Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 74-93 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/74.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2ον, Ότι το εκπαιδευτικόν μας σύστημα παρημέλησε την εκπαίδευσιν των μεγάλων λαϊκών μαζών, καταστήσαν την παιδείαν ημών ολιγαρχικήν,

3ον, Ότι έδωσε μονομερή κατεύθυνσιν εις την παιδείαν, καθαρώς θεωρητικήν, παραμελήσαν την πρακτικήν μόρφωσιν προς βλάβην των πλουτοπαραγωγικών κλάδων,

4ον, Ότι παρημπόδισε την επίγνωσιν των στοιχείων του νεοελληνικού πολιτισμού προς βλάβην και της πνευματικής και της υλικής του λαού ανυψώσεως.

5ον. Ότι παρά τας προόδους αίτινες εσημειώθησαν εις τον καταρτισμόν του διδακτικού προσωπικού, πολλά εισέτι υπολείπονται να γίνωσι. διά την απόκτησιν αρτίων διδασκάλων ως και διά την βελτίωσιν του υπάρχοντος προσωπικού, όπερ κρατείται αποκεκλεισμένον εν τη μορφώσει, ην έλαβεν εκ των πηγών της προελεύσεως του.

6ον. Ότι δεν μας έδωσε μέχρι τούδε υγιεινά και κατά τους κανόνας της Παιδαγωγικής ιδρυμένα διδακτήρια, και

7ον. Ελάχιστα προήγαγε την φυσικήν αγωγήν των Ελληνοπαίδων".

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/75.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σελ. 75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/76.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/77.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/78.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/79.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

(Β. Διάταγμα: Ναύπλιο 21 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου 1833)

Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως Γυμνασίου εις Ναύπλιον.

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακούσαντες την γνώμην της επί των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμματείας της Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τα εξής.

1.

Εις Ναύπλιον θέλει ανεγερθή εν Ελληνικόν Σχολείον και εν Γυμνάσιον.

Το Ελληνικόν θέλει διαιρείσθαι, κατά τας ανάγκας των μαθητών, εις τρεις η τέσσαρας κλάσεις· το δε Γυμνάσιον θέλει έχει προς το παρόν τουλάχιστον δύο τάξεις· εις εκάστην δε τάξιν θέλουν είναι αφιερωμέναι καθ' εβδομάδα 24 έως 26 ωραι.

2.

Εις το Ελληνικόν σχολείον θέλει διδάσκεσθαι κατ' εξοχήν η νέα και παλαιά Ελληνική, εις δε τας δύο τελευταίας τάξεις και η Λατινική, προσέτι δε και Κατήχησις, Αριθμητική, Γεωγραφία και Καλλιγραφία,

3.

Εις το Γυμνάσιον θέλει διδάσκεσθαι, εκτός της νέας και παλαιάς Ελληνικής, η Λατινική, η Γαλλική και η Γερμανική, προσέτι Κατήχησις, Ιστορία μετά Γεωγραφίας, Μαθηματική, αρχαί Φυσικής, Χημίας και φυσικής Ιστορίας.

4.

Διευθυντήν αμφοτέρων των σχολείων, διδάσκαλον της Ιστορίας, της Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας, διορίζομεν τον K. Κ. Ασσώπιον.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 41/16 Δεκεμβρίου 1833.

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/80.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Διδασκάλους δε και των δύο σχολείων;

1. Τον Κύριον Ι. Βενθύλον κυρίως διά την Ελληνικήν και Γαλλικήν γλώσσαν και φιλολογίαν,

2. Τον Κ. Λεόντιον Αναστασιάδην κυρίως διά την Έλλην.

3. Τον Κ. Ι. Π. Γκινάκαν διά την παλαιάν και νέαν Έλλην.

4. Τον Λοχαγόν Κ. Δ. Σταυρίδην, διδάσκαλον της ενταύθα πολεμικής σχολής, διά τα Μαθηματικά,

5. Τον Κ. Δ. Ι. Νικολαΐδην Λεβαδιέα διά τας φυσικάς επιστήμας,

6. Τους δύο γραμ. του γραφείου των διερμηνέων Κ. Ερόλδον και Κ. Εύμάνον, διά την Γερμαν. και Λατινικήν γλώσσαν.

Μέχρι της ελεύσεως του Κ. Ασσωπίου, επιφορτίζεται την διεύθυνσιν της σχολής ο Κ. Βενθύλος.

5.

Ο μισθός άρχεται από την ημέραν της ενάρξεως των δύο σχολείων· θέλει δε πληρόνεσθαι τακτικώς εις το τέλος εκάστου μηνός από το συστηθησόμενον Εκκλησιαστικόν ταμείον' μέχρι δε της συστάσεως αυτού θέλει προκαταβληθή από το Ταμείον της Επικρατείας.

6

Εις την επί των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμματείαν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος.

Ναύπλιον, 21 Νοεμ. (3 Δεκεμβρ.) 1833

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ Ο κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ

ο επί των "Εκκλησιαστικών κ.τ.λ· Γραμ. της Επιτρ. Κ. Δ. ΣΧΙΝΑΣ.

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/81.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Β. Διάταγμα: Ναύπλιο 5/17 Ιουλίου 1834)

Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί διδασκαλίας της κατηχήσεως εις τα σχολεία.

ΟΘΩΝ κτλ.

