Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 662-681 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/662.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η A' του αστικού σχολείου θηλέων (ανωτέρου η γυμνασιακού παρθεναγωγείου) και ζ', της A' του ελληνικού σχολείου η Ε' του δημοτικού σχολείου.

Εν Αθήναις τη 14 Μαΐου 1927.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελ. 662
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/663.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

112

ΔιΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(N. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κράτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 77 του Συντάγματος, μετά σύμφωνον γνώμην της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εξουσιοδοτήσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1, 1, Από της ισχύος του παρόντος επεκτείνεται, η διδασκαλία των υγιεινολογικών και παιδολογικών μαθημάτων εις άπαντα:

α') τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

β') τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως

γ') τα διδασκαλεία

δ') τας ιερατικάς σχολάς.

2. Προς συμπλήρωσιν της υγιεινολογικής και παιδολογικής μορφώσεως των μελλόντων να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού η του σχολιάτρου ορίζονται σειραί ειδικών προς τούτο μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικών κανονισθησομένων διά πράξεως του Υπουργού.

Διδακτικόν προσωπικόν.

Άρθρον 2. 1. Τα υγιεινολογικά μαθήματα διδάσκουσιν εν τοις δημοσίοις και ανεγνωρισμένοις σχολείοις του Κράτους:

α') Εν τοις νηπιαγωγείοις και δημοτικοίς σχολείοις οι νηπιαγωγοί και οι λειτουργοί της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

β') Εν τοις ελληνικοίς και τοις αστικοίς σχολείοις και ταις κατωτέραις τάξεσι των γυμνασίων ο καθηγητής των φυσικών.

γ') Εν ταις ανωτέραις τάξεσι παντός είδους γυμνασίων πρακτικών λυκείων

________

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 113, τχ. Α'/23 Μαρτίου 1929 (και ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 124, τχ. Α'/23 Μαρτίου 1929). Βλ. και τον κυρωτικό νόμο 4152/1929 (ΕτΚ, αρ. ι97, τχ. Α'/11 Ιουνίου 1929).

Σελ. 663
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/664.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και άλλων ισόβαθμων σχολών ο σχολίατρος, και τούτου ελλείποντος η μη επαρκούντος ο νομίατρος η ο έχων ενδεικτικόν σχολιάτρου η υγειονομικόν πτυχίον ιατρός, και τούτων ελλειπόντων, ο καθηγητής των φυσικών.

δ') Εν τοις παντός είδους διδασκαλείοις της δημοτικής εκπαιδεύσεως και ταις ιερατικαίς σχολαίς, ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων καί, τούτου ελλείποντος η μη επαρκούντος, ο σχολίατρος η ο διατελέσας υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων η ο νομίατρος η ο έχων, ενδεικτικόν σχολιάτρου η υγειονομικον πτυχίον ιατρός, επί τω κατωτέρω εν άρθρω 3 οριζομένω επιδόματι.

ε') Εν τω διδασκαλείω της μέσης εκπαιδεύσεως, και εν τη ανωτέρα εν γένει εκπαιδεύσει τα υγειονολογικά και παιδολογικά μαθήματα διδάσκονται υπό των οριζομένων υπό του νόμου, άλλως υπό του προϊστάμένού της κεντρικής υπηρεσίας της σχολικής υγιεινής, η του νομίμου αντικαταστάτου του η του διατελέσαντος τοιούτου.

2. Τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται να συμμορφωθώσιν προς τον παρόντα νόμον και να προσλαμβάνωσι διά την διδασκαλίαν της υγιεινής των δύο ανωτέρων γυμνασιακών τάξεων ίατρόν έχοντα ενδεικτικόν σχολιάτρου η ύγειόνομικόν πτυχίον.

3. Εν ελλείψει υγειονομικού επιθεωρητού των σχολείων η σχολιάτρου, ως καθηγητής της υγιεινής διορίζεται πτυχιούχος της ιατρικής, από πενταετίας ασκών το επάγγελμα του ιατρού, κατά προτίμησιν ο έχων ενδεικτικόν σχολιάτρου η πτυχίον υγειονομικού ιατρού, μετά γνωμοδότησιν του οικείου γενικού επιθεωρητού των σχολείων και μετά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εφ' όσον δε στερείται ενδεικτικού σχολιάτρου η πτυχίου υγειονομικού ιατρού, διορίζεται δοκιμαστικώς επί εν έτος, δυνάμενος να μονιμοποιηθή" μόνον εάν εν τω μεταξύ χρόνω απέκτησε το ειδικόν πτυχίον. :

4. Άπαν το προς διδασκαλίαν της υγιεινής εις τα σχολεία απαιτούμενον προσωπικόν, διορίζεται, προάγεται, τιμωρείται και απολύεται κατόπιν προτάσεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, παρισταμένου κατά τας σχετικάς συνεδριάσεις αυτού του προϊσταμένου του τμήματος της σχολικής υγιεινής, η του νομίμου αναπληρωτού του, μετά συμβουλευτικής ψήφου.

Άρθρον 3. 1. Ο καθηγητής της Υγιεινής και Νοσηλευτικής εν τοις διδασκαλείοις η ταις ιερατικαίς σχολαίς ιατρός έχει βαθμόν και αττοδοχας δευτεροβαθμίου καθηγητού, εξομοιούμενος ως προς τον χρόνον προαγωγής προς τους λοιπούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Μ. Εκπαιδεύσεως του μέχρι τούδε χρόνου εν τη σχολιατρική υπηρεσία υπολογιζόμενου διά την προαγωγήν αυτού. Ούτος υποχρεούται' να διδάσκη εις διδασκαλεία, ιερατικάς σχολάς  και γυμνάσια μέχρι 8 ωρών καθ' εβδομάδα εκτός της λοιπής σχολιατρικής υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούται να εκτελή άπασαν την σχολιατρικήν υπηρεσίαν του διδασκαλείου η της ιερατ.ικής σχολής και συγχρόνως να επισκέπτηται και τους απόρους μαθητάς του διδασκαλείου η της ιερατικής σχολής νοσούντας.

