Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 568-587 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/568.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

94

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Β. Διάταγμα  / 23 Ιουνίου 1909)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Σ, Στάης

Περί κανονισμού τον Προγράμματος της διδακτέας γυμναστικής εν τοις σχολείοις της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον ,ΒΧΚΑ' νόμον της 10 Ιουλίου 1899 "περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων"·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε·

ΤΟ πρόγραμμα της εν τοις εκπαιδευτηρίοις της δημοτικής και της μέσης εκπαιδεύσεως διδακτέας γυμναστικής κανονίζεται από του σχολικού έτους

1909-1910 ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Η σύνταξις και η αραίωσις των μαθητών γίνεται εφ' ενός η πλειόνων ζυγών αναλόγως του πλήθους των μαθητών και της εκτάσεως του χώρου των ασκήσεων.

2. Αι ποικιλίαι των αραιώσεων, τας οποίας έκαστος διδάσκαλος δύναται να επινοήση, είναι εντελώς περιτταί. Είναι καλόν επομένως να γίνηται χρήσις μιάς και της αυτής πάντοτε αραιώσεως, των μαθητών αριθμουμένων ανά δύο (τριών) και αραιουμένων δι' ενός (δύο) βήματος προς τα πλάγια.

3. Αι κλίσεις, αι μεταβολαί, οι σχηματισμοί των τετράδων, αι συντάξεις και ανασυντάξεις, καθώς και οι διάφοροι εξελιγμοί εκτελούνται συμφώνως προς τον εις το στράτευμα εν χρήσει όντα κανονισμόν της εκπαιδεύσεως του πεζικού (τής 28 Νοεμβρίου 1905, τεύχος Aov, παραρτήματα 1, 2).

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 144, τχ. Α'/3Ο Ιουνίου 19Ο9.

Σελ. 568
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/569.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4. Αι αυταί ασκήσεις εφαρμόζονται και εις τα σχολεία των θηλέων, αποκλειομένων μόνον των εις το θήλυ γένος μη προσηκουσών, ως τινών εφηρμοσμένων αλμάτων, ανακυβιστήσεων κτλ.

Σύνθεσις ασκήσεων ημερησίου προγράμματος.

1ον Προάσκησις τον σώματος.

1ον Καταμεριστικαί ασκήσεις των ποδών.

2ον Ελαφραί ασκήσεις των χειρών, του αυχένος και του κορμού.

2ον Καθολική εξάσκησις τον σώματος.

1ον Υπερεκτάσεις.2ον Εξαρτήσεις. 3ον Ισορροπίαι

3ον Τοπική εξάσκησις τον σώματος.

1ον 'Ασκήσεις των μυών του αυχένος, των ώμων και της ράχεως.

2ον Ασκήσεις των κοιλιακών μυών.

3ον Ασκήσεις των πλαγίων μυών του κορμού.

4ον Πρακτική χρήσις τον σώματος. 1ον Βάδισις.

2ον Δρόμος.

3ον Άλμα.

4ον Αγωνιστικαί ασκήσεις και παιδιαί.

5ον Αναπνευστικαί και αποθεραπευτικαί ασκήσεις.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Προσαγωγή = Προσέγγισις των πελμάτων των ποδών ούτως, ώστε αι εσωτερικαί αυτών πλευραί να εφάπτωνται αλλήλων καθ' όλον αυτών το μήκος.

Απαγωγή=Η επαναφορά των ποδών εκ της προσαγωγής εις την αφετηρίαγ.

Εκβολή=Μετάθεσις του ποδός κατά την ιδίαν η την του ετέρου ποδός διεύθυνσιν, εις δύο ποδών απόστασιν από πτέρνης εις πτέρναν, αμφοτέρων των σκελών όντων τελείως τεταμένων.

Διάστασις=:Μετάθεσις εκατέρου των ποδών κατά ένα πόδα προς τα πλάγια.

Προεκβολή=ΜετάΘεσις του ποδός κατ' ευθείαν εμπρός προς εις δύο ποδών απόστασιν από πτέρνης εις πτέρναν.

Προβολή=Μετάθεσις του ποδός κατά την ιδίαν η την του ετέρου ποδός διεύθυνσιν εις τριών ποδών απόστασιν από πτέρνης εις πτέρναν, μετά συγχρόνου κάμψεως του εμπρόσθιου γόνατος.

Σελ. 569
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/570.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Προβολή εμπρός=Ομοία κίνησις κατ' ευθείαν εμπρός.

Τας χείρας επί των ισχίων=Θέσις αμφοτέρων των χειρών επί των ισχίων,

Ανάκαμψις=θέσις αμφοτέρων των χειρών επί του αυχένος.

Έκτασις=Θέσις των χειρών τελείως τεταμένων προς τα πλάγια οριζοντίως,

Πρότασις=Ομοία θέσις εμπρός οριζοντίως.

Ανάτασις=Ομοία θέσις άνω κατακορύφως.

Σύμπτυξις-Κάμψις αμφοτέρων των χειρών παρά τους ώμους.

Πρόπτυξις=Κάμψις αμφοτέρων των χειρών προ του στήθους,

Ακροστασία=Ανόρθωσις επί των δακτύλων των ποδών.

Όκλασις= Κάμψις των γονάτων (από της ακροστασίας) μέχρις ορθής γωνίας.

Εκτίναξις (των χειρών)=Ορμητική τάσις των χειρών προς τα πλάγια από της προπτύξεως,

Ημιανάτασις=Ανάτασις της μιας χειρός, της ετέρας τιθεμένης όπου ορίση ο γυμναστής.

Ημιέκτασις=Έκτασις της μιας χειρός,

Πρόκυψις= Κάμψις του κορμού εμπρός μέχρις οριζόντιας το πολύ θέσεως,

Ανάκαμψις-Η εκ της προκύψεως επάνοδος εις την αφετηρίαν,

Επίκυψις=Κάμψις του κορμού εμπρός και κάτω.

Κάθισμα=Η εκ της ακροστασίας κάμψις των γονάτων κατά γωνίαν μικροτέραν της ορθής.

Υπερέκτασις= Μεγάλη έκτασις του κορμού οπίσω μετά στηρίξεως των χειρών επί τινός οργάνου η συνασκουμένου.

Επέρεισις=Στήριξις της οσφύος η της ράχεως τινός οργάνου η συνασκουμένου.

