Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 13-32 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/13.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ Περί του διδασκαλείου και τον γενικού επιθεωρητού των σχολείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α· Περί του διδασκαλείου εν γένει.

Άρθρ. 65. Δια να κατορθωθή η ολίγον κατ' ολίγον ανέγερσις δημοτικών σχολείων εις έκαστον δήμον. Θέλει συστηθή εις την πρωτεύουσαν της Κυβερνήσεως εν διδασκαλείον η διδασκαλοδιδακτήριον (Schullehrerseminarium).

To διδασκαλεϊον τούτο, σύγκειται από ένα διευθυντήν και δύο καθηγητάς (Professeurs) τουλάχιστον, εξ ων ο εις εξ άπαντος πρέπει να ήναι ιερωμένος.

Οι διδάσκαλοι διορίζονται κατά πρότασιν της επί των εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας παρά του Βασιλέως, και παρά του Βασιλέως μόνον δύνανται να λάβωσιν την άφεσίν των.

Άρθρ. 66. Σκοπός του διδασκαλείου είναι:

1) Να σχηματίζη ικανούς διδασκάλους και διδασκάλισσας.

2) Να εξετάζη τους υποψηφίους διδασκάλους και τας διδασκαλίσσας, και να καταστρώνη τους καταλόγους αυτών, κατά τους όρους των άρθρ. 13, 14 και 58.

Εν ελλείψει του διευθυντού λαμβάνει την θέσιν του ο πρώτος των καθηγητών, και, εν ελλείψει αυτού, ο διδάσκαλος του προτύπου σχολείου.

Εις. τας εξετάσεις (αρθρ. 13, 14, 58 και 79) αποφασίζει η πλειοψηφία, η δε απόφασις δεν επιδέχεται ακύρωσιν.

Άρθρ. 67. Πλησίον του διδασκαλείου θέλει συστηθή και σχολείον πρότυπον, εις το οποίον οι εν τω διδασκαλείω θέλουν γυμνάζεσθαι πρακτικώς το σχολαρχείν.

Το δημοτικόν της πρωτευούσης σχολείον δύναται να χρησιμεύη ως πρότυπον.

Διευθυντής του προτύπου σχολείου πρέπει να ήναι πάντοτε εις εκ των διδασκάλων της α' τάξεως, διοριζόμενος από τον Βασιλέα, και παρά του Βασιλέως μόνον λαμβάνων την άφεσίν του.

Άρθρ. 68. Αν ήναι δυνατόν να συντεθή το διδασκαλείον μέ εν σχολείον κορασιών, τότε το σχολείον τούτο θέλει χρησιμεύει επίσης ως πρότυπον, προς γύμνασιν των διδασκαλισσών.

Άρθρ. 69. Περί των καθηκόντων του διευθυντού και των καθηγητών, περί της σχέσεως του προτύπου σχολείου προς το διδασκαλείον, περί των απαιτουμένων προς παραδοχήν των εν αυτώ διδαχθησομένων, περί της εσωτερικής τάξεως και του λοιπού σχηματισμού του διδασκαλείου, περί των εν αυτώ παραδοτέων μαθημάτων, του τρόπου της διδασκαλίας, και περί των παραδεκτέων διδακτικών βιβλίων, θέλουν συντεθή παρά της επί των εκκλησιαστικών κτλ.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/14.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γραμματείας ιδιαίτεραι οδηγίαι, αι οποίαι θέλουν καθυποβληθή εις την επικύρωσιν του Βασιλέως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Περί της εις το διδασκαλείον παραδοχής.

Άρθρ. 79. Της παραδοχής ενός υποψηφίου διδασκάλου εις το διδασκαλείον προηγείται πάντοτε εξέτασις.

Η εις τα αρθρ. 13 και 66 Ορισθείσα εξεταστική επιτροπή θέλει ενεργεί και ταύτην την εξέτασιν δημοσίους, και θέλει αποφασίζει περί της παραδοχής, κατά τας δοθησομένας οδηγίας (άρθρ. 69).

Άρθρ. 80. Οι επιθυμούντες να γένωσι δεκτοί εις το διδασκαλείον θέλουν αναφέρεσθαι εγγράφως εις τον διευθυντήν αυτού, επισυνάπτοντες εις την αναφοράν των αποδεικτικά της χρηστοηθείας των και των προλαβουσών σπουδών των,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Αριστείον των εν τω διδασκαλείω προκαταρτιζομένων.

Άρθρ. 81, Προς εμψύχωσιν των επιμελών μεν και ευφυών, αλλά πτωχών του διδασκαλείου φοιτητών θέλουν δοθή εις 12, τους αριστεύσαντας, χρηματικά βραβεία παρά του Βασιλέως, κατά πρότασιν της επί των εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας της Επικρατείας.

Το έπαθλον τούτο, συνιστάμενον από 30-40 δρχ. κατά μήνα, και πληρωνόμενον τακτικώς εις το τέλος εκάστου μηνός από το εκκλησιαστικόν ταμείον, δίδεται δι' εν ολόκληρον έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Περί της ενάρξεως των εργασιών του διδασκαλείου.

Άρθρ. 82. Το διδασκαλείον θέλει κάμει έναρξιν των εργασιών του εν Ναυπλίω την 2/14 Απριλίου· 8 ημέρας τουλάχιστον πριν της εποχής ταύτης θέλουν δοθή αι εις το άρθρ. 80 ειρημέναι αναφοραί, και αι εξετάσεις θέλουν αρχίσει αμέσως,

Άρθρ. 83. Εις το ημέτερον υπουργικόν συμβούλιον ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Εν Ναυπλίω, την 6/18 Φεβρουαρίου 1834

Εν ονόματι του βασιλέως Η Αντιβασιλεία

Ο κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ πρόεδρος. ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΙΔΕΚ.

Οι γραμματ. της Επικρατ. Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Πρόεδρος,

Ν.Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Κ. Δ. ΣΧΙΝΑΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΤΗΣ, ΣΜΑΛΤΣ.

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/15.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβόντες υπ' όψιν τα άρθρα 13, 14, 19, 69 και 79 του περί δημοτικών σχολείων νόμου, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

ΚΕΦ. Α'. Γενικοί ορισμοί.

TMHMA Α'

Περί των εξετάσεων και των εξεταζομένων.

Άρθρον 1. Εν τω Βασιλικώ Διδασκαλείω υπό των εν αυτώ Καθηγητών και Διδασκάλων, προεδρευομένων υπό του Διευθυντού αυτού, εξετάζονται

1) Οι προσερχόμενοι ίνα καταταχθώσιν εις αυτό ως μαθηταί, είτε υπότροφοι της Κυβερνήσεως η ιδιοσυντήρητοι·

2) Οι ούτω καταταχθέντες και επί τον ωρισμένον χρόνον τα εν αυτώ κατά νόμον παραδιδόμενα μαθήματα διδαχθέντες, όταν πρόκηται να λάβωσι δημοδιδασκαλικόν πτυχίον (δίπλωμα)·

3) Όσοι, κατά τον περί δημοτικών σχολείων νόμον, υποβάλλονται, μετά διετίαν από των απολυτηρίων, εξετάσεων, εις δευτέραν δοκιμασίαν

4) Όσοι, μη μαθητεύσαντες εν τω Διδασκαλείω, κτησάμενοι δ' άλλαχού, τας απαιτουμένας εις δημοδιδασκάλους γνώσεις, θέλουσι ν' αναγνωρισθώσι τοιούτοι η να διορισθώσι, και

5) Όσοι των ανεγνωρισμένων ήδη δημοδιδασκάλων ζητούσι προβιβασμόν από κατωτέρας εις ανωτέραν διδασκαλικήν τάξιν.

