Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 168-187 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/168.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ  1893

(Β. Διάταγμα / 20 Αυγούστου 1893)

Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλον Υπουργός Α. Ευταξίας

Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των πληρούν παρθεναγωγείων και των διδασκαλείων των θηλέων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1, 2, 18 και 58 του από 6 Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων νόμου, τα άρθρα 1, 3, 6καί8 του από 21 Ιανουαρίου 1878 περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις Χθ' νόμου, το άρθρον 2 του από 22 Ιουνίου 1882 περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία ΑΜ' νόμου, τα άρθρα 19-46 του από 23 Aυγούστου 1878 περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του Προτύπου Ημετέρου Β. διατάγματος, τα άρθρα 4, 5 και 10 του από 24 Απριλίου 1881 περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου Β. διατάγματος, το άρθρον 3 του περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις Ημετέρου Β. διατάγματος και τα άρθρα 7 και 10 του από 11 Μαΐου 1893 περί των επί πτυχίω εξετάσεων των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών Ημετέρου Β. διατάγματος, και επιθυμούντες να καταστήσωμεν, όσον εκ των μαθημάτων και της αλληλουχίας αυτών εξαρτάται, την εν τοις πλήρεσι Παρθεναγωγείοις και τοις Διδασκαλείοις των Θηλέων τελουμένην παίδευσιν άμα μεν προσαρμοζομένην προς τας εκάστοτε προφαινομένας ψυχικάς τε και σωματικάς δυνάμεις, άμα δε μη αφισταμένην του φύλου και του προορισμού αυτών προς το τέλος, όπως αι Ελληνίδες νεάνιδες και διδασκάλισσα., μάλιστα θρησκευτικώς, ηθικώς και εθνικώς διαπλασθώσι, προτάσει. του Ημετέρου επί, των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού αποφασίζομεν και διατάσσομεν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 163, τχ. Α'/21 Αυγούστου 1893 (και διόρθωση ΕτΚ, αρ. 171, τχ. Α'/26 Αυγούστου 1893).

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/169.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 1. Τα μαθήματα, η κατά τας διαφόρους τάξεις κατανομή, η αλληλουχία και ο χρόνος της διδασκαλίας αυτών κατά τα πλήρη Παρθεναγωγεία και τα Διδασκαλεία των θηλέων ορίζονται ως έπεται'

Ωρολόγιον τον μαθημάτων, πλήρους Παρθεναγωγείου και Διδασκαλείου των θηλέων.

 

                                            Πλήρους παρθεναγωγείου τάξεις                Διδασκαλείου τάξεις

 

Μαθήματα

A'

Β'

F

Δ'

E'

ΣΤ'

Ζ'

Η'

Θ'

Α'

B'

΄Ώρ.

΄Ώρ.

΄Ώρ.

Ώρ..

΄Ώρ.

΄Ώρ.

Ώρ.

Ώρ.

Ώρ..

΄Ώρ.

΄Ώρ.

Θρησκευτικά .......

. 3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

Ελληνικά . ........

: 12

12

9

9

9

9

9

9

9

9

6

Αριθμητική .......

. 3

3

3

3

2

2

1

1

-

1

-

Γεωμετρία .....

. -

-

-

2

2

2

1

1

-

1

-

Ιστορία ..........

. -

-

-

2

2

2

2

2

2

3

2

Γεωγραφία ......

. -

-

2

2

2

2

2

1

1

2

-

Φυσική ιστορία ....

. -

-

2

2

2

2

2

-

-

2

-

Φυσική (Χημεία) ...

. -

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

Υγιεινή ..........

. -

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Οικιακή οικονομία ..

. -

-

-

-

__

-

-

1

-

-

-

Οικιακή παιδαγωγική

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Γραμματολογία ....

. -

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

 Ιστορία της Καλλιτεχνίας

. -

-

--

-

-

-

-

-

3

-

-

Γαλλικά ..........

. -

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

Παιδαγωγικά ......

. -

-

-

-

-

-

-

- '

-

4

4

'Ασκήσεις διδακτικαί

. -

-

-

-

-

-

-

-

-

2

12

Χειροτεχνήματα ....

. 3

3

3

3

4

4

6

6

4

3

3

'Ωδική ,..,..,,,...

. 2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Καλλιγραφία .......

. -

2

2

2

2

2

-

-

-

1

-

Ιχνογραφία .......

. -

-

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Γυμναστική .......

. 3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

28

31

36

36

36

36

36

38

38

38

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/170.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων πλήρους Παρθεναγωγείου και Διδασκαλείου των θηλέων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τάξις Α'.

Ερμηνεία εις τας περικοπάς των Ευαγγελίων τας αναγινωσκομένας κατά τας Κυριακάς του έτους. Αποστήθησις των εξής χωρίων εκ του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, α', 3,4 και 5.γ', 16-22,31,32 καί33. δ', 24, στ', 63. η', 12, 34. ι', 1-19. ιβ', 24 και 25,44-48. ιγ, 34-36. ιδ', 6. ιε', 1-18.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Θρησκευτική και ηθική κατάστασις του κόσμου κατά την έμφανισιν'του χριστιανισμού. Ίδρυσις και εξάπλωσις της χριστιανικής Εκκλησίας 'κατά τους 8 πρώτους αιώνας. Διωγμοί κατά των χριστιανών. Μέγας Κωνσταντίνος και διάδοχοι αυτού. Πατέρες της Εκκλησίας κατά τους 8 πρώτους αιώνας. Διοίκησις, λατρεία και ήθη των χριστιανών κατά τους 8 πρώτους αιώνας. Εξουσία των επισκόπων της Ρώμης και οικουμ. σύνοδοι.- Σχίσμα Α. και Δ. Εκκλησίας και απόπειρα προς ένωσιν. Διοίκησις, ήθη και λατρεία εν τη Α. Εκκλησία. Επιστροφή Βουλγάρων και Ρώσσων εις τον χριστιανισμόν.- Δύναμις παπών κατά τους μέσους αιώνας. Λατρεία και ήθη της δυτ. Εκκλησίας. Διωγμοί κατά των αιρετικών. Ανατολική Εκκλησία υπό τους Τούρκους. Διοίκησις, λατρεία και ήθη αυτής. Ανατολική Εκκλησία εν Ελλάδι. Ανατολική Εκκλησία εν Ρωσσία. Περί μεταρρυθμίσεως. Περί δυτ. Εκκλησίας κατά τους νεωτέρους χρόνους.

