειρών εμπρός.- 7. Στροφή της κεφαλής δεξιά και αριστερά.- 8. Κλίσις της κεφαλής εμπρός και οπίσω η δεξιά και αριστερά.- 9. Τάσις των χειρών εναλλάξ η αμφοτέρων εμπρός, η επί τα πλάγια Οριζοντίως.- 10. Τάσις των χειρών εναλλάξ η αμφοτέρων εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως και άνω κατακορύφως.- 11. Τάσις των χειρών εναλλάξ η αμφοτέρων άνω κατακορύφως εκ των έμπροσθεν η εκ των πλαγίων.- 12. Κάμψις των χειρών επί τους ώμους εμπρός και τάσις κάτω.- 13. Τάσις και κάμψις των χειρών εναλλάξ και αμφοτέρων εμπρός οριζοντίως, η άνω κατακορύφως.- 14. Κάμψις των χειρών επί τους ώμους πλαγίως και τάσις κάτω.- 15. Τάσις και κάμψις των χειρών εμπρός η επί τα πλάγια, οριζοντίως η άνω κατακορύφως.- 16. Εκβολή των ποδών εναλλάξ εμπρός η οπίσω η επί τα πλάγια.- 17. Το αυτό μετά τάσεως των χειρών εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως.- 18. Εκβολή των ποδών εναλλάξ εμπρός, οπίσω η επί τα πλάγια μετά κρούσεως των χειρών εμπρός η υπέρ την κεφαλήν.

ΙΙΙ. Παιδιαί έηιχώριοι Εκλεγόμεναι υπό των διδασκόντων αναλόγως της ηλικίας των μαθητών.

Τάξις Β'

Επανάληψις των εν τη A' τάξει διδαχθεισών τακτικών και ελευθέρων ασκήσεων και παιδιών.

Ι. Τακτικοί ασκήσεις

1. Ημίσεια στροφή της κεφαλής δεξιά η αριστερά.- 2. Ζύγησις.- 3. Μεταβολή εν ηρεμία.- 4. Βάδην εμπρός η οπίσω.- 5. Παύσις του βαδίσματος. 6. Βήμα γυμναστικόν εν χώρα.- 7. Τροχάδην εν χώρα.- 8. Διπλασιασμός και απλοποίησις του ζυγού εν ηρεμία. -9. Βάδισμα κατά παραγωγήν. -10. Απλοποίησις και διπλασιασμός του ζυγού εν κινήσει. -11. Αλλαγή κατευθύνσεως στοιχηδόν. -12. Διάφοροι μετασχηματισμοί των ζυγών εν βαδίσματι.

ΙΙ. Ελεύθεροι ασκήσεις

1. Αραίωσις των ζυγών μικρά η μεγάλη, και πύκνωσις αυτών. -2. Κλίσις η μεταβολή δεξιά η αριστερά, των χειρών τεμνομένων εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως. -3. Διάστασις των ποδών εν χώρα. -4. Σύνδεσις των χειρών επί τα νώτα. -5. Διασταύρωσις των χειρών εμπρός η οπίσω. -6. Διάφοροι σύμμικτοι βηματισμοί εκ τεσσάρων, εξ η οκτώ βημάτων πεζικών, γυμναστικών εν χώρα η εν κινήσει μετά κλίσεως δεξιά η αριστερά. - 7. Περιστροφή της κεφαλής δεξιόθεν η αριστερόθεν. -8, Τάσις των χειρών

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/413.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως, των ποδών στηριζόμενων επί των δακτύλων. -9. Το αυτό μετά διαστάσεως των ποδών εν χώρα. -10. Τάσις των χειρών επί τα πλάγια οριζοντίως μετά πλαγίων βημάτων προς δεξιά η αριστερά. -11, Τάσις των χειρών εμπρός και άνω, επί τα πλάγια και κάτω, -12. Τάσις των χειρών εναλλάξ η αμφοτέρων επί τα πλάγια και εμπρός, η εμπρός και επί τα πλάγια οριζοντίως. -13, Κάμψις και τάσις των χειρών άνω και κάτω η επί τους ώμους και εμπρός μετά η άνευ εκβολής των ποδών εναλλάξ εμπρός, οπίσω η επί τα πλάγια. -14. Τάσις των χειρών επί τα πλάγια οριζοντίως και κάμψις επί τους ώμους. -15, Κάμψις και τάσις των χειρών επί τους ώμους και τα πλάγια οριζοντίως. -16, Κάμψις των χειρών εναλλάξ η και αμφοτέρων υπέρ την κεφαλήν μετά η άνευ εκβολής των ποδών εμπρός, οπίσω η επί τα πλάγια η μετά διαστάσεως αυτών. -17. Κάμψις των χειρών υπό τας μασχάλας, -18. Το αυτό των ποδών στηριζόμενων επί των δακτύλων. -19, Το αυτό των ποδών έκβαλλομένων εναλλάξ εμπρός, οπίσω η επί τα πλάγια. -20, Το αυτό μετά διαστάσεως των ποδών. -21. Κάμψις και τάσις των χειρών υπό τας μασχάλας και τα πλάγια οριζοντίως. -22, Κλίσις του κορμού εμπρός και οπίσω, -23. Κλίσις του κορμού εμπρός, των χειρών τεινομένων κάτω, -24. Κλίσις του κορμού δεξιά και αριστερά, -25. Στροφή του κορμού δεξιά και αριστερά. -26, Βάδην επί τα πλάγια αριστερά η δεξιά, των χειρών τεινομένων εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως, -27. Προσέγγισις και απομάκρυνσις των άκρων των ποδών,

III. ΙΙαιδιαί επιχώριοι

Εκλεγόμεναι ως και εν τη προηγουμένη τάξει.

Τάξις Γ

Επανάληψις των εν τη προηγουμένη τάξει, διδαχθεισών συνθετωτέρων ασκήσεων και παιδιών.

