Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 95-114 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/95.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διά της ιδίας αυτού βαρύτητος να διατηρήση την τάξιν εις το σχολείον, θέλει αποτείνεσθαι αμέσως προς την εφορείαν, ήτις χρεωστεί να λαμβάνη τα ανήκοντα μέτρα προς αποκατάστασιν της ησυχίας και της υποταγής από μέρους των μαθητών,

Άρθρ. 49, Μετά το τέλος των εξετάσεων του σχολείου, χρεωστεί η εφορεία να διευθύνη αναφοράν προς την επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείαν, πεμπομένην μεν παρά του διοικητού μετ' εκείνης του σχολάρχου (άρθρ, 32),

Πραγματευομένην δε,

α) Περί της καταστάσεως του' σχολείου, της προοδεύσεως, η των ελλείψεων αυτού, ως και περί των περιστάσεων, όσαι είναι άξιαι της παρατηρήσεως της κυβερνήσεως·

β) Περί πτωχών και επιμελών μαθητών, τους όποιους νομίζει η εφορεία αξίους να λαμβάνωσιν η υποτροφίας μισθόν, η διδακτικά βιβλία ανεξόδως παρά της Κυβερνήσεως,

Άρθρ. 50, Καθήκον της εφορείας είναι να επαγρυπνή ώστε οι διδάσκαλοι να εκτελούν τα χρέη των η τας διαταγάς της Κυβερνήσεως, ιδίως καθόσον αφορώσι την τάξιν των αντικειμένων της διδασκαλίας, τα περί διακοπών η εορτών και τα περί των εισαχθέντων διδακτικών βιβλίων, προσέτι δε να υποστηρίζη και την από μέρους των πολιτών προς τους διδασκάλους χρεωστουμένην υπόληψι/ν.

Άρθρ. 51. Η εφορεία εξετάζει και αποφασίζει περί των διενέξεων μεταξύ του σχολάρχου, η των διδασκάλων, καθόσον αύται αφορώσι του σχολείου την μέθοδον, την τάξιν, τα αντικείμενα της διδασκαλίας κτλ. ομοίως δε, και τα παράπονα των γονέων, η των επιτρόπων κατά των διδασκάλων και τ' ανάπαλιν, καθ' όσον αυτά αφορώσι, τους μαθητάς και τα αντικείμενα του σχολείου· συμβουλεύει τους γονείς η επιτρόπους, όσοι παραμελούν την εκπαίδευσιν, και λοιπήν προμήθειαν των εις τα ελληνικά σχολεία φοιτώντων παίδων, και επιτροπευομένων των.

Άρθρ. 52. Οσάκις πρόκειται περί διορισμού διδασκάλου, αποσκευής, οικοδομήματος, αγοράς βιβλίων η άλλων αντικειμένων, η εφορεία διευθύνει, οπού ανήκει την περί τούτου πρότασιν, θεωρεί δε και μετά του σχολάρχου τα αποδεικτικά των πληρωμών κατά τόν' ανήκοντα τρόπον περί της εξοφλήσεως των.

Άρθρ. 53. Έκαστος διδάσκαλος είναι υπεύθυνος διά την πειθαρχιαν, η ευταξίαν της τάξεως του, και χρεωστεί να επαγρυπνή εις την επιμέλειαν και διαγωγήν των μαθητών έχει επομένως το δικαίωμα να διανέμη καταλλήλους άμοιβάς, να δίδη πατρικάς συμβουλάς, και να επιβάλλη ποινάς διά κρατήσεως έντος του σχολείου εις ωρίσμένον τινά καιρόν, η και ολοκλήρους ημέρας, να δίδη είδησιν εις τους γονείς η επιτρόπους περί των πταισμάτων των μαθητών και να ζητή από αυτούς πληροφορίας περί της διαγωγής των.

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/96.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρ. 54. "Εκαστος διδάσκαλος χρεωστεί να κράτη το εις το άρθρον 23 ρηθέν βιβλίον.

Άρθρ. 55. Αποβολή από Ελληνικόν σχολείον δι' επανειλημμένας αποδείξεις παρακοής, κακής διαγωγής και αμελείας, δύναται να γίνη με μόνην την συγκατάθεσιν του σχολάρχου. Διά της αποβολής ταύτης απομακρύνεται ο μαθητής του διδακτικού καταστήματος, χωρίς να απόλαυση το δικαίωμα του να γίνη δεκτός εις έτερον προς δοκιμασίαν, επιβλεπόμενος αυστηρώς τουλάχιστον εις διάστημα μιάς έξαμηνίας.

Αποκλεισμός απ' όλα τα Ελληνικά σχολεία δύναται να επιβληθή διά βαρύτερα εγκλήματα' και εις αποβολήν από Βασιλ. Σχολείον κατ' απόφασιν όλων των διδασκάλων και της εφορείας ομού.

Άρθρ. 56. Εις περίπτωσιν αποβολής οι γονείς η επίτροποι έχουν το δικαίωμα ν' αποτείνωνται εις την εφορείαν ζητούντες εξέτασιν της υποθέσεως, οσάκις νομίζουν ότι έγινεν αδικία εις τον αποβληθέντα.

Κατά της αποφάσεως του αποκλεισμού επιτρέπεται έκκλησις εις την Γραμματείαν των Εκκλησιαστικών εκείθεν δε ουδεμία.

Άρθρ. 57. Ο σχολάρχης ως έχων την γενικήν επιτήρησιν επί του Καταστήματος θέλει επιβλέπει ώστε η διδασκαλία και η εσωτερική τάξις να ένεργώνται καταλλήλως, η ομοιομόρφως, διά τούτο προ πάντων θέλει φροντίζει ώστε εκάστη ώρα να αφιερώνεται εντελ.ως εις τον σκοπόν δι' όν είναι προσδιωρισμένη η παράδοσις εκάστου μαθήματος, να διαρκή όσον είναι διατεταγμένον, εντός του σχολείου και διατηρήται η ησυχία, κανείς διδάσκαλος να μη λείπη των χρεών του άνευ κατεπειγούσης ανάγκης, καμμία διακοπή των μαθημάτων να μην γίνεται, εκτός των διατεταγμένων εορτών η διακοπών, αι από το σχολείον ελλείψεις να ήναι σπάνιαι, τα έγγραφα γυμνάσματα να διορθόνωνται ακριβώς, η αι σημειώσεις να γίνωνται εύσυνειδήτως,

Άρθρ. 58. Ομοίως ανήκει εις τον σχολάρχην η ανωτάτη επιτήρησις επί της διαγωγής των μαθητών. Εντός η εκτός του σχολείου, Ο αυτός χρεωστεί να επαγρυπνή αμέσως μετ' αυστηρότητας επί των μη εντοπίων μαθητών οσάκις οι γονείς η οι επίτροποι δεν έλαβον ΐδιαιτέραν περί αυτών φροντίδα,

Άρθρ. 59. Άπαξ του μηνός συγκαλεί ο σχολάρχης τους συνδιδασκάλους του εις σύσκεψιν περί της συντηρήσεως, η βελτιώσεως του σχολείου, το περί αυτής πρωτόκολλον υπογράφεται από όλους τους παρόντας διδασκάλους η προτίθεται εις τα έγγραφα του σχολείου.

ΤΜΗΜΑ VIΙ Περί των επιβλέψεων του σχολείου.

Άρθρ. 60. Δια να πληροφορήται η Κυβέρνησις περί της ακριβούς τηρήσεως του διδακτικού σχεδίου της διδασκαλίας και της πειθαρχίας εις τα ελληνικά

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/97.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σχολεία, θέλουν γίνεσθαι κατ' έτος επισκέψεις αυτών καθ' όλους τους Νομούς, συμπιπτούσας καθ' όσον το δυνατόν με τας εξετάσεις εις το τέλος του έτους.

Αι επισκέψεις αύται ανατίθενται εις τους γυμνασιάρχας των πλησιεστέρων εις τα ελληνικά σχολεία κειμένων γυμνασίων, λαμβάνοντας περιοδείας αποζημίωσιν.

Αλλ' αν το ελλ. σχολείον είναι συνδεδεμένον με γυμνάσιον ο στελλόμενος διά να επισκεφθή τούτο, επισκέπτεται και εκείνο συγχρόνως.

