Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 752-766 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/752.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(Π. Διάταγμα / 4 Ιανουαρίου 1926)

Κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου Υπουργός Ρ. Λιβαθινόπουλος

Περί τροποποιήσεως της υπ' άριθ, 44598 Υπουργικής αποφάσεως

"περί προγράμματος των μαθημάτων

τον Βαρβακείου Λυκείου κλπ."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 7 εδ. 2 του κωδικοποιηθέντος υπ' αριθ. 1242α νόμου "περί μέσης εκπαιδεύσεως", προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, εκτελούντος την υπ' αριθ. 764 πράξιν, του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν:

Τροποποιείται η υπ' αριθ. 44598 υπουργική απόφασις της 25 Νοεμβρίου 1922 "περί προγράμματος των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου κλπ.", προστιθεμένων εις το τέλος του τμήματος "Η' Φυσικά" των εξής: "Δ' Υγιεινή, ώρα 1 καθ' εβδομάδα, διδασκόμενη επί τη βάσει του διά τα γυμνάσια εγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου υπό του σχολιάτρου, εν ελλείψει δε τοιούτου υπό του διδάσκοντος την Φυσικήν ιστορίαν καθηγητού η ιατρού υγειονολογικώς προπαιδευθέντος".

Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 4 Ιανουαρίου 1926

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΡΙΧ. ΛΙΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 10, τχ. A'/ 11 Ιανουαρίου 1926. Βλ. και κείμενο A112.

Σελ. 752
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/753.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ σ. 9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 11-74

A' Ελληνικά σχολεία - Γυμνάσια 11

Β' Βαρβάκειο Λύκειο - Πρακτικά Λύκεια 21

Γ' Διδασκαλεία 23

α'. Διδασκαλεία αρρένων 23

β'. Διδασκαλεία θηλέων 33

γ'. Διδασκαλεία νηπιαγωγών , 36

δ'. Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 38

ε'. Διδασκαλεία Γυμναστικής 39

στ'. Ειδικά Διδασκαλεία 43

Δ' Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή - Ιερατικά σχολεία (σχολές) 43

Ε' Εμπορικές Σχολές 46

ΣΤ' Ειδικά σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης 57

α'. Ναυτικά σχολεία · 57

β'. Αστικά σχολεία θηλέων 63

γ'. Γεωργικά σχολεία 64

Ζ' Σύνοψη 69

48

Σελ. 753
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/754.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 77-674

1. Σύσταση Γυμνασίου και Ελληνικού σχολείου στο Ναύπλιο

(21 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου 1833) 79

2. Διδασκαλία της κατηχήσεως εις τα σχολεία (5/17 Ιουλίου 1834) 81

3. Διοργανισμός και τάξη των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων (31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837) 82

4. Κανονισμός των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων (31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837) 84

5. Παράδοση των ιερών γραμμάτων (13 Αυγούστου 1848) 110

6. Περίοδος των μαθημάτων στα Γυμνάσια (24 Μαρτίου 1851) 112

7. Πρόγραμμα Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων 1855 (31 Αυγούστου 1855)  114

8. Τακτικός εκκλησιασμός των μαθητών (3 Μαρτίου 1856) 122

9. Έναρξη του μαθήματος της πειραματικής φυσικής (28 Φεβρουαρίου 1857) 124

10. Η σημασία των σπουδών στο Ελληνικό σχολείο και στο Γυμνάσιο (11 Ιουνίου 1857) 125

11. Μέθοδοι διδασκαλίας (17 'Ιουλίου 1857) 127

12. Ελληνική Θεματογραφία (12 Αυγούστου 1857) 129

13. Διδασκαλία της αρχαίας και νεότερης ελληνικής γλώσσας (14 Αυγούστου 1857) 132

14. Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών (15 Σεπτεμβρίου 1857) 134

15. Εσωτερικός κανονισμός των Γυμνασίων και των Ελληνικών σχολείων (19 Οκτωβρίου 1857) 143

16. Οδηγίες για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού (19 Οκτωβρίου 1857) 148

17. Ερωτήματα για απάντηση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων (1 Ιουλίου 1862) 154

18. Εισαγωγή της γυμναστικής στα κατώτερα εκπαιδευτήρια (8 Δεκεμβρίου 1862) 163

Σελ. 754
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/755.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

19. Διοργάνωση της εκπαίδευσης στα Επτάνησα (20 Δεκεμβρίου 1865) 165

20. Οδηγίες για την εκπαίδευση στα Επτάνησα (3 Φεβρουαρίου 1866) 167

21. Οδηγίες για την εκπαίδευση στα Επτάνησα (3 Φεβρουαρίου 1866) 169

22. Προαιρετική η διδασκαλία της μουσικής (12 Ιουλίου 1866) 171

23. Το μάθημα της ποιητικής δεν είναι αυτοτελές (23 Ιουνίου 1867) 172

24. Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα 1867 (2 Σεπτεμβρίου 1867) 173

