Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 708-727 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/708.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ρημάτων. Ερμηνεία διηγηματίων απλών, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απαγγελία και απομνημόνευσις απλούστατων ποιηματίων και απλών φράσεων, διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκομένων. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν, ώραι, 3.

Αριθμητική. Επανάληψις των δεδιδαγμένων, περί αναλογιών και περί μεθόδων, ώραι 3.

Η μία ώρα ωσαύτως αποκλειστικώς εις άσκησιν προς λύσιν προβλημάτων.

Γεωμετρία. Ορισμοί. Περιγραφή των απλούστερων γεωμετρικών σχημάτων μετά πρακτικής καταμετρήσεως αυτών, ώρα 1.

Φυσική Ιστορία. Επανάληψις και ανάπτυξις των δεδιδαγμένων εν τη Β' τάξει. Εκ της φυτολογίας: μορφολογία, το του Λινναίου σύστημα και το φυσικόν. Εκ της ζωολογίας: στοιχεία φυσιολογίας και ανθρωπολογίας. Περί συνομοταξιών των ζώων, ώραι 2.

Φυσική. Περιληπτικώς και στοιχειωδώς, ώραι 2.

Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία εξ υποδειγμάτων απλών γύψινων εκμαγείων. Κανών του ανθρωπίνου σώματος. Αρχαί των νόμων της φωτοσκιάσεως, ώραι 3.

Γυμναστική, ώραι 2.

ΤΑΞΙΣ Δ'.

Ελληνικά. Ξενοφώντος ελληνικά και εκ των απομνημονευμάτων μέρη κατ' εκλογήν. Ισοκράτους, ο Αρεοπαγιτικός, Νικοκλής, Ευαγόρας, Λυσίου ο επιτάφιος. Ανάγνωσις προς Νικοκλέα και εκ των εκτενέστερων του Λουκιανού διαλόγων, ως Χάρωνος η Επισκοπούντων, Νεκυομαντείας, Κατάπλου· εκ δε της Κυροο Αναβάσεως του Ξενοφώντος τα βιβλία IV, V και VI. Εφαρμογή της γραμματικής και συντακτικόν μετ' εφαρμογής, ώραι 8.

Έλεγχος Θεμάτων και εκθέσεων κατ' οίκον παρασκευαζομένων, ώραι 2.

Αι δύο εκ των οκτώ ωρών των ελληνικών πρέπει να είνε ωρισμέναι εις ανάγνωσιν. Ο τρόπος της διδασκαλίας της αρχαίας γλώσσης πρέπει να είνε όσον ενεστι πρακτικός και ουχί ν' αποβλέπη υπέρ το δέον εις την εκμάθησιν γραμματικών και συντακτικών κανόνων. Η όλη των εκθέσεων δύναται μεν να είνε ποικίλη, αλλά καλόν είνε να λαμβάνηται ως επί το πλείστον εκ της ιστορίας. Εν γένει δέον να εννοηθή ότι η σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και της ιστορίας, μάλιστα δε η της αρχαίας Ελλάδος, εν τω Λυκείω έχει. εξαιρετικήν σπουδαιότητα, διότι ένεκα του πλήθους των μαθηματικών και φυσικών και της ελλείψεως της Λατινικής κίνδυνος υπάρχει μήπως δοθή περισσότερα προσοχή εις τα μαθήματα, τα οποία οξύνουσι μεν τον νουν και αναπτύσσουσι την διάνοιαν, αλλ' επι του χαρακτήρος του ανθρώπου ουδεμίαν έχουσι μορφωτικήν δύναμιν.

Θρησκευτικά. Χριστιανική ηθική. Ερμηνεία των περικοπών του Ευαγγελίου

Σελ. 708
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/709.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των περιεχουσών την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού, ώρα 1.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Αμερικής και Αυστραλίας. Επισκόπησις της όλης γεωγραφίας. Σχηματογραφία γεωγραφικών πινάκων, ώραι 2.

Περί του τρόπου της διδασκαλίας αυτής ισχύει ό,τι ελέχθη ανωτέρω εν τη Γ' τάξει.

Ιστορία. Ρωμαϊκή ιστορία μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ώραι 3.

Γαλλικά. Έπανάληψις, λεπτομερεστέρα και συμπλήρωσις του τεχνολογικού και το πρώτον μέρος του συντακτικού μετ' εφαρμογής δι' απλών φράσεων και γυμνασμάτων, άτινα θα γράφωσιν οι μαθητού γαλλιστί, υπαγορεύοντος του καθηγητού το ελληνικόν κείμενον. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν. Ερμηνεία τεμαχίων λογογράφων και ποιητών κατά το πρόγραμμα της A' τάξεως των γυμνασίων. Ανάγνωσις εκ των του Βολταίρου (Charles XII) η του Φενελώνος (Télémaque), ώραι 5.

Αριθμητική. Θεωρητική αριθμητική, παραλειπόμενης της εξαγωγής της κυβικής ρίζης, ώραι 4.

Γεωμετρία. Επιπεδομετρίας τα δύο πρώτα βιβλία. Πρώται έννοιαι και ορισμοί. Περί της ευθείας γραμμής· περί του επιπέδου· περί του κύκλου· περί γωνιών περί των παράλληλων περί των ευθυγράμμων σχημάτων' περί της ισότητος των τριγώνων. Σχέσεις ανισότητος. Περί καθέτου και πλαγίων' περί των παραλληλογράμμων. Θέσεις κύκλου προς ευθείαν. Θέσεις κύκλου προς κύκλον. Περί των χορδών του κύκλου. Περί των εις κύκλον εγγραφόμενων γωνιών. Προβλήματα περί αναλύσεως και συνθέσεως εν τη γεωμετρία. Περί γεωμετρικών τόπων, λύσεις προβλημάτων δι' αυτών, ώραι 2.

Φυσική Ιστορία. Επανάληψις και ανάπτυξις των δεδιδαγμένων. Εκ της φυσιολογίας: ανατομία και φυσιολογία των φυτών συστηματική φυτολογία. Εκ της ζωολογίας περί της A' συνομοταξίας εκτενέστερον και επιτόμως περί των λοιπών, ώραι 2,

Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία εξ υποδειγμάτων γυψίνων εκμαγείων. Σχέδια μελών του ανθρωπίνου σώματος εξ εκμαγείων. Αρχιτεκτονικά συστήματα, ώραι 2,

Γραμμική ιχνογραφία, ώρα 1.