Κατήχησις

Τι είνε Κατήχησις. Τι είνε θρησκεία. Πολυθεϊστικαί και μονοθεϊστικαί θρησκείαι. Αποκάλυψις. Αγία Γραφή. Διαίρεσις Κατηχήσεως εις δογματικόν και ηθικόν μέρος. A'. Δογματικόν μέρος .- Περί υπάρξεως θεού. Περί ενότητος και ιδιοτήτων του θεού. Περί αγ. Τριάδος. Ο θεός δημιουργός και προνοητής του κόσμου. Προορισμός του ανθρώπου. Πτώσις του ανθρώπου. Αμαρτία και αποτελέσματα Αυτής. Σωτηρία του ανθρώπου. Περί Ί. Χριστού. Προσπαρασκευή εις Χριστόν. Διδασκαλία, βίος και θάνατος Ι. Χριστού. Περί αγ. Πνεύματος. Περί αναγεννήσεως, δικαιώσεως και αγιασμού. Περί εκκλησίας. Διδασκαλία Ευαγγελίου. Προευχή. Μυστήρια. Περί μελλούσης ζωής. Β'.Μέρος ηθικόν. Περί δεκάλογου. Περί των εντολών.

Σελ. 170
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/171.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Β'.

Παύλου του Αποστόλου πρώτη και δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Το 13 κεφάλ, της προς Κορινθίους A' επιστολής αυτού, Ανάγνωσις και ερμηνεία εκ του πρωτοτύπου, Αποστήθησις των εξής χωρίων, A' προς Τιμόθεον β', 1-16, δ', 4 και 5,7καί 8, ε', 1-5,8. στ', 6-13,17-20.- Β' προς Τιμόθεον 2, 22-26. γ'. 12-17, το 13 Κεφάλ. της προς Κορινθίους A' επιστολής Παύλου του Αποστόλου,

Ερμηνεία εις τας περικοπάς των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας κατά τας Κυριακάς του έτους. Αποστήθησις των εξής χωρίων. Πράξεις των Αποστόλων β', 42-47, δ', 31-35. ιζ', 22-32. προς Ρωμαίους η', 35-39. ιβ', 9-21. ιγ', 1-10. Γαλάτας ε', 22-στ, 3, Εφεσίους ε', 22-στ' 9. Ιάκωβος α', 13-18. β', 14-19, γ', 13-18. A', Ιωάννου α', 5-β', 2. β', 3-12. δ', 7-21.

Λειτουργική.

Περί ιερωμένων πρόσωπων. Περί Ναού. Περί συμβολικών παραστάσεων. Περί ιερών αμφίων και σκευών. Περί λειτουργικών βιβλίων. Περί ομολογίας. Περί εορτών. Περί εκκλησιαστικών ακολουθιών. Περί λειτουργιών Ιακώβου, Χρυσοστόμου, Βασιλείου. Περί προηγιασμένης λειτουργίας. Περί λειτουργίας των κατηχουμένων. Περί λειτουργίας των πιστών.

Χριστιανική Ηθική.

Εισαγωγή,Ορισμός, περιεχόμενον, διαίρεσις και αξία της Χριστ. Ηθικής. Σχέσις του ανθρώπου προς τον Θεόν και προς τον πλησίον. Ύψιστος ηθικός νόμος. Καθήκον, δικαίωμα, δικαιοσύνη, αδικία, επιείκεια, αυστηρότης, συνειδός, ελευθέρα βούλησις, καταλογισμός, αρετή, κακία.

Ιδίως χριστιανική ηθική.

Καθήκοντα προς τον Θεόν, προς τον πλησίον και προς εαυτόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τάξις Α'.

Ανάγνωσις και ερμηνεία - Γραμματική - Συντακτικόν - Ποιήματα A' Ανάγνωσις και ερμηνεία

Ξενοφών.- Κύρου παιδείας Βιβλ. A' 1-4, 27. .

Λουκιανός (τόμος 3).- Ανάχαρσις η περί Γυμνασίων.

Πλούταρχος-Περί παίδων αγωγής.

Πλάτων.- Κρίτων. Πολιτείας Βιβλ. β'. Κεφ. 17 μέχρι τέλους Βιβλ. γ'.

Β' Γραμματική και Συντακτικόν,

Γραμματική της Αττικής διαλέκτου.- Επανάληψις, Συντακτικόν τα περί της κυρίως λεγομένης συντάξεως εκτενέστερον.

Σελ. 171
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/172.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συγγραφικαί ασκήσεις,

Συνέχεια των συγγραφικών ασκήσεων της β' βαθμίδος*. Συγγραφικών ασκήσεων βαθμίς γ' ήτοι γραπταί εκθέσεις θεμάτων, εν οις το τε περιεχόμενον και η μορφή δημιουργούνται, υπό του γράφοντος.

Γ' Ποιήματα.

Σοφοκλέους Αντιγόνη κατά μετάφρασιν Αλ. Ραγκαβή.

Τάξις Β'.

Ανάγνωσις και ερμηνεία - Συντακτικόν - Ποιήματα A' Ανάγνωσις και ερμηνεία.

Πλούταρχος.- Περί του ακούειν.

Πλάτων.- Των Νόμων το Σ τ' βιβλίον. Φαίδων.

Β' Συντακτικόν.

Τα περί συνθέσεως των λόγων και των μερών αυτών και τα περί συντακτικών σχημάτων και ιδιωμάτων εκτενέστερον.

Συγγραφικαί ασκήσεις. Συγγραφικών ασκήσεων βαθμίς β' και γ' ως και εν τη προηγουμένη τάξει.

