Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 110-129 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/110.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(Β. Διάταγμα / 14 Απριλίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργοί Χ. Τρικούπης, Κ. Λομβάρδος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα Διδασκαλεία τον Κράτους

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το εδάφιον 2 του άρθρου 2 του' από 22 Ιουνίου π.έ, ΑΜ' νόμου περί προσθήκης και τροποποιήσεως διατάξεων, αναφερομένων εις τα διδασκαλεία, επί τη προτάσει των Ημετέρων Υπουργών του τε επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και του επί των στρατιωτικών, διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. Αι στρατιωτικαί ασκήσεις εισάγονται εις τα διδασκαλεία του Κράτους ως μάθημα υποχρεωτικόν, επιδρών επί του γενικού βαθμού κατά τους προβιβασμούς. Κατά δε την εξαγωγήν του γενικού βαθμού ο μερικός βαθμός, ου ηξιώθη ο μαθητής εν ταις στρατιωτικαίς άσκήσεσι, πολλαπλασιάζεται επί τόν αριθμόν 2.

Άρθρον 2, Του περί διδασκαλείων ΧΘ' νόμου απαιτούντος σώμα αρτιμελές παρά των εις το διδασκαλείον νεωστί κατατασσόμενων, ουδείς δύναται να εξαιρεθή των στρατιωτικών ασκήσεων πλην αν, ων εκ των παλαιών δημοδιδασκάλων, προσαγάγη απόδειξιν δύο ιατρών, ενόρκως ενώπιον του ειρηνοδίκου μαρτυρούντων, ότι έχει οργανικήν τινα πάθησιν, παρακωλύουσαν αυτόν από των στρατιωτικών ασκήσεων.

Άρθρον 3, Αι απουσίαι από των στρατιωτικών ασκήσεων καταλογίζονται κατά την ώραν της προσκλήσεως και επιδρώσιν επί του δικαιώματος της εις εξέτασιν προσελεύσεως.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 149/21 Απριλίου 1883.

Σελ. 110
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/111.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. Οι μαθηταί φέρουσι κατά την ώραν των ασκήσεων πιλίσκιον κυανούν και χιτώνιον κυανούν, άτινα χορηγούνται υπό του Υπουργείου έτοιμα εις αυτούς. Ταύτα παραδιδονται τοις μαθηταίς κατά την έναρξιν του σχολικού έτους επί αποδείξει και φέρουσιν έκαστον ίδιον αριθμόν, ανταποκρινόμενον προς τον των μαθητών, αναγεγραμμένων εν ιδίω μητρώω, τηρουμένω υπό του γυμνάζοντος αξιωματικού. Μετά δε την ώραν των ασκήσεων οι μαθηταί, επιστρέφοντες εν σώματι εις το διδασκαλείον, καταθέτουσιν αυτά εν τη οικεία θέσει. Ταυτά δε ισχύουσι και περί του όπλου και της σκευής εκάστου μαθητού, ων ο καθαρισμός επιβάλλεται εις έκαστον.

Άρθρον 5ον, Ουδείς των μαθητών δύναται να λάβη ενδεικτικόν η απολυτήριον, αν μη εγχειρίση εις τον διευθυντήν του διδασκαλείου απόδειξιν, υπογεγραμμένην παρά του γυμνάζοντος αξιωματικού, βεβαιούσαν, ότι παρέδωκε το χορηγηθέν αυτώ όπλον, την σκευήν, το πιλίσκιον και το χιτώνιον.

Άρθρον 6ον, Οι μαθηταί της πρώτης τάξεως διδάσκονται τας ασκήσεις, τας περιλαμβανομένας εν τω δευτέρω τμήματι των ασκήσεων του στρατιώτου του πεζικού, κατά τον κανονισμόν της 9 Απριλίου 1876, οι της δευτέρας τάξεως τα του τρίτου τμήματος των αυτών ασκήσεων, και οι της τρίτης τάξεως τας του τετάρτου τμήματος.

Άρθρον 7ον. Η ανωτέρα στρατιωτική αρχή της έδρας του διδασκαλείου οφείλει να επιβλέπη την πρόοδον των ασκήσεων, επιτηρούσα την παρά του γυμνάζοντος αξιωματικού επιμελή και ακριβή εφαρμογήν των κεκανονισμένων.

Άρθρον 8ον. Κατά τα δύο πρώτα.έτη της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, επιτρέπεται η εκγυμνασις πασών των τάξεων του διδασκαλείου ομού, όπως εκγυμνασθώσι και οι ήδη εις τας ανωτέρας τάξεις κατατεταγμένοι μαθηταί,

Εις τον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις, τη 14 Απριλίου 1883.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ Υπουργοί

Ο επί των Στρατιωτικών

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Σελ. 111
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/112.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ Φ.Ε. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1883-1884

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ.

Τάξις Α'.

Θρησκευτικά. Ιερά Ιστορία, η Π. Διαθήκη συντομώτατα, και η Καινή εν εκτάσει, Ώραι 2 Εξήγησις Ευαγγελίου. Ώρα 1

Ελληνικά. Ερμηνεία εκ του Β' τόμου της χρηστομάθειας Φωσκίδου κατ' εκλογήν, Γραμματική Γενναδίου από των εις Μι ρημάτων μέχρι τέλους. Ορθογραφικαί ασκήσεις επί του πίνακος άπαξ της εβδομάδος. Εκθέσεις ιδεών άπαξ της εβδομάδος (ήτοι κατ' οίκον έκθεσις μικρών γεγονότων κατά διήγησιν του διδάσκοντος) διορθούμεναι άπασαι υπό του καθηγητού. Ανάγνωσις και άπομνημόνευσίς εκ νεοελληνικού βιβλίου. Ώραι 9

Μαθηματικά. Αριθμητική μέχρι των αναλογιών μετ' ασκήσεων. Ώραι 2 Ι

στορικά. Ιστορία του Ελληνικού έθνους μέχρι της αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων. Ώραι 2

Γεωγραφικά. Γεωγραφία της Ευρώπης. Ώραι 2

Γαλλικά. Ερμηνεία εκ της Χρηστομάθειας Καρασούτσα τουλάχιστον 12 σελ. Ανέκδοτα και διάλογοι. Γραμματ. Desrues το περί άρθρων, περί σχηματισμού του πληθυντικού, περί σχηματισμού του θηλυκού των επιθέτων, περί διακρίσεως του γένους, περί σχηματισμού των παραθετικών, περί των αριθμητικών, περί των αντωνυμιών, το τυπικόν των ομαλών ρημάτων, και οι γενικοί μόνον κανόνες πάντων τούτων των κεφαλαίων της γραμματικής μετ' εφαρμογής επί των 24 θεμάτων της Γραμματικής Desrues, απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και ποιητικών τεμαχίων. Ώραι 5

Τεχνικά, α) Ιχνογραφία. Ώραι 2 β) Καλλιγραφία Ώραι. 2  γ) Ωδική μουσική. Ώραι 2 δ) Εργόχειρον (ραφή, σημάτιον (μάρκα), ποίκλισις (κέντημα), πλέκειν

Αναδημοσιεύεται από το: "Πρόγραμμα των κατά το σχολικον έτος 1883-1884 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλειοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας" (σ. 5-12), στο : Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1882-1883, Αθήνα 1883 (και σε αυτοτελές τεύχος).

