Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 155-174 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/155.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

35

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ Φ.Ε. 1892-1893

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

Τάξις Α

1) Θρησκευτικά,

Ερμηνεία εις τας περικοπάς του Ευαγγελίου τας περιέχουσας την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού, 2

2) Ελληνικά,

α') Ερμηνεία έκ των Ελληνικών και της Κύρου παιδείας του Ξενοφώντος, και του Ισοκράτους Ευαγόρου εγκώμιον. 6

β') Επανάληψις της γραμματικής. (Γ. Γενναδίου), και συντακτικόν επίτομον (Ιω. Κοφινιώτου)

γ') Ορθογραφικαί ασκήσεις επί του μελανοπίνακος 1

δ') Εκθέσεις γραπταί κατά τον εν τέλει του προγράμματος εκτιθέμενον τρόπον, 1

ε') Ανάγνωσις εκ της εκλογής του Χρυσοστόμου 1

3) Μαθηματικά. Αριθμητική μέχρι του περί λόγων μετά των απλούστερων θεωριών και πρακτικών ασκήσεων (Ι. Χατζηδάκη) 2

4) Ιστορικά. Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών συνοπτικώς, του δε Ελληνικού εκτενέστερον μέχρι της υπό των Ρωμαίων αλώσεως της Κορίνθου (θ, Βενιζέλου) 2

5) Γεωγραφικά,

Γεωγραφία της Ευρώπης, εκτενεστέρα δε η της Ελληνικής χέρσονήσου (Ν. Παπαγιαννοπούλου). 2

6) Φυσιογνωστικά,

Ζωολογία (Φυσιογνωσία Σ. Μηλιαράκη). 2

Αναδημοσιεύεται από το: "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας., εγκριθέν διά τον υπ' αριθ. 10665/7598 εγγράφου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως" ατό: Της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τα κατά το έτος 1891-92 πεπραγμένα, Αθήνα 1892, σ. 46-55.

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/156.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7) Γαλλικά.

Ερμηνεία γαλλικών διηγημάτων και απομνημόνευσις μύθων και ποιηματίων, επίτομος γαλλική γραμματική εν γαλλική γλώσση μέχρι και των ρημάτων της Β' συζυγίας μετ' εφαρμογής, ασκήσεις διαλογικαί, 3

8) Τεχνικά.

α') Ιχνογραφία 1

β') Καλλιγραφία 2

γ΄) Ωδική 2

δ') Χειροτεχνήματα (κοπή και ραφή επιχιτωνίου (καμιζόλα), κέντημα προς διακόσμησιν αυτού και άλλα κεντήματα διά μετάξης). 3 ε') Γυμναστική 2

32

Τάξις Β'

1) Θρησκευτικά,

Κατήχησις Δ. Κυριακού και εκ της Εκκλησιαστικής ιστορίας τα σπουδαιότατα. 2

2) Ελληνικά.

α') Ερμηνεία εκ των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος και εκ των ιστοριών του Ηροδότου.

β') Επανάληψις του συντακτικού (Χ. Πούλιου).

γ') Ανάγνωσις εκ της εκλογής των του Χρυσοστόμου.

δ') Ασκήσεις γραπταί εις την αρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν γραμματικαί και συντακτικαί. 1

ε') Εκθέσεις γραπταί κατά τον εν τέλει του προγράμματος εκτιθέμενον τρόπον, 1

3) Μαθηματικά.

Αριθμητική συνέχεια και τέλος, μετά πρακτικών ασκήσεων (Ί. Χατζηδάκη), 2

4) Γεωγραφικά.

Γεωγραφία των λοιπών ηπείρων (N. Παπαγιαννοπούλου). 2

5) Ιστορικά.

Ρωμαϊκή Ιστορία συνοπτικώς, εκ δε της μέσης και μάλιστα της βυζαντιακής τα σπουδαιότερα. (Δ, Πατσοπούλου, θ, Βενιζέλου). 2

6) Φυσιογνωστικά.

Φυτολόγια και Γεωλογία. (Σ. Μηλιαράκη). 2

7) Γαλλικό.

Ερμηνεία γαλλικών διηγημάτων, απομνημόνευσις διαφόρων τεμαχίων, επανάληψις και εξακολούθησις της γραμματικής μέχρι των ανωμάλων ρημάτων, Θεματογραφία, ασκήσεις διαλογικαί. 3

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/157.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8) Οικονομικά.

Οικιακή οικονομία (Ξ. Ζυγούρα). 1

9) Τεχνικά.

α') Ιχνογραφία 1 β') 'Ωδική 2 γ') Χειροτεχνήματα (κοπή και ραφή χιτώνος γυναικείου και περισκελίδος, κέντημα προς διακόσμησιν αυτών, άλλα είδη κεντήματος διά μετάξης και διαρραφή (μαντάρισμα) περιποδίων) 4 δ') Γυμναστική   2

32 Τάξις Γ'.

1) Θρησκευτικά.

Χριστιανική ηθική (A. Δ. Κυριακού) 1

2) Ελληνικά,

α') Ερμηνεία εκ των διαλόγων του Πλάτωνος (Απολογίας και Ευθύφρονος) και εκ της Οδύσσειας του Ομήρου κατ' έκλογήν, 5 β') Ανάγνωσις εκ της εκλογής των του Χρυσοστόμου. 2 γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις, 1 δ') Εκθέσεις γραπταί κατά τον εν τέλει του προγράμματος εκτιθέμενον τρόπον. 1

3) Μαθηματικά.

α') Γεωμετρία επί το πρακτικώτερον, (Δ, Γεωργιάδου λιθογραφ.). 2

β') Κοσμογραφία (Δ. Γεωργιάδου λιθογραφ.), 1

4) Ιστορικά.

Νέα Ιστορία εκτενεστέρα δε η της Ελλάδος (Δ. Πατσοπούλου), 2

5) Φυσιογνωστικά.

Φυσική πειραματική 2

6) Παιδαγωγικά.

Στοιχειώδης ψυχολογία και παιδαγωγική οικιακή τε και σχολική (A, Σπαθάκη) 2

7) Διδακτικά.

Μεθοδολογία. Θεωρία και πράξις, 2

8) Γαλλικά.

Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων λογογράφων και ποιητών, συμπλήρωσις της γραμματικής, αρχαί του συντακτικού, Θεματογραφία, διαλογικαί ασκήσεις, απομνημόνευσις εκλεκτών τεμαχίων. 4

9) Τεχνικά.

α') Ιχνογραφία 1

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/158.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Ωδική 2 γ') Χειροτεχνήματα (κοπή και ραφή γυναικείων φορεμάτων, χιτώνων γυναικείων και ανδρικών, νυκτικών γυναικείων, διαρραφή (μαντάρισμα) και εμβάλωμα επί ιματίω) 4 δ') Γυμναστική 4

Τάξις Δ'.

1) Θρησκευτικά.

Διδασκαλία επί το πρακτικώτερον εις τα προδιδαχθέντα Θρησκευτικά μαθήματα. 1

2) Ελληνικά.