Εξάρτησις= θέσις καθ' ην το σώμα φέρεται έκ τινός οργάνου διά μόνων των χειρών η και διά των χειρών και των ποδών ταυτοχρόνως.

Έλξις=Κάμψις των χειρών από της εξαρτήσεως.

Χειροβάδισις=Μετατόπισις του σώματος από της εξαρτήσεως.

Ανακυβίστησις=Η από της εξαρτήσεως μετάβασις εις την στήριξιν επί του οργάνου προηγουμένων των ποδών.

Υπτία εξάρτησις-Εξάρτησις μετά στηρίξεως των ποδών επί του εδάφους προ του οργάνου.

Πρηνής εξάρτησις= Εξάρτησις μετά στηρίξεως των ποδών επί του εδάφους όπισθεν του οργάνου.

Ισοσταθμική βάδισις=Βάδισις επί οργάνου περιορίζοντος την επιφάνειαν της στηρίξεως των ποδών.

Εδραία θέσις= Κάθισμα επί τίνος οργάνου επί του ενός η επ' αμφοτέρων των μηρών.

Σελ. 570
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/571.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πτώσις (οπίσω)=Η εκ της εδραίας θέσεως έκτασις του κορμού όπίσω.

Ημικατάκλισις==Εδραία θέσις με αμφότερα τα σκέλη τεταμένα και παράλληλα προς το έδαφος.

Γονυπετής θέσις= Γονυπετώς επ' αμφοτέρων των γονάτων.

Ημιγονυπετής θέσις=Ομοία θέσις επί του ενός γόνατος,

Πρηνής θέσις=Στήριξις του σώματος διά των χειρών και των άκρων των ποδών επί του εδάφους.

Πρηνής οριζόντια θέσις=Η αυτή θέσις των ποδών στηριζόμενων επί οργάνου υψηλότερου του εδάφους.

Ορθία στήριξις=Στήριξις του σώματος επί οριζοντίου οργάνου επί μόνων των χειρών,

Έφαλσις= Πήδημα επί τινός οργάνου περατούμενον εις ορθίαν στάσιν (προσοχήν), ιππαστί θέσιν η εδραίαν θέσιν επ' αυτού.

Ενδιάμεσον άλμα= Πήδημα μεταξύ των δύο δοκών της διπλής δοκού η διά μέσου των χειρών επί του εφαλτηρίου κατά πλάτος η κατά μήκος ευρισκομένου,

Υπερπήδησις= Πήδημα υπέρ το όργανον, μετά η άνευ στηρίξεως των χειρών έπ' αυτού.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

των πινάκων των γυμναστικών ασκήσεων κατά τ ε τα είδη των σχολείων και τας καθ' εκάστας τάξεις αυτών.

Α') Δημοτικόν σχολείον.

Τάξις Ά

Οι υπ' αριθ. 1, 2, 3, 4 και 5 πίνακες.

Τάξις Β'

Επανάληψις των της προηγουμένης τάξεως και οι υπ' αριθ. 6, 7 και 8 πίνακες.

Τάξις Γ'καί Δ'

Επανάληψις των εν ταις προηγουμέναις τάξεσι διδαχθέντων και οι υπ' αριθ. 9,10,11 και 12 πίνακες.

Τάξις Ε' και ΣΤ'

Πάντες οι εν ταις προηγουμέναις τάξεσι πίνακες και οι υπ' αριθ. 13, 14 και 15.

Σελ. 571
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/572.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β') Ελληνικόν σχολείον.

Τάξις Α και Β' (Ίδέ Ε' και ΣΤ' δημοτικού σχολείου),

Τάξις Γ'

Επανάληψις των εν ταις προηγουμέναις τάξεσι πινάκων επί 20 τουλάχιστον κατά σειράν μαθήματα, προς δε και οι υπ' αριθ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 πίνακες ασκήσεων των διά τα γυμνάσια προωρισμένων.

Γ') Γυμνάσιον.

Τάξις Α

Κατά μεν το πρώτον εξάμηνον επανάληψις των διά το δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον πινάκων, κατά δε το δεύτερον οι πίνακες 7, 8, 9 και 10 των ημερησίων ασκήσεων των γυμνασίων.

Τάξις Β'

Επανάληψις των εν τη Α' τάξει διδαχθέντων καθ' όλον το πρώτον εξάμηνον, κατά δε το δεύτερον οι υπ' αριθ. 11, 12 και 13 πίνακες των ασκήσεων των γυμνασίων.

Τάξις Γ

Επανάληψις καθ' όλον το πρώτον εξάμηνον των εν τη Β' τάξει διδαχθέντων, κατά δε το δεύτερον εξάμηνον οι πίνακες των ασκήσεων των γυμνασίων υπ' αριθ. 14,15 και 16.

Τάξις Δ'

Μέχρι του τέλους του πρώτου εξαμήνου επανάληψις πάντων των εν τη Γ' τάξει, διδαχθέντων, κατά δε το δεύτερον εξάμηνον οι υπ' αριθ. 17, 18, 19 και 20 πίνακες των ημερησίων ασκήσεων των γυμνασίων,

Σημ. α') Οιασδήποτε αναπτύξεως η τάξεως και αν είνε οι μαθηταί, ο γυμναστής οφείλει να θεωρή αυτούς ως το πρώτον ασκουμένους. Δια τούτο εκτός των δι' εκάστην τάξιν Ορισθέντων πινάκων δέον να επαναλαμβάνωνται και οι προηγούμενοι πίνακες από της Α' τάξεως του δημοτικού σχολείου.

Σημ, β') To σημείον + δεικνύει ότι αναπνευστική και αποθεραπευτική τις άσκησις πρέπει να έπηται.

Σελ. 572
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/573.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πίναξ 1ος.

1. Σύνταξις, προσοχή, ανάπαυσις, ζύγισις, αρίθμησις, αραίωσις κατά μέτωπον η κατά παραγωγήν.

2. Προσαγωγή και απαγωγή των ποδών (τετράκις).

3. Τας χείρας επί των ισχίων.

4. Ακροστασία.*

5. Τας χείρας επί των ισχίων. - Έκτασις του κορμού οπίσω (δις).

6. Πρόκυψις.*

7. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - στροφή του κορμού,

8. Διάστασις,*

9. Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών (τετράκις),

10. Βήμα εμπρός (οπίσω) εν-δύο.

