Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 702-721 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/702.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των γεωμετρικών μεγεθών. Μέτρησις του ορθογωνίου. Μετασχηματισμός των ευθυγράμμων σχημάτων εις ορθογώνια και καταμέτρησις αυτών. Εφαρμογαί διάφοροι. 'Ισότητες μεταξύ επιφανειών τετραγώνων και ορθογωνίων, Αριθμητικαί εφαρμογαί αυτών. Περί λόγων και αναλογιών. Περί ομοιότητος. Αριθμητικαί εφαρμογαί. Περί των κανονικών πολυγώνων. Περί της μετρήσεως του κύκλου. Εύρεσις του αριθμού κατά προσέγγισιν. Μέτρησις των γωνιών. Εφαρμογαί αριθμητικαί. Περί των ορίων και της χρήσεως αυτών εις την μέτρησιν του κύκλου).

Εφαρμογή της άλγεβρας εις την γεωμετρίαν. Λύσις διαφόρων γεωμετρικών ζητημάτων διά της αλγέβρας και διερεύνησις αυτών. Ώραι 3,

Άλγεβρα. Μετά την επανάληψιν των εν τη Δ' τάξει διδαχθέντων αι εξισώσεις του A' βαθμού, τα περί συστημάτων εξισώσεων, τα περί ανισοτήτων, ασύμμετρων αριθμών, των νόμων των δυνάμεων των εχουσών κλασματικούς η αρνητικούς εκθέτας, ως και τα περί πολλαπλασιαμού η διαιρέσεως των ριζών, έτι δε τα περί προόδων και λογαρίθμων. Ώραι 3.

Φυσική Ιστορία. Φυτική και ζωολογική γεωγραφία· εκτενέστερον περί των χρησίμων εις τας τέχνας και το εμπόριον φυτών και ζώων. Ώραι 2.

Ιχνογραφία. Σχεδιογραφία κεφαλών κλ.π. εκ προτύπων, Αρχαί της προοπτικής. Γραμματική ιχνογραφία, Ώραι 3.

Γυμναστική. Ώραι 2.

ΤΑΞΙΣ ΣΤ'.

Ελληνικά, Θουκυδίδου το προοίμιον και των ιστορικών τα δυσκολώτερα, οία τα κατά την νόσον, τα κατά την Σικελίαν κπλ., προς δε δημηγορίαι εκ της A' συγγραφής. Πλάτωνος η απολογία, ο Κρίτων, ο Ευθύφρων, Δημοσθένους (κατά το β' εξάμηνον) οι Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί. Ομήρου Ιλιάς δις της εβδομάδος καθ' όλον το έτος. Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου. Ώραι 8.

Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων, κατ' οίκον παρασκευαζομένων. Ώραι 2.

Ιστορία. Εξακολούθησις της ιστορίας των νεωτέρων χρόνων μέχρι της Γαλλικής επαναστάσεως, συνδιδασκομένης της ιστορίας της τέχνης και του πολιτισμού από της αναγεννήσεως μέχρι τέλους της IH' εκατονταετηρίδος.

Ώραι 3.

Γαλλικά. Εξακολούθησις της γραμματικής γαλλιστί.

Ανάγνωσις Bosseut (Oraisons funèbres), L B. Rousseau (oeuvres lyriques) και μιας τραγωδίας του Racine (Athalie, Iphigenie) η του Corneille (Cinna, Polyeucte). Ώραι 4.

Γεωμετρία. Στερεομετρία. Ώραι 4.

Άλγεβρα. Περί απροσδιορίστου αναλύσεως του πρώτου βαθμού και το λοιπόν μέρος μέχρι τέλους. Ώραι 3.

Φυσική. Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων. Περί δυνάμεων και κινήσεων.

Σελ. 702
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/703.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περί βαρύτητος. Στατιστική των στερεών, υγρών και αερίων. Περί θερμότητος (εν η και περί μετεωρολογίας). Ώραι 3.

Χημεία και ορυκτολογία. Εκ της χημείας γενικον μέρος' χημικά φαινόμενα και νόμοι αυτών. Είδικόν μέρος' τα μεταλλοειδή και αι ενώσεις αυτών. Στοιχειομετρικαί ασκήσεις. Εκ της ορυκτολογίας: Χημικαί και φυσικοί ιδιότητες των ορυκτών. Αρχαί κρυσταλλογραφίας. Ιδιάζοντες χαρακτήρες των κυριωτάτων ορυκτών εν ταις χημικαίς ενώσεσι. Ώραι 3.

Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία κατά το υπόδειγμα εκμαγείων αρχαίων πλαστικών έργων. Γραμμική ιχνογραφία. Ώραι 2.

Οπλασκία. Ώραι 2.

ΤΑΞΙΣ Ζ'.

Ελληνικά. Ερμηνεία ενός των δραμάτων του Σοφοκλέους η Ευριπίδου και δημηγοριών του Θουκυδίδου εκ των μη ερμηνευομένων εν τη έκτη τάξει. Ανάγνωσις αδιδάκτων ραψωδιών της Ομήρου Ιλιάδος και Οδυσσείας και παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου. Ώραι 6.

Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων, παρασκευαζομένων υπό των μαθητών κατ' οίκον. Ώραι 2.

Γεωγραφία. Κοσμογραφία (Εισαγωγή. Περί της γής. Περί του ήλιου. Περί της κινήσεως της γης περί τον ήλιον. Περί της σελήνης. Περί των πλανητών. Περί των κομητών και των διαττόντων αστέρων. Περί των απλανών αστέρων ιδιαιτέρως. Περί ημερολογίου). Ώραι 2.

Ιστορία. Ιστορία της Ευρώπης από της Γαλλικής επαναστάσεως μέχρι των νεωτάτων χρόνων, διδασκομένης ευρύτερον της Ελληνικής επαναστάσεως. Ώραι 2.

Γαλλικά. Στιχουργική· ανάγνωσις λογογράφων και ποιητών, Boileau· Lafontaine (Fables)· Molière (Avare, Misanthrope)· Villemain (Cours de littérature du dixhuitième siècle)· Guizot histoire de la révolution d' Angleterre)· André Chenier V. Hugo (Odes; les orientales). Ώραι 4.

Αριθμητική. Επανάληψις της θεωρητικής αριθμητικής. Ώραι 3.

Γεωμετρία. Επανάληψις των κυριωτάτων μερών της γεωμετρίας. Καμπύλαι εν χρήσει· έλλειψις, υπερβολή, παραβολή, έλιξ. Ώραι 3.