Ακούσαντες την γνώμην της επί των Εκκλ. κλπ. Γραμματείας της Επικρατείας απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Άρθρ. 1, Η κατήχησις θέλει διδάσκεσθαι εις τα ημέτερα δημοτικά σχολεία. Λύκεια και Γυμνάσια, ει δυνατόν, υφ΄ ενός ιερέως του αυτού δόγματος ως οι διδασκόμενοι.

Μένουν δε εις πλήρη ενέργειαν τα εις τους περί διδασκαλίας νόμους ορισθέντα, και ιδίως εις το αρθρ. 3 του περί δημοδιδασκαλίας νόμου

Άρθρ. 2, Η εκτέλεσις και δημοσίευσις του παρόντος διατάγματος ανατίθεται εις την Ημετέραν επί των Εκκλ. κλπ. Γραμματείαν της Επικρατείας.

Εν Ναυπλίω την 5/17 Ιουλίου 1834.

Εν ονόματι του Βασιλέως Η Αντιβασιλεία

Ο κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ, MAOYEP, ΕΪΔΕΚ.

Αναδημοσιεύεται από το: Βενθύλος, τ. A', σ. 55' βλ. και Κλάδος, τ. A', σ. 546-547. 6

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/82.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(Β, Διάταγμα: Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1836/12 'Ιανουαρίου 1837)

Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί του διοργανισμού και της τάξεως των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακούσαντες την γνώμην της συστηθείσης επιτροπής διά να συντάξη τον διοργανισμόν της υψηλοτέρας εκπαιδεύσεως, και επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, προσδιορίζομεν τον διοργανισμόν και την τάξιν των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων τοιουτοτρόπως, καθώς εξάγεται εκ του επισυναπτομένου εγγράφου, το Οποίον θέλει δημοσιευθή όσον τάχος διά της εφημερίδος της κυβερνήσεως, διαθέτομεν συγχρόνως ως εφεξής.

Άρθρ, 1. Επειδή διά του Ημετέρου διατάγματος της σημερινής ημερομηνίας εσυστήσαμεν και το πανεπιστήμιον και διά τούτου ηυξήσαμεν σημαντικως τα της εκπαιδεύσεως έξοδα, διά τούτο κατά το παρόν και μέχρι δευτέρας διαταγής θέλουν μείνει τα νυν υπάρχοντα πέντε γυμνάσια και 24 ελληνικά σχολεία, τα οποία ομού με τα λοιπά διδακτικά καταστήματα ερξαρκούν εντελώς διά τον ενεστώτα πληθυσμόν της Ελλάδος και το προσωπικόν των διδασκάλων.

Τα διδακτικά καταστήματα ταύτα όμως πρέπει τώρα πλέον να τελειοποιηθώσιν αρκούντως, όπου απαιτείται, αναλόγως με την τάξιν της διδασκαλίας.

Άρθρ. 2. Ακολούθως δε, όταν δηλ. αι δυνάμεις του τε εκκλησιαστικού και του δημοσίου ταμείου το συγχωρώσι, και η αληθής ανάγκη το απαιτή, δύνανται και πρέπει να αυξηθώσι καταλλήλως τα εις το άρθρ. 1 σημειωθέντα διδακτικά 

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 90/31 Δεκεμβρίου 1836.

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/83.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καταστήματα περαιτέρω και μάλιστα προ πάντων τότε τα ελληνικά σχολεία.

Άρθρ, 3. Η εις το αρθρ. 2 μνημονευθείσα αύξησις αύτη των ρηθέντων διδακτικών καταστημάτων εγκρίνεται μ' όλα ταύτα και παντού, όπου η δήμος τις μόνος του, η και πολλοί ομού αναδέχωνται, και προμηθεύωσιν όλα τα περί αυτού έξοδα, προυποτιθεμένου, ότι εν τοιούτον διδακτικόν κατάστημα, δύναται αληθώς να συστηθή με προορώμενον καλόν αποτέλεσμα.

Άρθρ. 4. Κατά ταύτην την ευκαιρίαν εκφράζομεν και την βάσιν, ότι παρά το πανεπιστήμιον εις όλην την περιοχήν του Βασιλείου δεν θέλουν συστηθή λύκεια - σχολεία μεταξύ των γυμνασίων και του πανεπιστημίου-καθότι το πανεπιστήμιον παρέχει διά την υψηλήν δημόσιον εκπαίδευσιν ικανήν και εκτεταμένην ευκαιρίαν, το δε κράτος, διά την παντελή έλλειψιν περιουσίας δημοσίων εκπαιδευτικών καταστημάτων, δεν δύναται και άλλως να αναδεχθή τα εις τα τοιαύτα απαιτούμενα έξοδα.

Άρθρ. 5. Η Ημετέρα επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμ, παραγγέλλεται, να εκτέλεση το παρόν διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Δεκεμ. 1836 (12 Ιαν. 1837)

Εν ονόματι και κατ' ιδιαιτέραν διαταγήν της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως,

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ, Ι. ΡΙΖΟΣ, ΣΜΑΑΤΣ, ΔΡ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ, Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ, ΛΑΣΣΑΝΗΣ.

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/84.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(Β. Διάταγμα: 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837)

'Αντιβασιλεία

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τον κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γινώσκοντες πόσον είναι επάναγκες να εισαχθή η ανήκουσα τάξις εις τα ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια.