Γυμναστική, ώραι 2,

ΤΑΞΙΣ Ε'.

Ελληνικά. Θουκυδίδου τα προσιτώτερα των ιστορικών μερών, προς δε και παρακελεύσεις των στρατηγών, ως η του Αρχιδάμου (Π, 11), των Πελοποννησίων στρατηγών (II, 87), του Φορμίωνος (Π, 89), των Μυτιληναίων (III, 9), του Τευτιάπλου (ΠΙ, 30), του Δημοσθένους (IV, 10), της Λακεδαιμονίων

Σελ. 709
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/710.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

πρεσβείας (IV, 17), του Ερμοκράτους (IV, 59), του Βρασίδα (IV, 85). Ισοκράτους ο Πανηγυρικός, Λυσίου ο κατά Αγοράτου η ο υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων. Ομήρου Οδύσσεια τρις της εβδομάδος κατά το β' εξάμηνον. Ανάγνωσις εκ της Αρριανού αναβάσεως του Αλεξάνδρου και Ξενοφώντος περί ιππικής. Τέλος του συντακτικού μετ' επανάληψιν του εν τη Δ' τάξει διδαχθέντος μέρους, ώραι 8.

Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων κατ' οίκον παρασκευαζομένων, ώραι 2. Περί του τρόπου της διδασκαλίας ισχύει, ό,τι ελέχθη ανωτέρω εν τη" Δ' τάξει.

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική ιστορία, ώρα 1.

Γεωγραφία. Γεωγραφία της Ελληνικής Χερσονήσου και της Μικράς Ασίας. Σχηματογραφία γεωγραφικών πινάκων, ώραι 2.

Περί του τρόπου της διδασκαλίας αυτής ισχύει ό,τι ελέχθη ανωτέρω εν τη Γ' τάξει.

Ιστορία. Ιστορία των μέσων χρόνων και Βυζαντιακή, ώραι 3.

Γαλλικά. Συντακτικού συμπλήρωσις εντός του πρώτου εξαμήνου. Ερμηνεία τεμαχίων Γάλλων συγγραφέων κατά το πρόγραμμα της Β' των γυμνασίων τάξεως, θέματα κατ' οίκον και γυμνάσματα γραφόμενα υπό των μαθητών γαλλιστί, του διδάσκοντος υπαγορεύοντος το Ελληνικόν κείμενον. Ασκήσεις εις το ομιλείν γαλλιστί. Ανάγνωσις εκ των του Βολταίρου (Siècle de Louis XIV) η του Montesquieu, ώραι 5.

Γεωμετρία. Επιπεδομετρίας το Γ' και Δ' βιβλίον. (Περί της μετρήσεως των γεωμετρικών μεγεθών. Μέτρησις του ορθογωνίου. Μετασχηματισμός των ευθυγράμμων σχημάτων εις ορθογώνια και καταμέτρησις αυτών. Εφαρμογαί διάφοροι. Ισότητες μεταξύ επιφανειών τετραγώνων και Ορθογωνίων. Αριθμητικαί εφαρμογαί αυτών. Περί λόγων και αναλογιών. Περί ομοιότητος. Αριθμητικαί εφαρμογαί. Περί των κανονικών πολυγώνων. Περί της μετρήσεως του κύκλου. Εύρεσις του αριθμού κατά προσέγγισιν. Μέτρησις των γωνιών. Εφαρμογαί αριθμητικαί. Περί των ορίων και της χρήσεως αυτών εις την μέτρησιν του κύκλου).

Εφαρμογή .τής άλγεβρας εις την γεωμετρίαν. Λύσις διαφόρων γεωμετρικών ζητημάτων διά της αλγέβρας και διερεύνησις αυτών, ώραι 3.

Άλγεβρα. Εισαγωγή, αλγεβρικός λογισμός, εξισώσεις του A' βαθμού, τα περί συστημάτων εξισώσεων, τα περί ανισοτήτων ασύμμετρων αριθμών, των νόμων των δυνάμεων των εχουσών κλασματικούς και αρνητικούς εκθέτας, ως και τα περί πολλαπλασιασμού και διαιρέσεως των ριζών, ώραι 3.

Εις και ο αυτός καθηγητής δέον να διδάσκη και την άλγεβραν και την γεωμετρίαν.

Φυσική ιστορία. Φυτική και ζωολογική γεωγραφία' εκτενέστερον περί των χρησίμων εις τας τέχνας και το εμπόριον φυτών και ζώων, ώραι 2.

Σελ. 710
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/711.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ιχνογραφία. Σχεδιογραφία κεφαλών κλπ. εκ προτύπων. Αρχαί της προοπτικής. Γραμμική ιχνογραφία, ώραι 3, Γυμναστική, ώραι 3,

ΤΑΞΙΣ ΣΤ'.

Ελληνικά. Θουκυδίδου το ποοίμιον και των ιστορικών μερών τα δυσκολώτερα, οία τα κατά την νόσον, τα κατά την Σικελίαν κλπ., προς δε δημηγορίαι εκ της A' συγγραφής, Πλάτωνος η απολογία. Κρίτων, Ευθύφρων. Δημοσθένους κατά το β' εξάμηνον οι Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί. Ομήρου Ιλιάς δις της εβδομάδος καθ' όλον το έτος. Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου.

Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων παρασκευαζομένων κατ' οίκον υπό των μαθητών.

Περί του τρόπου της διδασκαλίας των ελληνικών ισχύει, ό,τι ελέχθη ανωτέρω εν τη Δ' τάξει, ώραι 9,

Ιστορία. Η αρχαία ελληνική κατ' έκτασιν, ώραι 3.

Ψυχολογία. Εμπειρική, ώρα 1.

Γαλλικά, Η Γραμματική και η διδασκαλία εν γένει της γλώσσης γαλλιστί. Ανάγνωσις Bossuet (Oraisons funèbres), J.J. Rousseau (oeuvres lyriques και μιάς τραγωδίας του Racine (Athalie, Iphigenie) η του Corneille (Cinna, Polyeucte,) ώραι 4.

Γεωμετρία. Στερεομετρία, ώραι, 4.

Άλγεβρα. Το λοιπόν μέρος μέχρι τέλους, ώραι 3.

Φυσική. Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων. Περί δυνάμεων και κινήσεων. Περί βαρύτητος. Στατιστική των στερεών, υγρών και αερίων. Περί θερμότητος εν η και περί μετεωρολογίας, ώραι 3.