Άλγεβρα. Μετά την επανάληψιν της αριθμητικής επανάληψις της αλγέβρας.

Περιγραφική γεωμετρία. Σκοπός. Μέθοδος των προβολών. Λύσεις γραφικαί. Προσδιορισμός των ιχνών της ευθείας. Στοιχειώδη προβλήματα των ευθειών γραμμών. Επίπεδα οριζόμενα υπό διαφόρους όρους. Προβολαί βοηθητικαί. Ευθείαι και επίπεδα κάθετα. Γωνίαι των ευθειών και των επιπέδων. Σημεία και γραμμαί προς κατασκευήν εκτός του χάρτου. Προβλήματα αναγόμενα εις τας τριέδρους γωνίας. Τρισορθογωνία τρίεδρος γωνία. Ώραι 2.

Σελ. 703
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/704.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Φυσική. Περί μαγνητισμού. Περί στατικού και δυναμικού ηλεκτρισμού. Ακουστική και οπτική μετά μαθηματικών εφαρμογών. Ώραι 3.,

Χημεία και ορυκτολογία. Χημεία· εξακολούθησις της ανοργάνου χημείας. Τα κυριώτατα των μετάλλων και αι ενώσεις αυτών. Στοιχειομετρικαί ασκήσεις. Εξακολούθησις της ορυκτολογίας. Ώραι 3.

Ιχνογραφία. Γραμμική ιχνογραφία. Ώρα 1.

Οπλασκία. Ώραι 2.

Συνοπτικός πίναξ του προγράμματος

Μαθήματα Ώραι καθ' εβδομάδα

____A' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ΄ Ζ΄

Ελληνικά ................................ 12 11 10 10 10 10 8

Θρησκευτικά.............................. 2 2 2 1 2- -

Γεωγραφία ............................... 2 2 2 2 2 - 2

Ιστορία ................................. 2 2 2 3 3 3 2

Γαλλική γλώσσα ........................... 4 4 4 5 5 4 4

Αριθμητική .............................. 3 3 4 5 - - 3

Γεωμετρία ................................ - - 1 2 3 4 3

Περιγραφική γεωμετρία ..................... - - - - - - 2

Άλγεβρα ................................ ----3 3 -

Φυσική ιστορία ........................... - 2 2 2 2 - -

Φυσική .................................. -- 2 - - 3 3

Χημεία και ορυκτολογία ..................... - - - - - 3 3

Καλλιγραφία .............................. 3 3 - - - - -

Ιχνογραφία .............................. 2 2 3 3 3 2 1

Γυμναστική και οπλασκία ................... 2 2 2 2 2 2 2

Άθροισμα ................... 32 33 34 35 35 34 33

Εν Αθήναις την 3 Οκτωβρίου 1890.

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Θ. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ

Σελ. 704
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/705.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1893

(Απόφαση 18292 / 12 Αυγούστου 1893)

Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλου Υπουργός Α. Ευταξίας

Αριθ. 18292.

Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του Β, διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων και το άρθρον 7 του B, διατάγματος της 6 Οκτωβρίου 1886 περί ιδρύσεως Λυκείου εν Αθήναις, ως μετερρυθμίσθη διά του από 6 Αύγουστου έ;έ. ετέρου Β. διατάγματος, διατάσσομεν τάδε

Το πρόγραμμα των εν τω Λυκείω διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από της χειμερινής εξαμηνίας του σχολικού έτους 1893-1894 ως έπεται'

ΤΑΞΙΣ Α'.

Ελληνικά. Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, κατά το πρόγραμμα της Α' τάξεως των Ελληνικών σχολείων. Γραμματικής διδασκαλία μέχρι των εις μι ρημάτων, Εξήγησις της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης φράσεως και εκάστης παραγράφου.

Ασκήσεις γραμματικαί και ορθογραφικαί μετ' εφαρμογής των δεδιδαγμένων κανόνων, ώραι καθ' εβδομάδα 9.

Ανάγνωσις τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών κατά το πρόγραμμα της A' τάξεως των Ελληνικών σχολείων. Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων, "Εκθεσις μύθων η διηγημάτων μετ' αφήγησιν του διδάσκοντος. Απομνημόνευσις και απαγγελία ποιημάτων, ώραι καθ' εβδομάδα 3.

Θρησκευτικά. Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, Ώραι 2.

Γεωγραφία. Τα στοιχειωδέστατα της φυσικής και μαθηματικής γεωγραφίας.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 166, τχ. Α'/24 Αυγούστου 1893.

45

Σελ. 705
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/706.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γεωγραφία της Ελληνικής Χερσονήσου. Οδηγίαι προς ανάγνωσιν γεωγραφικών πινάκων, ώραι 2.

Ιστορία. Επίτομος Ελληνική Ιστορία απ' αρχής μέχρι του θανάτου του Επαμεινώνδου, ώραι 2.

Αριθμητική. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική μέχρι των κλασμάτων, ώραι 3.

Η μία εκ των τριών προς διδασκαλίαν της αριθμητικής ωρών πρέπει να δαπανάται αποκλειστικώς εις άσκησιν περί την λύσιν προβλημάτων.

Καλλιγραφία, ώραι 3.

Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία. Άσκησις εις ευθύγραμμον κοσμηματογραφίαν· άσκησις εις κύκλους και τόξα και συνδυασμόν αναλόγων κοσμημάτων, ώραι, 2,

Γυμναστική, ώραι 2.

ΤΑΞΙΣ Β'. Ελληνικά. Ενύπνιον του Λουκιανού και εκ των Νεκρικών Διαλόγων οι 1,6,10, 11,12,13,14,15,16,20 και 27. Εκ της Κύρου παιδείας, μέρη κατ' εκλογήν. Εξήγησις της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης φράσεως και παραγράφου. Γραμματικής συνέχεια μέχρι του ετυμολογικού μετ' επανάληψιν του διδαχθέντος αυτής μέρους εν τη A' τάξει. Στοιχεία συντάξεως διά ζώσης.

Ασκήσεις γραμματικαί και ορθογραφικαί μετ' εφαρμογής των δεδιδαγμένων κανόνων, ώραι 9.

Ανάγνωσις τεμαχίων έργων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών κατά το πρόγραμμα της Β' τάξεως των Ελληνικών σχολείων. Εκθέσεις κατ' οίκον εκτενέστερων μύθων και διηγημάτων μετ' αφήγησιν του διδάσκοντος. Απομνημόνευσις και απαγγελία ποιημάτων, ώραι 2.