Σελ. 112
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/113.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μετά βελονίδος, πλέκειν περιττόδια (κάλτσαις), κομβιότρημα (κουμβρότυπα). Ώραι 5 ε) Γυμναστική, Ώραι 2

Τάξις Β'.

Θρησκευτικά. Κατήχησις μετά συντομωτάτης εξηγήσεως της λειτουργίας Ώραι 2

Εξήγησις Ευαγγελίου. Ώρα 1

Ελληνικά. Ερμηνεία εκ των Ελληνικών του Ξενοφώντος και εκ της Κύρου Αναβάσεως κατ' εκλογήν. Συντακτικόν Ασωπίου το A' μέρος, ορθογραφικαί ασκήσεις επί του πίνακος άπαξ της εβδομάδος. Εκθέσεις ιδεών άπαξ της εβδομάδος (ήτοι κατ' οίκον έκθεσις του υπό του διδάσκοντος περιγραφέντος αντικειμένου), διορθούμεναι άπασαι υπό του διδάσκοντος καθηγητού. Ανάγνωσις και απομνημόνευσις εκ νεοελληνικού βιβλίου Ώραι 9

Μαθηματικά. Αριθμητική Μ. Νικολαΐδου, σύντομος επανάληψις των προδιδαχθέντων και τα περί αναλογιών και μεθόδων μέχρι τέλους Ώραι 2

Ιστορικά. Ρωμαϊκή Ιστορία και τα κυριώτερα της Μεσαιωνικής. Ώραι 2 Γεωγραφικά. Γεωγραφία της Ασίας και Αφρικής. Ώραι 2 Φυσιογνωστικά. Ζωολογία και σύντομος ανθρωπολογία. Ώραι 2 Γαλλικά. Ερμηνεία εκ της αυτής χρηστομάθειας εκλεκτών τεμαχίων πεζών συγγραφέων, τουλάχιστον 18 σελίδων. Γραμματική η αυτή από των ανωμάλων ρημάτων μέχρι τέλους του τεχνολογικού. Συντακτικόν οι στοιχειωδέστεροι κανόνες. Ανάλογος Θεματογραφία εκ της αυτής γραμματικής και του συμπληρώματος αυτής, ήτοι από του 24 θέματος μέχρι του 51 του συμπληρώματος Ώραι 5 Τεχνικά, α) Ιχνογραφία. Ώραι 2 β) Καλλιγραφία, Ώραι 2 η Γυμναστική 2 ο) Εργόχειρον ραφή χιτωνίου νυκτικού και χιτώνος (υποκαμίσου) μετά ποικίλματος. Ώρ. 5 ε) Ωδική μουσική Ώραι. 2

Τάξις Γ.

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική Ιστορία, συνοπτικώς, Ώραι 2 Εξήγησις Ευαγγελίου. Ώρα 1 Ελληνικά. Ερμηνεία εκ των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος και εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου κατ' εκλογήν. Λυσίου επιτάφιος. Ισοκράτους Αρεοπαγιτικός η Πλαταϊκός. Συντακτικού συνέχεια και τέλος μετ' εφαρμογής. Ανάγνωσις εκ των του Διόδωρου. Ορθογραφικαί ασκήσεις

Σελ. 113
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/114.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

άπαξ της εβδομάδος, και εκθέσεις ιδεών άπαξ της εβδομάδος (ήτοι της δοθείσης υπό του διδασκάλου ύλης μεταβολή των αριθμών, των προσώπων, των χρόνων, του πλαγίου λόγου εις ορθόν και τανάπαλιν, του ποιητικού εις πεζον, του διαλογικού εις διηγηματικόν η έπιστολιμαίον, του συντετμημένου εις εκτενέστερον και τανάπαλιν, διορθούμεναι άπασαι υπό του διδάσκοντος καθηγητού. Ώραι 9 Μαθηματικά. Γεωμετρία. Ώραι 2 Ιστορικά. Ιστορία των νεωτέρων χρόνων. Ώρ. 2 Γεωγραφικά. Γεωγραφία Αμερικής και Ωκεανίας και επανάληψις των άλλων ηπείρων. Ώρα 1 Φυσιογνωστικά. Βοτανική και Ορυκτολογία. Ώραι 2 Γαλλικά. Ερμηνεία πεζών συγγραφέων εκ της αυτής Χρηστομάθειας, τουλάχιστον 24 σελίδων. Επανάληψις των ανωμάλων ρημάτων. Συντακτικόν κατ' έκτασιν, και Θεματογραφία από του 52 θέματος μέχρι τέλους κατ' εκλογήν. Απομνημόνευσις ποιητικών τεμαχίων και απαγγελία. Ώραι 5 Τεχνικά, α') Ιχνογραφία. Ώραι 2

β) Καλλιγραφία. Ώρα 1

η Ωδική μουσική. Ώραι 2

ο) Γυμναστική. Ώραι 2

ε') Εργόχειρον, ραφή, ποίκιλσις (κέντημα), επίρραμμα (εμβάλωμα)  περιποδίων (καλτσών) Ώραι 5

Τάξις Δ'.