Γ' Ποιήματα. Σοφοκλέους Οιδίπους επί Κολωνώ κατά μετάφρασιν Αγγέλου Βλάχου.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Επανάληψις της πρακτικής αριθμητικής.- Αθλήσεις εις το από στόματος λογίζεσθαι.- Εφαρμογή των λογιστικών κανόνων προς λύσιν παντοδαπών προβλημάτων.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Τάξις Α'

Επανάληψις των κατά τας τάξεις Δ' Ε' και ΣΤ'** του ανωτέρου παρθεναγωγείου

____________

* Κατά το πρόγραμμα της Η' τάξεως του Παρθεναγωγείου "συγγραφικών ασκήσεων βαθμίς β' ήτοι γραπταί εκθέσεις, θεμάτων, ων μόνον το περιεχόμενον δίδεται υπό του διδασκάλου, την δε μορφήν δημιουργεί ο γράφων".

** Κατά το πρόγραμμα του Παρθεναγωγείου: "Τάξις Δ' Τα γεωμετρικά σχήματα εξ αμέσου αντιλήψεως κατανοούμενα (κύβος, όρθογώνιον παραλληλεπίπεδον, τριγωνική πυραμίς, όρθογώνιον τριγωνικον πρίσμα, ρόμβος, ρομβοειδές, τραπέζιον). Τάξις Ε' τα γεωμετρικά

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/173.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διδαχθέντων.- Καταμέτρησις επιφανειών και στερεών σωμάτων μετά ασκήσεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ Τάξις Α'.

Ελληνική ιστορία - Εσωτερική ιστορία του ελληνικού έθνους.

Κοινωνική και ηθική κατάστασις του έθνους κατά τους προϊστορικούς χρόνους. (Όμηρος, Ησίοδος, θρήσκευμα, λατρεία και Θυσίαι, ελεύθεροι και δούλοι, θήτες, νόμοι, δίκαι, θέμιστες, τεκμήρια εθνικής ενότητος, προσωπικαί σχέσεις, πατρικόν κράτος, γάμος, αξία αποδιδομένη εις τας γυναίκας, κακίαι αυτών και αρεταί, αδελφοί και φίλοι, ξένοι και ικέται, παραβάσεις των κοινωνικών καθηκόντων και υποχρεώσεων, υπεροχή των Ελλήνων, πειρατεία, επιστήμη και τέχνη, γεωγραφία, ναυτιλία, αστρονομία, εμπορία, πολεμική τέχνη, ποίησις, μουσική, δρχησις, αρχιτεκτονική, έργα γλυπτικής, γραφή).- Αμφικτυονικόν συνέδριον και το εν Δελφοίς χρηστήριον. Πύθια, Νέμεα, Ίσθμια. Ολυμπιακός αγών. Σπαρτιατών ανατροφή και βίος. Αθηναίων ανατροφή. Η επί Σόλωνος εμψύχωσες της τέχνης και της εμπορίας. Ηθική ενάτης του έθνους κατά τους πρώτους ιστορικούς χρόνους. Αποικίαι. Εξελληνισμός των ιθαγενών διά των αποικιών. Αντίθεσις και πάλη του ασιανού και του ελληνικού κόσμου. Η ηθική κατάστασις των Αθηνών κατά τους Περσικούς πολέμους. ΕθελοΘυσία των Αθηναίων κατά τους πολέμους τούτους. Τα αίτια της νίκης κατά τους πολέμους τούτους. Ακμή της δραματικής ποιήσεως εν 'Αθήναις κατά την εποχήν του Περικλέους. Πολλά και μεγαλοπρεπή δημόσια κατασκευάσματα εν Αθήναις επί Περικλέους. Κοινωνική και ηθική κατάστασις των Αθηνών επί Περικλέους. Ηθική ανατροπή της κοινωνίας κατά τον Πελοποννησιακον πόλεμον. Τα ολέθρια αποτελέσματα του Πελοποννησιακού πολέμου. Η θλιβερά κατάστασις του ελληνικού κόσμου κατά τους χρόνους της ηγεμονίας της Σπάρτης. Κοινή της Ελλάδος έκλυσις μετά τον θάνατον του Επαμεινώνδου. Χαρακτήρ του μακεδονικού ελληνισμού. Παρακμή του πρώτου ελληνισμού κατά τους χρόνους του Φιλίππου. Ο υπό του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαδοθείς εις Ασίαν ελληνισμός και σχέσεις αυτού προς τον αρχαιότερον. Διάδοσις του ελληνισμού εν τη ανατολή. Στρατός, έμπόριον, θρησκεία, γράμματα κατά τους χρόνους τούτους. Θρήσκευμα μουσείον, φόροι, ναυτιλία. θησαυροί εν τω βασιλείω των Πτολεμαίων. Πάλη του ελληνισμού προς τον Ιουδαϊσμόν εν Παλαιστίνη. Ο χαρακτήρ του ανατολικού ελληνισμού. Οι σοφισταί επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Αι εν Αθήναις σχολαί. Ολική παρακμή.

____________

σχήματα εξ αμέσου αντιλήψεως κατανοούμενα. Επιπεδομετρία (κώνος, κύλινδρος, κανονικά πολύγωνα, πρίσμα, σφαίρα). Τάξις ΣΤ', Επιπεδομετρία και στερεομετρία"

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/174.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο ελληνισμός πρώτος κήρυξ του χριστιανισμού. Ο ελληνικός του χριστιανισμού οργανισμός. Σύγκρουσις της εθνικής και χριστιανικής κοινωνίας. To εν Κωνσταντινουπόλει πανδιδακτήριον. Ηθικαί και υλικαί του ελληνισμού δυνάμεις κατά τον μεσαιωνικόν ελληνισμόν. Κτίσματα του Ιουστινιανού, Ο ακάθιστος ομνος. Η. δύναμις της θρησκείας ως εθνικού ελατηρίου. Η ηθική του ελληνικού κράτους κατάστασις κατά τους χρόνους της μεταρρυθμίσεως. Επιστήμη και τέχνη κατά τους χρόνους τούτους. Η δημοσία εκπαίδευσις κατά τους χρόνους του Βάρδα. Η βαθμιαία ελάττωσις του ελληνικού πληθυσμού επί της μακεδονικής δυναστείας, Ο εν τη μικρά Ασία ελληνισμός. Η εθνική και ηθική των κατοίκων αλλοίωσις. Η ολέθρια επίδρασις των λογίων κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Η ηθική υπεροχή των Σελζουκιδών. Η υλική και ηθική παρακμή του κράτους κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Χαρακτήρ του όλου μεσαιωνικού βίου του ελλην. έθνους, Η γλώσσα του νέου ελληνισμού. Εξέγερσις του εθνικού φρονήματος εν Ασία, εν Ηπείρω, εν Πελοποννήσω, εν Θράκη. Ιστορική σπουδαιότης της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Αι περί της εθνικής παιδεύσεως φροντίδες τινών πατριαρχών. Οι πατριάρχαι πιστοί εις τα πάτρια. Οργάνωσις του νέου ελληνισμού, κοινότητες, πεζικαί και ναυτικαί δυνάμεις, διανοητικός βίος, δημοσία παίδευσις. Η καρτερία του έθνους κατά τον μέγαν υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα. Προσπάθειαι του έθνους μετά την απελευθέρωσιν προς ανάπτυξιν των .ηθικών και διανοητικών δυνάμεων αυτού.