Θρησκευτικά. Ιστορία της Καινής Διαθήκης, ώραι 2.

Γεωγραφία. Επανάληψις και ανάπτυξις των στοιχείων της φυσικής και μαθηματικής γεωγραφίας και των οδηγιών προς ανάγνωσιν γεωγραφικών πινάκων. Γεωγραφία της Ευρώπης πλην της Ελληνικής Χερσονήσου, Οδηγίαι προς σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων, ώραι 2,

Ιστορία. Η Μακεδονική περίοδος μέχρι της αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων, ώραι 2.

Γαλλικά. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής. Εκ της γραμματικής, οι κανόνες της προφοράς, οι τύποι των άρθρων, τα αριθμητικά, αι αντωνυμίαι. Ερμηνεία απλών φράσεων και διηγηματίων, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απομνημόνευσις λέξεων, ώραι 3,

Αριθμητική. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική. Επανάληψις των δεδιδαγμένων. Περί κλασμάτων, περί συμμιγών αριθμών, περί δεκαδικών κλασμάτων,

Σελ. 706
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/707.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

περί του δεκαδικού συστήματος, των μέτρων και σταθμών και των άλλων εν τω εμπορίω συνήθων συστημάτων, ώραι. 3.

Η μία εκ των τριών προς διδασκαλίαν της αριθμητικής ωρών, πρέπει να δαπανάται αποκλειστικώς εις άσκησιν περί την λύσιν προβλημάτων.

Φυσική ιστορία. Εκ της φυτολογίας: γενικοί ορισμοί περί των κυριωτάτων των εν Ελλάδι φυομένων φυτών. Εκ της ζωολογίας: περιγραφή του σκελετού και των κυριωτάτων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος και του των σπονδυλωτών ζώων. Στοιχεία φυσιολογίας, ώραι 2.

Εκδρομαί συχναί, ίνα επί τόπου ο διδάσκαλος διδάσκη, δεικνύη και εξηγή τα διάφορα φυτά εις τους μαθητάς ταύτης τε και των άλλων τάξεων.

Καλλιγραφία, ώραι 3.

Ιχνογραφία. Εξακολούθησις των αυτών ασκήσεων. Απλά περιγράμματα,: ώραι 2.

Γυμναστική, ώραι 2.

ΤΑΞΙΣ Γ'.

Ελληνικά. Εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος μέρη καθαρώς Ιστορικά και παρακελεύσεις οίαι εν βιβλ, III κεφ. 2, IV κεφ. 6, V κεφ. 1, 7 και 8, VI κεφ. 5, VII κεφ. 6 και 7 κλπ. Εκ των απομνημονευμάτων του αυτού συγγραφέως ο περί Ηρακλέους μύθος του Προδίκου, Εκ του Ισοκράτους η προς Δημόνικον παραίνεσις και εκ των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου: Θεμιστοκλής, Αριστείδης, Άγις και Κλεομένης.

Γραμματικής το ετυμολογικόν μετ' επανάληψιν των κυριωτάτων εκ των προδιδαχθέντων. Επίτομον συντακτικόν μετ' εφαρμογής. Ασκήσεις ορθογραφικαί και εξελλήνισις προτάσεων, ώραι 8.

Ανάγνωσις τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών κατά το πρόγραμμα της Γ' τάξεως των Ελληνικών σχολείων. Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων και εκθέσεις κατ' οίκον, εν αις και πραγματογραφικαί, ώραι 2.

Θρησκευτικά. Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις, ώραι 2,

Γεωγραφία. Επανάληψις και ανάπτυξις των οδηγιών προς σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων. Γεωγραφία της Ασίας και Αφρικής. Ασκήσεις εις σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων, ώραι 2.

Εν τη διδασκαλία της γεωγραφίας πρέπει να γίνηται λόγος και περί των σχέσεων των διαφόρων τόπων, ως προς το εμπόριον, την βιομηχανίαν, τα φυσικά προϊόντα, ως προς την συγκοινωνίαν και τα διάφορα είδη αυτής και γενικώς υπό την έποψιν των διαφόρων παραγόντων του βίου των πεπολιτισμένων εθνών,

Ιστορια. Η Βυζαντιακή περίοδος συντομώτατα και η Ελληνική επανάστασις εκτενέστερον, ώραι 2.

Γαλλικά, Ανάγνωσις και γραφή. Γραμματικής το τυπικόν, επανάληψις των δεδιδαγμένων, τα βοηθητικά, τα ομαλά, και τα κυριώτατα των ανωμάλων

Σελ. 707
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/708.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ρημάτων. Ερμηνεία διηγηματίων απλών, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απαγγελία και απομνημόνευσις απλούστατων ποιηματίων και απλών φράσεων, διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκομένων. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν, ώραι, 3.

Αριθμητική. Επανάληψις των δεδιδαγμένων, περί αναλογιών και περί μεθόδων, ώραι 3.

Η μία ώρα ωσαύτως αποκλειστικώς εις άσκησιν προς λύσιν προβλημάτων.

Γεωμετρία. Ορισμοί. Περιγραφή των απλούστερων γεωμετρικών σχημάτων μετά πρακτικής καταμετρήσεως αυτών, ώρα 1.

Φυσική Ιστορία. Επανάληψις και ανάπτυξις των δεδιδαγμένων εν τη Β' τάξει. Εκ της φυτολογίας: μορφολογία, το του Λινναίου σύστημα και το φυσικόν. Εκ της ζωολογίας: στοιχεία φυσιολογίας και ανθρωπολογίας. Περί συνομοταξιών των ζώων, ώραι 2.

Φυσική. Περιληπτικώς και στοιχειωδώς, ώραι 2.

Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία εξ υποδειγμάτων απλών γύψινων εκμαγείων. Κανών του ανθρωπίνου σώματος. Αρχαί των νόμων της φωτοσκιάσεως, ώραι 3.

Γυμναστική, ώραι 2.

ΤΑΞΙΣ Δ'.

Ελληνικά. Ξενοφώντος ελληνικά και εκ των απομνημονευμάτων μέρη κατ' εκλογήν. Ισοκράτους, ο Αρεοπαγιτικός, Νικοκλής, Ευαγόρας, Λυσίου ο επιτάφιος. Ανάγνωσις προς Νικοκλέα και εκ των εκτενέστερων του Λουκιανού διαλόγων, ως Χάρωνος η Επισκοπούντων, Νεκυομαντείας, Κατάπλου· εκ δε της Κυροο Αναβάσεως του Ξενοφώντος τα βιβλία IV, V και VI. Εφαρμογή της γραμματικής και συντακτικόν μετ' εφαρμογής, ώραι 8.