Άρθρ. 61. Άμα φθάση εις τον τόπον του ελληνικού σχολείου ο επισκεπτόμενος χρεωστεί να συνεννοήται, αμέσως μετά του σχολάρχου η της εφορείας, και να ερωτά αυτούς, περί της προόδου και των αναγκών του σχολείου. Μετά ταύτα θέλει επισκέπτεσθαι εκάστην τάξιν του ελληνικού σχολείου, συνοδευόμενος από τον σχολάρχην και τα μέλη της εφορείας, θέλει πληροφορείσθαι ακριβώς, περί των μεθόδων της παραδόσεως, θέλει δίδει εις τους μαθητάς αυτούς έγγραφα προβλήματα, θέλει θεωρεί τας επ" αυτών εργασίας των και διανέμει κατά το δοκούν έπαινον η ψόγον εις έκαστον.

Άρθρον 62, Εν τέλει θέλει συνδιαλέγεσθαι μεθ' όλων των διδασκάλων και της εφορείας, περί των γενομένων παρ' αυτού παρατηρήσεων, τας όποιας δι' αναφοράς θέλει καθυποβάλλει εις την επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείαν,

Άρθρον 63. Η διοίκησις θέλει επίσης ασκεί την νομίμως εις αυτήν ανήκουσαν ανωτάτην επιτήρησιν επί των ελλ. σχολείων,

Β.

Περί των γυμνασίων.

ΤΜΗΜΑ VIII

Γενικοί ορισμοί.

Άρθρον 64. Σκοπός του γυμνασίου είναι η περαιτέρω ανάπτυξις, της εις τα ελληνικά σχολεία προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως καθ' όλους τους κλάδους, και κυρίως η προπαρασκευή των μαθητών όσοι μέλλουν να σπουδάσωσιν ανωτέρας επιστήμας εις το πανεπιστήμιον.

Άρθρον 65. Το γυμνάσιον πλήρες ον σύγκειται από 4 τάξεις, ώστε η εις το πανεπιστήμιον μετάβασις από την τετάρτην μόνον τάξιν δύναται να γίνη.

Άρθρον 66. Όσαι πόλεις έχουσιν πλήρες ελληνικόν σχολείον δεν δύνανται δε εξ ιδίων να συστήσωσιν και πλήρες γυμνάσιον, δύνανται να συστήσωσιν μίαν η και 3 γυμνασίου τάξεις, αλλ' οι μαθηταί χρεωστούν τότε va διατρέξωσιν την ανωτάτην η τετάρτην τάξιν εις πλήρες τι γυμνάσιον διά να μεταβώσιν εις το πανεπιστήμιον. Εις έκαστον γυμνάσιον θέλουν διορίζεσθαι πέντε

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/98.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθηγηταί, δηλ, εις διά την μαθηματικήν εις όλας τας τάξεις, και τέσσαρες διά τα λοιπά μαθήματα ούτως, ώστε εις δύο να ήναι ανατεθειμένη η διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και της φιλολογίας αυτών, εις ένα η γαλλική, η ιστορία και γεωγραφία, και εις τον έτερον η της φυσικής ιστορίας, φυσικής χημείας, ανθρωπολογίας και φιλοσοφίας· προσδιοριζόντων όμως πάντοτε ακριβέστερον τα περί της τοιαύτης διαιρέσεως των εγκρίσει της Γραμμ. των Εκκλησ. εκάστοτε εκδοτέων προγραμμάτων των μαθημάτων.

Άρθρον 67. Ο καθηγητής της ανωτέρας τάξεως είναι συγχρόνως και διευθυντής του γυμνασίου είτε είναι, είτε δεν είναι πλήρες το γυμνάσιον.

Ο διευθυντής του γυμνασίου φέρει τον τίτλον γυμνασιάρχης και ως τοιούτος υπόκειται εις την επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείαν εις όσα δεν υπάγονται εις τα καθήκοντα της εφορείας.

Άρθρον 68. Οσάκις ο αριθμός των μαθητών είναι υπερμέτρως μέγας Θέλουν σχηματίζεσθαι τμήματα εντός μιάς και της αυτής τάξεως και ανατίθενται εις διαφόρους διδασκάλους. Όπου δε η πληθύς αυτή των μαθητών είναι η αυτή εις όλας τας τάξεις εκεί θέλουν σχηματίζεσθαι 2 απ' αλλήλων ανεξάρτητα γυμνάσια.

ΤΜΗΜΑ IX. Περί της διδασκαλίας εις τα Γυμνάσια.

Άρθρον 69. Η εν τοις γυμνασίοις διδασκαλία πρέπει προπάντων να αφορά εις το να αναπτύση ανηκόντως τας εις το ελληνικόν σχολείον προκτηθείσας γνώσεις και εις το να τελειοποιή τας απαιτουμένας προπαρασκευαστικάς μεταξύ των οποίων, ως μία των πρωτίστων πρέπει να θεωρείται η της αρχαίας, κλασικής φιλολογίας.

Άρθρον 70. Ως προς τας αρχαίας κλασικάς γλώσσας θέλουν επαναλαμβάνεσθαι συντόμως τα εις το Ελληνικόν σχολείον διδαχθέντα και θέλει εξακολουθείσθαι η εκμάθησις αυτών εντελώς κατά Γραμματικην και σύνταξιν, θέλουν αναγινώσκεσθαι Συγγραφείς και Ποιηταί και θέλουν συντάττεσθαι γραπτά γυμνάσματα, ιδίως δε η Ελληνική θέλει παραδίδεσθαι κατά τους κανόνας της κριτικής και κατ' αντιπαράθεσιν της παλαιάς προς την νέαν και Ελλήνων γραφέων προς Ρωμαίους, γραφομένων και γυμνασμάτων εις την αρχαίαν Ελληνικήν και Λατινικήν' ιδιαιτέρα φροντίς θέλει καταβάλλεσθαι περί της μορφώσεως του γραφικού ύφους, το οποίον ανάγκη πάσα να τελειοποιηθή μέχρι τίνος εις τα διάφορα είδη του λόγου.

Προς τούτο οι μαθηταί της α', τάξεως του Γυμνασίου θέλουν λαμβάνει εισαγωγήν εις το γράφειν σύντομα πεζά γυμνάσματα, εις δε την β', τάξιν θέλουν αρχίζει θεωρίαν των περί του λόγου τεχνών, στηριζόμενων εις δείγματα αρχαίων Συγγραφέων εξ αυτών κυρίως εξηγμένην και περιοριζομένην διά την τάξιν ταύτην μέχρι της Ποιητικής, εξαιρέσει της γραμματουργίας. Η τελευταία αυτή

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/99.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

θέλει διδάσκεσθαι εις γ', τάξιν μεθ' ην θέλει άρχεσθαι η Ρητορική' αύτη δε θέλει αποπερατούσθαι εις την δ', και ανωτάτην τάξιν, συνδεομένην και με προφορικάς ασκήσεις δι' άς προσδιορίζονται 2 ώραι καθ' εβδομάδα,

Εκτός των αρχαίων κλασικών πρωτοτύπων θέλε-, λαμβάνεσθαι υπ' όψιν η νέα Ευρωπαϊκή Φιλολογία, προοδευούσης όμως πάντοτε της θεωρητικής διδασκαλίας εκ παραλλήλου με την πρακτικήν.

Άρθρον 71. Εις την εκλογήν των αρχαίων κλασικών θέλει λαμβάνε,σθαι υπ' όψιν η νεανική των μαθητών ηλικία, και θέλουν εξηγείσθαι ούτοι κατά φυσικήν τάξιν αλληλοδιαδόχως' εν γένει θέλουν παραδίδεσθαι πρώτον οι ιστορικοί, μετ' αυτούς οι ρήτορες και φιλόσοφοι, και εις τους ποιητάς πρώτον οι Επικοί και μετ' αυτούς οι Λυρικοί, και Δραματικοί.

Άρθρον 72. Οι μαθηταί θέλουν ενασχολείσθαι με την εξήγησιν ενός εκάστου τεμαχίου τοσούτον μόνον καθ' όσον η λύσις των δυσκολιών απαιτεί τούτο, διότι ο κυριώτερος σκοπός της διδασκαλίας εις τα γυμνάσια είναι να δώση εις τους μαθητάς ακριβή γνώσιν των κλασικών συγγραφέων και να μόρφωση και ενίσχυση την περί του αληθούς, του αγαθού και του καλού αίσθησιν αυτών.