Τάξις Α'.

Ιστορία των νεωτέρων χρόνων.- Εφευρέσεις. Ανακάλυψις της διά θαλάσσης οδού εις τας Ινδίας. Ανακάλυψις της Αμερικής. Κτήσεις των Ευρωπαίων εν αυτή. Λούθηρος, θρησκευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία. Καλβίνος και μεταρρύθμισις εν Γαλλία. Η νυξ του αγίου Βαρθολομαίου. Μεταρρύθμισις εν Αγγλία. Αγγλικανική εκκλησία. Ελισάβετ και Μαρία Στούαρτ. Ολιβιέρος Κρόμβελ. Τριακονταετής πόλεμος. Λουδοβίκος ΙΔ', IE'καί ΙΣΤ'. Ρωσσία. Όλγα, Πέτρος 6 μέγας και Αικατερίνη Β'. Σουηδία' Κάρολος ο IB', Πρωσσία· Φρειδερίκος ο μέγας. Οι υπέρ ανεξαρτησίας αγώνες των αμερικανών· Ουάσιγκτων, Φραγκλίνος. Γαλλική επανάστασις, Ναπολέων ο μέγας. Αγώνες των Ιταλών και Γερμανών υπέρ' της εθνικής αυτών ενώσεως.

Ελληνική ιστορία. Επανάληψις των ουσιωδεστάτων εκ της όλης προδιδαχθείσης ιστορίας μετ' ιδιαζούσης προσοχής εις τα προς διδασκαλίαν εν τη Δ', E' και ΣΤ' τάξει του πλήρους Παρθεναγωγείου οριζόμενα μέρη της ιστορίας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Τάξις Β'.

Επανάληψις των ουσιωδεστάτων εκ της όλης προδιδαχθείσης Γεωγραφίας

Σελ. 174
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/175.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μετά ιδιαζούσης προσοχής εις τα προς διδασκαλίαν εν τη Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξει του πλήρους παρθεναγωγείου οριζόμενα μέρη της Γεωγραφίας*.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τάξις Α'.

Ανθρωπολογία. - Οργανικά και ανόργανα σώματα. Διαφοραί αυτών. Υποδιαίρεσις των οργανικών όντων, Διαφοραί αυτών. Η επιστήμη των ενοργάνων όντων.

Ανθρωπολογία.

Ο άνθρωπος. - To ανθρώπινον σώμα. To οστεώδες σύστημα· σκελετός του κορμού, σκελετός της κεφαλής, σκελετός των άκρων, - To μυϊκον σύστημα, οι μύες του σκελετού, του αύχένος, του θώρακος, των χειρών. To νευρικόν σύστημα· το κεντρικόν νευρικόν σύστημα, το περιφερικον νευρικόν σύστημα (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός), το συμπαθητικόν νευρικόν σύστημα. Τα αισθητήρια όργανα. Διάμειψις της ύλης· πέψις, απομύζησις των θρεπτικών ουσιών και αιματοποίησις, αίμα και κίνησις αυτού, αλλοίωσις του αίματος κατά τον δρόμον αυτού, αναπνοή, άδηλος διαττνοή, εκκρίσεις, παραγωγή ζωική θερμότης. Η φωνή. Περιοδικότης φαινομένων τινών της ζωής. Το ανθρώπινον γένος. Αι φυλαί. Διαφοραί ως προς την οργάνωσιν των ανθρώπων, χρώμα του δέρματος και των οφθαλμών, χρώμα, κατασκευή και διάταξις του τριχώματος, το ανθρώπινον πρόσωπον, η λεκάνη, ο θώραξ, ο πους, αι 5 φυλαί.

Φυσική ιστορία. - Επανάληψις της εν τη Ζ'** τάξει του πλήρους Παρθεναγωγείου διδαχθείσης φυσ. ιστορίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τάξις Α'.

Ιστορία της παιδαγωγίας. - Αι παιδευτικαί διατάξεις της νομοθεσίας του Λυκούργου και του Σόλωνος. Αι παιδαγωγικαί και διδακτικαί γνώμαι του Πυθαγόρου, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Πλουτάρχου, του 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου του Μεγάλου, του Κομενίου, του Φράγκε, του Ρουσώ, του Ρόχωβ και του Πεσταλότση.

Ψυχολογία. - Ουσία και δυνάμεις της ψυχής. Τα αισθήματα, Αι παραστάσεις.

* Κατά το πρόγραμμα του Παρθεναγωγείου "Τάξις Γ' Πατριδογραφία. Τα γενικώτατα εκ της Γεωγραφίας. Τάξις Δ' Τα αναγκαιότατα εκ της Γεωγραφίας. Ευρώπη και Ελλάς. Τάξις Ε' Ευρώπη. Ελλάς. Αι περί την Ελλάδα χώραι. Τάξις ΣΤ'. Α' πολιτική Γεωγραφία. Β' Μαθηματική Γεωγραφία. Γ' Φυσική Γεωγραφία".

.** "Τάξις Ζ' Συστηματική διδασκαλία της φυσικής Ιστορίας : Εισαγωγή, Ο άνθρωπος, Τα ζώα, Τα φυτά, τα ορυκτά".