Σελ. 664
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/665.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων μετά συμπλήρωσιν πενταετούς εν εκάστω βαθμώ ευδοκίμου υπηρεσίας προάγεται εις ανώτερον βαθμόν μέχρι καυτού βαθμού τμηματάρχου α' τάξεως. Ο μέχρι τούδε χρόνος εν τη σχολιατρική υπηρεσία συνυπολογίζεται διά την προαγωγήν· αυτών.

3. Ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων διδάσκει το μάθημα της Υγιεινής και Νοσηλευτικής εν τοις διδασκαλείοις άνευ ιδιαιτέρου επιδόματος.:

Επίσης οι διδάσκοντες την υγιεινήν εν τοις δημοσίοις σχολείόις της μέσης εκπαιδεύσεως, εάν είναι διαβαθμισμένοι δημόσιοι υγειονομικοί υπάλληλοι, υποχρεούνται να διδάσκωσιν άνευ προσθέτου αμοιβής μέχρις 6 ωρών καθ' εβδομάδα.

4. Οι διδάσκοντες· την υγιεινήν ιατροί εν σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως, δημοτικοί η κοινοτικοί σχολίατροι η οι προβλεπόμενοι εν άρθρω 2 ως έχοντες ειδικήν μόρφωσιν ιατροί, λαμβάνουσιν ως αποζημίωσιν μηνιαίοι επίδομα δραχμών 250 (διακοσίων πεντήκοντα) δι' εκάστην καθ' εβδομάδα ώραν διδασκαλίας και εκτελούσιν άμα την σχολιατρικήν υπηρεσίαν εν τοις σχολείοις της έδρας των.

5. Εν τοις ανεγνωρισμένοις διδασκαλείοις η ιερατικαίς σχολαίς, όπως τα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κττ. οι διδάσκοντες το μάθημα της Υγιεινής και Νοσηλευτικής έχουσι τα αυτά ως άνω προσόντα, διορίζονται δε υπό του Υπουργείου της Παιδείας προτάσει της διοικήσεως αυτών και αμείβονται υπ' αυτών. ."Αν εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος αι διοικήσεις των σχολείων τούτων δεν υποβάλωσι τας σχετικάς προτάσεις, η αν αι υποβληθείσαι προτάσεις αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Υπουργείον της Παιδείας διορίζει απ' ευθείας τον αρμόδιον υγειονομικόν έπιθεωρητήν των σχολείων η σχολίατρον, συμφώνως προς τα ως άνω εδάφια του παρόντος άρθρου προς διδασκαλίαν της Υγιεινής επί επιμισθίω δρ, 250 δι' εκάστην:καθ' εβδομάδα ώραν διδασκαλίας,

Διδακτικά βιβλία. Σνλλογαί. Όργανα και εργαστήρια διά την εποπτικήν διδασκαλίαν της Υγιεινής.

Άρθρον 4. 1. Εις τα δημοτικά σχολεία διά την διδασκαλίαν της υγιεινής χρησιμοποιείται κατάλληλον βιβλίον ως βοήθημα, χρησιμεύον εις τους μεγαλειτέρους μαθητάς προς εμπέδωσιν της διδασκόμενης ύλης, εις δε την μέσην εκπαίδευσιν και τα διδασκαλεία χρησιμευουσι τα κατά τας κειμένας διατάξεις εγκρινόμενα ειδικά διδακτικά βιβλία.

2. Διά την πρακτικήν δε και εποπτικήν διδασκαλίαν της Υγιεινής χρησιμοποιούνται ειδικαί συλλογαί οργάνων, πινάκων, εντύπων και κινηματογραφικών ταινιών, καταρτιζόμεναι τη επιμελεία του καθηγητού της Υγιεινής.

3. Προς διαφύλαξιν των συλλογών τούτων και άσκησιν των μαθητών περί την πρακτικήν και νοσηλευτικήν υγιεινήν διατίθεται εν των δωματίων του διδασκαλείου.

Σελ. 665
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/666.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4. Αι απαιτούμεναι δαπάναι προς αγοράν των υγιεινολογικών τούτων οργάνων, συσκευών, επίπλων, πινάκων κλπ. καταβάλλονται εκ των α') σχολικών ταμείων, β') εκπαιδευτικών τελών μέχρι ποσού ετησίως εκατόν χιλιάδων, γ') ειδικής πιστώσεως του τμήματος της Σχολίκής Υγιεινής αναγραφομένης εκάστοτε εις τον Προϋπολογισμόν του Κράτους και μη δυναμένης να υπερβή τας δραχ. 100.000 ετησίως, και δ') ειδικών εορτών και αγορών οργανουμένων προς τούτο υπό των μαθητών.

Άρθρον 5. Ο αριθμός των ωρών της διδασκαλίας της Υγιεινής εις έκαστον σχολείον, το ποσόν και ποιον της διδακτέας δλης, και εν γένει πάσα λεπτομέρεια του παρόντος ορισθήσονται διά Π. Διαταγμάτων, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Εις τα πολυτάξια διδασκαλεία και τας ιερατικάς σχολάς διδάσκονται τα υγειονολογικά μαθήματα εις δύο τουλάχιστον τάξεις επί δύο ώρας καθ' εβδομάδα εις εκάστην, εις δε τα γυμνάσια και ισόβαθμα σχολεία μίαν ώραν τουλάχιστον καθ' εβδομάδα εις μίαν τάξιν.

Άρθρον 6. Οι νυν εν υπηρεσία διατελούντες κρατικοί σχολίατροι, αναλαμβάνοντες την διδασκαλίαν της υγιεινής εν τοις διδασκαλείοις και ταις ιερατικαίς σχολαίς διορίζονται καθηγηταί της υγιεινής και νοσηλευτικής, διαβαθμιζόμενοι ως δευτεροβάθμιοι καθηγηταί διά πράξεως του Υπουργού της Παιδείας, προαγόμενοι κατά τας διατάξεις του έδ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και έκτελούντες τα υπό του παρόντος νόμου εν τω αυτώ ως άνω άρθρω 3 οριζόμενα διά τους καθηγητάς της υγιεινής καθήκοντα.

