Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 610-629 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/610.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σκάλου εν συνεργασία μετά των μαθητών συντάσσονται εν τω καθαρώ νέω ελληνικώ ιδιώματα διορθούνται δε πάσαι υπ' αυτού, ως και αι άλλαι γραπταί έργασίαι, κατ' οίκον.

3. Δια τας συνθέσεις, δύο κατά μήνα, ορίζοντα., καθ' εκάστην πρώτην και τρίτην εβδομάδα ώραι 2, ων η μεν μία διατίθεται προς την υπό των μαθητών γραφήν της συνθέσεως, η δ' ετέρα προς τον υπό του διδασκάλου εν τη τάξει, έλεγχον των ημαρτημένων. Ο έλεγχος και η προς τους μαθητάς απόδοσις των τετραδίων γίνεται εντός τριών το πολύ ημερών από της υπ' αυτών γραφής της συνθέσεως. Την ούτω διωρθωμένην σύνθεσιν οφείλουσιν οι μαθηταί να αντιγράφωσιν εν ιδιαιτέροις τετραδίοις κατ' οίκον και va παραδίδωσι προς τον διδάσκαλον, όστις διατηρεί ταύτα εν τω αρχείω του σχολείου.

4. Εν πάσαις ταις γραπταίς έργασίαις των μαθητών αντί του βαθμού, όστις καταχωρίζεται υπό του διδάσκοντος εν τωήμερησίω ελέγχω της προόδου, αναγράφεται γενική τις παρατήρησις, παραίνεσις η οδηγία.

5. Περί της εκλογής των ερμηνευτέων μερών των αρχαίων κειμένων των εν τη 2α και 3η τάξει, διδασκομένων οφείλουσιν οι διδάσκοντες να έχωσι προ οφθαλμών τα περί τούτου λεγόμενα εν ταις εις την διδασκαλίαν των ελληνικών του γυμνασίου αναφερομέναις μεθοδικαίς παρατηρήσεσιν.

3) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Πρακτική αριθμητική. Ακέραιοι αριθμοί, ονοματολογία και γραφή αυτών, αι τέσσαρες θεμελιώδεις αριθμητικαί πράξεις.

Χαρακτήρες διαιρετότητος διά των αριθμών 2, 3, 4, 5, 9 και 10.

Ορισμοί των πρώτων αριθμών και των πρώτων προς αλλήλους. Τα περί μεγίστου κοινού διαιρετού και ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου δύο η πλειόνων αριθμών όλως πρακτικώς. Κοινά κλάσματα και αι επ' αυτών πράξεις. Λύσεις προβλημάτων διά της μεθόδου της αναγωγής εις την μονάδα. Ασκήσεις εις την λύσιν σχετικών προβλημάτων.

Πρακτική γεωμετρία. Εποπτική εξέτασις των απλούστατων γεωμετρικών στερεών. Γνωρίσματα των κυριωτάτων επιπέδων σχημάτων (γραμμών, γωνιών, ευθυγράμμων σχημάτων, κύκλου και κανονικού πολυγώνου), ιδιότητες αυτών μετά απλούστατων και όλως πρακτικών αποδείξεων.

Δευτέρα τάξις, ώραι 3.

Πρακτική αριθμητική. Συμπλήρωσις των χαρακτήρων διαιρετότητος διά του 6, 7, 8, 11, 12 κλπ. και ακριβεστέρα διδασκαλία των ιδιοτήτων των κοινών κλασμάτων. Δεκαδικοί αριθμοί και αι επ' αυτών πράξεις. Μετρικον σύστημα και συμμιγείς αριθμοί μετά των έπ' αυτών πράξεων. Λόγοι και αναλογίαι, ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα, απλή μέθοδος των τριών, προβλήματα

Σελ. 610
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/611.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

υπολογισμού ποσοστών. Ασκήσεις εις την λύσιν σχετικών προβλημάτων. Πρακτική γεωμετρία. Απλούστατα γεωμετρικά προβλήματα κατασκευής διά του κανόνος, του γνώμονος και του διαβήτου (ευθείαι, κάθετοι και παράλληλοι προς αλλήλας, διχοτομία ευθειών, τόξων και γωνιών, κατασκευή τριγώνων, παραλληλογράμμων, κύκλου και κανονικών πολυγώνων). Όμοια ευθύγραμμα σχήματα, μεταφορά τούτων επί του χάρτου υπό κλίμακα.

Τρίτη τάξις, ώραι 4.

Πρακτική αριθμητική. Σύνθετος μέθοδος των τριών, προβλήματα απλού τόκου, υφαιρέσεως εξωτερικής και εσωτερικής, μερισμού και μέσου όρου. Δυνάμεις των αριθμών, τετραγωνική ρίζα και πρακτική ταύτης εύρεσις. Στοιχεία λογιστικής και απλής καταστιχογραφίας.

Πρακτική γεωμετρία. Γνωρίσματα των γεωμετρικών στερεών (κύβου, πρίσματος και πυραμίδος εν γένει, κυλίνδρου, κώνου και σφαίρας). Μέτρησις των ευθυγράμμων σχημάτων, του κύκλου και των στερεών εν γένει. Κατασκευή εκ χαρτονιού των απλούστατων γεωμετρικών σχημάτων επιπέδων και στερεών.

Μεθοδικοί παρατηρήσεις.

1. Η πρακτική γεωμετρία διδάσκεται εν εκάστη τάξει από των μέσων Φεβρουαρίου ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2. Η διδασκαλία των ορισμών των αριθμητικών τάξεων και των κανόνων αυτών πρέπει να ορμάται πάντοτε από πρακτικών και προσιτών εις την αντίληψιν των μαθητών παραδειγμάτων, να επακόλουθη δε την διδασκαλίαν των κανόνων επαρκής εξάσκησις των μαθητών εις την λύσιν σχετικών προβλημάτων, συνήθων εν τω καθ' ημέραν βίω και το πρώτον απλούστερων και πραγματικού περιεχομένου, έπειτα δε συνθετωτέρων. Συγχρόνως ανάγκη να καθοδηγώνται οι μαθηταί υπό του διδάσκοντος εις την μόρφωσιν πρακτικών κανόνων προς ταχυτέραν λύσιν των προβλημάτων εκάστου είδους και εις την διά τύπων παράστασιν των εκτελεστέων πράξεων,

4) ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Πρώτη τάξις, ώραι 2. Φυσική ιστορία κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην βιβλίον.

Δευτέρα τάξις, ώραι 2.

Φυσική ιστορία κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην βιβλίον. Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Φυσιογνωσία κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην βιβλίον, Στοιχεία υγιεινής.

Σελ. 611
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/612.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5) ΙΣΤΟΡΙΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αχαϊκής συμπολιτείας,

Δευτέρα τάξις, ώρα.. 3.

Ελληνική ιστορία από της αχαϊκής συμπολιτείας μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων.

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ελληνική ιστορία από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων μέχρι, των καθ' ημάς χρόνων.

6) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Στοιχειώδεις γνώσεις της μαθηματικής, φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας.

Συντομωτάτη γεωγραφία της Ευρώπης, αρχομένη από της Ελλάδος, και είτα των άλλων ηπείρων.

Δευτέρα τάξις, ώραι 2.

Συμπλήρωσις και επέκτασις της μαθηματικής γεωγραφίας. Φυσική και πολιτική γεωγραφία των πέντε ηπείρων και υποδιαίρεσις αυτών.

Τρίτη τάξις, ώραι 2.