Σελ. 175
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/176.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η μνήμη. Η φαντασία. Ο διασκεπτικός νους. Ο εποπτικός λόγος. Τα συναισθήματα. Αι κινήσεις, Αι ορέξεις; Η βούλησις.

Λογική.- Οι Θεμελιώδεις νόμοι του διανοεϊσθαι, Αι έννοιαι, Αι κρίσεις. Οι συλλογισμοί. Μέθοδος αναλυτική και συνθετική. Ορισμός, Διαίρεσις, Απόδειξις,

Παιδαγωγική, Η διδασκαλία εν γένει. (Γενική Διδακτική), - Τα απαιτούμενα προς διδασκαλίαν.

α') Το υποκείμενον της διδασκαλίας, Η προς διδασκαλίαν επιτηδειότης του παιδός. Η προς μάθησιν επιθυμία του παιδός. Η ανάγκη διδασκαλίας του παιδός,

β') Η διδακτική ύλη· γλώσσα, άσμα, φύσις, ιστορία, αριθμός, χώρος, θρησκεία,

γ') Η μεθοδική διάταξις της διδακτικής όλης κατά τας αρχάς αϊτό των πλησιέστερων επί τα απωτέρω, εκ των γνωστών επί τα άγνωστα, από των εύκολωτέρων επί τα δυσκολώτερα.

δ') Αι μορφαί της διδασκαλίας· η δεικτική, η υφηγητική, η αφηγηματική, η ερωτηματική, η του αποστοματισμού, η των ασκήσεων, η της κατ' οίκον εργασίας.

Τάξις Β'.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ.

1. Η διά της διδασκαλίας παιδεία. (Παιδαγωγική σχολική γενική).- Η παιδευτική δύναμις του σχολείου γενικώς, α') Η παιδευτική δύναμις των σχολικών διατάξεων, της προσωπικότητος του διδασκάλου, της σχολικής πειθαρχίας, της κατανοήσεως των διδασκομένων, των παντοδαπών μαθητικών ασκήσεων, της μαθητικής εργασίας και του περιεχομένου των μαθημάτων.

2. Η παιδευτική δύναμις του σχολείου επί το μερικώτερον. (Παιδαγωγική σχολική ειδική).- Τα μέσα και οι τρόποι, καθ' ους το σχολείον παιδεύει τους μαθητάς εις την ευπείθειαν, εις την φιλοπατρίαν,. εις την θεοσέβειαν, εις την ησυχίαν, εις την προσοχήν, εις την επιμέλειαν, εις την τάξιν, εις την ευσχημοσύνην, εις την φιλαλήθειαν, εις την πραότητα, εις την καθαριότητα.- Το κράτιστον πάντων των σχολικών μέσων προς παιδείαν υγιά (ο διδάσκαλος).

3. Σχολικά και μαθητικά όργανα και σκεύη.

Ειδική διδακτική (Μεθοδολογία)

Ωρολόγιον των μαθημάτων. Πρόγραμμα των μαθημάτων. Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων. Η μέθοδος της διδασκαλίας των θρησκευτικών (των προσευχών, ιστορηματων, ρητών, τροπαρίων, κατηχήσεως, Ευαγγελίου κτλ.), της μητρικής γλώσσης (των τακτικών ασκήσεων, αναγνώσεως,

Σελ. 176
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/177.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γραμματικής, συγγραφικών ασκήσεων) της αριθμητικής, της γεωμετρίας, της ιστορίας, της γεωγραφίας, της φυσικής ιστορίας, της ωδικής, της ιχνογραφίας, της καλλιγραφίας, των χειροτεχνημάτων και της γυμναστικής.

Το διδακτικού επάγγελμα.

Η γένεσις και η ανάπτυξις των δημοτ. σχολείων. Αι σχέσεις του δημοτ. σχολείου προς την οικογένειαν, την πολιτείαν και την εκκλησίαν. Αξία του διδασκάλου, υποχρεώσεις και καθήκοντα αύτού. Η νομοθεσία των δημοτικών σχολείων. Οι τρόποι της περαιτέρω αναπτύξεως του διδασκάλου,

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ

Η πρώτη βαθμίς των διδακτικών ασκήσεων ήτοι αι άσκούμεναι διδακτικώς παρευρίσκονται εν ταις αιθούσαις των παραδόσεων των μαθητριών των κατωτέρων τάξεων του Παρθεναγωγείου κατά τας ώρας της παραδόσεως των μαθημάτων, Θεώμεναι μόνον τα εκεί κατά την διδασκαλίαν τελούμενα και ακροώμεναι των διδασκομένων μαθημάτων.

Τάξις Β'.

Η δευτέρα βαθμίς των διδακτικών ασκήσεων· ήτοι αι ασκούμεναι διδάσκουσι τας μικράς μαθητρίας κατά μονάς, ουδενός άλλου κατά την παράδοσιν του μαθήματος παρισταμένου. Η τρίτη βαθμίς των διδακτικών ασκήσεων· ήτοι αι ασκούμεναι διδάσκουσι τας μικράς μαθήτριας παρισταμένων των συμμαθητριών και των διδασκόντων αυτάς. Η τετάρτη βαθμίς των διδακτικών ασκήσεων' ήτοι αι ασκούμενα, μετά το πέρας της διδακτικής ασκήσεως αυτών εξελέγχονται υπό των διδασκόντων αυτάς και καθοδηγούνται εις την αποφυγήν των διδακτικών σφαλμάτων, συμπαρισταμένων, η και μη των συμμαθητριών

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Τάξις Γ.

Κοπτική, ραπτική, πλεκτική και ποικιλτική. Κοπή γυναικείων επιστηθίων (μπουστάκι) και ραφή αυτών. Κοπή και ραφή παιδικών ενδυμάτων. Πλοκή δικτύου και επ' αυτού ποικιλτική (filet guipures).

Τάξις ΙΑ'.

Κοπτική, ραπτική και ποικιλτική. Κοπή και ραφή γυναικείων ενδυμάτων. Τρίχαπτα διά βελόνης (Dentelle anglaise). Ο τρόπος του λαμβάνειν μέτρα.