Εις τον επί της Παιδείας κλπ. Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Νομ. Διατάγματος.

Καταργείται, πάσα διάταξις αντικείμενη προς το παρόν, ου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όπερ υποβληθήσεται προς κύρωσιν εις την Βουλήν.

Εν Αθήναις τη 22 Μαρτίου 1929.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

τα Μέλη

Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Κ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ, Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ, Γ. ΜΑΡΗΣ, Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, Α. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ, Θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ, Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΜΑΝΕΤΑΣ, Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Σελ. 666
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/667.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Αριθ. Πρωτ. 9144(1924).

Προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των Σχολείων και σχολικούς υγειονομικούς επιθεωρητάς

Ως γνωστόν από 1 Μαρτίου γενήσεται η συστηματική διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής εις την 4ην τάξιν των γυμνασίων. Αποδίδοντες μεγίστην σημασίαν εις την διά του σχολείου εκλαΐκευσιν των αρχών της υγιεινής και συμπληρούντες την σχετικήν υπ' αριθ. 61179 π.έ. εγκύκλιον ημών, παρακαλούμεν υμάς όπως έπιστήσητε εις την μεθοδικήν διδασκαλίαν της υγιεινής εις τα γυμνάσια, ακολουοούντες τας εξής όδηγίας.

α') Η διδασκαλία της υγιεινής γενήσεται εις την 4ην γυμνασιακήν τάξιν από 1 Μαρτίου επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα.

β') Την διδασκαλίαν ταύτην θα ενεργήση κατά προτίμησιν ο οικείος υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων η σχολίατρος, λαμβάνων επιμίσθιον δραχ. 25 δι' εκάστην καθ' εβδομάδα ώραν διδασκαλίας (Νόμος 2467).

Όπου ελλείπει τοιούτος δύναται ν' ανατεθή το μάθημα της υγιεινής εις άλλον ιατρόν, καταβαλλομένης προσπάθειας ίνα ούτος έχη υγειονολογικήν μόρφωσιν.

γ') Η όλη ολη του μαθήματος της υγιεινής καλόν είναι να συμπτυχθή εις δώδεκα περίπου μαθήματα, διδασκόμενα συνοπτικώς και ευλήπτως, και εφ' όσον είναι δυνατόν συνοδευόμενα υπό επιδείξεων πρακτικών, εφαρμογών και των τοιούτων. Εάν επαρκέση χρόνος μεγάλην συμβολήν θα παράσχουν εις την εμπέδωσιν και εκλαΐκευσιν των θεωρητικών περί υγιεινής γνώσεων τα προσεχώς αναχωρούντα εντεύθεν προς περιοδείαν ανά την Ελλάδα ειδικά συνεργεία προβολών κινηματογραφικών ταινιών της επιτροπής εκλαϊκεύσεως της υγιεινής, επίσης και τα διάφορα έντυπα υγειονολογικά φυλλάδια τα κατά σύστασιν ημών αποστελλόμενα υμίν υπό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

δ') Το διάγραμμα της διατάξεως και κατανομής της όλης διδασκαλίας της υγιεινής εις τα γυμνάσια έχει ως εξής·

1) Σωματολογία.- Σύντομος επανάληψις των δεδιδαγμένων υπό του καθηγητού των φυσικών εν τη πρώτη τάξει κατά το μάθημα της ζωολογίας.

2) Γενική Υγιεινή.- Λοιμώδη νοσήματα (μικρόβια και αιτιολογία των λοιμωδών νόσων, τρόπος μεταδόσεως, προφύλαξις), περί αέρος, ύδατος, εδάφους, διατροφής του ανθρώπου, ενδυμασίας και κατοικίας αυτού.

Αναδημοσιεύεται από το περ. Εργασία, τ. 2(1924-1925), σ. 282.

Σελ. 667
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/668.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3)Υγιεινή των ηλικιών και των επιτηδευμάτων (εις τα γυμνάσια θηλέων θέλει διδαχθή εκτενέστερον η υγιεινή της πρώτης παιδικής ηλικίας και εν γένει αι αρχαί της παιδοκομίας).

4) Αρχαί νοσηλευτικής

5) Πρόχειροι βοήθειαι.

ε') Κατάλληλα βοηθήματα, χρήσιμα διά τον καθηγητήν της Υγιεινής διά την προπαρασκευήν του μαθήματος κρίνομεν τα εξής 1) Υγιεινή υπό Κ, Σάββα, καθηγητού ιού· Πανεπιστημίου, 2) Στοιχεία Παιδολογίας, τόμος α΄ (σωματολογία και γενική υγιεινή) υπό Εμμ. Λαμπαδαρίου, 3) Η Βρεφική Ηλικία υπό Γ, Μακκά, 4) Η Νηπιακή Ηλικία υπό Κ. Χαριτάκη, και 5) τα Μαθήματα Σχολικής Υγιεινής υπό Εμμ. Λαμπαδαρίου.

στ') Κατάλληλα βιβλία διά τους μαθητάς εγκεκριμένα υπό του Εκπαιδ, Συμβουλίου διά την χρήσιν ταύτην είναι τα εξής: 1) Υγιεινή και νοσηλεία υπό Άννης Κατσίγρα, 2} Υγιεινή κλπ. υπό Ν. Χριστοπούλου και 3) Σωματολογία και Υγιεινή υπό Α. Μέγα.

Εν Αθήναις τη 29η Φεβρουαρίου 1924

Ο Υπουργός

Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

[2]

Περί προγράμματος διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία τον Κράτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 4152 περί κυρώσεως του από 22 Μαρτίου έ.έ. Νομοθ. Διατάγματος περί διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κρατους, την υπ' αριθ. 42 της 12 Ιουλίου ε.έ. πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, και την υπ' αριθ. 174 της 31 Ιουλίου ε.έ. πράξιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίζομεν :

Άρθρον 1.