Μεγίστη προσοχή θέλει γίνεσθαι επομένως εις την σειράν και τον σύνδεσμον των ιδεών, εις την εκλογήν και την θέσιν των λέξεων και θέλουν ασκείσθαι οι μαθηταί ιδίως υποχρεούμενοι να μεταχειρίζωνται εις τας μεταφράσεις φράσιν καθαρώς Ελληνικήν.

Άρθρον 73. Εγκυκλοπαιδείαι και Ανθολογίαι δεν θέλουν είναι εν χρήσει εις τα γυμνάσια, και θέλουν παραδίδεσθαι εις αυτά ολόκληρα συγγράμματα παραλειπομένων όμως των μερών όσα δεν είναι αρμόδια διά την ηλικίαν των μαθητών· δεν επιτρέπεται δε να παραδίδωνται εις την αυτήν τάξιν συγχρόνως πλειότεροι 2 Ελλήνων η 2 Ρωμαίων συγγραφέων, η να αλλαζωνται οι συγγραφείς εις το διάστημα της εξαμηνίας'

Κατά τας βάσεις ταύτας προσδιορίζονται οι ανατιθέμενοι εις την εκλογήν των διδασκάλων εξής συγγραφείς·

α'.) Εις την πρώτην τάξιν 1, διά την Ελληνικήν Ξενοφώντος Κύρου ανάβασις, και Ελληνικά· Πλουτάρχου παράλληλοι, Αιλιανός, Ομήρου Οδύσσεια. 2, διά την Λατινικήν Ιούλιος Καίσαρ, Ίουστίνος, εκλογή εύληπτων Κικερωνιακών επιστολών.

Τα βιβλία αυτού περί φιλίας και περί γήρατος. Αι μεταμορφώσεις του Οβιδίου και εκλογαί εκ της Αινειάδος του Βιργιλίου.

β) Εις την β', τάξιν.

1) Διά την ελληνικήν

Ομήρου Ιλιάς και Οδύσσεια, Ηρόδοτος, Ξενοφώντος Κύρου παιδεία, Ισοκράτης και Γνωμικοί ποιηταί

2) Δια την Λατινικήν,

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/100.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Λίβιος, Σαλλούστιος, Κικέρωνος επιστολαί, Οβίδιος, Αινείας και Βουκολικά του Βιργιλίου, και εύληπτοι ωδαί του Ορατίου.

Εις την γ', τάξιν,

1) Διά την ελληνικήν

Οι Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί του Δημοσθένους, φιλοσοφικοί λόγοι του Ξενοφώντος, Ησίοδος, Ομηρικοί ύμνοι και τα εύληπτοτερα του Εύριπίδου.

Διά την λατινικήν,

Οι βραχύτεροι, λόγοι, του Κικέρωνος, τα βιβλία αυτού de oratore και de clans Oratoribus, το 10 βιβλίον του Κυιντιλιανού, του Τακίτου Agricola και Germania, του Ορατίου ωδαί και η προς Πίσωνα επιστολή και Βιργιλίου τα Γεωργικά.

ΕΊς την δ', τάξιν,

Διά την ελληνικήν:

Πλάτωνος απολογία, Κρίτων, Μενέξενος, Λάχης, Χαρείδης, Φαίδων και Γοργίας, Ευριπίδης, Σοφοκλής, Αισχύλος και Πίνδαρος.

Δια την λατινικήν:

Του Κικέρωνος οι φιλοσοφικοί λόγοι, αι Questiones Tusculanae, τα βιβλία de finibus bonorurn και de officiis, του Τακίτου ιστορίαι, Plautus aulularia και Captiui εκλεγμένα τεμάχια του Λουκρετίου, Κατούλλου και των έλεγιακων ποιητών και του Ορατίου επιστολαί.

Άρθρον 74. Προς μόρφωσιν του ύφους εις το ελληνικόν εκτός της μεγίστης προσοχής εις τας προφορικάς μεταφράσεις εκ των καλητέρων τεμαχίων των αρχαίων, αποσπάσματα εξ αυτών, αναλυτικαί περί αυτών εκθέσεις η περιλήψεις των εμπεριεχομένων αυτών, συνθέσεις περί αντικειμένων αφορώντων τα εν τω γυμνασίω διδασκόμενα, πολλάκις και μερικαί μεταφράσεις η μιμήσεις αρχαίων κλασικών πρωτοτύπων η κατά τας περιστάσεις και ποιητικαί η ρητορικαί συνθέσεις.

Άρθρον 75, Ως προς τας εις το προλαβόν άρθρον ρηθείσας εργασίας, παραλείπεται η διάταξις εις τον διδάσκαλον, όστις όμως έχει χρέος να επιδιορθώνη τα γυμνάσματα ταύτα του σχολείου, καθώς και να επιθεωρή επιμελώς τα κατ' οίκον ετοιμαζόμενα.

Άρθρον 76, Η εις τους μαθητάς του γυμνασίου ανήκουσα ανωτέρα θρησκευτική διδασκαλία χορηγείται, εις αυτούς υφ' ενός των καθηγητών, αν ύπάρχη τοιούτος έχων τας ανήκουσας γνώσεις· είδε μη από ένα εις την πόλιν του γυμνασίου κατοικούντα πεπαιδευμένον ιερέα λαμβάνοντα 20 έως 30 δραχμάς προς αντιμισθίαν κατά μήνα.

Εκάστην ημέρα άρχεται με την αυτήν προσευχήν ως και εις τα ελληνικά σχολεία, και έκαστος μαθητής υποχρεούται να φοιτά τας κυριακάς και εορτάς εις ωρισμένην τινά εκκλησίαν.

Άρθρον 77. Το μάθημα της Ιστορίας είναι το αυτό ως και εις τα ελληνικά

Σελ. 100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/101.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σχολεία, αλλά παραδίδεται με περισσοτέραν έκτασιν, αναφέρονται αι πηγαί και διαιρείται ούτως, ώστε εις μεν την α', τάξιν παραδίδεται η γενική ιστορία απ' αρχής των ιστορικών χρόνων μέχρι του 5, αιώνος μετά Χριστόν, εις την β' απ' αρχής του 6. μέχρι αρχής του 16 και εις την γ' απ' αρχής του 16 μέχρις ημών. Εις δε την τετάρτην η ελληνική ιστορία, καθ' όλην αυτής την έκτασιν. Με την διδασκαλίαν ταύτην θέλουν συνδέεσθαι τα πρώτιστα της πολιτικής γεωγραφίας εκάστης εποχής.

Άρθρον 78. Η διδασκαλία της μαθηματικής θέλει θεωρείσθαι ως απλούν μέσον ασκήσεως διά τους μαθητάς και ως προπαρασκευή διά την περαιτέρω σπουδήν της επιστήμης ταύτης, και διά των επιστημών, όσαι επ' αυτής στηρίζοντα., η έχουν σχέσιν μετ' αυτής' διά τούτο θέλει επαναλαμβάνεσθαι εις την α', τάξιν του γυμνασίου το μάθημα της αριθμητικής καταλλήλως, και εκείθεν θέλουν μεταβαίνει, οι μαθηταί εις την άλγεβραν μέχρι της εξισώσεως του πρώτου βαθμού. Εις την β', τάξιν θέλουν διδάσκεσθαι αι ρίζαι και δυνάμεις μετά των δευτεροβαθμίων εξισώσεων εις την γ', τάξιν η θεωρία των αναλογιών, λογαρίθμων και σειρών μετά των αρχών της μηκομετρίας· εις την δ', αι αρχαί της επιπεδομετρίας και στερεομετρίας, και εις τους έξοχον ικανότητα έχοντας μαθητάς αι της επιπέδου τριγωνομετρίας, εις τας δύο ανωτέρας τάξεις θέλει παραδίδεσθαι και η μαθηματικοφυσική γεωγραφία.