TMHMA B Περί των προσόντων των προσερχόμενων ίνα καταταχθώσιν εις το Διδασκαλείον.

Άρθρον 2. Ο προσερχόμενος ίνα διδαχθή εν τω Διδασκαλείω πρέπει να έχη τα εξής προσόντα:

α') Συμπεπληρωμένον τουλάχιστον το 18 έτος της ηλικίας αυτού, β') Υγείαν, και να η άνευ σωματικών ελλείψεων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 31/18 Ιουλίου 1856.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/16.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ') Ηθικάς και Θρησκευτικάς αρχάς και διαγωγήν ανεπίληπτον,

δ') Ευμάθειαν και δεξιότητα νοός, και, ει δυνατόν, καλλιφωνίαν και μουσικήν ακοήν,

ε') Ως προπαρασκευαστικάς δε γνώσεις, το ελευθέρως αναγινώσκειν, το ευκρινώς και ευαναγνώστως γράφειν, γνώσιν και έξιν των τεσσάρων απλών πράξεων της αριθμητικής, στοιχειώδεις γνώσεις της κατηχήσεως, της ιεράς και κοσμικής ιστορίας και γεωγραφίας, ιδίως μάλιστα της γεωγραφίας της Ελλάδος και των κυριωτέρων άλλων του κόσμου μερών.

Άρθρον 3. Ως εμπόδια προς παραδοχήν μαθητών εν τω Διδασκαλείω θεωρούνται και

α') Η υπέρ το δέον βραχύτης του αναστήματος,

β') Η ισχυρά μυωπία,

γ') Η του στήθους ασθένεια και η περί την απαγγελίαν δυσκολία, προερχομένη εκ τραυλότητος η άλλης αιτίας.

ΚΕΦ. Β'.

Περί των προσερχόμενων εις εξέτασιν εν γένει.

TMHMA Α'

Περί των απαιτουμένων εγγράφων προς απόδειξιν των προσόντων.

Άρθρον 4. Έκαστος επιθυμών να εξετασθή ίνα, εκπαιδευθείς εν τω Διδασκαλείω, προέλθη εις το δημοδιδασκαλικόν επάγγελμα, οφείλει, κατά το άρθρον 80 του περί δημοδιδασκαλίας νόμου, να εμφανίζη εις τον Διευθυντήν του Διδασκαλείου, ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως των ενιαυσίων η φθινοπωρινών εξετάσεων του Καταστήματος τούτου, τα εξής αποδεικτικά:

Α'. Αποδεικτικόν γεννήσεως και βαπτίσεως·

' Β'. Αποδεικτικόν ιατρού περί της σωματικής του καταστάσεως, και έτι απόδειξιν, ότι ενεβολιάσθη διά δαμαλίδος·

Γ', Αποδεικτικόν της τε δημοτικής και εκκλησιαστικής αρχής του τόπου της διαμονής αυτού, περί της αμώμου διαγωγής του, και ότι θρησκευτικώς τε και ηθικώς εστίν αρμόδιος διά το διδασκαλικόν επάγγελμα'

Δ'. Αποδεικτικά των σπουδών, της ανατροφής και των διδασκαλικών αυτού εκδουλεύσεων, εάν τυχόν εδίδαξέ που δημοσία η ιδία·

Ε΄, Δηλοποίησιν της έπιτοτρίου αρχής, η πιστοποιητικόν έπικυρωμένον του πατρός, η του κηδεμόνος, η άλλου τινός αξιόπιστου και φερέγγυου ανδρός, ότι o μέλλων να μαθητεύση εις το Διδασκαλείον κέκτηται τα προς συντήρησιν και διατροφήν αυτού μέσα καθ.' όλην την διάρκειαν της εν αυτώ μαθητείας αυτού'

ΣΤ'. Την βιογραφίαν αυτού εν συνόψει, γεγραμμένην παρ' αυτού του ιδίου εν είδει αναφοράς, επισυνημμένα φερούσης τα άνω αποδεικτικά.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/17.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑ Β'

Περί του τρόπου των εξετάσεων και περί παραδοχής των προσερχόμενων.

Άρθρον 5, Η παραδοχή εις το Διδασκαλείον γίνεται μόνον άπαξ του ενιαυτού μετά τας νενομισμένας περί το φθινόπωρον διακοπάς· αι εξετάσεις δ' άρχονται συνήθως από της α'. Σεπτεμβρίου.

Άρθρον 6. Προσαχθείσας τας ανωτέρω αποδείξεις μετά της αναφοράς εξετάζει ακριβές ο Διευθυντής' εάν δε θεωρήση αυτάς αποχρώσας, παραπέμπει αυτάς προς τον Επιτηρητήν του Διδασκαλείου εγκεκριμένες, ούτος δε κατατάττει αυτάς χρονολογικώς, σημειών εν ιδίω συνοπτικώ καταλόγω το όνομα, το επώνυμον, την ηλικίαν, την πατρίδα και τον αριθμόν η την χρονολογίαν της αναφοράς εκάστου, και κατ' αυτόν εισάγει εν καιρώ τον αναφερόμενον προς εξέτασιν.

Άρθρον 7. Η εξέτασις γίνεται δημοσία εν ωρισμένη ημέρα, ήτοι κατά κλήρον η κατά χρονολογικήν σειράν της εμφανίσεως των προσερχόμενων. Προς έλεγχον των γνώσεων και του μνημονικού των εξεταζομένων, έτι δε του ύφους και του γραφικού χαρακτήρας αυτών, αναγινώσκεται η απαγγέλλεται αυτοίς σύντομος υπόθεσις ιστορική, η μύθος, τούτον δε οι εξεταζόμενοι εκθέτουσιν ιδία έκαστος εγγράφως, προστιθέντες ό,τι κρίνωσιν αρμόδιον προς τε ανάπτυξιν και επεξήγησιν αυτού και δήλωσιν της από τούτου πρακτικής ωφελείας..

Μετά τούτο εξετάζονται, ήτοι προφορικώς η εγγράφως, εις την εεράν ιστορίαν και κατήχησιν της πίστεως, την γλώσσαν, την ανάγνωσιν και ερμηνείαν του αναγνωσθέντος τεμαχίου μετά της εφαρμογής των γραμματικών κανόνων, εις την αριθμητικήν, την γεωγραφίαν, την ιστορίαν και την καλλιγραφίαν.

Άρθρον 8, Έκαστος των εξεταζόντων σημειοί ιδίως τας κρίσεις αυτού περί της εις έκαστον των ανωτέρω μαθημάτων ικανότητος του εξεταζομένου.

Αι κρίσεις αύται αντιπαραβάλλονται μετά την εξέτασιν εν συνεδριάσει των εξετασάντων και εξ αυτών ορίζεται κατά πλειονοψηφίαν η ικανότης εκάστου των εξετασθέντων. Εν περιπτώσει διχοψηφίας νικά η ψήφος του Διευθυντού.