Από του σχολικού έτους 1929-1930 ενεργείται συστηματική διδασκαλία των υγειονολογικών και παιδολογικών μαθημάτων κατά τον εν τοίς κατωτέρω περιγραφόμενον τρόπον εις άπαντα τα σχολεία του Κράτους.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 321, τχ Α'/30 Αυγούστου 1929.

Σελ. 668
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/669.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Άρθρον 2.

Εις τα νηπιαγωγεία και τας κατωτέρας τάξεις του δημοτικού σχολείου (α', β', και γ') η υγιεινή καθοδήγησις και άσκησις των μαθητών υπό των νηπιαγωγών και διδασκάλων τελείται ως ακολούθως.

1. Νηπιαγωγεία και α', β' και γ' τάξις τον δημοτ. σχολείου.

Η νηπιαγωγός και o διδάσκαλος. πρέπει να εθίζουν καθημερινώς τα παιδία εις την καθαριότητα καί εις την εκτέλεσιν άλλων υγιεινών πράξεων, (π.χ. πλύσιμον χεριών, κόψιμο μαλλιών. Ονύχων, φτύσιμο εις το μαντήλι και την πτυελίστραν κλπ,). Ο εθισμός αυτός θα γίνεται:

α') δι' επικαίρων συντόμων προφορικών οδηγιών εις κάθε παρουσιαζομένην ευκαιρίαν,

β') διά καθημερινής προ πάσης άλλης εργασίας επιθεωρήσεως της καθαριότητος των παιδιών υπό του διδάσκοντος και καθοδηγήσεως αυτών προς συμπλήρωσιν εν τω σχολείω των τυχόν ελλείψεων αυτών, και

γ') δι' αναθέσεως εις τα μεγαλύτερα και ικανώτερα παιδία της φροντίδος προς τήρησιν της καθαριότητος των άλλων συμμαθητών των, ως και των άλλων υγιεινών πράξεων.

Εις την εργασίαν ταύτην βοηθείται ο διδάσκαλος υπό της σχολικής νοσοκόμου, εφ' όσον υπάρχει τοιαύτη.

Ως βοηθήματα χρησιμεύουν κατάλληλοι πίνακες και ευθυμογραφικαί εικόνες, προς δε σύντομον εικονογραφημένον βιβλίον προς καθοδήγησιν του διδάσκοντος.

Άρθρον 3.

2. Ανώτεραι τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Εις τας τάξεις ταύτας εκτός της ως άνω καθοδηγήσεως των μαθητών εις την απόκτησιν υγιεινών συνηθειών και εφαρμογήν αυτών εις τον καθημερινόν βίον, παρεμβάλλονται κατά την διδασκαλίαν ιδίως της Φυσικής Ιστορίας και των άλλων μαθημάτων υπό του διδασκάλου ειδικαί γνώσεις, εκ της Υγιεινής.

Ούτω π.χ. εις το κεφάλαιον το περιλαμβάνον τα "γνωστότερα των εν Ελλάδι φυτών και ζώων" της Φυσικής Ιστορίας, γίνεται απλή και σύντομος περιγραφή των μικροβίων,: ως αιτίων των λοιμωδών νοσημάτων. Κατά την περιγραφήν της μύγας, του κώνωπος, του ψύλλου, της φθείρας κλπ., εξηγείται ο διά των εντόμων συνηθέστατος τρόπος μεταδόσεως των λοιμωδών νοσημάτων (τύφου, ελονοσίας, πανώλους κλπ.) και δίδονται οδηγίαι καταπολεμήσεως αυτών και προφυλάξεως από των λοιμωδών νόσων.

Σελ. 669
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/670.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις το "βασίλειον των ζώων" παρεμβάλλεται η διδασκαλία της σωματολογίας του ανθρώπου.

Επίσης κατά το μάθημα της Φυσικής Πειραματικής και Χημείας, προστίθεται η διδασκαλία της Υγιεινής των βιοτικών αναγκών του ανθρώπου (αήρ, ύδωρ, τροφαί, ενδυμασίαι κλπ,).

Ως βοηθητικά στοιχεία χρησιμεύουν πίνακες, εικόνες Αατάλληλοι, επιδείξεις, ει δυνατόν προβολαί φωτεινών και κινηματογραφικών εικόνων, επισκέψεις ύγιειονολογικών και παρεμφερών ιδρυμάτων, πρακτικαί εφαρμογαί των υγειονολογικών και παρεμφερών ιδυμάτων, πρακτικαί εφαρμογαί των υγειονολογικών κανόνων (παιγνίδια υγείας, μαθητ. συνεργεία υγείας, άνθελονοσιακού αγώνος κλ.π.).

Κατάλληλον βιβλίον υγιεινής δύναται να χρησιμεύση ως βοήθημα του διδασκάλου.

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Άρθρον 4.

1. Ελληνικά, αστικά σχολεία και Ισόβαθμα σχολεία.

α') Εις μεν την α' και β' τάξιν των σχολείων τούτων η Υγιεινή διδάσκεται όπως και εις τας ανωτέρας τάξεις των δημοτικών σχολείων, ουχί δηλ, ως ίδιον μάθημα (βλ. αρθρ. 3).

β') Εις την γ' τάξιν των σχολείων τούτων γίνεται ιδιαιτέρα διδασκαλία της Υγιεινής επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα υπό του καθηγητού των φυλακών και εν ελλείψει τοιούτου υπό του καθηγητού των Ελληνικών κατά το ακόλουθον πρόγραμμα.

Σωματολογία του ανθρώπου (ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή των διαφόρων οργάνων).

Γενική υγιεινή (λοιμώδη νοσήματα, περί αέρος, ύδατος, εδάφους, διατροφής, ενδυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου). Υγιεινή των διαφόρων ηλικιών και επαγγελμάτων. Εις τα αστικά σχολεία προστίθενται και στοιχεία Παιδοκομίας

Νοσηλευτική.

Πρόχειροι βοήθειαι.

