Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 123-142 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/123.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

27

ΤΟ "ΟΜΗΡΕΙΟ" ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ Φ.Ε.

(Απόφαση 3476/26 Ιουλίου 1885)

Κυβέρνηση &. Δηλιγιάννη

Υπουργός Α. Ζυγομαλάς

Αριθ. πρωτ. 3476.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τον Πρόεδρον της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας κύριον Π. Όμηρον

Λαβόντες υπ' όψιν την από 22 Μαρτίου π.έ. υμετέραν αίτησιν περί αναγνωρίσεως του αυτόθι Έλληνικού Παρθεναγωγείου και Οικοτροφείου του υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας της Σμύρνης ιδρυθέντος, ως ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Παρθεναγωγείω, υποβληθείσαν εις το καθ' ημάς υπουργείον διά του κ. Γενικού Προξένου Σμύρνης, και την από 4 Μαρτίου ε.έ. απάντησιν υμών εις το από 22 'Ιανουαρίου του ιδίου έτους υπ' αριθ. 4697, 15731 έγγραφον του αυτού υπουργείου, δι' ου γνωρίζετε ημίν ότι, αποδέχεσθε τους όρους της αφομοιώσεως του υπό την διοίκησιν υμών Παρθεναγωγείου, προς το Αρσάκειον, και ότι αποδέχεσθε την υποχρέωσιν να συμμορφούσθε προς το κατ' έτος εγκρινόμενον υπό του καθ' ημάς υπουργείου πρόγραμμα των διδακτέων εν τω Αρσακείω μαθημάτων.

Αποδεχόμεθα την αίτησιν υμών ταύτην υπό τον όρον της αναγραφής εν τω προγράμματι των μαθημάτων του υμετέρου Παρθεναγωγείου, πάντων των παιδαγωγικών μαθημάτων των διαλαμβανομένων εν τω 4ω άρθρω του από 24 Απριλίου 1881 Β. διατάγματος, ως προς τας δύο ανωτέρας τάξεις του Αρσακείου Παρθεναγωγείου και ανακηρύσσομεν αυτό ισοβάθμιον τω εν Αθήναις Αρσακείω διδασκαλείω, παρέχοντες αυτώ την προνομίαν, όπως τα ενδεικτικά και απολυτήρια αυτού έχωσι την αυτήν ισχύν, ην και τα του Αρσακείου,

Αναδημοσιεύεται από το : Βενθύλος, τ. A', σ. 100-101

Σελ. 123
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/124.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αι δε απολυόμεναι εξ αυτού μαθήτριαι της ανωτάτης τάξεως της αντιστοιχούσης προς την Τετάρτην τάξιν του Διδασκαλείου του Αρσακείου, να υποβάλωνται εις εξέτασιν, επί Πτυχίω δημοδιδασκαλικώ, υπό της προς τούτο τεταγμένης επιτροπείας, όπως υποβάλλονται και Αι από του Αρσακείου Παρθεναγωγείου απολυόμεναι μαθήτριαι. [1]

Αντίγραφα της παρούσης ημών αποφάσεως θέλουσι κοινοποιηθή τω τε Διοικητικώ συμβουλίω του ελληνικού Παρθεναγωγείου και Οικοτροφείου της Σμύρνης και τη εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

Εν Αθήναις, τη 26 Ιουλίου 1885.

Ο Υπουργός

A. A. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ

[1] Κανονισμός του Ομηρείου Παρθεναγωγείου 1895

Κεφάλαιον Α'.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ

Άρθρον 1, Το υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας ιδρυθέν Ομήρειον (πρώην Ελληνικόν Παρθεναγωγείον μετ' Οικοτροφείου) σκοπόν προτίθεται την κατά τα πάτρια χριστιανικήν και ελληνοπρεπή αγωγήν και παίδευσιν των εν αυτώ παιδευομένων κορασίων· πλην δε τούτου και την όσον ένεστι τελειοτέραν εκμάθησιν των ευχρηστοτέρων εν Σμύρνη ευρωπαϊκών γλωσσών Γαλλικής και Αγγλικής.

Επειδή δε ο σκοπός ούτος επιτυγχάνεται διά της σκόπιμου διδασκαλίας και της ορθής αγωγής υπό την επίβλεψιν του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύντριας, των Καθηγητών και Διδασκάλων, ορίζονται τα δέοντα περί τούτων εν τοις εφεξής.

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός τον Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και αναγνωρισθέντος Ισοβαθμίου τω Αρσακείω περιλαμβάνοντος δε Νηπιαγωγείον, Ελληνικόν σχολείον, πλήρες Γυμνάσιον και Διδασκαλείον, Σμύρνη 1895, σ. 7-9 και 17-18.

Σελ. 124
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/125.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Κεφάλαιον Β'. ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρον 2. Η διδασκαλία εις την της ψυχής διάπλασιν και την προς το αγαθόν αγωγήν πασών αυτής των δυνάμεων αφορώσα γίνεται υπό των επί τούτω τεταγμένων Καθηγητών και Διδασκάλων αμφοτέρων των φύλων.

Άρθρον 3. Το Παρθεναγωγείον περιλαμβάνει:

α. Νηπιαγωγείον διετές,

β'. Ελληνικού Σχολείου τάξεις πέντε.

γ'. Γυμνασίου τάξεις τεσσάρας.

δ'. Διδασκαλείον.

Άρθρον 4. Εν τω Παρθεναγωγείω διδάσκεται η Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική, Αρμενική και Ιταλική γλώσσα, φωνητική και οργανική μουσική, ιχνογραφία, καλλιγραφία, εργόχειρα, χορός και γυμναστική.

Άρθρον 5. Τα μαθήματα πάντα εισίν υποχρεωτικά, πλην της Γερμανικής, Αρμενικής και Ιταλικής γλώσσης, έτι δε της οργανικής μουσικής, δι' ά αι μαθήτριαι καταβάλλουσιν ιδιαίτερα δίδακτρα,

Άρθρον 6. Τα μαθήματα άρχονται το πρώτον δεκαπενθήμερον του Σεπτεμβρίου, λήγουσι δε περί τα τέλη Ιουνίου, ότ' επέρχονται αι διακοπαί.