Φυσική και πολιτική γεωγραφία των ελληνικών χωρών.

Σύγκρισις της Ελλάδος προς τα κράτη της Ευρώπης και τα σπουδαιότατα κράτη των άλλων ηπείρων κατά τον πληθυσμόν, την βιομηχανίαν, την πα.ιδείαν, την εμπορίαν, τα στρατιωτικά, την συγκοινωνίαν, τας πόλεις κλ.π. Αι μεγάλαι δυνάμεις της Ευρώπης.

Μεθοδική παρατήρησις.

Κατά την διδασκαλίαν της γεωγραφίας οι μαθηταί ασκούνται εις την ανάγνωσιν γεωγραφικών χαρτών και πινάκων, την χαρτογραφίαν και την διά πλαστιλίνης, άμμου, γύψου κλπ., αναπαράστασιν χαρακτηριστικών γεωγραφικών μορφών, κόλπου, κοιλάδος, οροπεδίου, ηφαιστείου κλπ., έτι δε και εις διάφορα νοερά ταξείδια.

7) ΓΑΛΛΙΚΑ Δευτέρα τάξις, ώραι 3. Ανάγνωσις συλλαβιστική και ταχεία.

Σελ. 612
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/613.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατά την άμεσον εποπτικήν διδασκαλίαν φράσεων, απλών περιγραφών και αφηγήσεων αναφερομένων εις τα σχολικά όργανα και σκεύη, εις τα μέλη του σώματος, τα ενδύματα, τα μέρη της οικίας και τα τοιαύτα εκ του εγκεκριμένου στοιχειώδους γαλλικού αναγνωσματαρίου.

Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματι απαντωσών και δι' αμέσου εποπτείας προδιδαχθεισών νέων λέξεων και συχνή επανάληψις αυτών διά καταλλήλων φράσεων. Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε διδασκομένου μέρους εκ του αναγνωσματαρίου διά καταλλήλων ερωτήσεων, γραφή κατ' οίκον της εν αυτώ οριζόμενης σχετικής ασκήσεως και διόρθωσις αυτής επί του πίνακος εν τω σχολείω.

Γραμματικής σύντομοι και στοιχειώδεις περί την προφοράν και την κλίσιν των ονομάτων και ρημάτων κανόνες, κατά την διδασκαλίαν εκάστου μαθήματος και την σειράν του αναγνωσματαρίου.

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατά την άμεσον εποπτικήν διδασκαλίαν περιγραφών και αφηγήσεων, αναφερομένων εις τον βίον εν γένει των μαθητών και την περιβάλλουσαν αυτούς φύσιν και εις την εικόνα της πόλεως Χέλτσελ και ποιηματίων εκ του εγκεκριμένου γαλλικού αναγνωσματαρίου.

Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματί απαντωσών νέων λέξεων, ως εν τη προηγουμένη τάξει,

Εμπέδωσις του εκάστοτε διδασκομένου μέρους εκ του αναγνωσματαρίου, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Διδασκαλία των εκάστοτε εν τω αναγνωσματαρίω παρατιθεμένων γραμματικών κανόνων μετά στοιχειώδους προφορικής και γραπτής γραμματικής αναλύσεως του ερμηνευθέντος τεμαχίου. Ορθογραφικαί ασκήσεις, αντιγραφή κειμένου κατ' οίκον, γραφή καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω και εκτέλεσις των εν τω αναγνωσματαρίω οριζομένων εκάστοτε ασκήσεων, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Άπαξ της εβδομάδος βραχύ γραπτόν εν τω σχολείω επί των τετραδίων των οικείων ασκήσεων γύμνασμα αναφερόμενον εις την κατά την εβδομάδα διδαχθείσαν ολην, διορθούμενον δε επί του πίνακος μετά την γραφήν αυτού υπό των μαθητών' αντί τούτου άπαξ του μηνός επί μίαν ώραν γραπτή εν τω σχολείω ωσαύτως εκ του προχείρου μετάφρασις προτάσεων εκ του ελληνικού εις το γαλλικόν και τανάπαλιν, ειλημμένων εκ της κατά τον μήνα διδαχθείσης ύλης.

8) ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 2.

Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της ιχνογραφίας.

Σελ. 613
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/614.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δευτέρα τάξις, ώραι 2, Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της ιχνογραφίας.

Τρίτη τάξις, ώραι 2. Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της ιχνογραφίας.

9) ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ

Πρώτη τάξις, ώρα 1, Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της καλλιγραφίας.

Δευτέρα τάξις, ώρα 1. Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της καλλιγραφίας,

Τρίτη τάξις, ώρα 1. Κατά το εγκεκριμένον διά την τάξιν ταύτην τεύχος της καλλιγραφίας.

10) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η γυμναστική εν πάσαις ταις τάξεσι του ελληνικού σχολείου διδάσκεται επί ώρας 3 καθ' εβδομάδα, συμφώνως προς το οικείον αναλυτικόν πρόγραμμα του Υπουργείου, κατά πάσαν δε Πέμπτην γίνονται εκδρομαί των μαθητών υπό την οδηγίαν του γυμναστού και ενός των διδασκάλων εκ περιτροπής κατά τα περί εκδρομών των μαθητών των γυμνασίων σημειούμενα,

11) ΩΔΙΚΗ

Πρώτη τάξις, ώραι 2. Δευτέρα τάξις, ώραι 2.

Τρίτη τάξις, ώρα 1.

Ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου.

Ώραι καθ' εβδομάδα Μαθήματα τάξεις

A'

Β'

Γ'

1) Ιερά ........................................ 2

2

2

2) Ελληνικά .................................... 12

11

11

3) Μαθηματικά .................................. 3

3

4

4) Φυσικά και υγιεινή ............................. 2

2

3

5) Ιστορία ..................................... 3

3

3

6) Γεωγραφία ................................... 3

2

2

7) Γαλλικά ...................................... -

3

3

Σελ. 614
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/615.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι καθ' εβδομάδα Μαθήματα τάξεις

8) Ίχνογραφία 2 2 2

9) Καλλιγραφία  1 1 1

10) Γυμναστική  3 3 3

11) Ωδική  2 2 1

Σύνολον ωρών   33 34 35

Σημ. Τα του ωρολογίου και τα καθέκαστα του προγράμματος των ανωτέρω μαθημάτων ισχύουσι και διά τας τρεις κατωτέρας τάξεις του Βαρβακείου λυκείου.

Β'

Πρόγραμμα των μαθημάτων του γυμνασίου.

1) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 2.

Σύντομος εισαγωγή εις την καινήν διαθήκην και ιδία εις τα τέσσαρα ευαγγέλια,

Ερμηνεία περικοπών κατ' εκλογήν εκ των ευαγγελίων.

Σύντομος εξήγησις των κοντακίων των κυριωτάτων δεσποτικών εορτών και των εξής καθισμάτων· "ιδού ο νυμφίος έρχεται", "ότε οι ένδοξοι μαθηταί" και "τα πάθη τα σεπτά", και απομνημόνευσις τινών εξ αυτών.

Δευτέρα τάξις, ώραι 2.

Σύντομος εισαγωγή εις τας πράξεις και τας επιστολάς των αποστόλων. Ερμηνεία περικοπών κατ' εκλογήν εκ των πράξεων και των επιστολών των αποστόλων.

Σύντομος εξήγησις της δοξολογίας του χερουβικού και των λειτουργικών ασμάτων και απομνημόνευσις τινών εξ αυτών.

Τρίτη τάξις, ώραι 2. Χριστιανική ηθική.