Αι κρίσεις δ' αύται και το εξαχθέν αποτέλεσμα σημειούνται, εν τοις πρακτικοίς των συνεδριάσεων.

Άρθρον 9. Μετά ταύτα κοινοποιείται, όσον ένεστι τάχιον, η απόφασις των εξετασάντων, δηλ. αν γίνεται δεκτός ως μαθητής ο εξετασθείς, η αποβάλλεται, διδομένης εν τοιαύτη περιπτώσει και συμβουλής, η να παραίτηση όλως την πρόθεσιν αυτού, εάν κριθή εντελώς ανεπιτήδειος προς το διδασκάλικον επάγγελμα, η να προπαρασκευασθή εντελέστερον και εμφανισθή κατά τας του επιόντος έτους εξετάσεις. Δηλούται δε αυτώ εις τίνα των μαθημάτων ανάγκη να βελτιωθή.

Άρθρον 10. Ο εγκριθείς ίνα καταταχθή μαθητής εις το Διδασκαλείον οφείλει να παραδώση εις τον Διευθυντήν, πριν η καταγραφή εις το μαθητολόγιον,

2

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/18.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

την εξής έγγραφον ομολογίαν επί αρμοδίου χαρτοσήμου, προσυπογεγραμμένην και υπό τινός  αξιοχρέου εγγυητού:

(Τύπος εγγράφου)

Ο υπογεγραμμένος ............... εκ του χωρίου η πόλεως (δείνα) του δήμου .... της επαρχίας ........ συμφώνως προς τον από 8 Ιουνίου 1856 κανονισμόν περί εξετάσεως των προσερχόμενων εν τω Βασιλικώ διδασκαλείω προς μαθήτευσιν, και συναινέσει του προσυπογραφομένου έγγυητού μου (δείνα), υποχρεούμαι, ίνα επί τρία έτη συνεχή εκ της από του Διδασκαλείου εξόδου μου, δεχθώ απροφασίστως, εάν η Βασιλική Κυβέρνησις θέληση να μέ διορίση, οποιανδήποτε θέσιν αυτή εγκρίνη, καθ' όν. τύχω εξετασθείς βαθμόν, χωρίς να ζητήσω περαιτέρω συμφωνίας, αντιβαίνουσας εις την υπόσχεσιν ταύτην. Αν δ' αποποιηθώ ταύτην, να πληρόνω τα διά την εκπαίδευσιν μου γενόμενα έξοδα,

A'. δι' εκάστην εξάμηνον διαμονήν και μαθήτευσιν εν τω διδασκαλείω δραχμάς εξήκοντα, και

Β', την ποσότητα του τυχόν δοθέντος μοι σιτηρεσίου, η άλλου τινός βοηθήματος.

Υπόσχομαι προσέτι, εάν πριν τελειώσω τα μαθήματά μου, και εξετασθώ, αναχωρήσω του Διδασκαλείου άνευ αδείας του Διευθυντού, η αποβληθώ ένεκα παραβάσεων η άλλων λόγων προβλεπομένων υπό του κανονισμού, των νόμων και των διατάξεων του καταστήματος τούτου, ν' αποδίδω εις την Κυβέρνησιν απροφασίστως τα δίδακτρα και ό,τι άλλο μοι εχορηγήθη παρ' αυτής, ως ανωτέρω ορίζεται.

Αθήνησι τη ....................

Ο εγγυητής του μαθητού

(δείνα) Ο μαθητής του Διδασκαλείου

(δείνα). Το γνήσιον των ανωτέρω υπογραφών πρέπει να η επικυρωμένον υπό της αρμοδίας αρχής.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ Περί των απολυτηρίων εξετάσεων των υποψηφίων δημοδιδασκάλων.

Άρθρον 11. Η εξέτασις των διερχομένων τα μαθήματα του Διδασκαλείου κατά τον ωρισμένον χρόνον ίνα καταστώσιν ούτως υποψήφιοι δημοδιδάσκαλοι, γίνεται, καθ' ους τύπους ορίζει το άρθρον 7 και τα επόμενα του παρόντος κανονισμού· εξετάζονται δε εις πάντα τα μαθήματα μετά πάσης ακριιβείας και δοκιμάζονται ου μόνον εάν γνωρίζωσι καλώς τα διδαχθέντα, άλλα και εάν ώσιν ικανοί ίνα. μεταδώσωσιν αυτά.

Ο Διευθυντής του Διδασκαλείου οφείλει να καθυποβάλη εις τον επί της

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/19.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εκπαιδεύσεως υπουργόν, παρευρεθέντα η μη εις τας εξετάσεις, το αποτέλεσμα αυτών εν περιληπτική εκθέσει.

Άρθρον 12. Οι επιτυγχάνοντες εν τοις εξετάσεσιν αυτών και διδασκαλικού βαθμού αξιούμενοι καταγράφονται κατά τα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 14 του Νόμου, εν τοις καταλόγοις A'. Β'. Γ', τάξεως, και λαμβάνουσι το περί τούτου πτυχίον, υπογεγραμμένον παρά του Διευθυντού και επιθεωρημένον υπό του υπουργού της εκπαιδεύσεως κατά τον εξής τύπον.

(Τύπος πτυχίου). ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το επί των δημοτικών σχολείων Γενικόν Διευθυντήριον.

Πιστοποιεί ότι Κυρ. ....................... γεννηθει ..... τω

18 .......... και εκπαιδευθεί ...................εν................. εξητάσθη

υπό της εξεταστικής επιτροπής του Διδασκαλείου, κατά τα άρθρα 13, 14 και 66 του περί δημοτικών σχολείων νόμου, εις τας παρά των δημοδιδασκάλων απαιτούμενος γνώσεις, και ενεκρίθη παρ' αυτής δημοδιδάσκαλος ...........

τάξεως μετά του χαρακτηριστικού ................................ ...

Διό δίδοται αυτώ το παρόν προς πληροφορίαν των Βασιλικών αρχών, ότι επιτρέπεται αυτώ διδάσκειν ακωλύτως εν δημοτικοίς σχολείοις .............. τάξεως εντός του Βασιλείου της Ελλάδος, εν όσω εκτελεί ακριβώς πάντας τους περί δημοτικών σχολείων νόμους και τας περί αυτών οδηγίας,

Αθήνησι τη ..................... του 18

Ο επί των δημοτικών σχολείων

Γενικός Διευθυντής

Εθεωρήθη : Αθήνησι τη ............................ 18

Ο επί των Εκκλησιαστικών και

τής Δημοσίας εκπαιδεύσεως

Υπουργός

Εν τω πτυχίω τούτω σημειούται επί μεν της πρώτης σελίδος ο βαθμός των γνώσεων και της προς το διδάσκειν ικανότητος του απολυομένου μετά επισημειώσεως Σχεδόν καλώς. Καλώς, Άριστα, προσεπισημειουμένης και της τάξεως, ης εκρίθη άξιος. Επί δε της δευτέρας σελίδος γράφοντας τα πρακτικά της εξετάσεως, περιλαμβάνοντα πάντας τους κλάδους της διδασκαλίας, μετά των περί του ηθικού χαρακτήρος του μαθητού και της επιμελείας αυτού παρατηρήσεων.