Έλεγχος Θεμάτων και εκθέσεων κατ' οίκον παρασκευαζομένων, ώραι 2.

Αι δύο εκ των οκτώ ωρών των ελληνικών πρέπει να είνε ωρισμέναι εις ανάγνωσιν. Ο τρόπος της διδασκαλίας της αρχαίας γλώσσης πρέπει να είνε όσον ενεστι πρακτικός και ουχί ν' αποβλέπη υπέρ το δέον εις την εκμάθησιν γραμματικών και συντακτικών κανόνων. Η όλη των εκθέσεων δύναται μεν να είνε ποικίλη, αλλά καλόν είνε να λαμβάνηται ως επί το πλείστον εκ της ιστορίας. Εν γένει δέον να εννοηθή ότι η σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και της ιστορίας, μάλιστα δε η της αρχαίας Ελλάδος, εν τω Λυκείω έχει. εξαιρετικήν σπουδαιότητα, διότι ένεκα του πλήθους των μαθηματικών και φυσικών και της ελλείψεως της Λατινικής κίνδυνος υπάρχει μήπως δοθή περισσότερα προσοχή εις τα μαθήματα, τα οποία οξύνουσι μεν τον νουν και αναπτύσσουσι την διάνοιαν, αλλ' επι του χαρακτήρος του ανθρώπου ουδεμίαν έχουσι μορφωτικήν δύναμιν.

Θρησκευτικά. Χριστιανική ηθική. Ερμηνεία των περικοπών του Ευαγγελίου

Σελ. 708
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/709.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των περιεχουσών την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού, ώρα 1.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Αμερικής και Αυστραλίας. Επισκόπησις της όλης γεωγραφίας. Σχηματογραφία γεωγραφικών πινάκων, ώραι 2.

Περί του τρόπου της διδασκαλίας αυτής ισχύει ό,τι ελέχθη ανωτέρω εν τη Γ' τάξει.

Ιστορία. Ρωμαϊκή ιστορία μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ώραι 3.

Γαλλικά. Έπανάληψις, λεπτομερεστέρα και συμπλήρωσις του τεχνολογικού και το πρώτον μέρος του συντακτικού μετ' εφαρμογής δι' απλών φράσεων και γυμνασμάτων, άτινα θα γράφωσιν οι μαθητού γαλλιστί, υπαγορεύοντος του καθηγητού το ελληνικόν κείμενον. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν. Ερμηνεία τεμαχίων λογογράφων και ποιητών κατά το πρόγραμμα της A' τάξεως των γυμνασίων. Ανάγνωσις εκ των του Βολταίρου (Charles XII) η του Φενελώνος (Télémaque), ώραι 5.

Αριθμητική. Θεωρητική αριθμητική, παραλειπόμενης της εξαγωγής της κυβικής ρίζης, ώραι 4.

Γεωμετρία. Επιπεδομετρίας τα δύο πρώτα βιβλία. Πρώται έννοιαι και ορισμοί. Περί της ευθείας γραμμής· περί του επιπέδου· περί του κύκλου· περί γωνιών περί των παράλληλων περί των ευθυγράμμων σχημάτων' περί της ισότητος των τριγώνων. Σχέσεις ανισότητος. Περί καθέτου και πλαγίων' περί των παραλληλογράμμων. Θέσεις κύκλου προς ευθείαν. Θέσεις κύκλου προς κύκλον. Περί των χορδών του κύκλου. Περί των εις κύκλον εγγραφόμενων γωνιών. Προβλήματα περί αναλύσεως και συνθέσεως εν τη γεωμετρία. Περί γεωμετρικών τόπων, λύσεις προβλημάτων δι' αυτών, ώραι 2.

Φυσική Ιστορία. Επανάληψις και ανάπτυξις των δεδιδαγμένων. Εκ της φυσιολογίας: ανατομία και φυσιολογία των φυτών συστηματική φυτολογία. Εκ της ζωολογίας περί της A' συνομοταξίας εκτενέστερον και επιτόμως περί των λοιπών, ώραι 2,

Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία εξ υποδειγμάτων γυψίνων εκμαγείων. Σχέδια μελών του ανθρωπίνου σώματος εξ εκμαγείων. Αρχιτεκτονικά συστήματα, ώραι 2,

Γραμμική ιχνογραφία, ώρα 1.

Γυμναστική, ώραι 2,

ΤΑΞΙΣ Ε'.

Ελληνικά. Θουκυδίδου τα προσιτώτερα των ιστορικών μερών, προς δε και παρακελεύσεις των στρατηγών, ως η του Αρχιδάμου (Π, 11), των Πελοποννησίων στρατηγών (II, 87), του Φορμίωνος (Π, 89), των Μυτιληναίων (III, 9), του Τευτιάπλου (ΠΙ, 30), του Δημοσθένους (IV, 10), της Λακεδαιμονίων

Σελ. 709
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/710.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

πρεσβείας (IV, 17), του Ερμοκράτους (IV, 59), του Βρασίδα (IV, 85). Ισοκράτους ο Πανηγυρικός, Λυσίου ο κατά Αγοράτου η ο υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων. Ομήρου Οδύσσεια τρις της εβδομάδος κατά το β' εξάμηνον. Ανάγνωσις εκ της Αρριανού αναβάσεως του Αλεξάνδρου και Ξενοφώντος περί ιππικής. Τέλος του συντακτικού μετ' επανάληψιν του εν τη Δ' τάξει διδαχθέντος μέρους, ώραι 8.

Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων κατ' οίκον παρασκευαζομένων, ώραι 2. Περί του τρόπου της διδασκαλίας ισχύει, ό,τι ελέχθη ανωτέρω εν τη" Δ' τάξει.

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική ιστορία, ώρα 1.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ελληνικής Χερσονήσου και της Μικράς Ασίας. Σχηματογραφία γεωγραφικών πινάκων, ώραι 2.

Περί του τρόπου της διδασκαλίας αυτής ισχύει ό,τι ελέχθη ανωτέρω εν τη Γ' τάξει.

Ιστορία. Ιστορία των μέσων χρόνων και Βυζαντιακή, ώραι 3.