11. Παιδιά (κυνηγητός).

Πίναξ 2ος.-

1. Επανάληψις των εν τω 1ω πίνακι.

2. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή.

3. " " " ακροστασία.

4. Σύμπτυξις.

5. Τας χείρας επί των ισχίων - έκτασις του κορμού οπίσω και πρόκυψις,

6. Εκβολή των ποδών εναλλάξ.

7. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή-στροφή του κορμού.

8. Τας χείρας επί των ισχίων - έκτασις της κεφαλής οπίσω.

9. Άρσις των χειρών πλαγίως.

10. Βήματα εμπρός, οπίσω, αριστερά, δεξιά,

11. Παιδιά (διπλούς κυνηγητός).

Πίναξ 3ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων,

2. Προσαγωγή και απαγωγή εν συνεχεία (3-5κις),

3. Σύμπτυξις - ανάτασις,

4. Τας χείρας επί των ισχίων  πρόκυψις - στροφή της κεφαλής.

5. Πρότασις,

* Πάσαι αύται αι αφετηρίαι θέσεις λαμβάνονται από της επί των ισχίων θέσεων των χειρών.

Σελ. 573
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/574.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Πρότασις - ανάτασις.

7. Παιδιά (οι χωροφύλακες).

8. Σύνταξις και βάδισις, αλτ' ακροστασία· ακολούθως έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών.

9. Άρσις των χειρών επί τα πλάγια βραδέως.

10. Αραίωσις, τας χείρας επί των ισχίων και διάστασις, στροφή του κορμού.

11. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία, όκλασις.

12. Έκτασις-ακροστασία (βραδέως),

Πίναξ 4ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων,

2. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία, όκλασις - στροφή της κεφαλής.

3. Ημιανάτασις  - ναλλαγή των χειρών.

4. Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών.

5. Ημιανάτασις - εναλλαγή των χειρών (δι' αιωρήσεως).

6. Συμπτυξις - έκτασις του κορμού όπίσω.

7. Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας.

8. Βήματα κατά διαφόρους διευθύνσεις (εμπρός, οπίσω, αριστερά, δεξιά),

9. Τας χείρας επί των ισχίων, πρόκυψις - στροφή της κεφαλής.

10. Προσαγωγή - κάμψις του κορμού αριστερά (δεξιά).

11. Σύμπτυξις, προσαγωγή - στροφή του κορμού αριστερά (δεξιά).

12. Παιδιά (οστρακίνδα).

Πίναξ 5ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων, σύνταξις εις δύο ζυγούς, σχηματισμός τετράδων.

2. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία-στροφή της κεφαλής αριστερά (δεξιά),

3. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - όκλασις,

4. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

5. Ανάτασις, διάστασις - στροφή του κορμού.

6. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις (άνω, πλαγίως, εμπρός και κάτω),

7. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία, Όκλασις - στροφή της κεφαλής,

8. Ανάτασις - έκτασις του κορμού οπίσω (ελαφρά).

9. Βάδισις (κατά παραγωγήν).

10. Παιδιά (αντίδρομος),

11. Σύνταξις, αραίωσις.

Σελ. 574
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/575.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12. Ακροστασία μετ' άρσεως των χειρών πλαγίως.

13. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι),

14. Στροφή των παλαμών μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω.

Πίναξ 6ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων, σχηματισμός τετράδων, μεταβολή εν κινήσει.

2. Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας.

3. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις (άνω, πλαγίως, εμπρός και κάτω, δις εκάστη).

4. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

5. Ανάτασις - Έκτασις του κορμού οπίσω,

6. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή-στροφή του κορμού αριστερά (δεξιά).

7. Προσαγωγή, προεκβολή-ακροστασία.

8. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών κεκαμμένων εναλλάξ.

9. Τας χείρας επί των ισχίων, πρόκυψις - στροφή της κεφαλής αριστερά (δεξιά).

10. Ημιανάτασις, προσαγωγή - κάμψις του κορμού πλαγίως.

11. Βάδισις συνήθης και επί των δακτύλων, δρόμος μικράς διαρκείας.

12. Παιδιά (σχοινοφιλίνδα).

Πίναξ 7ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων.

2. Εκβολαί των ποδών κατά διαφόρους διευθύνσεις μετ' ακροστασίας (αριστερά, δεξιά, οπίσω και αριστερά, οπίσω και δεξιά).

3. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις (άνω πλαγίως, εμπρός και κάτω).

4. Ακροστασία, οκλασις, μετά κάμψεως των χειρών και τάσεως αυτών άνω (πλαγίως),

5. Ανάτασις, διάστασις - έκτασις του κορμού οπίσω ακολούθως.

6. Ανάτασις, διάστασις - πρόκυψις.

7. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - στροφή της κεφαλής.

8. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών τεταμένων εμπρός.

9. Πρηνής κατάκλισις (επί των εδράνων).

10. Πρηνής θέσις.

11. Σύμπτυξις, διάστασις - κάμψις του κορμού πλαγίως.

12. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - στροφή του κορμού.

13. Βάδισις

Σελ. 575
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/576.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14. Προεισαγωγικόν άλμα και άλμα επί τόπου.

15. Παιδιά (το ιπποδρόμιον).

Πίναξ 8ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων,

2. Σύμπτυξις, ανάτασις μετ' ακροστασίας.

3. Ακροστασία, όκλασις μετά κάμψεως των χειρών και τάσεως αυτών άνω (πλαγίως).

4. Τας χείρας επί των ισχύων, προεκβολή - ακροστασία,

5. Ανάτασις, επέρεισις - έκτασις του κορμού οπίσω, ακολούθως:

6. Τας χείρας επί των ισχίων - πρόκυψις (απλή η και μετά στροφής της κεφαλής αριστερά - δεξιά). 7. Υπτία εξάρτησις.

8. Τας χείρας επί των ισχίων, άρσις των σκελών πλαγίως,

9. Τας χείρας επί των ισχίων (σύμπτυξις), πρηνής κατάκλισις - στροφή της κεφαλής εναλλασσομένη μετά κάμψεως και τάσεως των χειρών από της προκύψεως, συμπτύξεως.

10. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών κεκαμμένων και τάσις αυτών εμπρός (οπίσω).