Τετάρτη τάξις, ώρα 1. Εκκλησιαστική ιστορία.

2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρώτη τάξις, ώραι 12.

Νέα. Ανάγνωσις περικοπών πεζογράφων και ποιητών εκ των εγκεκριμένων νεοελληνικών αναγνωσμάτων της τάξεως. Απομνημόνευσις και μετ' ήθους

Σελ. 615
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/616.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απαγγελία εκ των εν τη τάξει ερμηνευθέντων ποιημάτων. Ώραι 3, εν αις περιλαμβάνεται, και η των συνθέσεων.

Ύλη των συνθέσεων' διηγήματα, ων προσφέρονται μόνον τα κύρια σημεία, περιγραφαί γεγονότων του καθ' ημέραν βίου εκ του φυσικού (εορτών, εκδρομών, μετά οδοιπορικών σχεδίων) και εξ εικόνων, και περιλήψεις ερμηνευθέντων μερών των εν τη τάξει διδακομένων συγγραφέων.

Αρχαια. Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ της Αθηναίων πολιτείας του Αριστοτέλους η εκ της Αρριανού αναβάσεως από του 11 κεφ. του α' βιβλίου και εξής (σελίδες τουλάχιστον 25 της στερεοτύπου εκδόσεως του Teubner), από δε του Δεκεμβρίου κατ' εκλογήν μερών των τα ελληνικά πραγματευομένων βιβλίων του Ηροδότου (το αυτό ποσόν σελίδων) και από του Μαρτίου δύο των εξής μικρών λόγων του Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου, υπέρ του αδυνάτου, δήμου καταλύσεως απολογίας, του κατά Φίλωνος και του κατά σιτοπωλών.

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων μόνον διασαφήσεων ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα από της αρχής του σχολικού έτους εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και γνωμικών απαντώντων κατά την ερμηνείαν.

Συνοπτικαί γραμματολογικαί γνώσεις, σχετικαί προς τους ερμηνευομένους συγγραφείς. Ώραι 6

Εκ του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, μάλιστα δε του αττικού πεζού λόγου· πρότασις και οροί αυτής, προτάσεις κρίσεως και επιθυμίας, ερωτηματική πρότασις, διορισμοί ονοματικοί και επιρρηματικοί, αντωνυμίαι, διαθέσεις ρήματος, σημασία χρόνων και εγκλίσεων, απρόσωπα ρήματα, ρηματικά επίθετα και προθέσεις.

Άσκησις εν τω σχολείω προφορική και γραπτή επί του πίνακος εις έκαστον των διδασκομένων μερών του συντακτικού διά των επισυνημμένων εις το εγκεκριμένον συντακτικον γυμνασμάτων.

Γραφή κατ' οίκον υπό των μαθητών γυμνάσματος σχετικού προς το διδαχθέν μέρος του συντακτικού και διόρθωσις αυτού επί του πίνακος υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία μετά των μαθητών κατά το αμέσως επόμενον μάθημα.

Μετά την διδασκαλίαν κεφαλαίου του συντακτικού η αυτοτελούς τμήματος αυτού γραπτόν εν τω σχολείω γύμνασμα επί των τετραδίων των οικείων ασκήσεων, αναφερόμενον εις το διδαχθέν τούτο μέρος. Το γύμνασμα άμα τη υπό των μαθητών εκτελέσει διορθούται εν τη παραδόσει υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία μετά των μαθητών. Αντί του γυμνάσματος τούτου άπαξ του μηνός επί μίαν ώραν μετάφρασις αρχαίου κειμένου εκ των διδαχθέντων κατά τον μήνα η εκ του προχείρου παράφρασις προτάσεων σύμμετρων προς τας δυνάμεις των μαθητών εκ του αρχαίου ιδιώματος εις το νέον. Ώραι 3

Σελ. 616
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/617.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δευτέρα τάξις, ώραι 12.

Νέα. Ανάγνωσις περικοπών πεζογράφων και ποιητών εκ των εγκεκριμένων νεοελληνικών αναγνωσμάτων της τάξεως. Απομνημόνευσις και απαγγελία, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 3, εν αις πειλαμβάνεται και η των συνθέσεων,

Συνθέσεις δύο κατά μήνα. Ύλη των συνθέσεων περιγραφαί τοπίων, γεγονότων του καθ' ημέραν βίου, περίληψις η ανάλυσις δεδιδαγμένων μερών των συγγραφέων και μικραΐ διατριβαί, ων την όλην παρέχουσιν οι ερμηνευόμενοι Έλληνες η Λατίνοι συγγραφείς, μετά την προσήκουσαν προπαρασκευήν.

Αρχαία. Ερμηνεία κατ' εκλογήν ιστορικών μερών του Θουκυδίδου (25 τουλάχιστον σελίδες της στερεοτύπου εκδόσεως του Teubner), από δε του Δεκεμβρίου δύο εκ των ολυνθιακών του Δημοσθένους η κατ' εκλογήν του κατά Λεωκράτους λόγου του Λυκούργου, είτα δ' εκλεκτών μερών των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος, Από των αρχών του σχολικού έτους κατ' εκλογήν μερών εκ των 12 πρώτων ραψωδιών της Ομήρου Οδύσσειας (1000 τουλάχιστον στίχ.),

Ανάγνωσις ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα κατ' εκλογήν μερών εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και γνωμικών, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Διδασκαλία της ομηρικής γλώσσης κατά την ερμηνείαν της Οδύσσειας μετ' αντιπαραβολής προς το αττικόν πεζόν ιδίωμα.

Σύντομος διδασκαλία του δακτυλικού εξαμέτρου και έμμετρος ανάγνωσις του εκάστοτε ερμηνευομένου μέρους.

Συνοπτικαί γραμματολογικαί γνώσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει, και τα περί ιστοριογραφίας, ρητορείας και ρητορικής τέχνης μέχρι της αλώσεως,

Ώραι 6

Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, μάλιστα δε του αττικού πεζού λόγου, συμπλήρωσις.

Άσκησις εις το συντακτικόν και γραπταί έργασίαι, ως εν τη προηγουμένη τάξει,

Τρίτη τάξις, ώραι 10.

Νέα. Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών ποιημάτων νεοελληνικών και ξένων δ' εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει, και εκλεκτών περικοπών έκτης εθνικής ημών μεσαιωνικής και νεωτέρας επικής ποιήσεως.

Συνθέσεις δύο κατά μήνα. Ύλη των συνθέσεων' περίληψις η ανάλυσις μερών ερμηνευθέντων ποιητών και συγγραφέων, διατριβαί, ως εν τη προηγουμένη τάξει, ανάπτυξις παροιμιών, ρητών και αποφθεγμάτων.

Σελ. 617
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/618.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάλυσις ερμηνευθέντος ήδη ρητορικού λόγου η διαλόγου η ραψωδίας της Ιλιάδος, και χαρακτηρισμός προσώπων απαντώντων εν τοις ερμηνευομένοις κειμένοις.

Αρχαία. Ερμηνεία ενός η δύο τώνδε των λόγων του Δημοσθένους· των φιλιππικών, του περί ειρήνης, του περί των εν Χερρονήσω, κατ' εκλογήν μερών του περί του στεφάνου, από δε των μέσων Νοεμβρίου δύο η τριών του Θουκυδίδου δημηγοριών σχετιζομένων προς το εν τη προηγουμένη τάξει ερμηνευθέν ιστορικόν μέρος του αυτού συγγραφέως, και από του Ιανουαρίου ενός των μικρότερων του Πλάτωνος διαλόγων, του Κρίτωνος η του Λάχητος η της του Σωκράτους απολογίας.