α') Ανάγνωσις εκ των ελληνικών του Ξενοφώντος (βιβλ. Δ',) και εκ των απομνημονευμάτων του κατ' εκλογήν, εκ των του Πλουτάρχου περί παίδων αγωγής, εκ των Ιστοριών του Ηροδότου και εκ της εκλογής των του Χρυσοστόμου. 5

β') Εκθέσεις γραπταί κατά τον εν τέλει του προγράμματος εκτιθέμενον τρόπον, 1

3) Ιστορικά.

Επανάληψις της Ελληνικής ιστορίας. 2

4) Γεωγραφικά.

Επανάληψις της όλης γεωγραφίας και μάλιστα της Ελληνικής χερσονήσου (N. Παπαγιαννοπούλου) και στοιχειώδης γνώσις του Ελληνικού πολιτεύματος, 2

5) Μαθηματικά.

Αριθμητικοί ασκήσεις και το περί μέτρων και σταθμών και νομισμάτων, (Ι. Χατζηδάκη). 2

6) Φυσνογνωστικά. Χημεία και στοιχειώδης γνώσις της ορυκτολογίας. (Π. Κονδύλη.). 2

7) Παιδαγωγικά.

Στοιχειώοης λογική και ιστορία της παιδαγωγικής, εις ην προσαρτάται η ερμηνεία των παρ' ημίν νόμων της δημοσίας εκπαιδεύσεως (A. Σπαθάκη) 2

8) Διδακτικά

α') Υποδειγματική και ασκητική διδασκαλία εν τω προτύπω. 8

β') Συνεδρίαι διδασκαλικαί, 1

9) Γαλλικά.

Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων λογογράφων και ποιητών, μετάφρασις εκ του Ελληνικού εις το γαλλικόν, διαλογικαί ασκήσεις, συνέχεια και τέλος του συντακτικού, 4

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/159.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10) Τεχνικά.

α') Ωδική 2

β') Χειροτεχνήματα (κοπή και ραφή) γυναικείων φορεμάτων και επιστηθίων (μπουστάκια) λευκών). 4

γ') Ιχνογραφία 1

δ') Γυμναστική  2

39

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/160.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

36 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 7 Απριλίου 1893)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Κ. Κοσσονάκος

Περί τον οργανισμού των υποδιδασκαλείων και των μετ' αυτών συνημμένων προτύπων γραμματειών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρο 26 του Ι3ΟΘ' περί υποδιδασκαλείων νομού, τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε·

ΤΜΗΜΑ Α'. Περί του οργανισμού των υποδιδασκαλείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Περί των εν τοις υποδιδασκαλείοις διδασκόντων.

Άρθρ. 1, Των δύο διδασκάλων των εν εκάστω των υποδιδασκαλείων διδασκόντων ο διευθυντής είνε ο αμέσως υπεύθυνος διά τε την πρόοδον και την ευκοσμίαν των μαθητών, και διά την εύτακτον και σεμνοπρεπή του σχολείου εμφάνειαν και ενέργειαν, αυτός πρώτος παρέχων εαυτόν τέλειον και αμώμητον παράδειγμα ανδρός κοσμίου και σεμνού και διδασκάλου χρηστού και φιλοπόνου,

Άρθρ. 2, Χρέη του διευθυντού είνε τάδε'

α') Να εκπληροί απροφασίστως τα διδασκαλικά αυτού καθήκοντα, ανελλιπώς διδάσκων πάντα τα μαθήματα, τα δι' αυτόν ωρισμένα.

β') Νά προσπαθή εκ παντός τρόπου λέγων και υποδεικνύων και πράττων να μετασχηματίζη και να μεταπλάττη τους εαυτού μαθητάς, εις ανθρώπους χρηστούς και εις διδασκάλους γνώσεως και εμπειρίας διδακτικής μεστούς και

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 71/20 Απριλίου 1893.

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/161.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ζήλου ενθέου και αφοσιώσεως ειλικρινούς εις το διδακτικόν έργον αυτών εμπεφορημένους.

γ') Να ασκή τα διευθυντικά καθήκοντα αυτού εν σεμνότητι φιλανθρώπω, ούτε χαλεπός και δύσκολος προς τους υποδεεστέρους και αδυνάτους αυτού συναδέλφους τε και μαθητάς επιδεικνύμενος, ούτε μαλακός και σκυλακώδης προς τους ανωτέρους αυτού και ισχυρούς προφαινόμενος. Μετά του συναδέλφου του διδασκάλου δέον να συνεννοήται περί πάντων, να συμπράττη μετ' αυτού εν ομόνοια και να καθοδηγή αυτόν σφαλλόμενον, αν πότε τούτο συμβή, μετά πραότητος και ήπιότητος αδελφικής. Προς τους μαθητάς του δέον να φέρηται ως αγαθός πατήρ, αείποτε αόκνως καί. μετ' άκρας υπομονής να προσπαθή να προβιβάζη την διδασκαλικήν αυτών επιτηδειότητα και να επανορθοί αυτούς πταίοντας, παραινών, νουθετών, επιπλήττων, και εν ανάγκη και απομακρύνων προσωρινώς εκ του σχολείου τον βαρέως οπωσούν αμαρτήσαντα κατά τα και εν τοις διδασκαλείοις του κράτους νενομισμένα,

δ') Να εκτελή απαρεγκλίτως και επακριβώς πάντα τα καθήκοντα αυτού προς τας προϊσταμένας αυτού αρχάς. Να πέμπη προς αυτάς κατά την αρχήν εκάστου σχολικού έτους τα προγράμματα των υπό την διεύθυνσιν αυτού σχολείων και ονομαστικόν κατάλογον των υπό την διεύθυνσίν του μαθητών του υποδιδασκαλείου, να αναγγέλλη εις αυτάς παν το δυνάμενον εΐτέ να συνταράξη την εναρμόνιον μετά του συναδέλφου του συμβίωσιν και σύμπραξιν, είτε να παρακώλυση η και να παραβλάψη την απρόσκοπτον και αξιοπρεπή λειτουργίαν των σχολείων, ων προΐσταται. Διαφωνίας μετά του συναδέλφου του, βαρέα αμαρτήματα των μαθητών, έλλειψιν οργάνων διδακτικών και τα τούτοις όμοια είνε υπόχρεως ο διευθυντής να αναγγέλλη εις τας προϊσταμένας αυτού αρχάς και παρ' αυτών να επιζητή την θεραπείαν αυτών,

Άρθρ. 4, Ο έτερος των διδασκάλων είνε o αμέσως υπεύθυνος διά την πρόοδον και ευκοσμίαν των μαθητών του γραμματείου, του συνημμένου μεθ' εκάστου των υποδιδασκαλείων, μετερχομενος πάντα τα νενομισμένα και πάσι τοις ευπαιδευτοις διδασκάλοις γνωστά μέσα, όπως καταστήση τούτο πρότυπον γραμματείον, εν ώ οι εν τοις υποδιδασκαλείοις παιδευόμενοι, θα διαβλέπωσι τον τέλειον τύπον του σχολείου, προς ον θα μεθαρμόσωσι τα γραμματεία, εις α θα διδάξωσί ποτέ από των υποδιδασκαλείων αποφοιτήσαντες.