Ι. Τακτικοί ασκήσεις

1. Διπλασιασμός και απλοποίησις των στοίχων εν ηρεμία, -2, Τροχάδην εν χώρα τεταμένων των ποδών. -3. Βήματος αλλαγή. -4. Μεταβολή εν κινήσει, συνδυαζόμενη μεθ' ωρισμένου αριθμού αρτίων βημάτων. -5. Μεταβολή και παύσις βαδίσματος (αλτ). -6. Μεταβολή και έξακολούθησις του βαδίσματος (μαρς). -7. Βάδισμα κατά παραγωγήν εις στοίχους διπλούς. -8. Διπλασιασμός και απλοποίησις των στοίχων εν βαδίσματι (εις απλούς η εις διπλούς στοίχους, η εφ' ενός ζυγού). -9. Παύσις του κατά παραγωγήν βαδίσματος και επάνοδος εις την κατά μέτωπον παράταξιν. -10. Διάφοροι μετασχηματισμοί των ζυγών και των στοίχων εν βαδίσματι, -11, Διάφοροι σύμμικτοι βηματισμοί

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/414.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εκ βημάτων πεζικών, γυμναστικών η διασταδόν εν κινήσει η εν χώρα μετά κλίσεων και μεταβολών,

II. Ελεύθεραι ασκήσεις

1, Αραίωσις μεγάλη και πύκνωσις των ζυγών κατά τετράδας. -2. Διασταδόν εν χώρα, -3. Αιώρησις των χειρών. -4. Tò αυτό των ποδών στηριζόμενων επί των δακτύλων. -5. Τάσις των χειρών εναλλάξ άνω κατακορύφως εκ των έμπροσθεν η εκ των πλαγίων. -6. Τάσις των χειρών εναλλάξ εμπρός και οπίσω κεκλιμένως. -7. Τάσις των χειρών κεκλιμένως επί τα πλάγια οριζοντίως, -8. Τάσις αμφοτέρων των χειρών δεξιά και αριστερά οριζοντίως -9. Το αυτό μετ' εκβολής η διαστάσεως των ποδών εν χώρα η μετά πλαγίων βημάτων προς δεξιά η αριστερά. -10, Περιστροφή των χειρών δεξιόθεν η αριστερόθεν. -11. Το αυτό μετά πλαγίων προς δεξιά η αριστερά βημάτων, - 12, Αιώρησις των χειρών δεξιά και αριστερά οριζοντίως, -13, Το αυτό των ποδών στηριζόμενων επί των δακτύλων, -14. Κάμψις και τάσις των χειρών οπίσω. -15. Κάμψις και τάσις των χειρών επί το στέρνον και τα πλάγια όριζοντίως. -16. Το αυτό των ποδών εκβαλλομένων εναλλάξ εμπρός, οπίσω η επί τα πλάγια η στηριζόμενων επί των δακτύλων. -17. Κλίσις του κορμού εμπρός, των χειρών ευρισκομένων επί των ισχίων, -18. Κλίσις του κορμού δεξιά και αριστερά, της ετερωνύμου χειρός καμπτομένης επί την κεφαλήν, -19, Στροφή του κορμού δεξιά και αριστερά, της ετερωνύμου χειρός καμπτομένης επί το μέτωπον η υπέρ την κεφαλήν η υπό τας μασχάλας, η τεινομένης εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως, -20. Κλίσις του κορμού εμπρός των ποδών εκβαλλομένων εναλλάξ εμπρός η οπίσω η επί τα πλάγια, των χειρών τεινομένων κάτω. -21. Εκβολή και κάμψις των ποδών εναλλάξ εμπρός, -22, Το αυτό των χειρών τεινομένων η καμπτομένων και τεινομένων κατά πάσας τας διευθύνσεις, -23, Εκβολή των ποδών εναλλάξ εμπρός μετά κλίσεως η μεταβολής, των χειρών τεινομένων κατά πάσας τας διευθύνσεις η και κρουομένων εμπρός η άνω. -24. Τους πόδας χιαστί εκ ,των έμπροσθεν. -25. Το αυτό της ομωνύμου χειρός καμπτομένης επί το μέτωπον η αμφοτέρων των χειρών καμπτομένων υπέρ την κεφαλήν η υπό τας μασχάλας, -26, Το αυτό μετά μεταβολής προς αριστερά. -27, Κάμψις των κνημών εναλλάξ. -28. Το αυτό μετά κάμψεως και τάσεως των χειρών επί τους ώμους και εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως. -29. Το αυτό των χειρών τεινομένων εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως, -30. Αναπήδησις, -31, Κλίσις η μεταβολή δεξιά η αριστερά η περιστροφή του σώματος δεξιόθεν η αριστερόθεν δι' αναπηδήσεων. - 32. Βαθμιαία διάστασις των ποδών. -33, Τάσις των χειρών εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως μετά καθίσματος, -34, Τάσις των χειρών εμπρός και επί τα πλάγια οριζοντίως η αντιστρόφως μετά καθίσματος. - 35, Αιώρησις των χειρών μετά καθίσματος.

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/415.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

III. Παιδιαί επιχώριοι

Εκλεγόμεναι καθ' ον τρόπον και εν ταις προηγουμέναις τάξεσι.

Τάξις Δ΄

Επανάληψις των εν τη προηγουμένη τάξει διδαχθεισών συνθετωτέρων ασκήσεων και παιδιών,

Ι. Τακτικαί ασκήσεις

1. Βάδην και τροχάδην εν κινήσει,. -2. Βάδισμα κατά μέτωπον. -3. Κλίσεις εν βαδίσματι. -4. Βάδην εμπρός μετά βήματος αλλαγής ανά παν τέταρτον βήμα. -5. Διάφοροι μετασχηματισμοί των ζυγών και των στοίχων εν βαδίσματι.

Π. Ελεύθεροι ασκήσεις

1. Αραίωσις και πύκνωσις των ζυγών. -2. Τας χείρας χιαστί εμπρός οριζοντίως εκ των πλαγίων. -3. Τάσις της μιας χειρός εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως, της ετέρας καμπτομένης επί τας πλευράς η επί τον ομώνυμον ώμον. -4. Τάσις της μιας χειρός εμπρός και επί τα πλάγια οριζοντίως, της ετέρας τεινομένης επί τα πλάγια και εμπρός. -5. Στροφή των χειρών εμπρός και οπίσω. -6. Προσέγγισις των πυγμών εμπρός οριζοντίως. - 7. Το αυτό των ποδών στηριζόμενων επί των δακτύλων. -8. Τάσις και κάμψις των χειρών άνω και κάτω μετά καθίσματος. -9. Αιώρησις των χειρών εμπρός μετά τάσεως και κάμψεως αυτών επί τους ώμους και άνω. -10. Το αυτό των ποδών στηριζόμενων επί των δακτύλων. -11. Το αυτό μετά καθίσματος. -12. Αιώρησις των χειρών δεξιά και αριστερά οριζοντίως μετά στροφής του κορμού ομωνύμως. -13. Αιώρησις των χειρών περί τον στρεφόμενον κορμον δεξιά και αριστερά. -14. Το αυτό των ποδών στηριζόμενων επί των δακτύλων ανά παν εν. -15. Στροφή του κορμού δεξιά και αριστερά των χειρών τεινομένων άνω κατακορύφως. -16. Εκβολή των ποδών εναλλάξ εμπρός η οπίσω η επί τα πλάγια μετά κλίσεως του κορμού εμπρός η επί τα πλάγια, των χειρών τεινομένων κατά πάσας τας διευθύνσεις. -17. Κλίσις του κορμού εμπρός και οπίσω η δεξιά και αριστερά, των χειρών τεινομένων, -18. Το αυτό των ποδών εκβαλλομένων εναλλάξ εμπρός, οπίσω η επί τα πλάγια. -19. Διάστασις των ποδών εν χώρα μετά κλίσεως η μεταβολής προς δεξιά η αριστερά. -20, Πελέκησις εμπρός η δεξιά και αριστερά. -21. Προβολή των ποδών εναλλάξ εμπρός η επί τα πλάγια, των χειρών τεινομένων η καμπτομένων κατά πάσας τας διευθύνσεις. -22. Αμυντικώς διά προβολών. -23. Προβολή των ομωνύμων άκρων εναλλάξ εμπρός η πλαγίως. -24. Μεταβολή εν κινήσει μετά προβολής, α') των χειρών τιθεμένων επί των ισχίων, β') τεινομένων εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως η άνω κατακορύφως η κεκλιμένως εμπρός και οπίσω, γ' ) καμπτομένων υπέρ την κεφαλήν η υπό τας μασχάλας, η επί τους ώμους.