Άρθρον 7, Τα καθ' όλας τας τάξεις του Παρθεναγωγείου διδακτέα μαθήματα κατατάσσονται εν τω επομένω γενικώ προγράμματι, καθ' ο περί τας αρχάς εκάστου σχολικού έτους η Διευθύντρια μετά των Καθηγητών και Διδασκάλων συντάσσουσι, τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου, το ένιαύσιον πρόγραμμα των μαθημάτων, Ορίζοντες την καθ' ημέρας και ώρας διδακτέαν ύλη ν.

Επειδή όμως η Γαλλική και Αγγλική είναι υποχρεωτικαί, η μεν δι' απάσας τας τάξεις του Παρθεναγωγείου από του Νηπιαγωγείου μέχρι του Διδασκαλείου η δε από της A' του Γυμνασίου μέχρι του Διδασκαλείου και τούτου συμπεριλαμβανομένου, τα των Γλωσσών τούτων Μαθήματα κανονίζονται εν ιδιαιτέρω προγράμματι, διαιρουμένων των μεν Γαλλικών εις οκτώ τάξεις των δε Αγγλικών εις τεσσάρας, αι δε μαθήτριαι συνωδά τω σχετικώ Προγράμματι μεταβαίνουσι καθ' εκάστην εις τας οικείας τάξεις ακολουθούσαι τακτικώς τα μαθήματα των ανωτέρω Γλωσσών.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

Είνε γνωστόν τοις πάσιν ότι κατά τους νεωτέρους χρόνους πολλαί εγένοντο βελτιώσεις εις τον τρόπον του διδάσκειν εκ των παρατηρήσεων διακεκριμένων

Σελ. 125
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/126.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της Ευρώπης παιδαγωγών, και το σύνολον των παρατηρήσεων τούτων απετέλεσε την διαφοράν του νέου διδακτικού συστήματος από του παλαιού. Σκοπός λοιπόν του ημετέρου Διδασκαλείου είνε να παρασκευάση διδασκάλους δυναμένας να. εφαρμόσωσι το νέον τούτο σύστημα, δι' ου αι μέλλουσαι μητέρες θα διδαχθώσι τα προς την ορθήν και Ελληνοπρεπή αγωγήν την τε σωματικήν και την ψυχικήν των τέκνων αυτών συντείνοντα. Προς επίτευξιν δε του σκοπού τούτου εν εύρυτέρω κύκλω το Ομήρειον παραλαμβάνει συνωδά τω 16ω άρθρω και άλλων Παρθεναγωγείων μαθητρίας επί επιμέλεια και νοημοσύνη διακρινομένας και εκπαιδεύει αυτάς εν τω αυτώ διδασκάλείω, όπως αύται χρησιμεύσωσιν έπειτα ως διδάσκαλοι εν ταις Ελληνικαίς κοινότησι της καθ' ημάς Ανατολής τα μάλιστα χρηζούσης καλής και ορθής διδασκαλίας του γυναικείου φύλου.

Επειδή δε εν τω Διδασκαλείω θα διδάσκωνται και ανώτερα μαθήματα συμπληρωματικά της όλης παιδεύσεως, προσέτι δε επειδή το μέλλον παντός είναι άδηλον, ωφέλιμον και αναγκαίον κρίνομεν να φοιτώσιν εις το Διδασκαλείον και των ευπορωτέρων τα τέκνα άλλως τε και εν αυτώ θα προσκτώνται υγιά και πρακτικά παιδεύματα, αφ' ων να οδηγώνται εις την σκόπιμον αγωγήν των εαυτών τέκνων και καθίστανται ούτω αγαθαί μητέρες και άξιαι του προορισμού αυτών,

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Ελληνικά. Θουκυδίδου δημηγορίαι κατ' εκλογήν, Ξενοφών, Πλάτων, Πλούταρχος, Ομήρου Οδύσσεια και Ιλιάς, τραγικοί ποιηταί, Ερμηνευτικόν φροντιστήριον εις ευκολωτέρους Έλληνας συγγραφείς προς εξάσκησιν του διδάσκειν. Εκθέσεις και ασκήσεις εις το γράφειν Ελληνιστί εν τη καθ' ημάς γλώσση. Απαγγελία,

Ιστορικά. Ελληνική ιστορία κατ' έκτασιν και συνοπτικώς η των άλλων εθνών.

Φυσιογνωστικά. Στοιχειώδης χημεία.

Παιδαγωγικά: Στοιχειώδης Λογική και ιστορία της Παιδαγωγίας.

Διδακτικά, α') Ειδική Διδακτική, β') Υποδειγματική και ασκητική Διδασκαλία,

Τεχνικά,

α'.) Ωδική,

β'.) Γυμναστική,

γ'.) Χειροτεχνήματα.

Σελ. 126
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/127.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1886

(Β, Διάταγμα / 5 Σεπτεμβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Π. Μανέτας

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.· ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 3 και 8 του ΧΘ' νόμου της 21 Ιανουαρίου 1878 περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις και το 2 άρθρον του ΑΜ΄ νόμου της 22 Ιουνίου 1882 περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1, Η κατανομή των μαθημάτων και αι ώραι της διδασκαλίας εκάστου τούτων εν τοις Διδασκαλείοις ορίζεται ως έπεται'

Εν τη Α' τάξει.

Ελληνικά. Ερμηνεία συγγραφέων, Θουκυδίδου καθαρώς ιστορικά μέρη, πλην του προοιμίου. Ισοκράτους ο πανηγυρικός. Ομήρου Οδύσσεια δις της Εβδομάδος κατά το β' εξάμηνον (ποσόν ουχί ολιγώτερον των 40 σελίδων της εκδόσεως Teubenr). Εφαρμογή του τεχνολογικού του ετυμολογικού και του συντακτικού. ..... Καθ' εβδομάδα ώραι 6

Θέματα και εκθέσεις ιδεών ............................. " 2

Ανάγνωσις νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών. Εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδειξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης ............ " 3

Μαθηματικά. Αριθμητική ............................. " 3

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 247/8 Σεπτεμβρίου 1886.

Σελ. 127
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/128.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Φυσική, Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων, Βαρύτης, υδροστατική.