Άρθρον 79. Η σπουδή των αρχών της φυσικής, της χημείας, και της φυσικής ιστορίας, ως και η της γαλλικής γλώσσης, θέλει επίσης μεθοδικώς εξακολουθείσθαι δι' όλων των τάξεων καταλλήλως αναπτυχθείσα· επίσης θέλει σπουδάζεσθαι εις τας ανηκούσας ώρας και η εβραϊκή από τους όσους σκοπόν έχουσι να σπουδάσωσι την θεολογίαν.

Άρθρον 80. Τα μαθήματα θέλουν παραδίδεσθαι 24 ώρας καθ' εβδομάδα, και διαιρείσθαι ούτω πως, ώστε μίαν μεν ημέραν να διαρκώσι τρεις ώρας προ μεσημβρίας, δύο δε ημέρας ανά δύο ώρας προ μεσημβρίας, προσέτι μίαν ημέραν δύο ώρας μετά μεσημβρίαν.

Τα μαθήματα θέλουν άρχεσθαι το μεν θέρος περί την εβδόμην, τον δε χειμώνα περί την ογδόην ώραν προ μεσημβρίας. Μετά δε την μεσημβρίαν το μεν θέρος περί την τρίτην, τον δε χειμώνα περί την δευτέραν.

Άρθρον 81. Η διαίρεσις των ωρών τούτων θέλει γίνει κατά τον ακόλουθον τρόπον.

Εις μεν την πρώτην τάξιν.

8 ώρας διά την ελληνικήν·

4 διά την λατινικήν

2 διά γύμνασιν εις το γράφειν ελληνιστί·

2 διά την κατήχησιν

2 διά την ιστορίαν και γεωγραφίαν

Σελ. 101
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/102.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2 διά την μαθηματικήν·

2 διά την φυσικήν και φυσικήν ιστορίαν·

2 διά την γαλλικήν· :

Εις την δευτέραν.

6 ώρας διά την ελληνικήν

6 διά την λατινικήν·

2 διά την θεωρίαν των περί τον λόγον επιστημών

2 διά την κατήχησιν·

2 διά την ιστορίαν και γεωγραφίαν·

2 διά την μαθηματικήν·

2 διά την φυσικήν και φυσικήν ιστορίαν

2 διά την γαλλικήν.

Εις την τρίτην.

5 ώρας διά την ελληνικήν·

5 διά την λατινικήν·

2 διά την θεωρίαν των περί τον λόγον επιστημών:'

2 διά την κατήχησιν·

2 διά την ιστορίαν και γεωγραφίαν·

4 διά την μαθηματικήν και μαθηματικό φυσικήν γεωγραφίαν·

2 διά την φυσικήν και φυσικήν ιστορίαν

2 διά την γαλλικήν.

Εις δε την τετάρτην

4 ώρας διά την ελληνικήν·

4 διά την λατινικήν

2 διά την θεωρίαν των περί τον λόγον επιστημών

2 διά την ιστορίαν και γεωγραφίαν

1 διά την κατήχησιν·

4 διά την μαθηματικήν και μαθηματικοφυσικήν γεωγραφίαν·

3 διά την φυσικήν, φυσικήν ιστορίαν και αρχάς της χημείας'

2 διά την λογικήν και σύντομον γενικήν εισαγωγήν εις την

φιλοσοφίαν και 2 διά την γαλλικήν·

2 εκ των προσδιωρισμένων διά την ελλ. θέλουν δαπανάσθαι εις την εβραϊκήν γραμματικήν διά τους μέλλοντας θεολόγους, όπου μέσα προς παράδοσιν αυτής υπάρχουν.

Εμπεριέχονται εις τας ώρας του ελληνικού και Λατινικού μαθήματος και αι των γραπτών γυμνασμάτων.

Σελ. 102
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/103.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 82, Επιτρέπεται εις τους καθηγητάς των γυμνασίων να παραλαμβάνουν και ανά ένα βοηθόν εκ των θεωρητικώς εξετασθέντων υποψηφίων διδασκάλων, ούτος συναινέσει, του γυμνασιάρχου και της των γονέων θέλει, χρησιμεύσει εις το να επαναλαμβάνη τα μαθήματα εις τους μαθητάς. Αλλά θέλουν προτρέπεσθαι και εις εκάστην τάξιν οι μάλλον επιδίδοντες μαθηταί να πράττωσιν αυτό τούτο αμισθί εις τους πτωχούς των συμμαθητών των.

Άρθρον 83. Άλλαι νέαι γλώσσαι και ιδίως η γερμανική, προσέτι δε η ζωγραφία, βαφή και μουσική Θέλουν διδάσκεσθαι εις τους επιθυμούντας τούτο από ιδιαιτέρους διδασκάλους, αλλά με τρόπον, ώστε να μη παρεμποδίζωνται, δι' αυτό τα λοιπά ως άφευκτα θεωρούμενα μαθήματα, γυμναστικαί ασκήσεις θέλουν γίνεσθαι το θέρος κατά τας τελευταίας ώρας μετά την μεσημβρίαν, όταν υπάρχουν διακοπαί μαθημάτων, θέλει δε παρατηρείσθαι και ενταύθα το εις το άρθρον 14 περί ελληνικών σχολείων ορισθέν.

Καθήκον του γυμνασιάρχου είναι, ώστε οι σπουδάζοντες τα ιδιαίτερα ταύτα μαθήματα να φοιτώσιν εις αυτά τακτικώς, ως και εις τα λοιπά, και να προλαμβάνεται και τιμωρήται, και εις αυτά πάσα αταξία και εκούσιος έλλειψις. Παραίτησις απ' αυτών εις το διάστημα της εξαμηνίας δεν επιτρέπεται επ' ουδενί λόγω.

ΤΜΗΜΑ Χ

Περί διαιρέσεως του σχολικού έτους, παραδοχής εξετάσεων ελέγχου της προόδου, και βραβείων.

Άρθρον 84, Το σχολειακόν έτος διαιρείται εις τα γυμνάσια, ως και εις τα ελληνικά σχολεία.

Άρθρον 85, Η παραδοχή εις τα γυμνάσια εξαρτάται από εξέτασιν γενομένην πριν της αρχής του σχολιακού έτους. Εις έκαστον γυμνάσιον διά τους απαιτούντας να είσέλθωσιν εις αυτό και είτε εξ ελληνικών είτε εξ ιδιωτικών σχολείων εξερχόμενους.

Άρθρον 86. Έκαστος ζητών να γίνη δεκτός εις το γυμνάσιον, θέλει εμφανίζεσθαι εις τον γυμνασιάρχην, πριν της αρχής του σχολιακού έτους, δηλών την ηλικίαν του, και τον τόπον και τον τρόπον των προτέρων σπουδών του.

Άρθρον 87, Η εξέτασις γίνεται προφορικώς και εγγράφως, εμπεριλαμβάνει όλα τα εις τα ελληνικά σχολεία διδασκόμενα, και εκτελείται ενώπιον όλων των καθηγητών του γυμνασίου.

Άρθρον 88. Ο μη φανείς ως κατέχων τας απαιτουμένας γνώσεις των εις τα ελληνικά σχολεία διδασκομένων μαθημάτων, δεν γίνεται δεκτός εις το γυμνάσιον.

Άπαντα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι υπόλογα διά την αυστηράν και αμερόληπτον εκτέλεσιν των ορισμών τούτων. Περί της εξετάσεως

Σελ. 103
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/104.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

θέλει συντάττεσθαι πρωτόκολλον, και στέλλεσθαι εις την Γραμματείαν των εκκλησιαστικών.

Άρθρον 89. Ως προς τον προβιβασμόν των μαθητών εις ανωτέρας τάξεις εφαρμόζονται και ενταύθα τα εις τον αριθ. 27 περί ελληνικών σχολείων ορισθέντα.

Άρθρον 90. Οι επιθυμούντες να λάβωσιν αποδεικτικόν περί της αποπερατωσεως των εν τω Γυμνασίω μαθημάτων των θέλουν καθυποβάλλεσθαι εις γενικήν εξέτασιν, γινομένην ενώπιον επιτροπής, συγκειμένης υφ' όλων των καθηγητών του γυμνασίου, προεδρεύοντος του Γυμνασιάρχου και παρευρισκομένης της Εφορίας.

