Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 654-673 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/654.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απομακρύνεται ο μαθητής του διδακτικού καταστήματος, χωρίς να απολέση το δικαίωμα του να γίνη δεκτός εις έτερον ομοιόβαθμον σχολείον προς δοκιμασίαν, επιβλεπόμενος αυστηρώς τουλάχιστον εις διάστημα μιάς εξαμηνίας. Αποκλεισμός αφ' όλα τα σχολεία δύναται να επιβληθή διά βαρύτερα εγκλήματα και εις αποβολήν από βασιλικόν σχολείον κατ' απόφασιν όλων των διδασκάλων. Κατά της αποφάσεως του αποκλεισμού επιτρέπεται έκκλησις εις την Γραμματείαν (Υπουργείον) των Εκκλησιαστικών, εκείθεν δε ουδεμία (Β. Ν. Δ. 1836 αρθρ. 55 εδ, 1 και 2 και άρθρ, 56 εδάφ. 2).

2) Ο δις μίαν τάξιν επαναλαβών, χωρίς να καταστή προβιβασμού άξιος, αποπέμπεται του σχολείου (Β, Ν, Δ. 1836 άρθρ. 27).

Άρθρον 9, 1) To διδακτικού προσωπικόν των ελληνικών σχολείων και ημιγυμνασίων, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών αυτών, αποτελείται εκ δευτεροβαθμίων καθηγητών η και πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων, ισάριθμων προς τας τάξεις η τα τμήματα αυτών, εφ' όσον τα σχολεία ταύτα έχουσι πλείονας των 60 μαθητών. Εάν ο αριθμός των μαθητών είνε ολιγώτερος των 60, το προσωπικόν των σχολείων τούτων αποτελείται εκ δύο δευτεροβαθμίων καθηγητών η διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων (ν. 1422 άρθρ, 2 εδάφ, 1),

2) Εις των εν εκάστω ελληνικώ σχολείω η ημιγυμνασίω διδασκόντων είνε μαθηματικός η φυσικός, εν ελλείψει δε τοιούτων, δύναται να διορίζηται και φιλόλογος η θεολόγος προς συμπλήρωσιν του αριθμού των κατά το προηγούμενον εδάφιον διδασκόντων (ν. 1422 άρθρ. 2 εδ. 2).

3) Εν οις ελληνικοίς σχολείοις τα ιερά η φυσικά διδάσκονται υπό των οικείων καθηγητών του εν τη αυτή πόλει γυμνασίου, δεν διορίζονται φυσικοί και θεολόγοι (ν. 1422 άρθρ. 2 εδάφ. 3).

4) Εν αις πόλεσι λειτουργούσι πλείονα του ενός ελληνικά σχολεία, διορίζονται διδάσκαλοι της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας, της ωδικής και της χειροτεχνίας, υποχρεούμενοι να διδάσκωσι τα μαθήματα της ειδικότητος των εις δύο των σχολείων τούτων. Όπου λειτουργεί εν ελληνικόν σχολείον η ημιγυμνάσιον, δύναται να γίνη ανάθεσις των μαθημάτων τούτων κατά τα οριζόμενα εν τω άρθρω 11 εδάφ. 6 του παρόντος (ν. 1422 άρθρ. 2 εδάφ. 4).

Άρθρον 10. 1) Το διδακτικόν προσωπικόν των γυμνασιακών παρθεναγωγείων και των αστικών σχολείων των θηλέων, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντού η της διευθυντρίας αυτών, εφ' όσον αύται είνε πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου, αποτελείται εκ τεσσάρων δευτεροβαθμίων καθηγητών, ων δύο φιλόλογοι, εις μαθηματικός η φυσικός και εις των γαλλικών και εκ τεσσάρων διδασκάλων, ενός της ιχνογραφίας και καλλιγραφίας, ένος της χειροτεχνίας, ενός της ωδικής και ενός της γυμναστικής (ν. 1422 άρθρ, 3 εδάφ. 1).

2) Εν ελλείψει δευτεροβαθμίων καθηγητών των θεωρητικών μαθημάτων, δύνανται να διορίζωνται και εις τα σχολεία ταύτα πρωτοβάθμιοι και δεύτεροβάθμιοι

Σελ. 654
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/655.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διδάσκαλοι, των τεχνικών δε μαθημάτων η διδασκαλία δύναται ν' ανατίθεται και εις διδάσκαλον. του αυτού η άλλου εν τη αυτή πόλει λειτουργούντος σχολείου, κατά τας διατάξει,? του άρθρου 11 έδάφ. 6 του παρόντος (ν. 1422 αρθρ. 3 εδάφ. 2).

Άρθρον 11. 1) Το διδακτικόν προσωπικόν εκάστου τετραταξίου γυμνασίου αποτελείται εκ του γυμνασιάρχου, εξ επτά πρωτοβαθμίων καθηγητών, ων τρεις φιλόλογοι, εις μαθηματικός, εις των φυσικών, εις των ιερών και εις της γαλλικής γλώσσης και εκ δύο διδασκάλων, ενός της γυμναστικής και ενός της ωδικής. Το δε διδακτικόν προσωπικόν των γυμνασίων των εχόντων τάξεις πλείονας των τεσσάρων, αποτελείται πλην των ανωτέρω και εξ ισαρίθμων προς τας τάξεις ταύτας δευτεροβαθμίων καθηγητών η, εν ελλείψει τούτων, πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων και δύο διδασκάλων, ενός της χειροτεχνίας και ενός της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας. , Εφ' όσον δε τάξεις τινές διαιρούνται εις τμήματα, προστίθενται ισάριθμοι προς τα τμήματα ταύτα πρωτοβάθμιοι μεν φιλόλογοι καθηγηταί, εάν αι διαιρούμεναι τάξεις είνε τάξεις τετραταξίου γυμνασίου, δευτεροβάθμιοι δε καθηγηταί η, εν ελλείψει τούτων, πρωτοβάθμιοι η δευτεροβάθμιοι διδάσκαλοι, εφ' όσον πρόκειται περί τάξεων αντιστοίχων προς τας τάξεις του ελληνικού σχολείου (ν. 1422 άρθρ. 1 εδάφ. 1).

2) Ελλείψει πρωτοβαθμίων καθηγητών φιλολόγων και μαθηματικών, δύνανται, να τοποθετώνται εις τα γυμνάσια και δευτεροβάθμιοι καθηγηταί έχοντες τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν (ν. 1422 άρθρ. 1, εδ. 2).

3) Οι καθηγηταί της γαλλικής γλώσσης δύνανται να είνε και δευτεροβάθμιοι ελλείψει πρωτοβαθμίων (ν. 1422 αρθρ. 1 εδάφιον 3).