11. Διάστασις, ανάκαμψις - κάμψις πλαγία του κορμού και ακολούθως στροφή αυτού αριστερά (δεξιά).

12. Βάδισις, δρόμος, προεισαγωγικά και επιτόπια άλματα,

13. Παιδιά (αυγατιστής).

14. Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών,

Πίναξ 9ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων.

2. Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολαί των ποδών κατά διαφόρους διευθύνσεις και ανορθώσεις επί των δακτύλων.

3. Ημιανάτασις - εναλλαγή των χειρών (δι' αιωρήσεως).

4. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - στροφή του κορμού,

5. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

6. Ανάτασις, διάστασις - έκτασις του κορμού οπίσω ακολουθούμενη υπό προκύψεως από της αυτής αφετηρίας.

7. Εξάρτησις (λαβή πρώτη) - διάστασις των σκελών.

8. Τας χείρας επί των ισχίων - άρσις των σκελών εναλλάξ εμπρός και τάσις αυτών Οπίσω.

9. Σύμπτυξις, πρόκυψις - τάσις και κάμψις των χειρών εναλλασσομένη μετ' αιωρήσεως αυτών (οπίσω - εμπρός).

Σελ. 576
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/577.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10. Εξάρτησις (λαβή πρώτη) - άρσις αμφοτέρων των σκελών κεκαμμένων, εναλλασσομένη μετ' εκλακτίσεως των σκελών από της πρηνούς θέσεως,

11. Έκτασις, διάστασις - κάμψις του κορμού πλαγία, ακολουθούμενη υπό στροφής του κορμού από της ανατάσεως,

12. Βάδισις, δρόμος +  άλματα επί τόπου,

13. Περιφορά των χειρών.

14. Παιδιά (κρικηλασία η σφαίρισις εν κύκλω).

Πίναξ 10ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων.

2. Ανάτασις, διάστασις - ακροστασία, όκλασις.

3. Τας χείρας επί των ισχίων, πρόκυψις - στροφή της κεφαλής.

4. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

5. Ανάτασις, επέρεισις - κάμψις και τάσις των χειρών, ακολουθουμένη υπό επικύψεως από της ανατάσεως.

6. Εξάρτησις αιώρησις των σκελών (αριστερά - δεξιά).

7. Ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού.

8. Διάστασις, έκτασις, πρόκυψις - άρσις των χειρών άνω εκ των πλαγίων ακολουθούμενη υπό αιωρήσεως η εκτινάξεως των χειρών.

9. Πρηνής θέσις - κάμψις και εκλάκτισις των σκελών.

10. Ημιανάτασις, προβολή - εναλλαγή των χειρών (δια κάμψεως και τάσεως αυτών).

11. Προσαγωγή, σύμπτυξις, - στροφή του κορμού μετ' ανατάσεως των χειρών (ταχέως και ισχυρώς).

12. Βάδισις.

13. Παιδιά (εφεδρισμός η ποδοσφαίρισις εν κύκλω).

14. Σύνταξις, αραίωσις,

15. Έκτασις της κεφαλής μετά στροφής των παλαμών. βραδεία ακροστασία μετά συγχρόνου άρσεως των χειρών πλαγίως.

Πίναξ 11ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων.

2. Σύμπτυξις, ακροστασία - τάσις των χειρών (άνω η επί τα πλάγια) μετά κάμψεως των γονάτων.

3. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις.

4. Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας.

5. Έκτασις, προεκβολή, στροφή των παλαμών - ανάτασις μετ' εκτάσεως του κορμού οπίσω, ακολουθούμενη υπό ανατάσεως, προκύψεως - αιωρήσεως των χειρών.

37

Σελ. 577
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/578.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

7. Έξάρτησις (λαβή πρώτη) - χειροβάδισις,

8. Πρηνής κατάκλισις, σύμπτυξις - τάσις των χειρών πλαγίως (άνω).

9. Πρηνής θέσις - κάμψις και εκλάκτισις των σκελών.

10. Ημιανάτασις, προσαγωγή - κάμψις του κορμού αριστερά (δεξιά).

11. Προβολαί εναλλάξ αριστερά (δεξιά).

12. Βάδισις συνήθης (και επί των δακτύλων). Δρόμος.

13. Ελεύθερα άλματα (μετά δύο η τριών βημάτων φόρας).

14. Άρσις των χειρών πλαγίως μετ' ακροστασίας.

15. Έκτασις, ακροστασία - όκλασις (βραδέως).

16. Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών.

17. Παιδιά (ποδοσφαίρισις εν κύκλω μετά τρίποδος).

Πίναξ 12ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων.

2. Διάστασις, ανάτασις και εκείθεν τάσις των χειρών κατά πάσας τας διευθύνσεις.

3. Σύμπτυξις μετ' εκβολής των ποδών.

4. Σύμπτυξις μετ' εκβολής των ποδών, ακροστασία και έκτασις των χειρών επί τα πλάγια.

5. Έκτασις, .στροφή του κορμού.

6. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

7. Τάσις των .χειρών επί τα πλάγια βραδέως.

8. Διάστασις, ανάτασις, επέρεισις - έκτασις του κορμού οπίσω, ακολούθως πρόκυψις, επίκυψις.

9. Εξάρτησις - χειροβάδισις,

10. Ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού.

11. - Ανάτασις, πρόκυψις - κάμψις και τάσις των χειρών και αιώρησις αυτών (οπισω - εμπρός).

12. Πρηνής θέσις - κάμψις και εκλάκτισις των σκελών.

13. Έκτασις, διάστασις - κάμψις του κορμού αριστερά (δεξιά).

14. Διάστασις, ανάτασις - στροφή του κορμού δεξιά και αριστερά, ακολούθως ανάκαμψις, ακροστασία, όκλασις (βραδέως).

15. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή των ποδών εναλλάξ (αριστερά δεξιά).

16. Βάδισις, δρόμος +.

17. Προεισαγωγικόν άλμα και άλματα ελεύθερα.

18. Έκτασις της κεφαλής μετά στροφής των παλαμών.

19. Περιφορά των χειρών.

20. Παιδιά (επίσκυρος).

Σελ. 578
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/579.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πίναξ 13ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων,

2. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις μετ' ακροστασίας και οκλάσεως.

3. Τας χείρας επί των ισχίων, προεκβολή - ακροστασία.

4. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή εκτός, μετά στροφής του κορμού προς τον προβαλλόμενον πόδα.