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/416.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δ') καμπτομένων και τεινομένων κατά πάσας τας διευθύνσεις. -25. Μεταβολή μετά διπλής προβολής. -26. Διπλή μεταβολή μετά διπλής προβολής, -* 27. - Τάσις των ποδών εναλλάξ εμπρός, οπίσω η επί τα πλάγια, των χειρών τεινομένων εμπρός η επί τα πλάγια οριζοντίως, η άνω καταχορύφως η καμπτομένων επί τους ώμους. - *28. Ταλάντευσις των ποδών εναλλάξ οπίσω εκ των έμπροσθεν η επί τα πλάγια δεξιά αριστερόθεν, συνδυαζόμενη ως και η προηγουμένη, -29. Τάσις των ποδών εναλλάξ εμπρός επί τα πλάγια και Οπίσω, συνδυαζόμενη ως και αι προηγούμεναι. -30. Περιστροφή των ποδών εναλλάξ εμπρός αριστερόθεν και δεξιόθεν. -31. Περιστροφή της κνήμης αριστερόθεν η δεξιόθεν. -32. Περιστροφή του άκρου ποδός αριστερόθεν η δεξιόθεν. -33. Κάμψις και τάσις των ποδών εναλλάξ εμπρός, -*34, Το αυτό επί τα πλάγια. -*35. Το αυτό επί τα οπίσω. -36, Άλμα απλούν εις μήκος εμπρός άνευ δρόμου, ηνωμένων των ποδών. -37. Άλμα διπλούν και τριπλούν ωσαύτως. -38. Άλμα απλούν μετά δρόμον.

ΙΙΙ. Παιδιαί επιχώριοι

Εκλεγόμεναι καθ' ον τρόπον και εν ταις προηγουμέναις τάξεσι. Παρατήρησις. Αι δι' αστερίσκου (*) σημειούμενα., ασκήσεις εκτελούνται υπό μόνων των αρρένων.

Β' EΛΛHNΙKON ΣΧΟΛΕΙΟΝ

Τάξις Α'

Ι. Τακτικοί ασκήσεις

Κατά την υπό των μαθητών εν τω δημοτικώ σχολείω κτηθείσαν δεξιότητα περί τας τακτικάς και ελευθέρας ασκήσεις διδάσκονται ευρύτερον η στενώτερον η και απλώς επαναλαμβάνονται εκ των ασκήσεων τούτων αι εξής:

A'. Εν ηρεμία. -1. Σχηματισμός ζυγού. -2. Προσοχή και ανάπαυσις.

-3. Αρίθμησις. -4. Κεφαλή δεξιά η αριστερά. -5. Ζύγησις. -6. Κλίσις δεξιά η αριστερά άνευ διπλασιασμού. -7. Μεταβολή. -8. Βάδην και τροχάδην. - 9. Διπλασιασμός και απλοποίησις του ζυγού και των στοίχων διά κλίσεως δεξιά η αριστερά.

Β'. Εν βαδίσματι. -1. Βάδην και τροχάδην κατά παραγωγήν. -2. Μεταβολή, -3. Απλοποίησις και διπλασιασμός των στοίχων και του ζυγού. --4. Παύσις του κατά παραγωγήν βαδίσματος και επάνοδος εις την κατά μετωπον παράταξιν.

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/417.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙI. Ελεύθεροι ασκήσεις

1; Αραίωσις και πύκνωσις εφ' ενός η δύο ζυγών. -2. Τας χείρας επί των ισχίων. -3. Βάδην και τροχάδην εν χώρο., τεταμένων των ποδών. -4. Βήμα γυμναστικόν εν χώρα. -5. Κλίσις, στροφή και περιστροφή της κεφαλής. -6. Ύψωσις των ώμων. -7. Τάσις των χειρών κατά πάσας τας διευθύνσεις μετά η άνευ κρούσεως των χειρών, των ποδών στηριζόμενων η μη επί των δακτύλων, -8, Τας χείρας εμπρός οριζοντίως χιαστί εκ των πλαγίων, -9. Τάσις των χειρών εμπρός η οπίσω η επί τα πλάγια κέκλιμένως. ·-10. Στροφή και περ'ιστροφή των χείρον. .- 11. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά πάσας τας διευθύνσεις. -12. Προσέγγισις.των ώμων εμπρός καί οπίσω. 13. Τους αγκώνας όπίσω, των" χειρών ευρισκομένων επί των ισχίων. -14, Κλίσις, στροφή και περιστροφή του κορμού. -15. Εκβολή των ποδών κατά πάσας τας διευθύνσεις. -16. Διάστασις και διασταδόν των ποδών. -17. Κάμψις των -εν διαστάσει ευρισκομένων ποδών εναλλάξ επί τα πλαγιά μετά η άνευ τάσεως των χειρών κατά πάσας τας διευθύνσεις, -18. Κάθισμα.

III. Παιδιαί επιχώριοι - , Εκλεγόμεναι υπό των διδασκόντων αναλόγως της ηλικίας των μαθητών.

τάξις Β-

Ι. Τακτικοί ασκήσεις

1. Βήματος αλλαγή. -2. Βάδισμα κατά μέτωπον εμπρός και οπίσω. -3. Κλίσεις εν βαδίσματι μετά η άνευ διπλασιασμού εν βάδην η τροχάδην βηματισμώ. -4. Αλλαγή κατευθύνσεως στοιχηδόν.