Αρθρ. 5. Κατά παν ουσιώδες ζήτημα του προτύπου γραμματείου, ως ,κατά την σύνταξιν του προγράμματος, κατά την εισαγωγήν των προσηκόντων και επαρκών διδακτικών βιβλίων, κατά τας αποφάσεις περί των πειθαρχικών μέτρων κατά των βαρέως άμαρτανόντων μαθητών του προτύπου γραμματείου, ο διδάσκαλος ζητεί την γνώμην του διευθυντού και προβαίνει εις ενέργειαν μετά προηγουμένην μετ' αυτού συνεννόησιν και ομογνωμοσύνην. Εν διαφωνία ζητείται διά της νομίμου οδού η γνώμη της προϊσταμένης αυτών αρχής.

Άρθρ. 6. Αμφότεροι οι εν τω υποδιδασκαλείω διδάσκοντες διδάσκαλοι

11

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/162.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1

οφείλουσι μετά προθυμίας να υποδεικνύωσιν εκάστοτε τοις μαθηταίς αυτών τα εαυτών καθήκοντα, μετ' ευμενείας να καθοδηγώσι και μεθ' υπομονής να έπανορθώσι,ν αυτούς πταίοντας και σφαλλομένους, μετά στοργής να επιτηρώσι πάσας τας πράξεις αυτών και μετ' αυστηρότητος να τιμωρώσιν αυτούς παρανόούντας τα καθήκοντα αυτών και δυστροπουντας περί την εκπλήρωσιν αυτών. Έτι οφείλουσι να καταρρυθμίζωσιναείποτετήν σχολικήν αυτών ενέργειαν κατά τους κειμένους σχολικούς νόμους και σχολικάς διατάξεις, ουδέποτε έπ' ουδενί λόγω από τούτων έκτρεπόμενοι, να συνεννοώνται προς αλλήλους εν παντί ούσιώδει έκπαιδευτικώ η πειθαρχικώ ζητήματι, αναφυομένω κατά την διδασκαλικήν αυτών ενέργειαν, να συμπράττωσιν εις την εκ παντός τρόπου προαγωγήν του ανατεθειμένου αυτοίς έργου, να διδάσκωσι μετά ζήλου και προθυμίας τα εκάστω ωρισμένα μαθήματα και να τηρώσι πάντα τα επίσημα βιβλία του σχολείου εν τάξει και ακρίβεια.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β' Περί των μαθητών των υποδιδασκαλείων.

Άρθρ. 7. Οι βουλόμενοι να καταταχθώσιν εν τοις μαθηταίς του υποδιδασκαλείου προσέρχονται κατά το πρώτον δεκαήμερον του Σεπτεμβρίου εις το διευθυντήριον αυτού προσάγοντες πάντα τα νόμιμα πιστοποιητικά και καταγράφονται υπό του διευθυντού εν τοις καταλογοις των μελλόντων να υποστώσι την εισιτήριον δόκιμασίαν.

Άρθρ. 8. Μέχρι της 15 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται να παραταθή η εισιτήριος δοκιμασία. Μετά την ημέραν ταύτην άρχονται αμέσως τα μαθήματα.

Άρθρ. 9. Η εισιτήριος δοκιμασία τελείται υπ' αμφοτέρων των διδασκάλων του υποδιδασκαλείου και είναι διττή' γραπτή και προφορική. Η γραπτή συνίσταται εις την εκτέλεσιν πράξεων τίνων και εις την λύσιν προβλημάτων της αριθμητικής ουχί συνθετωτάτων και εις την έκθεσιν ενός θέματος είλημμένου εκ των γνώσεων, άς οφείλει εκ της προτέρας του παιδείας να έχη. Κατά την έκθεσιν ταύτην ο δοκιμαζόμενος πρέπει να επίδειξη ότι γνωρίζει να γράφη ορθώς τας ρίζας των συνηθεστάτων λέξεων, τας καταλήξεις των ρημάτων και ονομάτων, τας τροπάς των εγκλιτικών φωνηέντων και τας παραγωγικάς καταλήξεις.

Άρθρ. 10. Μόνον ο κατά την γραπτήν δοκιμασίαν αποδείξας ότι κέκτηται τας γνώσεις τας διαγραφομένας εν τω άρθρω 9 επιτρέπεται να υποστή και την προφορικήν δοκιμασίαν.

Άρθρ. 11. Κατά την προφορικήν δοκιμασίαν οι δοκιμαζόμενοι εξετάζονται'

α') Εις τα Θρησκευτικά,

β') Εις τα ελληνικά.

Σελ. 162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/163.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ') Εις την αριθμητική,

δ') Εις την γεωγραφίαν και

ε') Εις την Ιστορίαν,

Άρθρ. 12. Οι δοκιμαζόμενοι κατά την προφορικήν δοκιμασίαν αυτών πρέπει να αποδείξωσιν'

α') Εν τοις θρησκευτικοίς ότι γνωρίζουσι τα κυριώτατα της Ιεράς Ιστορίας και ύδίως τα κεφαλαιωδέστατα του βίου του Ιησού Χριστού, το Σύμβολον της πίστεως, τας δέκα εντολάς, τα Μυστήρια και την Κυριακήν προσευχήν.

β') Εν τοις Ελληνικοίς ότι δύνανται απταίστως, λογικώς και μετ' ήθους να άναγινώσκώσιν οιονδήποτε εν τη καθαρευούση γλώσση γεγραμμένον βιβλίον μη αποστατούν ως προς το περιεχόμενον εκ του κύκλου της αναπτύξεως των μαθητών, ότι δύνανται να έρμηνεύωσι το τοιούτον περιεχόμενον άνευ σπουδαίων γλωσσικών και λογικών σφαλμάτων, ότι γνωρίζουσι το τυπικόν, το κανονικόν και το ετυμολογικόν μέρος της γραμματικής και ότι δεν αγνοούσι τους στοιχειωδέστατους κανόνας του συντακτικού,

γ') Εν τη Αριθμητική ότι γνωρίζουσι και δύνανται μάλιστα και να εκτελώσιν ασφαλώς και· μετά τίνος ταχύτητος τας 4 Πράξεις επί των ακεραίων, των κλασματικών, δεκαδικών και συμμιγών αριθμών· και ότι έχουσιν επιτηδειότητά τινα εις το να λύωσι και προβλήματα ουχί σύνθετα εκ του κύκλου των γνώσεων τούτων.

δ') Εν τη Γεωγραφία ότι γνωρίζουσι τα γενικώτατα και στοιχειωδέστατα αυτής, ως το σχήμα της γης, τα ονόματα των Ηπείρων και των Ωκεανών, τα μέγιστα όρη και τους μέγιστους ποταμούς της γης, τα επισημότατα Κράτη της Ευρώπης και τας πρωτεύουσας αυτών και ιδίως την Γεωγραφίαν της Ελλάδος.

ε') Εν τη Ιστορία ότι γνωρίζουσι τα επισημότατα της Ελλην. ιστορίας, ως την αργοναυτικήν εκστρατείαν, τα Τρωικά, την κάθοδον των Ηρακλείδων, τα Μηδικά, την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως και την Ελλ. Επανάστασιν,

Άρθρ. 13. Εάν ο δοκιμασθείς και εις εν μόνον των ανωτέρω μαθημάτων λάβη τον βαθμόν μετρίως δεν γίνεται παραδεκτός εν τοις μαθηταίς του υποδιδασκαλείου.