Θρησκευτικά. Κατά Χριστόν Ηθική. Ώρα 1 Εξήγησις Ευαγγελίου Ώρα 1 Ελληνικά. Ερμηνεία εκ του ιστορικού του Θουκυδίδου, το B', βιβλίον. Πλάτωνος Μενέξενος. Ομήρου Οδύσσεια κατ' εκλογήν. Συνοπτική Ελληνική Γραμματολογία. Ανάγνωσις εν μεν τη α', εξαμήνία της Κύρου Αναβάσεως, εν δε τη β', των του Ηροδότου ιστοριών κατ' εκλογήν. Ασκήσεις συντακτικαί άπαξ της εβδομάδος, και εκθέσεις-ιδεών άπαξ της εβδομάδος (ήτοι διαπραγμάτευσις όλης τινός καθ' ωρισμένον είδος, τουτέστι διηγηματικόν, διαλογικόν, ρητορικόν, και ανάπτυξις βραχείας τινός εννοίας) διορθούμεναι άπασαι υπό του διδάσκοντος καθηγητού. Ώραι 9 Μαθηματικά. Ασκήσεις πρακτικαί αριθμητικής και γεωμετρίας. Ώραι 2 Μαθηματική Γεωγραφία. Ώρα 1 Ιστορικά. Ιστορία του Ελληνικού έθνους απ' αρχής μέχρι των ημερών ημών. Ώραι '2 Φυσιογνωστικά. Φυσική Πειραματική. Ώραι 2 Παιδαγωγικά. Στοιχειώδης εμπειρική ψυχολογία και Παιδαγωγική.

Σελ. 114
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/115.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Διδακτικά. Μεθοδολογία και εφαρμογή (υποχρεωτικώς μόνον εις τας μέλλουσας να μαθητεύσωσι και εν τη Ε', τάξει). Ώραι 2 Οικιακή οικονομία. Ώρα 1 Γαλλικά. Ερμηνεία εκ της Χρηστομάθειας Καρασουτσα πλέον των 24 σελίδων. Γραμματική Desrues τεχνολογικού και Συντακτικού επανάληψις. Θεματογραφία από του 52 μέχρι του 112 κατ' εκλογήν. Άπομνημόνευσις εκλεκτών τεμαχίων. Ώραι 5 . Τεχνικά, α') 'Ιχνογραφία, Ώρα 1 β') Ωδική μουσική. Ώραι 2 η Γυμναστική. Ώραι 2 δ') Εργόχειρον, κόπτειν και ράπτειν ανδρικόν και γυναικείον χιτώνα (υποκάμισον) και επίβλημα επί ιματίω, Ώραι 3

Τάξις Ε'.

Ελληνικά. Ερμηνεία εκ των γνωμικών ποιητών· Ανάγνωσις εκ της του Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως και εκ των του Διοδώρου και άλλων ευλήπτων συγγραφέων. Ώραι 4

Ασκήσεις έγγραφοι εν τη καθωμιλημένη γλώσση, γινόμεναι ελευθέρως και αυτενεργώς υπό των μαθητριών, αλλ' επί δεδομένου σχεδίου, και πραγματευόμεναι θέματα χρήσιμα εις τον βίον και συντελεστικά προς το διδασκαλικόν έργον (οίον σχολικαί εκθέσεις, αιτήσεις προς τας δημοσίας αρχάς, εττιστολαί, λογίδρια και τα παρόμοια), Ώρα 1

Ανάγνωσις νεοελληνικών κειμένων πεζών και ποιητικών μετά νεοελληνικής Γραμματολογίας, Ώρα 1

Ιστορικά. Γενική Ιστορία, οι νεώτεροι χρόνοι. Ώραι 2 Φυσιογνωστικά. Στοιχεία χημείας. Ώραι 2 -Παιδαγωγικά. Στοιχειώδης λογική και ιστορία της -παιδαγωγίας,

Ώραι 2 Διδακτικά. α'), Ειδική διδακτική. Ώραι 2 β') Υποδειγματική και ασκητική διδασκαλία εν τω προτύπω. Ώραι 12 γ') Σύνεδρίαι διδασκαλικαί. Ώραι 2 Γαλλικά. Ερμηνεία και ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν Γαλλιστί, Ώραι 5 Τεχνικά, α') Γυμναστική. Ώραι 2 β) Εργόχειρα, Ιματιουργική (κόπτειν και ράπτειν γυναικεία ιμάτια), Ώραι  5 γ') Ωδική μουσική. Ώραι 2

Σελ. 115
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/116.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24 ΠΕΡΙ ΥΠΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

(Νόμος ΑΡΠΕ717 Απριλίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Δ. Βαυλπιώτης

Περί υποδιδασκάλων.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΠΕ'.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A', ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής έγνωμεν να διατάξωμεν και διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Πτυχίου υποδιδασκάλου δύνανται να τύχωσι μετά τρίμηνον φοίτησιν εις εν των διδασκαλείων του Κράτους οι έχοντες απολυτήριον των προτύπων, των προσηρτημένων εις τα διδασκαλεία, των κατ' αυτά διωργανωμένων πλήρων δημοτικών σχολείων και των ελληνικών σχολείων, τυχόντες δε τουλάχιστον του βαθμού "καλώς" και έχοντες ήδη συμπεπληρωμένον το δέκατον πέμπτον έτος της ηλικίας των, ως και οι επί τω αυτώ βαθμώ εξ ιερατικών σχολών απολυθέντες.

Τα καθέκαστα της εν τω διδασκαλείω σπουδής των υποψηφίων υποδιδασκάλων και τα κατά τας πτυχιακάς αυτών εξετάσεις ορισθήσονται διά B, διατάγματος.

Άρθρον 2. Η εις τα διδασκαλεία φοίτησις προς απόκτησιν πτυχίου υποδιδασκάλου επιτρέπεται τοις έχουσι τα κατά το άρθρον 1 του παρόντος νόμου προσόντα μόνον κατά την πρώτην τριετίαν από της λήψεως του απολυτηρίου αυτών.

Άρθρον 3. Οι πτυχιούχοι υποδιδάσκαλοι λαμβάνουσι μισθόν δραχμών εξήκοντα κατά μήνα.

Άρθρον 4, Οι υποδιδάσκαλοι το πρώτον σχολικόν έτος από της λήψεως του πτυχίου αυτών διορίζονται εις θέσεις βοηθών εν σχολείοις δημοτικοίς, εν οις υπάρχουσιν ήδη δημοδιδάσκαλοι πλείους του ενός, διδάσκουσι δε υπό την

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 174/5 Μαΐου 1884.

Σελ. 116
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/117.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οδηγίαν του διευθύνοντος το σχολείον. Μετά δε ενιαύσιον διδασκαλίαν εν σχολείοις τοιούτοις, δύνανται, ελλειπόντων τριτοβαθμίων δημοδιδασκάλων, να διορισθώσι και εν τριτοβαθμίοις σχολείοις ως μόνοι διδάσκαλοι.

Άρθρον 5. Οι υποδιδάσκαλοι μετά τριετή εν όλω υπηρεσίαν συνεχή δύνανται η να υποστώσιν εν τινί των διδασκαλείων του Κράτους εξετάσεις επί προαγωγή, δι' ιδίου Β. διατάγματος κανονισθησομένας, μεθ' ας ευδοκιμήσαντες, προάγονται εις δημοδιδασκάλους τρίτης τάξεως το πολύ, ουδεμιάς το εξής επιτρεπομένης αυτοίς προαγωγής, η μετ' επιτυχείς εισιτηρίους εξετάσεις να καταταχθώσιν εις την δευτέραν τάξιν του διδασκαλείου.