Οι λαμβάνοντες βαθμόν μετρίως εις τας απολυτηρίους εξετάσεις, εάν δεν θέλωσι να εξακολουθήσωσι τας σπουδάς των, απολύονται μεν, άλλα δεν εγγράφονται εις τους καταλόγους των δημοδιδασκάλων, ουδέ λαμβάνουσι πτυχίον

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/20.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δύνανται όμως ει βούλονται, να λάβωσιν άδειαν γραμματοδιδασκάλου και να διδάσκωσιν επί χρόνον ωρισμένον, εις τόπον ένθα δεν υπάρχει, δημοτικόν σχολείον.

Εννοείται δε ότι δύνανται, επαυξάνοντες, τας γνώσεις των, να καθυποβάλωσιν εαυτούς εις δευτέρας εξετάσεις.

Άρθρον 13. Το πτυχίον τούτο εμφαίνει την διά την δείνα η δείνα τάξιν της διδασκαλίας ικανότητα του εξετασθέντος και ισχύει διά δύο μόνον έτη, ων διελθόντων, οφείλει ο εξετασθείς κατά το άρθρον 72 του περί δημοτικών σχολείων νόμου, να προσέλθη εις δευτέρας εξετάσεις, μεθ' ας καταγράφεται οριστικώς εις τους δημοδιδασκαλικούς καταλόγους, εάν κριθή άξιος και ηύξησε τας αποκτηθείσας εν τω Διδασκαλείω γνώσεις, η τουλάχιστον δεν απέμαθεν α εδιδάχθη.

TMHMA Δ'

Περί των διετίας εξετάσεων των δημοδιδασκάλων.

Άρθρον 14. Αι της διετίας εξετάσεις γίνονται μετά τας απολυτηρίους· ορίζεται δε η ημέρα αυτών συνήθως μετά την 14 Σεπτεμβρίου.

Άρθρ. 15. Εν ταις έξετάσεσι ταύταις πρέπει κυρίως να εξακριβώται η πρακτική έξις και ικανότης, ην εκτήσατο ο δεύτερον εξεταζόμενος κατά το διετές μετά την απόλυσιν αυτού διάστημα.

Άρθρον 16: Περί της δευτέρας ταύτης εξετάσεως δίδεται επίσης αποδεικτικόν, συνενούμενον μετά του πρώτου, προσδιορίζεται δε εν άυτώ έπ' ακριβές η εκ των δευτέρων εξετάσεων αποδειχθείσα διδασκαλική ικανότης του εξετασθέντος.

Άρθρον 17. Ο μη εξετασθείς εκ δευτέρου εν τω Διδασκαλείω, κατά τας ανωτέρω διατυπώσεις, δεν δύναται εις το εξής από της λήξεως της διετίας ούτε ίδια ούτε δημοσία να διδάσκη, έως ου, καθυποβαλών εαυτόν εις δευτέραν εξέτασιν, και εμφανίσας τα απαιτούμενα ττιστοποιητικά περί της διαγωγής αυτού και της κατά την διετίαν εκτελέσεως των διδασκαλικών αυτού καθηκόντων και της περί το πρακτικόν της μεθόδου μέρος έξεως αυτού, και εγκριθείς ούτω, καταταχθή εις τον οριστικόν κατάλογον του δημοδιδασκάλου.

Εάν εις τας δευτέρας εξετάσεις αποδειχθή ο δημοδιδάσκαλος, ου μόνον κατά προσδοκίαν βελτιωθείς κατά τε τας γνώσεις και την πείραν, ας εκτήσατο περί την διδασκαλίαν, αλλά και δτι, προσεκτήσατο έτι εξ ιδίας μελέτης η διδασκαλίας τας απαιτουμένας γνώσεις διά την αμέσως ανωτέραν τάξιν του βαθμού αύτού, δύναται συγχρόνως και να προβιβασθή.

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/21.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑ Ε'

Περί της εξετάσεως των μη εν τω Διδασκαλείω μαθητευσάντων και ζητούντων δημοδιδασκαλικόν πτυχίον.

Άρθρον 18. Οι μη εν τω Διδασκαλείω μαθητεύσαντες,· κτησάμενοι δ' αλλαχού τας εις δημοδιδάσκαλον παρά του νόμου απαιτουμένας γνώσεις, θέλοντες δε ν' αναγνωρισθώσιν υπό της Κυβερνήσεως ως δημοδιδάσκαλοι και να διορισθώσι παρ' αυτής, χρείας υπαρχούσης, υποβάλλονται εις εξετάσεις εν τω Διδασκαλείω απαραλλάκτως, ως οι κατά πρώτον απολυόμενοι αυτού μαθηταί; Αι τούτων όμως εξετάσεις γίνονται ακριβέστερα., και αυστηρότερα.. διότι, η κρίσις των εξεταζόντων δεν ευκολύνεται, υπό προηγουμένης πείρας των καθ' έκαστα γνώσεων των διδαχθέντων παρ' αυτών τούτων.

Οι προσερχόμενοι, εις τοιαύτην εξέτασιν πέμπουσι, δύο μήνας τουλάχιστον πρότερον, προς το Διευθυντήριον τα εις το 15 άρθρον του περί δημοτικών σχολείων νόμου αναφερόμενα και εν τω 2 άρθρω του παρόντος κανονισμού οριζόμενα αποδεικτικά των σπουδών, της θρησκείας και της διαγωγής αυτών.

Άρθρον 19. Οι ούτως εξετασθέντες και διδασκαλικού τυχόντες πτυχίου δύνανται να διορισθώσι παρά του Υπουργείου της Δημοσίας εκπαιδεύσεως προσωρινώς διά δύο μόνον έτη. Διδάξαντες δε κατά τα έτη ταύτα εύδοκίμως, υποβάλλονται εις τας υπό του 75 άρθρου του νόμου οριζομένας δευτέρας εξετάσεις, εις ας εμφανίζουσι και αποδεικτικά των ανωτέρων αυτών διδασκαλικών αρχών και των έπιθεωρητικών επιτροπών περί του θρησκευτικού και ηθικού αυτών χαρακτήρος, και της εις το επάγγελμα αυτών αφοσιώσεως' ευδοκιμούντες δε εις τας εξετάσεις ταύτας, κατατάσσονται, εις τον οριστικόν των δημοδιδασκάλων κατάλογον και διορίζονται οριστικώς, όπου αν η Κυβέρνησις εγκρίνη και υπάρχη ανάγκη.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

Περί εξετάσεων των εξαιτουμένων προβιβασμόν από μιάς εις άλλην διδασκαλικήν τάξιν

Άρθρον 20. Αι αφορώσαι τον προβιβασμόν των δημοδιδασκάλων εξετάσεις, ως και αι μνημονευόμεναι εν τω άρθρω 71 του περί δημοτικών σχολείων νόμου, εν περιπτώσει αμφιβολίας περί της ικανότητος δημοδιδασκάλου τινός, δεν διαφέρουσι παντελώς των επί τη απολύσει των φοιτητών του Διδασκαλείου και των μετά διετίαν έκτοτε απαιτουμένων. Εφιστάται δε πλείων προσοχή, επί των δι' αμφιβολίαν εξεταζομένων, εις τας παρεσχηκυίας την αμφιβολίαν ταύτην αιτίας.