Π. Ελεύθεραι ασκήσεις

1. Τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις μετά η άνευ καθίσματος απλού η διπλού. -2. Κάμψις και τάσις των χειρών ωσαύτως. -3. Αιώρησις των χειρών μετά η άνευ καθίσματος εν συνδυασμώ μετά κάμψεως και τάσεως αυτών η άνευ τοιούτου. -4. Αιώρησις των χειρών δεξιά και αριστερά οριζοντίως. -5. .Κλίσις και στροφή του κορμού συνδυαζομένη μετ' ασκήσεων των άνω και κάτω άκρων. -6. Εκβολή των:ποδών εναλλάξ εμπρός μετά κλίσεως δεξιά η αριστερά. -7. Εκβολή και κάμψίς των ποδών εμπρός, οπίσω, επί τα πλάγια, εν συνδύασμώ μετ' ασκήσεων των χειρών. -8. Τούς πόδας χιαστί εμπρός μετά μεταβολής'πρός αριστερά. -9. Τους πόδας -χιαστί εμπρός δι' αναπηδήσεων. -10. Αντιμετάθεσις' των άκρων. -11. Κάμψις των κνημών .εναλλάξ. -12. Αναπήδησις μετά η· άνευ κλίσεων,, μεταβολών και περιστροφής 'του σώματος, -13. Προβολή των ποδών κατά πασάς; τάς διευθύνσεις; συνδυαζόμενη μετ' ασκήσεων των χειρών. -14. Πελέκησις εμπρός.- δεξιά και αριστερά -15. Προσέγγισις

27

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/418.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και απομάκρυνσις των άκρων των ποδών, -16. Βαθμιαία διάστασις των ποδών.

-17. Λάξ επαλλάξ εν χώρα η εν κινήσει, μετά η άνευ ασκήσεων των χειρών.

ΙΙΙ. Ασκήσεις διά κοντών

1. Τους κοντούς κεκλιμένους εμπρός, -2, Τούς κοντούς επί τον τράχηλον εις 4 η εις 2 χρόνους. -3. Τούς κοντούς δεξιά και αριστερά οριζοντίως εις 2 η 4 χρόνους. -4, To αυτό μετ' αιωρήσως των χειρών εκ των κάτω. -5. Περιστροφή των κοντών προ του κορμού δεξιόθεν και αριστερόθεν, -6. Τους κοντούς δεξιά και αριστερά οριζοντίως μετά περιστροφής των χειρών εκ των άνω η κάτω. -7. Τούς κοντούς κατακόρυφος εμπρός εις 4 η 2 χρόνους. -8. Τάσις της δεξιάς και αριστεράς χειρός εναλλάξ εμπρός οριζοντίως, της ετέρας καμπτομένης υπό την δεξιάν και αριστεραν μασχάλην η επί τον ώμον. -9. Τούς κοντούς εμπρός οριζοντίως, των χειρών τιθεμένων χιαστί. -10. Τούς κοντούς άνω κεκλιμένως δεξιά η αριστερά. -11. Τους κοντούς δεξιά και αριστερά κατακορύφως, καμπτομενης της ετερωνύμου χειρός υπέρ την κεφαλήν. -12. Τους κοντούς δεξιά και αριστερά κατακόρυφος εναλλάξ, υψούμενης της ομωνύμου χειρός άνω κατακορύφως.

IV. Παιδιού, επιχώριοι Εκλεγόμεναι καθ' ον και εν τη προηγουμένη τάξει τρόπον.

Τάξις Γ'

Ι. Τακτικαί ασκήσεις

1. Ημίσεια κλίσις δεξιά και αριστερά εν ηρεμία. -2. Λοξον βάδισμα. -3. Αλλαγή κατευθύνσεως εν ηρεμία η εν βαδίσματι. -4. Στροφή δεξιά η αριστερά.

-5. Σχηματισμός της Ομάδος μετωπηδόν εν ηρεμία η εν βαδίσματι.

ΙΙ. Ελεύθεραι ασκήσεις

1. Εκβολή των ποδών εναλλάξ οπίσω, του ετέρου καμπτομένου εν συνδυασμώ μετ' ασκήσεων των χειρών. -2. Το αυτό υποχωρητικώς. -3. Άλμα επί τα πλάγια δεξιά η αριστερά, των ποδών τιθεμένων χιαστί. -4. Δια βαθμιαίων η επαλλήλων προβολών εμπρός. -5. Υποχωρητικώς διά βαθμιαίων η επαλλήλων εκβολών των ποδών εναλλάξ επί τα οπίσω. -6. Τάσις, ταλάντευσις και περιστροφή των ποδών κατά πάσας τας διευθύνσεις, συνδυαζόμεναι μετ' ασκήσεων των χειρών. -7. Κάμψις και τάσις των ποδών ωσαύτως. -8. Ισορροπία επί του ετέρου των ποδών, συνδυαζόμενη μετ' ασκήσεων του κορμού και των χειρών. - 9. Διαδοχική μεταβολή επί του δεξιού και αριστερού ποδός εμπρός, οπίσω και αντιστρόφως. -10. Διάφοροι ασκήσεις των ομοστοίχων κρατουμένων δι' αμφοτέρων των χειρών.

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/419.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΙΙ. Ασκήσεις διά κοντών

1. Περιστροφή του κοντού περί τον κορμόν δεξιόθεν η αριστερόθεν. -2. Toùç κοντούς επί την δεξιά·.· και αριστεράν ωμοπλάτην εις 4 η εις 2 χρόνους. -3, Κλίσις του κορμού δεξιά και αριστερά μετά κάμψεως του ομωνύμου ποδός. -4. Περιστροφή του κορμού δεξιά και αριστερά, του ετερωνύμου ποδός στηριζόμενου επί των δακτύλων. -5. Τους κοντούς επί τα νώτα εις 4 η εις 2 χρόνους μετά η άνευ κλίσεως του κορμού εμπρός. -6. Τους κοντούς οπίσω οριζοντίως ωσαύτως. -7. Διάφοροι ασκήσεις διά δύο κοντών, κρατουμένων υπό των δύο ομοστοίχων.

IV. Παιδιαί επιχώριοι

Εκλεγόμεναι καθ' ον τρόπον και εν ταις προηγουμέναις τάξεσι.

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Τάξις Α'

Ι. Τακτικαι ασκήσεις

Διμοιρίαι. -1. Το μέτωπον οπίσω. -2. Ζύγησις. -3. Αραίωσις και πύκνωσις των ζυγών. -4. Βάδισμα προς τα εμπρός και προς τα οπίσω, βάδισμα λοξόν. -5. Αλλαγή κατευθύνσεως. -6. Παύσις του βαδίσματος. -7. Βάδισμα κατά παραγωγήν.

II. Ασκήσεις διά σιδηρών ράβδων

Τοιαύτα., εν τω Γυμνασίω γίνονται όλως όμοιαι ταις εν τω Ελληνικω Σχολείω διά κοντών γινομέναις τοιαύταις.