5. Περιφορά των χειρών μετ' ακροστασίοις.

6. Ανάτασις, διάστασις, έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών, ακολούθως επίκυψις, ανάκυψις· ακολούθως ανάκαμψις μετ' ακροστασίας, όκλασις.

7. Υπτία εξάρτησις - έλξις.

8. Σύμπτυξις, προσαγωγή, ανάτασις, προεκβολή - ακροστασία,

9. Ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού,

10. Σύμπτυξις, ανάτασις, προβολή εμπρός, πρόκυψις, ανάκυψις· ακολούθως τάσις των χειρών επί τα πλάγια.

11. Πρότασις - άρσις των σκελών εναλλάξ εμπρός,

12. Πρηνής θέσις - εκλάκτισις των ποδών.

13. Έκτασις της κεφαλής μετά στροφής των παλαμών.

14. Προσαγωγή, ημιανάτασις - κάμψις του κορμού πλαγία (προς το μέρος της μη ανατεταμένης χειρός).

15. Πρόπτυξις, διάστασις - στροφή του κορμού μετ' εκτινάξεως των χειρών.

16. Προεισαγωγικόν άλμα και επί τόπου άλματα.

17. Παιδιά (σφαιρίσεις εν κύκλω).

Πίναξ 14ος.

1. Επανάληψις των προηγουμένων,

2. Σύμπτυξις ακροστασία.

3. Έκτασις ακροστασία - κάμψις των γονάτων μετά συγχρόνου άρσεως των χειρών (άνω εκ των πλαγίων).

4. Έκτασις των χειρών μετά προβολής εκτός,

5. Προεισαγωγικόν άλμα (τέσσαρες χρόνοι).

6. Έκτασις κεφαλής (οπίσω),

7. Διάστασις, ανάτασις, επέρεισις, έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών ακολούθως πρόκυψις - αιώρησις των χειρών.

8. Ακροστασία - στροφή της κεφαλής δεξιά και αριστερά,

9. Εξάρτησις - χειροβάδισις, 10. Ισοσταθμική βάδισις επί της δοκού.

Σελ. 579
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/580.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11. Πρηνής κατάκλισις - έκτασις των χειρών,

12. Εξάρτησις - άρσις των σκελών κεκαμμένων κατά το γόνυ και βραδύτερον τάσις αυτών εμπρός,

13. Τας χείρας επί των ισχίων, άκροστασία - βραδεία κάμψις των γονάτων.

14. Ανάκαμψις, διάστασις - κάμψις του κορμού αριστερά (δεξιά)· ακολούθως στροφή του κορμού αριστερά (δεξιά).

15. Ημιανάτασις προβολή εκτός,

16. Βάδισις, δρόμος +. '

17. Άλματα ελεύθερα.

18. Έκτασις μετά βραδείας ακροστασίας.

19. Όκλασις βραδέως.

20. Περιφορά των χειρών.

21. Παιδιά (ποδοσφαίρισις η οιαδήποτε εκ των προηγουμένων).

Πίναξ 15ος.

1. Έπανάληψις των προηγουμένων.

2. Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολαί των ποδών καθ' απάσας τας διευθύνσεις, ακροστασία.

3. Τας χείρας επί των ισχύων, εκβολή, στροφή του κορμού (προς τον εκβληθέντα πόδα) - έκτασις του κορμού οπίσω και πρόκυψις.

4. Ακροστασία, σύμπτυξις - ανάτασις, κάμψις των γονάτων.

5. Ανάτασις προεκβολή - έκτασις του κορμού οπίσω· ακολούθως πρόκυψις· ακολούθως μεταβολή επί των πτερνών και επανάληψις των προηγουμένων κινήσεων' μετ' αυτήν δε κλίσις επί των πτερνών, θέσις των χειρών επί του αυχένος και εκείθεν ακροστασία, όκλασις.

6. Κάμψις και τάσις των χειρών κατά διαφόρους διευθύνσεις.

7. Εξάρτησις - έλξις.

8. Εξάρτησις - χειροβάδισις.

9. Ισοσταθμική βάδισις επί της οριζόντιας δοκού.

10. Έκτασις των χειρών, άρσις του αριστερού (δεξιού) ποδός οπίσω, ισορροπία επί του ετέρου κεκαμμένου κατά το γόνυ.

11. Ανάτασις προβολή εμπρός - πρόκυψις ακολουθούμενη υπό κάμψεως και τάσεως των χειρών η αιωρήσεως αυτών.

12. Πρηνής θέσις - ακολουθούμενη υπό εξαρτήσεως και άρσεως αμφοτέρων των σκελών.

13. Ανάτασις προσαγωγή - κάμψις δεξιά και αριστερά, ακολουθούμενη υπ ο στροφής του κορμού.

14. Ημιανάτασις και προβολή.

Σελ. 580
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/581.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15. Βάδισις.

16. Παιδιά (περιλαμβάνουσα άλματα).

17. Περιφορά των χειρών, ακολούθως όκλασις βραδεία.

18. Έκτασις μετ' ακροστασίας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Γενικοί παρατηρήσεις διά τας ασκήσεις των μαθητών των γυμνασίων.

1. Οι έξ πρώτοι πίνακες δύνανται να χρησιμεύσωσι και διά τους μαθητάς της Γ' τάξεως του ελληνικού σχολείου. Διά τους λοιπούς μαθητάς των ελληνικών σχολείων γίνεται χρήσις των πινάκων του δημοτικού σχολείου.

2. Διά τας μαθήτριας της αυτής ηλικίας γίνεται χρήσις των αυτών πινάκων, αποκλειομένων των αλμάτων εις ύψος και βάθος, των αλμάτων διαστάδην, των εφάλσεων και ανακυβιστήσεων, καθώς και των όμοιας φύσεως γυμναστικών παιδιών. Επί πλέον η βαθμολογική των ασκήσεων πρόοδος βαίνει, βραδύτερρν και μετά περισσοτέρας παραμονής εις τας στοιχειώδεις ασκήσεις.