4) Ελλείψει πρωτοβαθμίων καθηγητών των φυσικών και των ιερών δύναται, ν' ανατίθεται η εν τοις γυμνασίοις διδασκαλία των μαθημάτων τούτων εις ειδικούς καθηγητάς υπηρετούντας εν τοις Ελληνικοίς η άλλοις σχολείοις της αυτής πόλεως μέχρι συμπληρώσεως του ανωτάτου ορίου των καθ' εβδομάδα ωρών εργασίας, πέραν δε τούτων επί επιμισθίω (ν. 1422. άρθρ. 1, εδ. 4).

5) Οι καθηγηταί των ιερών, των φυσικών και της γαλλικής γλώσσης υποχρεούνται να διδάσκωσι και εις τα εν τη αυτή πόλει λειτουργούντα ελληνικά σχολεία, οι μεν πρώτοι τα Ιερά και την ιστορίαν, οι δεύτεροι τα φυσικά και οι τρίτοι τα γαλλικά μέχρι συμπληρώσεως των κεκανονισμένων ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των η και πέραν τούτων επί τω κεκανονισμένω επιμισθίω (ν. 1422 άρθρ. 1 εδ. 5).

6) Η διδασκαλία της γυμναστικής, της ωδικής, της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας και της χειροτεχνίας δύναται ν' ανατίθεται άνευ επιμισθίου εις ειδικούς των μαθημάτων τούτων διδασκάλους του αυτού η άλλου εν τη αυτή πόλει σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως προς συμπλήρωσιν των ωρών της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας των, πέραν δε τούτων επί τω κεκανονισμένω επιμισθίω. Ελλείψει

Σελ. 655
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/656.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δε τοιούτων και εις πτυχιούχους δημοδιδασκάλους επί επιμισθίω μέχρι δραχ. δέκα δι' εκάστην ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας (ν 1422, άρθρ. 1 εδάφ. 6).

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1919.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 656
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/657.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

109

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(Νόμος 2476/24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων ΒΧΚΑ , ,ΓΥΛΗ' "περί γυμναστικής κλπ."

ΝΟΜΟΣ 2476

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Εις το άρθρον 6 προστίθεται και δεύτερον εδάφιον, το εξής: 2. Εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως εν τοις οποίοις φοιτώσι και μαθήτριαι πλείονες των πέντε αποτελουσιν αύται ιδιαίτέραν τάξιν, ασκουμένην επίσης τρεις τουλάχιστον ώρας καθ' εβδομάδα, αν δε ο  αριθμός αυτών υπερβαίνη τας πεντήκοντα αποτελούσι δύο τάξεις ασκουμένας εις χωριστάς ώρας, αν δε η πρόσθετος αύτη υπηρεσία υπερβαίνη το ανώτατον όριον της εβδομαδιαίας εργασίας του γυμναστού, αποζημιούται ούτος δι' εκάστην επί πλέον ώραν καθ' εβδομάδα συμφώνως προς τους εν ισχύϊ όντας ειδικούς νόμους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ'. 199, τχ. Α'/4 Σεπτεμβρίου 1920.

42

Σελ. 657
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/658.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

110

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Π, Διάταγμα / 13 Νοεμβρίου 1925)

Κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου

Υπουργός Ρ. Λιβαθινόπουλος

Περί αναλυτικού προγράμματος της σωματικής αγωγής

και της στρατιωτικής προπαιδεύσεως των Σχολείων

της Μέσης Εκπαιδεύσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφ, ζ' του άρθρου 27 του νόμου 276, καθώς και την υπ' αριθ. 721 της 21 Φεβρουαρίου 1925 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. .Ο υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δ. Εκπαιδεύσεως άρτι εκδοθείς οδηγός του Διδασκάλου διά την σωματικήν αγωγήν και την στρατιωτικήν προπαίδευσιν των μαθητών των σχολείων της Μέσ. Εκπαιδεύσεως (Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως-Παράρτημα 9ον1924)[']· θα ισχύη εφεξής ως αναλυτικόν πρόγραμμα διά την όλην σωματικήν αγωγήν και την στρατιωτικήν προπαίδευσιν των σχολείων τούτων, εφαρμοζόμενος εν μεν τω Διδασκαλείω της γυμναστικής καθ' όλην αυτού την έκτασιν, εν δε τοις λοιποίς σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως εκατέρου φύλου, αναλόγως των μέσων (χώρου, οργάνου κλπ.), τα οποία έκαστον τούτων διαθέτει και συμφώνως προς τας εν τω οδηγώ τούτω αναγραφομένας ρητάς διά την περίπτωσιν ταύτην υποδείξεις.

Άρθρον 2. 1. Παραλλήλως προς την παιδαγωγικήν γυμναστικήν θα καλλιεργήται εις άπαντα τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως και η εν τω οδηγώ περιλαμβανομένη σχολική αγωνιστική εντός των υπό του οδηγού διαγραφομένων ορίων, και κατά τα ημερήσια μαθήματα, αλλά προ πάντων κατά τας απογευματινάς και τας ημερησίας εκδρομάς. Κατά τας εκδρομάς ταύτας, αγωνιστικάς τοιαύτας, γενικάς του σχολείου ασκήσεις οφείλουν οι κ.κ, διευθυνταί

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 366, τχ. Α'/21 Νοεμβρίου 1925.

Σελ. 658
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/659.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των σχολείων μετά του .λοιπού προσωπικού, να συμπαρίστανται, μετέχοντες ενεργητικώς εις την δλην διεξαγωγήν των, προτρέποντες τους μαθητάς προς την σωματικήν άσκησίν, την καλλιέργειαν των σωματικών δεξιοτήτων, τον αγώνα και την νίκην και συνεργαζόμενοι συναδέλφικώς μετά του γυμναστού διά την εοτακτον διεξαγωγήν ' και την κρίσιν των καθ' έκαστον αγωνισμάτων.

2. Προς τον σκοπόν τούτον οφείλουν πάντες ανεξαιρέτως να μελετήσωσι το σχετικόν κεφάλαιον του οδηγού και να καταστούν τελείως ενήμεροι της οργανώσεως και διεξαγωγής των σχολικών αγώνων και του τρόπου της κρίσεως των καθ' έκαστα αγωνισμάτων,, αποτελούντες κατά το σχολικον τούτο έτος μετά των μελών των οικείων σχολικών επιτροπών, την τε οργανωτικήν και την Ελλανόδικον Επιτροπήν των Αγώνων.

Άρθρον 3. Ι. Πάντα τα σχολεία εις τα οποία μέχρι τούδε διενεμήθησαν υπό του Υπουργείου σχολικά όπλα οφείλουν κατά την αρχήν και το τέλος του σχολικού έτους ν' ασκούν υποχρεωτικώς τους μαθητάς των δύο ανωτέρων τάξεων και εις την σκοποβολήν, κατά δε τα τέλη του σχολικού' έτους να εκτελώσι, και σκοπευτικούς μαθητικούς αγώνας, συμφώνως προς τας εν τω σχετικώ κεφαλαίω του Οδηγού αναγραφόμενα.

