Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 646-665 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/646.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

106

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1914

(Β. Διάταγμα / 17 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί προσθήκης εδάφιον εις το πρόγραμμα των μαθημάτων τον ελληνικού σχολείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το Β. N. διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", τον νόμον 240 και τον νόμον 1422, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 232 Λραξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον μόνον.

Εις το υπό στοιχείον A' πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου, το περιεχόμενον εν τω B. διατάγματι της 31 Οκτωβρίου 1914 "περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου" προστίθεται ως τελευταίον εδάφιον το ακόλουθον.

12) Χειροτεχνία.

Πρώτη τάξις. Ώραι 2. Χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική και πηλοπλαστική.

Δευτέρα τάξις. Ώραι 2. Πηλοπλαστική και χαρτοτεχνία.

Τρίτη τάξις. Ώρα 1, Χαρτοτεχνία, βιβλιοδετική και ξυλοτεχνία. 

Εις δε το εν τέλει του προγράμματος του ελληνικού σχολείου παρατιθέμενον ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων αυτού προστίθενται τα ακόλουθα'

12) Χειροτεχνία ................................ 2 2 1

μεταβαλλόμενου του συνόλου των ωρών εις ............ 35 36 36.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1918.

Σελ. 646
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/647.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1918.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 647
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/648.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

107

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 17 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως και προσθήκης εδαφίων εις το Β. Δ.

της 15 Σεπτεμβρίου 1918 "περί εγγραφών, εξετάσεων κτλ.

εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 686, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 204 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

[...]

Άρθρον 3. Εις τα εδάφια α' των Κεφ. A' και Β' του άρθρου 2 του αυτού B. διατάγματος προστίθεται 13 παράγραφος, η εξής:

"13) Χειροτεχνία εν τη α' και β' τάξει ανά δύο και εν τη γ' ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα".

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1918.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1918.

Σελ. 648
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/649.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

108

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β, Διάταγμα / 24 Ιουνίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Δ, Λίγκας

Περί κωδικοποιήσεως των εις την μέσην εκπαιδεύσιν αναγομένων διατάξεων

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον "περί κωδικοποιήσεως των Εκπαιδευτικών κλπ. νόμων και νομοθετικών διαταγμάτων" και το προς εκτέλεσιν αυτού Β. διάταγμα της 27ης Μαΐου 1918, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών την έκθεσιν της οικείας επιτροπής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν,

Αι ισχύουσαι διατάξεις·

1) Του Β. Ν. Διατάγματος της 31ης Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", 2) του νόμου ,ΒΣ^Ζ', 3) του νόμου AXKE' ως ετροποποιήθη διά των νόμων, ,ΒΤΕ' και 1385, 4) του νόμου ,ΒΡΛΒ' 5) του νόμου 'ΓΥΙΔ',6) του νόμου ,ΓΨΙΗ', ως ετροποποιήθη διά του νόμου 502, 7) του νόμου ,ΓΖΑ', ως ετροποποιήθη διά των νόμων ,ΓΨΛΒ' καίι567, 8) του νόμου 322, 9) του Β. Ν. Διατάγματος της 19 Αυγούστου 1914, "περί του προσωπικού των σχολείων των Νέων Χωρών, ως ετροποποιήθη διά των νόμων 1067 και 1386,10) του Β. Ν. Διατάγματος της 21ης Αυγούστου 1914 "περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων" ως ετροποποιήθη διά των νόμων 381,873,926,939 και 1556,11) του νόμου ΑΧΙΓ', 12) του νόμου 388,

13) του νόμου 425, 14) του νόμου 572, ως ετροποποιήθη διά του νόμου 940, 15) του νόμου 577, ως ετροποποιήθη διά των νόμων 825 και 1386, 16) του νόμου 588, 17) του νόμου 686, 18) του νόμου 997, ως ετροποποιήθη διά του νόμου 1405,19) του νόμου 995,20) του νόμου 1286, 21) του νόμου 1381,22) του νόμου 1406,23) του νόμου 1422,24) του νόμου 564,25) του νόμου 1615, 26) νόμου ΑΙΔ', 27) του νόμου ,ΥΠΘ',28) του νόμου ΑΩΞΑ',29) του νόμου ,ΑΣΠΕ', 30) του νόμου ,ΒΤΠΒ', 31) του νόμου, A"^AE', 32) του νόμου,ΓΨΚ',

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 19Ο, τχ. Α'/28 Αυγούστου 1919

Σελ. 649
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/650.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

33) του νόμου ATAB', 34) του νόμου ,ΧΞΕ'> 35) του νόμου ΗΚΗ', 36) του νόμου 1432, 37) του νόμου 1430, 38) του νόμου 1615 και 39) του νόμου ,ΤΞΖ', κωδικοποιούνται εις εν ενιαίον κείμενον νόμου "περί μέσης εκπαιδεύσεως", έχον ως έπεται:

ΝΟΜΟΣ 1242 A'.

Περί Μέσης Εκπαιδεύσεως

ΜΕΡΟΣ Ι.

Σχολεία της μέσης Εκπαιδεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικαί διατάξεις.

Άρθρον 1. 1) Σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως είναι τα παντός είδους και βαθμού διδασκαλεία, τα γυμνάσια, το Βαρβάκειον Λύκειον, τα ημιγυμνάσια, τα γυμνασιακά η ανώτερα παρθεναγωγεία και τα ελληνικά και αστικά σχολεία, (ν. 1381 άρθρ. 1, εδ. 3).

2) Την ίδρυσιν, την προαγωγήν, τον υποβιβασμόν, την συγχώνευσιν, η διαίρεσιν και την κατάργησιν των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως, προτείνει το εκπαιδευτικόν συμβούλιον μετά γνωμοδότησιν των οικείων γενικών επιθεωρητών1 (ν. 567, άρθρ. 3 εδ. 1, παρ. η' και άρθρ. 15, εδ. 2, παρ. γ').

3) Τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών διατηρούνται υπό την μορφήν, ην είχον κατά την 21 Αυγούστου 1914, δυνάμενα διά Β. Διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να μεταρρυθμισθώσι, καθ' οιονδήποτε τύπον τούτο ήθελεν ορίσει η να καταργηθώσι (Ν. Β. Διάταγμα 19 Αυγούστου 1914, άρθρ. 1 και ν. 1067, εδ. 1).

4) Τα εν τω Κράτει δημόσια και ανεγνωρισμένα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως διαιρούνται εις τέσσαρας τάξεις αναλόγως ιδία του είδους των σχολείων, του αριθμού των κατοίκων, της γεωγραφικής θέσεως και της διοικητικής τάξεως των πόλεων, εν αις είνε ιδρυμένα, Η διαίρεσις αυτή γίνεται διά Β, Διατάγματος κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου (ν. 1422, άρθρ. 4,εδ. 1).

5) Η γενομένη κατά μήνα Ιανουάριον του έτους 1919 αναθεώρησις της πρώτης διαιρέσεως υπόκειται εις αναθεώρησιν, περαιτέρω ανά παν δεύτερον έτος (ν, 1422 άρθρ. 4 εδ, 2),

1 Γίνεται διά Β. Δ. προκαλουμένου υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Σελ. 650
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/651.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Δύναται το εκπαιδευτικόν συμβούλιον να διαβαθμίζη εις τας ανωτέρω τάξεις και σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως ελληνικών κοινοτήτων της αλλοδαπής (ν 1422, άρθρ. 4, εδ, 3),

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Ελληνικά σχολεία, γυμνάσια κλπ.

Άρθρον 2, 1) Πρώτιστος σκοπός των ελληνικών σχολείων είνε να προετοιμάζουν διά τα γυμνάσια και κατ' αυτόν συμμορφούται το αντικείμενον, η έκτασις και ο τρόπος της διδασκαλίας, αλλά συγχρόνως η εν αυτοίς εκπαίδευσις πρέπει να αποτελή και αυθύπαρκτόν τι όλον, ως πρώτην μεν θεωρούμενον βαθμίδα της επιστημονικής μορφώσεως της νεολαίας, αλλά και διά τους παίδας κατάλληλον, όσοι δεν θέλουν μεταβή εις τα γυμνάσια, αλλ' από των ελληνικών σχολείων αμέσως εις τον κοινωνικόν βίον, η εις θέσιν μη απαιτούσαν εκπαίδευσιν γυμνασίου και Πανεπιστημίου (Β. Ν. Δ. 1836, αρθρ. 2).

2) Έκαστον ελληνικόν σχολείον σύγκειται από τρεις τάξεις (Β. Ν. Δ, 1836, αρθρ. 3).

3) Οσάκις ο αριθμός των μαθητών άπαιτή τούτο, δύναται μία τάξις να διαιρήται εις δύο η περισσότερα τμήματα, (Β, N. Δ, 1836, άρθρ. 5).

4) Η διάρκεια των μαθημάτων εις τα ελληνικά σχολεία είνε τριετής (Ν. Β. Δ. 1836, άρθρ, 16).

5) Ημιγυμνάσια η ελληνικά σχολεία, έχοντα ολιγωτέρους των 40 μαθητών, εις δε τας νήσους, τας εχούσας εν μόνον ελληνικόν σχολείον, ολιγωτέρους των 30 μαθητών, καταργούνται (ν, 1422, αρθρ. 2, εδ. 1).

Άρθρον 3. 1) Εις τα ελληνικά σχολεία μόνον τοιούτοι παίδες γίνονται δεκτοί, όσοι κατά τας τακτικάς αποδείξεις των σχολείων εις το οποίον εφοίτων, έχουν τας αναγκαίας προκαταρκτικάς γνώσεις των όσα διδάσκονται εις τα δημοτικά σχολεία και διαγωγήν άμεμπτον. (Β. Ν, διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ, 19),

2) Παραδοχή μαθητού εις ανωτέραν παρά την πρώτην τάξιν επιτρέπεται τότε μόνον, όταν ούτος γνωρίζη ακριβώς τα εις τας κατωτέρας τάξεις του ελληνικρύ σχολείου διδασκόμενα, (Ν, Β, διάταγμα 31ης Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 19).

3) Τής εγγραφής του μαθητού προηγείται εξέτασις ενώπιον όλων των διδασκάλων και καθηγητών του σχολείου και κατά το αποτέλεσμα ταύτης κατατάσσεται

____

1. Δια την εισαγωγήν εις τα εξατάξια και τα πεντατάξια γυμνάσια, τα ημιγυμνάσια, τα ανώτερα η γυμνασιακά παρθεναγωγεία και τα αστικά σχολεία των Θηλέων, απαιτείται απολυτήριον πλήρους δημοτικού σχολείου. Η εις τα αστικά σχολεία των θηλέων παραδοχή γίνεται άνευ εισιτηρίων εξετάσεων.

Σελ. 651
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/652.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ο μαθητής εις την ανήκουσαν τάξιν. (N, Β. διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 21).

Άρθρον 4. 1) Σκοπός των γυμνασίων είνε η περαιτέρω ανάπτυξις της εις τα ελληνικά σχολεία προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως καθ' όλους τους κλάδους και κυρίως η προπαρασκευή των μαθητών, όσοι μέλλουν να σπουδάσωσιν ανωτέρας επιστήμας εις το Πανεπιστήμιον (B. N. διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 64).

2) Το γυμνάσιον πλήρες ον σύγκειται από τέσσαρας τάξεις, ώστε η εις το Πανεπιστήμιον μετάβασις από την τετάρτην μόνον τάξιν δύναται να γίνη. (Β. N. διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 65).