Στοιχεία μηχανικής ...... ώραι 2

Φυσική Ιστορία. Περιληπτική. Στοιχεία Ζωολογίας και ιδίως σωματολογίας .......................................... " 2

Θρησκευτικά. Ιερά ιστορία της παλαιάς και της καινής διαθήκης " 2 Ιστορία της Ρώμης μέχρι κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως και

τα κυριώτερα της μεσαιωνικής  " 2

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ............................ " 2

Μουσική. Ωδική μετά θεωρίας και ασμάτων ..... " 3

Οργανική (τετράχορδον) ............ " 2

Γυμναστική ........................................... " 3

Εν τη Β' τάξει

Ελληνικά. Ερμηνεία συγγραφέων. Δημοσθένους οι Ολυνθιακοί, οι Φιλιππικοί, ο περί του Στεφάνου, Θουκυδίδου δημηγορίαι, πλην του Επιταφίου και του διαλόγου των Μηλίων, Πλάτωνος απολογία. Ομήρου Ιλιάς (ποσόν ουχί ολιγώτερον των 50 σελίδων εκδόσεως του Teubner). Εφαρμογή γραμματικών κανόνων ............................ ώραι 6

Θέματα και εκθέσεις ιδεών .............................. " 2

Παιδαγωγικά. Ιστορία της παιδαγωγίας ιδία παρά τοις αρχαίοις Έλλησι. Υποδειγματική διδασκαλία κατά το β' εξάμηνον .......... " 1

Μαθηματικά. Στοιχεία Γεωμετρίας ........................ " 2

Φυσική. Μαγνητισμός, ηλεκτρισμός, μετεωρολογία ......... " 2

Φυσική Ιστορία. Στοιχεία βοτανικής και ορυκτολογίας   " 1

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική Ιστορία και λειτουργική περιληπτικώς. Κατήχησις ......................................... " 2

Φιλοσοφικά. Ψυχολογία και Λογική ....................... " 2

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους και των νέων χρόνων μέχρι της εν Βιέννη συνθήκης. Γεωγραφία της Ευρώπης και ίδια της Ελλάδος " 3

Μουσική, Ωδική μετά θεωρίας .......................... " 2

Οργανική (τετράχορδον) ................................ " 2

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ............................ " 2

Γυμναστική .......................................... " 3

Οπλασκία ........................................... " 3

Εν τη Γ τάξει

Ελληνικά. Ερμηνεία συγγραφέων, Θουκυδίδου Επιτάφιος, Πλάτωνος, Πρωταγόρας, Γοργίας, Σοφοκλής κατά το β' εξάμηνον (ποσόν ουχί ολιγώτερον των 50 σελίδων της εκδόσεως Teubner). Ανάγνωσις του Πλουτάρχου ώραι 6

Σελ. 128
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/129.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θέματα και εκθέσεις ιδεών .............................. ώραι 2

Παιδαγωγικά. Θεωρία της παιδαγωγικής και μεθοδολογία .... " 2

Ιστορία της νεωτέρας παιδαγωγίας. Ερμηνεία των παρ' ημίν κειμένων νομών της δημοτικής Εκπαιδεύσεως, και ανάπτυξις των υπό της πολιτείας επιβαλλομένων καθηκόντων τοις δημοδιδασκάλοις . . . . " 1

Διδακτική. Ασκητική διδασκαλία εν τω Προτύπω υπό την επιτήρησιν του διευθυντού τούτου, καθ' ην ο μαθητής θα διδάσκη τους · παίδας μάθημα όρισθέν αυτώ και προεσχεδιασμένον εγγράφως υπ' αυτού του διδάσκοντος μαθητού .......  " 8

Ιστορία. Ανακεφαλαίωσις της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος και της του Βυζαντινού Κράτους, Ιστορία των Ελλήνων από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους. Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας ... " 3 Φυσική. Ακουστική. Οπτική. Στοιχεία χημείας ........... " 1

Θρησκευτικά. Χριστιανική ήθική. Ερμηνεία περικοπών του Ευαγγελίου  ...................  " 1

Μουσική. Ωδική .............. " 2

Οργανική (τετράχορδον) ................................ " 1

Ιχνογραφία .......................................... " 1

Κηπουρικής και δενδροκομίας πρακτικαί γνώσεις " 1

Γυμναστική και Υγιεινή ................................ " 2

Οπλασκία ........................................... " 3

Άρθρον 2ον, Ο σύλλογος των καθηγητών του διδασκαλείου συντάσσει το πρόγραμμα των εν εκατέρα εξαμηνία διδακτέων μαθημάτων κατανέμων τα μαθήματα εις έκαστον των διδασκόντων και ορίζων τας ώρας της διδασκαλίας αυτών και τα διδακτικά βιβλία, Της συντάξεως του προγράμματος μετέχουσι και οι διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 18 του από 23 Αυγούστου 1878 Ημετέρου διατάγματος περί οργανισμού του Διδασκαλείου.

Ο διευθυντής του Διδασκαλείου υποβάλλει εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς έγκρισιν το μεν πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων κατά την θερινήν εξαμηνίαν δέκα ημέρας προ της ενάρξεως ταύτης, το δε των κατά την χειμερινήν τη 1 Ιουλίου. Η διδασκαλία γίνεται κατά το υπό του Υπουργείου εγκριθέν η μεταβληθέν πρόγραμμα.

Άρθρον 3ον, Μέχρι του κανονισμού ιδίου προγράμματος των εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων διδασκομένων μαθημάτων, το πρόγραμμα τούτων συντάσσεται επί τη βάσει του παρόντος υπό του Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, συμφώνως προς το από 24 Απριλίου 1881 Ημέτερον διάταγμα περί διδασκαλίας κτλ. εν τοις παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής

Σελ. 129
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/130.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εταιρίας. Προστίθενται δ' εν τούτω ώραι διδασκαλίας γαλλικής και εργόχειρων εν εκάστη τάξει και παραλείπεται η διδασκαλία της κηπουρικής και της οπλασκίας, περιοριζόμενου και του χρόνου της διδασκαλίας των άνω μαθημάτων αναλόγως, ώστε αι ώραι της καθ' εβδαμάδα διδασκαλίας εν εκάστη τάξει να μη υπερβαίνωσι τας 33.