Γαλλικά. Συντακτικού συμπλήρωσις εντός του πρώτου εξαμήνου. Ερμηνεία τεμαχίων Γάλλων συγγραφέων κατά το πρόγραμμα της Β' των γυμνασίων τάξεως, θέματα κατ' οίκον και γυμνάσματα γραφόμενα υπό των μαθητών γαλλιστί, του διδάσκοντος υπαγορεύοντος το Ελληνικόν κείμενον. Ασκήσεις εις το ομιλείν γαλλιστί. Ανάγνωσις εκ των του Βολταίρου (Siècle de Louis XIV) η του Montesquieu, ώραι 5.

Γεωμετρία. Επιπεδομετρίας το Γ' και Δ' βιβλίον. (Περί της μετρήσεως των γεωμετρικών μεγεθών. Μέτρησις του ορθογωνίου. Μετασχηματισμός των ευθυγράμμων σχημάτων εις ορθογώνια και καταμέτρησις αυτών. Εφαρμογαί διάφοροι. Ισότητες μεταξύ επιφανειών τετραγώνων και Ορθογωνίων. Αριθμητικαί εφαρμογαί αυτών. Περί λόγων και αναλογιών. Περί ομοιότητος. Αριθμητικαί εφαρμογαί. Περί των κανονικών πολυγώνων. Περί της μετρήσεως του κύκλου. Εύρεσις του αριθμού κατά προσέγγισιν. Μέτρησις των γωνιών. Εφαρμογαί αριθμητικαί. Περί των ορίων και της χρήσεως αυτών εις την μέτρησιν του κύκλου).

Εφαρμογή .τής άλγεβρας εις την γεωμετρίαν. Λύσις διαφόρων γεωμετρικών ζητημάτων διά της αλγέβρας και διερεύνησις αυτών, ώραι 3.

Άλγεβρα. Εισαγωγή, αλγεβρικός λογισμός, εξισώσεις του A' βαθμού, τα περί συστημάτων εξισώσεων, τα περί ανισοτήτων ασύμμετρων αριθμών, των νόμων των δυνάμεων των εχουσών κλασματικούς και αρνητικούς εκθέτας, ως και τα περί πολλαπλασιασμού και διαιρέσεως των ριζών, ώραι 3.

Εις και ο αυτός καθηγητής δέον να διδάσκη και την άλγεβραν και την γεωμετρίαν.

Φυσική ιστορία. Φυτική και ζωολογική γεωγραφία' εκτενέστερον περί των χρησίμων εις τας τέχνας και το εμπόριον φυτών και ζώων, ώραι 2.

Σελ. 710
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/711.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ιχνογραφία. Σχεδιογραφία κεφαλών κλπ. εκ προτύπων. Αρχαί της προοπτικής. Γραμμική ιχνογραφία, ώραι 3, Γυμναστική, ώραι 3,

ΤΑΞΙΣ ΣΤ'.

Ελληνικά. Θουκυδίδου το ποοίμιον και των ιστορικών μερών τα δυσκολώτερα, οία τα κατά την νόσον, τα κατά την Σικελίαν κλπ., προς δε δημηγορίαι εκ της A' συγγραφής, Πλάτωνος η απολογία. Κρίτων, Ευθύφρων. Δημοσθένους κατά το β' εξάμηνον οι Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί. Ομήρου Ιλιάς δις της εβδομάδος καθ' όλον το έτος. Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου.

Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων παρασκευαζομένων κατ' οίκον υπό των μαθητών.

Περί του τρόπου της διδασκαλίας των ελληνικών ισχύει, ό,τι ελέχθη ανωτέρω εν τη Δ' τάξει, ώραι 9,

Ιστορία. Η αρχαία ελληνική κατ' έκτασιν, ώραι 3.

Ψυχολογία. Εμπειρική, ώρα 1.

Γαλλικά, Η Γραμματική και η διδασκαλία εν γένει της γλώσσης γαλλιστί. Ανάγνωσις Bossuet (Oraisons funèbres), J.J. Rousseau (oeuvres lyriques και μιάς τραγωδίας του Racine (Athalie, Iphigenie) η του Corneille (Cinna, Polyeucte,) ώραι 4.

Γεωμετρία. Στερεομετρία, ώραι, 4.

Άλγεβρα. Το λοιπόν μέρος μέχρι τέλους, ώραι 3.

Φυσική. Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων. Περί δυνάμεων και κινήσεων. Περί βαρύτητος. Στατιστική των στερεών, υγρών και αερίων. Περί θερμότητος εν η και περί μετεωρολογίας, ώραι 3.

Χημεία και ορυκτολογία. Εκ της χημείας το γενικόν μέρος. Χημικά φαινόμενα και νόμοι αυτών. Ειδικόν μέρος τα μεταλλοειδή και αι ενώσεις αυτών. Στοιχειομετρικαί ασκήσεις. Εκ της ορυκτολογίας. Χημικαί και φυσικαί ίδιοτητες των ορυκτών. Αρχή κρυσταλλογραφίας. Ιδιάζοντες χαρακτήρες των κυριωτάτων ορυκτών εν ταις χημικαίς ενώσεσι, ώραι 3.

Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία κατά το υπόδειγμα εκμαγείων αρχαίων πλαστικών έργων. Γραμμική ιχνογραφία, ώραι 2.

Οπλασκία, ώραι 2.

ΤΑΞΙΣ Ζ'.

Ελληνικά. Ερμηνεία ενός των δραμάτων του Σοφοκλέους η Ευριπίδου και δημηγοριών του Θουκυδίδου, εκ των μη ερμηνευομένων εν τη ΣΤ' τάξει. Ανάγνωσις αδιδάκτων ραψωδιών της Ομήρου Ιλιάδος και Οδυσσείας και παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, ώραι 6.

Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων παρασκευαζομένων κατ' οίκον υπό των μαθητών, ώραι 2.

Σελ. 711
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/712.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γεωγραφία. Κοσμογραφία εισαγωγή, περί της γης, περί του ήλιου, περί της κινήσεως της γης περί τον ήλιον, περί της σελήνης, περί των πλανητών, περί των κομητών και των διαττόντων αστέρων, περί των απλανών αστέρων ιδιαιτέρως, περί ημερολογίου, ώρα:, 2.

Ιστορία. Η νέα και η νεωτάτη, ώραι 2,

Γαλλικά, Στιχουργική· ανάγνωσις λογογράφων και ποιητών Boileau, Lafontaine (fables). Molière (Avare, Misanthrope), Villemain cours de la literature du XVIIIème siècle), Guizot (histoire de la révolution d'Angleterre), André Chenier, V. Hugo (Odes les Orientales). Η διδασκαλία γαλλιστί, ώραι 4.