Το μάθημα της Υγιεινής διδάσκεται επί τη βάσει ειδικού διδακτικού βιβλίου συντασομένου κατά το ανωτέρω πρόγραμμα και επί τη βάσει εκδοθησομένης προκηρύξεως.

Άρθρον 5.

2. Γυμνάσια, Πρακτικά Λύκεια και Ισόβαθμα σχολεία.

Εις τας κατωτέρας τάξεις των παντός είδους γυμνασίων, πρακτικών λυκείων

Σελ. 670
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/671.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και ισοβάθμων τούτοις σχολείων την Υγιεινήν διδάσκει ο καθηγητής των Φυσικών επί 1 ώραν καθ' εβδομάδα.

Εις τας δύο ανωτέρας τάξει,ς των εν λόγω σχολείων την Υγιεινήν διδάσκει ο σχολίατρος, ωσαύτως επί 1 ώραν καθ' εβδομάδα.

Το διάγραμμα της διδασκαλίας ταύτης του σχολιάτρου έχει ως εξής:

Σωματολογία (σύντομος επανάληψις των δεδιδαγμένων).

Γενική Υγιεινή (λοιμώδη νοσήματα, περί αέρος, ύδατος, εδάφους, διατροφής, ενδυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου).

Υγιεινή των ηλικιών και τινά περί υγιεινής επιτηδευμάτων.

Εις τα γυμνάσια θηλέων και τα ισόβαθμα σχολεία διδάσκεται· εκτενέστερον η Υγιεινή της πρώτης παιδικής ηλικίας, στοιχεία Παιδοκομίας,

Στοιχεία νοσηλευτικής. Πρόχειροι βοήθειαι,

Διά την διδασκαλίαν του μαθήματος της Υγιεινής εις τα γυμνάσια, πρακτικά λύκεια και ισόβαθμα σχολεία χρησιμοποιούνται υπό των μαθημάτων τα κατά τας κειμένας διατάξεις εγκρινόμενα ειδικά διδακτικά βιβλία.

Άρθρον 6,

Διδασκαλεία

Ο εκ του διδασκαλείου αποφοίτων διδάσκαλος οφείλει να κατέχη αρτίως την Υγιεινήν, ίνα μετ' επιστήμης διδάξη τας πολύτιμους γνώσεις ταύτας εις τους μαθητάς του και είναι ικανός να μεταδώση τας αρχάς της Υγιεινής και εις την κοινωνίαν ένθα .υπηρετεί, υποβοηθών ούτω το εις προστασίαν και προαγωγήν της υγείας των κατοίκων έργον των ιατρών,

Όθεν, ίνα επιτευχθή η εν τοις διδασκαλείοις συστηματική υγιεινολογική μόρφωσις του διδασκάλου, εις μεν τας κατωτέρας τάξεις των διδασκάλων γίνεται ό,τι και εις τας αντιστοίχους τάξεις των Γυμνασίων, εις δε τας δύο ανωτέρας τάξεις των πολυταξίων διδασκαλείων ο ειδικός καθηγητής του μαθήματος τούτου, ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων η ο σχολικός ιατρός, διδάσκει το μάθημα της Υγιεινής ως έπεται:

α') Σωματολογία (Ανατομική, φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος, και υγιεινή επιμέλεια αυτού, π,χ, αναπνευστικόν σύστημα, κατασκευή και λειτουργία αυτού, μηχανισμός της αναπνοής, υγιεινή της αναπνοής κλ.π.).

β') Γενική Υγιεινή. Αιτιολογία, τρόπος μεταδόσεως, διάγνωσις και προφύλαξις από των λοιμωδών νόσων, περί εμβολιασμού. Περί απολυμάνσεως; Περί του αέρος, ύδατος και εδάφους. Περί της διατροφής, ενδυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου.

γ') Σχολική Υγιεινή. 1) Υγιεινή των διδακτηρίων. Περί του σχολικού γηπέδου και κτιρίου εν γένει, των σχολικών αιθουσών και επίπλων και των οργάνων της διδασκαλίας. Αυλή, ύδρευσις και αποχωρητήρια του σχολείου, σχολικά

Σελ. 671
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/672.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

λουτρά και νιπτήρες, 2) Υγιεινή του μαθητού, Σωματική και διανοητική ανάπτυξις του μαθητού (σωματομετρία), Πορεία της αναπτύξεως. Ατομική Υγιεινή του μαθητού. (Καθαριότης, υγιεινή της ενδυμασίας, της διατροφής και της σωματικής αγωγής του μαθητού). Χειροτεχνία. Υγιεινή της διδασκαλίας (κόπωσις και υπερκόπωσις. Μέσα προς αποφυγήν της διανοητικής υπερκοπώσεως. Προγράμματα μαθημάτων). Ανώμαλοι μαθηταί, άρρωστοι μαθηταί (σχολικά νοσήματα, μεταδοτικά και μη). Υγιεινή του διδασκάλου, 4) Διδασκαλία της Υγιεινής εις το σχολείον,και μέθοδοι εκλαϊκεύσεως εν γένει των αρχών αυτής διά του σχολείου. 5) Σχολικά Ιδρύματα Κοινωνικής Υγιεινής και Προνοίας; (υπαίθρια σχολεία κλπ, παιδικαί έξοχαί, μαθητικά ιατρεία κλπ,),

6. Υγειονομική υπηρεσία των σχολείων και η ισχύουσα παρ' ημίν νομοθεσία της Σχολικής Υγιεινής.

δ') Νοσηλευτική, Περί των λοιμωδών εν γένει νόσων, περιποίησις πασχόντων εξ ιλαράς, οστρακιάς, ευλογίας, τύφου, μηνιγγίτιδος, φυματιώσεως κλπ. Πρόχειροι βοήθειαι. Πρόχειρον φαρμακείον μετά πρακτικών ασκήσεων εφαρμογής.