Άρθρ. 14. Αμφότεροι οι διδάσκαλοι του υποδιδασκαλείου βαθμολογούσι και ύπογράφουσι τα πρακτικά των εισιτηρίων εξετάσεων, άτινα ο διευθυντής ευθύς μετά το πέρας των εξετάσεων, το πόλο μέχρι της 20 Σεπτεμβρίου, καθυποβάλλει εν αντιγράφω προς το Υπουργείον, συνοδεύων ταύτα και με τα τετράδια των γραπτών εξετάσεων παρ' αμφοτέρων των διδασκάλων προσυπογεγραμμένα.

Άρθρ. 15, Οι καταγραφέντες μετά την ευδόκιμον αυτών εισιτήριον δοκιμασίαν εν τοις μαθηταίς του υποδιδασκαλείου οφείλουσι πάραυτα να αναγγείλωσι

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/164.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τω διευθυντή την κατοικίαν αυτών, τους εν αυτή οίκόύντας και τα μέρη, εν οις τρέφονται και ενδιαιτώνται.

Άρθρ. 16. Οι μαθηταί των υποδιδασκαλείων οφείλουσι να έχωσι διαυγή συνείδησιν των καθηκόντων αυτών, να εκπληρώσι πιστώς και απ·ροφασίστως ταύτα, να είνε επιμελείς και ακριβείς και τακτικοί εις τας εργασίας και κόσμιοι και σεμνοί εις τον βίον αυτών και να εχωσΐν απόλυτον εύπείθειαν προς τους προϊσταμένους αότών.

Άρθρ. 17. Οι μη βουλόμενοι η οι δυστροπούντες να συμμορφωθώσι προς τας διατάξεις του ανωτέρω 16 άρθρου τιμωρούνται κατά τους εν τοις σχολείοις νενομισμένους τρόττους.

Άρθρ. 18. Αι μεν άλλαι τιμωρίαι επιβάλλονται υπό εκατέρου των διδασκάλων του υποδιδασκαλείου ιδία, αλλ' η τιμωρία της αποβολής προσωρινής η και διαρκούς αποφασίζεται από κοινού υπό αμφοτέρων των διδασκάλων, καταγραφόντων εν ιδίω πρακτικώ την τε απόφασιν αυτών ταύτην και τον λόγον αυτής.

Άρθρ. 19. Πάσα τιμωρία ανεξαιρέτως σημειούται υπό του διευθυντού εις τα επίσημα βιβλία του σχολείου, μάλιστα ίνα κατά ταύτα καταρρυθμισθή ο βαθμός και η ποιότης της διαγωγής, άτινα θα σημειούνται εκάστοτε κατά τα απολυτήρια και τα διπλώματα,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' Περί των μαθημάτων

Άρθρ. 20. Τα κατά το άρθρον 12 του από 6 Αυγούστου 1892 ,ΒΟΘ' περί υποδιδασκαλείων νόμου διδακτέα μαθήματα έγκρίνομεν να διδάσκωνται ως έπεται'

α') Θρησκευτικά 4 ώρας την εβδομάδα. Η Ιστορία της Παλαιάς και Καινής διαθήκης εν συνεχεία, της κατηχήσεως τα ουσιωδέστατα, ανάγνωσις και ερμηνεία του κατά Ματθαίον και του κατά Λουκάν Ευαγγελίου εις την καθωμιλημένην γλώσσαν, ανάγνωσις και ερμηνεία πασών των παραβολών του Ευαγγελίου και της επί του ορούς διδασκαλίας του 'Ιησού Χριστού.

β') Παιδαγωγικά 4 ώρας την εβδομάδα. Τα περί οργάνων και σκευών του δημοτικού σχολείου, αι παντοδαπαί μορφαί της διδασκαλίας· η μορφή της υφηγήσεως τουτέστι του αποστοματισμού, της επιδείξεως της αφηγήσεως και της ερωτήσεως. Αι μέθοδοι της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος και τα περί της εν καθαριότητι και φιλαληθεία και προσοχή και επιμελεία και ευπειθεία και κοσμιότητι και φιλοφροσύνη και ευπροσηγορία και θεοσέβεια και φιλοπατρία παιδείας. Ανάγνωσις και ερμηνεία των παιδαγωγικών γνωμών των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων και ιδίως των παιδαγωγικών γνωμών του Πλάτωνος και Πλουτάρχου εν τη καθωμιλημένη γλώσση.

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/165.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ') Ελληνικά 5 ώρας την εβδομάδα. Ανάγνωσις άπταιστος, λογική και μετ' ήθους. Ελληνική γραμματική, τα κυριώτατα της ελλην. συντάξεως. Ανάγνωσις και ερμηνεία των υπό του Δημητρ. Μαυροκορδάτου μεταφρασθεισών θρησκευτικών μελετών του Τσόκκε και της Αναβάσεως του Ξενοφώντος εκ του πρωτοτύπου, Γραφικαί και συγγραφικαί ασκήσεις πυκνόταται και απαγγελία ηθική ποιημάτων, ποιητικών καλλονών και παιδευτικού περιεχομένου μεστών,

δ') Ελλην. Ιστορία 3 ώρας την εβδομάδα. Τα Μηδικά, η εποχή του Περικλέους, τα κατά τον μέγαν Αλέξανδρον, τον Ηράκλειον, τον Βασίλειον τον Μακεδόνα και τον Βασίλειον τον Βουλγαροκτόνον. Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως, η Τουρκοκρατούμενη Ελλάς και η Ελλ. επανάστασις.

ε') Γεωγραφία 2 ώρας την εβδομάδα. Τα απλούστατα εκ της μαθηματικής γεωγραφίας. Γενική άποψις της επιφανείας της γης. Η Ευρώπη εν εκτάσει η Ελλάς και τα όμορα αυτή Κράτη, Προϊόντα της Ελλάδος και πολιτικός διοργανισμός αυτής.

στ') Αριθμητική 2 ώρας την εβδομάδα. Ασκήσεις επί παραδειγμάτων και προβλημάτων των ακεραίων αριθμών. Πασά η πρακτική αριθμητική.

ζ') Άσματα 3 ώρας την εβδομάδα, Ασκήσεις μελωδικαί, ρυθμικαί, δυναμικαί και άσματα εν μονοφωνία και διφωνία εκ των εν τοις σχολείοις τοις δημοτικοίς εν χρήσει.

η') Καλλιγραφία 2 ώρας την εβδομάδα. Παντοδαπαί προασκήσεις διά τα μικρά γράμματα. Τα εκ τούτων προκύπτοντα μικρά γράμματα, και εκ τούτων προκύπτουσαι λέξεις. Αι προασκήσεις των κεφαλαίων γραμμάτων, και τα εκ τούτων προκύπτοντα κεφαλαία γράμματα. Ασκήσεις επί των κυρίων ονομάτων. Λέξεις εις φράσεις διά γραμμάτων μικρυνομένων εκάστοτε. Αριθμοί ακέραιοι, κλασματικοί και μικτοί.

θ') Ιχνογραφία 2 ώρας την εβδομάδα. Στιγμογραφική ιχνογραφία. Αι ευθείαι γραμμαί. Απεικόνισις διαφόρων σχημάτων εξ ευθειών γραμμών συγκειμένων. Καμπύλη γραμμή και απεικόνισις διαφόρων σχημάτων διά της καμπύλης γραμμής διαπεραινομένων. Εξ υποδειγμάτων ιχνογράφησις απλών τοποθεσιών και διαφόρων ειδών φύλλων.