25. Οδηγίες για τη διόρθωση "κακώς κειμένων" στα σχολεία (25 Σεπτεμβρίου 1868) 184

26. Κανονισμός του δημοσίου γυμναστηρίου (14 Οκτωβρίου 1868) 188 27. Προσθήκη μαθημάτων (18 Ιουνίου 1870) 190

28. Καθορισμός ωρών διδασκαλίας της πολιτικής γεωγραφίας στα Γυμνάσια (17 Σεπτεμβρίου 1870) 191

29. Εισαγωγή των στρατιωτικών ασκήσεων στα σχολεία (18 Φεβρουαρίου 1871) 192

30. Οδηγίες για την εφαρμογή των στρατιωτικών ασκήσεων (25 Μαρτίου 1871) 194

31. Και άλλες οδηγίες για την εφαρμογή των στρατιωτικών ασκήσεων (8 Απριλίου 1871) 196

32. Αυστηρότητα στην εξέταση των ιερών μαθημάτων και στη βαθμολογία των μαθητών (31 Μαΐου 1871) 199

33. Οδηγίες για τα γραπτά γυμνάσματα (17 Αυγούστου 1872) 201

34. Αναπροσδιορισμός της διδασκαλίας των ιερών μαθημάτων (3 Σεπτεμβρίου 1873) 203

35. Διδασκαλία της πειραματικής φυσικής (30 Αυγούστου 1874) 204

36. Για το μάθημα της φυσικής στα Ελληνικά σχολεία (27 Μαΐου 1875) 205

37. Στρατιωτικός κανονισμός των Γυμνασίων του κράτους (5 Νοεμβρίου 1876) 206

38. Διακοπή των στρατιωτικών ασκήσεων (25 Οκτωβρίου 1877) 222

39. Οδηγίες για τη σύνταξη του προγράμματος (28 Μαΐου 1880) 223

Σελ. 755
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/756.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

40. Εισαγωγή της γυμναστικής στα Γυμνάσια (22 Σεπτεμβρίου 1880) 224

41. Εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας στις προσαρτώμενες επαρχίες (31 Αυγούστου 1881) 226

42. Διδασκαλία των ιερών μαθημάτων στα Ελληνικά σχολεία (2 Σεπτεμβρίου 1882) 227

43. Προσάρτηση γυμναστηρίων στα Γυμνάσια (22 Νοεμβρίου 1882) 228

44. Εφαρμογή του διατάγματος για τα γυμναστήρια (18 'Ιανουαρίου 1883) 230

45. Η γυμναστική στα Ελληνικά σχολεία (24 Ιανουαρίου 1883) 231

46. Οδηγίες για την εφαρμογή του προηγούμενου διατάγματος (29 Ιανουαρίου 1883) 232

47. Επανεισαγωγή των στρατιωτικών ασκήσεων στα Γυμνάσια και Ελληνικά σχολεία (31 Μαρτίου 1883) 233

48. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών προαιρετική για τους διδασκόμενους αλλά υποχρεωτική για τους διδάσκοντες (12 Απριλίου 1883) 235

49. Έλεγχος απουσιών των μαθητών από τις στρατιωτικές ασκήσεις (21 Απριλίου 1884) 237

50. Καθήκοντα καθηγητών (11 Μαΐου 1884) 239

51. Οδηγίες για τις εξετάσεις (22 Μαΐου 1884) 240

52. Πρόγραμμα 1884 (23 Ιουνίου 1884) 243

53. Οδηγίες για τη σύνταξη του προγράμματος (27 Ιουνίου 1884) 257

54. Οδηγίες για τη διόρθωση προγραμμάτων των Ελληνικών σχολείων (27 Ιουνίου 1884) 260

55. Πότε πρέπει να γίνεται η διδασκαλία των ελληνικών (27 Σεπτεμβρίου 1884) 263

56. Οδηγίες για τη διδασκαλία των στρατιωτικών ασκήσεων (1 Οκτωβρίου 1884) 264

57. Διδακτέα κείμενα νεοελλήνων συγγραφέων (21 Νοεμβρίου 1884) 267

58. Στρατιωτικός κανονισμός των μαθητών του Γυμνασίου (25 Νοεμβρίου 1884) 271

59. Τροποποίηση του προγράμματος του 1884 (= Πρόγραμμα 1885) (31 Αυγούστου 1885) 279

Σελ. 756
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/757.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