Λαβόντες υπ' όψιν τας προτάσεις της διά την τακτοποίησιν της ανωτέρας εκπαιδεύσεως συστηθείσης επιτροπής. Κατά τας προτάσεις δε της επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας της Επικρατείας, απεφασίσαμεν να εκδώσωμεν τους ακολούθους κανονισμούς, διατάττοντες να τεθώσιν εις ενέργειαν εις τα Ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια του κράτους από της αρχής της θερινής εξαμηνίας του 1837.

ΤΜΗΜΑ Ι.

Είδη των διδακτικών καταστημάτων.

Άρθρ. 1. Δια την ανωτέραν επιστημονικήν, και διά την εις το πανεπιστήμιον μετάβασιν απαιτουμένην, προσέτι δε και διά τον κοινωνικόν βίον άναγκαιοτάτην εκπαίδευσιν, θέλουν υφίστασθαι τα ελληνικά σχολεία, και υπεράνω αυτών τα γυμνάσια.

A.

Περί των ελληνικών σχολείων

ΤΜΗΜΑ II. Γενικοί ορισμοί. Ά ρ Θ ρ. 2. Πρώτιστος σκοπός των ελληνικών ο·χολείων είναι να προ-

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ, 87/31 Δεκεμβρίου 1836.

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/85.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ετοιμάζουν διά τα γυμνάσια, και κατ' αυτόν συμμορφούται το αντικείμενον, η έκτασις, και ο τρόπος της διδασκαλίας αλλά συγχρόνως η εν αυτοίς εκπαίδευσις πρέπει να αποτελή και αύθύπαρκτόν τι όλον, ως πρώτην μεν Θεωρούμενον βαθμίδα της επιστημονικής μορφώσεως της νεολαίας, αλλά και διά τους παίδας κατάλληλον, όσοι δεν θέλουν μεταβή εις τα γυμνάσια, αλλ' από των ελληνικών σχολείων αμέσως εις τον κοινωνικόν βίον, η εις θέσιν, μη απαιτούσαν εκπαίδευσιν γυμνασίου και πανεπιστημίου.

Άρθρ. 3. Έκαστον ελληνικόν σχολείον σύγκειται από τρεις τάξεις, αλλά δυνάμεναι κατά τας περιστάσεις να περιορισθώσι και εις δύο μονάς. Όπου υφίστανται γυμνάσια, τα ελληνικά σχολεία θέλουν πάντοτε είσθαι μετ' αυτών συνενωμένα.

Ά p θ ρ. 4. Σχολεία, εις τα οποία προσωρινώς υφίσταται εις μόνος διδάσκαλος σχηματίζουν μίαν μόνον τάξιν, και εις αυτήν παραδίδονται τα εις τον §. 8 οριζόμενα μαθήματα της κατωτάτης τάξεως των ελληνικών σχολείων.

Άρθρ. 5. Εκάστη τάξις έχει τον ίδιο αυτής διδάσκαλον αλλ' οσάκις αριθμός των μαθητών απαιτή τούτο, δύναται μία τάξις να διαιρήται εις δύο, η περισσότερα τμήματα, ων εκαστον να έχη ανά ενα διδάσκαλον,

Άρθρ. 6. Ο διδάσκαλος της ανωτάτης τάξεως προΐσταται συγχρόνως του ελληνικού" σχολείου, έχων τον τίτλον σχολάρχου· ως τοιούτος λαμβάνει διαταγάς αμέσως από την επί των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμματείαν, και αναφέρεται προς αυτήν εις όσα δεν εφορώσι την εφορείαν. Εις πόλεις, οπού υφίστανται γυμνάσια, τα ελληνικά σχολεία διευθύνονται από τους γυμνασιάρχας, έχοντας δηλαδή του διδασκάλου της ανωτέρας τάξεως τον τίτλον και τα καθήκοντα του σχολάρχου, αλλά έπιτηρούντος πάντοτε του γυμνασιάρχου,

ΤΜΗΜΑ III.

Περί διδασκαλίας εις τα ελληνικά σχολεία.

"Αρθρ. 7. Εις τα ελληνικά σχολεία θέλουν εν γένει διδάσκεσθαι εγκυκλοπαιδικώς τα ακόλουθα αντικείμενα'

Η ελληνική μετά παραλληλισμού της παλαιάς προς την νέαν Κατήχησις και ιερά ιστορία. Γεωγραφία και γενική Ιστορία· Καλλιγραφία· Αριθμητική'

Αρχή της φυσικής, και φυσικής ιστορίας, μουσική και ζωγραφική· Γαλλική, και αρχαί της λατινικής δι' όσους θέλουν μεταβή εις γυμνάσια. Άρθρ. 8. Εις τα έχοντα τρεις τάξεις ελληνικά σχολεία θέλει διαιρείσθαι η διδασκαλία, ως ακολούθως.

Εις την πρώτην τάξιν θέλει παραδίδεσθαι'

1) Το ετυμολογικόν της ελληνικής κατά την παραδεχθησομένην γραμματικήν

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/86.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ως δε κείμενον θέλει χρησιμεύει ο πρώτος τόμος της εισαχθησομένης εγκυκλοπαίδειας·

2) Ιερά ιστορία της παλαιάς και νέας γραφής·

3) Σύντομος γεωγραφία της Ελλάδος κατά το παραδεχθησόμενον βιβλίον.