ι ') Γυμναστική 3 ώρας την εβδομάδα. Παιδιαί, τακτικαί ασκήσεις, ελεύθεραι ασκήσεις, πεζοδρομίαι και κολυμβητική, οπού δυνατόν.

ία') Πρακτικαί ασκήσεις 12 ώρας την εβδομάδα. Κατά σειράν πάντα τα στάδια των πρακτικών ασκήσεων, κατ' αρχάς η φοίτησις εν ταις παραδόσεσι του τακτικού διδασκάλου του προτύπου γραμματείου, είτα η κατά μονάς διδασκαλία άνευ ουδεμιάς γραπτής προπαρασκευής, είτα η ενώπιον άλλων διδασκαλία μετά προηγουμένην γραπτήν προπαρασκευήν και τελευταίον η μετά των άλλων μαθητών εν κοιναίς συνεδριάσεσι έρευνα των κατά τας ασκήσεις γενομένων διδακτικών σφαλμάτων.

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/166.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ' Περί της διδασκαλίας.

Άρθρ. 21. Η διδασκαλία πρέπει πάντοτε να γίνηται κατά τι ειδικόν πρόγραμμα, βασιζόμενον μεν επί των εν τω ανωτέρω 20 άρθρω διατεταγμένων, καθορίζον δε τους διδασκάλους, τα διδακτικά βιβλία και τας ημέρας και ώρας της διδασκαλίας εκάστου των μαθημάτων.

Άρθρ. 22. Το ειδικόν πρόγραμμα της διδασκαλίας συντάσσεται κατά τας αρχάς εκάστου σχολικού έτους υπό αμφοτέρων των διδασκάλων και καθυποβάλλεται εκάστοτε υπό του διευθυντού εις την έγκρισιν της προϊσταμένης εκπαιδευτικής αρχής.

Άρθρ. 23. Η διδασκαλία των μαθημάτων των τε υποδιδασκαλείων και των μετ' αυτών συνημμένων προτύπων γραμματείων άρχεται από της ογδόης μεν πρωινής ώρας κατά τον χειμώνα, από της εβδόμης δε κατά το θέρος. Μετά μεσημβρίαν από της 2-4, Από της 10-11 π.μ. και από της 3-4 μ,μ, δέον να γίνωνται αι εν τω προτύπω γραμματείω πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών των υποδιδασκαλείων, μεθ' ας σχολάζουσι μεν οι μαθηταί των γραμματείων, διδάσκουσι δε τους μαθητάς των υποδιδασκαλείων τα αυτοίς ωρισμένα μαθήματα οι διδάσκαλοι των υποδιδασκαλείων,

Άρθρ. 24. Πάντα τα μαθήματα διά πάντας τους μαθητάς είνε υποχρεωτικά.

Άρθρ. 25. Η διδασκαλία πρέπει να μη εκχέηται εις θεωρίας ούτε να καταναλίσκηται εις την εξακρίβωσιν λεπτομερειών εις αλλά εκπαιδευτήρια αλλον προορισμον έχοντα προσηκουσών. Η διδασκαλία εν τοις υποδιδασκαλείοις πρέπει να είνε σύμφωνος προς το εκάστοτε διδασκόμενον αντικείμενον και την πνευματικόν ανάπτυξιν των μαθητών και να είνε, όσον το δυνατόν, προτυπον της εν τοις γραμματείοις διδασκαλίας των μελλόντων από των υποδιδασκαλείων να άποφοιτήσωσιν.

Άρθρ. 26. Κατά πάντα τα μαθήματα οι διδάσκαλοι προ παντός πρέπει να ττροσέχωσιν άμα μεν εις την από παντός τοπικού ιδιώματος απηλλαγμένην προφοράν και εις την άπταιστον, ζωηράν και άπλαστον απαγγελίαν των υπό των μαθητών αυτών λεγομένων, άμα δε εις την πραγματικήν, την γλωσσικήν και την λογικήν ορθότητα αυτών.

Άρθρ. 27. Εις την διδασκαλίαν παντός μαθήματος πρέπει να υπόκειται τω μαθητή έντυπόν τι διδακτικόν βιβλίον, προκρινόμενον μεν εκ πάντων των ομοειδών υπό αμφοτέρων των διδασκάλων, έγκρινόμενον δε υπό της προϊσταμένης εκπαιδευτικής αρχής. Εάν δε ποτέ συμβή να μη υπάρχη τι τούτων, τότε o διδάσκαλος πρέπει να διδάσκη το οικείον μάθημα, ούτως, ώστε να δύνανται οι μαθηταί από μνήμης να γράφωσι κατ' οίκον τα παραδοθέντα, συμπληρούντες

Σελ. 166
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/167.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

είτα και διορθούντες τα ελλείποντα και τα εσφαλμένα κατά την εν τω σχολείω δευτέραν και τρίτην επανάληψιν.

Άρθρ. 28. Η υπαγόρευσις των μαθημάτων αυστηρώς απαγορεύεται.

[Ακολουθούν : Κεφ. Ε' περί της εσωτερικής οικονομίας των υποδιδασκαλείων (άρθρα 29-35). Κεφ. ΣΤ' Περί των απολυτηρίων εξετάσεων (άρθρα 36-53). Κεφ. Ζ' Περί των διακοπών των μαθημάτων (άρθρο 54). Τμήμα Β' Περί του οργανισμού των Προτύπων γραμματειών (άρθρα 55-68)]

Άρθρ. 29. Η εποπτεία των τε υποδιδασκαλείων και των μετ' αυτών συνημμένων προτύπων γραμματειών ανατίθεται εις το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και ασκείται διά του γενικού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων του Κράτους.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν, ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 7 Απριλίου 1893.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ. Κ. ΚΟΣΣΟΝΑΚΟΣ

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/168.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ  1893

(Β. Διάταγμα / 20 Αυγούστου 1893)

Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλον Υπουργός Α. Ευταξίας

Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των πληρούν παρθεναγωγείων και των διδασκαλείων των θηλέων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1, 2, 18 και 58 του από 6 Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων νόμου, τα άρθρα 1, 3, 6καί8 του από 21 Ιανουαρίου 1878 περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις Χθ' νόμου, το άρθρον 2 του από 22 Ιουνίου 1882 περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία ΑΜ' νόμου, τα άρθρα 19-46 του από 23 Aυγούστου 1878 περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του Προτύπου Ημετέρου Β. διατάγματος, τα άρθρα 4, 5 και 10 του από 24 Απριλίου 1881 περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου Β. διατάγματος, το άρθρον 3 του περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις Ημετέρου Β. διατάγματος και τα άρθρα 7 και 10 του από 11 Μαΐου 1893 περί των επί πτυχίω εξετάσεων των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών Ημετέρου Β. διατάγματος, και επιθυμούντες να καταστήσωμεν, όσον εκ των μαθημάτων και της αλληλουχίας αυτών εξαρτάται, την εν τοις πλήρεσι Παρθεναγωγείοις και τοις Διδασκαλείοις των Θηλέων τελουμένην παίδευσιν άμα μεν προσαρμοζομένην προς τας εκάστοτε προφαινομένας ψυχικάς τε και σωματικάς δυνάμεις, άμα δε μη αφισταμένην του φύλου και του προορισμού αυτών προς το τέλος, όπως αι Ελληνίδες νεάνιδες και διδασκάλισσα., μάλιστα θρησκευτικώς, ηθικώς και εθνικώς διαπλασθώσι, προτάσει. του Ημετέρου επί, των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού αποφασίζομεν και διατάσσομεν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 163, τχ. Α'/21 Αυγούστου 1893 (και διόρθωση ΕτΚ, αρ. 171, τχ. Α'/26 Αυγούστου 1893).