3. Όργανα των οποίων γίνεται χρήσις εις τας ασκήσεις είναι α') η δοκός (απλή και διπλή), β') το πολύζυγον (η διάστρα), γ') το θρανίον, δ') το εφαλτήριον (μέγα η μικρόν) και ε') οι στυλοβάται των αλμάτων,

Του πολύζυγου γίνεται χρήσις σχεδόν αποκλειστικά διά τας υπερεκτάσεις' εν ελλείψει πολύζυγου αι ύπερεκτάσεις αντικαθίστανται υπό έπερείσεων και ελευθέρων εκτάσεων του κορμού οπίσω. Η χρήσις της δοκού και του θρανίου είναι απολύτως απαραίτητος, ιδίως διά τους μαθητάς των γυμνασίων. Το εφαλτήριον δυνατόν να άντικατασταθή εν τινί μέτρω διά παιδιών.

4. Έν τελεία ελλείψει οργάνων θα καταρτίζη ο γυμναστής ημερησίαν άσκησιν αποκλειστικώς εξ ελευθέρων ασκήσεων και παιδιών, ακολουθών την καθωρισμένην σειράν των ασκήσεων ήτοι:

α') Προασκήσεις.

β') Εκτάσεις του κορμού όπίσω.

γ') Κάμψεις και τάσεις των χειρών.

δ') Ίσορροπίαι εν χώρα. Βήματα κατά διαφόρους διευθύνσεις επί των δακτύλων και διά τελείως τεταμένων σκελών.

ε') Ασκήσεις του αυχένος, των ώμων και της ράχεως.

στ') Ασκήσεις των κοιλιακών μυών.

ζ') Ετερόπλευροι ασκήσεις του κορμού.

η') Βάδισις, παιδιαί δρομικαί και σφαιρίσεις, άλματα.

θ') Αναπνευστικαί ασκήσεις.

5. Η μετάβασις από πίνακος εις πίνακα γίνεται βαθμιαίως και μετά της

Σελ. 581
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/582.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προσηκούσης γυμναστικής συνεχείας, ώστε σχεδόν να μη καθίσταται αντιληπτή εις τους μαθητάς η αύξησις της εντάσεως των ασκήσεων.

Σημείωσις. Αϊ τακτικαί ασκήσεις (κλίσεις, μεταβολαί, σχηματισμός τετράδων, αλλαγαί κατευθύνσεως κλπ.), εκτελούνται πάντοτε συμφώνως τοις εν ισχύι κανονισμοίς της εκπαιδεύσεως του στρατιώτου (βλ. Υπουργείον Στρατιωτικών. Κανονισμός της εκπαιδεύσεως του πεζικού, τεύχος 1 και 2, Αθήναι 1905).

Πίναξ 1ος

1. Παράταξις εφ' ενός ζυγού κατά παραγωγήν (μετά 2 - 3 μαθήματα και κατά μέτωπον). Ζύγισις εμπρός βραδύτερον δεξιά (αριστερά). Αρίθμησις ανά δύο (τρεις). Αραίωσις πλαγίως (εμπρός). Κλίσεις δεξιά (αριστερά). Μεταβολή.

2. Τας χείρας επί των ισχίων.

Προσαγωγή, απαγωγή των ποδών.

Εκβολή των ποδών.

Διάστασις των ποδών,

Τας χείρας επί των ισχίων - ακροστασία.

Τάς χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής.

3. Σύμπτυξις - τάσις των χειρών κάτω.

Τάς χείρας ετά των ισχίων - έκτασις του κορμού οπίσω.

Τας χείρας επί των ισχίων - πρόκυψις.

4. Προσαγωγή - ακροστασία. Εν, δύο η τρία βήματα εμπρός (οπίσω).

Λύσις των ζυγών και ταχεία ανασύνταξις εις άλλο μέρος της αυλής, των μαθητών προσερχόμενων ταχέως και σιωπηλώς.

5. Τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής, Άρσις των χειρών πλαγίως.

Πίναξ 2ος.

1. Σύνταξις αφ' ενός η και δύο ζυγών. Επανάληψις των τακτικών ασκήσεων του προηγουμένου πίνακος. Εκβολαί των ποδών. Τας χείρας επί των ισχίων - ακροστασία, Τας χείρας επί των ισχίων - διάστασις,

2. Άρσις των χειρών πλαγίως.

Σύμπτυξις - τάσις των χειρών κάτω.

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - ακροστασία.

3. Υπτία εξάρτησις (δοκός). Εξάρτησις (λαβή πρώτη) άρσις αμφοτέρων των σκελών κεκαμμένων (διπλή δοκός η πολύζυγον).

Σελ. 582
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/583.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4. Προσαγωγή - ακροστασία,

Τας χείρας επί των ισχίων - έκτασις του κορμού οπίσω, ανόρθωσις. Πρόκυψις, ανάκυψις.

Εν, δύο η τρία βήματα εμπρός (οπίσω).

5. Προσαγωγή και απαγωγή των ποδών.

Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - κάμψις πλαγία του κορμού.

Προσαγωγή - ακροστασία.

6. Άρσις των χειρών πλαγίως.

Σύμπτυξις - τάσις των χειρών οπίσω.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών.

Πίναξ 3ος.

1. Τακτικαί ασκήσεις (μεγίστης διαρκείας 2 λεπτών).

Προσαγωγή και απαγωγή των ποδών.

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - ακροστασία, όκλασις.

Άρσις των χειρών πλαγίως - άνω.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω.

2. Σύμπτυξις - τάσις των χειρών άνω (η πλαγίως),

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - έκτασις του κορμού οπίσω, ακολουθούμενη υπό προκύψεως.

Άρσις των χειρών εμπρός και άνω.

3. Υπτία έξάρτησις (δοκός) έλξις.

Στροφή των παλαμών μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω.

4. Τας χείρας επί των ισχίων - προεκβολή.

Τας χείρας επί των ισχίων, πρόκυψις - στροφή της κεφαλής.

5. Προεισαγωγικόν άλμα.

Κλίσεις, μεταβολή, 1 - 3 βήματα εμπρός (οπίσω).

6. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - στροφή του κορμού ημιανάτασις - εναλλαγή των χειρών. Προεισαγωγικόν και επιτόπιον άλμα.

7. Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - ακροστασία. Σύμπτυξις - τάσις βραδεία των χειρών πλαγίως.

Πίναξ 4ος.

1. Τακτικαί ασκήσεις.

Άρσις των χειρών πλαγίως.

Εκβολαί (προεκβολαί) των ποδών.

Εν η δύο βήματα αριστερά (δεξιά). Κλίσεις δεξιά (αριστερά).