2, Και κατά τους αγώνας τούτους ο σύλλογος των καθηγητών μετέχει κατά τον εν τω εδαφ. 2 του προηγουμένου άρθρου καθοριζόμενον τρόπον.

Άρθρον 4. Όπου τούτο είνε δυνατόν, οφείλουν οι κ.κ. διευθυνταί των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως να μεριμνήσουν και περί της εις την κολύμβησιν εξασκήσεως των μαθητών, ευθύς ως η ώρα του έτους επιτρέπη την εξάσκησιν ταύτην, και κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους και κατά τας θερινάς διακοπάς.

Άρθρον 5. 1. Οι Γενικοί Επιθεωρηταί της Εκπαιδεύσεως και οι διευθυνταί των σχολείων υπέχουν ακεραίαν την ευθύνην της ακριβούς εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, ο δε Γενικός Επιθεωρητής της Γυμναστικής καθώς και ο Επιθεωρητής της Γυμναστικής εν Θράκη οφείλουν μετά πάσαν επιθεώρησιν ν' αναφέρουν κατά πόσον τούτο εφηρμόσθη εν τοις επιθεωρηθείσι σχολείοις πιστώς.

2. Παρεκτός των εκθέσεων των Γενικών Επιθεωρητών πάντες οι διευθυνταί των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως οφείλουν κατά το τέλος εκάστου σχολικού έτους να υποβάλωσιν εις το Υπουργείον διά του οικείου επιθεωρητού ειδικήν έκθεσιν περί της εις τα σχολεία των συντελεσθείσης εργασίας διά την σωματικήν εν γένει αγωγήν, της εκτάσεως της εφαρμογής του οδηγού, την οποίαν και να δικαιολογούν προσηκόντως, συνυποβάλλοντες και κατάστασιν των γυμναστικών, αγωνιστικών και σκοπευτικών ειδών.

Άρθρον 6. Εις την γενικην ταύτην του όλου προσωπικού συνεργασίαν διά την σωματικήν αγωγήν δέον πάντοτε να καλήται όπως μετέχη κατά τον ενεργητικώτερον τρόπον και η αρμοδία Σχολική Επιτροπή, μετοχετεύουσα και

Σελ. 659
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/660.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προς την λοιπήν κοινωνίαν το ενδιαφέρον διά την υγείαν, την σωματικήν ακμήν και την εξυγίανσιν των έξεων των μαθητών.

Οι σύλλογοι δε των καθηγητών μετά των σχολικών επιτροπών, και των δημοτικών η κοινοτικών αρχών, δέον να εργασθούν συντόνως διά την εξεύρεσιν και μονιμον εξασφάλισιν ευρέων χώρων διά τας εν υπαίθρω ασκήσεις και τας παιδιάς των μαθητών, έστω και εκτός των πόλεων, ίνα ούτω λυθή ταχέως και ασφαλώς το ζήτημα των χώρων, το οποίον αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεσιν διά την εφαρμογήν του όλου αναλυτικού προγράμματος. 

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 13 Νοεμβρίου 1925

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών, κλπ. Υπουργός

ΡΙΧ. ΛΙΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 660
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/661.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

111

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΑΞΕΩΝ

(π. Διάταγμα / 14 Μαΐου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α, Αργυρός

Περί εγγραφών, εξετάσεων κλπ. εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 8 έδ. 1 του από 10)7 Μαρτίου 1926 Ν. Δ. "περί περιορισμού του αριθμού των γενικών επιθεωρητών κλπ,", προτάσει του επί της Παιδείας και θρησκευμάτων Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σχολικόν έτος, εγγραφαί, έναρξις και λήξις μαθημάτων.

Άρθρον 4.

11. Αντίστοιχοι τάξεις είναι, α') της Δ' του τετραταξίου γυμνασίου, η E' του πενταταξίου και η ΣΤ' του εξαταξίου γυμνασίου, β') της Γ' του τετραταξίου, η Δ' του πενταταξίου και η E' του εξαταξίου, γ') της Β' του τετραταξίου, η Γ' του πενταταξίου και η Δ' του εξαταξίου, δ') της A' του τετραταξίου, η Β' του πενταταξίου και η Γ' του εξαταξίου γυμνασίου, έτι δε και η Γ' του αστικού σχολείου των θηλέων (η ανωτέρου η γυμνασιακού παρθεναγωγείου), ε') της Γ' του ελληνικού σχολείου, η A' του πενταταξίου και η Β' του εξαταξίου γυμνασίου, έτι δε και η Β' των ημιγυμνασίων των νέων χωρών και η Β' του αστικού σχολείου, στ') της Β' του ελληνικού' σχολείου, η A' του εξαταξίου γυμνασίου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 97, τχ. Α'/26 Μαΐου 1927.

Σελ. 661
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/662.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η A' του αστικού σχολείου θηλέων (ανωτέρου η γυμνασιακού παρθεναγωγείου) και ζ', της A' του ελληνικού σχολείου η Ε' του δημοτικού σχολείου.

Εν Αθήναις τη 14 Μαΐου 1927.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελ. 662
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/663.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

112

ΔιΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(N. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κράτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 77 του Συντάγματος, μετά σύμφωνον γνώμην της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εξουσιοδοτήσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1, 1, Από της ισχύος του παρόντος επεκτείνεται, η διδασκαλία των υγιεινολογικών και παιδολογικών μαθημάτων εις άπαντα:

α') τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

β') τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως

γ') τα διδασκαλεία

δ') τας ιερατικάς σχολάς.

2. Προς συμπλήρωσιν της υγιεινολογικής και παιδολογικής μορφώσεως των μελλόντων να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού η του σχολιάτρου ορίζονται σειραί ειδικών προς τούτο μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικών κανονισθησομένων διά πράξεως του Υπουργού.

Διδακτικόν προσωπικόν.

Άρθρον 2. 1. Τα υγιεινολογικά μαθήματα διδάσκουσιν εν τοις δημοσίοις και ανεγνωρισμένοις σχολείοις του Κράτους:

α') Εν τοις νηπιαγωγείοις και δημοτικοίς σχολείοις οι νηπιαγωγοί και οι λειτουργοί της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

β') Εν τοις ελληνικοίς και τοις αστικοίς σχολείοις και ταις κατωτέραις τάξεσι των γυμνασίων ο καθηγητής των φυσικών.

γ') Εν ταις ανωτέραις τάξεσι παντός είδους γυμνασίων πρακτικών λυκείων

________

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 113, τχ. Α'/23 Μαρτίου 1929 (και ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 124, τχ. Α'/23 Μαρτίου 1929). Βλ. και τον κυρωτικό νόμο 4152/1929 (ΕτΚ, αρ. ι97, τχ. Α'/11 Ιουνίου 1929).

Σελ. 663
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/664.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και άλλων ισόβαθμων σχολών ο σχολίατρος, και τούτου ελλείποντος η μη επαρκούντος ο νομίατρος η ο έχων ενδεικτικόν σχολιάτρου η υγειονομικόν πτυχίον ιατρός, και τούτων ελλειπόντων, ο καθηγητής των φυσικών.