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/169.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 1. Τα μαθήματα, η κατά τας διαφόρους τάξεις κατανομή, η αλληλουχία και ο χρόνος της διδασκαλίας αυτών κατά τα πλήρη Παρθεναγωγεία και τα Διδασκαλεία των θηλέων ορίζονται ως έπεται'

Ωρολόγιον τον μαθημάτων, πλήρους Παρθεναγωγείου και Διδασκαλείου των θηλέων.

 

                                            Πλήρους παρθεναγωγείου τάξεις                Διδασκαλείου τάξεις

 

Μαθήματα

A'

Β'

F

Δ'

E'

ΣΤ'

Ζ'

Η'

Θ'

Α'

B'

΄Ώρ.

΄Ώρ.

΄Ώρ.

Ώρ..

΄Ώρ.

΄Ώρ.

Ώρ.

Ώρ.

Ώρ..

΄Ώρ.

΄Ώρ.

Θρησκευτικά .......

. 3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

Ελληνικά . ........

: 12

12

9

9

9

9

9

9

9

9

6

Αριθμητική .......

. 3

3

3

3

2

2

1

1

-

1

-

Γεωμετρία .....

. -

-

-

2

2

2

1

1

-

1

-

Ιστορία ..........

. -

-

-

2

2

2

2

2

2

3

2

Γεωγραφία ......

. -

-

2

2

2

2

2

1

1

2

-

Φυσική ιστορία ....

. -

-

2

2

2

2

2

-

-

2

-

Φυσική (Χημεία) ...

. -

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

Υγιεινή ..........

. -

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Οικιακή οικονομία ..

. -

-

-

-

__

-

-

1

-

-

-

Οικιακή παιδαγωγική

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Γραμματολογία ....

. -

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

 Ιστορία της Καλλιτεχνίας

. -

-

--

-

-

-

-

-

3

-

-

Γαλλικά ..........

. -

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

Παιδαγωγικά ......

. -

-

-

-

-

-

-

- '

-

4

4

'Ασκήσεις διδακτικαί

. -

-

-

-

-

-

-

-

-

2

12

Χειροτεχνήματα ....

. 3

3

3

3

4

4

6

6

4

3

3

'Ωδική ,..,..,,,...

. 2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Καλλιγραφία .......

. -

2

2

2

2

2

-

-

-

1

-

Ιχνογραφία .......

. -

-

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Γυμναστική .......

. 3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

28

31

36

36

36

36

36

38

38

38

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/170.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων πλήρους Παρθεναγωγείου και Διδασκαλείου των θηλέων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τάξις Α'.

Ερμηνεία εις τας περικοπάς των Ευαγγελίων τας αναγινωσκομένας κατά τας Κυριακάς του έτους. Αποστήθησις των εξής χωρίων εκ του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, α', 3,4 και 5.γ', 16-22,31,32 καί33. δ', 24, στ', 63. η', 12, 34. ι', 1-19. ιβ', 24 και 25,44-48. ιγ, 34-36. ιδ', 6. ιε', 1-18.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Θρησκευτική και ηθική κατάστασις του κόσμου κατά την έμφανισιν'του χριστιανισμού. Ίδρυσις και εξάπλωσις της χριστιανικής Εκκλησίας 'κατά τους 8 πρώτους αιώνας. Διωγμοί κατά των χριστιανών. Μέγας Κωνσταντίνος και διάδοχοι αυτού. Πατέρες της Εκκλησίας κατά τους 8 πρώτους αιώνας. Διοίκησις, λατρεία και ήθη των χριστιανών κατά τους 8 πρώτους αιώνας. Εξουσία των επισκόπων της Ρώμης και οικουμ. σύνοδοι.- Σχίσμα Α. και Δ. Εκκλησίας και απόπειρα προς ένωσιν. Διοίκησις, ήθη και λατρεία εν τη Α. Εκκλησία. Επιστροφή Βουλγάρων και Ρώσσων εις τον χριστιανισμόν.- Δύναμις παπών κατά τους μέσους αιώνας. Λατρεία και ήθη της δυτ. Εκκλησίας. Διωγμοί κατά των αιρετικών. Ανατολική Εκκλησία υπό τους Τούρκους. Διοίκησις, λατρεία και ήθη αυτής. Ανατολική Εκκλησία εν Ελλάδι. Ανατολική Εκκλησία εν Ρωσσία. Περί μεταρρυθμίσεως. Περί δυτ. Εκκλησίας κατά τους νεωτέρους χρόνους.

Κατήχησις

Τι είνε Κατήχησις. Τι είνε θρησκεία. Πολυθεϊστικαί και μονοθεϊστικαί θρησκείαι. Αποκάλυψις. Αγία Γραφή. Διαίρεσις Κατηχήσεως εις δογματικόν και ηθικόν μέρος. A'. Δογματικόν μέρος .- Περί υπάρξεως θεού. Περί ενότητος και ιδιοτήτων του θεού. Περί αγ. Τριάδος. Ο θεός δημιουργός και προνοητής του κόσμου. Προορισμός του ανθρώπου. Πτώσις του ανθρώπου. Αμαρτία και αποτελέσματα Αυτής. Σωτηρία του ανθρώπου. Περί Ί. Χριστού. Προσπαρασκευή εις Χριστόν. Διδασκαλία, βίος και θάνατος Ι. Χριστού. Περί αγ. Πνεύματος. Περί αναγεννήσεως, δικαιώσεως και αγιασμού. Περί εκκλησίας. Διδασκαλία Ευαγγελίου. Προευχή. Μυστήρια. Περί μελλούσης ζωής. Β'.Μέρος ηθικόν. Περί δεκάλογου. Περί των εντολών.

Σελ. 170
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/171.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Β'.

Παύλου του Αποστόλου πρώτη και δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Το 13 κεφάλ, της προς Κορινθίους A' επιστολής αυτού, Ανάγνωσις και ερμηνεία εκ του πρωτοτύπου, Αποστήθησις των εξής χωρίων, A' προς Τιμόθεον β', 1-16, δ', 4 και 5,7καί 8, ε', 1-5,8. στ', 6-13,17-20.- Β' προς Τιμόθεον 2, 22-26. γ'. 12-17, το 13 Κεφάλ. της προς Κορινθίους A' επιστολής Παύλου του Αποστόλου,

Ερμηνεία εις τας περικοπάς των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας κατά τας Κυριακάς του έτους. Αποστήθησις των εξής χωρίων. Πράξεις των Αποστόλων β', 42-47, δ', 31-35. ιζ', 22-32. προς Ρωμαίους η', 35-39. ιβ', 9-21. ιγ', 1-10. Γαλάτας ε', 22-στ, 3, Εφεσίους ε', 22-στ' 9. Ιάκωβος α', 13-18. β', 14-19, γ', 13-18. A', Ιωάννου α', 5-β', 2. β', 3-12. δ', 7-21.