Άρθρον 6. Μαθηταί των διδασκαλείων, άμα τη εγγραφή αυτών εις την πρώτην τάξιν δηλούντες ότι θέλουσι κατά το τέλος του σχολικού έτους να υποστώσιν εξετάσεις υποδιδασκάλου, υποχρεούνται να διακούσωσιν ωρισμένων μόνον μαθημάτων εκ των εν τω διδασκαλείω διδασκομένων και να ασκηθώσιν ιδία εν τω προτύπω. Τα μαθήματα ταύτα και αι ασκήσεις ορισθήσονται δι' ιδίου Β. διατάγματος.

Άρθρον 7. Οι διανύσαντες ήδη την πρώτην εξαμηνίαν του δευτέρου σχολικού έτους εν τινί των διδασκαλείων του Κράτους και ευδοκίμως υποστάντες τας χειμερινός εξετάσεις δύνανται να λάβωσιν επί προσαγωγή της σχετικής πιστοποιήσεως του διευθυντού του οικείου διδασκαλείου πτυχίον υποδιδασκάλου. Οι τοιούτοι μετά διετή εν όλω υπηρεσίαν συνεχή δύνανται να καταταχθώσιν άνευ εξετάσεων εισιτηρίων εις την τρίτην τάξιν του διδασκαλείου.

Ο νόμος ούτος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 17 Απριλίου 1884.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ. Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Σελ. 117
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/118.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

25

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

(Β. Διάταγμα / 9 'Ιουνίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Α. Βουλπιώτης

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί προσωρινής σχολής γυμναστών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 7 και 8 του από 8 Δεκεμβρίου 1862 ψηφίσματος της προσωρινής Κυβερνήσεως περί εισαγωγής της γυμναστικής εις τα εκπαιδευτήρια του Κράτους, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, έγνωμεν να διατάξωμεν και διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. Προς μόρφωσιν γυμναστών ενεργηθήσονται εν Αθήναις ειδικαΐ ασκήσεις από της 2 Ιουλίου μέχρι της 25 Αυγούστου ε.ε.

Άρθρον 2. Των ασκήσεων δύνανται να μετάσχωσι, συμπεπληρωμένον ....χοντες το 18ον έτος της ηλικίας των και φέροντες απόδειξιν αρτιμελείας και ευεξίας, μεμαρτυρημένων υπό δύο ιατρών, 1) οι από των νέων διδασκαλείων απολυθέντες δημοδιδάσκαλοι 2) οι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου, εν ω λειτουργεί η γυμναστική τουλάχιστον από διετίας 3) εκ των εχόντων τουλάχιστον απολυτήριον γυμνασίου, οι έχοντες αρχάς γυμναστικής η υπηρετήσαντες εν τω στρατώ.

Άρθρον 3. Αι ασκήσεις έσονται θεωρητικαί και πρακτικαί, Και αι μεν θεωρητικαί θέλουσι περιλάβει επίτομον ιστορίαν της γυμναστικής, παιδαγωγίαν της γυμναστικής, διδασκαλίαν των αναγκαίων φυσιολογικών και ανατομικών γνώσεων, τας κυριώδεις θεωρητικάς περί κολυμβητικής γνώσεις και οδηγίας προς διδασκαλίαν της γυμναστικής εν τε τοις δημοτικοίς σχολείοις, τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις. Πρακτικώς δε θέλουσιν ασκηθή εις ασκήσεις ελευθέρας στρατιωτικάς, διά κορυνών, δι' αλτήρων, δι' αμφισφαίρων

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 241/12 Ιουνίου 1884.

Σελ. 118
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/119.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σιδηρών ράβδων, επί του μονιοζύγου, διζύγου και των λοιπών πεπηγμένων οργάνων και περί την κολυμβητικήν,

Άρθρον 4, Η θεωρητική διδασκαλία γενήσεται εν τω διδασκαλείω Αθηνών από της 7 μέχρι της 9 πρωινής ώρας, Αι δε πρακτικαί ασκήσεις, περί μεν την γυμναστικήν καθ' εκάστην γενήσονται εν τω δημοσίω γυμναστηρίω Αθηνών από της 5ης μέχρι της 7ης μ.μ,, περί δε την κολυμβητικήν εν τω καταστήματι των θαλασσίων λουτρών Αθηνών κατά δευτέραν, τετάρτην και παρασκευήν από της 10 μέχρι της 12 π.μ.

Άρθρον 5, Η διεύθυνσις των ασκήσεων και η διδασκαλία των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων ανατίθεται τω διευθυντή του δημοσίου γυμναστηρίου κ. Ιωάννη Φωκιανώ. Η δε διδασκαλία του φυσιολογικού και ανατομικού μαθήματος τω ιατρώ του δημοσίου γυμναστηρίου κ. Χρήστω Μαλανδρίνω,

Άρθρον 6. Αι επί πτυχίω εξετάσεις των υποψηφίων γυμναστών άρξονται τη 26 Αυγούστου ε,ε, ενώπιον εξεταστικής επιτροπείας, αποτελούμενης υφ' ενός των ειδικώς την γυμναστικήν σπουδασάντων διδασκάλων των διδασκαλείων του Κράτους, του διοικούντος τον εν Αθήναις λόχον των πυροσβεστών και ενός ιατρού, καθηγητού του Πανεπιστημίου.

Άρθρον 7. Αι εξετάσεις έσονται θεωρητικαί και πρακτικαί. Και αι μεν θεωρητικαί, γραπταί οδσαι, θ' αναφέρωνται 1) περί την ιστορίαν της γυμναστικής 2) περί την γυμναστικήν παιδαγωγίαν και μεθοδολογίαν και 3) περί την φυσιολογίαν και την ανατομίαν, των υποψηφίων γυμναστών λυόντων ανά εν ζήτημα δι' έκαστον μάθημα εκ δύο ζητημάτων, κληρουμένων μεταξύ είκοσιν εξ εκάστου μαθήματος και οριζομένων υπό της εξεταστικής επιτροπείας. Αι δε πρακτικαί αναφέρονται, εις την διδασκαλίαν των διαφόρων ειδών των ασκήσεων των εν τω άρθρω 2 ωρισμένων και ενεργουμένων υπό των υποψηφίων γυμναστών, οίτινες θέλουσι διδάξει κατά κλήρον εκ της διδακτέας όλης, διαιρουμένης εις ζητήματα οριζόμενα υπό της αυτής εξεταστικής επιτροπείας.