Άρθρον 4ον. Καταργούνται τα Ημέτερα διατάγματα της 25 Μαΐου 1878 περί κατανομής των διδακτέων μαθημάτων εν τω διδασκαλείω, της 16 Ιουλίου 1879 περί τροποποιήσεως τούτου, και της 8 Σεπτεμβρίου 1880 περί εφαρμογής αμφοτέρων των μνημονευθέντων διαταγμάτων και ως προς το εν Πελοποννήσω Διδασκαλείον.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1886.

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ,

Γ. N. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ,

Π. ΜΑΝΕΤΑΣ, Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ.

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ. Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Σελ. 130
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/131.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

29

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Φ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1887-1888

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

Τάξις Α'.

Θρησκευτικά. Κατήχησις μετά συντόμου εξηγήσεως της λειτουργίας καθ' εβδομάδα ...................................... ώραι 2

Αρχαία Ελληνικά. Ερμηνεία εκ των Ελληνικών του Ξενοφώντος και της Κύρου Παιδείας κατ' εκλογήν, Ισοκράτους ο προς Ευαγόραν και ο Πλαταϊκός. Επανάληψις της γραμματικής μετ' εφαρμογής επί παραδειγμάτων και Συντακτικόν Δ, Κυριακοπούλου .... " 6

Όρθογραφικαί ασκήσεις επί του μελανοπίνακος άπαξ της εβδομάδος, εκθέσεις γραπταί, διορθούμεναι υπό του διδάσκοντος καθηγητού κατά τον εν τέλει του προγράμματος επισυνημμένον τρόπον  " 2

Ανάγνωσις τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών .................................................... " 1

Μαθηματικά. Αριθμητική Μ. Νικολαΐδου απ' αρχής μέχρι, των αναλογιών ................... " 2

Ιστορικά. Ιστορία των Ασιανών και Λιβυκών Εθνών και του Ελληνικού μέχρι της υπό των Ρωμαίων αλώσεως της Κορίνθου A. Αντωνιάδου ............................................ " 2

Γεωγραφικά. Γεωγραφία της Ευρώπης M. Δήμιτσα ......... " 2

Φυσιογνωστικά. Φυτολογία και Ορυκτολογία ............. " 2

Γαλλικά. Ερμηνεία τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών. Γραμματική Καρασούτσα και τεχνολογικόν μετ' εφαρμογής δι' απλουστάτων γραπτών γυμνασμάτων, άτινα απαγγέλλουσιν αι μαθήτριαι, και γράφουσιν επί του πίνακος γαλλιστί, υπαγορευομένου του Ελληνικού κειμένου υπό του καθηγητού ..... " 3

Αναδημοσιεύεται από το: "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-1888 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, εγκριθέν διά του υπ' αριθ. 9576/9931 εγγράφου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1886-1887, Αθήνα 1887, σ. 43-50 (και αυτοτελές τεύχος - όπου το πρόγραμμα του διδασκαλείου στις σ. 8-15).

Σελ. 131
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/132.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τεχνικά. α') Ιχνογραφία ....................................... " 1

β') Καλλιγραφία ........ " 2

γ') Ωδική .............. " 2

δ') Γυμναστική ........................................ " 2

ε') Χειροτεχνήματα· ραφή χιτωνίου νυκτικού μετά ποικίλματος, και χιτώνος ανδρικού ...................... " 3

Τάξις Β'

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική Ιστορία συνοπτικώς καθ' εβδομάδα ................................................... ώραι 2

Αρχαία Ελληνικά. Ερμηνεία εκ των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος και εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου ο Κλεομένης και ο Τιμολέων ............................................ " 6

Ορθογραφικοί ασκήσεις επί του μελανοπίνακος άπαξ της εβδομάδος. Εκθέσεις γραπταί, διορθούμεναι υπό του διδάσκοντος καθηγητού κατά τον εν τέλει του προγράμματος εκτιθέμενον τρόπον' ασκήσεις γραμματικαί και συντακτικαί ..... " 3

Μαθηματικά. Αριθμητική το περί αναλογιών και μεθόδων, και ασκήσεις πολλαί επί προβλημάτων του βίου ................. " 2

Ιστορικά. Ιστορία ρωμαϊκή εν συντόμω, και της Μεσαιωνικής τα σχέση έχοντα προς την Βυζαντινήν, και εκτενέστερον τα της Βυζαντινής ... ... ......................................... " 2

Γεωγραφικά. Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας κατά το εγχειρίδιον M. Δήμιτσα .......... " 2

Φυσιογνωστικά. Ζωολογία και σύντομος ανθρωπολογία ....... " 2

Γαλλικά. Ερμηνεία τεμαχίων γάλλων λογογράφων και ποιητών, Γραμματική Καρασούτσα. Ασκήσεις τεχνολογικαί. Συντακτικόν μετ' εφαρμογής διά γραπτών γυμνασμάτων, Απομνημόνευσις ποιητικών .. " 3

Τεχνικά.

α') Ιχνογραφία .......................... " 1

β') Ωδική ....................... " 2

γ') Γυμναστική ........ " 2

δ') Χειροτεχνήματα· ραφή, ποίκιλσις, επίρραμμα περιποδίων (εμβάλωμα καλτσών) ....................................... " 4

Σελ. 132
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/133.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Γ.

Θρησκευτικά. Η κατά Χριστόν ηθική   καθ' εβδομάδα ώραι 1

Αρχαία Ελληνικά. Ερμηνεία εκ του Ιστορικού του Θουκυδίδου· 6 προς Φίλιππον του Ισοκράτους. Ομήρου Οδύσσεια. Ανάγνωσις εκ των του Ηροδότου. Συνοπτική Ελληνική γραμματολογία . ....... " 6

Θεματογραφία άπαξ, της εβδομάδος· εκθέσεις γραπται διορθούμεναι υπό του διδάσκοντος καθηγητού κατά τον εν τέλει του προγράμματος εκτιθέμενον τρόπον .................................... " 2

Οικιακή Οικονομία ..................................... " 1

Μαθηματικά. Γεωμετρία μικρά Χατζηδάκη ........ " 2

Κοσμογραφία Μ. Νικολαΐδου ........... " 1

Ιστορικά. Ιστορία των νεωτέρων χρόνων ..... " 2

Γεωγραφικά. Επανάληψις της όλης Γεωγραφίας ............ " 1

Φνσιογνωστικά. Φυσική πειραματική Β, Λάκωνος ........... " 2

Παιδαγωγικά. Στοιχειώδης ψυχολογία και παιδαγωγική A. Σπαθάκη ... " 2

Διδακτικά. Μεθοδολογία ................................ " 1

Γαλλικά. Ερμηνεία τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών. Γραμματική, τεχνολογικού επανάληψις και εφαρμογή, και συντακτικού συμπλήρωσίς· Θέματα κατ' οίκον, ασκήσεις εις το ομιλείν, απομνημόνευσις ποιηματίων ....................................... " 4

Τεχνικά.