Λειτουργική.

Περί ιερωμένων πρόσωπων. Περί Ναού. Περί συμβολικών παραστάσεων. Περί ιερών αμφίων και σκευών. Περί λειτουργικών βιβλίων. Περί ομολογίας. Περί εορτών. Περί εκκλησιαστικών ακολουθιών. Περί λειτουργιών Ιακώβου, Χρυσοστόμου, Βασιλείου. Περί προηγιασμένης λειτουργίας. Περί λειτουργίας των κατηχουμένων. Περί λειτουργίας των πιστών.

Χριστιανική Ηθική.

Εισαγωγή,Ορισμός, περιεχόμενον, διαίρεσις και αξία της Χριστ. Ηθικής. Σχέσις του ανθρώπου προς τον Θεόν και προς τον πλησίον. Ύψιστος ηθικός νόμος. Καθήκον, δικαίωμα, δικαιοσύνη, αδικία, επιείκεια, αυστηρότης, συνειδός, ελευθέρα βούλησις, καταλογισμός, αρετή, κακία.

Ιδίως χριστιανική ηθική.

Καθήκοντα προς τον Θεόν, προς τον πλησίον και προς εαυτόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τάξις Α'.

Ανάγνωσις και ερμηνεία - Γραμματική - Συντακτικόν - Ποιήματα A' Ανάγνωσις και ερμηνεία

Ξενοφών.- Κύρου παιδείας Βιβλ. A' 1-4, 27. .

Λουκιανός (τόμος 3).- Ανάχαρσις η περί Γυμνασίων.

Πλούταρχος-Περί παίδων αγωγής.

Πλάτων.- Κρίτων. Πολιτείας Βιβλ. β'. Κεφ. 17 μέχρι τέλους Βιβλ. γ'.

Β' Γραμματική και Συντακτικόν,

Γραμματική της Αττικής διαλέκτου.- Επανάληψις, Συντακτικόν τα περί της κυρίως λεγομένης συντάξεως εκτενέστερον.

Σελ. 171
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/172.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συγγραφικαί ασκήσεις,

Συνέχεια των συγγραφικών ασκήσεων της β' βαθμίδος*. Συγγραφικών ασκήσεων βαθμίς γ' ήτοι γραπταί εκθέσεις θεμάτων, εν οις το τε περιεχόμενον και η μορφή δημιουργούνται, υπό του γράφοντος.

Γ' Ποιήματα.

Σοφοκλέους Αντιγόνη κατά μετάφρασιν Αλ. Ραγκαβή.

Τάξις Β'.

Ανάγνωσις και ερμηνεία - Συντακτικόν - Ποιήματα A' Ανάγνωσις και ερμηνεία.

Πλούταρχος.- Περί του ακούειν.

Πλάτων.- Των Νόμων το Σ τ' βιβλίον. Φαίδων.

Β' Συντακτικόν.

Τα περί συνθέσεως των λόγων και των μερών αυτών και τα περί συντακτικών σχημάτων και ιδιωμάτων εκτενέστερον.

Συγγραφικαί ασκήσεις. Συγγραφικών ασκήσεων βαθμίς β' και γ' ως και εν τη προηγουμένη τάξει.

Γ' Ποιήματα. Σοφοκλέους Οιδίπους επί Κολωνώ κατά μετάφρασιν Αγγέλου Βλάχου.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Επανάληψις της πρακτικής αριθμητικής.- Αθλήσεις εις το από στόματος λογίζεσθαι.- Εφαρμογή των λογιστικών κανόνων προς λύσιν παντοδαπών προβλημάτων.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Τάξις Α'

Επανάληψις των κατά τας τάξεις Δ' Ε' και ΣΤ'** του ανωτέρου παρθεναγωγείου

____________

* Κατά το πρόγραμμα της Η' τάξεως του Παρθεναγωγείου "συγγραφικών ασκήσεων βαθμίς β' ήτοι γραπταί εκθέσεις, θεμάτων, ων μόνον το περιεχόμενον δίδεται υπό του διδασκάλου, την δε μορφήν δημιουργεί ο γράφων".

** Κατά το πρόγραμμα του Παρθεναγωγείου: "Τάξις Δ' Τα γεωμετρικά σχήματα εξ αμέσου αντιλήψεως κατανοούμενα (κύβος, όρθογώνιον παραλληλεπίπεδον, τριγωνική πυραμίς, όρθογώνιον τριγωνικον πρίσμα, ρόμβος, ρομβοειδές, τραπέζιον). Τάξις Ε' τα γεωμετρικά

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/173.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διδαχθέντων.- Καταμέτρησις επιφανειών και στερεών σωμάτων μετά ασκήσεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ Τάξις Α'.

Ελληνική ιστορία - Εσωτερική ιστορία του ελληνικού έθνους.

Κοινωνική και ηθική κατάστασις του έθνους κατά τους προϊστορικούς χρόνους. (Όμηρος, Ησίοδος, θρήσκευμα, λατρεία και Θυσίαι, ελεύθεροι και δούλοι, θήτες, νόμοι, δίκαι, θέμιστες, τεκμήρια εθνικής ενότητος, προσωπικαί σχέσεις, πατρικόν κράτος, γάμος, αξία αποδιδομένη εις τας γυναίκας, κακίαι αυτών και αρεταί, αδελφοί και φίλοι, ξένοι και ικέται, παραβάσεις των κοινωνικών καθηκόντων και υποχρεώσεων, υπεροχή των Ελλήνων, πειρατεία, επιστήμη και τέχνη, γεωγραφία, ναυτιλία, αστρονομία, εμπορία, πολεμική τέχνη, ποίησις, μουσική, δρχησις, αρχιτεκτονική, έργα γλυπτικής, γραφή).- Αμφικτυονικόν συνέδριον και το εν Δελφοίς χρηστήριον. Πύθια, Νέμεα, Ίσθμια. Ολυμπιακός αγών. Σπαρτιατών ανατροφή και βίος. Αθηναίων ανατροφή. Η επί Σόλωνος εμψύχωσες της τέχνης και της εμπορίας. Ηθική ενάτης του έθνους κατά τους πρώτους ιστορικούς χρόνους. Αποικίαι. Εξελληνισμός των ιθαγενών διά των αποικιών. Αντίθεσις και πάλη του ασιανού και του ελληνικού κόσμου. Η ηθική κατάστασις των Αθηνών κατά τους Περσικούς πολέμους. ΕθελοΘυσία των Αθηναίων κατά τους πολέμους τούτους. Τα αίτια της νίκης κατά τους πολέμους τούτους. Ακμή της δραματικής ποιήσεως εν 'Αθήναις κατά την εποχήν του Περικλέους. Πολλά και μεγαλοπρεπή δημόσια κατασκευάσματα εν Αθήναις επί Περικλέους. Κοινωνική και ηθική κατάστασις των Αθηνών επί Περικλέους. Ηθική ανατροπή της κοινωνίας κατά τον Πελοποννησιακον πόλεμον. Τα ολέθρια αποτελέσματα του Πελοποννησιακού πολέμου. Η θλιβερά κατάστασις του ελληνικού κόσμου κατά τους χρόνους της ηγεμονίας της Σπάρτης. Κοινή της Ελλάδος έκλυσις μετά τον θάνατον του Επαμεινώνδου. Χαρακτήρ του μακεδονικού ελληνισμού. Παρακμή του πρώτου ελληνισμού κατά τους χρόνους του Φιλίππου. Ο υπό του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαδοθείς εις Ασίαν ελληνισμός και σχέσεις αυτού προς τον αρχαιότερον. Διάδοσις του ελληνισμού εν τη ανατολή. Στρατός, έμπόριον, θρησκεία, γράμματα κατά τους χρόνους τούτους. Θρήσκευμα μουσείον, φόροι, ναυτιλία. θησαυροί εν τω βασιλείω των Πτολεμαίων. Πάλη του ελληνισμού προς τον Ιουδαϊσμόν εν Παλαιστίνη. Ο χαρακτήρ του ανατολικού ελληνισμού. Οι σοφισταί επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Αι εν Αθήναις σχολαί. Ολική παρακμή.