60. Οδηγίες για την εφαρμογή των στρατιωτικών ασκήσεων (28 Σεπτεμβρίου 1885) 283

61. Αναβολή των στρατιωτικών ασκήσεων στα εκτός της πρωτεύουσας Γυμνάσια (20 Νοεμβρίου 1885) 285

62. Γενικός επόπτης των στρατιωτικών ασκήσεων (12 Φεβρουαρίου 1886) 2S6

63. Ρύθμιση εξεταστικού θέματος (30 Απριλίου 1886) 288

64. Μεταβολή στο πρόγραμμα: Διδασκαλία της χημείας (29 Σεπτεμβρίου 1886) 289

65. Οδηγίες για το μάθημα της χημείας (3 Οκτωβρίου 1886) 290

66. Πρόγραμμα 18S6 (31 Οκτωβρίου 1886) 291

67. Διορισμοί καθηγητών στα σχολεία (20 Δεκεμβρίου 1887) 298

68. Διορισμός γενικού επόπτη των στρατιωτικών ασκήσεων (22 Μαρτίου 1889) 300

69. Δεν γίνονται εξετάσεις για τις στρατιωτικές ασκήσεις (29 Μαρτίου 1889) 302

70. Χρόνος των στρατιωτικών ασκήσεων (30 Απριλίου 1889) 303

71. Καθήκοντα διδασκόντων (12 Απριλίου 1891) ' 304

72. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τα προγράμματα (14 Απριλίου 1891) 306

73. Τροποποίηση του προγράμματος του 1886 (2 Αυγούστου 1894) 308 74, πρόγραμμα 1896 (23 Αυγούστου 1896) 311

75. Γραπτά γυμνάσματα των μαθητών των Γυμνασίων και των

Ελληνικών σχολείων (23 Αυγούστου 1896) 323

76. Οδηγίες διδασκαλίας (7 Νοεμβρίου 1896) 327

77. Πρόγραμμα 1897α (11 Σεπτεμβρίου 1897) 341

78. Τροποποίηση του προγράμματος του 1897 (= πρόγραμμα 1897β) (17 Νοεμβρίου 1897) 370

79. Εφαρμογή οδηγιών διδασκαλίας (12 Ιανουαρίου 1898) 375

80. Γυμνασιακές εκδρομές (Φεβρουάριος 1898) 378

81. Εκκλησιασμός και Θρησκευτική μόρφωση των μαθητών (6 Οκτωβρίου 1898) 383

82. Συμπληρωματικός κανονισμός των Γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων (9,Οκτωβρίου 1898) 386

Σελ. 757
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/758.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

83. Εισαγωγή του μαθήματος της γραμματολογίας στα Γυμνάσια (16 Φεβρουαρίου 1899) 390

84. Ανακαθορισμός του μαθήματος των θρησκευτικών στα Ελληνικά σχολεία (22 Μαρτίου 1899) 393

85. Γυμναστική, γυμναστικοί και αθλητικοί αγώνες (10 Ιουλίου 1899) 396

86. Διδασκαλία της γυμναστικής στα σχολεία (20 Νοεμβρίου 1899) 398

87. Αναλυτικό πρόγραμμα της γυμναστικής (20 Νοεμβρίου 1899) 411

88. Πρόγραμμα 1900 (21 Σεπτεμβρίου 1900) 423

89. Επανακαθορισμός των ωρών διδασκαλίας της γυμναστικής (22 Οκτωβρίου 1901) 431

90. Πρόγραμμα 1903 (6 Σεπτεμβρίου 1903) 433

91. Πρόγραμμα 1906 (5 Οκτωβρίου 1906) 436

92. Συμπλήρωση του προγράμματος 1906 ως προς τα Θρησκευτικά και γαλλικά του Γυμνασίου (27 Νοεμβρίου 1906) 564

93. Άσκηση των μαθητών στη σκοποβολή (20 Δεκεμβρίου 1907) 566

94. Αναλυτικό πρόγραμμα γυμναστικής (23 Ιουνίου 1909) 568

95. Τα νεοελληνικά αναγνώσματα και η χημεία στο Γυμνάσιο (8 Οκτωβρίου 1909) 600

96. Οδηγίες για τη γυμναστική (21 Μαρτίου 1912) 601

97. Οι γυμναστές όμοιοι με τους άλλους καθηγητές (27 Ιουνίου 1912) 602

98. Προσωπικό των σχολείων - Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (19 Αυγούστου 1914) 604

99. πρόγραμμα 1914 (31 Οκτωβρίου 1914) 606

100. Κύρωση και προσθήκες στο από 19 Αυγούστου 1914 Β. Δ. (17 Νοεμβρίου 1914) 629