δ') Εν τοις παντός είδους διδασκαλείοις της δημοτικής εκπαιδεύσεως και ταις ιερατικαίς σχολαίς, ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων καί, τούτου ελλείποντος η μη επαρκούντος, ο σχολίατρος η ο διατελέσας υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων η ο νομίατρος η ο έχων, ενδεικτικόν σχολιάτρου η υγειονομικον πτυχίον ιατρός, επί τω κατωτέρω εν άρθρω 3 οριζομένω επιδόματι.

ε') Εν τω διδασκαλείω της μέσης εκπαιδεύσεως, και εν τη ανωτέρα εν γένει εκπαιδεύσει τα υγειονολογικά και παιδολογικά μαθήματα διδάσκονται υπό των οριζομένων υπό του νόμου, άλλως υπό του προϊστάμένού της κεντρικής υπηρεσίας της σχολικής υγιεινής, η του νομίμου αντικαταστάτου του η του διατελέσαντος τοιούτου.

2. Τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται να συμμορφωθώσιν προς τον παρόντα νόμον και να προσλαμβάνωσι διά την διδασκαλίαν της υγιεινής των δύο ανωτέρων γυμνασιακών τάξεων ίατρόν έχοντα ενδεικτικόν σχολιάτρου η ύγειόνομικόν πτυχίον.

3. Εν ελλείψει υγειονομικού επιθεωρητού των σχολείων η σχολιάτρου, ως καθηγητής της υγιεινής διορίζεται πτυχιούχος της ιατρικής, από πενταετίας ασκών το επάγγελμα του ιατρού, κατά προτίμησιν ο έχων ενδεικτικόν σχολιάτρου η πτυχίον υγειονομικού ιατρού, μετά γνωμοδότησιν του οικείου γενικού επιθεωρητού των σχολείων και μετά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εφ' όσον δε στερείται ενδεικτικού σχολιάτρου η πτυχίου υγειονομικού ιατρού, διορίζεται δοκιμαστικώς επί εν έτος, δυνάμενος να μονιμοποιηθή" μόνον εάν εν τω μεταξύ χρόνω απέκτησε το ειδικόν πτυχίον. :

4. Άπαν το προς διδασκαλίαν της υγιεινής εις τα σχολεία απαιτούμενον προσωπικόν, διορίζεται, προάγεται, τιμωρείται και απολύεται κατόπιν προτάσεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, παρισταμένου κατά τας σχετικάς συνεδριάσεις αυτού του προϊσταμένου του τμήματος της σχολικής υγιεινής, η του νομίμου αναπληρωτού του, μετά συμβουλευτικής ψήφου.

Άρθρον 3. 1. Ο καθηγητής της Υγιεινής και Νοσηλευτικής εν τοις διδασκαλείοις η ταις ιερατικαίς σχολαίς ιατρός έχει βαθμόν και αττοδοχας δευτεροβαθμίου καθηγητού, εξομοιούμενος ως προς τον χρόνον προαγωγής προς τους λοιπούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Μ. Εκπαιδεύσεως του μέχρι τούδε χρόνου εν τη σχολιατρική υπηρεσία υπολογιζόμενου διά την προαγωγήν αυτού. Ούτος υποχρεούται' να διδάσκη εις διδασκαλεία, ιερατικάς σχολάς  και γυμνάσια μέχρι 8 ωρών καθ' εβδομάδα εκτός της λοιπής σχολιατρικής υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούται να εκτελή άπασαν την σχολιατρικήν υπηρεσίαν του διδασκαλείου η της ιερατ.ικής σχολής και συγχρόνως να επισκέπτηται και τους απόρους μαθητάς του διδασκαλείου η της ιερατικής σχολής νοσούντας.

Σελ. 664
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/665.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων μετά συμπλήρωσιν πενταετούς εν εκάστω βαθμώ ευδοκίμου υπηρεσίας προάγεται εις ανώτερον βαθμόν μέχρι καυτού βαθμού τμηματάρχου α' τάξεως. Ο μέχρι τούδε χρόνος εν τη σχολιατρική υπηρεσία συνυπολογίζεται διά την προαγωγήν· αυτών.

3. Ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων διδάσκει το μάθημα της Υγιεινής και Νοσηλευτικής εν τοις διδασκαλείοις άνευ ιδιαιτέρου επιδόματος.:

Επίσης οι διδάσκοντες την υγιεινήν εν τοις δημοσίοις σχολείόις της μέσης εκπαιδεύσεως, εάν είναι διαβαθμισμένοι δημόσιοι υγειονομικοί υπάλληλοι, υποχρεούνται να διδάσκωσιν άνευ προσθέτου αμοιβής μέχρις 6 ωρών καθ' εβδομάδα.

4. Οι διδάσκοντες· την υγιεινήν ιατροί εν σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως, δημοτικοί η κοινοτικοί σχολίατροι η οι προβλεπόμενοι εν άρθρω 2 ως έχοντες ειδικήν μόρφωσιν ιατροί, λαμβάνουσιν ως αποζημίωσιν μηνιαίοι επίδομα δραχμών 250 (διακοσίων πεντήκοντα) δι' εκάστην καθ' εβδομάδα ώραν διδασκαλίας και εκτελούσιν άμα την σχολιατρικήν υπηρεσίαν εν τοις σχολείοις της έδρας των.

5. Εν τοις ανεγνωρισμένοις διδασκαλείοις η ιερατικαίς σχολαίς, όπως τα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κττ. οι διδάσκοντες το μάθημα της Υγιεινής και Νοσηλευτικής έχουσι τα αυτά ως άνω προσόντα, διορίζονται δε υπό του Υπουργείου της Παιδείας προτάσει της διοικήσεως αυτών και αμείβονται υπ' αυτών. ."Αν εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος αι διοικήσεις των σχολείων τούτων δεν υποβάλωσι τας σχετικάς προτάσεις, η αν αι υποβληθείσαι προτάσεις αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Υπουργείον της Παιδείας διορίζει απ' ευθείας τον αρμόδιον υγειονομικόν έπιθεωρητήν των σχολείων η σχολίατρον, συμφώνως προς τα ως άνω εδάφια του παρόντος άρθρου προς διδασκαλίαν της Υγιεινής επί επιμισθίω δρ, 250 δι' εκάστην:καθ' εβδομάδα ώραν διδασκαλίας,

Διδακτικά βιβλία. Σνλλογαί. Όργανα και εργαστήρια διά την εποπτικήν διδασκαλίαν της Υγιεινής.

Άρθρον 4. 1. Εις τα δημοτικά σχολεία διά την διδασκαλίαν της υγιεινής χρησιμοποιείται κατάλληλον βιβλίον ως βοήθημα, χρησιμεύον εις τους μεγαλειτέρους μαθητάς προς εμπέδωσιν της διδασκόμενης ύλης, εις δε την μέσην εκπαίδευσιν και τα διδασκαλεία χρησιμευουσι τα κατά τας κειμένας διατάξεις εγκρινόμενα ειδικά διδακτικά βιβλία.