ε') Παιδοκομία και αρχαί ευγονίας (κληρονομικότης, ευγενεστικαί φροντίδες κλπ,). Τα πέντε ταύτα μέρη της διδακτέας ύλης διδάσκονται, επί δύο ώρας καθ' εβδομάδα εις δύο τάξεις εις τα πολυτάξια διδασκαλεία αμφοτέρων των φύλων και συνοπτικώτερον εις εν έτος εις τα μονοτάξια.

Όταν ο όλος κύκλος της συστηματικής διδασκαλίας της Υγιεινής είναι διετής η ύλη χωρίζεται εις δύο και το μεν πρώτον μέρος της ύλης διδάσκεται το πρώτον έτος, το δε δεύτερον, το δεύτερον έτος, ήτοι εις την τελευταίαν τάξιν.

Το πρώτον μέρος της ύλης αποτελεί η Σωματολογία και η Γενική Υγιεινή, το δε δεύτερον μέρος η Σχολική Υγιεινή, η Νοσηλευτική και η Παιδοκομία.

Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται υπό πρακτικών ασκήσεων και εφαρμογών εκτελουμένων υπ' αυτών των ιδίων μαθητών μετ' επισκέψεων σχετικών ιδρυμάτων και οργανώσεων.

Εις τα διδασκαλεία των θηλέων και των νηπιαγωγών γίνεται ευρύτερα ανάπτυξις του νοσηλευτικού και παιδοκομικού μέρους, συντεμνομένων καταλλήλως των λοιπών μερών.

Εν τοις διδασκαλείοις της τεχνικής εκπαιδεύσεως, το μεν πρώτον έτος της φοιτήσεως διδάσκεται ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η Σωματολογία του ανθρώπου και η Γενική υγιεινή.

Κατά δε το β' έτος επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, γίνεται ανακεφαλαίωσις των διδαχθέντων το A' έτος και ιδιαιτέρα διδασκαλία των κατά την υγιεινήν των εργαστηρίων και των εργατικών κατοικιών (περί του αερισμού, φωτισμού, θερμάνσεως και υγιεινής λειτουργίας αυτών), ως: και περί της επαγγελματικής Υγιεινής.

Σελ. 672
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/673.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Άρθρον 7.

Εις ταύτας η διδασκαλία των υγειονολογικών μαθημάτων εκτελείται καθ' ον τρόπον και εις τα πολυτάξια Διδασκαλεία,

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρον 8.

Αι διατάξεις του παρόντος Π. Διατάγματος εφαρμόζονται και δι' άπαντα τα ανεγνωρισμένα (δημοσυντήρητα, ιδιοσυντήρητα κλπ.) σχολεία, ως επίσης και τα ιδιωτικά.

Σημ, Η διδασκαλία της σωματολογίας (ανατομικής και φυσιολογίας) εις τας διαφόρους τάξεις γίνεται υπό την έννοιαν ώστε αύτη να είνε εξυπηρετική του μαθήματος της υγιεινής, εις ο και αναφέρεται.

Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Ύδρα τη 20 Αυγούστου 1929.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

43

Σελ. 673
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/674.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 674
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/675.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Σελ. 675
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/676.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 676
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/677.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΙΔΡΥΣΗ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Περί ιδρύσεως Λυκείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836, τα άρθρα 1 και 7 του Β. διατάγματος της 26 Φεβρουαρίου 1843 περί οικοδομής Λυκείου του Ι.Α. Βαρβάκη, [1] προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α',

Περί ιδρύσεως του Λυκείου.

Άρθρον 1ον, Ιδρύεται εν Αθήναις Λύκειον, ου σκοπός εστίν η ανάπτυξις και η μόρφωσις της διανοίας των εις αυτό φοιτώντων μαθητών, η ηθική αγωγή, και ειδικώς η προπαίδευσις προς αυτάρκη σπουδήν των Θετικών επιστημών.

Το Λύκειον συντηρείται εκ των τόκων του Βαρβακείου κληροδοτήματος και εφ' όσον μη εξαρκώσιν, εκ των τόκων των γενικών κληροδοτημάτων.

Άρθρον 2ον, Το Λύκειον αποτελείται εξ επτά τάξεων και είνε ομοταγές τοις γυμνασίοις. Αι μεν τρεις κατώτεραι τάξεις αυτού αντιστοιχούσι προς τας τάξεις του ελληνικού σχολείου, αι δε τέσσαρες ανώτεραι προς τας τάξεις του γυμνασίου. Το ενδεικτικόν του προβιβασμού από της τρίτης τάξεως του Λυκείου εις την τετάρτην παρέχει πάντα τα δικαιώματα όσα και το απολυτήριον ελληνικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένου και του της εγγραφής εις την α' τάξιν γυμνασίου μετ' εισιτήριον εξέτασιν' το δε απολυτήριον του Λυκείου παρέχει όσα και το του γυμνασίου δικαιώματα πλην του της εγγραφής εις το φιλολογικον τμήμα της φιλοσοφικής σχολής, εις την νομικήν και εις την Θεολογικήν σχολήν του Πανεπιστημίου.

Το ενδεικτικόν προβιβασμού από τάξεως εις τάξιν του Λυκείου ισοδυναμεί

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 277/7 Οκτωβρίου 1886.

Σελ. 677
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/678.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τω του προβιβασμού εις αντίστοιχον τάξιν του γυμνασίου, Όπως εγγραφή όμως μαθητής Λυκείου εις τάξιν γυμνασίου αντιστοιχούσαν προς εκείνην του Λυκείου, εις ην δικαιούται να εγγραφή, απαιτείται να υποστή ευδοκίμως εξέτασιν εν τοις Ελληνικοίς και τοις Λατινικοίς τοις διδασκομένοις εν ταις κατωτέραις τάξεσιν.

Άρθρον 3ον. Το Λύκειον διευθύνεται υπό διευθυντού, ου ο μισθός ορίζεται εις δραχμάς 500 κατά μήνα.