Σύμπτυξις - ακροστασία.

Σελ. 583
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/584.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ανάτασις (ανάκαμψις)  -  διάστασις' εκείθεν έκτασις του κορμού οπίσω, ακολουθούμενη υπό προκύψεως.

3. Ύπτία έξάρτησις - έλξις, στροφή της κεφαλής. Προεισαγωγικόν άλμα.

4. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - προεκβολή. Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολή - ακροστασία.

5. Τας χείρας επί των ισχίων - προβολή.

Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - στροφή του κορμού.

6. Βήματα εμπρός (οπίσω), αριστερά (δεξιά).

Προεισαγωγικόν άλμα μετά συγχρόνου άρσεως των χειρών πλαγίως. Επιτόπιον άλμα μετά και άνευ εξάρσεως των χειρών. Άλμα εμπρός, μεθ' ενός βήματος φοράς.

7. Σύμπτυξις - ανάτασις.

Κλίσεις και βήματα.

Άρσις των χειρών πλαγίως μετά συγχρόνου ακροστασίας.

Πίναξ 5ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - όκλασις. Σύμπτυξις - Τάσις των χειρών άνω (πλαγίως), δις εκάστη Τάσις. Τας χείρας επί των ισχίων, προσαγωγή - πλαγία κάμψις του κορμού. Κλίσεις και βήματα. Προεισαγωγικόν άλμα.

2. Ανάτασις - έκτασις του κορμού οπίσω, πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις και έκτασις οπίσω εκ νέου.

Τας χείρας επί των ισχίων, προεκβολή - ακροστασία,

3. Υπτία εξάρτησις, έλξις - άρσις εναλλάξ των σκελών. Προεισαγωγικόν άλμα,

4. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή εμπρός - στροφή της κεφαλής. Ημιανάτασις - αιώρησις των χειρών.

5. Ανάτασις, προσαγωγή - στροφή του κορμού, Τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής,

6. Βήματα πλάγια και κλίσεις,

Προεισαγωγικόν άλμα.

Επιτόπια άλματα μετ' εξάρσεως χειρών και σκελών.

Άλμα εμπρός, από τόπου η μετά φοράς 1 - 3 βημάτων,

7. Ημιανάτασις, προσαγωγή, κάμψις του κορμού πλαγία.

Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - τρία βήματα εμπρός (οπίσω).

8. Πρόπτυξις - εκτίναξις των χειρών.

Έκτασις της κεφαλής οπίσω μετά στροφής των παλαμών.

Περιφορά των χειρών.

Σελ. 584
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/585.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πίναξ 6ος.

1. Ανάτασις, διάστασις - ακροστασία.

Σύμπτυξις, ανάτασις μετά συγχρόνου ακροστασίας (τέσσαρες χρόνοι).

Μεταβολή, κλίσεις, βήματα πλάγια,

Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολή - στροφή του κορμού.

Ακροστασία, έκτασις μετά συγχρόνου εκτάσεως των χειρών,

2. Ανάτασις, διάστασις - έκτασις του κορμού οπίσω. Σύμπτυξις, επέρεισις (απλή δοκός) - έκτασις του κορμού οπίσω. Ανάτασις, διάστασις - πρόκυψις, επίκυψις.

3. Εξάρτησις - άρσις των σκελών κεκαμμένων (πολύζυγον η διπλή δοκός)· Πρηνής εξάρτησις.

4. Εκβολαι των ποδών (καθ' απάσας τας διευθύνσεις), μετά συγχρόνου συμπτύξεως, ανατάσεως.

Πρότασις - αιώρησις των χειρών.

Σύμπτυξις, διάστασις, πρόκυψις - τάσις των χειρών πλαγίως και εκείθεν άρσις αυτών άνω.

5. Άρσις εναλλάξ των σκελών κεκαμμένων (βραδύτερον τεταμένων). Αι χείρες επί των ισχίων η στηριζόμεναι επί της δοκού", ευρισκομένης εις το οψος του στήθους.

Υπτία εξάρτησις, έλξις - άρσις εναλλάξ των σκελών,

6. Τας χείρας επί των ισχίων, προβολή - εναλλαγή των ποδών. Ημιανάτασις, προεκβολή, επέρεισις (δοκός) - κάμψις πλαγία του κορμού, Ημιανάτασις - κάμψις πλαγία του κορμού.

7. Βάδισις και δρόμος (μεγίστης διαρκείας 30" λεπτών)· μετ' αυτήν α') βάδισις επί των δάκτυλων και β') άρσις των χειρών πλαγίως - άνω (μετά το αλτ),

8. Επιτόπιον άλμα μετά η άνευ στροφής 90°. Όρθια στήριξις (δοκός),

9. Ανάτασις - έκτασις· ελαφρά του κορμού οπίσω.

Άρσις των χειρών πλαγίως - άνω, μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω.

Πίναξ 7ος.

1. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία, Όκλασις - στροφή της κεφαλής. Ημιέκτασις - εναλλαγή των χειρών.

Ανάτασις - έκβολαί των ποδών καθ' απάσας τας διευθύνσεις. Ανάκαμψις - ακροστασία.

2. Ανάτασις, προεκβολή, έκτασις του κορμού οπίσω - κάμψις και τάσις των χειρών,

Σύμπτυξις, επέρεισις (δοκός), έκτασις του κορμού οπίσω - τάσις και κάμψις των χειρών.

Σελ. 585
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/586.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάτασις, πρόκυψις - επίκυψις, ανάκυψις.

3. Υπτία εξάρτησις (η ημιεξάρτησις) - άρσις εναλλάξ των σκελών (τεταμένων).

Πρηνής εξάρτησις,

4. Ανάτασις, ακροστασία - τρία βήματα εμπρός (όπίσω). Βάδισις ισοσταθμική επί της δοκίδος του Θρανίου (ανεστραμμένου).

5. Πρηνής κατάκλισις, τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της κεφαλής. Μετ' αυτήν άλμα εις βάθος από του θρανίου, μετά η άνευ αιωρήσεως εκατέρου των σκελών.

Προτασις - αιώρησις των χειρών,

6. Βάδισις και δρόμος, ως εν τω προηγουμένω πίνακι,

7. Ανάτασις, διάστασις - στροφή του κορμού.