4) Αριθμητική, τα τέσσαρα πάθη, τα κλάσματα, και τα δεκαδικά μέχρι των μεθόδων, και ιδίως η πρακτική και εκ μνήμης αριθμητική,

5) Καλλιγραφία κατά πρωτότυπα·

6) Αρχαί της Γαλλικής·

θέλουν γινεσθαι, και ασκήσεις αναγνώσεως και απαγγελίας· Εις την δευτέραν τάξιν·

1) Ελληνική, τεχνολογία, σύνταξις, διάλεκτοι· ως κείμενον ο δεύτερος τόμος της εγκυκλοπαίδειας·

2) Κατήχησις·

3) Παλαιά Ιστορία, και η της Ελλάδος-

4) Γεωγραφία της Ευρώπης·

5) Αριθμητική από τας μεθόδους μέχρι της Αλγέβρας.

6) Καλλιγραφία·

7) Γαλλικά·

8) Φυσική ιστορία εξακολούθησις μέχρι τέλους Εις την τρίτην και ανωτάτην τάξιν·

1) Ελληνική, σύνταξις,και ρίζαι, και κείμενον το τρίτον μέρος της εγκυκλοπαίδεια·

2) Σύνταξις και συνθέσεις εις την νέαν Ελληνικήν·

3) Αρχαί ανθρωπολογίας και ηθικής·

4) Ιστορία της Ρώμης, και τα πρώτιστα της μεσαίας και νεωτέρας ιστορίας·

5) Γεωγραφία (τα λοιπά μέρη του κόσμου)'

6) Αρχαί της άλγεβρας και γεωμετρίας'

7) Αρχαί της λατινικής διά τους μεταβησομένους εις γυμνάσια'

8) Γαλλικά-

9) Αρχαί πειραματικής φυσικής.

Άρθρ. 9. Εις α δύο τάξεις έχοντα Ελληνικά σχολεία θέλει γίνεσθαι η διδασκαλία; κατά την ακόλουθον τάξιν.

Εις την α' τάξιν θέλει διδάσκεσθαι.

1) Η Ελληνική, ετυμολογία, σύνθεσις, και διάλεκτοι, κατά τα δύο πρώτα μέρη της εγκυκλοπαίδειας·

2) Ιερά ιστορία, και μετ' αυτήν κατήχησις·

3) Σύντομος γεωγραφία, και ιδίως η της Ελλάδος·

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/87.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Αριθμητική, τα τέσσαρα πάθη, κλάσματα, και δεκαδικά μέχρι  των μεθόδων·

5) Καλλιγραφία. Εις την β' τάξιν

1) Η Ελληνική, διάλεκτο, σύνταξις και ρίζαι κατά το τρίτον και τέταρτον μέρος της εγκυκλοπαίδειας.

2) Σύνταξις, και σύνθεσις εις την νέαν Ελληνικήν'

3) Αρχαί ανθρωπολογίας και ηθικής.

4) Παλαιά ιστορία Ελλάδος και Ρώμης και τα γενικώτερα εκ των της μεσαίας και νέας ιστορίας μέχρι τέλους.

5) Γεωγραφία Ευρώπης και των λοιπών του κόσμου μερών μέχρι τέλους·

6) Αριθμητική από των μεθόδων μέχρι, της αλγέβρης και αρχαί αυτής και της γεωμετρίας·

7) Καλλιγραφία.

Θέλουν, εκτός τούτου, διδάσκεσθαι εις τας δύο ταύτας τάξεις, ως εις τα ελληνικά σχολεία, τα τρεις έχοντα τάξεις, η γαλλική, αι αρχαί της φυσικής ιστορίας, και της πειραματικής φυσικής, και της λατινικής γλώσσης.

Άρθρ. 10. Με την θεωρητικήν διδασκαλίαν της ελληνικής θέλει συνδέεσθαι και πρακτική τις, βοήθεια βιβλίου ελληνικού, προς ανάγνωσιν βαθμηδόν προοδεύοντος, ώστε δι' αυτής να αποκτώσιν οι μαθηταί ορθήν έκφρασιν εις την ανάγνωσιν, την επιδεξιότητα του διηγείσθαι, όσα ήκουσαν, του χαριέντως προφέρειν τεμάχια εκστηθιζόμενα, και του συνθέτειν κατ' αρχάς άπλάς, μετά ταύτα πολυσύνθετους, και τέλος συνεχείς προτάσεις.

Άρθρ. 11. Η διδασκαλία της ιστορίας θέλει έχει πρώτιστον σκοπόν να έντυπώνη εις την μνήμην των μαθητών τα κυριώτερα συμβάντα, ονόματα και χρονολογίας, περιοριζόμενης της διηγήσεως εις τα αναπόφευκτα και τα τερπνότερα, και αποβλεπούσης πάντοτε εις το να μορφόνη την εις ελευθέραν έκθεσιν των ιδεών των έξιν των μαθητών' χρεωστούν δε οι διδάσκαλοι να δεικνύουν πάντοτε επί γεωγραφικών χαρτών τους τόπους, περί ων διηγούνται, να συνδέωσι δε και το μάθημα της γεωγραφίας μετ' άλλων παντοδαπών ειδήσεων, και ιδίως εκ της φυσικής ιστορίας,

Άρθρ. 12· Εις το μάθημα της καλλιγραφίας θέλει προ πάντων παρατηρείσθαι η καθαρά, ακριβής και ελευθέρα καθ' υπαγόρευσιν γραφή.