Διευθυντής διορίζεται ο έχων πτυχίον διδάκτορος της φιλοσοφίας εν τω φυσικώ η τω μαθηματικώ τμήματι η πτυχίον ειδικής σχολής της αλλοδαπής κλάδου τινός των φυσικών η των μαθηματικών επιστημών και διδάξας ανώτερα μαθηματικά η φυσικάς επιστήμας ως καθηγητής εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω η επί τριετίαν εν τη στρατιωτική η τη ναυτική σχολή,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περί διδασκαλίας εν τω Λυκείω

Άρθρον 4. Τα εν τω Λυκείω διδασκόμενα μαθήματα εισίν επιστημονικά και τεχνικά' τούτων επιστημονικά μεν είνε τα επόμενα·. Ελληνική γλώσσα (διδασκομένη επί ώρας 64 καθ' εβδομάδα εν πάσαις ταις τάξεσι), γαλλική, γερμανική και αγγλική γλώσσα (ανά 43 ώρας καθ' εβδομάδα), Θρησκευτικά (επί ώρας 6), ιστορία (επί ώρας 17), γεωγραφία (επί ώρας 10), στοιχειώδη μαθηματικά κατ' έκτασιν (επί ώρας 43), φυσική ιστορία (επί ώρας 8), φυσική (επί ώρας 6), χημεία και ορυκτολογία (επί ώρας 5)' τεχνικά δε: καλλιγραφία (επί ώρας 5), Ιχνογραφία (επί ώρας 16), γυμναστική και στρατιωτικαί ασκήσεις (επί ώρας 14). Πάντα τα μαθήματα ταύτα εισίν υποχρεωτικά^ πλην των ξένων γλωσσών, ων μίαν μόνον κατ' ιδίαν εκλογήν υποχρεούται να διδαχθή έκαστος μαθητής.

Άρθρον 5. Εν τη βαθμολόγια η των μαθημάτων προς άλληλα αξία χαρακτηρίζεται α') των μεν ελληνικών και μαθηματικών διά του 6, β') της φυσικής, της χημείας και ορυκτολογίας και των "ξένων γλωσσών διά του 5, και γ') των λοιπών μαθημάτων διά του 4.

Άρθρον 6. Τα επιστημονικά μαθήματα, πλην των ξένων γλωσσών  διδάσκονται εν μεν ταις τέσσαρσιν ανωτέραις τάξεσιν του Λυκείου υπό καθηγητών ειδικών εχόντων τα προσόντα να διορισθώσι καθηγηταί εν γυμνασίω εν δε ταις τρισί  κατωτέραις δύνανται να διδαχθώσιν υπό διδακτόρων της φιλοσοφίας, αν εις με μισθόν σχολάρχου, δύο δε έτεροι με μισθόν τριτοβαθμίου ελληνοδιδασκάλου. Αι ξέναι γλώσσαι διδάσκονται εν μεν ταις κατωτέραις τάξεσιν υπό καθηγητών εχόντων τα προσόντα να διδάξωσι ταύτας εν γυμνασίω, εν δε ταις ανωτέραις διδάσκονται η μεν γαλλική υπό γάλλου, η γερμανική υπό γερμανού και η αγγλική υπό άγγλου, εχόντων αποδεικτικά σπουδών εν ανωτέροις εκπαιδευτηρίοις

Σελ. 678
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/679.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της εαυτών πατρίδος. Η των θρησκευτικών διδασκαλία, δύναται, ν' .ανατεθή εις τελειοδίδακτον της θεολογικής σχολής. Τα δε τεχνικά μαθήματα διδάσκονται υπό Ιδίων διδασκάλων συμφώνως τοις κεκανονισμένοις περί διδασκαλίας αυτών εν τοις γυμνασίοις και τοις ελληνικοίς σχολείοις.

Άρθρον 7. Υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κανονίζονται ανά πάσαν τετραετίαν τα καθ' έκαστον της διδασκαλίας των μαθημάτων, η κατανομή τούτων εν ταις διαφόροις τάξεσι και ο χρόνος της διδασκαλίας αυτών. Ο δε σύλλογος των καθηγητών επί τη βάσει των διατεταγμένων συντάσσει προ της αρχής εκάστου εξαμήνου πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων, καθορίζον τας ώρας της καθ' ημέραν διδασκαλίας εκάστου μαθήματος και αναγράφον τα τε διδακτικά βιβλία και τα ονόματα των διδαξόντων. Δύναται δε ν' ανάθεση την διδασκαλίαν μαθημάτων εν ταις τρισί κατωτέραις τάξεσι και εις καθηγητάς έχοντας τα προσόντα να διδάσκωσιν εν ταις ανωτέραις.

- Το πρόγραμμα τούτο εφαρμόζεται, αφ' ου προηγουμένως εγκριθή υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.[2]

Άρθρον 8. Προς διδασκαλίαν ορίζονται εν μεν ταις τρισί κατωτέραις τάξεσιν ουχί πλείονες των τριάκοντα τριών ωρών καθ' εβδομάδα, εν δε ταις τέσσαρσιν ανωτέραις ουχί πλείονες των τριάκοντα πέντε.

Τα γραπτά γυμνάσματα των μαθητών διορθούνται υπό των οικείων καθηγητών κατ' οίκον και καθ' ώρας άλλας παρά τας τεταγμένας προς διδασκαλίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών.

Άρθρον 9. Όπως μαθητής εγγραφή εν τη α' τάξει του Λυκείου, οφείλει να προσαγάγη απολυτήριον δημοτικού σχολείου, και δι' ευδοκίμου εξετάσεως ν' αποδείξη ότι, κέκτηται, τας αναγκαίας προκαταρκτικάς γνώσεις των εν τοις δήμοτικοίς σχολείοις διδασκομένων μαθημάτων. Μαθητής εγγεγραμμένος εν τη α' τάξει ελληνικού σχολείου δύναται προ της ενάρξεως των μαθημάτων να μετεγγραφή' εν τη α' τάξει, του Λυκείου άνευ εξετάσεων.