2. Διά την πρακτικήν δε και εποπτικήν διδασκαλίαν της Υγιεινής χρησιμοποιούνται ειδικαί συλλογαί οργάνων, πινάκων, εντύπων και κινηματογραφικών ταινιών, καταρτιζόμεναι τη επιμελεία του καθηγητού της Υγιεινής.

3. Προς διαφύλαξιν των συλλογών τούτων και άσκησιν των μαθητών περί την πρακτικήν και νοσηλευτικήν υγιεινήν διατίθεται εν των δωματίων του διδασκαλείου.

Σελ. 665
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/666.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4. Αι απαιτούμεναι δαπάναι προς αγοράν των υγιεινολογικών τούτων οργάνων, συσκευών, επίπλων, πινάκων κλπ. καταβάλλονται εκ των α') σχολικών ταμείων, β') εκπαιδευτικών τελών μέχρι ποσού ετησίως εκατόν χιλιάδων, γ') ειδικής πιστώσεως του τμήματος της Σχολίκής Υγιεινής αναγραφομένης εκάστοτε εις τον Προϋπολογισμόν του Κράτους και μη δυναμένης να υπερβή τας δραχ. 100.000 ετησίως, και δ') ειδικών εορτών και αγορών οργανουμένων προς τούτο υπό των μαθητών.

Άρθρον 5. Ο αριθμός των ωρών της διδασκαλίας της Υγιεινής εις έκαστον σχολείον, το ποσόν και ποιον της διδακτέας δλης, και εν γένει πάσα λεπτομέρεια του παρόντος ορισθήσονται διά Π. Διαταγμάτων, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Εις τα πολυτάξια διδασκαλεία και τας ιερατικάς σχολάς διδάσκονται τα υγειονολογικά μαθήματα εις δύο τουλάχιστον τάξεις επί δύο ώρας καθ' εβδομάδα εις εκάστην, εις δε τα γυμνάσια και ισόβαθμα σχολεία μίαν ώραν τουλάχιστον καθ' εβδομάδα εις μίαν τάξιν.

Άρθρον 6. Οι νυν εν υπηρεσία διατελούντες κρατικοί σχολίατροι, αναλαμβάνοντες την διδασκαλίαν της υγιεινής εν τοις διδασκαλείοις και ταις ιερατικαίς σχολαίς διορίζονται καθηγηταί της υγιεινής και νοσηλευτικής, διαβαθμιζόμενοι ως δευτεροβάθμιοι καθηγηταί διά πράξεως του Υπουργού της Παιδείας, προαγόμενοι κατά τας διατάξεις του έδ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και έκτελούντες τα υπό του παρόντος νόμου εν τω αυτώ ως άνω άρθρω 3 οριζόμενα διά τους καθηγητάς της υγιεινής καθήκοντα.

Εις τον επί της Παιδείας κλπ. Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Νομ. Διατάγματος.

Καταργείται, πάσα διάταξις αντικείμενη προς το παρόν, ου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όπερ υποβληθήσεται προς κύρωσιν εις την Βουλήν.

Εν Αθήναις τη 22 Μαρτίου 1929.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

τα Μέλη

Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Κ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ, Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ, Γ. ΜΑΡΗΣ, Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, Α. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ, Θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ, Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΜΑΝΕΤΑΣ, Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Σελ. 666
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/667.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Αριθ. Πρωτ. 9144(1924).

Προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των Σχολείων και σχολικούς υγειονομικούς επιθεωρητάς

Ως γνωστόν από 1 Μαρτίου γενήσεται η συστηματική διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής εις την 4ην τάξιν των γυμνασίων. Αποδίδοντες μεγίστην σημασίαν εις την διά του σχολείου εκλαΐκευσιν των αρχών της υγιεινής και συμπληρούντες την σχετικήν υπ' αριθ. 61179 π.έ. εγκύκλιον ημών, παρακαλούμεν υμάς όπως έπιστήσητε εις την μεθοδικήν διδασκαλίαν της υγιεινής εις τα γυμνάσια, ακολουοούντες τας εξής όδηγίας.

α') Η διδασκαλία της υγιεινής γενήσεται εις την 4ην γυμνασιακήν τάξιν από 1 Μαρτίου επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

β') Την διδασκαλίαν ταύτην θα ενεργήση κατά προτίμησιν ο οικείος υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων η σχολίατρος, λαμβάνων επιμίσθιον δραχ. 25 δι' εκάστην καθ' εβδομάδα ώραν διδασκαλίας (Νόμος 2467).

Όπου ελλείπει τοιούτος δύναται ν' ανατεθή το μάθημα της υγιεινής εις άλλον ιατρόν, καταβαλλομένης προσπάθειας ίνα ούτος έχη υγειονολογικήν μόρφωσιν.

γ') Η όλη ολη του μαθήματος της υγιεινής καλόν είναι να συμπτυχθή εις δώδεκα περίπου μαθήματα, διδασκόμενα συνοπτικώς και ευλήπτως, και εφ' όσον είναι δυνατόν συνοδευόμενα υπό επιδείξεων πρακτικών, εφαρμογών και των τοιούτων. Εάν επαρκέση χρόνος μεγάλην συμβολήν θα παράσχουν εις την εμπέδωσιν και εκλαΐκευσιν των θεωρητικών περί υγιεινής γνώσεων τα προσεχώς αναχωρούντα εντεύθεν προς περιοδείαν ανά την Ελλάδα ειδικά συνεργεία προβολών κινηματογραφικών ταινιών της επιτροπής εκλαϊκεύσεως της υγιεινής, επίσης και τα διάφορα έντυπα υγειονολογικά φυλλάδια τα κατά σύστασιν ημών αποστελλόμενα υμίν υπό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

δ') Το διάγραμμα της διατάξεως και κατανομής της όλης διδασκαλίας της υγιεινής εις τα γυμνάσια έχει ως εξής·

1) Σωματολογία.- Σύντομος επανάληψις των δεδιδαγμένων υπό του καθηγητού των φυσικών εν τη πρώτη τάξει κατά το μάθημα της ζωολογίας.

2) Γενική Υγιεινή.- Λοιμώδη νοσήματα (μικρόβια και αιτιολογία των λοιμωδών νόσων, τρόπος μεταδόσεως, προφύλαξις), περί αέρος, ύδατος, εδάφους, διατροφής του ανθρώπου, ενδυμασίας και κατοικίας αυτού.

Αναδημοσιεύεται από το περ. Εργασία, τ. 2(1924-1925), σ. 282.

Σελ. 667
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/668.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3)Υγιεινή των ηλικιών και των επιτηδευμάτων (εις τα γυμνάσια θηλέων θέλει διδαχθή εκτενέστερον η υγιεινή της πρώτης παιδικής ηλικίας και εν γένει αι αρχαί της παιδοκομίας).