12

Σελ. 177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/178.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Α'.

Θεωρία της μουσικής μετ' ασκήσεων εγγράφων. Γραφή της μουσικής· φθογγόσημα, παύσεις, κλείδες. Περί ρυθμού. Περί των γενών των κλιμάκων. Περί τριφωνιών και τετραφωνιών. Τα μουσικά διαστήματα (δευτέρα, τρίτη κτλ) και εφαρμογή αυτών επί ασμάτων. Μετάθεσις άσματος τινός εις άλλον τρόπον (κλίμακα).

Άσματα. Σύντονοι και επιμεμελημέναι ασκήσεις προς καλήν και τελείαν εκτέλεσιν των διά τα δημοτικά σχολεία ωρισμένων ασμάτων. Ακριβής κατανόησις της κατασκευής των μελωδιών και των δυσκολιών, ας τινάς παρέχουσιν αύται εις την διδασκαλίαν. Εύρεσις της αρχής του άσματος τη οδηγία του φθογγοδότου (Διαπασών). Νέα τινά άσματα δίφωνα και τρίφωνα.

Τάξις Β'.

Τα στοιχεία της μουσικής συνθέσεως. Σύνθεσις μελωδίας. Αρμονία φυσική. Δοκιμή προς ανεύρεσιν δευτέρας φωνής εις πρώτην δεδομένην.

Άσματα. Συνέχεια των διδαγμάτων, των αναγραφομένων εν τη προηγουμένη τάξει. Τρίφωνος και ει δυνατόν και τετράφωνος χορός εις αμφοτέρας τας τάξεις του Διδασκαλείου.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ Α'. Τάξις

Τα μικρά και μεγάλα ελληνικά γράμματα κατά τας διατάξεις της μεθοδικής της καλλιγραφίας; Λατινικά στοιχεία. Γραφή μετά κοσμημάτων. Οι αριθμοί:

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

τάξις Α1.

Ιχνογραφία εξ όψεως φυσικών αντικειμένων εκ ξύλου και εκ γύψου. Ιχνογραφία εξ όψεως φύλλων και ανθέων φυσικών. Χρωματισμοί κοσμημάτων (Arabesken) και κρασπεδώσεων (Bordüren) δι' απλών και συμμίκτων χρωμάτων. Περί της αρμονίας των χρωμάτων. Μεθοδική επεξεργασία της διά το δημοτικόν σχολείον ωρισμένης ύλης της ιχνογραφίας.

Τάξις Β'.

Συνέχεια των εκ φύσεως αντιγραφών και της μεθοδικής επεξεργασίας της διά τα δημοτικά σχολεία ωρισμένης ύλης της ιχνογραφίας.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τάξις Α'. Συνέχεια των κατά τας ανωτέρας τάξεις του πλήρους Παρθεναγωγείου

Σελ. 178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/179.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γενομένων γυμναστικών ασκήσεων. Μεθοδική επανάληψις των διά τα δημοτικά σχολεία των θηλέων ωρισμένων γυμναστικών ασκήσεων. Ιστορίας της γυμναστικής τα κυριώτατα.

Τάξις Β'

Συνέχεια της εργασίας της εν τη ττροηγουμένη τάξει ορισθείσης. Τα εκ της ανθρωπολογίας και της υγιεινής πρόσφορα "ρός κατανόησιν των διά της γυμναστικής εις το ανθρώπινον σώμα γενομένων.

Άρθρ'ον-2. Πάσα προγενεστέρα διάταξις αντιβαίνουσα εις τας του παρόντος διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος

Εν Τατοΐω τη 20 Αυγούστου 1893.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός Αθ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Διόρθωσις ημαρτημένων

εν τω της 20 Αυγούστου 1893 B. Δ. "περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των πλήρων παρθεναγωγείων και των διδασκαλείων των θηλέων".

Το εν τω Β. διατάγματι της 20 Αυγούστου 1893 "περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των πλήρων παρθεναγωγείων και των διδασκαλείων των θηλέων" περί της εν τη Β' τάξει των διδασκαλείων των Θηλέων διώρου διδασκαλίας της Φυσικής (Χημείας) και το εκ 38 ωρών της διδασκαλίας εν τη B' τάξει των διδασκαλείων, δημοσιευθέντι εν τω υπ' αριθ. 163, μέρος A' τεύχος A', φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ως εσφαλμένως δημοσιευθέντα, διορθωτέα εις το ακριβές: "Ουδεμία ώρα Φυσικής και Χημείας εν τη Β' τάξει των διδασκαλείων και 36 ώραι το σύνολον της διδασκαλίας εν τη αυτή τάξει".

Ο Υπουργός ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/180.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

38

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β. Διάταγμα / 29 Σεπτεμβρίου 1893)

Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλου

Υπουργός Α. Ευταξίας

Περί κανονισμού τον κεντρικού γυμναστηρίου και παρά της ειδικής γυμναστικής σχολής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τον νόμον ΑΧΗ' Περί του κεντρικού γυμναστηρίου· Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Σκοπός του κεντρικού γυμναστηρίου.

Άρθρον 1. Σκοπός του εν Αθήναις κεντρικού γυμναστηρίου είναι η μόρφωσις γυμναστών, προς διδασκαλίαν της γυμναστικής εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης και της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και η εν αυτώ άσκησις των φοιτητών του Πανεπιστημίου και των άλλων πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περί του προσωπικού των γυμναστηρίων και των καθηκόντων αυτού.

Άρθρον 2. Το προσωπικόν του γυμναστηρίου σύγκειται εξ ενός διευθυντού, εξ ενός ιατρού, εκ δύο γυμναστών, εκ δύο βοηθών, εξ ενός επιστάτου και εξ ενός υπηρέτου.

Άρθρον 3. Ο διευθυντής του κεντρικού γυμναστηρίου διευθύνει την διδασκαλίαν της γυμναστικής εν αυτώ διδάσκει εν τη προσηρτημένη εις το

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 198, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1893.