Τριγωνομετρία, ώρα 1.

Αριθμητική θεωρητική. Επανάληψις του Β' βιβλίου (ιδιότητες των ακεραίων" αριθμών), έτι δε των περιοδικών κλασμάτων, της τετραγωνικής ρίζης και των διαφόρων συστημάτων αριθμήσεως, ώρα 1.

Γεωμετρία. Επανάληψις των κυριωτάτων μερών της γεωμετρίας. Καμπύλα., εν χρήσει (η θεωρία αυτών αναλυτικώς διά του αλγεβρικού λογισμού). Έλλειψις, υπερβολή, παραβολή, έλιξ. Στοιχεία της αναλυτικής γεωμετρίας, ώραι 3,

Άλγεβρα. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της Άλγεβρας και μετ' αυτήν προβλήματα μεγίστου και ελαχίστου διά της αλγέβρας λυόμενα και στοιχειώδης θεωρία των οριζουσών, ώραι 2.

Πρακτική εφαρμογή των μαθηματικών διά καταμετρήσεως αποστάσεων (τριγωνομετρικώς) η επιφανειών η όγκων,

Περιγραφική γεωμετρία. Σκοπός, Μέθοδος των προβολών. Λύσεις γραφικαί. Προσδιορισμός των ιχνών της ευθείας. Στοιχειώδη προβλήματα των ευθειών γραμμών. Επίπεδα οριζόμενα υπό διαφόρους ορούς, Προβολαί βοηθητικαί. Ευθείαι και επίπεδα κάθετα. Γωνίαι των ευθειών και των επιπέδων, Σημεία και γραμμαί προς κατασκευήν εκτός του χάρτου. Προβλήματα αναγόμενο. εις τας τριέδρους γωνίας. Τρισορθογωνία τρίεδρος γωνία, ώραι 2.

Φυσική. Περί μαγνητισμού. Περί στατικού και δυναμικού ηλεκτρισμού, Ακουστική και οπτική μετά μαθηματικών εφαρμογών, ώραι 3,

Χημεία και ορυκτολογία. Χημεία: εξακολούθησις της ανόργανου χημείας και μέρος της οργανικής, Τα κυριώτατα των μετάλλων και αι ενώσεις αυτών. Στοιχειομετρικαί ασκήσεις. Εξακολούθησις της Ορυκτολογίας, ώραι 3.

Λογική, ώρα 1.

Ιχνογραφία. Γραμμική ιχνογραφία, ώρα 1.

Οπλασκία, ώραι 2,

Σελ. 712
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/713.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συνοπτικός πίναξ του προγράμματος

Ώραι καθ' εβδομάδα

Μαθήματα

A'

Β'

Γ'

Δ'

Ε'

ΣΤ'

Ζ'

Ελληνικά ................................

12

11

10

10

10

9

8

Θρησκευτικά ....................

2

2

2

2

1

Γεωγραφία ...............................

2

2

2

2

2

Κοσμογραφία .............................

2

Ψυχολογία εμπειρική .......................

1

Λογική ..................................

1

Ιστορία .................................

2

2

2

3

3

3

2

Γαλλικά .................................

3

3

5

5

4

4

Αριθμητική ..............................

3

3

3

4

1

Γεωμετρία ...............................

1

2

3

4

1

Αναλυτική γεωμετρία ......................

2

Περιγραφική γεωμετρία .....................

2

Άλγεβρα ................................

3

3

2

Τριγωνομετρία ............................

1

Φυσική ιστορία ...........................

2

2

2

2

Χημεία και ορυκτολογία .....................

3

3

Φυσική ..................................

2

3

3

Καλλιγραφία ..............................

3

3

Ιχνογραφία ..............................

2

2

3

3

3

2

1

Γυμναστική και οπλασκία ...................

2

2

2

2

2

2

2

Άθροισμα ...................

28

32

33

34

34

34

35

Σημ, Εν τη εις το Λύκειον προσηρτημένη Η' τάξει χάριν των βουλομένων να υποστώσιν εξέτασιν εισιτήριον εν τω πολυτεχνείω και τη" σχολή των Ευελπίδων μαθητών, των εκ των κλασικών γυμνασίων αποφοιτησάντων, διδακτέα είνε τα εξής μαθήματα'

1. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της θεωρητικής αριθμητικής, ώραι 2.

2. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της άλγεβρας μετά των προσθηκών της Z' τάξεως, ώραι 4.

3. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της γεωμετρίας και μετ' αυτήν στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας, ώραι 4,

4. Επανάληψις της τριγωνομετρίας, ώρα 1.

5. Κοσμογραφία, ώρα 1.

Σελ. 713
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/714.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Περιγραφική γεωμετρία, ώραι 2.

7. Χημεία, τα της ΣΤ' τάξεως, ώραι 3,

8. Επανάληψις φυσικής, ώρα 1.

9. Γαλλικά, ώραι 5.

10, Ιχνογραφία, ώραι 2.

Εν Αθήναις την 12 Αυγούστου 1893

Ο Υπουργός

ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 714
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/715.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1912)

(Β. Διάταγμα / 21 Αυγούστου 1912)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί ορισμού των ωρών της διδασκαλίας των μαθηματικών

εν τω Βαρβακείω Λυκείω, τον αριθμού των διδασκόντων

τα μαθηματικά εν τω αυτώ Λυκείω κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τας κειμενας διατάξεις περί Βαρβακείου Λυκείου.

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε

Η μεν διδασκαλία των μαθηματικών εν τω Βαρβακείω Λυκείω ορίζεται κατά τάξεις, ώρας και είδος μαθήματος κατά το εξής πρόγραμμα

Εν

Μαθήματα Τάξεις και ώραι όλω

A'

B'

Γ΄

Δ'

Ε'

ΣΤ'

Ζ'

Η'

ώραι

1 Αριθμητική

3

3

3

4

-

-

1

2

16

2 Γεωμετρία

1

1

1

2

3

3

2

3

16

3 Αναλυτική Γεωμετρία

--

--

--

--

1.

2

2

5

4 Παραστατική Γεωμετρία

_

_

_

_

_

1

1

2

4

5 Άλγεβρα

-

-

-

-

3

3

2

2

10

6 Τριγωνομετρία

-

-

-

-

-

1

1

1

3

7 Κοσμογραφία

_

_

_

_

_

_

2

1

3

57

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 264, τχ. Α'/Ι Σεπτεμβρίου 1912.