Από των αρχών του σχολικού έτους ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των 12 πρώτων ραψωδιών της Ομήρου Ιλιάδος (1500 τουλάχιστον στίχ.), από δε των μέσων Μαρτίου της αρχαίας λυρικής ποιήσεως.

Ανάγνωσις από της αρχής του σχολικού έτους ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα εκ των χαρακτήρων του Θεοφράστου, από δε του Μαρτίου εκλεκτών μερών της χριστιανικής λυρικής ποιήσεως (Κασσιανής, Ρωμανού, Κοσμά κλ.π).

Ανάγνωσις κατ' οίκον μερών κατ' εκλογήν εκ των τελευταίων 12 ραψωδιών της Ομήρου Οδύσσειας από δε του Μαρτίου εκ του Χάρωνος η επισκοπούντων του Τίμωνος η μισανθρώπου και των εικόνων του Λουκιανού.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών περικοπών, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Σύντομος διδασκαλία των παρά τοις ερμηνευομένοις λυρικοίς ποιηταίς ευχρηστοτάτων μέτρων και έμμετρος ανάγνωσις, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Συνοπτικαί γραμματολογικαί γνώσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει, και τα περί έπους και λυρικής ποιήσεως μέχρι της αλώσεως. Ώραι 9

Άσκησις εν τω σχολείω επί του πίνακος προς μεταφοράν θέματος εκ του νέου ιδιώματος εις το αρχαίον, αντ' αυτής δε κατά μήνα παράφρασις αρχαίου πεζού τεμαχίου εις το νέον ιδίωμα. Ώρα 1

Τετάρτη τάξις, ώραι 10.

Νέα. Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών δραμάτων νεοελληνικών και ξένων δ' εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει.

Συνθέσεις δύο κατά μήνα. Ύλη των συνθέσεων' χαρακτηρισμός προσώπων, διατριβαί, ανάπτυξις παροιμιών, ως εν τη προηγουμένη τάξει, περιγραφή έργων καλλιτεχνικών, αρχαίων και νέων μνημείων της τέχνης μετά σχεδίων εν προόψει και κατόψει. Περίληψις η ανάλυσις διδαχθέντων αρχαίων δραμάτων και πλατωνικών διαλόγων, σύγκρισις αρχαίου δράματος προς νέον αναγνωσθέν πρότερον κατ' οίκον.

Αρχαία. Ερμηνεία μιάς των τραγωδιών του Σοφοκλέους και μερών κατ' εκλογήν εκ των εξής τραγωδιών του Ευριπίδου· Ιππολύτου Ιφιγενείας εν

Σελ. 618
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/619.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αυλίδι, Ίφιγενείας εν Ταύροις και Μήδειας, από δε των μέσων Φεβρουαρίου εκλεκτών μερών ένος τώνδε των διαλόγων του Πλάτωνος· Γοργίου, Πρωταγόρου, Φαίδωνος, και της πολιτείας (βιβλ. Ι, βιβλ. Π, 369Β-376C, βιβλ. III,

412B-IV, 422Α, βφλ. iV434c-436A,437B-D,439B-441c, βιβλ. iv, 441 C-445Β, βιβλ. vi, 484A-489Ε, 490E-497A, βιβλ. vu, 514A-518B, βιβλ. IX, 588-592Β), από δε του Μαΐου δύο η τριών τώνδε των ειδυλλίων του Θεόκριτου· α', γ', ία', και ιε', και εκ του β' βιβλίου του Θουκυδίδου του επιταφίου του Περικλέους.

Ανάγνωσις ανά δύο ,ώρας καθ' εβδομάδα εκλεκτών και συναφών προς άλληλα μερών εκ των 12 τελευταίων ραψωδιών της Ιλιάδος από της αρχής του σχολικού έτους μέχρι τέλους Μαρτίου, από δε του Απριλίου κατ' εκλογήν μερών του Στράβωνος και Παυσανίου εκ των σχετικών προς την χωράν, εν η λειτουργεί το γυμνάσιον.

Απομνημόνευσι,ς λέξεων, φράσεων, και εκλεκτών τεμαχίων, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Σύντομος διδασκαλία των παρά τοις ερμηνευομένοις ποιηταίς ευχρηστοτάτων μέτρων πλην των μέτρων των χορικών και των άλλων λυρικών ασμάτων των τραγωδιών. Έμμετρος ανάγνωσις, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Εκ της γραμματολογίας' τα περί φιλοσοφίας, δράματος και βουκολικής ποιήσεως. Ώραι 9

Θεματικαί ασκήσεις, ως εν τη" προηγουμένη τάξει. Ώρα 1

Μεθοδικοί παρατηρήσεις.

1. Αι προς εφαρμογήν και εμπέδωσιν της διδασκαλίας του συντακτικού διδόμεναι ασκήσεις πρέπει ου μόνον να αναφέρωνται εις ωρισμένα μέρη του συντακτικού αλλά και να είνε μορφωτικαί κατά το περιεχόμενον.

2. Ιδιαιτέρα όλως προσοχή πρέπει να καταβάλληται εν τη υπό των μαθητών γινομένη γραπτή και προφορική μεταφράσει εκ της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής εις τον νέον ελληνικόν ιδίωμα, μάλιστα δ' εν ταις ανωτέραις τάξεσιν. Η μετάφρασις ανάγκη να είνε ορθή, απηλλαγμένη ξενισμών, χυδαϊσμών και αρχαϊσμών και σύμφωνος προς την φύσιν της νέας ελληνικής γλώσσης και καθόλου προς το γλωσσικόν ημών συναίσθημα' τέλος δε πιστή μεν κατά το δυνατόν εν τη αποδόσει των νοημάτων του πρωτοτύπου, ελευθέρα δε περί την γλωσσικήν έκφρασιν όσον απαιτεί ο καθ' ημάς χαρακτήρ του λόγου.

3. Ο διδάσκων οφείλει προ της υπό των μαθητών γραφής της συνθέσεως, της τε κατ' οίκον και της εν τω σχολείω, να προπαρασκευάζη ταύτην εν συνεργασία μετά των μαθητών και να προσφέρη εις αυτούς όσα νομίζει αναγκαία στοιχεία προς διευκόλυνσιν χωρίς να παρακωλύη και την αυτενέργειαν αυτών.

4. Δια τας δύο κατά μήνα συνθέσεις, ων η μεν γράφεται εν τω σχολείω, η δε οίκοι, ορίζονται τρεις ώραι κατά μήνα. Την πρώτην εβδομάδα γράφεται

Σελ. 619
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/620.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

υπό των μαθητών η εν τω σχολείω, την δευτέραν εβδομάδα γίνεται ο έλεγχος αυτής και την τρίτην εβδομάδα ο έλεγχος της κατ' οίκον συνθέσεως, Η απόδοσις των συνθέσεων γίνεται εντός τεσσάρων το πολύ ημερών από της υπό των μαθητών γραφής.

Ως προς την κατ' οίκον σύνθεσιν δύναται ο διδάσκων κατά τον έλεγχον να προκαλή μαθητήν τινα, όπως και προφορικώς διατύπωση τα της συνθέσεως αυτού, οσάκις μάλιστα υποπτεύει ότι ο μαθητής ούτος δεν ειργάσθη κατ' οίκον αυτοτελώς, Αι διωρθωμέναι συνθέσεις αντιγράφονται, οσάκις ο διδάσκων νομίση αναγκαίον, υπό των μαθητών κατ' οίκον.