3) Διά Β. Διατάγματος μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν της συγκλήτου των Πανεπιστημίων ωρίσθησαν τα ανεγνωρισμένα γυμνάσια. Πάσα δε προσθήκη η μεταβολή γενήσεται διά B. διατάγματος μετά γνωμοδότησιν της συγκλήτου (ν. ,ΓΩΚΓ καί, ,ΓΩΚΕ', άρθρ, 12, εδ, 2, παρ, 3),

Άρθρον 5, 1) Η παραδοχή εις τα τετρατάξια γυμνάσια εξαρτάται από εξέτασιν γενομένην πριν της αρχής του σχολειακού έτους εις έκαστον γυμνάσιον διά τους απαιτούντας να εισέλθωσιν εις αυτά,· και είτε εκ δημοσίων, είτε εξ ιδιωτικών ελληνικών σχολείων εξερχόμενους. Η εξέτασις δ' αύτη γίνεται προφορικώς και εγγράφως, εμπεριλαμβάνει όλα τα εις τα ελληνικά σχολεία διδασκόμενα και εκτελείται ενώπιον όλων των καθηγητών του γυμνασίου (B, N. Διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 1836, άρθρ. 85 και 87),

2) Έκαστος ζητών να γίνη δεκτός εις το γυμνάσιον θέλει εμφανίζεσθαι εις τον γυμνασιάρχην πριν της αρχής του σχολειακού έτους, δηλών την ηλικίαν του και τον τόπον και τον τρόπον των προτέρων σπουδών του (B. N. διάταγμα 31ης Δεκεμβρίου 1836, αρθρ. 86).

3) Ο μη φανείς ως κατέχων τας απαιτουμένας γνώσεις των εις τα ελληνικά σχολεία διδασκομένων μαθημάτων, δεν γίνεται δεκτός εις το γυμνάσιον. Άπαντα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είνε υπόλογα διά την αυστηράν και αμερόληπτον εκτέλεσιν των ορισμών τούτων. Περί της εξετάσεως θέλει συντάττεσθαι πρωτόκολλον και στέλλεσθαι, εις την Γραμματείαν (Υπουργείον) των Εκκλησιαστικών (B. N. Δ. 1836 άρθρ. 88 εδ. 1 και 2).

4) Οι βουλόμενοι ν' αποκτήσωσι δι' ιδιαιτέρας σπουδής γνώσιν των μαθημάτων, όσα διδάσκονται εις το γυμνάσιον, χρεωστούν πριν εισαχθώσιν εις την γενικήν (απολυτήριον) εξέτασιν να φοιτήσωσι,ν εις την τετάρτην (ανωτάτην) τάξιν του γυμνασίου. Οι τοιούτοι,, πριν γίνωσι δεκτοί, χρεωστούν να εμφανίζωνται πριν της αρχής του σχολειακού έτους εις τον γυμνασιάρχην, δηλούντες την

____

1. Τα εν Μακεδονία, Κρήτη και Σάμω γυμνάσια σύγκεινται από εξ τάξεις, τα εν Χίω από πέντε και τα εν Ηπείρω από τέσσαρας. Αντιστοιχούσι δε εις την Δ' τάξιν των τετραταξίων γυμνασίων η έκτη των εξαταξίων και η πέμπτη των πενταταξίων.

Σελ. 652
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/653.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ηλικίαν και τας προτέρας ίδιωτικάς σπουδάς των, και να καθυποβάλλωνται εις προφορικήν και έγγραφον εξέτασιν ενώπιον του γυμνασιάρχου και όλων των καθηγητών του γυμνασίου διά να αποδείξωσιν, ότι έχουν την αναγκαίαν ικανότητα διά να καταταχθώσιν εις ην ζητούσι τάξιν (Β. N. Δ. 1836 αρθρ. 92 εδ. 1 και 2).

5) Μαθηταί πρόσφυγες ή εκ του εξωτερικού προερχόμενοι, στερούμενοι πιστοποιητικών σπουδής, κατατάσσονται μετ' εξέτασιν εις ην τάξιν ήθελον κριθή ικανοί (ν. 686 αρθρ. 11).

Άρθρον 6. 1) Πάς μαθητής ελληνικού σχολείου, γυμνασίου και παντός ετέρου σχολείου ιδιωτικού ή δημοσίου ή ξένου τοιούτου εν Ελλάδι οφείλει κατά την εγγραφήν του να παρουσίαση εις τον διευθυντήν του σχολείου πιστοποιητικόν, εφ' απλού χάρτου, δεόντως κεκυρωμένον παρά του αρμοδίου δημάρχου, περί εγγραφής αυτού εις το μητρώον των αρρένων. ' Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί μαθητών ξένης υπηκοότητος. Ο διευθυντής σχολείου, και αν τυγχάνη ξένος υπήκοος, υποχρεούται εντός 10 ημερών από της εγγραφής του μαθητού να ζητήση αρμοδίως επί βάσει του άρθρ. 23 του περί στρατολογίας υπ' αριθ. 425 νόμου, την εγγραφήν εις το μητρώον των αρρένων παντός μη εγγεγραμμένου, άλλως τιμωρείται με πρόστιμον 100-300 δραχμών και εν υποτροπή με παύσιν εκ της θέσεως του (ν. 425 άρθρ. 13 εδ, 1, 3 και 4).

Άρθρον 7. 1) To σχολικόν έτος διά τα ελληνικά σχολεία και γυμνάσια άρχεται την 3 Σεπτεμβρίου, λήγει δε η πρώτη αυτού εξαμηνία την 15 Φεβρουαρίου, η δε δευτέρα την 3 Ιουλίου. (Β, Ν. Δ. 1836 άρθρ. 17 και 84):

2) Το πρόγραμμα και το ώρολόγιον των μαθημάτων της μέσης εκπαιδεύσεως συντάσσει εν σχεδίω το εκπαιδευτικόν συμβούλιον (N. 240) άρθρ. 3 εδ. 1 παρ. β').

3) Αι επί εισαγωγή, κατατάξει και απολύσει εξετάσεις των μαθητών των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων και των άλλων ισοβάθμων σχολείων, ως και ο τρόπος της από τάξεως εις τάξιν προαγωγής, κανονισθήσονται εφεξής διά Β. διατάγματος, εφάπαξ εκδοθησομένου (ν, 322 άρθρ. μόνον έδ. 2),

4) Εν καιρώ επιστρατεύσεως επιτρέπεται διά Β, διαταγμάτων, προκαλουμένων υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να κανονίζωνται τα περί εγγραφών, φοιτήσεως και εξετάσεως μαθητών άλλως η ως αι ισχύουσαι διατάξεις ορίζουσιν (ν. 686 άρθρ, 3).