ΙΗ. Ασκήσεις δι' αλτήρων

Δι' αλτήρων γενήσονται εν τη τάξει ταύτη εκ των ελευθέρων ασκήσεων των αναγραφομένων εν τη A' τάξει του δημοτικού σχολείου αι υπ' αριθμόν 2, 9, 10, 11, 12; 13, 14, 15, 17, και 18. Εκ των αναγραφομένων εν τη Β' τάξει αι υπ' αριθμόν, 2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.- 19,2ο, 21,23 και 26 και εκ των εν τη Γ' τάξει αι υπ' αριθμόν 3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16, 17,18,19,20,22,23,25,28, 29,33,34 και 35.

IV. Ασκήσεις διά κορυνών

1. Τας κορύνας οριζοντίως εμπρός η επί τα πλάγια και εκ των θέσεων αυτών άνω κατακορύφως. -2. Τας κορύνας επί τα πλάγια και εμπρός η και αντιστρόφως. -3. Τας κορύνας άνω κατακορύφως εκ των έμπροσθεν η των πλαγίων. -4. Τας κορύνας εμπρός και οπίσω η επί τα πλάγια κεκλιμένως. -5. Τας

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/420.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κορύνας προ του μετώπου κεκλιμένως. -6. Τας κορύνας περί την κεφαλήν εκ των έμπροσθεν η των όπισθεν. -7.. Αιώρησις των κορυνών, των ποδών στηριζόμενων η μη επί των δακτύλων. -8. Τας κορύνας κατά την δεξιαν η αριστεραν ωμοπλάτην εναλλάξ ή και αμφοτέρας -9. Τας κορύνας επί τον τράχηλον κεκλιμένως εναλλάξ και αμφοτέρας. -10. Τας κορύνας Κατακορύφως εμπρός και επί τα πλάγια και προ των ώμων. -11. Τας κορύνας κεκλιμένως δεξιά η αριστερά. -12.Τας κορύνας όπισθεν της κεφαλής οριζοντίως εναλλάξ. -13. Τας κορύνας επ' ώμων,

Τάξις Β'

Ι. Ασκήσεις διά σιδηρών ράβδων

II. Ασκήσεις δι' αλτήρων

Δι' αλτήρων γενήσονται εν τη τάξει ταύτη εκ των ελευθέρων ασκήσεων των αναγραφομένων εν τη Δ' τάξει του δημοτικού σχολείου αι υπ' αριθμόν 2, 3, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ι7,18,20,21,22,23,24, α', β', γ', δ', 27, 28, 29 και 36, εκ των αναγραφομένων εν τη A' τάξει του Ελληνικού σχολείου η υπ' αριθμόν 17, εκ των εν τη Β' τάξει αι υπ' αριθμόν 10 και 17 και εκ των εν τη Γ' τάξει αι υπ' αριθμόν 1, 2,3, 5, 8 και 9,, προς δε πρηνηδόν· από δε της θέσεως πρηνηδόν αι εξής ασκήσεις.

1. Κάμψις των χειρών εναλλάξ επί τους ώμους. -2, Τάσις των χειρών εναλλάξ εμπρός η επί τα πλάγιο, οριζοντίως, -3. Κάμψις και τάσις των χειρών εναλλάξ επί τον ομώνυμον ώμον και άνω κατακορύφως, -4. Τάσις των χειρών εναλλάξ άνω κατακορύφως εκ των πλαγίων.

ΙΙΙ. Ασκήσεις διά κορυνών

1. Περιστροφή της δεξιάς η της αριστεράς κορύνης έμπροσθεν η όπισθεν. -2. Το αυτό αμφοτέρων των κορυνών. -3. Περιστροφή της δεξιας η της αριστεράς η αμφοτέρων των κορυνών πλαγίως εκ των έμπροσθεν η όπισθεν. -4, Πτήσις ευθεία διά της δεξιάς η της αριστεράς η δι' αμφοτέρων των κορυνών. -5 Πτήσις ευθεία εναλλάξ. -6. Πτήσις αντίστροφος διά της δεξιάς η της αριστεράς η και αμφοτέρων των κορυνών, -7, Ευθεία και αντίστροφος πτήσις μετά η άνευ στροφής του κορμού.

IV. Ασκήσεις επί του διζύγου

1. Κάμψις και τάσις των άνω και κάτω άκρων και του κορμού εκ των χειρών εχομένων έκτων στύλων. -2. Όρθια στήριξις και διάφοροι απ' αυτής ασκήσεις των ποδών.. -3. Καθίσματα και ιππασίαι.

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/421.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

V. Ασκήσεις επί του μονοζύγου

Ι. Εξαρτήσεις διά των χειρών, λαβή πρώτη, δευτέρα και τρίτη, τεταμένων των άκρων. -2. Διάφοροι εύκολοι των κάτω άκρων ασκήσεις από των ανωτέρώ θέσεων.

Τάξις Γ

Επανάληψις των εν ταις προηγούμεναις τάξεσι συνθετωτέρων, και δυσχερέστερων διά σιδηρών ράβδων, αλτήρων και κορυνών ασκήσεων κατά ποικίλους τρόπους συνδυαζόμενων εν κινήσει η εν χώρα.

Ι. Ασκήσεις επί του διζύγου

Ι. Χειροβασίαι. -2, Αιωρήσεις. -3. Ανταλλαγαι καθισμάτων και ιππασιών, -4. Ψαλίδες από της ορθίας στηρίξεως και της ιππαστί Θέσεως. -5, Πρηνηδόν, ύπτίως και όκλαδον υπέρ τα ζυγά. -6. Πρηνηδόν και υπτίως υπό τα ζυγά, -7. Ακριδοειδής στήριξις και διάφοροι απ' αυτής ασκήσεις. -8, Στηρίξεις επί των αντιβραχίων και βραχιόνων και διάφοροι από των θέσεων τούτων ασκήσεις.

Π. Ασκήσεις επί του μονοζύγου

1. Εξάρτησις, λαβή τετάρτη. -2. Εξάρτησις από των χειρών, κεκαμμένων η τεταμένων των άκρων. -3. Διάφοροι των κάτω άκρων ασκήσεις από των ανωτέρω Θέσεων. -4. Έλξεις. -5. Χειροβασίαι. -6. Αιωρήσεις. -7. Στροφαί του σώματος και ανταλλαγαί λαβών. --8. Εξαρτήσεις διά των κατ' αγκώνας πτυχών η των μασχαλών.

ΙΗ. Σφαιροβολία η Λιθοβολία μετά η άνευ φοράς

Τάξις Δ'

Επανάληψις των διά σιδηρών ράβδων, αλτήρων και κορυνών ασκήσεων ως και εν τη Γ' τάξει.

Ι. Ασκήσεις επί του δίζυγου

1. Υπερπήδησις των ζυγών εκ του μέσου η εκ του άκρου του δίζυγου. -2. Άλματα από της εν τω μέσω των ζυγών πλαγίας στάσεως. -3. Άλματα έξωθεν του δίζυγου και υπερπηδήσεις αυτού κατά πλάτος. -4. Άλμα εις μήκος εμπρός από της ακριδοειδούς στηρίξεως. -5. Κυβιστήσεις υπό τα ζυγά η άνω των ζυγών.