β') Ωδική .......... " 2

γ') Γυμναστική ....................................... " 2

δ') Χειροτεχνήματα· κόπτειν και ράπτειν ανδρικόν και γυναικείον χιτώνα, επίβλημα επί ιματίω (εμβάλωμα φορεμάτων) ,,......,... " 3

Τάξις Δ'.

Αρχαία Ελληνικά. Πλάτωνος Κρίτων, Απολογία, Μενέξενος καί Ευθύφρων, οι δύο κατ' εκλογήν. Ομήρου Ιλιάς και Οδύσσεια κατ' εκλογήν ................................................. ώραι 3

Ερμηνεία Ξενοφώντος μετά επιμελούς μεταφράσεως και γραμματικών ασκήσεων ........................................... " 2

Εκθέσεις γραπταί, γινόμεναι ελευθέρως και αυτενεργώς κατά τον εν τέλει του προγράμματος εκτιθέμενον τρόπον ....... " 3

Ιστορικά. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους απ' αρχής μέχρι και ; των νεωτάτων χρόνων κατά το Δ', τεύχος της ιστορίας Γ. Βακαλοπούλου " 2

Σελ. 133
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/134.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αριθμητικαί ασκήσεις και ιδίως γνώσεις περί μέτρων, σταθμών και νομισμάτων ........................... " 1

Φνσιογνωστικά. Στοιχειώδης εμπειρική χημεία .......... " 1

Παιδαγωγικά. Λογική και ιστορία της παιδαγωγίας κατά τα εγχειρίδια A. Σπαθάκη και ερμηνεία των παρ' ημίν νόμων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ........... " 2

Διδακτικά, α') Ειδική διδακτική .......................... " 2

β') Υποδειγματική και ασκητική διδασκαλία εν τω Προτύπω   " 8

γ') Συνεδρίαι διδασκαλικαί .......... " 1

Γαλλικά. Ερμηνεία τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών· ασκήσεις εις το ομιλείν την Γαλλικήν  " 4

Τεχνικά. α') Ωδική ............................................ " 2

β') Χειροτεχνήματα. Ιματιουργική (κόπτειν και ράπτειν γυναικεία φορέματα) ................................................ " 4

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Οδηγίαι περί των γραπτών εκθέσεων.

Αι των ιδεών εκθέσεις σκοπόν έχουσι την άσκησιν των μαθητριών εις το ορθώς έκφράζειν και διατυπούν τα αισθήματα και διανοήματα αυτών· τούτου ένεκα το μάθημα τούτο ανατίθεται εις τους διδάσκοντας την Ελληνικήν γλώσσαν.

Η ύλη των εκθέσεων πρέπει να ήναι σύμφωνος και ανάλογος προς την ηλικίαν των μαθητριών και την πνευματικήν αυτών ανάπτυξιν. Διό καλόν είναι ν' αντλήται συνήθως εκ του κύκλου των εν εκάστη τάξε., διδασκομένων μαθημάτων· τούτο δε μεγάλως συντελεί ου μόνον εις την εμπέδωσιν αλλά και την συγκέντρωσιν των διαφόρων γνώσεων ας εκ των διαφόρων της τάξεως μαθημάτων πορίζονται αι μαθήτριαι.

Αι κυρίως εκθέσεις άρχονται από των τάξεων του Διδασκαλείου, όποτε αι μαθήτριαι είναι ήδη εις κατάστασιν να αυτενεργώσι· προπαρασκευάζεται όμως προς ταύτας η των' μαθητριών διάνοια από των τάξεων του Προτύπου διά τε των προφορικών και γραπτών ασκήσεων α) εν τω ονομάζειν τα διάφορα αντικείμενα και παρατηρείν τας διαφόρους αυτών ιδιότητας· β) εν τω διαιρείν το όλον εις τα μέρη αυτού και ενώνειν ταύτα προς αποτέλεσιν του όλου' γ) εν τω ανευρίσκειν την αρχήν εκάστου αντικειμένου και προσδιορίζειν τον σκοπόν και την χρησιμότητα αυτού· δ) εν τω συγκρίνειν και αντιπαραβάλλειν τα διάφορα αντικείμενα και ανευρίσκειν τας μεταξύ αυτών ομοιότητας και διαφοράς' ε) εν τω σχηματίζειν απλάς και μικράς προτάσεις επί γνωστών αντικειμένων

Σελ. 134
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/135.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και στ) εν τω ακροάσθαι, αντιγράφειν, απονημονεύειν. και απαγγέλλειν διαφόρους εκλεκτάς περιγραφάς και διηγήματα.

Αι εκθέσεις των του Διδασκαλείου τάξεων χωρούσι βαθμηδόν από του απλουστέρου και εύκολωτέρου είδους εις το συνθετώτερον και δυσκολώτερον. Διακρίνονται δε τέσσαρα είδη εκθέσεων αναλόγως του αριθμού των του Διδασκαλείου τάξεων.