Άρθρον 8. 1) Αποβολή μαθητού από σχολείον της μέσης εκπαιδεύσεως δι' επανειλημμένας αποδείξεις παρακοής, κακής διαγωγής και αμελείας, δύναται να γίνη με μόνην την συγκατάθεσιν του διευθυντού. Δια της αποβολής ταύτης

______

1. Τα σχέδια ταύτα εγκρινόμενα υπό του Υπουργού κυρούνται διά Β. διατάγματος, υπό τούτου προκαλουμένου.

Σελ. 653
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/654.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απομακρύνεται ο μαθητής του διδακτικού καταστήματος, χωρίς να απολέση το δικαίωμα του να γίνη δεκτός εις έτερον ομοιόβαθμον σχολείον προς δοκιμασίαν, επιβλεπόμενος αυστηρώς τουλάχιστον εις διάστημα μιάς εξαμηνίας. Αποκλεισμός αφ' όλα τα σχολεία δύναται να επιβληθή διά βαρύτερα εγκλήματα και εις αποβολήν από βασιλικόν σχολείον κατ' απόφασιν όλων των διδασκάλων. Κατά της αποφάσεως του αποκλεισμού επιτρέπεται έκκλησις εις την Γραμματείαν (Υπουργείον) των Εκκλησιαστικών, εκείθεν δε ουδεμία (Β. Ν. Δ. 1836 αρθρ. 55 εδ, 1 και 2 και άρθρ, 56 εδάφ. 2).

2) Ο δις μίαν τάξιν επαναλαβών, χωρίς να καταστή προβιβασμού άξιος, αποπέμπεται του σχολείου (Β, Ν, Δ. 1836 άρθρ. 27).

Άρθρον 9, 1) To διδακτικού προσωπικόν των ελληνικών σχολείων και ημιγυμνασίων, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών αυτών, αποτελείται εκ δευτεροβαθμίων καθηγητών η και πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων, ισάριθμων προς τας τάξεις η τα τμήματα αυτών, εφ' όσον τα σχολεία ταύτα έχουσι πλείονας των 60 μαθητών. Εάν ο αριθμός των μαθητών είνε ολιγώτερος των 60, το προσωπικόν των σχολείων τούτων αποτελείται εκ δύο δευτεροβαθμίων καθηγητών η διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων (ν. 1422 άρθρ, 2 εδάφ, 1),

2) Εις των εν εκάστω ελληνικώ σχολείω η ημιγυμνασίω διδασκόντων είνε μαθηματικός η φυσικός, εν ελλείψει δε τοιούτων, δύναται να διορίζηται και φιλόλογος η θεολόγος προς συμπλήρωσιν του αριθμού των κατά το προηγούμενον εδάφιον διδασκόντων (ν. 1422 άρθρ. 2 εδ. 2).

3) Εν οις ελληνικοίς σχολείοις τα ιερά η φυσικά διδάσκονται υπό των οικείων καθηγητών του εν τη αυτή πόλει γυμνασίου, δεν διορίζονται φυσικοί και θεολόγοι (ν. 1422 άρθρ. 2 εδάφ. 3).

4) Εν αις πόλεσι λειτουργούσι πλείονα του ενός ελληνικά σχολεία, διορίζονται διδάσκαλοι της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας, της ωδικής και της χειροτεχνίας, υποχρεούμενοι να διδάσκωσι τα μαθήματα της ειδικότητος των εις δύο των σχολείων τούτων. Όπου λειτουργεί εν ελληνικόν σχολείον η ημιγυμνάσιον, δύναται να γίνη ανάθεσις των μαθημάτων τούτων κατά τα οριζόμενα εν τω άρθρω 11 εδάφ. 6 του παρόντος (ν. 1422 άρθρ. 2 εδάφ. 4).

Άρθρον 10. 1) Το διδακτικόν προσωπικόν των γυμνασιακών παρθεναγωγείων και των αστικών σχολείων των θηλέων, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντού η της διευθυντρίας αυτών, εφ' όσον αύται είνε πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου, αποτελείται εκ τεσσάρων δευτεροβαθμίων καθηγητών, ων δύο φιλόλογοι, εις μαθηματικός η φυσικός και εις των γαλλικών και εκ τεσσάρων διδασκάλων, ενός της ιχνογραφίας και καλλιγραφίας, ένος της χειροτεχνίας, ενός της ωδικής και ενός της γυμναστικής (ν. 1422 άρθρ, 3 εδάφ. 1).

2) Εν ελλείψει δευτεροβαθμίων καθηγητών των θεωρητικών μαθημάτων, δύνανται να διορίζωνται και εις τα σχολεία ταύτα πρωτοβάθμιοι και δεύτεροβάθμιοι

Σελ. 654
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/655.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διδάσκαλοι, των τεχνικών δε μαθημάτων η διδασκαλία δύναται ν' ανατίθεται και εις διδάσκαλον. του αυτού η άλλου εν τη αυτή πόλει λειτουργούντος σχολείου, κατά τας διατάξει,? του άρθρου 11 έδάφ. 6 του παρόντος (ν. 1422 αρθρ. 3 εδάφ. 2).

Άρθρον 11. 1) Το διδακτικόν προσωπικόν εκάστου τετραταξίου γυμνασίου αποτελείται εκ του γυμνασιάρχου, εξ επτά πρωτοβαθμίων καθηγητών, ων τρεις φιλόλογοι, εις μαθηματικός, εις των φυσικών, εις των ιερών και εις της γαλλικής γλώσσης και εκ δύο διδασκάλων, ενός της γυμναστικής και ενός της ωδικής. Το δε διδακτικόν προσωπικόν των γυμνασίων των εχόντων τάξεις πλείονας των τεσσάρων, αποτελείται πλην των ανωτέρω και εξ ισαρίθμων προς τας τάξεις ταύτας δευτεροβαθμίων καθηγητών η, εν ελλείψει τούτων, πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων και δύο διδασκάλων, ενός της χειροτεχνίας και ενός της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας. , Εφ' όσον δε τάξεις τινές διαιρούνται εις τμήματα, προστίθενται ισάριθμοι προς τα τμήματα ταύτα πρωτοβάθμιοι μεν φιλόλογοι καθηγηταί, εάν αι διαιρούμεναι τάξεις είνε τάξεις τετραταξίου γυμνασίου, δευτεροβάθμιοι δε καθηγηταί η, εν ελλείψει τούτων, πρωτοβάθμιοι η δευτεροβάθμιοι διδάσκαλοι, εφ' όσον πρόκειται περί τάξεων αντιστοίχων προς τας τάξεις του ελληνικού σχολείου (ν. 1422 άρθρ. 1 εδάφ. 1).