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/181.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κεντρικόν γυμναστήριον σχολή της γυμναστικής ιστορίαν και παιδαγωγίαν της γυμναστικής. περιγραφήν και σχεδιαγράφησιν των διαφόρων γυμναστικών μηχανημάτων και πάντα τ' αφορώντα εις την κατασκευήν και πήξιν αυτών, έχει την εποπτείαν των εν Αθήναις και Πειραιεί δημοσίων γυμναστηρίων και διαταγή του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως επιθεωρεί τα εντός των Αθηνών δημόσια γυμναστήρια.

Άρθρον 4. Ο ιατρός διδάσκει εν τη προσηρτημένη εις το κεντρικόν γυμναστήριον ειδική σχολή φυσιολογίαν, ανατομίαν και υγιεινήν, καθόσον σχετίζονται τη γυμναστική, εξετάζει την σωματικήν ικανότητα των εις το γυμναστήριον προς άσκησιν προσερχόμενων, προς δε, κατά παραγγελίαν του διευθυντού, εξετάζει και εκείνους εκ των μαθητών των γυμνασίων και ελλ. σχολείων, όσοι δι' αναφοράς προς τον οίκεϊον γυμνασιάρχην η σχολάρχην αιτούσι την απαλλαγήν αυτών από του μαθήματος της γυμναστικής, ένεκα σωματικής βλάβης, και αποφαίνεται εγγράφως, εάν αι σωματικαΐ ασκήσεις αντενδείκνυνται εις την σωματικήν αυτών βλάβην, όπως ο οικείος γυμνασιάρχης η σχολάρχης απαλλάξη αυτούς από του μαθήματος τούτου.

Άρθρον 5. Τον διευθυντήν, κωλυόμενον η ένεκεν ασθενείας η ένεκα της εποπτείας των λοιπών δημοσίων γυμναστηρίων η ένεκα άλλης τινός δημοσίας υπηρεσίας, αναπληροί o αρχαιότερος γυμναστής του κεντρικού γυμναστηρίου.

Άρθρον 6. Ο διευθυντής και ο αρχαιότερος γυμναστής μετά την ίατρικήν εξέτασιν διαιρούσι τους μαθητάς εις κλάσεις αναλόγως της ηλικίας και της σωματικής αυτών καταστάσεως και ορίζουσι τα είδη των ασκήσεων δι' εκάστην κλάσιν.

Άρθρον 7. Οι γυμνασταί και οι βοηθοί διδάσκουσι τας διαφόρους κλάσεις και προσέρχονται εις το γυμναστήριον εν τέταρτον της ώρας τουλάχιστον προ της αρχής των ασκήσεων, προς δε διδάσκουσι πάντα τα είδη των σωματικών ασκήσεων εις τους μαθητάς της ειδικής γυμναστικής σχολής.

Άρθρον 8. Ο διευθυντής, οι γυμνασταί και οι βοηθοί οφείλουσι να εργάζωνται εν τω γυμναστηρίω τουλάχιστον 4 ώρας καθ' ημέραν, ο δε ιατρός 2, ο δε επιστάτης και o υπηρέτης τουλάχιστον 6, οίτινες αμφότεροι κατά μεν τας εργασίμους ώρας του γυμναστηρίου προσέρχονται τη τεταγμένη υπό του διευθυντού η του αναπληρούντος αυτόν αρχαιοτέρου γυμναστού ώρα, τον δε λοιπόν χρόνον ασχολούνται περί την ευπρέπειαν του γυμναστηρίου και την διατήρησιν του κήπου αυτού,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Περί των καθηκόντων των εν τω γυμναστηρίω ασκουμένων.

Άρθρον 9, Εις ουδένα των ' ασκουμένων επιτρέπεται να συνδιαλέγηται εν τω γυμναστηρίω μετά των συμμαθητών αυτού μεγαλοφώνως ή χαριεντίζηται

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/182.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

να σκώπτη και να λοιδορή. Οφείλει δε πας ασκούμενος να γυμνάζηται διαρκώς προσεχών εις τον προγυμνάζοντα και εις τα εκάστοτε υπ' αυτού τταραγγελλομενα, προσέτι δε να γυμνάζηται κατά τον αριθμόν καθ' ον ήθελε ταχθή υπ' αυτού και να φυλάττη την τάξιν εις ην ετάχθη.

Άρθρον 10. Οι προσκτησάμενοι ικανάς γυμναστικάς γνώσεις, προς δε κατανοήσαντες το διδασκόμενον εν τω γυμναστηρίω γυμναστικόν σύστημα, δύνανται και εκτός των ωρισμένων κλάσεων, κατά θέλησιν ν' ασκώνται εγκρίσει του διευθυντού, εάν τηρώσι πάσας τας διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΔ'. Περί εγγραφών.

Άρθρον 11. Αι εγγραφαί. άρχονται από της 1ης Σεπτεμβρίου και λήγουσι τη 1 Μαΐου, τα δε μαθήματα άρχονται τη 15 Σετττεμβρίου και λήγουσι τη 1 Ιουνίου.

Άρθρον 12. Ο διευθυντής η τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν γυμναστής εγγράφει τους φοιτητάς και τους λοιπούς πολίτας εν βιβλίω περιέχοντι στήλας, εν αις αναγράφεται το όνομα και το επώνυμον αυτών, η ηλικία, η πατρίς, το επάγγελμα, το εν τω γυμναστηρίω έτος φοιτήσεως και η περί της σωματικής αυτού καταστάσεως δήλωσις του ιατρού. Έκαστος δε των εγγραφόμενων καταβάλλει δραχμάς πέντε ως δικαίωμα εγγραφής, εισπραττομένας κατά τα περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων κεκανονισμένα.

Άρθρον 13. Αι εγγραφαί ανανεούνται καθ' εκαστον έτος ως εν τοις προηγουμένοις άρθροις ορίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Περί της ειδικής γυμναστικής σχολής.