101. Καθορισμός ωραρίου διδασκαλίας των σχολείων (28 Μαΐου 1916) 630

102. Επέκταση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας στη Βόρεια Ήπειρο (28 Μαΐου 1916) 632

103. Καθορισμός ωραρίου διδασκαλίας κατά το σχολικό έτος 1917- 1918 (25 Δεκεμβρίου 1917) 634

Σελ. 758
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/759.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

104. Καθορισμός ωραρίου διδασκαλίας κατά το σχολικό έτος 19181919 (15 Σεπτεμβρίου 1918) 639

105. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα Ελληνικών σχολείων(8 Οκτωβρίου 1918) 644

106. Προσθήκη του μαθήματος της χειροτεχνίας στο πρόγραμμα 1914 (17 Δεκεμβρίου 1918) 646

107. Ειδικές ρυθμίσεις για το σχολικό έτος 1918-1919 (17 Δεκεμβρίου 1918) 648

108. Κωδικοποίηση των διατάξεων περί μέσης εκπαιδεύσεως (24 Ιουνίου 1919) 649

109. Ιδιαίτερα τμήματα γυμναστικής για τα κορίτσια (24 Ιουνίου 1920) 657

110. Αναλυτικό πρόγραμμα σωματικής αγωγής και στρατιωτικής προπαιδεύσεως (13 Νοεμβρίου 1925) 658

111. Αντιστοιχία τάξεων (14 Μαΐου 1927) 661

112. Διδασκαλία της υγιεινής στα σχολεία (22 Μαρτίου 1929) 663

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 675-752

1. Ίδρυση Βαρβακείου Λυκείου (6 Οκτωβρίου 1886) 677

2. πρόγραμμα 1886 (6 Οκτωβρίου 1886) 685

3. Τάξη επαναλήψεως (28 Σεπτεμβρίου 1887) 695

4. πρόγραμμα 1890 (3 Οκτωβρίου 1890) 697

5. πρόγραμμα 1893 (12 Αυγούστου 1893) 705

6. Ώρες διδασκαλίας των μαθηματικών (= Πρόγραμμα 1912) (21 Αυγούστου 1912) 715

7. Καθορισμός ωραρίου διδασκαλίας κατά το σχολικό έτος 1917- 1918 (25 Δεκεμβρίου 1917) 717

8. Καθορισμός ωραρίου διδασκαλίας κατά το σχολικό έτος 1918- 1919 (15 Σεπτεμβρίου 1918) 718

9. Περί μεταρρυθμίσεως του Βαρβακείου Λυκείου (24 Ιουνίου 1920) 719

10. Πρόγραμμα 1922 (25 Νοεμβρίου 1922) 723

11. Προσθήκη της υγιεινής (4 'Ιανουαρίου 1926) 752

Σελ. 759
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/760.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 760
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/761.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(1833-1929)

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΩΝ Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ - A. ΛΟΓΟΘΕΤΗ O.E. ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54 - Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ. 92.38.933 - 92.36.675 ME ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΒΑΣΩΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1987

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 761
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/762.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 762
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/763.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 763
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/764.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 764
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/765.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 765
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/766.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 766
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 752
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  11

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

  (Π. Διάταγμα / 4 Ιανουαρίου 1926)

  Κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου Υπουργός Ρ. Λιβαθινόπουλος

  Περί τροποποιήσεως της υπ' άριθ, 44598 Υπουργικής αποφάσεως

  "περί προγράμματος των μαθημάτων

  τον Βαρβακείου Λυκείου κλπ."

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 7 εδ. 2 του κωδικοποιηθέντος υπ' αριθ. 1242α νόμου "περί μέσης εκπαιδεύσεως", προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, εκτελούντος την υπ' αριθ. 764 πράξιν, του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν:

  Τροποποιείται η υπ' αριθ. 44598 υπουργική απόφασις της 25 Νοεμβρίου 1922 "περί προγράμματος των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου κλπ.", προστιθεμένων εις το τέλος του τμήματος "Η' Φυσικά" των εξής: "Δ' Υγιεινή, ώρα 1 καθ' εβδομάδα, διδασκόμενη επί τη βάσει του διά τα γυμνάσια εγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου υπό του σχολιάτρου, εν ελλείψει δε τοιούτου υπό του διδάσκοντος την Φυσικήν ιστορίαν καθηγητού η ιατρού υγειονολογικώς προπαιδευθέντος".

  Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

  Εν Αθήναις τη 4 Ιανουαρίου 1926

  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

  ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

  Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

  ΡΙΧ. ΛΙΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 10, τχ. A'/ 11 Ιανουαρίου 1926. Βλ. και κείμενο A112.