Η επιτροπή αύτη αποφασίζει ανεκκλήτως αν πρέπη να δοθή η όχι το περί αποπερατώσεως των μαθημάτων του γυμνασίου αποδεικτικόν,

Άρθρον 91. Η γενική εξέτασις γίνεται προφορική και έγγραφος. Ο επιθυμών να λάβη το άνω ρηθέν αποδεικτικόν χρεωστεί να μετάφραση εγγράφως τεμάχιον εκ της αρχαίας ελληνικής εις την νεωτέραν και έτερον ορθώς, κατά της γραμματικής τους κανόνας, τεμάχιόν τι σύντομον εκ του ελληνικού εις το λατινικόν, να γράψη εις τον ελληνικόν με κομψήν φράσιν και με καθαράν ορθογραφίαν έκθεσίν τίνα και να λύση εγγράφως προβλήματα τίνα της μαθηματικής εκ των μερών αυτής, όσα διδάσκονται εις το γυμνάσιον. Εις την προφορικήν εξέτασιν χρεωστεί να μεταφράση και εξήγηση ορθώς τι κεφάλαιον εκ των λατίνων κλασικών, των παραδοθέντων εις τας ανωτέρας τάξεις, και ν' αποδείξη, ότι έχει γνώσεις όλων των μαθημάτων, όσα είναι προσδιωρισμένα διά τα γυμνάσια.

Από το αποτέλεσμα της εξετάσεως ταύτης εξαρτάται η χορηγία, η μη, του περί αποπερατώσεως των μαθημάτων του γυμνασίου αποδεικτικού.

Οι μη λαβόντες το αποδεικτικόν τούτο λαμβάνουν μόνον αποδεικτικόν της εις ην ανήκουν τάξεως, και χρεωστούν να επαναλάβουν αυτήν, το δε περί της εξετάσεως ταύτης συνταττόμενον πρωτόκολλον πέμπεται επίσης εις την επί των εκκλησιαστικών Γραμματείαν.

Άρθρον 92, Οι βουλόμενοι ν' αποκτήσωσι δι' ιδιαιτέρας σπουδής γνώσιν των μαθημάτων, όσα διδάσκονται εις το γυμνάσιον, χρεωστούν, πριν εισαχθώσιν εις την γενικήν εξέτασιν να φοιτήσωσιν εις την τετάρτην τάξιν του γυμνασίου.

Οι τοιούτοι, πριν γίνωσι δεκτοί, χρεωστούν να εμφανίζωνται πριν της αρχής του σχολιακου έτους εις τον γυμνασιάρχην, δηλούντες την ηλικίαν και τας προτέρας ιδιωτικάς σπουδάς των, και να καθυποβάλλωνται εις προφορικήν και έγγραφον εξέτασιν ενώπιον του γυμνασιάρχου και όλων των καθηγητών του γυμνασίου, διά να αποδείξωσιν, ότι έχουν την αναγκαίαν ικανότητα, διά να καταταχθούν εις ην ζητούσιν τάξιν.

Άρθρον 93. Η εντός του γυμνασίου πρόοδος ελέγχεται κυρίως διά

Σελ. 104
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/105.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των εγγράφων γυμνασμάτων, τα οποία οι μαθηταί συνθέτουσι. Διά τούτο θέλει γίνεσθαι καθ' εβδομάδα έγγραφος τις μετάφρασις εφ' εκάστου των μαθητών του ελληνικού εις το λατινικόν, και εκ του λατινικού εις το ελληνικόν, η από καιρού εις καιρόν σύνθεσίς τις εις το ελληνικόν, καθέκαστον μήνα θέλει δίδεσθαι εις τους μαθητάς ανά μία έγγραφος πρότασις εκ της μαθηματικής και της γαλλικής, καθεκάστην δε εξαμηνίαν εκ της ιστορίας, και εις τας ανωτέρας τάξεις εκ της λογικής και της φιλοσοφίας. Περί κατηχήσεως, φυσικής, χημείας και φυσικής ιστορίας, δεν θέλουν γίνεσθαι έγγραφα γυμνάσματα, αλλ' η περίοδος θέλει προσδιορίζεσθαι κατά τας προφορικάς εξετάσεις· το αυτό ισχύει και περί της εβραϊκής.

Άρθρον 94, Εις τον διδάσκαλον είναι ανατεθειμένον να προσδιοριζη την αξίαν των γυμνασμάτων τούτων· παραβάλλων τα σφάλματα η τα προτερήματα αυτών, και κατ' αυτά να προσδιορίζη την τάξιν των μαθητών μεταξύ των, ως προς την ετησίαν αυτών πρόοδον τόσον γενικώς όσον και ειδικώς δι' έκαστον μάθημα ισχύουν οι οροί του άρθρ, 23 περί ελληνικών σχολείων.

Άρθρον 95. Και εις τας τρεις πρώτας τάξεις του γυμνασίου ως και εις τα ελληνικά σχολεία, θέλουν γίνεσθαι εξετάσεις, εις το τέλος εκάστης εξαμηνίας και εκάστου έτους.

Άρθρον 96. Ως προς τον ετήσιον κατάλογον θέλει ενεργείσθαι ως εις τα γυμνάσια ό,τι διετάχθη ως προς τα ελληνικά σχολεία εις το άρθρον 28, ομοίως και η διανομή των βραβείων εις τους αριστεύσαντας, θέλει ενεργείσθαι κατά τους ορούς του άρθρου 29.

Άρθρον 97. "Ως προς τα αποδεικτικά ισχύουν και εις τα γυμνάσια τα εις το 30 άρθρον περί ελληνικών σχολείων ορισθέντα.

ΤΜΗΜΑ ΧΙ

Περί των καθηγητών.

Άρθρον 98. Οι επιθυμούντες να διορισθώσιν καθηγηταί εις γυμνάσιον χρεωστούν του λοιπού ν' αποδεικνύουν ότι εσπούδασαν εις το πανεπιστήμιον. εις την σχολήν των γενικών επιστημών, και να καθυποβάλλωνται εις θεωρητικήν και πρακτικήν εξέτασιν.

Άρθρον 99, Η θεωρητική εξέτασις γίνεται εις την πρωτεύουσαν του κράτους, ως καθέδραν του πανεπιστημίου, ενώπιον της επιτροπής επί τούτου διοριζομένης παρά της Γραμ. των Εκκλησιαστικών.

Αύτη επεκτείνεται κατά μέρος μεν προφορικώς, κατά μέρος δε εγγράφως. Εις όλα τα εις την σχολήν των γενικών επιστημών διδασκόμενα αντικείμενα, όσων η γνώσις απαιτείται από καθηγητήν γυμνασίου.

Άρθρον 100. Κατά το αποτέλεσμα της εξετάσεως ταύτης δίδεται η απόδειξις εξόχων, αρίστων η καλών γνώσεων διά θέσιν καθηγηγητού του γυμνασίου εις έκαστον υποψήφιον.

Σελ. 105
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/106.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η απόδειξις αύτη προσδιορίζεται κυρίως κατά την γνώσιν και ικανότητα του υποψηφίου εις τας αρχαίας γλώσσας η ιδίως εις την μητρικήν αυτού.

Ο μη λαβών την σημείωσιν καλών τουλάχιστον γνώσεων θεωρείται ως μη ανηκόντως προπαρασκευασμένος, διά να λάβη διδακτικήν θέσιν εις γυμνάσιον.

Άρθρον 101. Περί της εξετάσεως και των αποτελεσμάτων αυτής συντάττεται εμπεριστατωμένως πρωτόκολλον, υπογράφεται υφ' όλων των μελών της επιτροπής η καθυποβάλλεται εις την Γραμματείαν των Εκκλησιαστικών ήτις κατ' αυτό εκδίδει τας περί ικανότητος αποδείξεις.

Άρθρον 102. Μετά την θεωρητικήν εξέτασιν θέλει προετοιμάζεσθαι ο υποψήφιος διά διετούς πράξεως εις το διδασκαλικόν επάγγελμα εις άλλην εξέτασιν πρακτικήν.

Ως πράξις θέλει θεωρείσθαι η άσκησις αυτού εις το διδάσκειν τα εν τοις γυμνασίοις παραδιδόμενα, είτε ως βοηθού εις γυμνάσιον, είτε ως διδασκάλου εις ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν κατάστημα, είτε και μόνον ως ιδιωτικού διδασκάλου.