II. Ασκήσεις επί του μονοζύγου

1. Στηρίξεις. -2. Αναβάσεις. -3. Αναπτέρωσις. -4. Γαστροκύλινδρος; -5. Διαπέρασμα. -6. Κυβιστήσεις από της εξαρτήσεως.

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/422.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΙΙ. Δισκοβολία και Σφαιροβολία

Παρατήρησις. Εν τη τάξει ταύτη, των απαιτουμένων οργάνων υπαρχόντων άρχεται και το άλμα επί κοντώ, καθώς και το άλμα μετ' εμποδίων.

Πάσα προγενεστέρα διάταξις, αντικείμενη προς το παρόν Διάταγμα, θεωρείται κατηργημένη.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις, τη 20 Νοεμβρίου 1899.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/423.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1900

(Β. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1900)

Κυβέρνηση Γ, Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897

και 17 Νοεμβρίου 1897 Β. Διαταγμάτων περί κανονισμού

τον προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις

και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε.

Τα περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Ημέτερα Διατάγματα της 11 Σεπτεμβρίου 1897 και 17 Νοεμβρίου 1897, ως προς την διδασκαλίαν των αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών, γαλλικών, λατινικών, ιχνογραφίας εν τω ελληνικώ σχολείω, νεοελληνικών αναγνωσμάτων εν ταις δυσί κατωτέραις τάξεσι και ιστορίας εν τη ανωτέρα τάξει αυτού, ελληνικών, λατινικών, μαθηματικών εν τω γυμνασίω και θρησκευτικών εν ταις δυσίν ανωτέραις τάξεσιν αυτού, γυμναστικής εν τε τω ελληνικώ σχολείω και γυμνασίω, τροποποιούμεν ώδε.

Α' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Β' Γυμνάσιον

τάξις γ' ώρα 1 τάξις δ' ώρα 1

Και εν αμφοτέραις ταις τάξεσι διδακτέα ύλη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 227, τχ. Α'/23 Σεπτεμβρίου 1900.

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/424.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ι. Αρχαία

α' Ελληνικόν σχολείον.

Τάξις Α' ώραι 7 Τάξις B' ώραι 8

τάξις Γ' ώραι 8

Και εν ταις τρισί τάξεσι διδακτέα ύλη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

β' Γυμνάσιον ·

τάξις A: ώραι 10 τάξις Β'ώραι 10 τάξις Γ ώραι 10 τάξις Δ' ώραι 10

Διδακτέα υλη κατά τα μέχριτοοδε ισχύοντα. Εν τη Β' τάξει δύναται να ερμηνευθή και ο κατά Λεωκράτους λόγος του Λυκούργου.

Π. Νέα Ελληνικά,

α Ελληνικόν σχολείον ·. Τάξις Α' ώραι 2

Τάξις Β' ώραι 2

Διδακτέα ύλη και εν αμφοτέραις ταις τάξεσι κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

Γ΄ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ ώρα 1,

Εκ του ομαλού τυπικού αι κλίσεις των ουσιαστικών και επιθέτων μετά των ομαλών βαθμών παραθέσεως και η ενεργητική φωνή των ρημάτων των τεσσάρων συζυγιών πλην των ίο ρημάτων της γ' συγυζίας.

Άσκησις εις το εκάστοτε διδασκόμενον μέρος του τυπικού πρώτον διά των καλουμένων ασκήσεων περί την κλίσιν, ιδία δ' είτα διά της προφορικής μεταφράσεως εκ του λατινικού από του αναγνωσματαρίου και διά προφορικής και γραπτής επί του πίνακος μεταφράσεως εις το λατινικόν εκ καταλλήλου βιβλίου ασκήσεων. Κατ' οίκον γραφή τύπων η και προτάσεων, προφορικώς πρότερον μεταφρασθεισών εις το Λατινικόν εν τω σχολείω.

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/425.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β' γυμνάσιον

τάξις A' ώραι 2.

Επανάληψις των εν τη γ' τάξει του Ελληνικού σχολείου διδαχθέντων μερών του ομαλού τυπικού μετά προσθήκης των εκεί παραλειφθέντων μερών αυτού.

Τα εις io ρήματα της γ' συζυγίας, ' Η παθητική φωνή των ρημάτων και των τεσσάρων συζυγιών και τα αποθετικά. Ασκήσεις εις.έκαστον τούτων προφορικαί καί. γραπταί, ακριβώς-ως εν τη γ' του ελληνικού σχολείου τάξει από του ω·αγνωσματαρίου και .του βιβλίου των ασκήσεων. Μετά.το τέλος του όμαλού τυπικού αι σπουδαιόταται και συνηθέσταταί περί τας κλίσεις και συζυγίας ανωμαλίαι. Ασκήσεις δ' εις έκαστον των μερών τούτων της γραμματικής διά προφορικής και γραπτής μεταφράσεως εις το λατινικόν. Άπαξ της εβδομάδος γραπτή κατ' οίκον μετάφρασις εις το λατινικόν. Μετά το τέλος της διδασκαλίας του ομαλού τυπικού, αντί της από του αναγνωσματαρίου παραλλήλως ταύτη χωρούσης αναγνώσεως ερμηνεία εκ του Lhomond urbis Romae viri illustres.

Τάξις Β' ώραι 3.

Εκ του συντακτικού τα περί πτώσεων, χρόνων και εγκλίσεων, εξαιρομένων και απομνημονευομένων μόνον εκείνων των μερών, εν οις η Λατινική διαφέρει της Ελληνικής. Άσκησις εις τα διάφορα ταύτα διά προφορικών και γραπτών επί του πίνακος μεταφράσεων εις το λατινικόν. "Απαξ της εβδομάδος γραπτή κατ' οίκον μετάφρασις εις το λατινικόν. Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών του Καίσαρος de bello Gallico.

Τάξις Γ' ώραι 3.

Τα λοιπά του συντακτικού διδασκόμενα, ως και εν τη β' τάξει, ασκήσεις δ' εις αυτά, ωσαύτως, ως εν τη β' τάξει. Ανά πάσαν τρίτην εβδομάδα γραπτή εν τω σχολείω εκ του προχείρου μετάφρασις εις το λατινικόν. Μετά το τέλος της του συντακτικού διδασκαλίας ανά παν δεκαπενθήμερον εναλλάξ γραπτή κατ' οίκον, η εν τω σχολείω μετάφρασις εις το λατινικόν. Δύο εν εκατέρω εξαμήνω γραπταί εκ του προχείρου μεταφράσεις εκ του λατινικού εις το ελληνικόν. Ερμηνεία ενός η πλειόνων εκ των δε των λόγων του Κικέρωνος, pro Archia, in Catilinam I η Π, pro Ligario, pro Marcello, de imperio Gn. Pompei και μερών κατ' εκλογήν εκ των Οβιδίου μεταμορφώσεων.