Άρθρον 8. Οι βαθμοί εν εκάστω μαθήματι έσονται τρεις, ήτοι 3=άριστα, 2=καλώς και 1=μετρίως. Ο δε γενικός βαθμός εξάγεται εκ του αθροίσματος των μερικών βαθμών των μαθημάτων, διαιρουμένων διά του αθροίσματος των αξιών των μαθημάτων, αίτινες ορίζονται ως εξής· A' ανά εν διά το μάθημα, α') της ανατομίας και φυσιολογίας, β') το της ιστορίας της γυμναστικής, και γ') το της παιδαγωγίας και μεθοδολογίας της γυμναστικής· Β' τρία διά το της πρακτικής διδασκαλίας.

Άρθρον 9. Οι μη τυχόντες τουλάχιστον του γενικού βαθμού 2=καλώς δεν αξιούνται πτυχίου.

Άρθρον 10. Τα πτυχία εκδίδονται επί χαρτοσήμου δραχμής, κατά τύπον ορισθησόμενον υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, και υπογράφονται υπό των μελών της εξεταστικής επιτροπείας. Θεωρούνται δε υπό του Υπουργού,

Σελ. 119
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/120.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις ·τη 9 Ιουνίου 1884

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ,

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Γ. ΤΟΜΠΑΖΗΣ

Α. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ. Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Σελ. 120
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/121.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

26

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(Εγκύκλιος 52802/8 Οκτωβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Χ Τρικούπης

Αρ. πρωτ. 52802.

Περί στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις Διδασκαλείοις

BAΣIΛEION ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Προς απάσας τας Στρατιωτικάς Αρχάς.

Διά Βασιλ. Διατάγματος της 5 αρξανομένου μηνός, και προς εκτέλεσιν του άρθρου 2 από 22 Ιουνίου 1882 ΑΜ' Νόμου περί τροποποιήσεως διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία και εν τω από 14 Απριλίου 1883 Βασιλικώ Διατάγματι ωρίσθησαν τα εξής,

Αι στρατιωτικαί ασκήσεις εισάγονται εις τα Διδασκαλεία του Κράτους ως μάθημα υποχρεωτικόν,

Του περί Διδασκαλείων ΧΘ' Νόμου απαιτούντος σώμα αρτιμελές παρά των εις το Διδασκαλείον νεωστί κατατασσόμενων, ουδείς· δύναται να έξαιρεθή των στρατιωτικών ασκήσεων πλην αν, ων εκ των παλαιών δημοδιδασκάλων προσαγάγη απόδειξιν δύο ιατρών, ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδίκου μαρτυρούντων, ότι έχει οργανικήν τινά πάθησιν κωλύουσαν αυτόν από των στρατιωτικών ασκήσεων.

Αι απουσίαι από των στρατιωτικών ασκήσεων καταλογίζονται κατά την ώραν της προσκλήσεως και επιδρώσιν επί του δικαιώματος της εις εξέτασιν προσελεύσεως.

Τα περί των ωρών των ασκήσεων, των πλατειών εν αις θέλουσιν εκτελείσθαι αύται, της στολής ην οι μαθηταί θέλουσι φέρει κατά τας ασκήσεις και τα περί του όπλου και της σκευής εκάστου μαθητού, ων ο καθορισμός επιβάλλεται

Αναδημοσιεύεται από το: Βενθύλος, τ. Β', σ. 214-215

Σελ. 121
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/122.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις έκαστον, διαταχθήσονται υπό του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, καθ' ο αναγόμενα εις την αρμοδιότητα του.

Ανατίθεται δε η διδασκαλία των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις Διδασκαλείοις του Κράτους εις τους κάτωθι ανθυπολοχαγούς

..................

Οι ειρημένοι Ανθυπολοχαγοί θέλουσι λαμβάνει ανά πεντήκοντα (50) δραχμάς έκαστος ως επιμίσθιον, πληρωνόμενον εκ της ωρισμένης ειδικής πιστώσεως του προϋπολογισμού του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Απαλλάσσονται δε της εν τοις οικείοις Τάγμασιν υπηρεσίας μόνον καθ'ας ημέρας θ' ασχολώνται εις την πρόσθετον ταύτην υπηρεσίαν του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Τα Αρχηγεία Στρατού θέλουσι διατάξει αρμοδίως τους ειρημένους Ανθυπολοχαγούς να παρουσιασθώσιν, ο μεν του Διδασκαλείου Αθηνών προς τον κ, επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν, οι δε των λοιπών Διδασκαλείων προς τους Διευθυντάς αυτών, όπως λάβωσι τας διαταγάς και οδηγίας του κ. Υπουργού περί της ανατεθείσης αυτοίς διδασκαλίας των ασκήσεων του Πεζικού.

Οι μαθηταί της πρώτης τάξεως διδάσκονται τας ασκήσεις, τας περιλαμβανομένας εν τω δευτέρω τμήματι των ασκήσεων στρατιώτου του πεζικού, οι της δευτέρας τάξεως τας του τρίτου τμήματος των αυτών ασκήσεων και οι της τρίτης τάξεως τας του τετάρτου τμήματος· άπαντες δε το πρακτικόν μέρος της βολής.

Κατά τα δύο πρώτα έτη της εφαρμογής του Β, Διατάγματος της 14 Απριλίου 1883, επιτρέπεται η εκγύμνασις πασών των τάξεων του Διδασκαλείου ομού, όπως εκγυμνασθώσι και οι ήδη εις τας ανωτέρας τάξεις κατατεταγμένοι μαθηταί.

Η ανωτέρα Στρατιωτική Αρχή της έδρας του Διδασκαλείου οφείλει να επιβλέπη την πρόοδον των ασκήσεων, επιτηρούσα την παρά του γυμνάζοντος αξιωματικού επιμελή και ακριβή εφαρμογήν των κεκανονισμένων.

Αθήναι την 8 Οκτωβρίου 1884.

Ο Υπουργός Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Σελ. 122
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/123.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

27

ΤΟ "ΟΜΗΡΕΙΟ" ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ Φ.Ε.