5. .Περί ελέγχου και βαθμολογίας των γραπτών εργασιών εν τοις γυμνασίοις ισχύουσι τα ανωτέρω περί των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις γραπτών εργασιών ειρημένα.

6. Η κατ' οίκον ανάγνωσις κειμένου υπό των μαθητών των δύο ανωτέρων τάξεων ορίζεται, υπό του διδάσκοντος και κατά μήνα τουλάχιστον ελέγχεται προφορικώς επί παραδόσεως υπ' αυτού εν μια ώρα λαμβανομένη εκ της ερμηνείας των αρχαίων συγγραφέων. Οφείλει δ' ο διδάσκων να φροντίζη, όπως η κατ' οίκον ανάγνωσις έργου της νέας ελληνικής λογοτεχνίας προηγήται κατά το δυνατόν της εν τω σχολείω ερμηνείας αντιστοίχων αρχαίων λογοτεχνημάτων.

7. Η διδασκαλία της γραμματολογίας οφείλει να γίνηται εν καταλλήλω καιρώ ώστε να μη προλαμβάνη τας από της ερμηνείας εντυπώσεις του μαθητού περί των αρετών του συγγραφέως. Ο διδάσκων δύναται, κατ' αρχάς να περιορίζηται μόνον εις τα στοιχεία τα απολύτως αναγκαία προς εισαγωγήν εις τον ερμηνευόμενον συγγραφέα.

β.Η εκλογή των μερών των ερμηνευομένων συγγραφέων πρέπει να γίνηται μετά πολλής επιμελείας υπό των διδασκόντων. Τα εκλεγόμενα μέρη πρέπει, να είνε τοιαύτα και τοσαύτα, ώστε εκ της ερμηνείας αυτών να κατορθώση ο μαθητής εντός ενός η δύο ετών να σχηματίση ει δυνατόν εικόνα οπωσούν τελείαν του διδασκομένου έργου, είτε πεζογράφημα είνε τούτο (λ.χ. η Κύρου ανάβασις του Ξενοφώντος, ο περί του στεφάνου λόγος του Δημοσθένους κλπ.), είτε ποίημα, (λ.χ. η Οδύσσεια και η Ιλιάς του Ομήρου, η Μήδεια του Ευριπίδου κλπ.).

3) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 4.

Η θεωρητική αριθμητική ολόκληρος, συντόμως διδασκομένων των συμμιγών αριθμών, των μέτρων και σταθμών και των μεθόδων. Ασκήσεις θεωρητικαί και πρακτικαί.

Άλγεβρα. Περί του μηδενός ως αριθμού, περί θετικών και αρνητικών αριθμών και των επ' αυτών πράξεων, περί δυνάμεων, περί αλγεβρικών παραστάσεων

Σελ. 620
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/621.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μετά των επ' αυτών πράξεων, περί εξισώσεων του α' βαθμού μεθ' ενός αγνώστου. Ασκήσεις και προβλήματα.

Δευτέρα τάξις, ώραι 4.

Άλγεβρα. Συστήματα εξισώσεων του πρώτου βαθμού μετ' ισαρίθμων αγνώστων, περί ανισοτήτων, περί ασύμμετρων αριθμών, περί ριζών και περί δυνάμεων οιουσδήποτε εκθέτας εχουσών.

Πολλαπλοί ασκήσεις εις την λύσιν εξισώσεων και σχετικών προβλημάτων.

Γεωμετρία. Εισαγωγή. Τα τρία πρώτα βιβλία της επιπεδομετρίας μετ' αναλόγων ασκήσεων.

Τρίτη τάξις, ώραι 4.

Άλγεβρα. Περί ορίων, εξισώσεις και προβλήματα δευτέρου βαθμού, διτετράγωνοι εξισώσεις, εξισώσεις μετά ριζών, λύσεις ανισοτήτων του δευτέρου βαθμού μεθ' ενός αγνώστου, περί προόδων και λογαρίθμων, εκθετικαί και λογαριθμικαί εξισώσεις, προβλήματα ανατοκισμού, ίσων καταθέσεων και χρεωλυσίας. Ασκήσεις και προβλήματα.

Γεωμετρία. Το δ' και ε' βιβλίον της επιπεδομετρίας μετά πολλών εφαρμογών επί του εδάφους. Ασκήσεις θεωρητικαί και πρακτικαί,

Τετάρτη τάξις, ώραι 5.

Γεωμετρία. Τα της τριγωνομετρίας του στ' βιβλίου, και το η' βιβλίον, αν δε ο χρόνος της διδασκαλίας επιτρέπη και τα της αναλυτικής γεωμετρίας του στ' βιβλίου και τα περί σφαιρικών τριγώνων,

Άλγεβρα. Τα περί μεγίστων και ελαχίστων. Διερεύνησις της εξισώσεως του β' βαθμού, αν δε ο χρόνος επιτρέπη και τα περί μεταθέσεων, διατάξεων, συνδυασμών, διωνύμου του Νεύτωνος και πιθανοτήτων. Ασκήσεις, προβλήματα και εφαρμογαί. Ώραι 3

Στοιχεία κοσμογραφίας. Ολόκληρος η εγκεκριμένη κοσμογραφία μετά πολλών ασκήσεων. Ώραι 2

Μεθοδική παρατήρησις.

Η άλγεβρα εν τη α' τάξει του γυμνασίου διδάσκεται μετά το πέρας της θεωρητικής αριθμητικής, εν δε τη β' και γ' προ της γεωμετρίας, της δε κοσμογραφίας η διδασκαλία γίνεται από της αρχής του σχολικού έτους.

4) ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Στοιχεία ζωολογίας. Εισαγωγή. Ανατομική και φυσιολογία του ανθρώπου μετά συντόμου συστηματικής ζωολογίας.

Ακριβής περιγραφή των εν ταις ελληνικαίς χώραις ζώων.

Σελ. 621
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/622.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Στοιχεία φυτολογίας. Εισαγωγή. Ανατομική και φυσιολογία των φυτών. Δευτέρα τάξις, ώραι 3,

Συστηματική φυτολογία μετά ορυκτολογίας και γεωλογίας. Ασκήσεις εις το ταξινομείν τα φυτά και ορυκτά.

Ακριβής περιγραφή των εν ταις ελληνικαίς χώραις φυτών και ορυκτών. Η Ελλάς υπό ορυκτολογικήν και γεωλογικήν έποψιν,

Τρίτη τάξις, ώραι 4,

Φυσική πειραματική. Εισαγωγή. 'Ιδιότητες των σωμάτων, στοιχειώδεις γνώσεις εκ της μηχανικής, μάζα, βαρύτης, υδροστατική, αέρια και θερμότης.

Ώραι 3 Στοιχεία ανόργανου χημείας. Ώρα 1

Τετάρτη τάξις, ώραι 4.

Φυσική πειραματική. Μαγνητισμός, ηλεκτρισμός (στατικός και δυναμικός), ακουστική και οπτική. Ώραι 3

Στοιχεία οργανικής χημείας. Ώρα 1 . Υγιεινή. Έννοια και ωφέλεια αυτής.