τάξις Δ' ώραι 3

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών; εκ της τρίτης δεκάδος η εκ των βιβλίων 31 -45.του Λιβίου, η του Σαλλουστίου, de cony Catilinaè. Είτα ερμηνεία μερών κατ' έκλόγήν εκ της Αινειάδος του Βιργιλίου και των ωδών του Όρατίου.

Ανά παν δεκαπενθήμερον γραπτή μετάφρασις έκ του ελληνικού εις τ,ο λατινικόν εναλλάξ κατ' οίκον η εν τω σχολείω, τρεις εν εκατέρω εξαμήνω γραπταί εκ του προχείρου μεταφράσεις εκ του λατινικού εις το Ελληνικόν.

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/426.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δ' ΓΑΛΛΙΚΑ

Α' ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ ώρα1.

Ασκήσεις προφοράς και αναγνώσεως επί λέξεων η φράσεων. Εκ της γραμματικής η οριστική της α' και β' ομαλής συζυγίας και των βοηθητικών ρημάτων avoir και être, η κλίσις των ομαλών ουσιαστικών και επιθέτων. Απόλυτα αριθμητικά. Άσκησις εις έκαστον των διδασκομένων μερών της γραμματικής διά προφορικής και γραπτής επί του πίνακος μεταφράσεως εις την Γαλλικήν προτάσεων λαμβανομένων εκ βιβλίου καταλλήλου. Οι μαθηταί κατ' οίκον γράφουσι προς άσκησιν εις την ορθογραφίαν ολίγας προτάσεις γραπτώς ήδη μεταφρασθείσας εν τω σχολείω. Ερμηνεία φράσεων και διηγημάτων.

E' ΙΣTOPIA

α Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ ώραι 2.

Διδακτέα ολη κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα.

Ζ' ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

α' Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Α' ώραι 3.

Εκ της Πρακτικής αριθμητικής τα περί γραφής και απαγγελίας των ακεραίων αριθμών, αι τέσσαρες επ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις· διαιρετότης των ακεραίων διά 2, 3, 5, 4, 9, 25 και 100. Κοινά κλάσματα και αι τέσσαρες επ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις. Μετά παν διδασκόμενον μικρόν μέρος της αριθμητικής ευθύς άσκησις των μαθητών εις τούτο διά της λύσεως πολλών προβλημάτων.

Τάξις Β' ώραι 3,

Εκ της αριθμητικής επανάληψις των κοινών κλασμάτων διά της λύσεως προβλημάτων εις αυτά αναφερομένων. Γραφή και απαγγελία δεκαδικών αριθμών, αι τέσσαρες επ' αυτών θεμελιώδεις πράξεις. Τα περί συμμιγών αριθμών και αι τέσσαρες έπ' αυτών πράξεις. Άσκησις ακριβώς ως εν τη α' τάξει.

Εκ της πρακτικής γεωμετρίας τα περί γραμμών, γωνιών, τριγώνων, τετραπλεύρων και πολυγώνων εν γένει, περί κύκλου και της γραμμής εις ην ούτος περατούται, ακτινών, διαμέτρου, χορδής, τμήματος κύκλου, κυκλικού τομέως, επικέντρων και εγγεγραμμένων γωνιών και περί εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων κανονικών πολυγώνων, Γνώσις των κυριωτάτων ειδών εκάστου των γεωμετρικών τούτων σχημάτων.

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/427.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Γ' ώραι 3,

Εκ της αριθμητικής επανάληψις των περί κοινών και δεκαδικών κλασμάτων και των συμμιγών αριθμών διά προβλημάτων. Περί λόγων και περί ποσών αναλόγων. Είτα απλή μέθοδος των τριών και τα περί των λοιπών μεθόδων. Άσκησις εις έκαστον τούτων των μερών, ως εν ταις άλλαις τάξεσιν. Εκ της πρακτικής γεωμετρίας επανάληψις των δεδιδαγμένων εν τη προηγουμένη τάξει ορισμών και στοιχειωδών κανόνων επί των ευθυγράμμων σχημάτων και των περί κύκλου. Περί παραλληλεπιπέδων, πυραμίδος, πρισμάτων, κώνου, κυλίνδρου και σφαίρας [εν τη οποία δέον να αναφέρωνται και τα σχετιζόμενα προς την κοσμογραφίαν], ορισμός αυτών, μέτρησις του όγκου και της επιφανείας αυτών, παραδείγματα και εφαρμογαί εις τον πρακτικόν βίον,

Σημ. α'.) Το σχήμα του εκάστοτε διδασκομένου στερεού υπ' αυτού του διδάσκοντος κατασκευαζόμενον δέον να επιδεικνύηται εις τους μαθητάς εν τη διδασκαλία.

Σημ. β') Η γεωμετρία εν μεν τη β' τάξει διδάσκεται από των αρχών του Φεβρουαρίου, εν δε τη γ' τάξει από των αρχών του έτους ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, μετά δε το πέρας της διδασκαλίας της γεωμετρίας εν τη τάξει ταύτη, η ώρα δαπανάται εις την λύσιν αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων.

β'. Γυμνάσιον

Τάξις A' ώραι 3,

A' Θεωρητικής Αριθμητικής

1) Περί αριθμήσεως.

2) Τας τέσσαρας επί των ακεραίων αριθμών πράξεις.

3) Περί διαιρετότητος,

4) Τον ορισμόν των πρώτων αριθμών και των πρώτων προς αλλήλους τοιούτων. Τα δε περί μεγίστου κοινού διαιρετού και ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου, επί δύο η περισσοτέρων αριθμών να διδαχθώσιν όλως πρακτικώς.

5) Περί κλασμάτων.

6) Περί δεκαδικών αριθμών πλην των περιοδικών τοιούτων,

7) Περί συμμιγών αριθμών, ένθα εκτενέστερον τα περί μονάδων μετρήσεως,

8) Περί λόγων και αναλόγων ποσών και

9) Τας μεθόδους,

[Άπαντα δε ταύτα μετά πολλών ασκήσεων μεθ' έκαστον διδασκόμενον μέρος,]

Β' Γεωμετρίας Το A' Βιβλίον της εν χρήσει επιπεδομετρίας μετ' ασκήσεων.

τάξις Β' ώραι 3,

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/428.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A' Θεωρητικής αριθμητικής . 1) :Περί μεγίστου κοινού διαιρετού,

2) περί ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου,

3) περί πρώτων αριθμών, 4} περί περιοδικών δεκαδικών και 5) περί τετραγωνικής ρίζης.