Και εν μεν τη A' τάξει η μαθήτρια εκτίθησι κατ' οίκον η περιγράφει αντικείμενόν τι, όπερ αυτός ο διδάσκαλος εν τω σχολείω αφηγήσατο η περιέγραψε προφορικώς,

Εν τη Β' τάξει η μαθήτρια εκτίθησι κατ' οίκον η περιγράφει αντικείμενόν τι, όπερ αυτός ο διδάσκαλος εν τω σχολείω υπέδειξεν, υποτυπώσας μόνον τα ουσιώδη της εκθέσεως η περιγραφής σημεία,

Εν δε τη Γ' τάξει η μαθήτρια εκτίθησι κατ' οίκον η περιγράφει αντικείμενόν τι, προταθέν απλώς υπό του διδασκάλου, η αναπτύσσει βραχύ τι γνωμικόν η απόφθεγμα, η παροιμίαν, βεβαιούσα την εν αυτοίς εγκειμένην αλήθειαν διά παραδειγμάτων, λαμβανομένων εκ τε της ιστορίας και του βίου' ο τρόπος όμως της τοιαύτης των μαθητριών εργασίας υποδεικνύεται προηγουμένως υπ' αυτού του διδασκάλου.

Εν δε τη Δ' τάξει η μαθήτρια διαπραγματεύεται ελευθέρως διάφορα ζητήματα, προτεινόμενα μεν υπό του διδασκάλου αναγόμενα δε εις αντικείμενα του μέλλοντος αυτής βίου ως μητρός, οικοδεσποίνης, διδασκάλου και των ομοίων' αι εκθέσεις αύται θέλουσι φέρει τον τύπον οτέ μεν επιστολής, οτέ δε λόγου, οτέ δε αναφοράς κλπ.

Αι εκθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνωσιν εν ουδεμιά τάξει τας 4 σελίδας του κοινού χάρτου.

Άπασαι αι μαθήτριαι υποχρεούνται να μετέχωσι των εν ταις εκθέσεσιν ασκήσεων,

Αι εκθέσεις γίνονται καθ' εκάστην εβδομάδα ο δε τρόπος της εν αυταίς ασκήσεως γίνεται ως εξής:

Ο επί των εκθέσεων διδάσκαλος προ μιάς εβδομάδος προτείνει το θέμα της εκθέσεως, αι δε μαθήτριαι οφείλουσι να επιδείξωσι την εργασίαν αυτών την μεν μίαν εβδομάδα μίαν ημέραν προ της προς άσκησιν τεταγμένης ημέρας, οπότε ο διδάσκαλος διά κλήρου παραλαμβάνει 5 εκ των εκθέσεων, και ταύτας διορθώσας κατ' οίκον επιδίδει την επιούσαν εις τας δικαιούχους μετά την δημοσία ακριβή κατάδειξιν των διορθωθέντων σφαλμάτων, την δε ετέραν εβδομάδα την αυτήν ημέραν της εν ταις εκθέσεσιν ασκήσεως, οπότε ο διδάσκαλος υπανιστάς διά κλήρου μαθήτριάν τίνα, επιτάσσει αυτήν να έκθεση επί του πίνακος το προταθέν αντικείμενον κατά την υπ' αυτής γενομένην εργασίαν. Εν αμφοτέραις ταις περιστάσεσι λαμβάνει κατάλληλον αφορμήν ο διδάσκαλος ου μόνον όπως διορθώνη τα γραμματικά, πραγματικά και λογικά σφάλματα των

Σελ. 135
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/136.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μαθητριών, αλλά και όπως υποδεικνύη αυταίς τον τρόπον, καθ' ον γίνονται αι εκθέσεις συνωδά πρός την φύσιν εκάστου αντικειμένου. Μετά την εργασίαν ταύτην δίδει ο διδάσκαλος έτερον θέμα προς έκθεσιν διά την επιούσαν εβδομάδα.

Αι μαθήτριαι, εκ των υπό του διδασκάλου γενομένων παρατηρήσεων και διορθώσεων οφείλουσι να επιφέρωσιν εις τας εαυτών εκθέσεις τας δεούσας διορθώσεις και βελτιώσεις.

Τάς ούτω διορθωθείσας εκθέσεις μετά των επί του πίνακος επεξειργασμένων οφείλουσιν αι μαθήτριαι να τηρώσιν εν καθαρώ και επιδείξωσιν εν καιρώ τοις εαυτών προϊσταμένοις.

Σελ. 136
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/137.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

30

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

(Νόμος ΑΧΗ'/20 Δεκεμβρίου 1887)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Π. Μανέτας

Περί του κεντρικού γυμναστηρίου.

ΝΟΜΟΣ ΑΧΗ'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν-

Άρθρον 1. Σκοπός του εν Αθήναις κεντρικού γυμναστηρίου είνε η μόρφωσις γυμναστών προς διδασκαλίαν της γυμναστικής εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης και της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και η εν αυτώ άσκησις των φοιτητών του Πανεπιστημίου και άλλων πολιτών.

Άρθρον 2. Οι εν τω κεντρικώ γυμναστηρίω ασκούμενοι πληρόνουσι δραχμάς 5 ως δικαίωμα εγγραφής, εισπραττομένας κατά τα περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων κεκανονισμένα.

Άρθρον 3, Εν τω κεντρικώ γυμναστηρίω διορίζονται εις διευθυντής επί βαθμώ και μισθώ υπουργικού γραμματέως πρώτης τάξεως, αυξανομένω κατά πενταετίαν κατά το πεμπτημόριον μέχρι δραχμών 320, εις ιατρός, επί μηνιαίω μισθώ ουχί ανωτέρω των δραχμών 150 κατά μήνα, δύο γυμνασταί, δύο βοηθοί της γυμναστικής, εις επιστάτης επί μηνιαίω μισθώ δραχμών εξήκοντα, εις ύπεπιστάτης επί μηνιαίω μισθώ δραχμών πεντήκοντα και εις υπηρέτης επί μηνιαίω μισθώ δραχμών τεσσαράκοντα,

Η προ της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου υπηρεσία του διευθυντού συνυπολογίζεται εν τω προς αύξησιν του μισθού αυτού οριζομένω χρόνω.

Άρθρον 4, Ο διευθυντής του κεντρικού γυμναστηρίου διευθύνει την διδασκαλίαν της γυμναστικής εν αυτώ· διδάσκει εν τη προσηρτημένη εις το κεντρικόν γυμναστήριον σχολή της γυμναστικής ιστορίαν και παιδαγωγίαν της

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 349/24 Δεκεμβρίου 1887.