Άρθρ. 13. Εις την παράδοσιν των άνω απαριθμηθέντων αντικειμένων προσδιορίζονται, διά μεν τα έχοντα τρεις τάξεις ελληνικά σχολεία 29 ώραι διδασκαλίας καθ' εβδομάδα, εις την α', τάξιν, 31 ώραι εις την β', και 32 εις την γ'., διά δε τα έχοντα δύο μόνον τάξεις, 30 εις την α', και 32 εις την β',

Άρθρ. 14. Καθ' εκάστην καθημερινήν προηγείται της διδασκαλίας προσευχή, συνισταμένη εις ύμνον, ψαλλόμενον, είτε υφ΄ όλων ομού των μαθητών

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/88.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις μίαν γενικήν αίθουσαν, είτε υφ' εκάστης τάξεως εις την ιδίαν αυτής αίθουσαν της παραδόσεως. Τας δε κυριακάς και εορτάς χρεωστούν οι μαθηταί να παρευρίσκωνται εις την Θείαν λειτουργίαν εις προοδιωρισμένην τινά εκκλησίαν.

Αι παραδόσεις άρχονται το μεν θέρος από 7 προ μεσημβρίας, και 3 μετά μεσημβρίαν, τον δε χειμώνα από 8 προ μεσημβρίας, και 2 μετά μεσημβρίαν· τετράδην και σάββατον δεν υπάρχουν μαθήματα μετά μεσημβρίαν. Εις το διάστημα των ωρών της αναπαύσεως και των ημερών της διακοπής, οι μαθηταί δίδονται υπό την επίβλεψιν των διδασκάλων εις γυμναστικάς και άλλας ασκήσεις. Επί τούτω θέλει παρασκευάζεσθαι ανηκόντως εντός του καταστήματος του σχολείου, η και αλλαχού, τόπος τις.

Μóνον το μάθημα της ελληνικής δύναται να διαρκή 2 ώρας κατά συνέχειαν, τα δε άλλα μίαν και μόνην. Το μάθημα της Λατινικής θέλει γίνεσθαι πάντοτε προ μεσημβρίας κατά την τελευταίαν ώραν, διά να δύνανται οι μη ακροώμενοι αυτού να αναχωρώσιν οίκαδε.

Άρθρ. 15. Αι εβδομαδιαίαι ώραι θέλουν διαιρείσθαι εις τας διαφόρους τάξεις κατά τον ακόλουθον τρόπον'

α'.) Εις τα ελληνικά τρεις τάξεις έχοντα σχολεία.

Εις την πρώτην τάξιν

Δια την ελληνικήν 12 ώραι Διά την Ιεράν Ιστορίαν 2

Γεωγραφίαν 3

Αριθμητικήν 3

Καλλιγραφίαν 2

Φυσικήν Ιστορίαν 3

Γαλλικά 4

29 ώραι

Εις την δευτέραν

Δια την ελληνικήν 12 ώραι

" Κατήχησιν 2

" Ιστορίαν 3

" Γεωγραφίαν 2

" Αριθμητικήν 3

" Καλλιγραφίαν 2

" Φυσικήν Ιστορίαν 3

" Γαλλικά 4

31 ώραι

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/89.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις την τρίτην τάξιν·

Δια την ελληνικήν 12

" Σύνθεσιν 3 " Αρχαί της ανθρωπολογίας η ηθικής 2

" Ιστορίαν 3

" Γεωγραφίαν 2

" Γεωμετρίαν και φυσικήν 3

" Γαλλικά 4

" Λατινικά 3

32 ώραι

β'.) Δι' ελληνικά δύο τάξεις έχοντα σχολεία. Εις την πρώτην τάξιν·

Δια την ελληνικήν 12 ώραι

" Ιεράν Ιστορίαν και κατήχησιν 4

" Γεωγραφίαν 3

" Αριθμητικήν 3

" Καλλιγραφίαν 2

" Φυσικήν ιστορίαν 2

" Γαλλικά 4

30 ώραι

Εις την δευτέραν τάξιν·

Διά την ελληνικήν 12 ώραι

" Σύνθεσιν 3

" Ανθρωπολογίαν η ηθικήν 1

" Ιστορίαν 3

" Γεωγραφίαν 2

" Αριθμητικήν άλγεβραν "

" Γεωμετρίαν και φυσικήν 4

" Καλλιγραφίαν 4

" Γαλλικά 4

" Λατινικά 2

32 ώραι

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/90.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρ. 16, Η διάρκεια των μαθημάτων εις τα ελληνικά σχολεία είναι τριετής, Η εις μεν τα σχολεία, τα έχοντα τρεις τάξεις, μονετής εις εκάστην τάξιν. Εις δε τα έχοντα δυο, ενός και ημίσεως έτους εις εκάστην.

ΤΜΗΜΑ IV.

Περί της διαιρέσεως του σχολικού έτους, παραδοχής, προβιβασμού, ελέγχου της προόδου και των εξετάσεων των μαθητών.

Άρθρ. 17. To σχολιακόν έτος διά τα ελληνικά σχολεία άρχεται την 3 (15) Σεπτεμβρίου, λήγει δε η πρώτη αυτού εξαμηνία την 15 (27) Φεβρουαρίου· η δευτέρα εξαμηνία άρχεται την 1 (13) Μαρτίου, και λήγει την 3 (15) 'Ιουλίου,

Άρθρ. 18. Εκτός των άλλων σημειουμένων διακοπών, θέλουν διακόπτεσθαι τα μαθήματα μόνας τας κυριακάς, και τας διά διατάγματος ωρισμένας εορτάς.