(Απόφαση 3476/26 Ιουλίου 1885)

Κυβέρνηση &. Δηλιγιάννη

Υπουργός Α. Ζυγομαλάς

Αριθ. πρωτ. 3476.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τον Πρόεδρον της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας κύριον Π. Όμηρον

Λαβόντες υπ' όψιν την από 22 Μαρτίου π.έ. υμετέραν αίτησιν περί αναγνωρίσεως του αυτόθι Έλληνικού Παρθεναγωγείου και Οικοτροφείου του υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας της Σμύρνης ιδρυθέντος, ως ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Παρθεναγωγείω, υποβληθείσαν εις το καθ' ημάς υπουργείον διά του κ. Γενικού Προξένου Σμύρνης, και την από 4 Μαρτίου ε.έ. απάντησιν υμών εις το από 22 'Ιανουαρίου του ιδίου έτους υπ' αριθ. 4697, 15731 έγγραφον του αυτού υπουργείου, δι' ου γνωρίζετε ημίν ότι, αποδέχεσθε τους όρους της αφομοιώσεως του υπό την διοίκησιν υμών Παρθεναγωγείου, προς το Αρσάκειον, και ότι αποδέχεσθε την υποχρέωσιν να συμμορφούσθε προς το κατ' έτος εγκρινόμενον υπό του καθ' ημάς υπουργείου πρόγραμμα των διδακτέων εν τω Αρσακείω μαθημάτων.

Αποδεχόμεθα την αίτησιν υμών ταύτην υπό τον όρον της αναγραφής εν τω προγράμματι των μαθημάτων του υμετέρου Παρθεναγωγείου, πάντων των παιδαγωγικών μαθημάτων των διαλαμβανομένων εν τω 4ω άρθρω του από 24 Απριλίου 1881 Β. διατάγματος, ως προς τας δύο ανωτέρας τάξεις του Αρσακείου Παρθεναγωγείου και ανακηρύσσομεν αυτό ισοβάθμιον τω εν Αθήναις Αρσακείω διδασκαλείω, παρέχοντες αυτώ την προνομίαν, όπως τα ενδεικτικά και απολυτήρια αυτού έχωσι την αυτήν ισχύν, ην και τα του Αρσακείου,

Αναδημοσιεύεται από το : Βενθύλος, τ. A', σ. 100-101

Σελ. 123
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/124.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αι δε απολυόμεναι εξ αυτού μαθήτριαι της ανωτάτης τάξεως της αντιστοιχούσης προς την Τετάρτην τάξιν του Διδασκαλείου του Αρσακείου, να υποβάλωνται εις εξέτασιν, επί Πτυχίω δημοδιδασκαλικώ, υπό της προς τούτο τεταγμένης επιτροπείας, όπως υποβάλλονται και Αι από του Αρσακείου Παρθεναγωγείου απολυόμεναι μαθήτριαι. [1]

Αντίγραφα της παρούσης ημών αποφάσεως θέλουσι κοινοποιηθή τω τε Διοικητικώ συμβουλίω του ελληνικού Παρθεναγωγείου και Οικοτροφείου της Σμύρνης και τη εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

Εν Αθήναις, τη 26 Ιουλίου 1885.

Ο Υπουργός

A. A. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ

[1] Κανονισμός του Ομηρείου Παρθεναγωγείου 1895

Κεφάλαιον Α'.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ

Άρθρον 1, Το υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας ιδρυθέν Ομήρειον (πρώην Ελληνικόν Παρθεναγωγείον μετ' Οικοτροφείου) σκοπόν προτίθεται την κατά τα πάτρια χριστιανικήν και ελληνοπρεπή αγωγήν και παίδευσιν των εν αυτώ παιδευομένων κορασίων· πλην δε τούτου και την όσον ένεστι τελειοτέραν εκμάθησιν των ευχρηστοτέρων εν Σμύρνη ευρωπαϊκών γλωσσών Γαλλικής και Αγγλικής.

Επειδή δε ο σκοπός ούτος επιτυγχάνεται διά της σκόπιμου διδασκαλίας και της ορθής αγωγής υπό την επίβλεψιν του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύντριας, των Καθηγητών και Διδασκάλων, ορίζονται τα δέοντα περί τούτων εν τοις εφεξής.

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός τον Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και αναγνωρισθέντος Ισοβαθμίου τω Αρσακείω περιλαμβάνοντος δε Νηπιαγωγείον, Ελληνικόν σχολείον, πλήρες Γυμνάσιον και Διδασκαλείον, Σμύρνη 1895, σ. 7-9 και 17-18.

Σελ. 124
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/125.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Κεφάλαιον Β'. ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρον 2. Η διδασκαλία εις την της ψυχής διάπλασιν και την προς το αγαθόν αγωγήν πασών αυτής των δυνάμεων αφορώσα γίνεται υπό των επί τούτω τεταγμένων Καθηγητών και Διδασκάλων αμφοτέρων των φύλων.

Άρθρον 3. Το Παρθεναγωγείον περιλαμβάνει:

α. Νηπιαγωγείον διετές,

β'. Ελληνικού Σχολείου τάξεις πέντε.

γ'. Γυμνασίου τάξεις τεσσάρας.

δ'. Διδασκαλείον.

Άρθρον 4. Εν τω Παρθεναγωγείω διδάσκεται η Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική, Αρμενική και Ιταλική γλώσσα, φωνητική και οργανική μουσική, ιχνογραφία, καλλιγραφία, εργόχειρα, χορός και γυμναστική.

Άρθρον 5. Τα μαθήματα πάντα εισίν υποχρεωτικά, πλην της Γερμανικής, Αρμενικής και Ιταλικής γλώσσης, έτι δε της οργανικής μουσικής, δι' ά αι μαθήτριαι καταβάλλουσιν ιδιαίτερα δίδακτρα,

Άρθρον 6. Τα μαθήματα άρχονται το πρώτον δεκαπενθήμερον του Σεπτεμβρίου, λήγουσι δε περί τα τέλη Ιουνίου, ότ' επέρχονται αι διακοπαί.

Άρθρον 7, Τα καθ' όλας τας τάξεις του Παρθεναγωγείου διδακτέα μαθήματα κατατάσσονται εν τω επομένω γενικώ προγράμματι, καθ' ο περί τας αρχάς εκάστου σχολικού έτους η Διευθύντρια μετά των Καθηγητών και Διδασκάλων συντάσσουσι, τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου, το ένιαύσιον πρόγραμμα των μαθημάτων, Ορίζοντες την καθ' ημέρας και ώρας διδακτέαν ύλη ν.