Χημεία και ορυκτολογία. Εκ της χημείας το γενικόν μέρος. Χημικά φαινόμενα και νόμοι αυτών. Ειδικόν μέρος τα μεταλλοειδή και αι ενώσεις αυτών. Στοιχειομετρικαί ασκήσεις. Εκ της ορυκτολογίας. Χημικαί και φυσικαί ίδιοτητες των ορυκτών. Αρχή κρυσταλλογραφίας. Ιδιάζοντες χαρακτήρες των κυριωτάτων ορυκτών εν ταις χημικαίς ενώσεσι, ώραι 3.

Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία κατά το υπόδειγμα εκμαγείων αρχαίων πλαστικών έργων. Γραμμική ιχνογραφία, ώραι 2.

Οπλασκία, ώραι 2.

ΤΑΞΙΣ Ζ'.

Ελληνικά. Ερμηνεία ενός των δραμάτων του Σοφοκλέους η Ευριπίδου και δημηγοριών του Θουκυδίδου, εκ των μη ερμηνευομένων εν τη ΣΤ' τάξει. Ανάγνωσις αδιδάκτων ραψωδιών της Ομήρου Ιλιάδος και Οδυσσείας και παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, ώραι 6.

Έλεγχος θεμάτων και εκθέσεων παρασκευαζομένων κατ' οίκον υπό των μαθητών, ώραι 2.

Σελ. 711
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/712.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γεωγραφία. Κοσμογραφία εισαγωγή, περί της γης, περί του ήλιου, περί της κινήσεως της γης περί τον ήλιον, περί της σελήνης, περί των πλανητών, περί των κομητών και των διαττόντων αστέρων, περί των απλανών αστέρων ιδιαιτέρως, περί ημερολογίου, ώρα:, 2.

Ιστορία. Η νέα και η νεωτάτη, ώραι 2,

Γαλλικά, Στιχουργική· ανάγνωσις λογογράφων και ποιητών Boileau, Lafontaine (fables). Molière (Avare, Misanthrope), Villemain cours de la literature du XVIIIème siècle), Guizot (histoire de la révolution d'Angleterre), André Chenier, V. Hugo (Odes les Orientales). Η διδασκαλία γαλλιστί, ώραι 4.

Τριγωνομετρία, ώρα 1.

Αριθμητική θεωρητική. Επανάληψις του Β' βιβλίου (ιδιότητες των ακεραίων" αριθμών), έτι δε των περιοδικών κλασμάτων, της τετραγωνικής ρίζης και των διαφόρων συστημάτων αριθμήσεως, ώρα 1.

Γεωμετρία. Επανάληψις των κυριωτάτων μερών της γεωμετρίας. Καμπύλα., εν χρήσει (η θεωρία αυτών αναλυτικώς διά του αλγεβρικού λογισμού). Έλλειψις, υπερβολή, παραβολή, έλιξ. Στοιχεία της αναλυτικής γεωμετρίας, ώραι 3,

Άλγεβρα. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της Άλγεβρας και μετ' αυτήν προβλήματα μεγίστου και ελαχίστου διά της αλγέβρας λυόμενα και στοιχειώδης θεωρία των οριζουσών, ώραι 2.

Πρακτική εφαρμογή των μαθηματικών διά καταμετρήσεως αποστάσεων (τριγωνομετρικώς) η επιφανειών η όγκων,

Περιγραφική γεωμετρία. Σκοπός, Μέθοδος των προβολών. Λύσεις γραφικαί. Προσδιορισμός των ιχνών της ευθείας. Στοιχειώδη προβλήματα των ευθειών γραμμών. Επίπεδα οριζόμενα υπό διαφόρους ορούς, Προβολαί βοηθητικαί. Ευθείαι και επίπεδα κάθετα. Γωνίαι των ευθειών και των επιπέδων, Σημεία και γραμμαί προς κατασκευήν εκτός του χάρτου. Προβλήματα αναγόμενο. εις τας τριέδρους γωνίας. Τρισορθογωνία τρίεδρος γωνία, ώραι 2.

Φυσική. Περί μαγνητισμού. Περί στατικού και δυναμικού ηλεκτρισμού, Ακουστική και οπτική μετά μαθηματικών εφαρμογών, ώραι 3,

Χημεία και ορυκτολογία. Χημεία: εξακολούθησις της ανόργανου χημείας και μέρος της οργανικής, Τα κυριώτατα των μετάλλων και αι ενώσεις αυτών. Στοιχειομετρικαί ασκήσεις. Εξακολούθησις της Ορυκτολογίας, ώραι 3.

Λογική, ώρα 1.

Ιχνογραφία. Γραμμική ιχνογραφία, ώρα 1.

Οπλασκία, ώραι 2,

Σελ. 712
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/713.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συνοπτικός πίναξ του προγράμματος

Ώραι καθ' εβδομάδα

Μαθήματα

A'

Β'

Γ'

Δ'

Ε'

ΣΤ'

Ζ'

Ελληνικά ................................

12

11

10

10

10

9

8

Θρησκευτικά ....................

2

2

2

2

1

Γεωγραφία ...............................

2

2

2

2

2

Κοσμογραφία .............................

2

Ψυχολογία εμπειρική .......................

1

Λογική ..................................

1

Ιστορία .................................

2

2

2

3

3

3

2

Γαλλικά .................................

3

3

5

5

4

4

Αριθμητική ..............................

3

3

3

4

1

Γεωμετρία ...............................

1

2

3

4

1

Αναλυτική γεωμετρία ......................

2

Περιγραφική γεωμετρία .....................

2

Άλγεβρα ................................

3

3

2

Τριγωνομετρία ............................

1

Φυσική ιστορία ...........................

2

2

2

2

Χημεία και ορυκτολογία .....................

3

3

Φυσική ..................................

2

3

3

Καλλιγραφία ..............................

3

3

Ιχνογραφία ..............................

2

2

3

3

3

2

1

Γυμναστική και οπλασκία ...................

2

2

2

2

2

2

2

Άθροισμα ...................

28

32

33

34

34

34

35

Σημ, Εν τη εις το Λύκειον προσηρτημένη Η' τάξει χάριν των βουλομένων να υποστώσιν εξέτασιν εισιτήριον εν τω πολυτεχνείω και τη" σχολή των Ευελπίδων μαθητών, των εκ των κλασικών γυμνασίων αποφοιτησάντων, διδακτέα είνε τα εξής μαθήματα'

1. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της θεωρητικής αριθμητικής, ώραι 2.

2. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της άλγεβρας μετά των προσθηκών της Z' τάξεως, ώραι 4.

3. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της γεωμετρίας και μετ' αυτήν στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας, ώραι 4,

4. Επανάληψις της τριγωνομετρίας, ώρα 1.

5. Κοσμογραφία, ώρα 1.

Σελ. 713
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/714.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Περιγραφική γεωμετρία, ώραι 2.

7. Χημεία, τα της ΣΤ' τάξεως, ώραι 3,

8. Επανάληψις φυσικής, ώρα 1.

9. Γαλλικά, ώραι 5.

10, Ιχνογραφία, ώραι 2.

Εν Αθήναις την 12 Αυγούστου 1893

Ο Υπουργός

ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 714
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/715.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1912)

(Β. Διάταγμα / 21 Αυγούστου 1912)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί ορισμού των ωρών της διδασκαλίας των μαθηματικών

εν τω Βαρβακείω Λυκείω, τον αριθμού των διδασκόντων

τα μαθηματικά εν τω αυτώ Λυκείω κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τας κειμενας διατάξεις περί Βαρβακείου Λυκείου.

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε

Η μεν διδασκαλία των μαθηματικών εν τω Βαρβακείω Λυκείω ορίζεται κατά τάξεις, ώρας και είδος μαθήματος κατά το εξής πρόγραμμα

Εν

Μαθήματα Τάξεις και ώραι όλω

A'

B'

Γ΄

Δ'

Ε'

ΣΤ'

Ζ'

Η'

ώραι

1 Αριθμητική

3

3

3

4

-

-

1

2

16

2 Γεωμετρία

1

1

1

2

3

3

2

3

16

3 Αναλυτική Γεωμετρία

--

--

--

--

1.

2

2

5

4 Παραστατική Γεωμετρία

_

_

_

_

_

1

1

2

4

5 Άλγεβρα

-

-

-

-

3

3

2

2

10

6 Τριγωνομετρία

-

-

-

-

-

1

1

1

3

7 Κοσμογραφία

_

_

_

_

_

_

2

1

3

57

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 264, τχ. Α'/Ι Σεπτεμβρίου 1912.

Σελ. 715
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/716.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο δε αριθμός των διδασκόντων εν αυτώ τα μαθηματικά, περιλαμβανομένου και του διευθυντού, ορίζεται εις τεσσάρας.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 21 Αυγούστου 1912

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 716
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/717.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

(Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος στο A103]

Σελ. 717
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/718.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8

ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Α. Δίγκας

[Βλ, το κείμενο του διατάγματος στο A104]

Σελ. 718
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/719.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Ν, 2244/24 'Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί μεταρρυθμίσεως τον Βαρβακείου Λυκείου

ΝΟΜΟΣ 2244

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. 1. Το διά του Β, Διατάγματος της 6ης Οκτωβρίου 1886 ιδρυθέν Λύκειον, μεταρρυθμίζεται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, εις πρότυπον πρακτικόν Λύκειον.

2. Σκοπός του Λυκείου τούτου είνε η ανωτέρα γενική μόρφωσις των τροφίμων αυτού και η αυτάρκης προπαιδεία τούτων προς σπουδήν των θετικών επιστημών. Χρησιμεύει δε ως πρότυπον σχολείον του φυσικομαθηματικού τμήματος του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως.

3. Το ίδρυμα τούτο συντηρείται εκ των πόρων του κληροδοτήματος του Ιωάννου Βαρβάκη και καλείται Βαρβάκειον Λύκειον. Διατελεί δε υπό την εποπτείαν του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ενασκουμένην διά του διευθυντού αυτού, του διευθυντού και του υποδιευθυντού του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως και ενός εκπαιδευτικού συμβούλου, καθ' α B, Διάταγμα θέλει ορίσει. Εν η δε περιπτώσει οι πόροι του Βαρβακείου κληροδοτήματος δεν επαρκούσι προς συντήρησιν του Λυκείου, η επί πλέον δαπάνη καταβάλλεται εκ του δημοσίου ταμείου, αναγραφομένης κατ' έτος αναλόγου πιστώσεως εν τω προϋπολογισμώ των εξόδων του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 2, 1. Το Βαρβάκειον Λύκειον έχει τέσσαρας ενιαυσίους τάξεις, εγγράφονται δε εις την A' τάξιν αυτού, μετ' ευδόκιμον εισιτήριον εξέτασιν και κατά σειράν επιτυχίας, οι κεκτημένοι απολυτήριον ελληνικού σχολείου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 144, τχ. Α'/3Ο Ιουνίου 1920.

Σελ. 719
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/720.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η ενδεικτικόν προαγωγής εξ αντιστοίχου τάξεως άλλου σχολείου της Μ. Εκπαιδεύσεως,

2. Επιτρέπεται, μέτ' ευδόκιμον κατατακτήριον έξέτασιν, η εγγραφή εις την δευτέραν μόνον τάξιν του Λυκείου μαθητών κεκτημένων ενδεικτικόν προαγωγής εκ της Α' τάξεως τετραταξίου, η της Β' πενταταξίου η της Γ' εξαταξίου κλασικού γυμνασίου.

3. Εν εκάστη τάξει του προτύπου Λυκείου, δεν επιτρέπεται η εγγραφή μαθητών πλειόνων των 40, εγγράφονται δε κατά προτίμησιν οι κατά το προηγούμενον έτος μαθητεύσαντες εν αυτώ.

4. Μαθηταί του Πρακτικού Λυκείου δύνανται εν αρχή του σχολικού έτους να εγγραφώσιν εις αντίστοιχον τάξιν κλασικού γυμνασίου μετ' ευδόκιμον εν αυτώ κατατακτήριον εξέτασιν εις τα εν τη προηγουμένη τάξει τούτου διδασκόμενα ελληνικά, λατινικά και ιστορίαν. Εις ομοίαν εξέτασιν υποβάλλονται και οι απόφοιτοι του Πρακτικού Λυκείου προκειμένου να τύχωσιν απολυτηρίου κλασικού γυμνασίου.