Άρθρ. 19. Εις τα ελληνικά σχολεία μόνον τοιούτοι παίδες γίνονται δεκτοί, όσοι κατά τακτικάς αποδείξεις των σχολείων, εις τα οποία εφοίτων, έχουν τας αναγκαίας προκαταρκτικάς γνώσεις των όσα διδάσκονται εις τα δημοτικά σχολεία, και διαγωγήν άμεμπτον.

Άρθρ. 20. Παραδοχή μαθητού εις ανωτέραν παρά την πρώτην τάξιν επιτρέπεται τότε μόνον, όταν ούτος γνωρίζη ακριβώς τα εις τας κατωτέρας τάξε ς του ελληνικού σχολείου διδασκόμενα.

Άρθρ. 21. Διά τούτο προηγείται της εγγραφής εξέτασις του μαθητού ενώπιον όλων των διδασκάλων του σχολείου και κατά το αποτέλεσμα ταύτης κατατάττεται ο μαθητής εις την ανήκουσαν τάξιν.

Άρθρ. 22. Ο σχολάρχης εγγράφει τον μαθητήν, αφού ούτος καταθέση της εγγραφής το δικαίωμα και λαμβάνει παρ' αυτού την επίσημον υπόσχεσιν, ότι θέλει έχει καλήν διαγωγήν, θέλει υπακούει, εις τους ανωτέρους του και σπουδάζει μετ' επιμελείας.

Άρθρ. 23. Δια τον προσδιορισμόν της σειράς καθ' ην οι μαθηταί θέλουν κατατάττεσθαι ως προς την πρόοδον αυτών εις έκαστον των μαθημάτων, θέλουν χρησιμεύει προ πάντων τα έγγραφα αυτών γυμνάσματα, αλλά συγχρόνως η αι προφορικαί των λύσεις των προτεινομένων προβλημάτων η η ηθική των διαγωγή εις το διάστημα της εξαμηνίας. Προς τούτο έκαστος διδάσκαλος θέλει εγγράφει ιδιοχείρως και ευσυνειδότως εις βιβλίον άριθμημένον η μονογραμμένον υπό του σχολάρχου, την πρόοδον, επιμέλειαν και διαγωγήν του μαθητού, σημείων αυτά ταύτα και εις τα έγγραφα γυμνάσματα των μαθητών επιστρεφόμενα εις αυτούς, αφού εξετασθώσιν από τον διδάσκαλον και χρησιμεύσωσιν ιδίως εις την εξέτασιν την διαγραφομένην εις το άρθρον.

Διά τον σκοπόν τούτον θέλει γίνεσθαι εκάστην έκτην εβδομάδα ανά εν έγγραφον γύμνασμα.

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/91.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρ. 24. Την τελευταίαν εβδομάδα εκάστης εξαμηνίας θέλουν γίνεσθαι δημόσιοι εξετάσεις, προς δε των εξετάσεων θέλουν επαναλαμβάνεσθαΐ, όσον το δυνατόν συντόμως τα εις το διάστημα της εξαμηνίας διδαχθέντα. Η μετά την δευτέραν εξαμηνίαν εξέτασις είναι, συγχρόνως γενική εξέτασις δι' όλον το έτος.

Aι εξετάσεις γίνονται ενώπιον του σχολάρχου του ανήκοντος διδασκάλου και των επί τούτο προσκεκλημένων μελών της εφορείας.

Οι γονείς και επίτροποι, των μαθητών θέλουν προσκαλείσθαι επίσης διά δημοσίων δηλοποιήσεων. Επιτρέπεται δε και εις έκαστον, η εις τας εξετάσεις είσοδος.

Άρθρ. 25. "Εκαστος μαθητής χρεωστεί να εμφανίζεται εις τας εξετάσεις και μόνον δι' ασθένειαν η άλλην κατεπείγουσαν αιτίαν δύναται να λείψη από αυτάς.

Οι άνευ ανάγκης απόντες προσκαλούνται από τον υπηρέτην του σχολείου, και μη εμφανισθέντες αποβάλλονται.

Άρθρ. 2 6. Προς αποφυγήν πάσης μεροληψίας προσδιορίζουν τα μέλη της εφορείας από τα εις το διάστημα του έτους παραδοθέντα μαθήματα, το μέρος η το τεμάχιον επί του οποίου θέλει γίνει η εξέτασις,

Ο εξετασθησόμενος προσδιορίζεται διά κλήρου χρεωστεί δε να καθυποβάλη και όλα τα εις το διάστημα του έτους υπ' αυτού γραφέντα γυμνάσματα,

Άρθρ. 27, Ο προβιβασμός εις ανωτέρας τάξεις προσδιορίζεται κατά το αποτέλεσμα των εξετάσεων απαγορεύεται μετά πάσης αυστηρότητος ο προβιβασμος των μη εχόντων την ανήκουσαν ικανότητα μαθητών, οίτινες χρεωστούν να ακούσουν εκ νέου τα μαθήματα της αυτής τάξεως εις ην ευρίσκοντο το προλαβόν έτος. Ο δις μίαν τάξιν επαναλαβών, χωρίς να κατασταθή προβιβασμού άξιος, αποπέμπεται του σχολείου.