Άρθρον 103. Η πρακτική εξέτασις θέλει γίνεσθαι ετησίως εις την πρωτεύουσαν του Κράτους προφορικώς η εγγράφως, ενώπιον επιτροπής διορισμένης από την Γραμματείαν των εκκλησιαστικών.

Άρθρ. 104. Εις την πρακτικήν εξέτασιν απαιτείται προ πάντων, ώστε ο υποψήφιος να παραδίδη τους κλασικούς συγγραφείς η το μαθηματικόν μάθημα ακριβώς και καταλλήλως, και να δύναται να αναπτύσση και να εκθέτη τας ιδέας του με σειράν και σαφήνειαν, να απαγγέλλη και να προσφέρεται μετ' εμβρίθειας και ζωηρότητας, και να έχη φράσιν καθαράν, ακριβή και εύκολον και καλήν προφοράν εις την μητρικήν του γλώσσαν.

Άρθρον 105. Αι αποδείξεις περί των εξετάσεων τούτων ως και περί των θεωρητικών εξετάσεων, περί ων πραγματεύεται το άρθρ. 31.

Άρθρον 106. Ο διορισμός όλων των καθηγητών του γυμνασίου γίνεται διά Βασ. αποφάσεως, ουδείς δε προτείνεται, αν υπάρχουν περί της ηθικότητος η θρησκευτικότητος αυτού αμφιβολίαι.

Άρθρον 107. Οι μισθοί των καθηγητών είναι 200 δραχμ. κατά μήνα.

Εφαρμόζονται δε και ενταύθα οι αυτοί εις το άρθρ. 41 περιεχόμενοι ορισμοί περί των διδασκάλων των ελλην. σχολείων, με την διαφοράν ότι ο μισθός ενός καθηγητού γυμνασίου δεν δύναται να υπερβή τας 300 δραχμάς. Ο γυμνασιάρχης λαμβάνει και επιμίσθιον 50 δραχμών αυξανόμενον επίσης κατά εν δέκατον χωρίς όμως να υπερβή τας 100 δραχμάς.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

Περί ευταξίας η πειθαρχίας. Άρθρον 108. Περί εφορειών και της πειθαρχίας εις τα γυμνάσια

Σελ. 106
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/107.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ισχύουν τα περί ελληνικών σχολείων ρηθέντα, η επομένως εφαρμόζονται και ενταύθα πληρέστατα τα άρθρα 42 μέχρι 49.

Άρθρον 109. Ο γυμνασιάρχης συνεννοούμενος μετά των λοιπών καθηγητών Θέλει συντάττει κανονισμούς αναλόγως με τας ανάγκας των μαθητών, και τας σχέσεις του τόπου η του καταστήματος υποχρεούσας δε τους μαθητάς εις τήρησιν τακτικού τρόπου ζωής, και θέλει τους εφαρμόζει λαβών την έγκρισιν της επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείας.

Άρθρον 110. Δυσχερείς περιστάσεις και αντικείμενα σπουδαία ως εις X. διατάξεις περί κανονισμού διδακτικών μεθόδων, θέλουν καθυποβάλλεσθαι εις το συνέδριον των καθηγητών, τους οποίους έχει το δικαίωμα να συγκαλή προς τούτο ο γυμνασιάρχης· οσάκις το κρίνει αναγκαίον δύναται ο αυτός να προσκαλή εις τας συνελεύσεις ταύτας και την εφορείαν.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ

Περί επισκέψεων.

Άρθρον 111. Και τα γυμνάσια θέλουν επισκέπτεσθαι κατ' έτος επιτροπαί εκλεγόμεναι, από την Γραμματείαν των Εκκλησιαστικών μεταξύ των καθηγητών της σχολής των γενικών επιστημών. Περί αυτών ισχύουν οι ορισμοί των αρθρ. 60, 61 και 62 ως προς τα ελληνικά σχολεία.

Άρθρον 112. Χρέος του ανήκοντος διοικητού είναι να επαγρυπνή επί του γυμνασίου κατά τα υπάρχοντα διατάγματα.

Άρθρον 113, Ο αυτός χρεωστεί μετά το τέλος εκάστου σχολιακού έτους να δέχεται τας αναφοράς του γυμνασιάρχου και της εφορείας περί της καταστάσεως και των αναγκών του καταστήματος κατά το άρθρ. 32 και 35 και να πέμπη αυτάς συνωδευμένας με έκθεσιν και προτάσεις από μέρος του προς την επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείαν.

ΤΜΗΜΑ XIV.

Περί των Ιδιωτικών διδακτικών καταστημάτων

Άρθρον 114, Ιδιαιτέραν διδασκαλίαν σκοπόν έχουσαν να αναπληρώση την δημοσίαν των Ελληνικών σχολείων, και των γυμνασίων και όχι απλώς να βοηθή τα δημόσια ταύτα καταστήματα δεν δύναται να αναλάβη ουδείς άνευ αδείας της επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείας εκτός των δημοσίων διδασκάλων εις τα άνω ρηθέντα καταστήματα των βοηθών αυτών και των υποψηφίων, όσοι έχουν την άδειαν ν' ασκώνται πρακτικώς.

Άρθρον 115, Όπου η Κυβέρνησις δεν εσύστησε ελληνικόν σχολείον, δύνανται δήμοι η ιδιώται να συστήσωσι τοιούτον, η και τάξεις τινάς γυμνασίου εξ ιδίων αναλωμάτων.

Αλλ' ο οργανισμός αυτών χρεωστεί, να ήναι κατά πάντα ομοιόμορφος με τον των Ελληνικών σχολείων του Κράτους και τον των αντιστοιχουσών τάξεων

Σελ. 107
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/108.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του γυμνασίου, τόσον ως προς τον αριθμόν, όσον και τας απαιτουμένας απ" αυτόν ιδιότητας και προς την διάταξιν των μαθημάτων και των διδακτικών βιβλίων.

Άρθρον 116, Δια σύστασιν ιδιωτικού διδακτικού καταστήματος προσδιορισμένου ν' αντικαταστήση Ελληνικόν σχολείον η γυμνάσιον απαιτείται η έγκρισις της επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείας, διδομένη αφού ερωτηθή η αστυνομική αρχή και ακουσθή η γνώμη του ανήκοντος γυμνασιάρχου εις τον οποίον θέλει ανατίθεται η άμεσος αυτού επιτήρησις.

ΤΜΗΜΑ XV.

Γενικοί ακροτελεύτιοι ορισμοί.

Άρθρον 117. Άπαντα τα Ελληνικά σχολεία και όσα γυμνάσια δεν έχουν τον αριθμόν των τάξεων πλήρη θέλουν διατηρείσθαι από ένα η περισσοτέρους δήμους.

Αλλά μεχρισότου αυτοί ν' αποκτήσωσι τ' αναγκαία μέσα θέλουν γίνεσθαι τα έξοδα αυτών από το εκκλησιαστικόν ταμείον κατά τας υφισταμένας λογιστικάς διατάξεις, τα πλήρη γυμνάσια ως γενικά εκπαιδευτικά καταστήματα θέλουν είσθαι εις βάρος του εκκλησιαστικού ταμείου.

Άρθρον 118, Οι διδάσκαλοι των Ελληνικών σχολείων, η καθηγηταί των γυμνασίων, όσοι μετά δεκαετή άμεμπτον και λυσιτελή υπηρεσίαν κατέστησαν ακουσίως ανίκανοι εις το να υπηρετήσωσι θέλουν λαμβάνει σύνταξιν, την δε δευτέραν δεκαετίαν το ήμισυ, την τρίτην δεκαετίαν τα 2/3, την τετάρτην τα 4/5 και την πέμπτην ολόκληρον τον μισθόν των ως σύνταξιν μεχρισότου τεθώσι και αύθις εις ενέργειαν η αν τούτο δεν συμβή πλέον, διά βίου.

Άρθρον 119. Διά τας χήρας, η ορφανά των αποθανόντων διδασκάλων και καθηγητών θέλει συστηθή ιδιαίτερον ταμείον συντάξεων. Εις το ταμείον τούτο δίδονται ως προικοδότησις.