Επειδή όμως η Γαλλική και Αγγλική είναι υποχρεωτικαί, η μεν δι' απάσας τας τάξεις του Παρθεναγωγείου από του Νηπιαγωγείου μέχρι του Διδασκαλείου η δε από της A' του Γυμνασίου μέχρι του Διδασκαλείου και τούτου συμπεριλαμβανομένου, τα των Γλωσσών τούτων Μαθήματα κανονίζονται εν ιδιαιτέρω προγράμματι, διαιρουμένων των μεν Γαλλικών εις οκτώ τάξεις των δε Αγγλικών εις τεσσάρας, αι δε μαθήτριαι συνωδά τω σχετικώ Προγράμματι μεταβαίνουσι καθ' εκάστην εις τας οικείας τάξεις ακολουθούσαι τακτικώς τα μαθήματα των ανωτέρω Γλωσσών.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

Είνε γνωστόν τοις πάσιν ότι κατά τους νεωτέρους χρόνους πολλαί εγένοντο βελτιώσεις εις τον τρόπον του διδάσκειν εκ των παρατηρήσεων διακεκριμένων

Σελ. 125
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/126.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της Ευρώπης παιδαγωγών, και το σύνολον των παρατηρήσεων τούτων απετέλεσε την διαφοράν του νέου διδακτικού συστήματος από του παλαιού. Σκοπός λοιπόν του ημετέρου Διδασκαλείου είνε να παρασκευάση διδασκάλους δυναμένας να. εφαρμόσωσι το νέον τούτο σύστημα, δι' ου αι μέλλουσαι μητέρες θα διδαχθώσι τα προς την ορθήν και Ελληνοπρεπή αγωγήν την τε σωματικήν και την ψυχικήν των τέκνων αυτών συντείνοντα. Προς επίτευξιν δε του σκοπού τούτου εν εύρυτέρω κύκλω το Ομήρειον παραλαμβάνει συνωδά τω 16ω άρθρω και άλλων Παρθεναγωγείων μαθητρίας επί επιμέλεια και νοημοσύνη διακρινομένας και εκπαιδεύει αυτάς εν τω αυτώ διδασκάλείω, όπως αύται χρησιμεύσωσιν έπειτα ως διδάσκαλοι εν ταις Ελληνικαίς κοινότησι της καθ' ημάς Ανατολής τα μάλιστα χρηζούσης καλής και ορθής διδασκαλίας του γυναικείου φύλου.

Επειδή δε εν τω Διδασκαλείω θα διδάσκωνται και ανώτερα μαθήματα συμπληρωματικά της όλης παιδεύσεως, προσέτι δε επειδή το μέλλον παντός είναι άδηλον, ωφέλιμον και αναγκαίον κρίνομεν να φοιτώσιν εις το Διδασκαλείον και των ευπορωτέρων τα τέκνα άλλως τε και εν αυτώ θα προσκτώνται υγιά και πρακτικά παιδεύματα, αφ' ων να οδηγώνται εις την σκόπιμον αγωγήν των εαυτών τέκνων και καθίστανται ούτω αγαθαί μητέρες και άξιαι του προορισμού αυτών,

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Ελληνικά. Θουκυδίδου δημηγορίαι κατ' εκλογήν, Ξενοφών, Πλάτων, Πλούταρχος, Ομήρου Οδύσσεια και Ιλιάς, τραγικοί ποιηταί, Ερμηνευτικόν φροντιστήριον εις ευκολωτέρους Έλληνας συγγραφείς προς εξάσκησιν του διδάσκειν. Εκθέσεις και ασκήσεις εις το γράφειν Ελληνιστί εν τη καθ' ημάς γλώσση. Απαγγελία,

Ιστορικά. Ελληνική ιστορία κατ' έκτασιν και συνοπτικώς η των άλλων εθνών.

Φυσιογνωστικά. Στοιχειώδης χημεία.

Παιδαγωγικά: Στοιχειώδης Λογική και ιστορία της Παιδαγωγίας.

Διδακτικά, α') Ειδική Διδακτική, β') Υποδειγματική και ασκητική Διδασκαλία,

Τεχνικά,

α'.) Ωδική,

β'.) Γυμναστική,

γ'.) Χειροτεχνήματα.

Σελ. 126
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/127.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1886

(Β, Διάταγμα / 5 Σεπτεμβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Π. Μανέτας

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.· ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 3 και 8 του ΧΘ' νόμου της 21 Ιανουαρίου 1878 περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις και το 2 άρθρον του ΑΜ΄ νόμου της 22 Ιουνίου 1882 περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1, Η κατανομή των μαθημάτων και αι ώραι της διδασκαλίας εκάστου τούτων εν τοις Διδασκαλείοις ορίζεται ως έπεται'

Εν τη Α' τάξει.

Ελληνικά. Ερμηνεία συγγραφέων, Θουκυδίδου καθαρώς ιστορικά μέρη, πλην του προοιμίου. Ισοκράτους ο πανηγυρικός. Ομήρου Οδύσσεια δις της Εβδομάδος κατά το β' εξάμηνον (ποσόν ουχί ολιγώτερον των 40 σελίδων της εκδόσεως Teubenr). Εφαρμογή του τεχνολογικού του ετυμολογικού και του συντακτικού. ..... Καθ' εβδομάδα ώραι 6

Θέματα και εκθέσεις ιδεών ............................. " 2

Ανάγνωσις νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών. Εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδειξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης ............ " 3

Μαθηματικά. Αριθμητική ............................. " 3

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 247/8 Σεπτεμβρίου 1886.

Σελ. 127
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/128.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Φυσική, Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων, Βαρύτης, υδροστατική.

Στοιχεία μηχανικής ...... ώραι 2

Φυσική Ιστορία. Περιληπτική. Στοιχεία Ζωολογίας και ιδίως σωματολογίας .......................................... " 2

Θρησκευτικά. Ιερά ιστορία της παλαιάς και της καινής διαθήκης " 2 Ιστορία της Ρώμης μέχρι κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως και

τα κυριώτερα της μεσαιωνικής  " 2

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ............................ " 2

Μουσική. Ωδική μετά θεωρίας και ασμάτων ..... " 3

Οργανική (τετράχορδον) ............ " 2

Γυμναστική ........................................... " 3

Εν τη Β' τάξει

Ελληνικά. Ερμηνεία συγγραφέων. Δημοσθένους οι Ολυνθιακοί, οι Φιλιππικοί, ο περί του Στεφάνου, Θουκυδίδου δημηγορίαι, πλην του Επιταφίου και του διαλόγου των Μηλίων, Πλάτωνος απολογία. Ομήρου Ιλιάς (ποσόν ουχί ολιγώτερον των 50 σελίδων εκδόσεως του Teubner). Εφαρμογή γραμματικών κανόνων ............................ ώραι 6