Άρθρ. 28. Εις το τέλος εκάστου έτους θέλει τυπόνεσθαι και δημοσιεύεσθαι αλφαβητικός των μαθητών κατάλογος, περιέχων, και την ηλικίαν και την πόλιν της γεννήσεως αυτών και το επιτήδευμα των γονέων εν γένει, η εις ένα έκαστον κλάδον.

Άρθρον 29, Μετά τας εξετάσεις της β', εξαμηνίας θέλει διανέμεσθαι εις τους αριστεύσαντας εκάστης τάξεως βραβεία διά μεν την γενικήν πρόοδον 2 έως 4 κατά την πληθύν των μαθητών, διά δε την πρόοδον εις ένα έκαστον κλάδον ανά εν,

Τα βραβεία ταύτα θέλουν συνίστασθαι εις ανάλογα βιβλία καλώς γεγραμμένα, και είτε την ανωτέραν έκπαίδευσιν, είτε την μέλλουσαν κλίσιν του μαθητού αφορώντα, αγοραζόμενα δε από τα έξοδα του σχολείου.

Άρθρον 30. Εις έκαστον μαθητήν θέλουν δίδεσθαι αποδεικτικά περί προόδου και διαγωγής εις το διάστημα του έτους, έγγραφος δε επίπληξις τότε μόνον, όταν η διαγωγή και η επιμέλεια αυτών ήτον επιλήψιμος και οι γονείς

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/92.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η οι συγγενείς των μαθητών εζήτησαν ιδιαιτέρως εγγράφους περί τούτου πληροφορίας,

Ο σχολάρχης φροντίζει περί της συντάξεως των τοιούτων εγγράφων κατά τα σημειωθέντα παρά των διδασκάλων εις το διάστημα του έτους εις τα επί τούτο κατά το άρθρον 23 ωρισμένα βιβλία, και κατά το αποτέλεσμα της δημοσίου εξετάσεως.

Εις τα αποδεικτικά, τα οποία θέλουν αντιγράφεσθαι και εις βιβλίον αριθμούμενον μεν και μονογραφούμενον υπό του διοικητού, μένον δε εις το κατάστημα του σχολείου· θέλουν περιέρχεσθαι ιδιαιτέρως εκτός του ονόματος του τόπου της γεννήσεως των μαθητών, του επιτηδεύματος των γονέων, ακόμη και σημείωσιν της προόδου, της επιμελείας και της διαγωγής των νέων. Τα αποδεικτικά ταύτα φέρουν την υπογραφήν του σχολάρχου και την σφραγίδα του σχολείου. Θέλουν δε τυπωθή η λιθογραφηθή ομοιομόρφως,

Άρθρον 31. Αι περί επιμελείας και προόδου σημειώσεις διαιρούνται εις εξ τάξεις,

Κάλλιστα, καλώς, σχεδόν καλώς, μετρίως, μετριωτάτως και κακώς.

Αι περί επιμελείας και προόδου σημειώσεις γίνονται δι' έκαστον μαθητήν ιδιαιτέρως, αι δε περί αγωγής γενικώς.

Άρθρ. 32, Κατά το τέλος εκάστου έτους έκαστος σχολάρχης χρεωστεί να καθυποβάλη διά του διοικητού εις την επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείαν, περιεκτικήν έκθεσιν περί του αποτελέσματος των εξετάσεων της καταστάσεως του σχολείου και περί εκάστου αντικειμένου, το οποίον θεωρεί άξιον αναφοράς. Συγχρόνως συνεννοούμενοι ο σχολάρχης μετά των διδασκάλων του συντάττει το πρόγραμμα της επομένης εξαμηνίας, το κοινοποιεί εις τους μαθητάς συγχρόνως με την κοινοποίησιν του προβιβασμού των, το στέλλει εις την Γραμματείαν των Εκκλησιαστικών μετά του καταλόγου του σχολείου του διά το παρελθόν έτος, και το απαρτίζει, εις την μαύρην σανίδα του σχολείου.

ΤΜΗΜΑ V.

Περί των διδασκάλων των ελληνικών σχολείων.

Άρθρ. 33. Οι διδάσκαλοι των ελληνικών σχολείων χρεωστούν εις το εξής να έχωσι τελειωμένα τα μαθήματα του γυμνασίου και να ήναι γυμνασμένοι πρακτικώς εις την διδασκαλίαν είτε εις ελληνικόν τι σχολείον η εις άλλο ιδιωτικόν όπου διδάσκονται τα αυτά μαθήματα.

Άρθρ. 34. Οι υποψήφιοι διδάσκαλοι δύνανται να αποδείξουν, ότι έχουν τας απαιτουμένας γνώσεις και δι' εξετάσεως γινομένης προφορικώς και εγγράφως ενώπιον ενός γυμνασιάρχου και όλων των καθηγητών του γυμνασίου.

Άρθρ. 35. Τα κυρίως εις τοιαύτας εξετάσεις από αυτούς απαιτούμενα είναι τα ακόλουθα.

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/93.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α) Να ομιλώσι και να γράφωσι καθαρώς και ακριβώς την νέαν ελληνικήν, να γνωρίζωσι κατά βάθος την γραμματικήν αυτής, να γνωρίζωσι την αρχαίαν ελληνικήν ως διδάσκεται εις τα γυμνάσια.