Σελ. 715
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/716.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο δε αριθμός των διδασκόντων εν αυτώ τα μαθηματικά, περιλαμβανομένου και του διευθυντού, ορίζεται εις τεσσάρας.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 21 Αυγούστου 1912

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 716
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/717.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

(Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος στο A103]

Σελ. 717
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/718.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8

ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Α. Δίγκας

[Βλ, το κείμενο του διατάγματος στο A104]

Σελ. 718
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/719.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Ν, 2244/24 'Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί μεταρρυθμίσεως τον Βαρβακείου Λυκείου

ΝΟΜΟΣ 2244

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. 1. Το διά του Β, Διατάγματος της 6ης Οκτωβρίου 1886 ιδρυθέν Λύκειον, μεταρρυθμίζεται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, εις πρότυπον πρακτικόν Λύκειον.

2. Σκοπός του Λυκείου τούτου είνε η ανωτέρα γενική μόρφωσις των τροφίμων αυτού και η αυτάρκης προπαιδεία τούτων προς σπουδήν των θετικών επιστημών. Χρησιμεύει δε ως πρότυπον σχολείον του φυσικομαθηματικού τμήματος του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως.

3. Το ίδρυμα τούτο συντηρείται εκ των πόρων του κληροδοτήματος του Ιωάννου Βαρβάκη και καλείται Βαρβάκειον Λύκειον. Διατελεί δε υπό την εποπτείαν του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ενασκουμένην διά του διευθυντού αυτού, του διευθυντού και του υποδιευθυντού του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως και ενός εκπαιδευτικού συμβούλου, καθ' α B, Διάταγμα θέλει ορίσει. Εν η δε περιπτώσει οι πόροι του Βαρβακείου κληροδοτήματος δεν επαρκούσι προς συντήρησιν του Λυκείου, η επί πλέον δαπάνη καταβάλλεται εκ του δημοσίου ταμείου, αναγραφομένης κατ' έτος αναλόγου πιστώσεως εν τω προϋπολογισμώ των εξόδων του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 2, 1. Το Βαρβάκειον Λύκειον έχει τέσσαρας ενιαυσίους τάξεις, εγγράφονται δε εις την A' τάξιν αυτού, μετ' ευδόκιμον εισιτήριον εξέτασιν και κατά σειράν επιτυχίας, οι κεκτημένοι απολυτήριον ελληνικού σχολείου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 144, τχ. Α'/3Ο Ιουνίου 1920.

Σελ. 719
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/720.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η ενδεικτικόν προαγωγής εξ αντιστοίχου τάξεως άλλου σχολείου της Μ. Εκπαιδεύσεως,

2. Επιτρέπεται, μέτ' ευδόκιμον κατατακτήριον έξέτασιν, η εγγραφή εις την δευτέραν μόνον τάξιν του Λυκείου μαθητών κεκτημένων ενδεικτικόν προαγωγής εκ της Α' τάξεως τετραταξίου, η της Β' πενταταξίου η της Γ' εξαταξίου κλασικού γυμνασίου.

3. Εν εκάστη τάξει του προτύπου Λυκείου, δεν επιτρέπεται η εγγραφή μαθητών πλειόνων των 40, εγγράφονται δε κατά προτίμησιν οι κατά το προηγούμενον έτος μαθητεύσαντες εν αυτώ.

4. Μαθηταί του Πρακτικού Λυκείου δύνανται εν αρχή του σχολικού έτους να εγγραφώσιν εις αντίστοιχον τάξιν κλασικού γυμνασίου μετ' ευδόκιμον εν αυτώ κατατακτήριον εξέτασιν εις τα εν τη προηγουμένη τάξει τούτου διδασκόμενα ελληνικά, λατινικά και ιστορίαν. Εις ομοίαν εξέτασιν υποβάλλονται και οι απόφοιτοι του Πρακτικού Λυκείου προκειμένου να τύχωσιν απολυτηρίου κλασικού γυμνασίου.

5. Τα καθ' έκαστα των εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων, ο χρόνος των εγγραφών και της ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων και τα της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών του Λυκείου, θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

6. Οι κεκτημένοι απολυτήριον του Πρακτικού Λυκείου δύνανται· να εγγράφωνται κατά τας ισχύουσας διατάξεις εις τας σχολάς του Εθνικού Πανεπιστημίου, τας Ανωτέρας Σχολάς του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την Στρατιωτικήν Σχολήν των Ευελπίδων και πάσαν άλλην ανωτέραν Τεχνικήν η επαγγελματικήν σχολήν, άμα δε και να διορίζωνται εις πάσαν δημοσίαν θέσιν, δι' ην κατά τους κειμένους νόμους απαιτείται απολυτήριον γυμνασίου.

'Άρθρον 3.1. Εν τω Βαρβακείω Λυκείω διδάσκονται τα εξής μαθήματα'

1) Ιερά, 2) Ελληνικά (νέα και αρχαία), 3) Ιστορία, 4) Φιλοσοφικά, 5) Γαλλικά, 6) Μαθηματικά (αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία, αναλυτική γεωμετρία, παραστατική και μηχανική), 7) Φυσικά και φυσικοϊστορικά (πειραματική φυσική, χημεία, ζωολογία, φυτολογία, ορυκτολογία, γεωλογία, παλαιοντολογία και υγιεινή), 8) Γεωγραφία, 9) Κοσμογραφία, 10) Τεχνικά (καλλιγραφία, ιχνογραφία ελευθέρα, γεωμετρική και προβολική μετά στοιχείων προοπτικής, σχεδιογραφία και χειροτεχνία), 11) ωδική και 12) γυμναστική και σκοποβολία.

2. Επιτρέπεται διά B. Διατάγματος να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και ν' αφαιρεθώσι τινά των ανωτέρω, οριζομένου κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου του εκάστοτε αναγκαιούντος διδακτικού προσωπικού.

3. Το αναλυτικόν και το ώρολόγιον πρόγραμμα των ανωτέρω μαθημάτων θέλουσι κανονισθή διά πράξεως του Υπουργού, δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι

Σελ. 720
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/721.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της Κυβερνήσεως, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των διδασκόντων,

Άρθρον 4, 1. Το διδακτικόν προσωπικόν - του Λυκείου αποτελείται εκ του διευθυντού αυτού, τριών φιλολόγων καθηγητών, δύο των μαθηματικών, δύο των φυσικών, ενός των ιερών, ενός της Γαλλικής γλώσσης, ενός των τεχνικών μαθημάτων, ενός διδασκάλου της Ωδικής και ενός γυμναστού.