Θέματα και εκθέσεις ιδεών .............................. " 2

Παιδαγωγικά. Ιστορία της παιδαγωγίας ιδία παρά τοις αρχαίοις Έλλησι. Υποδειγματική διδασκαλία κατά το β' εξάμηνον .......... " 1

Μαθηματικά. Στοιχεία Γεωμετρίας ........................ " 2

Φυσική. Μαγνητισμός, ηλεκτρισμός, μετεωρολογία ......... " 2

Φυσική Ιστορία. Στοιχεία βοτανικής και ορυκτολογίας   " 1

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική Ιστορία και λειτουργική περιληπτικώς. Κατήχησις ......................................... " 2

Φιλοσοφικά. Ψυχολογία και Λογική ....................... " 2

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους και των νέων χρόνων μέχρι της εν Βιέννη συνθήκης. Γεωγραφία της Ευρώπης και ίδια της Ελλάδος " 3

Μουσική, Ωδική μετά θεωρίας .......................... " 2

Οργανική (τετράχορδον) ................................ " 2

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ............................ " 2

Γυμναστική .......................................... " 3

Οπλασκία ........................................... " 3

Εν τη Γ τάξει

Ελληνικά. Ερμηνεία συγγραφέων, Θουκυδίδου Επιτάφιος, Πλάτωνος, Πρωταγόρας, Γοργίας, Σοφοκλής κατά το β' εξάμηνον (ποσόν ουχί ολιγώτερον των 50 σελίδων της εκδόσεως Teubner). Ανάγνωσις του Πλουτάρχου ώραι 6

Σελ. 128
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/129.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θέματα και εκθέσεις ιδεών .............................. ώραι 2

Παιδαγωγικά. Θεωρία της παιδαγωγικής και μεθοδολογία .... " 2

Ιστορία της νεωτέρας παιδαγωγίας. Ερμηνεία των παρ' ημίν κειμένων νομών της δημοτικής Εκπαιδεύσεως, και ανάπτυξις των υπό της πολιτείας επιβαλλομένων καθηκόντων τοις δημοδιδασκάλοις . . . . " 1

Διδακτική. Ασκητική διδασκαλία εν τω Προτύπω υπό την επιτήρησιν του διευθυντού τούτου, καθ' ην ο μαθητής θα διδάσκη τους · παίδας μάθημα όρισθέν αυτώ και προεσχεδιασμένον εγγράφως υπ' αυτού του διδάσκοντος μαθητού .......  " 8

Ιστορία. Ανακεφαλαίωσις της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος και της του Βυζαντινού Κράτους, Ιστορία των Ελλήνων από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους. Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας ... " 3 Φυσική. Ακουστική. Οπτική. Στοιχεία χημείας ........... " 1

Θρησκευτικά. Χριστιανική ήθική. Ερμηνεία περικοπών του Ευαγγελίου  ...................  " 1

Μουσική. Ωδική .............. " 2

Οργανική (τετράχορδον) ................................ " 1

Ιχνογραφία .......................................... " 1

Κηπουρικής και δενδροκομίας πρακτικαί γνώσεις " 1

Γυμναστική και Υγιεινή ................................ " 2

Οπλασκία ........................................... " 3

Άρθρον 2ον, Ο σύλλογος των καθηγητών του διδασκαλείου συντάσσει το πρόγραμμα των εν εκατέρα εξαμηνία διδακτέων μαθημάτων κατανέμων τα μαθήματα εις έκαστον των διδασκόντων και ορίζων τας ώρας της διδασκαλίας αυτών και τα διδακτικά βιβλία, Της συντάξεως του προγράμματος μετέχουσι και οι διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 18 του από 23 Αυγούστου 1878 Ημετέρου διατάγματος περί οργανισμού του Διδασκαλείου.

Ο διευθυντής του Διδασκαλείου υποβάλλει εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς έγκρισιν το μεν πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων κατά την θερινήν εξαμηνίαν δέκα ημέρας προ της ενάρξεως ταύτης, το δε των κατά την χειμερινήν τη 1 Ιουλίου. Η διδασκαλία γίνεται κατά το υπό του Υπουργείου εγκριθέν η μεταβληθέν πρόγραμμα.

Άρθρον 3ον, Μέχρι του κανονισμού ιδίου προγράμματος των εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων διδασκομένων μαθημάτων, το πρόγραμμα τούτων συντάσσεται επί τη βάσει του παρόντος υπό του Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, συμφώνως προς το από 24 Απριλίου 1881 Ημέτερον διάταγμα περί διδασκαλίας κτλ. εν τοις παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής

Σελ. 129
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 110
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  22

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

  (Β. Διάταγμα / 14 Απριλίου 1883)

  Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

  Υπουργοί Χ. Τρικούπης, Κ. Λομβάρδος

  ΔΙΑΤΑΓΜΑ

  Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα Διδασκαλεία τον Κράτους

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψιν το εδάφιον 2 του άρθρου 2 του' από 22 Ιουνίου π.έ, ΑΜ' νόμου περί προσθήκης και τροποποιήσεως διατάξεων, αναφερομένων εις τα διδασκαλεία, επί τη προτάσει των Ημετέρων Υπουργών του τε επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και του επί των στρατιωτικών, διατάσσομεν τάδε·

  Άρθρον 1. Αι στρατιωτικαί ασκήσεις εισάγονται εις τα διδασκαλεία του Κράτους ως μάθημα υποχρεωτικόν, επιδρών επί του γενικού βαθμού κατά τους προβιβασμούς. Κατά δε την εξαγωγήν του γενικού βαθμού ο μερικός βαθμός, ου ηξιώθη ο μαθητής εν ταις στρατιωτικαίς άσκήσεσι, πολλαπλασιάζεται επί τόν αριθμόν 2.

  Άρθρον 2, Του περί διδασκαλείων ΧΘ' νόμου απαιτούντος σώμα αρτιμελές παρά των εις το διδασκαλείον νεωστί κατατασσόμενων, ουδείς δύναται να εξαιρεθή των στρατιωτικών ασκήσεων πλην αν, ων εκ των παλαιών δημοδιδασκάλων, προσαγάγη απόδειξιν δύο ιατρών, ενόρκως ενώπιον του ειρηνοδίκου μαρτυρούντων, ότι έχει οργανικήν τινα πάθησιν, παρακωλύουσαν αυτόν από των στρατιωτικών ασκήσεων.

  Άρθρον 3, Αι απουσίαι από των στρατιωτικών ασκήσεων καταλογίζονται κατά την ώραν της προσκλήσεως και επιδρώσιν επί του δικαιώματος της εις εξέτασιν προσελεύσεως.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 149/21 Απριλίου 1883.