Ειδικαί διατάξεις.

Άρθρον 21. Έκαστος εξετασθείς και αναγνωρισθείς δημοδιδάσκαλος, μένων αργός, οφείλει να γνωστοποίηση εις το υπουργείον της Δημοσίας εκπαιδεύσεως τον τόπον της διαμονής του, ίνα κληθή, χρείας έπιστάσης, εις υπηρεσίαν. Εάν δε θελήση να εξετασθή εκ νέου, οφείλει να εμφάνιση αποδεικτικά των

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/22.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μεν επιτόπιων διδασκαλικών αρχών περί των προόδων αυτού, της δε δημοτικής αρχής περί της διαγωγής του.

Άρθρον 22. Οι εκ του Διδασκαλείου εξελθόντες και ικανοί διά το διδασκαλικόν επάγγελμα αναγνωρισθέντες προτιμώνται, εν περιπτώσει ισότητος ως προς τας γνώσεις και την ικανότητα, παντός άλλως πως εκπαιδευθέντος διά το επάγγελμα τούτο.

Άρθρον 23. Ο αποβληθείς του Διδασκαλείου η αυθαιρέτως άνευ απολυτηρίου απελθών αυτού δεν γίνεται δεκτός εις εξέτασιν.

Άρθρον 24. Ο μετά νόμιμον εξέτασιν λαβών μεν πτυχίον δημοδιδασκάλου, μη ασχοληθείς δε εις διδασκαλίαν εξ οιασδήποτε αιτίας επί δέκα συνεχώς έτη, εάν θελήση να διορισθή διδάσκαλος η και ιδιωτικώς να διδάξη, υποβάλλεται εις νέαν περιληπτικήν εξέτασιν εν τω Διδασκαλείω κατά τους έκτεθέντας ανωτέρω τύπους.

Άρθρον 25. Τα περί των εξετάσεων των δημοδιδασκάλων, εφαρμόζονται και εις τας των δημοδιδασκαλισσών, καθόσον ιδιαίτεραι περιπτώσεις δεν υπαγορεύουσι τροτυοποίησιν ως προς τον χρόνον και τον τόπον των εξετάσεων αυτών συμφώνως προς το άρθρον 58 του περί δημοδιδασκαλίας νόμου.

Άρθρον 26. Aι καθ' εξαμηνίαν και ενιαύσιοι γενικαί εξετάσεις των διαφόρων τάξεων του Διδασκαλείου, αι αποβλέπουσαι τον έλεγχον της προόδου των μαθητών και τον από τάξεως εις τάξιν προβιβασμόν αυτών γίνονται, όπως αι εσωτερικαί του Διδασκαλείου διατάξεις ορίζουσι, μη υπαγόμεναι εις τον παρόντα κανονισμόν.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Αθήνησι τη 8 Ιουνίου 1856.

Εν ονόματι του Βασιλέως. Η Βασίλισσα

AMAΛΙA Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/23.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Φ.Ε. 1842

§ Α'. Περί του σκοπού αυτόν.

1. Το εν Αθήναις Διδασκαλείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας είναι, μεν συστημένον κυρίως προς μόρφωσιν διδασκαλισσών κατά την απόφασιν της τρίτης συνελεύσεως αυτής, δέχεται δε και έτερα κοράσια προς εκπαίδευσιν είτ' εν αυτώ διαιτώμενα είτ' έξωθεν φοιτώντα.

§ Β'. Περί μαθημάτων.

1. Μαθήματα διδασκόμενα εν αυτώ είναι :

α') Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα.

β') Γαλλική γλώσσα.

γ') Ιερά ιστορία.

δ') Κατήχησις της ορθοδόξου ημών πίστεως.

ε') Χριστιανική ηθική.

στ') Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της Γεωμετρίας.

ζ') Ελληνική και γενική ιστορία.

η') Γεωγραφία.

θ') Φυσιογραφία και Φυσική.

ι') Ωδική.

ία') Καλλιγραφία.

 ιβ') Ιχνογραφία και

 ιγ') Χειροτεχνήματα.

2. Των ειρημένων μαθημάτων η περίοδος συμπληρούται εν τετραετία' διδάσκονται δε

Ι. Το μεν πρώτον έτος

α) Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα:

Αι ομαλοί κλίσεις των ονομάτων και των ρημάτων της Ελληνικής γλώσσης μετά παραθέσεως μεν προς την νεωτέραν, εφαρμογής δε εις τα του πρώτου τόμου της Χρηστομαθείας του Φαρμακίδου, πλην των μυθολογικών.

Καθ' εβδομάδας ώρας 10

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αθήνα 1842, σ. 3-8.

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/24.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Γύμνασις εις το ορθώς άναγινώσκειν, απαγγέλλειν και γράφειν

καθ' υπαγόρευσιν. 3

γ') Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, 2

δ') Πρακτική αριθμητική μέχρι των δεκαδικών κλασμάτων 3

ε') Γεωγραφία πολιτική της Ευρώπης. 3

στ') Καλλιγραφία και ευθύγραμμος Ιχνογραφία 3

24

ζ') Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Π. Το δε δεύτερον έτος'

α') Τα ανώμαλα του ετυμολογικού της Ελληνικής γλώσσης και το περί παραγωγής και συνθέσεως.- Το ενύπνιον του Λουκιανού, και αποσπάσματα εκ της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος και των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, εκ της ειρημένης Χρηστομάθειας.- Γύμνασις εις την έκθεσιν ιδεών εν τη νεωτέρα γλώσση'

Καθ' εβδομάδα ώρας 10

β') Ανάγνωσις, γραφή και αρχαί της Γαλλικής γλώσσης. 3

γ') Ιερά Ιστορία της Νέας Διαθήκης. 2

δ') Εξακολούθησις και τέλος της πρακτικής Αριθμητικής. 2

ε') Σύνοψις Γενικής Ιστορίας των αρχαίων εθνών μέχρι των Μηδικών της Ελληνικής. 2

στ') Πολιτική Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Νέας Ολλανδίας. 2

ζ') Φυσιογραφία, το περί ανόργανων σωμάτων και το περί φυτών. 2

η') Ωδική. 3

θ') Καμπυλόγραμμος Ιχνογραφία.  3

29 ι') Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

III. Το δε τρίτον έτος

α') Το Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης.- Ο Οικονομικός του Ξενοφώντος και τεμάχια εκλεκτά εκ του Πλάτωνος και ετέρων συγγραφέων.- Ο περί Προσευχής Ιωάννου του Χρυσοστόμου λόγος.- Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών. Καθ' εβδομάδα ώρας 10

β') Το περί ρημάτων και έναρξης του Συντακτικού της Γαλλικής γλώσσης.- Μετάφρασις εκλεκτών τεμαχίων. 3

γ') Κατήχησις της ορθόδοξου ημών πίστεως. 2

δ') Γεωμετρίας οι ορισμοί των σχημάτων, μέτρησις αυτών, αι σημαντικώτεραι προτάσεις. 2

ε') Ελληνική ιστορία μέχρι του Πελοποννησιακού πολέμου. 2 στ') Πολιτική Γεωγραφία της Ελλάδος αρχαία και νεωτέρα, 2