4) Αρχαί νοσηλευτικής

5) Πρόχειροι βοήθειαι.

ε') Κατάλληλα βοηθήματα, χρήσιμα διά τον καθηγητήν της Υγιεινής διά την προπαρασκευήν του μαθήματος κρίνομεν τα εξής 1) Υγιεινή υπό Κ, Σάββα, καθηγητού ιού· Πανεπιστημίου, 2) Στοιχεία Παιδολογίας, τόμος α΄ (σωματολογία και γενική υγιεινή) υπό Εμμ. Λαμπαδαρίου, 3) Η Βρεφική Ηλικία υπό Γ, Μακκά, 4) Η Νηπιακή Ηλικία υπό Κ. Χαριτάκη, και 5) τα Μαθήματα Σχολικής Υγιεινής υπό Εμμ. Λαμπαδαρίου.

στ') Κατάλληλα βιβλία διά τους μαθητάς εγκεκριμένα υπό του Εκπαιδ, Συμβουλίου διά την χρήσιν ταύτην είναι τα εξής: 1) Υγιεινή και νοσηλεία υπό Άννης Κατσίγρα, 2} Υγιεινή κλπ. υπό Ν. Χριστοπούλου και 3) Σωματολογία και Υγιεινή υπό Α. Μέγα.

Εν Αθήναις τη 29η Φεβρουαρίου 1924

Ο Υπουργός

Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

[2]

Περί προγράμματος διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία τον Κράτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 4152 περί κυρώσεως του από 22 Μαρτίου έ.έ. Νομοθ. Διατάγματος περί διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κρατους, την υπ' αριθ. 42 της 12 Ιουλίου ε.έ. πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, και την υπ' αριθ. 174 της 31 Ιουλίου ε.έ. πράξιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίζομεν :

Άρθρον 1.

Από του σχολικού έτους 1929-1930 ενεργείται συστηματική διδασκαλία των υγειονολογικών και παιδολογικών μαθημάτων κατά τον εν τοίς κατωτέρω περιγραφόμενον τρόπον εις άπαντα τα σχολεία του Κράτους.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 321, τχ Α'/30 Αυγούστου 1929.

Σελ. 668
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/669.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Άρθρον 2.

Εις τα νηπιαγωγεία και τας κατωτέρας τάξεις του δημοτικού σχολείου (α', β', και γ') η υγιεινή καθοδήγησις και άσκησις των μαθητών υπό των νηπιαγωγών και διδασκάλων τελείται ως ακολούθως.

1. Νηπιαγωγεία και α', β' και γ' τάξις τον δημοτ. σχολείου.

Η νηπιαγωγός και o διδάσκαλος. πρέπει να εθίζουν καθημερινώς τα παιδία εις την καθαριότητα καί εις την εκτέλεσιν άλλων υγιεινών πράξεων, (π.χ. πλύσιμον χεριών, κόψιμο μαλλιών. Ονύχων, φτύσιμο εις το μαντήλι και την πτυελίστραν κλπ,). Ο εθισμός αυτός θα γίνεται:

α') δι' επικαίρων συντόμων προφορικών οδηγιών εις κάθε παρουσιαζομένην ευκαιρίαν,

β') διά καθημερινής προ πάσης άλλης εργασίας επιθεωρήσεως της καθαριότητος των παιδιών υπό του διδάσκοντος και καθοδηγήσεως αυτών προς συμπλήρωσιν εν τω σχολείω των τυχόν ελλείψεων αυτών, και

γ') δι' αναθέσεως εις τα μεγαλύτερα και ικανώτερα παιδία της φροντίδος προς τήρησιν της καθαριότητος των άλλων συμμαθητών των, ως και των άλλων υγιεινών πράξεων.

Εις την εργασίαν ταύτην βοηθείται ο διδάσκαλος υπό της σχολικής νοσοκόμου, εφ' όσον υπάρχει τοιαύτη.

Ως βοηθήματα χρησιμεύουν κατάλληλοι πίνακες και ευθυμογραφικαί εικόνες, προς δε σύντομον εικονογραφημένον βιβλίον προς καθοδήγησιν του διδάσκοντος.

Άρθρον 3.

2. Ανώτεραι τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Εις τας τάξεις ταύτας εκτός της ως άνω καθοδηγήσεως των μαθητών εις την απόκτησιν υγιεινών συνηθειών και εφαρμογήν αυτών εις τον καθημερινόν βίον, παρεμβάλλονται κατά την διδασκαλίαν ιδίως της Φυσικής Ιστορίας και των άλλων μαθημάτων υπό του διδασκάλου ειδικαί γνώσεις, εκ της Υγιεινής.

Ούτω π.χ. εις το κεφάλαιον το περιλαμβάνον τα "γνωστότερα των εν Ελλάδι φυτών και ζώων" της Φυσικής Ιστορίας, γίνεται απλή και σύντομος περιγραφή των μικροβίων,: ως αιτίων των λοιμωδών νοσημάτων. Κατά την περιγραφήν της μύγας, του κώνωπος, του ψύλλου, της φθείρας κλπ., εξηγείται ο διά των εντόμων συνηθέστατος τρόπος μεταδόσεως των λοιμωδών νοσημάτων (τύφου, ελονοσίας, πανώλους κλπ.) και δίδονται οδηγίαι καταπολεμήσεως αυτών και προφυλάξεως από των λοιμωδών νόσων.

Σελ. 669
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/670.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις το "βασίλειον των ζώων" παρεμβάλλεται η διδασκαλία της σωματολογίας του ανθρώπου.

Επίσης κατά το μάθημα της Φυσικής Πειραματικής και Χημείας, προστίθεται η διδασκαλία της Υγιεινής των βιοτικών αναγκών του ανθρώπου (αήρ, ύδωρ, τροφαί, ενδυμασίαι κλπ,).

Ως βοηθητικά στοιχεία χρησιμεύουν πίνακες, εικόνες Αατάλληλοι, επιδείξεις, ει δυνατόν προβολαί φωτεινών και κινηματογραφικών εικόνων, επισκέψεις ύγιειονολογικών και παρεμφερών ιδρυμάτων, πρακτικαί εφαρμογαί των υγειονολογικών και παρεμφερών ιδυμάτων, πρακτικαί εφαρμογαί των υγειονολογικών κανόνων (παιγνίδια υγείας, μαθητ. συνεργεία υγείας, άνθελονοσιακού αγώνος κλ.π.).

Κατάλληλον βιβλίον υγιεινής δύναται να χρησιμεύση ως βοήθημα του διδασκάλου.

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Άρθρον 4.

1. Ελληνικά, αστικά σχολεία και Ισόβαθμα σχολεία.

α') Εις μεν την α' και β' τάξιν των σχολείων τούτων η Υγιεινή διδάσκεται όπως και εις τας ανωτέρας τάξεις των δημοτικών σχολείων, ουχί δηλ, ως ίδιον μάθημα (βλ. αρθρ. 3).