2) Ελλείψει πρωτοβαθμίων καθηγητών φιλολόγων και μαθηματικών, δύνανται, να τοποθετώνται εις τα γυμνάσια και δευτεροβάθμιοι καθηγηταί έχοντες τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν (ν. 1422 άρθρ. 1, εδ. 2).

3) Οι καθηγηταί της γαλλικής γλώσσης δύνανται να είνε και δευτεροβάθμιοι ελλείψει πρωτοβαθμίων (ν. 1422 αρθρ. 1 εδάφιον 3).

4) Ελλείψει πρωτοβαθμίων καθηγητών των φυσικών και των ιερών δύναται, ν' ανατίθεται η εν τοις γυμνασίοις διδασκαλία των μαθημάτων τούτων εις ειδικούς καθηγητάς υπηρετούντας εν τοις Ελληνικοίς η άλλοις σχολείοις της αυτής πόλεως μέχρι συμπληρώσεως του ανωτάτου ορίου των καθ' εβδομάδα ωρών εργασίας, πέραν δε τούτων επί επιμισθίω (ν. 1422. άρθρ. 1, εδ. 4).

5) Οι καθηγηταί των ιερών, των φυσικών και της γαλλικής γλώσσης υποχρεούνται να διδάσκωσι και εις τα εν τη αυτή πόλει λειτουργούντα ελληνικά σχολεία, οι μεν πρώτοι τα Ιερά και την ιστορίαν, οι δεύτεροι τα φυσικά και οι τρίτοι τα γαλλικά μέχρι συμπληρώσεως των κεκανονισμένων ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των η και πέραν τούτων επί τω κεκανονισμένω επιμισθίω (ν. 1422 άρθρ. 1 εδ. 5).

6) Η διδασκαλία της γυμναστικής, της ωδικής, της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας και της χειροτεχνίας δύναται ν' ανατίθεται άνευ επιμισθίου εις ειδικούς των μαθημάτων τούτων διδασκάλους του αυτού η άλλου εν τη αυτή πόλει σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως προς συμπλήρωσιν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των, πέραν δε τούτων επί τω κεκανονισμένω επιμισθίω. Ελλείψει

Σελ. 655
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/656.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δε τοιούτων και εις πτυχιούχους δημοδιδασκάλους επί επιμισθίω μέχρι δραχ. δέκα δι' εκάστην ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας (ν 1422, άρθρ. 1 εδάφ. 6).

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1919.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 656
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/657.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

109

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(Νόμος 2476/24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων ΒΧΚΑ , ,ΓΥΛΗ' "περί γυμναστικής κλπ."

ΝΟΜΟΣ 2476

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Εις το άρθρον 6 προστίθεται και δεύτερον εδάφιον, το εξής: 2. Εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως εν τοις οποίοις φοιτώσι και μαθήτριαι πλείονες των πέντε αποτελουσιν αύται ιδιαίτέραν τάξιν, ασκουμένην επίσης τρεις τουλάχιστον ώρας καθ' εβδομάδα, αν δε ο  αριθμός αυτών υπερβαίνη τας πεντήκοντα αποτελούσι δύο τάξεις ασκουμένας εις χωριστάς ώρας, αν δε η πρόσθετος αύτη υπηρεσία υπερβαίνη το ανώτατον όριον της εβδομαδιαίας εργασίας του γυμναστού, αποζημιούται ούτος δι' εκάστην επί πλέον ώραν καθ' εβδομάδα συμφώνως προς τους εν ισχύϊ όντας ειδικούς νόμους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ'. 199, τχ. Α'/4 Σεπτεμβρίου 1920.

42

Σελ. 657
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/658.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

110

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Π, Διάταγμα / 13 Νοεμβρίου 1925)

Κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου

Υπουργός Ρ. Λιβαθινόπουλος

Περί αναλυτικού προγράμματος της σωματικής αγωγής

και της στρατιωτικής προπαιδεύσεως των Σχολείων

της Μέσης Εκπαιδεύσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφ, ζ' του άρθρου 27 του νόμου 276, καθώς και την υπ' αριθ. 721 της 21 Φεβρουαρίου 1925 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. .Ο υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δ. Εκπαιδεύσεως άρτι εκδοθείς οδηγός του Διδασκάλου διά την σωματικήν αγωγήν και την στρατιωτικήν προπαίδευσιν των μαθητών των σχολείων της Μέσ. Εκπαιδεύσεως (Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως-Παράρτημα 9ον1924)[']· θα ισχύη εφεξής ως αναλυτικόν πρόγραμμα διά την όλην σωματικήν αγωγήν και την στρατιωτικήν προπαίδευσιν των σχολείων τούτων, εφαρμοζόμενος εν μεν τω Διδασκαλείω της γυμναστικής καθ' όλην αυτού την έκτασιν, εν δε τοις λοιποίς σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως εκατέρου φύλου, αναλόγως των μέσων (χώρου, οργάνου κλπ.), τα οποία έκαστον τούτων διαθέτει και συμφώνως προς τας εν τω οδηγώ τούτω αναγραφομένας ρητάς διά την περίπτωσιν ταύτην υποδείξεις.