Άρθρον 10. Όπως εγγραφή μαθητής εις μίαν των λοιπών τάξεων του Λυκείου Οφείλει να προσαγάγη ενδεικτικόν προβιβασμού εις την τάξιν εκείνην η εις την αντίστοιχον του ελληνικού σχολείου η του γυμνασίου' αλλ' εν τη τελευταία περιπτώσει οφείλει εξετασθείς εν τοις μαθηματικοίς, τοις μαθήμασι των φυσικών επιστημών, ταις ξέναις γλώσσαις και τη ιχνογραφία ν' απόδειξη ότι κέκτηται τας απαιτουμένας γνώσεις διά την τάξιν εις ην ζητεί να καταταχθή.

Άρθρον 11. Όπως μαθητής αποπερατώσας τας σπουδάς αυτού εν τω Λυκείω λάβη απολυτήριον γυμνασίου, οφείλει να υποστή εν γυμνασίω εξετάσεις εις την Ελληνικήν και την Λατινικήν γλώσσαν.

Σελ. 679
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/680.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 12. Πασαι αι λοιπαί διατάξεις των νόμων και των σχετικών διαταγμάτων περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις ισχύουσι και εν τω Λυκείω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Περί εφορείας και περί διοικήσεως τον Λυκείου.

Άρθρον 13. Την διδασκαλίαν εν τω Λυκείω, την ακριβή εφαρμογήν του προγράμματος, την διοίκησιν και την εσωτερικήν τάξιν του Λυκείου επιβλέπει εφορεία, ήτις μετά του διευθυντού μεριμνά και περί των αναγκών του διδακτηρίου.

Άρθρον 14. Η εφορεία αποτελείται εκ του διευθυντού της Πολυτεχνικής Σχολής, του της Στρατιωτικής των Ευελπίδων και του της Ναυτικής, του διευθυντού του παιδαγωγικού φροντιστηρίου της φιλοσοφικής σχολής και ενός καθηγητού της φιλοσοφικής σχολής διοριζομένου υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 15. Τα περί των καθηκόντων του γυμνασιάρχου και της εσωτερικής τάξεως εν τοις γυμνασίοις κεκανονισμένα διά του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 και των σχετικών Β. διαταγμάτων και κανονισμών ισχύουσι και εν τω Λυκείω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Προσωριναί διατάξεις.

Άρθρον 16. Αι εγγραφαί εις το Λύκειον άρχονται κατά το ενεστώς έτος μετά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος, η δε διδασκαλία των μαθημάτων από της 20 Οκτωβρίου. Κατά τα επόμενα έτη το σχολικόν έτος θα άρχηται, τη 3 Σεπτεμβρίου και θα λήγη τη 3 Ιουλίου, διαιρουμένης της περιόδου των μαθημάτων εις δύο εξάμηνα, το χειμερινόν και το θερινόν. Και εκείνο μεν αρχόμενον από της πρώτης ημέρας του σχολικού έτους λήγει την τελευταίαν ημέραν του Φεβρουαρίου, τούτο δε αρχόμενον από της 1 Μαρτίου λήγει τη 3 Ιουλίου.

Άρθρον 17. Κατά το αρξάμενον σχολικόν έτος θα διδαχθώσι μαθήματα εν εκείναις ταις τάξεσι του Λυκείου εις ας θα εγγραφή επαρκής αριθμός μαθητών ορισθήσονται δε αι τάξεις αύται δι' Ημετέρου διατάγματος μέχρι της 20 Οκτωβρίου.

Η έναρξις της διδασκαλίας της γερμανικής η της αγγλικής γλώσσης θα κανονισθή αποφάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, όταν επαρκής αριθμός μαθητών δήλωση ότι προκρίνει να διδαχθή την ετέραν τούτων αντί της γαλλικής.

Άρθρον 18. Από του προσεχούς σχολικού έτους (1887-1888) το Β'

Σελ. 680
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/681.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γυμνασιακόν τμήμα του Βαρβακείου Λυκείου και το προσηρτημένον τούτω Βαρβάκειον ελληνικόν σχολείον καταργούνται. Τα αρχεία τούτων κατατεθήσονται εν τω A' γυμνασιακώ τμήματι του Βαρβακείου Λυκείου, μετονομαζομένω Βαρβακείω γυμνασίω.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1886.

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ,

Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Π. ΜΑΝΕΤΑΣ. Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ. Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

[1]

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί οικοδομής Γυμνασίου (Λυκείου) τον Ι. Βαρβάκη

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβόντες γνώσιν των αφιερωτικών διατάξεων του αειμνήστου Ιωάννου Ανδρέου Βαρβάκη, των περιεχομένων εις την διαθήκην αυτού, γεγραμμένην εν Ταϊγανρόγω, την 22 Μαΐου 1824, εις το προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν αφιερωτικόν του γράμμα, γεγραμμένον εν Ναυπλία, τη 8 Νοεμβρίου 1824 και εις τον κωδίκελλον αυτού, εκδεδομένον εν Ζακύνθω, τη 10 Ιανουαρίου 1825.

Λαβόντες υπ' όψιν τα περί της χρήσεως των αφιερωμάτων του ρηθέντος Ι.A. Βαρβάκη προταθέντα εις την Ημετέραν Κυβέρνησιν παρά του μακαρίτου Ιωάννου Παντελεήμονος Βάζου, επιτρόπου του αειμνήστου αφιερωτού, και τα προτεινόμενα παρά των περιλειπομένων επιτρόπων αυτού, του τε κυρίου Παναγιώτου Τραυλού και του κυρίου Λουκά Σκαραμαγκά.

Επιθυμούντες να καταστήσωμεν τα ρηθέντα αφιερώματα όσον ταχύτερον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 1/25 Ιανουαρίου 1843.

Σελ. 681
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 662
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  η A' του αστικού σχολείου θηλέων (ανωτέρου η γυμνασιακού παρθεναγωγείου) και ζ', της A' του ελληνικού σχολείου η Ε' του δημοτικού σχολείου.

  Εν Αθήναις τη 14 Μαΐου 1927.

  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

  ΠΑΥΛΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

  Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

  Α. ΑΡΓΥΡΟΣ