β') Εις την γ' τάξιν των σχολείων τούτων γίνεται ιδιαιτέρα διδασκαλία της Υγιεινής επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα υπό του καθηγητού των φυλακών και εν ελλείψει τοιούτου υπό του καθηγητού των Ελληνικών κατά το ακόλουθον πρόγραμμα.

Σωματολογία του ανθρώπου (ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή των διαφόρων οργάνων).

Γενική υγιεινή (λοιμώδη νοσήματα, περί αέρος, ύδατος, εδάφους, διατροφής, ενδυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου). Υγιεινή των διαφόρων ηλικιών και επαγγελμάτων. Εις τα αστικά σχολεία προστίθενται και στοιχεία Παιδοκομίας

Νοσηλευτική.

Πρόχειροι βοήθειαι.

Το μάθημα της Υγιεινής διδάσκεται επί τη βάσει ειδικού διδακτικού βιβλίου συντασομένου κατά το ανωτέρω πρόγραμμα και επί τη βάσει εκδοθησομένης προκηρύξεως.

Άρθρον 5.

2. Γυμνάσια, Πρακτικά Λύκεια και Ισόβαθμα σχολεία.

Εις τας κατωτέρας τάξεις των παντός είδους γυμνασίων, πρακτικών λυκείων

Σελ. 670
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/671.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και ισοβάθμων τούτοις σχολείων την Υγιεινήν διδάσκει ο καθηγητής των Φυσικών επί 1 ώραν καθ' εβδομάδα.

Εις τας δύο ανωτέρας τάξει,ς των εν λόγω σχολείων την Υγιεινήν διδάσκει ο σχολίατρος, ωσαύτως επί 1 ώραν καθ' εβδομάδα.

Το διάγραμμα της διδασκαλίας ταύτης του σχολιάτρου έχει ως εξής:

Σωματολογία (σύντομος επανάληψις των δεδιδαγμένων).

Γενική Υγιεινή (λοιμώδη νοσήματα, περί αέρος, ύδατος, εδάφους, διατροφής, ενδυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου).

Υγιεινή των ηλικιών και τινά περί υγιεινής επιτηδευμάτων.

Εις τα γυμνάσια θηλέων και τα ισόβαθμα σχολεία διδάσκεται· εκτενέστερον η Υγιεινή της πρώτης παιδικής ηλικίας, στοιχεία Παιδοκομίας,

Στοιχεία νοσηλευτικής. Πρόχειροι βοήθειαι,

Διά την διδασκαλίαν του μαθήματος της Υγιεινής εις τα γυμνάσια, πρακτικά λύκεια και ισόβαθμα σχολεία χρησιμοποιούνται υπό των μαθημάτων τα κατά τας κειμένας διατάξεις εγκρινόμενα ειδικά διδακτικά βιβλία.

Άρθρον 6,

Διδασκαλεία

Ο εκ του διδασκαλείου αποφοίτων διδάσκαλος οφείλει να κατέχη αρτίως την Υγιεινήν, ίνα μετ' επιστήμης διδάξη τας πολύτιμους γνώσεις ταύτας εις τους μαθητάς του και είναι ικανός να μεταδώση τας αρχάς της Υγιεινής και εις την κοινωνίαν ένθα .υπηρετεί, υποβοηθών ούτω το εις προστασίαν και προαγωγήν της υγείας των κατοίκων έργον των ιατρών,

Όθεν, ίνα επιτευχθή η εν τοις διδασκαλείοις συστηματική υγιεινολογική μόρφωσις του διδασκάλου, εις μεν τας κατωτέρας τάξεις των διδασκάλων γίνεται ό,τι και εις τας αντιστοίχους τάξεις των Γυμνασίων, εις δε τας δύο ανωτέρας τάξεις των πολυταξίων διδασκαλείων ο ειδικός καθηγητής του μαθήματος τούτου, ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων η ο σχολικός ιατρός, διδάσκει το μάθημα της Υγιεινής ως έπεται:

α') Σωματολογία (Ανατομική, φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος, και υγιεινή επιμέλεια αυτού, π,χ, αναπνευστικόν σύστημα, κατασκευή και λειτουργία αυτού, μηχανισμός της αναπνοής, υγιεινή της αναπνοής κλ.π.).

β') Γενική Υγιεινή. Αιτιολογία, τρόπος μεταδόσεως, διάγνωσις και προφύλαξις από των λοιμωδών νόσων, περί εμβολιασμού. Περί απολυμάνσεως; Περί του αέρος, ύδατος και εδάφους. Περί της διατροφής, ενδυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου.

γ') Σχολική Υγιεινή. 1) Υγιεινή των διδακτηρίων. Περί του σχολικού γηπέδου και κτιρίου εν γένει, των σχολικών αιθουσών και επίπλων και των οργάνων της διδασκαλίας. Αυλή, ύδρευσις και αποχωρητήρια του σχολείου, σχολικά

Σελ. 671
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/672.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

λουτρά και νιπτήρες, 2) Υγιεινή του μαθητού, Σωματική και διανοητική ανάπτυξις του μαθητού (σωματομετρία), Πορεία της αναπτύξεως. Ατομική Υγιεινή του μαθητού. (Καθαριότης, υγιεινή της ενδυμασίας, της διατροφής και της σωματικής αγωγής του μαθητού). Χειροτεχνία. Υγιεινή της διδασκαλίας (κόπωσις και υπερκόπωσις. Μέσα προς αποφυγήν της διανοητικής υπερκοπώσεως. Προγράμματα μαθημάτων). Ανώμαλοι μαθηταί, άρρωστοι μαθηταί (σχολικά νοσήματα, μεταδοτικά και μη). Υγιεινή του διδασκάλου, 4) Διδασκαλία της Υγιεινής εις το σχολείον,και μέθοδοι εκλαϊκεύσεως εν γένει των αρχών αυτής διά του σχολείου. 5) Σχολικά Ιδρύματα Κοινωνικής Υγιεινής και Προνοίας; (υπαίθρια σχολεία κλπ, παιδικαί έξοχαί, μαθητικά ιατρεία κλπ,),

6. Υγειονομική υπηρεσία των σχολείων και η ισχύουσα παρ' ημίν νομοθεσία της Σχολικής Υγιεινής.

δ') Νοσηλευτική, Περί των λοιμωδών εν γένει νόσων, περιποίησις πασχόντων εξ ιλαράς, οστρακιάς, ευλογίας, τύφου, μηνιγγίτιδος, φυματιώσεως κλπ. Πρόχειροι βοήθειαι. Πρόχειρον φαρμακείον μετά πρακτικών ασκήσεων εφαρμογής.

ε') Παιδοκομία και αρχαί ευγονίας (κληρονομικότης, ευγενεστικαί φροντίδες κλπ,). Τα πέντε ταύτα μέρη της διδακτέας ύλης διδάσκονται, επί δύο ώρας καθ' εβδομάδα εις δύο τάξεις εις τα πολυτάξια διδασκαλεία αμφοτέρων των φύλων και συνοπτικώτερον εις εν έτος εις τα μονοτάξια.