Άρθρον 2. 1. Παραλλήλως προς την παιδαγωγικήν γυμναστικήν θα καλλιεργήται εις άπαντα τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως και η εν τω οδηγώ περιλαμβανομένη σχολική αγωνιστική εντός των υπό του οδηγού διαγραφομένων ορίων, και κατά τα ημερήσια μαθήματα, αλλά προ πάντων κατά τας απογευματινάς και τας ημερησίας εκδρομάς. Κατά τας εκδρομάς ταύτας, αγωνιστικάς τοιαύτας, γενικάς του σχολείου ασκήσεις οφείλουν οι κ.κ, διευθυνταί

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 366, τχ. Α'/21 Νοεμβρίου 1925.

Σελ. 658
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/659.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των σχολείων μετά του .λοιπού προσωπικού, να συμπαρίστανται, μετέχοντες ενεργητικώς εις την δλην διεξαγωγήν των, προτρέποντες τους μαθητάς προς την σωματικήν άσκησίν, την καλλιέργειαν των σωματικών δεξιοτήτων, τον αγώνα και την νίκην και συνεργαζόμενοι συναδέλφικώς μετά του γυμναστού διά την εοτακτον διεξαγωγήν ' και την κρίσιν των καθ' έκαστον αγωνισμάτων.

2. Προς τον σκοπόν τούτον οφείλουν πάντες ανεξαιρέτως να μελετήσωσι το σχετικόν κεφάλαιον του οδηγού και να καταστούν τελείως ενήμεροι της οργανώσεως και διεξαγωγής των σχολικών αγώνων και του τρόπου της κρίσεως των καθ' έκαστα αγωνισμάτων,, αποτελούντες κατά το σχολικον τούτο έτος μετά των μελών των οικείων σχολικών επιτροπών, την τε οργανωτικήν και την Ελλανόδικον Επιτροπήν των Αγώνων.

Άρθρον 3. Ι. Πάντα τα σχολεία εις τα οποία μέχρι τούδε διενεμήθησαν υπό του Υπουργείου σχολικά όπλα οφείλουν κατά την αρχήν και το τέλος του σχολικού έτους ν' ασκούν υποχρεωτικώς τους μαθητάς των δύο ανωτέρων τάξεων και εις την σκοποβολήν, κατά δε τα τέλη του σχολικού' έτους να εκτελώσι, και σκοπευτικούς μαθητικούς αγώνας, συμφώνως προς τας εν τω σχετικώ κεφαλαίω του Οδηγού αναγραφόμενα.

2, Και κατά τους αγώνας τούτους ο σύλλογος των καθηγητών μετέχει κατά τον εν τω εδαφ. 2 του προηγουμένου άρθρου καθοριζόμενον τρόπον.

Άρθρον 4. Όπου τούτο είνε δυνατόν, οφείλουν οι κ.κ. διευθυνταί των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως να μεριμνήσουν και περί της εις την κολύμβησιν εξασκήσεως των μαθητών, ευθύς ως η ώρα του έτους επιτρέπη την εξάσκησιν ταύτην, και κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους και κατά τας θερινάς διακοπάς.

Άρθρον 5. 1. Οι Γενικοί Επιθεωρηταί της Εκπαιδεύσεως και οι διευθυνταί των σχολείων υπέχουν ακεραίαν την ευθύνην της ακριβούς εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, ο δε Γενικός Επιθεωρητής της Γυμναστικής καθώς και ο Επιθεωρητής της Γυμναστικής εν Θράκη οφείλουν μετά πάσαν επιθεώρησιν ν' αναφέρουν κατά πόσον τούτο εφηρμόσθη εν τοις επιθεωρηθείσι σχολείοις πιστώς.

2. Παρεκτός των εκθέσεων των Γενικών Επιθεωρητών πάντες οι διευθυνταί των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως οφείλουν κατά το τέλος εκάστου σχολικού έτους να υποβάλωσιν εις το Υπουργείον διά του οικείου επιθεωρητού ειδικήν έκθεσιν περί της εις τα σχολεία των συντελεσθείσης εργασίας διά την σωματικήν εν γένει αγωγήν, της εκτάσεως της εφαρμογής του οδηγού, την οποίαν και να δικαιολογούν προσηκόντως, συνυποβάλλοντες και κατάστασιν των γυμναστικών, αγωνιστικών και σκοπευτικών ειδών.

Άρθρον 6. Εις την γενικην ταύτην του όλου προσωπικού συνεργασίαν διά την σωματικήν αγωγήν δέον πάντοτε να καλήται όπως μετέχη κατά τον ενεργητικώτερον τρόπον και η αρμοδία Σχολική Επιτροπή, μετοχετεύουσα και

Σελ. 659
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/660.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προς την λοιπήν κοινωνίαν το ενδιαφέρον διά την υγείαν, την σωματικήν ακμήν και την εξυγίανσιν των έξεων των μαθητών.

Οι σύλλογοι δε των καθηγητών μετά των σχολικών επιτροπών, και των δημοτικών η κοινοτικών αρχών, δέον να εργασθούν συντόνως διά την εξεύρεσιν και μονιμον εξασφάλισιν ευρέων χώρων διά τας εν υπαίθρω ασκήσεις και τας παιδιάς των μαθητών, έστω και εκτός των πόλεων, ίνα ούτω λυθή ταχέως και ασφαλώς το ζήτημα των χώρων, το οποίον αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεσιν διά την εφαρμογήν του όλου αναλυτικού προγράμματος. 

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 13 Νοεμβρίου 1925

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών, κλπ. Υπουργός

ΡΙΧ. ΛΙΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 660
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/661.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

111

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΑΞΕΩΝ

(π. Διάταγμα / 14 Μαΐου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α, Αργυρός

Περί εγγραφών, εξετάσεων κλπ. εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 8 έδ. 1 του από 10)7 Μαρτίου 1926 Ν. Δ. "περί περιορισμού του αριθμού των γενικών επιθεωρητών κλπ,", προτάσει του επί της Παιδείας και θρησκευμάτων Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σχολικόν έτος, εγγραφαί, έναρξις και λήξις μαθημάτων.

Άρθρον 4.