Αήρ· ποσότης αέρος αναγκαία εις την κατοικίαν, αίτια αλλοιώσεως αυτού, γειτνίασις ελωδών τόπων. Ύδωρ· πόσιμα ύδατα, καθαρισμός του ποσίμου υδατος, Τροφαί ζωϊκαί και φυτικαί, νοθεία τροφών, κρέατα επικίνδυνα, αρτυματα, διαφύλαξις τροφών, δίαιτα. Ποτά οινοπνευματώδη, μέθη, αλκοολισμός και εκφυλιστική επίδρασις αυτού, καφές, τέιον, αναψυκτικά. Οίκος· κατασκευή, θέσις, θέρμανσις, αερισμός, φωτισμός και καθαριότης αυτού. Επιμέλεια του σώματος· λουτρά θερμά και ψυχρά, καθαριότης κόμης, οδόντων, σωμασκία, περίπατοι και ανάπαυσις, υγιεινή των αισθήσεων, περί ενδυμασίας. Περί των λοιμωδών εν γένει νόσων και της απ5 αυτών προφυλάξεως. Νόσοι εκ των κατοικιδίων ζώων.

Σημ. Τα κεφάλαια της υγιεινής διδάσκει κατά το τελευταίον τρίμηνον ανά μίαν καθ' εβδομάδα ώραν, λαμβανομένην εκ των ωρών της διδασκαλίας των φυσικών, ο καθηγητής τούτων η ο σχολικός ιατρός η ο βοηθός αυτού η έτερος ιατρός υπό του Υπουργείου προτάσει του γυμνασιάρχου, διοριζόμενος.

5) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τρίτη τάξις, ώραι 2.

Στοιχειώδης εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν. Στοιχεία ψυχολογίας.

Σελ. 622
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/623.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τετάρτη τάξις, ώραι 2.

Στοιχεία λογικής και μετά το πέρας της διδασκαλίας αυτών στοιχειώδεις γνώσεις φιλοσοφικής ηθικής και του ισχύοντος δικαίου.

Σημ. Η διδασκαλία της φιλοσοφικής ηθικής πρέπει να περιορίζηται ιδία εις τα της οικογενείας, της κοινωνίας και της πολιτείας.

6) ΙΣΤΟΡΙΑ Πρώτη τάξις, ώραι 3,

Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Ιψώ μάχης. Δευτέρα τάξις, ώραι 3.

Ιστορία ελληνική και ρωμαϊκή από της εν Ιψώ μάχης μέχρι του θανάτου Θεοδοσίου του μεγάλου,

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ελληνική ιστορία από των διαδόχων Θεοδοσίου του μεγάλου (395 μ.Χ.) μέχρι της υπό των Τούρκων αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μετά των άλλων σπουδαιότατων γεγονότων της μεσαιωνικής ιστορίας.

Τετάρτη τάξις, ώραι 3.

Ιστορία ελληνική και της Ευρώπης από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων.

Μεθοδική παρατήρησις.

Εν εκάστη τάξει ο οικείος καθηγητής της ιστορίας οφείλει να διδάσκη εποπτικώς και εν συνδυασμώ προς τα σχετικά κεφάλαια της πολιτικής ιστορίας την ιστορίαν της τέχνης και καθόλου του πολιτισμού κατά τας διαφόρους περιόδους. Μετά δε το πέρας της διδασκαλίας της ιστορίας εν τη τετάρτη τάξει παρέχεται, τοις μαθηταίς γενική σύνοψις της ιστορίας του πολιτισμού από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς.

7) ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 4.

Ανάγνωσις και ερμηνεία προτάσεων και διηγημάτων εκ του εγκεκριμένου λατινικού αναγνωσματαρίου και από του Μαρτίου μέχρι τέλους του σχολικού έτους εκ του Lhomond de viris illustribus urbis Romae.

Απομνημόνευσις εν εκάστω μαθήματι της σημασίας και ορθογραφίας των απαντωσών νέων λέξεων και επανάληψις αυτών διά καταλλήλων φράσεων. Ώρα 1 από της αρχής του σχολικού έτους μέχρι Μαρτίου και 2 μετά ταύτα.

Γραμματικής· το φθογγολογικόν, το όμαλον τυπικόν μετά των κυριωτάτων περί τας κλίσεις των ονομάτων ανωμαλιών. Συντακτικοί κανόνες εμπειρικώς

Σελ. 623
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/624.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συναγόμενοι περί χρονικών και τοπικών διορισμών, αφαιρετικής οργανικής, περί χρήσεως συνηθέστερων τινών προθέσεων και των συχνοτέρων συνδέσμων cum, postquam, ut, ne,

Άσκησις εν τω σχολείω προφορική και γραπτή επί του πίνακος εις έκαστον των διδασκομένων μερών της γραμματικής εκ των επισυνημμένων εις την εγκεκριμένην γραμματικήν γυμνασμάτων. Μετά την διδασκαλίαν εκάστου ενιαίου τμήματος της γραμματικής γραφή κατ' οίκον καταλλήλου γυμνάσματος εξελεγχομένου εν τω σχολείω κατά την ώραν της διδασκαλίας της γραμματικής.

Άπαξ του μηνός γραπτή εν τω σχολείω εκ του προχείρου μετάφρασις εκ του λατινικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν προτάσεων εσχηματισμένων ιδία εκ των κατά τον μήνα δεδιδαγμένων, Ώραι 3 από της αρχής του σχολικού έτους μέχρι Μαρτίου και 2 μετά ταύτα,

Δευτέρα τάξις, ώραι 4.

Ερμηνεία εκ των βίων του Κορνηλίου Νέπωτος των σχετιζομένων ιδία προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν (1ον εξάμηνον).

Ερμηνεία έκ του de bello civili του Ιουλίου Καίσαρος των κατά την εν Φαρσάλω μάχην (βιβλ. III κεφάλαια 82-104) η εκ της του Κουρτίου Ρούφου historiae Alexandri Magni Macedonis εκλεκτών μερών (βιβλ. III κεφ. 1, 2, 5,7,8,10,12· βιβλ. IV 7,8,15· βιβλ. VI κεφ. 2 § 1-8, βιβλ, VIII κεφ. 1 και 2 § 5-8, βιβλ. X κεφ. 5),

Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων και επανάληψις αυτών, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 2

Γραμματικής συμπλήρωσις,

Συντακτικού το περί πτώσεων εν γένει, αντωνυμιών, χρόνων, εγκλίσεων, υπτίου, γερουνδίου και γερουνδιακού μετά συχνής αντιπαραβολής προς την ελληνικήν.

Άσκησις εις την γραμματικήν και το συντακτικόν και γραπταί εργασίαι,. ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώραι 2

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ερμηνεία ενός τώνδε των λόγων του Κικέρωνος: III η IV in Callinam, pro Archiae poeta, in Verrem IV de signis, de imperio Gn. Pompei και δύο η τριών εκ τώνδε των επιστολών του Κικέρωνος ad familiäres II, 4, 5, 6, iv, 4, v 7, xiv, 2, ad Atticum ii,7, v, 15, vi, 9, vu, 9, xin, 52, xiv, 10, XVI, 4, από δε των μέσων Μαρτίου μέχρι τέλους κατ' εκλογήν μερών εκ των Οβιδίου Μεταμορφώσεων.

Εκ της λατινικής μετρικής τα αναγκαιούντα.περί του δακτυλικού εξαμέτρρυ και έμμετρος ανάγνωσις του εκάστοτε ερμηνευομένου μέρους. Ώραι 2

Σελ. 624
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/625.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συμπλήρωσις του συντακτικού και άσκησις εις αυτό, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Άπαξ του μηνός γραπτή εκ του προχείρου μετάφρασις τεμαχίου συμμέτρου προς τας δυνάμεις των μαθητών εκ του ελληνικού είςτόλατινικον η τανάπαλιν εναλλάξ, Ώρα 1

Τετάρτη τάξις, ώραι 3.