Όταν ο όλος κύκλος της συστηματικής διδασκαλίας της Υγιεινής είναι διετής η ύλη χωρίζεται εις δύο και το μεν πρώτον μέρος της ύλης διδάσκεται το πρώτον έτος, το δε δεύτερον, το δεύτερον έτος, ήτοι εις την τελευταίαν τάξιν.

Το πρώτον μέρος της ύλης αποτελεί η Σωματολογία και η Γενική Υγιεινή, το δε δεύτερον μέρος η Σχολική Υγιεινή, η Νοσηλευτική και η Παιδοκομία.

Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται υπό πρακτικών ασκήσεων και εφαρμογών εκτελουμένων υπ' αυτών των ιδίων μαθητών μετ' επισκέψεων σχετικών ιδρυμάτων και οργανώσεων.

Εις τα διδασκαλεία των θηλέων και των νηπιαγωγών γίνεται ευρύτερα ανάπτυξις του νοσηλευτικού και παιδοκομικού μέρους, συντεμνομένων καταλλήλως των λοιπών μερών.

Εν τοις διδασκαλείοις της τεχνικής εκπαιδεύσεως, το μεν πρώτον έτος της φοιτήσεως διδάσκεται ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η Σωματολογία του ανθρώπου και η Γενική υγιεινή.

Κατά δε το β' έτος επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, γίνεται ανακεφαλαίωσις των διδαχθέντων το A' έτος και ιδιαιτέρα διδασκαλία των κατά την υγιεινήν των εργαστηρίων και των εργατικών κατοικιών (περί του αερισμού, φωτισμού, θερμάνσεως και υγιεινής λειτουργίας αυτών), ως: και περί της επαγγελματικής Υγιεινής.

Σελ. 672
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/673.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Άρθρον 7.

Εις ταύτας η διδασκαλία των υγειονολογικών μαθημάτων εκτελείται καθ' ον τρόπον και εις τα πολυτάξια Διδασκαλεία,

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρον 8.

Αι διατάξεις του παρόντος Π. Διατάγματος εφαρμόζονται και δι' άπαντα τα ανεγνωρισμένα (δημοσυντήρητα, ιδιοσυντήρητα κλπ.) σχολεία, ως επίσης και τα ιδιωτικά.

Σημ, Η διδασκαλία της σωματολογίας (ανατομικής και φυσιολογίας) εις τας διαφόρους τάξεις γίνεται υπό την έννοιαν ώστε αύτη να είνε εξυπηρετική του μαθήματος της υγιεινής, εις ο και αναφέρεται.

Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Ύδρα τη 20 Αυγούστου 1929.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

43

Σελ. 673
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 654
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  απομακρύνεται ο μαθητής του διδακτικού καταστήματος, χωρίς να απολέση το δικαίωμα του να γίνη δεκτός εις έτερον ομοιόβαθμον σχολείον προς δοκιμασίαν, επιβλεπόμενος αυστηρώς τουλάχιστον εις διάστημα μιάς εξαμηνίας. Αποκλεισμός αφ' όλα τα σχολεία δύναται να επιβληθή διά βαρύτερα εγκλήματα και εις αποβολήν από βασιλικόν σχολείον κατ' απόφασιν όλων των διδασκάλων. Κατά της αποφάσεως του αποκλεισμού επιτρέπεται έκκλησις εις την Γραμματείαν (Υπουργείον) των Εκκλησιαστικών, εκείθεν δε ουδεμία (Β. Ν. Δ. 1836 αρθρ. 55 εδ, 1 και 2 και άρθρ, 56 εδάφ. 2).

  2) Ο δις μίαν τάξιν επαναλαβών, χωρίς να καταστή προβιβασμού άξιος, αποπέμπεται του σχολείου (Β, Ν, Δ. 1836 άρθρ. 27).

  Άρθρον 9, 1) To διδακτικού προσωπικόν των ελληνικών σχολείων και ημιγυμνασίων, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών αυτών, αποτελείται εκ δευτεροβαθμίων καθηγητών η και πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων, ισάριθμων προς τας τάξεις η τα τμήματα αυτών, εφ' όσον τα σχολεία ταύτα έχουσι πλείονας των 60 μαθητών. Εάν ο αριθμός των μαθητών είνε ολιγώτερος των 60, το προσωπικόν των σχολείων τούτων αποτελείται εκ δύο δευτεροβαθμίων καθηγητών η διδασκάλων των θεωρητικών μαθημάτων (ν. 1422 άρθρ, 2 εδάφ, 1),

  2) Εις των εν εκάστω ελληνικώ σχολείω η ημιγυμνασίω διδασκόντων είνε μαθηματικός η φυσικός, εν ελλείψει δε τοιούτων, δύναται να διορίζηται και φιλόλογος η θεολόγος προς συμπλήρωσιν του αριθμού των κατά το προηγούμενον εδάφιον διδασκόντων (ν. 1422 άρθρ. 2 εδ. 2).

  3) Εν οις ελληνικοίς σχολείοις τα ιερά η φυσικά διδάσκονται υπό των οικείων καθηγητών του εν τη αυτή πόλει γυμνασίου, δεν διορίζονται φυσικοί και θεολόγοι (ν. 1422 άρθρ. 2 εδάφ. 3).

  4) Εν αις πόλεσι λειτουργούσι πλείονα του ενός ελληνικά σχολεία, διορίζονται διδάσκαλοι της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας, της ωδικής και της χειροτεχνίας, υποχρεούμενοι να διδάσκωσι τα μαθήματα της ειδικότητος των εις δύο των σχολείων τούτων. Όπου λειτουργεί εν ελληνικόν σχολείον η ημιγυμνάσιον, δύναται να γίνη ανάθεσις των μαθημάτων τούτων κατά τα οριζόμενα εν τω άρθρω 11 εδάφ. 6 του παρόντος (ν. 1422 άρθρ. 2 εδάφ. 4).

  Άρθρον 10. 1) Το διδακτικόν προσωπικόν των γυμνασιακών παρθεναγωγείων και των αστικών σχολείων των θηλέων, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντού η της διευθυντρίας αυτών, εφ' όσον αύται είνε πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου, αποτελείται εκ τεσσάρων δευτεροβαθμίων καθηγητών, ων δύο φιλόλογοι, εις μαθηματικός η φυσικός και εις των γαλλικών και εκ τεσσάρων διδασκάλων, ενός της ιχνογραφίας και καλλιγραφίας, ένος της χειροτεχνίας, ενός της ωδικής και ενός της γυμναστικής (ν. 1422 άρθρ, 3 εδάφ. 1).

  2) Εν ελλείψει δευτεροβαθμίων καθηγητών των θεωρητικών μαθημάτων, δύνανται να διορίζωνται και εις τα σχολεία ταύτα πρωτοβάθμιοι και δεύτεροβάθμιοι