α') Tò δικαίωμα της εγγραφής των μαθητών συνιστάμενον διά μεν το Ελληνικόν σχολείον εις 3, διά δε το γυμνάσιον εις 5 δραχ, δι' έκαστον.

β') Το δικαίωμα του αποδεικτικού της αποπερατώσεως των μαθημάτων συνιστάμενον διά μεν τα Ελλην. σχολεία εκτός του χαρτοσήμου εις 1, διά δε τα γυμνάσια εις 3 δρ.

γ') 2 % συνεισφορά από τον τακτικόν μισθόν των διδασκάλων και καθηγητών.

δ') Αγαθοεργαί συνεισφοραί.

ε') Τα πειθαρχικά πρόστιμα τα εισπραττόμενα από τους διδασκάλους.

ζ') Αι συνεισφοραί της Κυβερνήσεως.

'Άρθρον 120, Η σφραγίς των Ελλην. σχολείων και των γυμνασίων φέρει τα Ημέτερα παράσημα ως επί των αργυρών νομισμάτων με την περιγραφήν πέριξ διά μεν τα πρώτα "Βασιλικόν Ελληνικόν Σχολείον" το μέρος

Σελ. 108
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/109.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όπου ευρίσκεται, διά δε τα δεύτερα "Βασιλικόν Γυμνάσιον" το μέρος όπου ευρίσκεται.

Άρθρον 121, Οι διδάσκαλοι του Ελληνικού σχολείου έχουν βαθμόν γραμματέως διοικητού, ο σχολάρχης υπουργ. γραμματέως β', τάξεως, οι καθηγηταί γυμνασίων υπουργ, γραμματέως α', τάξεως και ο γυμνασιάρχης υπουργ. παρέδρου, αλλά προηγούνται αυτών ο γραμματεύς του διοικητού και το προσωπικόν των γραμματειών. Περί στολής αυτών θέλει εκδοθή ιδιαίτερον διάταγμα.

Άρθρον 122, Οι διδάσκαλοι των Ελλην. σχολείων και οι καθηγηταί των γυμνασίων ορκίζονται ενώπιον του ανήκοντος διοικητού.

Άρθρον 123, Έκτος των ήδη υπαρχουσών διατάξεων περί διδακτικών βιβλίων διατάττεται, ώστε τα προς διδασκαλίαν και ανάγνωσιν βιβλία εις τα Ελλ. σχολεία και γυμνάσια, να ήναι εντελώς ομοιόμορφα, Διά τούτο τα προς διδασκαλίαν και ανάγνωσιν εις τα Ελλ. σχολεία και γυμνάσια εισαχθησόμενα βιβλία, συμφώνως με το παρόν σχέδιον, θέλουν προσδιορισθή αμέσως διά της προς εισαγωγήν συστηθείσης επιτροπής και μετά προηγηθείσαν έγκρισιν θέλουν δημοσιευθή διά της εφημ. της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 124. 'Ως προς τας συντάξεις των όσων σκοπόν έχουν να δοθώσιν εις το διδασκαλικόν επάγγελμα εις τα ελλην. σχολεία και τα γυμνάσια ελάβομεν ήδη την ανήκουσαν φροντίδα διά του υπό σημερινήν ημερομηνίαν Ημετέρου διατάγματος και περί συντάξεων χορηγητέων ακόμη αναλόγως των δυνάμεων του εκκλησ. και γεν. ταμείου και εις άλλους διακρινόμενους και πτωχούς μαθητάς γυμνασίων θέλουν επίσης ληφθή εκ καιρώ τ' ανήκοντα μέτρα.

Άρθρον 125, Ο παρών κανονισμός θέλει εκτελεσθή εν καιρώ λαμβανομένων ανηκόντως υπ' όψιν των ιδιαιτέρων περιστάσεων εκάστου των διδασκάλων και ιδίως ως προς τας γνώσεις αυτού κτλ.

Άρθρ. 126. Εις την Ημετέραν επί των Εκκλησιαστικ. κτλ. Γραμματείαν της Επικρατείας ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις, την 31 Δεκεμβρ. 1836 (12 Ιαν.) 1837.

Εν ονόματι και κατ' ιδιαιτέραν διαταγήν της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως, Το Υπουργικόν Συμβούλιον,

ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ, Ι. ΡΙΖΟΣ, ΣΜΑΑΤΣ, ΔΡ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ, Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ, Γ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ.

Σελ. 109
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/110.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(Εγκύκλιος 11352/13 Αυγούστου 1848)

Κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη Υπουργός Α. Μαυρομιχάλης

Αριθ. πρωτ. 11352

Περί τακτικής παραδόσεως των Ιερών γραμμάτων.

BAΣIΛEION ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛHΣIAΣTIKΩN KAI

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους νομάρχας του Βασιλείου.

Και δι' άλλων προγενεστέρων εγγράφων μας, σάς εξηγήσαμεν, κύριε νομάρχα, τον διπλούν σκοπόν, εις τον οποίον τείνει το υπουργείον ου τινος προιστάμεθα, της διανοητικής, λέγομεν, και ηθικής αναπτύξεως της ελληνικής νεολαίας, σκοπόν διαγραφέντα υπ' αυτού του νόμου, ώστε πάσα παρέγκλισις φέρει εις την ολισθηράν οδόν της ψευδούς σοφίας.

Όθεν επειδή αρχή της αληθούς σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, τον οποίον γεννά και υποτρέφει εις τας έτι απαλάς των μαθητών καρδίας κυρίως η παράδοσις και μελέτη των ιερών αρχών της θεοδιδάκτου χριστιανικής πίστεως, διά τούτο το μάθημα, το άλλως λεγόμενον των ιερών γραμμάτων, πρέπει ανενδοιάστως να ήναι εκ των κυριωτέρων και ουσιωδεστέρων μαθημάτων εκάστης σχολής και αυτών των γυμνασίων, όπως ο νόμος σοφώς διακελεύεται.

Και όμως, εκ πολλών δεδομένων, λαμβάνομεν αφορμήν να εικάσωμεν, ότι εις τίνα σχολεία του κράτους το ουσιώδες τούτο μάθημα δεν παρεδόθη διόλου, η ότι παρεδόθη ατελώς.

Ένεκα τούτων σας παραγγέλλομεν, κύριε νομάρχα, όπως, άμα λάβητε την παρούσαν μας, σπεύσητε αμελητί να συνεννοηθήτε μετά των αρμοδίων εφοριών και διδασκάλων, ώστε, ου μόνον να καταχωρισθή το περί ου ο λόγος μάθημα εις τα προγράμματα του νέου σχολειακού έτους, αλλά και να παραδοθή τακτικώς

Αναδημοσιεύεται από το: Κλάδος, τ. A', σ. 352-353· βλ. και Δηλιγιάννης-Ζηνόπουλος, τ. Ζ', σ. 87-88.

Σελ. 110
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/111.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και μεθ' όσης οίον τε πλείστης ακριβείας' υμείς δε και οι υπό την δικαιοδοσίαν υμών έπαρχοι θέλετε επιτηρεί επιμελώς εις την εκτέλεσιν της παρούσης εντολής, της οποίας το αποτέλεσμα ανατιθέμεθα εις τον ευσεβή και χριστιανικόν υμών ζήλον.

Εν Αθήναις, την 13 Αυγούστου 1848

Ο Υπουργός Α. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Σελ. 111
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/112.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Έγγραφο 10975/24 Μαρτίου 1851)

Αριθ. πρωτ. 10975.

Περί της περιόδου των μαθημάτων εν τοις Γυμνασίοις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τους Γυμνασιάρχας.

Ελάβομεν αφορμήν να παρατηρήσωμεν. Κύριοι Γυμνασιάρχαι, ότι η περίοδος των Γυμνασιακών μαθημάτων περιωρίσθη εις μόνην τριετίαν από τετραετίας, ως ο κανονισμός εν άρθρω 65 ορίζει.