5. Τα καθ' έκαστα των εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων, ο χρόνος των εγγραφών και της ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων και τα της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών του Λυκείου, θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

6. Οι κεκτημένοι απολυτήριον του Πρακτικού Λυκείου δύνανται· να εγγράφωνται κατά τας ισχύουσας διατάξεις εις τας σχολάς του Εθνικού Πανεπιστημίου, τας Ανωτέρας Σχολάς του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την Στρατιωτικήν Σχολήν των Ευελπίδων και πάσαν άλλην ανωτέραν Τεχνικήν η επαγγελματικήν σχολήν, άμα δε και να διορίζωνται εις πάσαν δημοσίαν θέσιν, δι' ην κατά τους κειμένους νόμους απαιτείται απολυτήριον γυμνασίου.

'Άρθρον 3.1. Εν τω Βαρβακείω Λυκείω διδάσκονται τα εξής μαθήματα'

1) Ιερά, 2) Ελληνικά (νέα και αρχαία), 3) Ιστορία, 4) Φιλοσοφικά, 5) Γαλλικά, 6) Μαθηματικά (αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία, αναλυτική γεωμετρία, παραστατική και μηχανική), 7) Φυσικά και φυσικοϊστορικά (πειραματική φυσική, χημεία, ζωολογία, φυτολογία, ορυκτολογία, γεωλογία, παλαιοντολογία και υγιεινή), 8) Γεωγραφία, 9) Κοσμογραφία, 10) Τεχνικά (καλλιγραφία, ιχνογραφία ελευθέρα, γεωμετρική και προβολική μετά στοιχείων προοπτικής, σχεδιογραφία και χειροτεχνία), 11) ωδική και 12) γυμναστική και σκοποβολία.

2. Επιτρέπεται διά B. Διατάγματος να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και ν' αφαιρεθώσι τινά των ανωτέρω, οριζομένου κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου του εκάστοτε αναγκαιούντος διδακτικού προσωπικού.

3. Το αναλυτικόν και το ώρολόγιον πρόγραμμα των ανωτέρω μαθημάτων θέλουσι κανονισθή διά πράξεως του Υπουργού, δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι

Σελ. 720
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/721.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της Κυβερνήσεως, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των διδασκόντων,

Άρθρον 4, 1. Το διδακτικόν προσωπικόν - του Λυκείου αποτελείται εκ του διευθυντού αυτού, τριών φιλολόγων καθηγητών, δύο των μαθηματικών, δύο των φυσικών, ενός των ιερών, ενός της Γαλλικής γλώσσης, ενός των τεχνικών μαθημάτων, ενός διδασκάλου της Ωδικής και ενός γυμναστού.

2. Διευθυντής, καθηγηταί και διδάσκαλοι, του Λυκείου διορίζονται διά Β. διατάγματος τη προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, α') οι προϋπηρετήσαντες εν αυτώ η εν τω προτύπω σχολείω του διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως και β') οι έχοντες τα εν τω νόμω 1381 οριζόμενα προσόντα προτιμωμένων μεταξύ αυτών των συμπληρωσάντων την μόρφωσιν αυτών εν Πανεπιστημίω η ανωτέρα ειδική σχολή της Εσπερίας η εν τω φυσικομαθηματικώ τμήματι του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως.

3. Ο Διευθυντής του Λυκείου έχει βαθμόν και μισθόν γυμνασιάρχου, οι καθηγηταί των θεωρητικών μαθημάτων, πρωτοβαθμίου καθηγητού, ο των τεχνικών, δευτεροβαθμίου καθηγητού και οι διδάσκαλοι της Ωδικής και της γυμναστικής πρωτοβαθμίου διδασκάλου.

4. Τα ιερά και την ωδικήν διδάσκουσιν εν τω Λυκείω άνευ επιμισθίου οι εν τω προτύπω κλασικώ γυμνασίω του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαιδεύσεως διδάσκοντες τα μαθήματα ταύτα.

5. Μέλη του συλλόγου των καθηγητών του Βαρβακείου Λυκείου, μετέχοντες των συνεδριών αυτού, είνε και οι εν τούτω διδάσκοντες ημεδαποί η αλλοδαποί καθηγηταί του φυσικομαθηματικού τμήματος του Διδασκαλείου της M. Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 8. 1. Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και τηρουμένων των περί ιδρύσεως γυμνασίων διατάξεων των κειμένων νόμων, να ιδρύη εν τω Κράτει διά Β. Διαταγμάτων και άλλα πρακτικά Λύκεια του τύπου του διά του παρόντος νόμου ιδρυομένου η και να μετατρέπη εις τοιαύτα τινά των νυν λειτουργούντων κλασσικών γυμνασίων,

2. Τα καθ' έκαστα της εφαρμογής του άρθρου τούτου θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

Άρθρον 9. 1. Το διδακτικόν προσωπικόν του νυν λειτουργούντος Βαρβακείου Λυκείου θεωρείται έχον τα νόμιμα προσόντα και διατηρείται άνευ άλλης τινός διατυπώσεως, εφ' όσον αι θέσεις αυτών προβλέπονται υπό του παρόντος νόμου. Οι δε υπό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου κρινόμεναι ως υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφ' ω έχουσι βαθμώ και μισθώ εις άλλα εν Αθήναις σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

2. Οι κατά το σχολικόν έτος 1919-1920 μαθητεύοντες εν τω Βαρβακείω

46

Σελ. 721
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/722.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Λυκείω δύνανται να εγγραφώσιν, εις ας δικαιούνται τάξεις του προτύπου πρακτικού Λυκείου μέχρι πέρατος των εν αυτώ σπουδών των και καθ' υπέρβασιν των εν τω 3ω εδαφ. του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου οριζομένου ανωτάτου ορίου μαθητών εκάστης τάξεως.

Επίσης επιτρέπεται διά το σχολικόν έτος 1920-1921 η εν τω Πρακτικώ Λυκείω παραδοχή μαθητών προς κατατακτήριον εξέτασιν και διά τας τάξεις αυτού τας ανωτέρας της δευτέρας. Εν η δε περιπτώσει οι εγγραφέντες εν τάξει τινί μαθηταί υπερβαίνουσι τους 40, η τάξις αυτή διαιρείται εις τμήματα.