____________

σχήματα εξ αμέσου αντιλήψεως κατανοούμενα. Επιπεδομετρία (κώνος, κύλινδρος, κανονικά πολύγωνα, πρίσμα, σφαίρα). Τάξις ΣΤ', Επιπεδομετρία και στερεομετρία"

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/174.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο ελληνισμός πρώτος κήρυξ του χριστιανισμού. Ο ελληνικός του χριστιανισμού οργανισμός. Σύγκρουσις της εθνικής και χριστιανικής κοινωνίας. To εν Κωνσταντινουπόλει πανδιδακτήριον. Ηθικαί και υλικαί του ελληνισμού δυνάμεις κατά τον μεσαιωνικόν ελληνισμόν. Κτίσματα του Ιουστινιανού, Ο ακάθιστος ομνος. Η. δύναμις της θρησκείας ως εθνικού ελατηρίου. Η ηθική του ελληνικού κράτους κατάστασις κατά τους χρόνους της μεταρρυθμίσεως. Επιστήμη και τέχνη κατά τους χρόνους τούτους. Η δημοσία εκπαίδευσις κατά τους χρόνους του Βάρδα. Η βαθμιαία ελάττωσις του ελληνικού πληθυσμού επί της μακεδονικής δυναστείας, Ο εν τη μικρά Ασία ελληνισμός. Η εθνική και ηθική των κατοίκων αλλοίωσις. Η ολέθρια επίδρασις των λογίων κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Η ηθική υπεροχή των Σελζουκιδών. Η υλική και ηθική παρακμή του κράτους κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Χαρακτήρ του όλου μεσαιωνικού βίου του ελλην. έθνους, Η γλώσσα του νέου ελληνισμού. Εξέγερσις του εθνικού φρονήματος εν Ασία, εν Ηπείρω, εν Πελοποννήσω, εν Θράκη. Ιστορική σπουδαιότης της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Αι περί της εθνικής παιδεύσεως φροντίδες τινών πατριαρχών. Οι πατριάρχαι πιστοί εις τα πάτρια. Οργάνωσις του νέου ελληνισμού, κοινότητες, πεζικαί και ναυτικαί δυνάμεις, διανοητικός βίος, δημοσία παίδευσις. Η καρτερία του έθνους κατά τον μέγαν υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα. Προσπάθειαι του έθνους μετά την απελευθέρωσιν προς ανάπτυξιν των .ηθικών και διανοητικών δυνάμεων αυτού.

Τάξις Α'.

Ιστορία των νεωτέρων χρόνων.- Εφευρέσεις. Ανακάλυψις της διά θαλάσσης οδού εις τας Ινδίας. Ανακάλυψις της Αμερικής. Κτήσεις των Ευρωπαίων εν αυτή. Λούθηρος, θρησκευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία. Καλβίνος και μεταρρύθμισις εν Γαλλία. Η νυξ του αγίου Βαρθολομαίου. Μεταρρύθμισις εν Αγγλία. Αγγλικανική εκκλησία. Ελισάβετ και Μαρία Στούαρτ. Ολιβιέρος Κρόμβελ. Τριακονταετής πόλεμος. Λουδοβίκος ΙΔ', IE'καί ΙΣΤ'. Ρωσσία. Όλγα, Πέτρος 6 μέγας και Αικατερίνη Β'. Σουηδία' Κάρολος ο IB', Πρωσσία· Φρειδερίκος ο μέγας. Οι υπέρ ανεξαρτησίας αγώνες των αμερικανών· Ουάσιγκτων, Φραγκλίνος. Γαλλική επανάστασις, Ναπολέων ο μέγας. Αγώνες των Ιταλών και Γερμανών υπέρ' της εθνικής αυτών ενώσεως.

Ελληνική ιστορία. Επανάληψις των ουσιωδεστάτων εκ της όλης προδιδαχθείσης ιστορίας μετ' ιδιαζούσης προσοχής εις τα προς διδασκαλίαν εν τη Δ', E' και ΣΤ' τάξει του πλήρους Παρθεναγωγείου οριζόμενα μέρη της ιστορίας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Τάξις Β'.

Επανάληψις των ουσιωδεστάτων εκ της όλης προδιδαχθείσης Γεωγραφίας

Σελ. 174
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 155
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  35

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ Φ.Ε. 1892-1893

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

  Τάξις Α

  1) Θρησκευτικά,

  Ερμηνεία εις τας περικοπάς του Ευαγγελίου τας περιέχουσας την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού, 2

  2) Ελληνικά,

  α') Ερμηνεία έκ των Ελληνικών και της Κύρου παιδείας του Ξενοφώντος, και του Ισοκράτους Ευαγόρου εγκώμιον. 6

  β') Επανάληψις της γραμματικής. (Γ. Γενναδίου), και συντακτικόν επίτομον (Ιω. Κοφινιώτου)

  γ') Ορθογραφικαί ασκήσεις επί του μελανοπίνακος 1

  δ') Εκθέσεις γραπταί κατά τον εν τέλει του προγράμματος εκτιθέμενον τρόπον, 1

  ε') Ανάγνωσις εκ της εκλογής του Χρυσοστόμου 1

  3) Μαθηματικά. Αριθμητική μέχρι του περί λόγων μετά των απλούστερων θεωριών και πρακτικών ασκήσεων (Ι. Χατζηδάκη) 2

  4) Ιστορικά. Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών συνοπτικώς, του δε Ελληνικού εκτενέστερον μέχρι της υπό των Ρωμαίων αλώσεως της Κορίνθου (θ, Βενιζέλου) 2

  5) Γεωγραφικά,

  Γεωγραφία της Ευρώπης, εκτενεστέρα δε η της Ελληνικής χέρσονήσου (Ν. Παπαγιαννοπούλου). 2

  6) Φυσιογνωστικά,

  Ζωολογία (Φυσιογνωσία Σ. Μηλιαράκη). 2

  Αναδημοσιεύεται από το: "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας., εγκριθέν διά τον υπ' αριθ. 10665/7598 εγγράφου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως" ατό: Της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τα κατά το έτος 1891-92 πεπραγμένα, Αθήνα 1892, σ. 46-55.