Σελ. 137
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/138.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γυμναστικής και όσα άλλα μαθήματα ανατεθώσιν αυτώ διά Βασιλικού διατάγματος, έχει την εποπτείαν των εν Αθήναις και εν Πειραιεί δημοσίων γυμναστηρίων, και διαταγή του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως επιθεωρεί τα εκτός των Αθηνών δημόσια γυμναστήρια.

Ο ιατρός διδάσκει εν τη προσηρτημένη εις το κεντρικόν γυμναστήριον ειδική σχολή φυσιολογίαν, ανατομίαν, και υγιεινήν, καθ' όσον σχετίζονται τη γυμναστική, και εξετάζει την σωματικήν ικανότητα των εις το γυμναστήριον προς άσκησιν προσερχόμενων.

Άρθρον 5. Τα του εσωτερικού οργανισμού του κεντρικού γυμναστηρίου και το πρόγραμμα της διδασκαλίας εν τη προσηρτημένη αυτώ σχολή της γυμναστικής κανονισθήσονται διά Βασιλικού διατάγματος.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1887.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Σελ. 138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/139.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

31 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ 1888

(Β, Διάταγμα / 13 Σεπτεμβρίου 1888)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Περί κατανομής των μαθημάτων και ωρών της διδασκαλίας εν τοις διδασκαλείοις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 3 και 8 του ΧΘ' νόμου της 11 Ιανουαρίου του 1878 περί συστάσεως του διδασκαλείου εν Αθήναις και το άρθρον 2 του ΑΜ' νόμου της 22 Ιουνίου 1882 περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα διδασκαλεία, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Η κατανομή των μαθημάτων και αι ώραι της διδασκαλίας εκάστου τούτων εν τοις διδασκαλείοις όριζεται ως εξής:

Τάξις Α'

Θρησκευτικά. Συντομώτατα τα κυριώτερα της Παλαιάς Διαθήκης, εκτενέστερον τα της Καινής. Εκ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας τα περί εξαπλώσεως του Χριστιανισμού, το περί σχίσματος της A' και Δ' Εκκλησίας, τα περί μεταρρυθμίσεως συνοπτικώτατα, τα περί πατέρων της Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων, βίου και συγγράμματα. Ανάγνωσις Χρυσοστόμου μετά διδασκαλίας των κυριωτέρων κανόνων της εκκλησιαστικής ρητορικής 2

Ελληνικά. Ισοκράτης, Ξενοφών, εφαρμογή τυπικού, ετυμολογικού, συντακτικού, ανάγνωσις (άπαξ της εβδομάδος) νεωτέρων Ελλήνων πεζών και ποιητών και απομνημονεύσεις των εκλεκτότερων τεμαχίων, συγγραφικαί ασκήσεις. Γραμματολογία Ελληνική (ιδία περί ιστοριογραφίας) 12

Μαθηματικά. Επανάληψις των κυριωτέρων μερών της θεωρητικής

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 242/17 Σεπτεμβρίου 1888.

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/140.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αριθμητικής μετ' ασκήσεων και Γεωμετρίας στοιχειώδους το A' και Β' βιβλίον μετά πρακτικών ασκήσεων 3

Φυσική. Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων, Βαρύτης, Υδροστατική, Αεροστατική. Ακουστική και στοιχεία Μηχανικής 2

Φυσιογραφία. Ανθρωπολογία, Ζωολογίας διαίρεσις, γενικοί χαρακτήρες εκάστης συνομοταξίας, ιστορία και περιγραφή των γνωστότερων και χρησιμωτέρων ζώων 2 Γεωγραφία. Ευρώπη (μετά πινακογραφίας) 2 Ιστορία. Αρχαία Ελληνική μέχρις αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων 2 Παιδαγωγικά. Η αρχαία Παιδαγωγία 2 Εκκλησιαστική Μουσική 2 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 3 Γυμναστική 2 Τετράχορδον προαιρετικόν 2 Ωδική 2

Τάξις Β'.

Θρησκευτικά. Κατήχησις, το δογματικόν και τα κυριώτερα της λειτουργικής, ερμηνεία της επί του ορούς ομιλίας και των παραβολών, ανάγνωσις του μεγάλου Βασιλείου, συνέχεια των κυριωτέρων κανόνων της εκκλησιαστικής ρητορικής μετ' ασκήσεων 2

Ελληνικά. Πλουτάρχου παράλληλοι βίοι, Δημοσθένους Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί, Όμηρος, συγγραφικαί ασκήσεις. Ελληνική Γραμματολογία (περί ρητόρων και έπους) 9

Παιδαγωγικά. Εκ της ψυχολογίας και λογικής ταναγκαιότατα. Διδακτική και κατά την επανάληψιν αυτής υποδειγματική διδασκαλία 4

Μαθηματικά. Αλγέβρας στοιχειώδεις γνώσεις μετ' ασκήσεων εις λύσεις προβλημάτων, Συνέχεια και τέλος στοιχειώδους γεωμετρίας, Πρακτικαί ασκήσεις διά των γεωμετρικών εργαλείων επί του χάρτου και γηπέδου και προβλήματα 3

Φυσική. Περί θερμότητος, φωτός, μετεωρολογίας, ηλεκτρισμού και μαγνητισμού 2

Φυσιογραφία. Φυτολογία. Στοιχεία ορυκτολογίας και γεωλογίας (εποπτικώς). Στοιχειώδεις γνώσεις γεωργίας και δενδροκομίας 2

Γεωγραφία. Των τεσσάρων ηπείρων τα σπουδαιότερα 2

Ιστορία. Ελληνική μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων 2

Ωδική 2

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/141.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκκλησιαστική Μουσική 2

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 2

Γυμναστική 2

Τετράχορδον προαιρετικόν 2

Οπλασκία 2

Τάξις Γ.