3. Καταργείται πάσα διάταξις αντικειμένη εις τας του παρόντος Νόμου, η δε έναρξις της ισχύος των διατάξεων τούτου, εν όλω η εν μέρει και τα καθ' έκαστα της εφαρμογής αυτών κανονισθήσονται διά Β. Διαταγμάτων.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 722
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/723.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1922

(Απόφαση 44598/25 Νοεμβρίου 1922)

Κυβέρνηση Σ. Γονατά

Υπουργός Ι.

Αριθ. 44598.

Περί προγράμματος των μαθημάτων τον Βαρβακείου Λυκείου

και των προς τούτο ομοτίμων πρακτικών Λυκείων

δημοσίων και Ιδιωτικών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 2244 "περί μεταρρυθμίσεως του Βαρβακείου Λυκείου", την διά της υπ' αριθ. 158 αναφοράς του διευθυντού του Βαρβακείου Λυκείου υποβληθείσαν γνωμοδότησιν του συλλόγου των εν αυτώ διδασκόντων περί του προγράμματος των εν τοις πρακτικοίς Λυκείοις διδακτέων μαθημάτων και την υπ' αριθ. 534 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε.

Από του σχολικού έτους 1922-1923 το αναλυτικόν και το ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων του Βαρβακείου και των προς τούτο ομοτίμων πρακτικών Λυκείων, δημοσίων και ιδιωτικών, κανονίζονται ως έπεται:

A'. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Τάξις Α'- Ώρα 1 καθ' εβδομάδα.

1) Ερμηνεία περικοπών κατ' εκλογήν εκ των ιερών ημών Ευαγγελίων.

2) Από του Ιανουαρίου εκ παραλλήλου ανάγνωσις κατ' οίκον ευλήπτων περικοπών κατ' εκλογήν εκ των ιερών ημών Ευαγγελίων, Κατά δεκαπενθήμερον δε γραπτή απόδοσις και ανάπτυξις του νοήματος αυτών εις γλώσσαν απλήν και καθαράν υπό τύπον συνθέσεων.

Τάξις Β'- Ώρα 1 καθ' εβδομάδα,

1) Ερμηνεία περικοπών κατ' εκλογήν εκ των πράξεων και των επιστολών των Αποστόλων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 6, τχ. Β' / 21 Ιανουαρίου 1923.

Σελ. 723
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/724.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Από της αρχής του σχολικού έτους εκ παραλλήλου ανάγνωσις κατ' οίκον περικοπών κατ' εκλογήν εκ των Ευαγγελίων και των επιστολών των Αποστόλων και γραπτή απόδοσις και ανάπτυξις του νοήματος του εκάστοτε αναγινωσκομένου ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Σημ. Προ της ερμηνείας εκάστης περικοπής θα γίνεται εν εκάστη τάξει, εφ' όσον είνε αναγκαίον, σύντομος όλως εισαγωγή υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία, ει δυνατόν, μετά των μαθητών.

Β'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ

Τάξις Α

α'.) Νέα Ελληνικά- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

1) Ανάγνωσις λογογραφημάτων και ποιημάτων είτε ολοκλήρων είτε εκλεκτών αυτών τμημάτων των δοκιμωτέρων λογογράφων και ποιητών του 19ου και του 20ού αιώνος (Βικέλα, Παπαδιαμάντη, Κρυστάλλη, Ζαλοκώστα, Βαλαωρίτου κ.λ.π.).

2) Συντακτικόν της νέας (γραφομένης και κοινής ομιλουμένης) γλώσσης. Τα περί προτάσεως και των όρων αυτής, τα περί της συμφωνίας τούτων, τα περί ειδών των προτάσεων συνδεομένων δεόντως κατά παράταξιν και καθ' υπόταξιν, των ενεργητικών και των παθητικών ρημάτων (αντικείμενον, ποιητικόν αίτιον), τα περί των χρόνων του ρήματος κ.λ.π.

3) Συνθέσεις δύο τουλάχιστον κατά μήνα ίδια διηγηματικής και περιγραφικής μορφής (περιγραφή εικόνων η άλλων έργων τέχνης, τοπείων, εκδρομών και άλλων συμβάντων του καθ' ημέραν βίου ενδιαφερόντων και όπως δήποτε συνθέτων).

β'.) Αρχαία Ελληνικά- Ώραι 6 καθ' εβδομάδα.

1) Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ των απομνημονευμάτων η του Οικονομικού του Ξενοφώντος, εκ του Ηροδότου ιδία μερών πραγματευομένων περί του πολιτισμού ανατολικών λαών η πόλεων Ελληνικών, εκ του Πλουτάρχου, Θεμιστοκλέους, Αριστείδου η Περικλέους, εκ της Αριανού Αναβάσεως του M. Αλεξάνδρου, εκ του κατά Σιτοπωλών η του υπέρ του Αδυνάτου του Λυσίου.

Σημ, Πρό της ενάρξεως της ερμηνείας εκάστου των ανωτέρω συγγραφέων ολίγα τινά, τα απολύτως αναγκαία περί του" βίου και των έργων αυτών, κατά δε την ερμηνείαν έπ' ευκαιρία εξήγησις ιδία των εις τας τέχνας των αρχαίων αναφερομένων ζητημάτων, των σχετικών με τας θετικάς επιστήμας, ούτω δε κατά την ερμηνείαν των αρχαίων συγγραφέων, των αναγινωσκομένων και εις τας άλλας τάξεις, των δε ερμηνευομένων συμπλήρωσις δύναται να γίνεται και δι' αναγνώσεως εν τω σχολείω και κατ' οίκον εκ δοκίμων μεταφράσεων των εν τη τάξει ερμηνευομένων συγραφέων.

2) Συντακτικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, αττική σύνταξις, απαρεμφατική

Σελ. 724
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/725.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σύνταξις, σύνταξις των εις τός και τέος ρηματικών επιθέτων, άμεσον η σύστοιχον αντίκείμενον, cd πλάγιαι πτώσεις ως προσδιορισμοί επρρηματικοί,

Σημ, Εν τη διδασκαλία του συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης θα εφιστάται η προσοχή των μαθητών προ πάντων και κυρίως εις τα ιδιάζοντα εις αυτήν συνήθη συντακτικά φαινόμενα, τα οπωσδήποτε διαφέροντα από την αντίστοιχον της νέας.