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ της Αινειάδος του Ουεργιλίου, από δε του Φεβρουαρίου μέχρι τέλους Μαρτίου εκλεκτών μερών του II βιβλίου του de officiis (κεφ. 1, 2, 6, 7,8,9-14, 15-24) η του Somnii Scipionis του Κικέρωνος και από του Απριλίου μέχρι τέλους του σχολικού έτους ωδών του Οράτιου.

Ώραι 2

Άσκησις εν τω σχολ,είω εις μετάφρασιν εκ του λατινικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν εναλλάξ, και αντ' αυτής κατά διμηνίαν γραπτή εκ του προχείρου εργασία, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώρα 1

Μεθοδική παρατήρησις.

Εις έκαστον διδασκόμενον λατίνον συγγραφέα πρέπει να γίνωνται συνοπτικαί γραμματολογικαί εισαγωγαί.

8) ΓΑΛΛΙΚΑ

Πρώτη τάξις, ώραι 3.

Ανάγνωσις και ερμηνεία τεμαχίων εκ γαλλικής χρηστομάθειας ποικιλοτάτου περιεχομένου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων εν τω τέλει του βιβλίου.

Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου διά καταλλήλων ερωτήσεων του διδάσκοντος και απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματι, απαντωσών νέων λέξεων και ερμηνευθέντων ποιημάτων.

Ορθογραφικαί ασκήσεις. Αντιγραφή κειμένου κατ' οίκον και γραφή καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω, Ώρα 1

Γραμματικής της γαλλικής γλώσσης συστηματική απ' αρχής διδασκαλία μέχρι των αντωνυμιών μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων εν εκάστω μαθήματι θεμάτων, Ώρα 1

Εποπτική διδασκαλία της εικόνος του έαρος εκ της εγκεκριμένης μεθόδου και εκτέλεσις των εν τω σχετικώ κέφαλαίω γυμνασμάτων προς άσκησιν εις το διαλέγεσθαι και γράφειν γαλλιστί. Ώρα 1

Δις του μηνός γραπτή εργασία κατά τινά των ωρών της διδασκαλίας των γαλλικών εν τη τάξει, διάφορον δε κατά το δυνατόν εκάστοτε ως προς το είδος (γραμματικήν, ερμηνείαν και μέθοδον) των γαλλικών, ανθ' ου το έγγραφον γύμνασμα τελείται.

40

Σελ. 625
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/626.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αντί του γυμνάσματος τούτου κατά διμηνίαν επί μίαν ώραν γραπτή εν τω σχολείω μετάφρασις προτάσεων συμμέτρων προς τας δυνάμεις των μαθητών, αναφερομένων δε εις την κατά τον χρόνον τούτον διδαχθείσαν ύλην, κατ' οίκον εξελεγχομένη και βαθμολογούμενη υπό του διδάσκοντος.

Δευτέρα τάξις, ώραι 3.

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών της Histoire de Charles XII του Voltaire η του Chateaubriand εκ του itinéraire η των Martyrs και εκ των διηγημάτων αυτού της Alala η του dernier des Avenceragues. Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου, απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων και ποιημάτων και ορθογραφικαί ασκήσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει, Ώρα 1.

Γραμματικής της γαλλικής γλώσσης· αι αντωνυμίαι, τα ομαλά και ανώμαλα ρήματα μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων γυμνασμάτων.

Ώρα 1

Εποπτική διδασκαλία των εικόνων του φθινοπώρου, χειμώνος και θέρους εκ της εγκεκριμένης γαλλικής μεθόδου μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων γυμνασμάτων, Ώρα 1

Άπαξ του μηνός και κατά διμηνίαν γραπταί εν τω σχολείω ως εν τη προηγουμένη τάξει, εργασίαι.

Τρίτη τάξις, ώραι 3.

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών της Mme de Staël εκ της Corinne η του Renan εκ των souvenirs de jeunesse και της prière sur 1' Acropole, του Prosper Mérimée εκ της Colomba η του Bernardin de St. Pierre εκ του Paul et Virginie και εκλεκτών λυρικών ποιημάτων του Bouleau, Lafontaine, A. Chenier, Beranger, Lamartine και V. Hugo.

Από του Ιανουαρίου ερμηνεία ενός δράματος του Κορνηλίου η του Ρακίνα όλου η και παραλειπομένων σκηνών τινών.

Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου, απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών ερμηνευθέντων μερών και ορθογραφικαί ασκήσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει. Ώρα 1

Γραμματικής της γαλλικής γλώσσης· σύνταξις της παθητικής μετοχής, χρήσις των χρόνων και εγκλίσεων, του απαρεμφάτου και της μετοχής μετ' ασκήσεων εις τα περιεχόμενα θέματα. Ώρα 1

Εποπτική διδασκαλία των εικόνων της επαύλεως, του λιμένος και του διαμερίσματος της οικίας εκ της εγκεκριμένης γαλλικής μεθόδου μετ' εκτελέσεως των περιεχομένων γυμνασμάτων και συνθέσεων αναφερομένων εις την εικόνα της πόλεως των Παρισίων και εις μικράς οικογενειακάς, φιλικάς και εμπορικάς επιστολάς. Ώρα 1

Σελ. 626
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/627.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άπαξ του μηνός και κατά διμηνίαν γραπταί εν τω σχολείω, ως εν τη προηγουμένη τάξει, εργασίαι.

Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών διηγημάτων, ως του Anatole France, και άλλων λογοτεχνικών τεμαχίων οριζομένων τοις μαθηταίς υπό του διδάσκοντος, κατά μήνα υπ' αυτού εξελεγχομένη επί παραδόσεως προφορικώς η και γραπτώς.

Τετάρτη τάξις, ώραι 3.

Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών του Montesquieu εκ του grandeur et décadence des Romains, η εκλεκτών τεμαχίων εκ του Pascal, του Rousseau, του Thiers και του V. Hugo, και εκλεκτών λυρικών ποιημάτων, ως εν τη προηγουμένη τάξει, από δε του Ιανουαρίου και μιάς τώνδε των κωμωδιών του Μολιέρου· Avare ή Misanthrope, όλης η και παραλειπομένων σκηνών τινών.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών ερμηνευθέντων μερών, ως εν τη προηγουμένη τάξει· διδασκαλία των κυριωτάτων ιδιωματικών εκφορών, παροιμιών και συνωνύμων της γαλλικής γλώσσης, Ώραι 2

Άσκησις εις το διαλέγεσθαι και γράφειν γαλλιστί δι' αφηγήσεων, περιγραφών και κοινωνικών επιστολών, και αντ' αυτής άπαξ του μηνός εν τω σχολείω γραπτή εκ του προχείρου μετάφρασις εις το ελληνικόν υπαγορευθέντος γαλλικού κειμένου και θέματος νεοελληνικού εις το γαλλικόν. Ώρα 1

Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών τεμαχίων, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Σημ. α'. Κατά την διδασκαλίαν των γαλλικών συνιστάται η κατά το δυνατόν χρήσις της γαλλικής γλώσσης,

Σημ. β'. Τα εκ δοκίμων Γάλλων λογογράφων και ποιητών προς ερμηνείαν εκλεγόμενα τεμάχια πρέπει να είνε τοιαύτα, ώστε να κινώσι κατά το δυνατόν και το εθνικόν διαφέρον του ελληνόπαιδος,

9) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η γυμναστική εν πάσαις ταις τάξεσι του γυμνασίου διδάσκεται επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα, συμφώνως προς το οικείον αναλυτικόν πρόγραμμα του Υπουργείου, άπαξ δε της εβδομάδος κατά Πέμπτην μ,μ. γίνεται εκδρομή των μαθητών, κατά μεν την πρώτην και τρίτην εβδομάδα εκάστου μηνός απάντων υπό την οδηγίαν του γυμναστού και ενός των καθηγητών εκ περιτροπής, κατά δε την δευτέραν και τετάρτην κατά τάξεις υπό την οδηγίαν των οικείων καθηγητών. Κατά τας πρώτας εκδρομάς, επί δίωρον διαρκούσας, γίνονται μόνον παιδιαί, αγωνιστικαί ασκήσεις, σκοποβολία, και εθνικοί χοροί. Των δε δευτέρων εκδρομών, αίτινες δύνανται να είνε και ημερήσιαι, ο σκοπός είνε διδακτικός, ήτοι επίσκεψις μνημείων, αρχαιολογικών τόπων, βιομηχανικών εργοστασίων και καταστημάτων, εφαρμογαί μαθηματικών και φυσικών γνώσεων, κτ.λ.

Σελ. 627
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/628.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10) ΩΔΙΚΗ

Πρώτη τάξις, ώρα 1, Δευτέρα τάξις, ώρα 1.

Τρίτη τάξις, ώρα 1.

Τετάρτη τάξις, ώρα 1. Γενική παρατήρησις.

Εν τοις εξατάκτοις γυμνασίοις των νέων χωρών ως προς μεν την δευτέραν τάξιν ισχύει το πρόγραμμα των μαθημάτων της τρίτης του ελληνικού σχολείου, ως προς δε την πρώτην το της δευτέρας αυτού· αλλ' εν τη τάξει ταύτη προεισαγωγικώς εν συντόμω κατά τους δύο πρώτους μήνας του σχολικού έτους διδάσκονται και τα επιστημονικά μαθήματα της πρώτης του ελληνικού.

Ως προς τας λοιπάς τέσσαρας ανωτέρας τάξεις των γυμνασίων τούτων ισχύει το πρόγραμμα των μαθημάτων του τετρατάκτου γυμνασίου.

Ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων του γυμνασίου.

Ώραι καθ' εβδομάδα Μαθήματα Τάξεις

Α' Β' Γ' Δ'

1)

Ιερά .......... ...................

 2

2

2

1

2)

Ελληνικά .........................

 12

12

1ο

1ο

3)

Μαθηματικά και κοσμογραφία .........

 4

4

4

5

4)

Φυσικά και υγιεινή ..................

  3

3

4

4

5)

Φιλοσοφικά .......................

  -

-

2

2

6)

Ιστορία .........................

 3

3

3

3

7)

Λατινικά .........................

  4

4

3

3

8)

Γαλλικά ..........................

  3

3

3

3

9)

Γυμναστική ......................

 3

3

3

3

10)

Ωδική ...........................

 1

1

1

1

Σύνολον ωρών

 35

35

35

35

Πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν διάταγμα καταργείται. Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Οκτωβρίου 1914.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 628
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/629.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

100

ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1914 Β.Δ.

(Νόμος 402/17 Νοεμβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός /. Τσιριμώκος

Περί κυρώσεως τον από 19 Αυγούστου ε.ε. Β. Δ, "περί

τον προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης

εκπαιδεύσεως των νέων χωρών"

ΝΟΜΟΣ 402

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αττεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Η ισχύς του προντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 17 Νοεμβρίου 1914.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

[Ακολουθεί το κείμενο του N. Δ., όπως ακριβώς δημοσιεύεται εδώ στον αριθμό A98].

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 348, τχ. A'/25 Νοεμβρίου 1914.

Σελ. 629
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 610
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  σκάλου εν συνεργασία μετά των μαθητών συντάσσονται εν τω καθαρώ νέω ελληνικώ ιδιώματα διορθούνται δε πάσαι υπ' αυτού, ως και αι άλλαι γραπταί έργασίαι, κατ' οίκον.

  3. Δια τας συνθέσεις, δύο κατά μήνα, ορίζοντα., καθ' εκάστην πρώτην και τρίτην εβδομάδα ώραι 2, ων η μεν μία διατίθεται προς την υπό των μαθητών γραφήν της συνθέσεως, η δ' ετέρα προς τον υπό του διδασκάλου εν τη τάξει, έλεγχον των ημαρτημένων. Ο έλεγχος και η προς τους μαθητάς απόδοσις των τετραδίων γίνεται εντός τριών το πολύ ημερών από της υπ' αυτών γραφής της συνθέσεως. Την ούτω διωρθωμένην σύνθεσιν οφείλουσιν οι μαθηταί να αντιγράφωσιν εν ιδιαιτέροις τετραδίοις κατ' οίκον και va παραδίδωσι προς τον διδάσκαλον, όστις διατηρεί ταύτα εν τω αρχείω του σχολείου.

  4. Εν πάσαις ταις γραπταίς έργασίαις των μαθητών αντί του βαθμού, όστις καταχωρίζεται υπό του διδάσκοντος εν τωήμερησίω ελέγχω της προόδου, αναγράφεται γενική τις παρατήρησις, παραίνεσις η οδηγία.

  5. Περί της εκλογής των ερμηνευτέων μερών των αρχαίων κειμένων των εν τη 2α και 3η τάξει, διδασκομένων οφείλουσιν οι διδάσκοντες να έχωσι προ οφθαλμών τα περί τούτου λεγόμενα εν ταις εις την διδασκαλίαν των ελληνικών του γυμνασίου αναφερομέναις μεθοδικαίς παρατηρήσεσιν.

  3) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πρώτη τάξις, ώραι 3.

  Πρακτική αριθμητική. Ακέραιοι αριθμοί, ονοματολογία και γραφή αυτών, αι τέσσαρες θεμελιώδεις αριθμητικαί πράξεις.

  Χαρακτήρες διαιρετότητος διά των αριθμών 2, 3, 4, 5, 9 και 10.

  Ορισμοί των πρώτων αριθμών και των πρώτων προς αλλήλους. Τα περί μεγίστου κοινού διαιρετού και ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου δύο η πλειόνων αριθμών όλως πρακτικώς. Κοινά κλάσματα και αι επ' αυτών πράξεις. Λύσεις προβλημάτων διά της μεθόδου της αναγωγής εις την μονάδα. Ασκήσεις εις την λύσιν σχετικών προβλημάτων.

  Πρακτική γεωμετρία. Εποπτική εξέτασις των απλούστατων γεωμετρικών στερεών. Γνωρίσματα των κυριωτάτων επιπέδων σχημάτων (γραμμών, γωνιών, ευθυγράμμων σχημάτων, κύκλου και κανονικού πολυγώνου), ιδιότητες αυτών μετά απλούστατων και όλως πρακτικών αποδείξεων.

  Δευτέρα τάξις, ώραι 3.

  Πρακτική αριθμητική. Συμπλήρωσις των χαρακτήρων διαιρετότητος διά του 6, 7, 8, 11, 12 κλπ. και ακριβεστέρα διδασκαλία των ιδιοτήτων των κοινών κλασμάτων. Δεκαδικοί αριθμοί και αι επ' αυτών πράξεις. Μετρικον σύστημα και συμμιγείς αριθμοί μετά των έπ' αυτών πράξεων. Λόγοι και αναλογίαι, ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα, απλή μέθοδος των τριών, προβλήματα