β) Να έχωσι γνώσιν της λατινικής γραμματικής εν γένει και ιδίως του ετυμολογικού αυτής μέρους, να μεταφράζωσιν ορθώς εις το λατινικόν ελληνικόν τι τεμάχιον όποια τα προβαλλόμενα εις τους μαθητάς της ανωτέρας τάξεως του γυμνασίου τους εις το πανεπιστήμιον μεταβαίνοντας, να γνωρίζωσί, την μετρικήν, va έξηγώσιν ευκόλως μέρος του Καίσαρος, του Κορνηλίου Νέπωτος η των μεταμορφώσεων του Όβιδίου.

γ) Να γνωρίζωσιν εντελώς την αριθμητικήν και γεωμετρίαν, καθόσον διδάσκεται, εις τα γυμνάσια, την γεωγραφίαν και ιδίως την της Ελλάδος και Ευρώπης, την ιεράν ιστορίαν, η την κατήχησιν, την παλαιάν και νέαν ιστορίαν, και ιδίως την της Ελλάδος, της Ρώμης και την ευρωπαϊκήν, τα γενικώτερα και σπουδαιότερα της φυσικής ιστορίας, της φυσικής, της ανθρωπολογίας και ηθικής, την γαλλικήν, προσέτι δε την μουσικήν και ζωγραφικήν.

"A ρ θ ρ. 36. Περί των εξετάσεων τούτων θέλει συντάττεσθαι πρωτόκολλον, περιέχον το αποτέλεσμα αυτών και όσον το δυνατόν εντελή έκθεσιν της ικανότητος του εξετασθέντος και υπογραφόμενον υφ' όλων των μελών της επιτροπής. Το πρωτόκολλον τούτο θέλει καθυποβάλλεσθαι μετά ταύτα εις την επί των Εκκλησ. Γραμ. ήτις καθ' αυτό θέλει επιτρέπει εις τον υποψήφιον ν' ασκήται, η μη εις το διδασκαλικόν επάγγελμα.

Άρθρ. 37. Τον μεταξύ της εξετάσεως ταύτης, και του διορισμού του καιρόν θέλει δαπανά επίσης ο υποψήφιος εις διδασκαλικήν άσκησιν, είτε ως βοηθος εις ελληνικόν τι σχολείον, η ως ιδιωτικός διδάσκαλος. Εις το διάστημα τούτο μέχρι του διορισμού του χρεωστεί να εμφανίζη κατ' έτος εις την επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείαν τακτικόν αποδεικτικόν της ενασχολήσεως του.

"A ρ θ ρ. 38. Μετά το τέλος του καιρού της πρακτικής εις το διδασκαλικόν επάγγελμα ασκήσεως θέλουν γίνεσθαι υπό των αυτών εξεταστικών επιτροπών πρακτικαί εξετάσεις, εις τας οποίας ιδίως θέλουν προτίθεσθαι και λύεσθαι εγγράφως προτάσεις περί μεθόδων γενικώς, και ιδιαιτέρως περί αντικειμένων τινών της διδασκαλίας, προσέτι θέλει δίδει ο υποψήφιος δείγματα της ικανότητος του, διευθύνων αυτός την σχολήν, και διορθόνων γυμνάσματα των μαθητών.

Και περί της εξετάσεως ταύτης θέλει συντάττεσθαι, ως ανωτέρω, πρωτόκολλον, και πέμπεσθαι εις την Γραμματείαν των Εκκλησιαστικών.

"A ρ θ ρ. 39. Ο διορισμός των διδασκάλων εις τα ελληνικά σχολεία γίνεται από την Γραμματείαν των Εκκλησιαστικών, αφού λάβη την Ημετεραν έγκρισιν, αλλ' ουδείς υποψήφιος προτείνεται, όταν υπάρχουν αμφιβολίαι περί των ηθών και της θρησκευτικότητος αυτού.

Σελ. 93
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 74
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  2ον, Ότι το εκπαιδευτικόν μας σύστημα παρημέλησε την εκπαίδευσιν των μεγάλων λαϊκών μαζών, καταστήσαν την παιδείαν ημών ολιγαρχικήν,

  3ον, Ότι έδωσε μονομερή κατεύθυνσιν εις την παιδείαν, καθαρώς θεωρητικήν, παραμελήσαν την πρακτικήν μόρφωσιν προς βλάβην των πλουτοπαραγωγικών κλάδων,

  4ον, Ότι παρημπόδισε την επίγνωσιν των στοιχείων του νεοελληνικού πολιτισμού προς βλάβην και της πνευματικής και της υλικής του λαού ανυψώσεως.

  5ον. Ότι παρά τας προόδους αίτινες εσημειώθησαν εις τον καταρτισμόν του διδακτικού προσωπικού, πολλά εισέτι υπολείπονται να γίνωσι. διά την απόκτησιν αρτίων διδασκάλων ως και διά την βελτίωσιν του υπάρχοντος προσωπικού, όπερ κρατείται αποκεκλεισμένον εν τη μορφώσει, ην έλαβεν εκ των πηγών της προελεύσεως του.

  6ον. Ότι δεν μας έδωσε μέχρι τούδε υγιεινά και κατά τους κανόνας της Παιδαγωγικής ιδρυμένα διδακτήρια, και

  7ον. Ελάχιστα προήγαγε την φυσικήν αγωγήν των Ελληνοπαίδων".