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/25.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ζ') Φυσιογραφίας το περί ζώων και ιδίως περί ανθρώπου. 1

η') Ωδικής το περί μελωδίας. 3

θ') Σκιαγραφία. 3

28

ι') Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

IV. Το δε τέταρτον έτος·

α') Εξακολούθησις και τέλος του Συντακτικού της Ελληνικής γλώσσης. Θεματογραφία και παράφρασις, Σύντομόν τι περί διαλέκτων.- Εκλεκτά τεμάχια εκ της Οδύσσειας του Ομήρου και εκ των γνωμικών ποιητών. Γενική επανάληψις της Γραμματικής. Καθ' εβδομάδα ώρας 10

β') Τέλος του Συντακτικού της Γαλλικής γλώσσης. - Εξήγησις εκλεκτών συγγραφέων. -Θεματογραφία, 3 γ') Χριστιανική Ηθική. 2 δ') Επιτομή της μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας, 2 ε') Εξακολούθησις και τέλος της Ελληνικής ιστορίας. 3 στ') Στοιχεία της πειραματικής φυσικής. 2 ζ') Ωδικής το περί χορωδίας. 3 η') Σκιαγραφία. -  3

28

θ') Χειροτεχνήματα, εν οις και η ανθοποιΐα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

IL Σημειωτέον δε

α') Κατά την τελευταίαν εξαμηνίαν αι μέλλουσαι να γείνωσι διδάσκαλοι, διδάσκονται την αλληλοδιδασκαλίαν και την εφαρμογήν αυτής εις το επί τούτω επίτηδες εις το διδακτήριον προσηρτημένον αλληλοδιδασκαλείον κορασίων υπό της Εταιρίας διατηρούμενον,

β') Μετά την θείαν λειτουργίαν εκάστης Κυριακής τε και επισήμου εορτής γίνεται εν τω Διδασκαλείω ερμηνεία του Ιερού Ευαγγελίου της ημέρας και ηθική ανάπτυξις, ενίοτε δε το εσπέρας τινός των ειρημένων εορτών δύναται να γίνεται οικιακή εν αυτώ των συγγενών των ενδιαιτουμένων κορασίων συγκάλεσις,

γ') Οργανική μουσική διά κυμβάλου και χορόν διδάσκονται μόνον όσα των κορασιών πληρόνουσιν ωρισμένα δίδακτρα επί τοις ειρημένοις μαθήμασιν.

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/26.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Φ.Ε. 1851

ΚΕΦΑΛ. Α'. Περί του άκοπου τον Διδασκαλείου.

1. Σκοπός του εν Αθήναις διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας είναι κυρίως η μόρφωσις διδασκαλισσών' είναι δε δεκτά εν αυτώ και έτερα κοράσια προς εκπαίδευσιν, είτ' εν αυτώ διαιτώμενα, είτ' έξωθεν φοιτώντα.

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί μαθημάτων.

2. Μαθήματα διδασκόμενα εν αυτώ είναι'

α'.- Ιερά ιστορία,

β'.- Κατήχησις.

γ'.- Χριστιανική ηθική

δ'.- Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα,

ε'.- Γαλλική γλώσσα.

στ'.- Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της γεωμετρίας,

ζ'.- Ελληνική και γενική ιστορία,

η'.- Γεωγραφία,

θ'.- Φυσιογραφία.

ι'.- Καλλιγραφία.

ια'.- Ιχνογραφία.

ιβ'.- Φωνητική μουσική.

ιγ'.- Χειροτεχνήματα.

ιδ'.- Οικιακή οικονομία,

3. Των ειρημένων μαθημάτων η περίοδος συμπληρούται εν πενταετία.

4. Μαθήματα του πρώτου έτους

α', Συνοπτική ιερά ιστορία. Καθ' εβδομάδα ώρας 2

β'. Ελληνική γλώσσα

Γύμνασις εις το ορθώς αναγινώσκειν

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1851, σ. 8-11.

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/27.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ'. Πρακτικής αριθμητικής τας 4 πράξεις συμπεριλαμβανομένων και των κλασμ. 3 δ'. Γεωγραφία πολιτική της Ευρώπης. 2 ε', Καλλιγραφία και ευθύγραμμος ιχνογραφία. 2 στ'. Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας,

5, Μαθήματα του δευτέρου έτους

α'. Ιερά ιστορία διεξοδικωτέρα. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. ώρας 2

β'. Ελληνική γλώσσα. Εξακολούθησις και τέλος του τεχνολογικού. 71/2

Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών,

γ'. Γαλλική γλώσσα. 5

δ'. Εξακολούθησις και τέλος της πρακτικής αριθμ. 2

ε'. Αρχαία ιστορία συνοπτική. 2

στ', Πολιτική γεωγραφία της Ελλάδος αρχαία και νεωτέρα. 2

ζ'. Φωνητική μουσική. 2

η'. Καμπυλόγραμμος ιχνογραφία, 2

θ'. Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

6. Μαθήματα του τρίτου έτους.

α'. Κατήχησις της Ορθοδόξου πίστεως, ώρας 2 β'. Ελληνική γλώσσα μετά του παραγωγικού και συνθετικού μέρους

Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών.

γ'. Γαλλική γλώσσα. 5

δ'. Εφαρμογή εις την πρακτική αριθμητικήν 2 ε'. Αρχή της Ελλ. ιστορίας εν εκτάσει, 2 στ'. Πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης. 2 ζ'. Φωνητική μουσική.

η'. Σκιαγραφία, 2 θ'. Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

7. Μαθήματα του τετάρτου έτους.

α'. Χριστιανική ηθική. ώρας 1 β'. Έλλην. γλώσσα και αρχή του συντακτικού, Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών

γ'. Γαλλική γλώσσα, 5 δ'. Εξήγησις των κοινοτέρων φυσικών φαινομένων. 2 ε', Εξακολούθησις της ελληνικής ιστορίας. 2

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/28.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στ'. Εξακολούθησις της πολιτικής γεωγραφίας, . 2

ζ'. Οι ορισμοί των σχημάτων της γεωμετρίας. 2

η'. Φωνητική μουσική. . 2

θ', Σκιαγραφία. . . 2

ι. Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας

8. Μαθήματα του πέμπτου έτους.

α'. Εξήγησις του Ευαγγελίου. 1

β'. Χριστιανική ηθική. .1

γ'. Εξήγησις πεζογράφων και ποιητών.

Εξακολούθησις του συντακτικού μετά Θεματογραφίας, Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών. 1 δ'. Γαλλική γλώσσα. 5 ε'. Συνοπτική γενική ιστορία. 2 στ'. Επανάληψις της αριθμητικής μετά των λόγων αυτής. 2 ζ'. Επανάληψις της πολιτικής γεωγραφίας. · 2 η'. Επιτομή της μαθηματ. και φυσικής γεωγραφίας. 2 θ'. Φωνητική μουσική. 2 ι'. Χειροτεχνήματα, και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

9. Κατά το τελευταίον εξάμηνον αι μέλλουσαι να γείνωσι διδάσκαλοι διδάσκονται την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον, και γυμνάζονται εις την εφαρμογήν αυτής εν τω σχολείω της Εταιρίας.