Θρησκευτικά. Χριστιανική Ηθική σύντομος μετά ερμηνείας των κατά τας Κυριακάς αναγινωσκομένων Ευαγγελίων και περικοπών εκ των πράξεων και επιστολών των Αποστόλων 2

Ελληνικά. Επί το αναγνωστικώτερον Πλουτάρχου Ηθικά, Κρίτων, Απολογία Σωκράτους, Ξενοφώντος κατ' εκλογήν και Θουκυδίδου ιστορικόν. Όμηρος και καθόλου περικοπαί από διαφόρων συγγραφέων σχέσιν έχουσαι προς την παιδαγωγικήν. Ελληνική Γραμματολογία (λυρική και δραματική ποίησις) 9

Παιδαγωγικά, 1) Παιδαγωγική 2

2) Ιστορία της νεωτέρας παιδαγωγικής, ερμηνεία των παρ' ημίν κειμένων Νόμων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, και διδασκαλία των υπό της πολιτείας επιβαλλομένων τοις διδασκάλοις καθηκόντων 2

3) Διδακτικαί ασκήσεις (αναλόγως του αριθμού των μαθητών) και υποδειγματική διδασκαλία 9

Φυσική. Χημεία μετ' ασκήσεως εις τον χειρισμόν των οργάνων και εκτέλεσιν των πειραμάτων κτλ. 2

Κοσμογραφία 1

Φυσιογραφία. Στοιχειώδεις γνώσεις γεωργίας και δενδροκομίας (συνέχεια) 2

Ιστορία. Από της αλώσεως και εξ. μέχρι των καθ' ημάς χρόνων 2

Ωδική 2

Εκκλησιαστική Μουσική 2 Ιχνογραφία εκ φύσεως 1 Γυμναστική και υγιεινή 2 Τετράχορδον προαιρετικόν 1 Οπλασκία 2 Άρθρον 2ον. Ο Σύλλογος των καθηγητών του Διδασκαλείου συντάσσει το πρόγραμμα των εν εκατέρα εξαμηνία διδακτέων μαθημάτων, κατανέμων τα μαθήματα εκάστω των διδασκόντων και ορίζων τας ώρας της διδασκαλίας αυτών και τα διδακτικά βιβλία' της συντάξεως του προγράμματος μετέχουσι και οι διδάσκαλοι, των τεχνικών μαθημάτων κατά τας διατάξεις του άρθρου 13 του από 23 Αυγούστου 1878 Ημετέρου διατάγματος περί οργανισμού του Διδασκαλείου.

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/142.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο διευθυντής του διδασκαλείου υποβάλλει εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς έγκρισιν το μεν πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων κατά την θερινήν εξαμηνίαν δέκα ημέρας προ της ενάρξεως ταύτης, το δε των κατά την χειμερινήν τη 1 Ιουλίου, Η διδασκαλία γίνεται κατά το υπό του Υπουργείου εγκριθέν η μεταβληθέν πρόγραμμα.

Άρθρον 3ον, Μέχρι του κανονισμού ιδίου προγράμματος των εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων διδασκομένων μαθημάτων το πρόγραμμα τούτων συντάσεται επί τη βάσει του παρόντος υπό του Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας συμφώνως τω από 24 Απριλίου 1881 Ημετέρω διατάγματι περί διδασκαλίας κλπ. εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας. Προστίθενται δ' εν τούτω το μάθημα της Γαλλικής γλώσσης και το των εργόχειρων εν εκάστη τάξει, παραλειπόμενης της διδασκαλίας της κηπουρικής και οπλασκίας.

Άρθρον 4ον. Καταργούνται τα Ημέτερα διατάγματα της 25 Μαΐου 1878 περί κατανομής των διδακτέων μαθημάτων εν τω Διδασκαλείω της 16 Ιουλίου 1879 περί τροποποιήσεως τούτου, της 8 Σεπτεμβρίου 1880 περί εφαρμογής αμφοτέρων των μνημονευθέντων διαταγμάτων και ως προς το εν Πελοποννήσω Διδασκαλείον, και της 5 Σεπτεμβρίου του 1886 περί μεταβολής των προγραμμάτων των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 13 Σεπτεμβρίου 1888.

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβουλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ. .Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ, Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Π. ΜΑΝΕΤΑΣ.

Σελ. 142
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 123
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  27

  ΤΟ "ΟΜΗΡΕΙΟ" ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ Φ.Ε.

  (Απόφαση 3476/26 Ιουλίου 1885)

  Κυβέρνηση &. Δηλιγιάννη

  Υπουργός Α. Ζυγομαλάς

  Αριθ. πρωτ. 3476.

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  Προς τον Πρόεδρον της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας κύριον Π. Όμηρον

  Λαβόντες υπ' όψιν την από 22 Μαρτίου π.έ. υμετέραν αίτησιν περί αναγνωρίσεως του αυτόθι Έλληνικού Παρθεναγωγείου και Οικοτροφείου του υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας της Σμύρνης ιδρυθέντος, ως ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Παρθεναγωγείω, υποβληθείσαν εις το καθ' ημάς υπουργείον διά του κ. Γενικού Προξένου Σμύρνης, και την από 4 Μαρτίου ε.έ. απάντησιν υμών εις το από 22 'Ιανουαρίου του ιδίου έτους υπ' αριθ. 4697, 15731 έγγραφον του αυτού υπουργείου, δι' ου γνωρίζετε ημίν ότι, αποδέχεσθε τους όρους της αφομοιώσεως του υπό την διοίκησιν υμών Παρθεναγωγείου, προς το Αρσάκειον, και ότι αποδέχεσθε την υποχρέωσιν να συμμορφούσθε προς το κατ' έτος εγκρινόμενον υπό του καθ' ημάς υπουργείου πρόγραμμα των διδακτέων εν τω Αρσακείω μαθημάτων.

  Αποδεχόμεθα την αίτησιν υμών ταύτην υπό τον όρον της αναγραφής εν τω προγράμματι των μαθημάτων του υμετέρου Παρθεναγωγείου, πάντων των παιδαγωγικών μαθημάτων των διαλαμβανομένων εν τω 4ω άρθρω του από 24 Απριλίου 1881 Β. διατάγματος, ως προς τας δύο ανωτέρας τάξεις του Αρσακείου Παρθεναγωγείου και ανακηρύσσομεν αυτό ισοβάθμιον τω εν Αθήναις Αρσακείω διδασκαλείω, παρέχοντες αυτώ την προνομίαν, όπως τα ενδεικτικά και απολυτήρια αυτού έχωσι την αυτήν ισχύν, ην και τα του Αρσακείου,

  Αναδημοσιεύεται από το : Βενθύλος, τ. A', σ. 100-101