Τάς χείρας επί των ισχίων - προβολαί καθ' απάσας τας διευθύνσεις.

Άρσις των χειρών πλαγίως - άνω μετά συγχρόνου ακροστασίας.

8. Επιτόπια άλματα.

Όρθια στήριξις (δοκός).

Άλμα εμπρός.

Πλαγία υπερπήδησις μετά στροφής (δοκός, εφαλτήρια, ίππος),

9. Ανάτασις - ακροστασία.

Τρία βήματα εμπρός (όπίσω).

Περιφορά των χειρών.

Σύμπτυξις - βραδεία τάσις των χειρών πλαγίως.

Πίναξ 8ος.

1. Σύμπτυξις, διάστασις - ακροστασία, Προεισαγωγικόν άλμα.

Ανάτασις - έκτασις του κορμου, πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις. Ανάκαμψις, προσαγωγή - στροφή του κορμού.

Τας χείρας επί των ισχίων, εκβολή (καθ' απάσας τας διευθύνσεις) - ακροστασία.

2. Ανάτασις, προεκβολή - έκτασις οπίσω, πρόκυψις,

Υπερέκτασις (πολύζυγον),

Ανάτασις, πρόκυψις - επίκυψις, ανάκυψις.

3.Υπτία εξάρτησις - έλξις. Πρηνής εξάρτηση - στροφή της κεφαλής.

Εξάρτησις - απαγωγή των σκελών κεκαμμένων (βραδύτερον και τάσις αυτών).

4. Ανάτασις, προεκβολή - ακροστασία. Ισοσταθμική βάδισις επί κεκλιμένου θρανίου.

Σελ. 586
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/587.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάς χείρας επί των ισχίων - άρσις εναλλάξ των γονάτων,

5. Πρηνής κατάκλισις (θρανίον) - ανάκυψις μετ' άνατάσεως. Σύμπτυξις, πρόκυψις - τάσις των χειρών πλαγίως.

6. Βάδισις και δρόμος (ως εν πίν. 6 και 7). Αλλαγή βήματος. Σχηματισμός τετράδων εκ βαδίσεως. Βάδισις μετ' ανορθώσεως επί των δακτύλων.

7. Τας χείρας επί των ισχίων, διάστασις - στροφή του κορμού. Ανάτασίς, επέρεισις (δοκός) - πλαγία κάμψις του κορμού και μετ' αυτήν ανάτασις, ακροστασία - τρία βήματα εμπρός (οπίσω).

8. Όρθια στήριξις μετά φοράς (δοκός).

Πλαγία υπερπήδησις μετά στροφής (δοκός, εφαλτήρια).

Εισαγωγή εις την κυβίστησιν (δοκός).

Άλμα εις βάθος.

Άλματα ελεύθερα, μετά φοράς 1 - 3 βημάτων.

9. Πρόπτυξις - έκτίναξις των χειρών.

Ανάτασις - έκτασις του κορμού οπίσω (ελαφροτάτη),

Ανάτασις, προσαγωγή - στροφή του κορμού,

Στροφή των παλαμών μετ' εκτάσεως της κεφαλής οπίσω,

Πίναξ 9ος.

1. Σύμπτυξις, ανάτασις - μετά συγχρόνου ακροστασίας, οκλάσεως (βραδέως),

Πρότασις - αιώρησις των χειρών.

Ανάκαμψις, εκβολή - στροφή του κορμού,

Προεισαγωγικόν άλμα,

Έκτασις των χειρών και, άρσις αυτών άνω μετ' ακροστασίας (βραδέως).

2. Ανάτασις, επέρεισις (δοκός), έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών.

Υπερέκτασις - ακροστασία.

Ανάτασις, προεκβολή, έκτασις του κορμού - κάμψις και τάσις των χειρών,

Ανάτασις, διάστασις - πρόκυψις, επίκυψις, ανάκυψις,

3. Εξάρτησις, διάστασις των σκελών (δοκός).

Πρηνής εξάρτησις - έλξις.

Εξάρτησις - κάμψις και τάσις των σκελών εναλλάξ (πολύζυγον η δοκός).

4. Ανάτασις, προσαγωγή, προεκβολή - ακροστασία, Τας χείρας επί των Ισχίων - άρσις των γονάτων εναλλάξ. Τας χείρας επί των ισχίων, ακροστασία - εκβολαί των ποδών (τελείως τεταμένων) καθ' απάσας τας διευθύνσεις.

5. Πρηνής κατάκλισις, ανάκυψις, τας χείρας επί των ισχίων - στροφή της

Σελ. 587
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 568
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  94

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

  (Β. Διάταγμα  / 23 Ιουνίου 1909)

  Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Σ, Στάης

  Περί κανονισμού τον Προγράμματος της διδακτέας γυμναστικής εν τοις σχολείοις της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει τον ,ΒΧΚΑ' νόμον της 10 Ιουλίου 1899 "περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων"·

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε·

  ΤΟ πρόγραμμα της εν τοις εκπαιδευτηρίοις της δημοτικής και της μέσης εκπαιδεύσεως διδακτέας γυμναστικής κανονίζεται από του σχολικού έτους

  1909-1910 ως εξής:

  ΓΕΝΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  1. Η σύνταξις και η αραίωσις των μαθητών γίνεται εφ' ενός η πλειόνων ζυγών αναλόγως του πλήθους των μαθητών και της εκτάσεως του χώρου των ασκήσεων.

  2. Αι ποικιλίαι των αραιώσεων, τας οποίας έκαστος διδάσκαλος δύναται να επινοήση, είναι εντελώς περιτταί. Είναι καλόν επομένως να γίνηται χρήσις μιάς και της αυτής πάντοτε αραιώσεως, των μαθητών αριθμουμένων ανά δύο (τριών) και αραιουμένων δι' ενός (δύο) βήματος προς τα πλάγια.

  3. Αι κλίσεις, αι μεταβολαί, οι σχηματισμοί των τετράδων, αι συντάξεις και ανασυντάξεις, καθώς και οι διάφοροι εξελιγμοί εκτελούνται συμφώνως προς τον εις το στράτευμα εν χρήσει όντα κανονισμόν της εκπαιδεύσεως του πεζικού (τής 28 Νοεμβρίου 1905, τεύχος Aov, παραρτήματα 1, 2).

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 144, τχ. Α'/3Ο Ιουνίου 19Ο9.