10. Μετά την θείαν λειτουργίαν εκάστης Κυριακής ερμηνεύει ο κατηχητής το ιερόν Ευαγγέλιον της ημέρας.

11. Οργανικήν διά κυμβάλου μουσικήν και χορόν διδάσκονται μόνον όσα των κορασίων πληρόνουσι τα ωρισμένα δίδακτρα.

Εν Αθήναις, την 14 Μαρτίου 1851.

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/29.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 20 Μαρτίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί εσωτερικής τάξεως του Διδασκαλείου

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρο 69 του περί δημοτικών σχολείων νόμου της 6 (18) Φεβρουαρίου 1834, επιτρέπομεν εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργόν να ρυθμίση διά προσωρινού κανονισμού τα περί εσωτερικής τάξεως του Διδασκαλείου.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατιθέμεθα την εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις, την 20 Μαρτίου 1856.

ΟΘΩΝ X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 18/25 Μαΐου 1856.

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/30.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(25 Μαρτίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ.

Έχοντες υπ' όψιν το αρθρ. 69 του περί Δημοτικών Σχολείων Νόμου της 6 [18] Φεβρουαρίου 1834,

Το από 13 [25] Απριλίου του αυτού έτους Β. Διάταγμα, δι' ου εγκρίνονται αι περί των εν τω Δημοδιδασκαλείω εξετάσεων οδηγίαι του υπουργείου τούτου,

Το από 20 τρέχοντος μηνός και έτους B. Διάταγμα, δι' ου επιτρέπεται ημίν να ρυθμίσωμεν διά κανονισμού τα περί εσωτερικής τάξεως του Δημοδιδασκαλείου,

Διαττάτομεν τα εξής.

ΚΕΦ. A'. Γενικοί ορισμοί.

1. - Εν τω Δημοδιδασκαλείω παραδίδονται όσα μαθήματα απαιτεί ο περί δημοδιδασκαλίας νόμος (άρθρ. 1-9) να γνωρίζωσιν οι δημοδιδάσκαλοι.

2. - Οι του Δημοδιδασκαλείου καθηγηταί οφείλουσι να έρχωνται ακριβώς την ωρισμένην ώραν της παραδόσεως· να προαναγγέλλωσι δε εγκαίρως την δι' ασθένειαν η άλλον εύλογον κώλυμα απουσίαν των,

3. - Όφείλουσι να σημειώσι καθ' ημέραν επί των μαθητολογίων της κλάσεως των τας από των ακροάσεων απουσίας των μαθητών, να παρατηρώσι την απροσεξίαν αυτών και την αμέλειαν, ως και τα λοιπά σφάλματα, αφιλοπροσώπως, προς όλους επίσης προσφερόμενοι. Εκ των μερικών των καθηγητών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 18/25 Μαΐου 1856.

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/31.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και διδασκάλων σημειώσεων, παραδιδομένων εις το Επιτηρητήν καθ' εβδομάδα, σχηματίζει ούτος τας μηνιαίας αυτού σημειώσεις, τας οποίας εγγράφει, εν τω επί τούτω βιβλίω αυτού.

4. - Τα σημεία, δι' ων χαρακτηρίζεται εκάστη των ελλείψεων των μαθητών, είναι αυτά ταύτα, δι' ων σημειούνται και οι βαθμοί της ικανότητος των, δηλαδή 1, 2 και 3, προστιθεμένων εις έκαστον των αριθμητικών τούτων χαρακτήρων και κλασματικών άλλων αριθμών προς ένδειξιν του μείζονος η ελάσσονος βάρους της ελλείψεως· θέλουσι δε λαμβάνεσθαι υπ' όψιν κατά τας εξετάσεις εκάστου και εκπίπτεσθαι, από τα των βαθμών σημεία της τάξεως, ώστε να δίδηται το δίπλωμα μικρότερου βαθμού' εξ εναντίας η επιμέλεια, η ευταξία, και η λοιπή καλή διαγωγή, παρομοίως σημειούμενα, θέλουσι, προσλογιζόμενα κατά τας εξετάσεις, αυξάνουν τον βαθμόν της τάξεως του δημοδιδασκάλου.

5. - Οι εις το Δημοδιδασκαλείον γενόμενοι δεκτοί, υπότροφοί τε και μη, πρέπει να έχωσι τα προς ενδυμασίαν και ύπνον αναγκαία ιμάτια, ακριβώς σεσημειωμένα εν ιδιαιτέρω καταλόγω.

6. - Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθηταί, και αυτοί οι έξωθεν φοιτώντες, ακροώνται των παραδιδομένων μαθημάτων, όσα είναι ωρισμένα εις την τάξιν της κλάσεως, εις ην έκαστος αυτών είναι κατατεταγμένος, καθώς και των κατά Κυριακήν και τας εορτασίμους ημέρας γινομένων εν τω ακροατηρίω αναγνώσεων εκ τε των ιερών Γραφών και των περί ηθικής ανατροφής και των καθηκόντων των δημοδιδασκάλων περιεχομένων εν τω Οδηγώ και τω Παιδαγωγώ. Εις ουδένα δε επιτρέπεται να λείψη της παραδόσεως, ειμή δι' ασθένειαν, ην οφείλει αμέσως να γνωστοποίηση εις τον Επιτηρητήν. - Προς τον διδάσκαλον ερχόμενον και αναχωρούντα της παραδόσεως απονέμουσι πάντες το οφειλόμενον σέβας υπανιστάμενοι.

7. -- Οι μαθηταί λαμβάνουσι παρά του καταστήματος τα αναγκαία εις την σπουδήν αυτών βιβλία, επί αποδείξει και υποχρεώσει να τα πληρόνωσιν εξ ίδιων των, εάν δεν δυνηθώσιν εν καιρώ να αποδώσωσιν αυτά, οποία τα έλαβον, η εάν τα απώλεσαν.

8. - Τα γραφεία, όσα τοις δοθώσιν εις χρήσιν, εάν (παρεκτός της από του χρόνου και της τακτικής χρήσεως βλάβης) φθαρώσιν υπ' αυτών, διορθούνται η αναπληρούνται, καθώς και πάσα άλλη ζημία, γενομένη εις το υλικόν του Δημοδιδασκαλείου, διά δαπάνης του ποιήσαντος την ζημίαν.

ΚΕΦ. Β'.

Καθήκοντα των μαθητών.

9. - Απαγορεύεται τοις εν τω Δημοδιδασκαλείω διαιτωμένοις μαθηταίς να έχωσιν επάνω των η και εις τα κιβώτια των χρήματα, ειμή μόνα τ' απαιτούμενα διά τα εβδομαδιαία αυτών έξοδα· το δε περιπλέον οφείλουσιν, άμα εισέλθωσιν

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/32.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις το κατάστημα, η και μετά ταύτα ό,τι λάβωσι, να το παρακαταθέτωσιν εις συγγενή η φίλον, τοιούτου δε μη υπάρχοντος, να το παραδίδωσιν εις τον Επιτηρητήν, και παρ' αυτού να λαμβάνωσι κατά Κυριακήν μόνα τα διά την εβδομάδα απαιτούμενα. Επί τούτω κρατεί ο Επιτηρητής βιβλίον, όπου εις ιδιαίτερον φύλλον σημειοί έκαστος των μαθητών ιδιοχείρως, όσα έδωκε και οπόσα εκάστοτε λαμβάνει. Απαγορεύεται δε παν συνάλλαγμα και πάσα χρηματική ληψοδοσία μεταξύ των μαθητών, άνευ της του Επιτηρητού αδείας.