Τάξις Β',

α',) Νέα Ελληνικά- Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

1) Ανάγνωσις λογογραφημάτων και ποιημάτων είτε ολοκλήρων είτε εκλεκτών αυτών τμημάτων δοκίμων λογογράφων και ποιητών (Βιζυηνού, Παπαδιαμάντη, Κονδυλάκη, Βαλαωρίτου, Σολωμού, Βηλαρά, Παράσχου κλ.π·

2) Συντακτικόν της νέας (γραφομένης και κοινώς ομιλουμένης) γλώσσης, Τα περί των μέσων, των ουδετέρων και των απρόσωπων ρημάτων, τα περί των εγκλίσεων του ρήματος της νέας γλώσσης εις κυρίας και δευτερεύουσας προτάσεις· σημασία και συντάξεις του θα και του να. Τα περί ονοματικών προσδιορισμών ομοιοπτώτων και ετεροπτώτων τα περί αντωνυμιών κ.λ.π.

3) Συνθέσεις δύο τουλάχιστον κατά μήνα περιγραφαί συνθετώτεραι (οίαι πανηγύρεων, διηγημάτων επί τη βάσει πραγματικών η ιστορικών γεγονότων, της αφορμής παρεχομένης εκ των αναγινωσκομένων λογοτεχνημάτων). Περιλήψεις η αναπτύξεις των αναγινωσκομένων έπιστολαί τύπου φιλολογικού, διάλογοι διηγηματικοί και περιγραφικοί,

β') Αρχαία Ελληνικά- Ώραι 5 καθ' εβδομάδα.

1) Ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών του Θουκυδίδου, ιδία εξ εκείνων, εν οις γίνεται λόγος περί πολιορκητικών η άλλων έργων και μηχανημάτων, εκ των ηθικών του Πλουτάρχου, και των παραλλήλων βίων ανδρών των Ελληνορωμαϊκών χρόνων, εκ του Λουκιανού νεκρικών διαλόγων η Τίμωνος του Μισανθρώπου, εκ του Δημοσθένους Ολυνθιακού και εκ της Ομήρου Οδύσσειας,

2) Συντακτικόν της αρχαίας γλώσσης, Τα περί των μέσων και των απρόσωπων ρημάτων, τα περί αντωνυμιών και του άρθρου, τα περί των χρόνων και των εγκλίσεων εις τας κυρίας και δευτερεύουσας προτάσεις (είδη εξηρτημένων προτάσεων), τα περί μετοχικής συντάξεως, πλάγιος λόγος και χρήσις των προθέσεων.

Τάξις Γ.

α',) Νέα Ελληνικά- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Ανάγνωσις όπως και εις τας προηγουμένας τάξεις λογογραφημάτων και ποιημάτων εκ των του Πολυλά, του Ροΐδου, του Βασιλειάδου, του Σολωμού, του Αθανασίου Χρηστοπούλου, του Ραγκαβή (πατρός και υιού) κλ,π.

Σελ. 725
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/726.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Συνθέσεις μία τουλάχιστον κατά μήνα. Βιογραφίαι ιστορικών προσώπων επί τη βάσει δεδομένων συναγομένων εκ των ερμηνευομένων η κατ' οίκον αναγινωσκομένων έργων, χαρακτηρισμοί (κατ' αρχάς συνδεδεμένοι μετά των βιογραφιών, είτα δε και ανεξαρτήτως τούτων) προσώπων ιστορικών η προσώπων (τύπων) υποπιπτόντων εις την αντίληψιν των μαθητών" παραλληλισμοί προσώπων ιστορικών επί τη βάσει των δεδομένων της ιστορίας, πραγματείαι ιστορικαί π.χ. περί πολεμικών μέσων, πολιτικών η κοινωνικών καθεστώτων επί τη βάσει δεδομένων είτε συναγομένων εκ των αναγινωσκομένων συγγραφέων, είτε παρεχομένων εν μέρει υπό του διδάσκοντος. Ενίοτε επιστολιμαία μορφή των πραγματειών τούτων.

β') Αρχαία ελληνικά- Ώραι 4 καθ' εβδομάδα,

1) Ερμηνεία εκ των Δημοσθένους Φιλιππικών, εκ του Πλάτωνος Κρίτωνος, της απολογίας, η του Λάχητος, εκ των Θεοφράστου χαρακτήρων, εκ των Θεόκριτου ειδυλλίων, λυρικών ποιημάτων. Εκκλησιαστικών ποιητών και εκ της Ομήρου Ιλιάδος.

2) Ανάγνωσις εκλεκτών μερών αρχαίων μαθηματικών, φυσικών, μηχανικών, αστρονόμων και γεωγράφων.

Σημ. Επ' ευκαιρία εξ αφορμής των εκάστοτε αναγινωσκομένων επανάληψις και συμπλήρωσις του συντακτικού της νέας και αρχαίας γλώσσης, εξαιρομένων των διαφορών αυτών.

Τάξις Δ'.

α') Νέα Ελληνικά- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Ανάγνωσις, όπως και εις τας προηγουμένας τάξεις, εκλεκτών λογογραφημάτων και ποιημάτων εκ των του Ραγκαβή (πατρός και υιού), Παγανέλη, Ζαμπελίου.- Σολωμού, Μαρκορά, Κάλβου κ.λ.π.

2) Συνθέσεις, μία τουλάχιστον κατά μήνα. Πραγματείαι συστηματικαί, οίον κρίσεις περί των εν τω σχολείω και κατ' οίκον αναγνωσθεισών' ανάπτυξις των περιεχομένων ρητών, παροιμιών, γνωμών και αρχών είτε ευρισκομένων εν τοις διδαχθείσιν έργοις είτε παρεχομένων υπό του διδάσκοντος. Πραγματείαι ρητορικαί, υποστήριξις θέσεως εκλεγόμενης υπό του μαθητού τη βοήθεια του διδάσκοντος' ανασκευή θέσεως υποστηριχθείσης υπ' άλλου, σύνταξις δημοσίων εγγράφων, οίον αιτήσεων, αναφορών, απολογιών κ,λ.π.

Σημ. Προ πάσης συνθετικής ασκήσεως δέον ν' αναγινώσκωνται και αναλύωνται εν τη τάξει υποδείγματα δοκίμων συγγραφέων σχετικά προς το λογοτεχνικόν είδος της μελλούσης να δοθή εις τους μαθητάς συνθέσεως.

β') Αρχαία Ελληνικά.- Ώραι 4 καθ' εβδομάδα.