Τούτο ουχί μόνον ως αντιβαίνον εις ρητήν του κανονισμού διάταξιν δεν δυνάμεθα να συγχωρήσωμεν να εξακολουθήση εις το εξής, άλλα και ως πάνυ επιβλαβές εις τους μαθητάς, οίτινες εισερχόμενοι από των Γυμνασίων εις το Πανεπιστήμιον μη κατηρτισμένοι, διά το σύντομον της περιόδου, με την ανήκουσαν εγκύκλιον προπαιδείαν, θέλουσιν ομολογουμένως προσκόπτει εις την επί τα πρόσω πορείαν αυτών· όθεν απαιτούμεν αμέσως από του επομένου σχολαστικού έτους να τεθώσιν εις πλήρη ενέργειαν τα εν τω κανονισμώ περί της Γυμνασιακής περιόδου, καθώς εις τα περί της του Ελληνικού σχολείου, εάν και εις αυτό παραλλαγή τις κατά τούτο έγεινεν.

Ισως προς αναπλήρωσιν της τοιαύτης ελλείψεως παρετάθη παρά τινί Γυμνασίω η σχολική περίοδος των μαθημάτων· αλλά θεωρούντες ωφελιμωτέραν εις τους μαθητάς την γυμνασιακήν διδασκαλίαν, ως υπό ικανωτέρων ανδρών γινομένην, προτιμώμεν ταύτης την εις τετραετιαν παράτασιν, σύμφωνον ουσαν και με τα τεταγμένα.

Εάν δε απεφυγομεν να επιμείνωμεν ώστε από τούδε να εφαρμοσθή ο κανονισμός εκινήθημεν εις τούτο εκ του ότι ηθέλομεν ούτω διεγείρει παράπονα.

Κυβέρνηση Α. Κριεζή Υπουργός Α. Πάικος

Αναδημοσιεύεται από το: Κλάδος, τ. A', σ. 363-364.

Σελ. 112
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/113.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τα οποία κατά τινα λόγον δυνατόν να θεωρηθώσι και δίκαια, εκ μέρους των μαθητών, όσοι διατελούντες ήδη εις την ανωτέραν του Γυμνασίου τάξιν προετοιμάζονται εις απολυτηρίους εξετάσεις.

Εν Αθήναις τη 24 Μαρτίου 1851

Ο Υπουργός

Α. ΠΑΪΚΟΣ

Σελ. 113
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/114.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 1855

(Εγκύκλιος 4168/31 Αυγούστου 1855)

Κυβέρνηση Α. Μαυροκορδάτου Υπουργός Π. Αργυρόπουλος

Αριθ. Πρωτ. 4168.

Περί αποστολής Προγραμμάτων Γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων, καί εν γένει περί της εσωτερικής τακτοποιήσεως των παιδευτηρίων,

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ.

Προς τους Κ. Σχολάρχας και Διευθυντάς των Ελληνικών Σχολείων Διδασκάλους,

Εκ των πρωτίστων μου φροντίδων έκρινα. Κύριοι, άναλαβων το Υπουργείον, να εξετάσω οποία τις είναι των ελληνικών σχολείων η κατάστασις, Τα παιδευτήρια ταύτα εθεώρησα τοσούτω μάλλον προσοχής και τελειοποιήσεως αξία, όσω εν αυτοίς δεν προπαιδεύονται μόνον οι σκοπούντες να ανέλθωσιν εις Γυμνάσια, αλλά και ετέρα παίδων τάξις, έτι πολυαριθμοτέρα, από σχολείων αμέσως εις επιτηδεύματα τρεπομένη οφείλει ν' αποκτά αυτόθι στοιχειωδώς, όλον τι σύστημα γνώσεων επαρκές εις τας καθημερινάς αυτής βιωτικάς σχέσεις.

Διεξελθών δε προς τον σκοπόν τούτον, τινών ετών τα σχολικά προγράμματα, είδον ότι εν πολλοίς των σχολείων ουδόλως υπ' όψιν λαμβάνονται του κανονισμού αι διατάξεις, ούτε κατά τον αριθμόν των τάξεων, ούτε κατά το είδος των μαθημάτων, ούτε κατά τας ώρας της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας αυτών' αλλά τα περί τούτων κανονίζονται κατά το δοκούν τοις διδασκάλοις εκάστου σχολείου ως επί το πλείστον, ώστε μένει απραγματοποίητος η περί ομοειδούς εν αυτοίς διδασκαλίας αρίστη του νομοθέτου θέλησις. Εξ άλλων δε εγγράφων εν τοις αρχείοις του Υπουργείου κειμένων, υποβληθέντων δέτών μεν υφ' υμών, των δε υπό των εφόρων των σχολείων και των διοικητικών Αρχών, έλαβον γνώσιν και άλλων έτι υπαρχουσών εν τοις σχολείοις ελλείψεων, Τα μεν αυτών

Αναδημοσιεύεται από το: Κλάδος, τ. Β', σ. 283-289.

Σελ. 114
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 95
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  διά της ιδίας αυτού βαρύτητος να διατηρήση την τάξιν εις το σχολείον, θέλει αποτείνεσθαι αμέσως προς την εφορείαν, ήτις χρεωστεί να λαμβάνη τα ανήκοντα μέτρα προς αποκατάστασιν της ησυχίας και της υποταγής από μέρους των μαθητών,

  Άρθρ. 49, Μετά το τέλος των εξετάσεων του σχολείου, χρεωστεί η εφορεία να διευθύνη αναφοράν προς την επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείαν, πεμπομένην μεν παρά του διοικητού μετ' εκείνης του σχολάρχου (άρθρ, 32),

  Πραγματευομένην δε,

  α) Περί της καταστάσεως του' σχολείου, της προοδεύσεως, η των ελλείψεων αυτού, ως και περί των περιστάσεων, όσαι είναι άξιαι της παρατηρήσεως της κυβερνήσεως·

  β) Περί πτωχών και επιμελών μαθητών, τους όποιους νομίζει η εφορεία αξίους να λαμβάνωσιν η υποτροφίας μισθόν, η διδακτικά βιβλία ανεξόδως παρά της Κυβερνήσεως,

  Άρθρ. 50, Καθήκον της εφορείας είναι να επαγρυπνή ώστε οι διδάσκαλοι να εκτελούν τα χρέη των η τας διαταγάς της Κυβερνήσεως, ιδίως καθόσον αφορώσι την τάξιν των αντικειμένων της διδασκαλίας, τα περί διακοπών η εορτών και τα περί των εισαχθέντων διδακτικών βιβλίων, προσέτι δε να υποστηρίζη και την από μέρους των πολιτών προς τους διδασκάλους χρεωστουμένην υπόληψι/ν.

  Άρθρ. 51. Η εφορεία εξετάζει και αποφασίζει περί των διενέξεων μεταξύ του σχολάρχου, η των διδασκάλων, καθόσον αύται αφορώσι του σχολείου την μέθοδον, την τάξιν, τα αντικείμενα της διδασκαλίας κτλ. ομοίως δε, και τα παράπονα των γονέων, η των επιτρόπων κατά των διδασκάλων και τ' ανάπαλιν, καθ' όσον αυτά αφορώσι, τους μαθητάς και τα αντικείμενα του σχολείου· συμβουλεύει τους γονείς η επιτρόπους, όσοι παραμελούν την εκπαίδευσιν, και λοιπήν προμήθειαν των εις τα ελληνικά σχολεία φοιτώντων παίδων, και επιτροπευομένων των.

  Άρθρ. 52. Οσάκις πρόκειται περί διορισμού διδασκάλου, αποσκευής, οικοδομήματος, αγοράς βιβλίων η άλλων αντικειμένων, η εφορεία διευθύνει, οπού ανήκει την περί τούτου πρότασιν, θεωρεί δε και μετά του σχολάρχου τα αποδεικτικά των πληρωμών κατά τόν' ανήκοντα τρόπον περί της εξοφλήσεως των.

  Άρθρ. 53. Έκαστος διδάσκαλος είναι υπεύθυνος διά την πειθαρχιαν, η ευταξίαν της τάξεως του, και χρεωστεί να επαγρυπνή εις την επιμέλειαν και διαγωγήν των μαθητών έχει επομένως το δικαίωμα να διανέμη καταλλήλους άμοιβάς, να δίδη πατρικάς συμβουλάς, και να επιβάλλη ποινάς διά κρατήσεως έντος του σχολείου εις ωρίσμένον τινά καιρόν, η και ολοκλήρους ημέρας, να δίδη είδησιν εις τους γονείς η επιτρόπους περί των πταισμάτων των μαθητών και να ζητή από αυτούς πληροφορίας περί της διαγωγής των.