10. - Οφείλουσιν είναι κόσμιοι και καθάριοι το σώμα και τα περί το σώμα, δηλαδή την ένδυμασίαν, την στρωμνήν κτλ., χρηστοήθεις, εύτακτοι, ευπειθείς, φιλήσυχοι και επιμελείς εις τα αυτών μαθήματα· προ πάντων, εκκλησιάζεσθαι ανελλιπώς, κατά τα περί τούτου εν τω παρόντι κανονισμός ωρισμένα, προσφέρεσθαι προς αλλήλους μετά κοσμιότητος και αιδούς, και συμβοηθείν αλλήλοις και εις τας ανάγκας και εις τας μελέτας των, μετά αδελφικής αγάπης και ειλικρινείας, αποφεύγοντες τους Θορύβους και τας έριδας, και προσέχοντες μη παρεμποδίζωσι τους άλλους από τας μελέτας των.

Υποχρεούνται επίσης ν' αποδίδωσι πανταχού εις τας καθεστώσας αρχάς το οφειλόμενον σέβας.

11. - Λοιδορίαι, ύβρεις, χλευασμοί, αισχραί και βάρβαροι λέξεις, και εν γένει πάσα απρεπής έκφρασις, και πολύ μάλλον βιαιοπραγίαι.προς αλλήλους και απείθεια προς τους ανωτέρους απαγορεύονται αυστηρώς, γενόμεναι δε τιμωρούνται κατά τας περί παραβάσεων του παρόντος κανονισμού διατάξεις, - Αι δε συνδιαλέξεις, αι συζητήσεις, αι σπουδαιολογίαι, οι αστεϊσμοί ενίοτε, πρέπει να γίνωνται .διά τρόπου πρέποντος πεδαιδευμένοις και εξευγενισμένοις, ουχί χλευαστικώς η αποτόμως, και προ πάντων άνευ κραυγών και θορύβου.

12. - Οι υπότροφοι κατοικούσιν υποχρεωτικώς εντός του Δημοδιδασκαλείου. Κατατάσσονται δε, ως προς την σπουδήν μεν αυτών, εις κλάσεις, ως προς την οικιακήν δε οίκονομίαν, εις κοιτώνας, καταχωριζόμενοι εν αυτοίς αναλόγως της χωρητικότητος και κατά τον αύξοντα αριθμόν του μαθητολογίου, λαμβανομένων υπό του επιτηρητού υπ' όψιν και των ιδιαιτέρων εκάστου αυτών περιστάσεων, των πατρίδων, φέρ' ειπείν, της ηλικίας, η του ηθικού χαρακτήρος και των προς αλλήλους συμπαθειών η αντιπαθειών και όσα τοιαύτα. Έκαστος κοιτών σημειούται υπεράνωθεν της θύρας διά τοιχοκολλήτου χαρτιού, φέροντος στοιχείον τι. του αλφαβήτου. Εκάστη δε των εν τω κοιτώνι κλινών δι' αριθμού σεσημειωμένου· επομένως έκαστος των ενοικούντων είναι γνωστός διά του αριθμού του κοιτώνος και της κλίνης του.

13. - Οι ασθενούντες μεταφέρονται εις κοιτώνα χωριστόν, χρησιμεύοντα εις νοσοκομείον, τιθέμενοι υπό την θεραπείαν του ιατρού εκάστη δε κλίνη. του νοσοκομείου είναι ωσαύτως ηριθμημένη, Δεν επιτρέπεται εις τους μαθητάς να ενδιατρίβωσιν εν τοις κοιτώσιν, ειμή μόνον κατά τας ωρισμένας της αναπαύσεως και του ύπνου ώρας.

Σελ. 32
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 13
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ Περί του διδασκαλείου και τον γενικού επιθεωρητού των σχολείων.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α· Περί του διδασκαλείου εν γένει.

  Άρθρ. 65. Δια να κατορθωθή η ολίγον κατ' ολίγον ανέγερσις δημοτικών σχολείων εις έκαστον δήμον. Θέλει συστηθή εις την πρωτεύουσαν της Κυβερνήσεως εν διδασκαλείον η διδασκαλοδιδακτήριον (Schullehrerseminarium).

  To διδασκαλεϊον τούτο, σύγκειται από ένα διευθυντήν και δύο καθηγητάς (Professeurs) τουλάχιστον, εξ ων ο εις εξ άπαντος πρέπει να ήναι ιερωμένος.

  Οι διδάσκαλοι διορίζονται κατά πρότασιν της επί των εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας παρά του Βασιλέως, και παρά του Βασιλέως μόνον δύνανται να λάβωσιν την άφεσίν των.

  Άρθρ. 66. Σκοπός του διδασκαλείου είναι:

  1) Να σχηματίζη ικανούς διδασκάλους και διδασκάλισσας.

  2) Να εξετάζη τους υποψηφίους διδασκάλους και τας διδασκαλίσσας, και να καταστρώνη τους καταλόγους αυτών, κατά τους όρους των άρθρ. 13, 14 και 58.

  Εν ελλείψει του διευθυντού λαμβάνει την θέσιν του ο πρώτος των καθηγητών, και, εν ελλείψει αυτού, ο διδάσκαλος του προτύπου σχολείου.

  Εις. τας εξετάσεις (αρθρ. 13, 14, 58 και 79) αποφασίζει η πλειοψηφία, η δε απόφασις δεν επιδέχεται ακύρωσιν.

  Άρθρ. 67. Πλησίον του διδασκαλείου θέλει συστηθή και σχολείον πρότυπον, εις το οποίον οι εν τω διδασκαλείω θέλουν γυμνάζεσθαι πρακτικώς το σχολαρχείν.

  Το δημοτικόν της πρωτευούσης σχολείον δύναται να χρησιμεύη ως πρότυπον.

  Διευθυντής του προτύπου σχολείου πρέπει να ήναι πάντοτε εις εκ των διδασκάλων της α' τάξεως, διοριζόμενος από τον Βασιλέα, και παρά του Βασιλέως μόνον λαμβάνων την άφεσίν του.

  Άρθρ. 68. Αν ήναι δυνατόν να συντεθή το διδασκαλείον μέ εν σχολείον κορασιών, τότε το σχολείον τούτο θέλει χρησιμεύει επίσης ως πρότυπον, προς γύμνασιν των διδασκαλισσών.

  Άρθρ. 69. Περί των καθηκόντων του διευθυντού και των καθηγητών, περί της σχέσεως του προτύπου σχολείου προς το διδασκαλείον, περί των απαιτουμένων προς παραδοχήν των εν αυτώ διδαχθησομένων, περί της εσωτερικής τάξεως και του λοιπού σχηματισμού του διδασκαλείου, περί των εν αυτώ παραδοτέων μαθημάτων, του τρόπου της διδασκαλίας, και περί των παραδεκτέων διδακτικών βιβλίων, θέλουν συντεθή παρά της επί των εκκλησιαστικών κτλ.