1) Ερμηνεία εκ του Πλάτωνος Πρωταγόρου η Γοργίου η κατ' εκλογήν μερών εκ της Πολιτείας αυτού, εκ των Γεωγραφικών του Στράβωνος, εκ της Αριστοτέλους πραγματείας "περί του κόσμου", εκ του Αριανού εγχειριδίου

Σελ. 726
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/727.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του Επικτήτου, δραμάτων του Σοφοκλέους η του Ευριπίδου' και εκ της Ομήρου Ιλιάδος.

2) Ανάγνωσις ως και εν τη προηγουμένη τάξει εκλεκτών μερών αρχαίων αντιπροσώπων των θετικών επιστημών.

Γ'. ΙΣΤΟΡΙΑ Τάξις Α.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των χρόνων της Αχαϊκής συμπολιτείας. Τα σπουδαιότερα εκ της πολιτικής ιστορίας. Ιστορία του πολιτισμού, ιδία δε της αναπτύξεως των Θετικών,  Θεωρητικών και εφηρμοσμένων επιστημών και των τεχνών, των τε καλών και των λοιπών κατά την περίοδον ταύτην.

Τάξις Β'.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

Από της Αχαϊκής συμπολιτείας μέχρι των Σταυροφοριών. Τα σπουδαιότατα εκ της πολιτικής Ιστορίας.

Ιστορία του πολιτισμού ως εν τη A' τάξει.

Τάξις Γ'.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

Από των Σταυροφοριών μέχρι της Γαλλικής επαναστάσεως. Τα σπουδαιότερα εκ της πολιτικής ιστορίας. Ιστορία του πολιτισμού ως εν ταις προηγουμέναις τάξεσι.

Σημ. Κατ' οίκον ανάγνωσις εκ καταλλήλου βιβλίου βίων νέων ανδρών συντελεσάντων εις την πρόοδον των θετικών επιστημών.

Τάξις Δ΄.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

1) Από της Γαλλικής επαναστάσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Τα σπουδαιότερα της πολιτικής ιστορίας. Ιστορία του πολιτισμού ως εν ταις προηγουμέναις τάξεσι.

Σημ. Ανάγνωσις κατ' οίκον βίων ανδρών συντελεσάντων εις την πρόοδον των Θετικών επιστημών και των τεχνών ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Δ' ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ Τάξις Γ'.- Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

α') Ψυχολογία. Έννοια και έργον της ψυχολογίας, διαίρεσις αυτής.

1) To γνωστικόν. Αίσθησις και αίσθήματα, διάφορα είδη αυτών. Παραστάσεις, πορεία αυτών, συνειρμός, προσοχή, μνήμη και ανάμνησις, μνημονικοί τύποι, φαντασία, παραστατικοί τύποι. Νόησις, νοείν και γινώσκειν, έννοια, κρίσις και συλλογισμοί,

Σελ. 727
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 708
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ρημάτων. Ερμηνεία διηγηματίων απλών, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απαγγελία και απομνημόνευσις απλούστατων ποιηματίων και απλών φράσεων, διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκομένων. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν, ώραι, 3.

  Αριθμητική. Επανάληψις των δεδιδαγμένων, περί αναλογιών και περί μεθόδων, ώραι 3.

  Η μία ώρα ωσαύτως αποκλειστικώς εις άσκησιν προς λύσιν προβλημάτων.

  Γεωμετρία. Ορισμοί. Περιγραφή των απλούστερων γεωμετρικών σχημάτων μετά πρακτικής καταμετρήσεως αυτών, ώρα 1.

  Φυσική Ιστορία. Επανάληψις και ανάπτυξις των δεδιδαγμένων εν τη Β' τάξει. Εκ της φυτολογίας: μορφολογία, το του Λινναίου σύστημα και το φυσικόν. Εκ της ζωολογίας: στοιχεία φυσιολογίας και ανθρωπολογίας. Περί συνομοταξιών των ζώων, ώραι 2.

  Φυσική. Περιληπτικώς και στοιχειωδώς, ώραι 2.

  Ιχνογραφία. Ελευθέρα σχεδιογραφία εξ υποδειγμάτων απλών γύψινων εκμαγείων. Κανών του ανθρωπίνου σώματος. Αρχαί των νόμων της φωτοσκιάσεως, ώραι 3.

  Γυμναστική, ώραι 2.

  ΤΑΞΙΣ Δ'.

  Ελληνικά. Ξενοφώντος ελληνικά και εκ των απομνημονευμάτων μέρη κατ' εκλογήν. Ισοκράτους, ο Αρεοπαγιτικός, Νικοκλής, Ευαγόρας, Λυσίου ο επιτάφιος. Ανάγνωσις προς Νικοκλέα και εκ των εκτενέστερων του Λουκιανού διαλόγων, ως Χάρωνος η Επισκοπούντων, Νεκυομαντείας, Κατάπλου· εκ δε της Κυροο Αναβάσεως του Ξενοφώντος τα βιβλία IV, V και VI. Εφαρμογή της γραμματικής και συντακτικόν μετ' εφαρμογής, ώραι 8.

  Έλεγχος Θεμάτων και εκθέσεων κατ' οίκον παρασκευαζομένων, ώραι 2.

  Αι δύο εκ των οκτώ ωρών των ελληνικών πρέπει να είνε ωρισμέναι εις ανάγνωσιν. Ο τρόπος της διδασκαλίας της αρχαίας γλώσσης πρέπει να είνε όσον ενεστι πρακτικός και ουχί ν' αποβλέπη υπέρ το δέον εις την εκμάθησιν γραμματικών και συντακτικών κανόνων. Η όλη των εκθέσεων δύναται μεν να είνε ποικίλη, αλλά καλόν είνε να λαμβάνηται ως επί το πλείστον εκ της ιστορίας. Εν γένει δέον να εννοηθή ότι η σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και της ιστορίας, μάλιστα δε η της αρχαίας Ελλάδος, εν τω Λυκείω έχει. εξαιρετικήν σπουδαιότητα, διότι ένεκα του πλήθους των μαθηματικών και φυσικών και της ελλείψεως της Λατινικής κίνδυνος υπάρχει μήπως δοθή περισσότερα προσοχή εις τα μαθήματα, τα οποία οξύνουσι μεν τον νουν και αναπτύσσουσι την διάνοιαν, αλλ' επι του χαρακτήρος του ανθρώπου ουδεμίαν έχουσι μορφωτικήν δύναμιν.

  Θρησκευτικά. Χριστιανική ηθική. Ερμηνεία των περικοπών του Ευαγγελίου