(Άπαντα δε ταύτα μετά πολλών ασκήσεων μεθ' έκαστον διδασκόμενον μέρος) Β' Γεωμετρίας Το Β' βιβλίον της εν χρήσει επιπεδομετρίας μετ' ασκήσεων.

Γ' Άλγεβρας

1) Τον ορισμον της Αλγέβρας και περί των Αλγεβρικών συμβόλων,

2) περί αρνητικών αριθμών και των επ' αυτών πράξεων και περί του 0 ως αριθμού,

3) περί δυνάμεων και αρχικών αυτών ιδιοτήτων,

4) περί αλγεβρικών παραστάσεων, περί μερικών αυτών τιμών και περί βαθμού των ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων,

5) περί όμοιων όρων και περί αλγεβρικών πράξεων και

6) περί εξισώσεων του α' βαθμού μεθ' ενός και πλειόνων αγνώστων, (Άπαντα δε ταύτα μετά πολλών ασκήσεων μεθ' έκαστον διδασκόμενον μέρος).

Τάξις Γ' ώραι 3.

A' Γεωμετρίας

Το Γ' και Δ' βιβλίον της εν χρήσει επιπεδομετρίας ένθα μετά πολλής επιστασίας περί μετρήσεως ευθειών, γωνιών και επιπέδων σχημάτων μετ' εφαρμογών όσον οίον τε πλειοτέρων επί του εδάφους.

Β' Αλγέβρας 1) Περί ασυμμέτρων αριθμών.

2) Περί ανισότητος. 3) Περί ριζών και δυνάμεων μετά των εφαρμογών των.

4) Περί τετραγώνων των αλγεβρικών παραστάσεων. Τα δε περί τετραγωνικής ρίζης αυτών να διδαχθώσιν όλως πρακτικώς.

5) Περί εξισώσεων του β' βαθμού.

6) Περί προόδων και

7) Περί λογαρίθμων, περί ανατοκισμού και περί χρεωλυσίας μετά πολλής της επιστασίας και πολλής της πρακτικής επί των λογαριθμικών πινάκων ασκήσεως,

(Άπαντα δε ταύτα μετά πολλών ασκήσεων και εφαρμογών).

Τάξις Δ' ώραι 5, εξ ων αι 2 διά την Κοσμογραφίαν.

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/429.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Α' Γεωμετρίας

Ολόκληρον την στερεομετρίαν επί πολλών ασκήσεων και εφαρμογών (πλην του περί σφαιρικών τριγώνων και πολυγώνων μέρους),

Β' Τριγωνομετρίας

Ολόκληρον την επίπεδον τριγωνομετρίαν, ένθα τα περί τριγωνομετρικών λογαρίθμων μετ' ιδιαζούσης προσοχής και επιμελείας και χρήσεως πολλών εφαρμογών και ασκήσεων τούτων. Προς δε εφαρμογάς της τριγωνομετρίας, χρησίμους εις τον κοινωνικόν βίον, όσον οίον  τε πλειοτέρας.

Γ' Κοσμογραφίας .

Πλόκληρον την στοιχειώδη κοσμογραφίαν. Τα περί ημερολογίου. Ως,προς τα περί πλανητών ο διδάσκων δέον να αρκεσθή εις τας γενικάς περί αυτών γνώσεις.

Ι'- ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνικόν σχολείον

Τάξις Γ' ώραι 2.

ΙΑ' ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Σκοπος ταύτης εύρυθμος ανάπτυξις και ενίσχυσις του σώματος των νέων, εξέγερσις του θάρρους και της πεποιθήσεως τούτων εις εαυτούς.

Η Γυμναστική διδάσκεται εν εκάστη του Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου τάξει ανά πέντε καθ' εβδομάδα ώρας, πρέπει δε να γίνωνται άμα και γυμναστικαί παιδιαί ανάλογοι τη ηλικία των μαθητών.

Σελ. 429
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 410
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  και κινητά η ακίνητα όργανα, ων στερείται το σχολείον. Οφείλει δ' όμως ο γυμναστής ευθύς ως παρατήρηση, ότι δεν τηρείται ο όρος του γ' εδαφίου του αυτού άρθρου, ν' αναφέρη τούτο εις τον διευθύνοντα το σχολείον, ίνα το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον, λαμβάνον δι' αυτού γνώσιν του πράγματος, παύσηται χορηγούν την ετησίαν χρηματικήν έπιχορήγησιν και διατάξη την υπό του σωματείου επιστροφήν των αυτώ χορηγηθέντων κινητών γυμναστικών οργάνων εις τον διευθύνοντα το ανώτερον σχολείον της έδρας του γυμναστηρίου.

  Άρθρον 8, Από του σχολείου εις το γυμναστήριον τους μαθητάς, βαίνοντας εν τάξει, συνοδεύει αυτός ο γυμναστής. Την εκτέλεσιν της διατάξεως ταύτης εποπτεύει ο διευθύνων το σχολείον, όφείλων τάχιστα να γνωρίζη τω Υπουργείω την παράβασιν αυτής προς τιμωρίαν του γυμναστού.

  Άρθρον 9, Αι εν άρθρω 7 του ,ΒΧΚΑ' Νομού οριζόμεναι εκδρομαί σκοπόν έχουσι καθαρώς γυμναστικόν, ήτοι την υπό των μαθητών άσκησιν εις πεζοπορίας, διό γίνονται εκάστοτε υπό την συνοδείαν και του γυμναστού, Η διάρκεια αυτών, αρχομένη από της ημισείας ώρας, δεν πρέπει και εις τους μαθητάς των ανωτέρων ακόμη του Γυμνασίου τάξεων να υπερβαίνη τας δύο ώρας, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής εις τον τόπον της εκκινήσεως.

  Άρθρον 10, Εν τη βαθμολογία της Γυμναστικής ισχύουσιν αι διατάξεις περί βαθμολογίας των Ελληνικών, Λατινικών και Μαθηματικών εν τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

  Άρθρον 11, Υπεύθυνοι διά την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ως και των διατάξεων του (BXKA' Νόμου των αναφερομένων εις την γυμναστικήν διδασκαλίαν εν τη κατωτέρα και Μέση Εκπαιδεύσει και εν τοις Διδασκαλείοις αμφοτέρων των φύλων:, είνε οι διευθύνοντες τα σχολεία ταύτα και οι επιθεωρηταί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Προκειμένου δε περί της τηρήσεως των αυτών διατάξεων εν τοις ιδιωτικοί? καθόλου εκπαιδευτηρίοις υπεύθυνοι είνε προς τοις διευθυνταίς αυτών και οι εποπτεύοντες τα σχολεία ταύτα λειτουργοί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

  Άρθρον 12. Πάσα προηγουμένη διάταξις, αντικειμένη προς το παρόν Διάταγμα, καταργείται.

  Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

  Εν Αθήναις, τη 2ο Νοεμβρίου 1899

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ο Υπουργός ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