2. Διευθυντής, καθηγηταί και διδάσκαλοι, του Λυκείου διορίζονται διά Β. διατάγματος τη προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, α') οι προϋπηρετήσαντες εν αυτώ η εν τω προτύπω σχολείω του διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως και β') οι έχοντες τα εν τω νόμω 1381 οριζόμενα προσόντα προτιμωμένων μεταξύ αυτών των συμπληρωσάντων την μόρφωσιν αυτών εν Πανεπιστημίω η ανωτέρα ειδική σχολή της Εσπερίας η εν τω φυσικομαθηματικώ τμήματι του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως.

3. Ο Διευθυντής του Λυκείου έχει βαθμόν και μισθόν γυμνασιάρχου, οι καθηγηταί των θεωρητικών μαθημάτων, πρωτοβαθμίου καθηγητού, ο των τεχνικών, δευτεροβαθμίου καθηγητού και οι διδάσκαλοι της Ωδικής και της γυμναστικής πρωτοβαθμίου διδασκάλου.

4. Τα ιερά και την ωδικήν διδάσκουσιν εν τω Λυκείω άνευ επιμισθίου οι εν τω προτύπω κλασικώ γυμνασίω του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως διδάσκοντες τα μαθήματα ταύτα.

5. Μέλη του συλλόγου των καθηγητών του Βαρβακείου Λυκείου, μετέχοντες των συνεδριών αυτού, είνε και οι εν τούτω διδάσκοντες ημεδαποί η αλλοδαποί καθηγηταί του φυσικομαθηματικού τμήματος του Διδασκαλείου της M. Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 8. 1. Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και τηρουμένων των περί ιδρύσεως γυμνασίων διατάξεων των κειμένων νόμων, να ιδρύη εν τω Κράτει διά Β. Διαταγμάτων και άλλα πρακτικά Λύκεια του τύπου του διά του παρόντος νόμου ιδρυομένου η και να μετατρέπη εις τοιαύτα τινά των νυν λειτουργούντων κλασσικών γυμνασίων,

2. Τα καθ' έκαστα της εφαρμογής του άρθρου τούτου θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

Άρθρον 9. 1. Το διδακτικόν προσωπικόν του νυν λειτουργούντος Βαρβακείου Λυκείου θεωρείται έχον τα νόμιμα προσόντα και διατηρείται άνευ άλλης τινός διατυπώσεως, εφ' όσον αι θέσεις αυτών προβλέπονται υπό του παρόντος νόμου. Οι δε υπό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου κρινόμεναι ως υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφ' ω έχουσι βαθμώ και μισθώ εις άλλα εν Αθήναις σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

2. Οι κατά το σχολικόν έτος 1919-1920 μαθητεύοντες εν τω Βαρβακείω

46

Σελ. 721
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 702
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  των γεωμετρικών μεγεθών. Μέτρησις του ορθογωνίου. Μετασχηματισμός των ευθυγράμμων σχημάτων εις ορθογώνια και καταμέτρησις αυτών. Εφαρμογαί διάφοροι. 'Ισότητες μεταξύ επιφανειών τετραγώνων και ορθογωνίων, Αριθμητικαί εφαρμογαί αυτών. Περί λόγων και αναλογιών. Περί ομοιότητος. Αριθμητικαί εφαρμογαί. Περί των κανονικών πολυγώνων. Περί της μετρήσεως του κύκλου. Εύρεσις του αριθμού κατά προσέγγισιν. Μέτρησις των γωνιών. Εφαρμογαί αριθμητικαί. Περί των ορίων και της χρήσεως αυτών εις την μέτρησιν του κύκλου).

  Εφαρμογή της άλγεβρας εις την γεωμετρίαν. Λύσις διαφόρων γεωμετρικών ζητημάτων διά της αλγέβρας και διερεύνησις αυτών. Ώραι 3,

  Άλγεβρα. Μετά την επανάληψιν των εν τη Δ' τάξει διδαχθέντων αι εξισώσεις του A' βαθμού, τα περί συστημάτων εξισώσεων, τα περί ανισοτήτων, ασύμμετρων αριθμών, των νόμων των δυνάμεων των εχουσών κλασματικούς η αρνητικούς εκθέτας, ως και τα περί πολλαπλασιαμού η διαιρέσεως των ριζών, έτι δε τα περί προόδων και λογαρίθμων. Ώραι 3.

  Φυσική Ιστορία. Φυτική και ζωολογική γεωγραφία· εκτενέστερον περί των χρησίμων εις τας τέχνας και το εμπόριον φυτών και ζώων. Ώραι 2.

  Ιχνογραφία. Σχεδιογραφία κεφαλών κλ.π. εκ προτύπων, Αρχαί της προοπτικής. Γραμματική ιχνογραφία, Ώραι 3.

  Γυμναστική. Ώραι 2.

  ΤΑΞΙΣ ΣΤ'.

  Ελληνικά, Θουκυδίδου το προοίμιον και των ιστορικών τα δυσκολώτερα, οία τα κατά την νόσον, τα κατά την Σικελίαν κπλ., προς δε δημηγορίαι εκ της A' συγγραφής. Πλάτωνος η απολογία, ο Κρίτων, ο Ευθύφρων, Δημοσθένους (κατά το β' εξάμηνον) οι Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί. Ομήρου Ιλιάς δις της εβδομάδος καθ' όλον το έτος. Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου. Ώραι 8.

  Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων, κατ' οίκον παρασκευαζομένων. Ώραι 2.

  Ιστορία. Εξακολούθησις της ιστορίας των νεωτέρων χρόνων μέχρι της Γαλλικής επαναστάσεως, συνδιδασκομένης της ιστορίας της τέχνης και του πολιτισμού από της αναγεννήσεως μέχρι τέλους της IH' εκατονταετηρίδος.

  Ώραι 3.

  Γαλλικά. Εξακολούθησις της γραμματικής γαλλιστί.

  Ανάγνωσις Bosseut (Oraisons funèbres), L B. Rousseau (oeuvres lyriques) και μιας τραγωδίας του Racine (Athalie, Iphigenie) η του Corneille (Cinna, Polyeucte). Ώραι 4.

  Γεωμετρία. Στερεομετρία. Ώραι 4.

  Άλγεβρα. Περί απροσδιορίστου αναλύσεως του πρώτου βαθμού και το λοιπόν μέρος μέχρι τέλους. Ώραι 3.

  Φυσική. Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων. Περί δυνάμεων και κινήσεων.