11. Αντίστοιχοι τάξεις είναι, α') της Δ' του τετραταξίου γυμνασίου, η E' του πενταταξίου και η ΣΤ' του εξαταξίου γυμνασίου, β') της Γ' του τετραταξίου, η Δ' του πενταταξίου και η E' του εξαταξίου, γ') της Β' του τετραταξίου, η Γ' του πενταταξίου και η Δ' του εξαταξίου, δ') της A' του τετραταξίου, η Β' του πενταταξίου και η Γ' του εξαταξίου γυμνασίου, έτι δε και η Γ' του αστικού σχολείου των θηλέων (η ανωτέρου η γυμνασιακού παρθεναγωγείου), ε') της Γ' του ελληνικού σχολείου, η A' του πενταταξίου και η Β' του εξαταξίου γυμνασίου, έτι δε και η Β' των ημιγυμνασίων των νέων χωρών και η Β' του αστικού σχολείου, στ') της Β' του ελληνικού' σχολείου, η A' του εξαταξίου γυμνασίου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 97, τχ. Α'/26 Μαΐου 1927.

Σελ. 661
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/662.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η A' του αστικού σχολείου θηλέων (ανωτέρου η γυμνασιακού παρθεναγωγείου) και ζ', της A' του ελληνικού σχολείου η Ε' του δημοτικού σχολείου.

Εν Αθήναις τη 14 Μαΐου 1927.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελ. 662
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/663.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

112

ΔιΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(N. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κράτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 77 του Συντάγματος, μετά σύμφωνον γνώμην της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εξουσιοδοτήσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1, 1, Από της ισχύος του παρόντος επεκτείνεται, η διδασκαλία των υγιεινολογικών και παιδολογικών μαθημάτων εις άπαντα:

α') τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

β') τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως

γ') τα διδασκαλεία

δ') τας ιερατικάς σχολάς.

2. Προς συμπλήρωσιν της υγιεινολογικής και παιδολογικής μορφώσεως των μελλόντων να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού η του σχολιάτρου ορίζονται σειραί ειδικών προς τούτο μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικών κανονισθησομένων διά πράξεως του Υπουργού.

Διδακτικόν προσωπικόν.

Άρθρον 2. 1. Τα υγιεινολογικά μαθήματα διδάσκουσιν εν τοις δημοσίοις και ανεγνωρισμένοις σχολείοις του Κράτους:

α') Εν τοις νηπιαγωγείοις και δημοτικοίς σχολείοις οι νηπιαγωγοί και οι λειτουργοί της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

β') Εν τοις ελληνικοίς και τοις αστικοίς σχολείοις και ταις κατωτέραις τάξεσι των γυμνασίων ο καθηγητής των φυσικών.

γ') Εν ταις ανωτέραις τάξεσι παντός είδους γυμνασίων πρακτικών λυκείων

________

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 113, τχ. Α'/23 Μαρτίου 1929 (και ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 124, τχ. Α'/23 Μαρτίου 1929). Βλ. και τον κυρωτικό νόμο 4152/1929 (ΕτΚ, αρ. ι97, τχ. Α'/11 Ιουνίου 1929).

Σελ. 663
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/664.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και άλλων ισόβαθμων σχολών ο σχολίατρος, και τούτου ελλείποντος η μη επαρκούντος ο νομίατρος η ο έχων ενδεικτικόν σχολιάτρου η υγειονομικόν πτυχίον ιατρός, και τούτων ελλειπόντων, ο καθηγητής των φυσικών.

δ') Εν τοις παντός είδους διδασκαλείοις της δημοτικής εκπαιδεύσεως και ταις ιερατικαίς σχολαίς, ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων καί, τούτου ελλείποντος η μη επαρκούντος, ο σχολίατρος η ο διατελέσας υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων η ο νομίατρος η ο έχων, ενδεικτικόν σχολιάτρου η υγειονομικον πτυχίον ιατρός, επί τω κατωτέρω εν άρθρω 3 οριζομένω επιδόματι.

ε') Εν τω διδασκαλείω της μέσης εκπαιδεύσεως, και εν τη ανωτέρα εν γένει εκπαιδεύσει τα υγειονολογικά και παιδολογικά μαθήματα διδάσκονται υπό των οριζομένων υπό του νόμου, άλλως υπό του προϊστάμένού της κεντρικής υπηρεσίας της σχολικής υγιεινής, η του νομίμου αντικαταστάτου του η του διατελέσαντος τοιούτου.

2. Τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται να συμμορφωθώσιν προς τον παρόντα νόμον και να προσλαμβάνωσι διά την διδασκαλίαν της υγιεινής των δύο ανωτέρων γυμνασιακών τάξεων ίατρόν έχοντα ενδεικτικόν σχολιάτρου η ύγειόνομικόν πτυχίον.

3. Εν ελλείψει υγειονομικού επιθεωρητού των σχολείων η σχολιάτρου, ως καθηγητής της υγιεινής διορίζεται πτυχιούχος της ιατρικής, από πενταετίας ασκών το επάγγελμα του ιατρού, κατά προτίμησιν ο έχων ενδεικτικόν σχολιάτρου η πτυχίον υγειονομικού ιατρού, μετά γνωμοδότησιν του οικείου γενικού επιθεωρητού των σχολείων και μετά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εφ' όσον δε στερείται ενδεικτικού σχολιάτρου η πτυχίου υγειονομικού ιατρού, διορίζεται δοκιμαστικώς επί εν έτος, δυνάμενος να μονιμοποιηθή" μόνον εάν εν τω μεταξύ χρόνω απέκτησε το ειδικόν πτυχίον. :

4. Άπαν το προς διδασκαλίαν της υγιεινής εις τα σχολεία απαιτούμενον προσωπικόν, διορίζεται, προάγεται, τιμωρείται και απολύεται κατόπιν προτάσεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, παρισταμένου κατά τας σχετικάς συνεδριάσεις αυτού του προϊσταμένου του τμήματος της σχολικής υγιεινής, η του νομίμου αναπληρωτού του, μετά συμβουλευτικής ψήφου.

Άρθρον 3. 1. Ο καθηγητής της Υγιεινής και Νοσηλευτικής εν τοις διδασκαλείοις η ταις ιερατικαίς σχολαίς ιατρός έχει βαθμόν και αττοδοχας δευτεροβαθμίου καθηγητού, εξομοιούμενος ως προς τον χρόνον προαγωγής προς τους λοιπούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Μ. Εκπαιδεύσεως του μέχρι τούδε χρόνου εν τη σχολιατρική υπηρεσία υπολογιζόμενου διά την προαγωγήν αυτού. Ούτος υποχρεούται' να διδάσκη εις διδασκαλεία, ιερατικάς σχολάς  και γυμνάσια μέχρι 8 ωρών καθ' εβδομάδα εκτός της λοιπής σχολιατρικής υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούται να εκτελή άπασαν την σχολιατρικήν υπηρεσίαν του διδασκαλείου η της ιερατ.ικής σχολής και συγχρόνως να επισκέπτηται και τους απόρους μαθητάς του διδασκαλείου η της ιερατικής σχολής νοσούντας.

Σελ. 664
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/665.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων μετά συμπλήρωσιν πενταετούς εν εκάστω βαθμώ ευδοκίμου υπηρεσίας προάγεται εις ανώτερον βαθμόν μέχρι καυτού βαθμού τμηματάρχου α' τάξεως. Ο μέχρι τούδε χρόνος εν τη σχολιατρική υπηρεσία συνυπολογίζεται διά την προαγωγήν· αυτών.

3. Ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων διδάσκει το μάθημα της Υγιεινής και Νοσηλευτικής εν τοις διδασκαλείοις άνευ ιδιαιτέρου επιδόματος.:

Επίσης οι διδάσκοντες την υγιεινήν εν τοις δημοσίοις σχολείόις της μέσης εκπαιδεύσεως, εάν είναι διαβαθμισμένοι δημόσιοι υγειονομικοί υπάλληλοι, υποχρεούνται να διδάσκωσιν άνευ προσθέτου αμοιβής μέχρις 6 ωρών καθ' εβδομάδα.

4. Οι διδάσκοντες· την υγιεινήν ιατροί εν σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως, δημοτικοί η κοινοτικοί σχολίατροι η οι προβλεπόμενοι εν άρθρω 2 ως έχοντες ειδικήν μόρφωσιν ιατροί, λαμβάνουσιν ως αποζημίωσιν μηνιαίοι επίδομα δραχμών 250 (διακοσίων πεντήκοντα) δι' εκάστην καθ' εβδομάδα ώραν διδασκαλίας και εκτελούσιν άμα την σχολιατρικήν υπηρεσίαν εν τοις σχολείοις της έδρας των.

5. Εν τοις ανεγνωρισμένοις διδασκαλείοις η ιερατικαίς σχολαίς, όπως τα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κττ. οι διδάσκοντες το μάθημα της Υγιεινής και Νοσηλευτικής έχουσι τα αυτά ως άνω προσόντα, διορίζονται δε υπό του Υπουργείου της Παιδείας προτάσει της διοικήσεως αυτών και αμείβονται υπ' αυτών. ."Αν εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος αι διοικήσεις των σχολείων τούτων δεν υποβάλωσι τας σχετικάς προτάσεις, η αν αι υποβληθείσαι προτάσεις αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Υπουργείον της Παιδείας διορίζει απ' ευθείας τον αρμόδιον υγειονομικόν έπιθεωρητήν των σχολείων η σχολίατρον, συμφώνως προς τα ως άνω εδάφια του παρόντος άρθρου προς διδασκαλίαν της Υγιεινής επί επιμισθίω δρ, 250 δι' εκάστην:καθ' εβδομάδα ώραν διδασκαλίας,

Διδακτικά βιβλία. Σνλλογαί. Όργανα και εργαστήρια διά την εποπτικήν διδασκαλίαν της Υγιεινής.

Άρθρον 4. 1. Εις τα δημοτικά σχολεία διά την διδασκαλίαν της υγιεινής χρησιμοποιείται κατάλληλον βιβλίον ως βοήθημα, χρησιμεύον εις τους μεγαλειτέρους μαθητάς προς εμπέδωσιν της διδασκόμενης ύλης, εις δε την μέσην εκπαίδευσιν και τα διδασκαλεία χρησιμευουσι τα κατά τας κειμένας διατάξεις εγκρινόμενα ειδικά διδακτικά βιβλία.

2. Διά την πρακτικήν δε και εποπτικήν διδασκαλίαν της Υγιεινής χρησιμοποιούνται ειδικαί συλλογαί οργάνων, πινάκων, εντύπων και κινηματογραφικών ταινιών, καταρτιζόμεναι τη επιμελεία του καθηγητού της Υγιεινής.

3. Προς διαφύλαξιν των συλλογών τούτων και άσκησιν των μαθητών περί την πρακτικήν και νοσηλευτικήν υγιεινήν διατίθεται εν των δωματίων του διδασκαλείου.

Σελ. 665
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 646
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  106

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1914

  (Β. Διάταγμα / 17 Δεκεμβρίου 1918)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Δ. Δίγκας

  Περί προσθήκης εδάφιον εις το πρόγραμμα των μαθημάτων τον ελληνικού σχολείου

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το Β. N. διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1836 "περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", τον νόμον 240 και τον νόμον 1422, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 232 Λραξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

  Άρθρον μόνον.

  Εις το υπό στοιχείον A' πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου, το περιεχόμενον εν τω B. διατάγματι της 31 Οκτωβρίου 1914 "περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου" προστίθεται ως τελευταίον εδάφιον το ακόλουθον.

  12) Χειροτεχνία.

  Πρώτη τάξις. Ώραι 2. Χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική και πηλοπλαστική.

  Δευτέρα τάξις. Ώραι 2. Πηλοπλαστική και χαρτοτεχνία.

  Τρίτη τάξις. Ώρα 1, Χαρτοτεχνία, βιβλιοδετική και ξυλοτεχνία. 

  Εις δε το εν τέλει του προγράμματος του ελληνικού σχολείου παρατιθέμενον ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων αυτού προστίθενται τα ακόλουθα'

  12) Χειροτεχνία ................................ 2 2 1

  μεταβαλλόμενου του συνόλου των ωρών εις ............ 35 36 36.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1918.