Άρθρον 14. Η διεύθυνσις της σχολής ανατίθεται τω διευθυντή του κεντρικού γυμναστηρίου,

Άρθρον 15. Εκάστη περίοδος της ειδικής γυμναστικής σχολής διαρκεί εν και ήμισυ σχολικον έτος, αρχομένη από της 1 Οκτωβρίου και λήγουσα τη 30 Μαρτίου του επομένου έτους, διδάσκονται δε εν αυτή τα επόμενα μαθήματα· α') Ιστορία της γυμναστικής από των παλαιότατων χρόνων μέχρι των καθ' ήμας, τρεις ώρας καθ' εκάστην εβδομάδα, περιλαμβάνουσα και την των Ολυμπιακών αγώνων, β') παιδαγωγία της γυμναστικής μετά το τέλος της ιστορίας, τρεις ώρας καθ' εβδομάδα· γ') εκ της πειραματικής φυσικής το μηχανικόν μέρος, η υδροστατική και η Θερμότης, δύο ώρας, καθ' εβδομάδα' δ') φυσιολογία, ανατομία και υγιεινή καθόσον σχετίζονται τη γυμναστική, τρεις ώρας καθ' εκάστην εβδομάδα" ε') περιγραφή των διαφόρων γυμναστικών μηχανημάτων,

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/183.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η ολη εξ ης ταύτα σύγκεινται, αι διαστάσεις αυτών και ο τρόπος της πήξεως των ακινήτων μηχανημάτων μετά το τέλος της παιδαγωγίας, δύο ώρας καθ' εκάστην εβδομάδα. :

Άρθρον 16. Γίνονται δεκτοί εν τη ειρημένη σχολή οι έχοντες συμπεπληρωμένον το 20 έτος της ηλικίας αυτών, μη υπερβαίνοντες δε το 26 και φέροντες πιστοποιητικόν δυο ιατρών περί της αρτιμελείας και ευεξίας αυτών, προς δε οι έχοντες η αποδεικτικον της ανωτέρας τάξεως του διδασκαλείου η απόλυτη ρ ιόν γυμνασίου.

Άρθρον 17. Οι προσαγαγόντες τα πιστοποιητικά τα αναφερόμενα εν τω προηγουμένω άρθρω και εξετασθέντες υπό του διευθυντού και του ιατρού σωματικώς εγγράφονται εν ιδιαιτέρω βιβλίω, εν ω υπάρχουσι στήλαι του τίτλου, της ηλικίας, της πατρίδος και των παρατηρήσεων.

Άρθρον 18. Η Θεωρητική διδασκαλία γίνεται επί του παρόντος εν τω καταστήματι του διδασκαλείου Αθηνών καθ' ημέρας και ώρας οριζομένας υπό του διευθυντού, η δε πρακτική εν τω κεντρικώ γυμναστηρίω Αθηνών.

Άρθρον 19. Έκαστος των διδασκόντων εν τη σχολή έχει κατάλογον των ονομάτων των μαθητών, εν ώ αναγράφει τας απουσίας αυτών και τους βαθμούς των καθημερινών εξετάσεων.

Άρθρον 20, Ο μαθητής ο έχων εις τα διάφορα μαθήματα πεντήκοντα απουσίας εν συνόλω, αποκλείεται των εξετάσεων.

Άρθρον 21, Αι επί πτυχίω εξετάσεις των υποψηφίων γυμναστών γίνονται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής αποτελούμενης εξ ενός καθηγητού της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου, εξ ενός των εν Αθήναις γυμνασιαρχών, οριζομένου υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, του διευθυντού της σχολής, του ιατρού και του αρχαιοτέρου γυμναστού του κεντρικού γυμναστηρίου,

Άρθρον 22, Αι μεν εξετάσεις της ιστορίας και παιδαγωγίας της γυμναστικής, της φυσιολογίας, της ανατομίας και υγιεινής και αι εις τα γυμναστικά μηχανήματα γίνονται γραπταί, των υποψηφίων γυμναστών λυόντων δύο ζητήματα εκ τριών κληρουμένων μεταξύ δέκα εξ εκάστου μαθήματος. Αι δε των πρακτικών ασκήσεων ενεργούνται υπό των υποψηφίων γυμναστών διδασκόντων κατά κλήρον επί της διδαχθείσης ολης, διαιρουμένης εις ζητήματα αναλόγως του αριθμού των υποψηφίων γυμναστών.

Άρθρον 23. Οι βαθμοί εκάστου μαθήματος είναι οι εξής·

Άριστα = 10.

Λίαν καλώς = 8 και 9.

Καλώς = 6 και 7.

Σχεδόν καλώς = 5.

Μετρίως = 3 και 4.

Δίδεται δε εις βαθμός διά την ιστορίαν και παιδαγωγίαν, δύο διά την φυσιολογίαν,

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/184.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ανατομίαν και υγιεινήν, εις διά τα διάφορα είδη των πρακτικών ασκήσεων και εις διά τα αφορώντα εις τα γυμναστικά μηχανήματα' ο δε γενικός βαθμός κανονίζεται κατά τα διατεταγμένα περί βαθμολογίας. Και ο μεν συντελεστής των θεωρητικών μαθημάτων είναι 2, των δε πρακτικών ασκήσεων 4· o μη τυχών τουλάχιστον του γενικού βαθμού "καλώς" δεν αξιούται πτυχίου.

Άρθρον 24. Τα πτυχία εκδίδονται, επί χαρτοσήμου πέντε δραχμών κατά τον ακόλουθον τύπον

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το εν Αθήναις Κεντρικόν Γυμναστήριον. Πτυχίον

Ο κύριος ...................... δόκιμος της γυμναστικής σχολής,

εξετασθείς εις πάντα τα μαθήματα τα οριζόμενα εν τω άρθρω 15 του κανονισμού του Κεντρικού Γυμναστηρίου θεωρητικώς τε και πρακτικώς, ηξιώθη του βαθμού .........................., εφ' ω και παρέχεται αυτώ το πτυχίον τόδε.

Εν Αθήναις τη ............ 1ο..

Η εξεταστική επιτροπή

Τίθεται δε και η σφραγίς του κεντρικού γυμναστηρίου, μεθ' ο πέμπονται μετά του πρακτικού της συνεδριάσεως υπό του διευθυντού εις το Υπουργείον, ούτως θεωρηθωσιν υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. Γενικαί διατάξεις.

Άρθρον 25. Εις ουδένα επιτρέπεται, να φέρη όπλα εντός του γυμναστηρίου η άλλο τι των τοιούτων.

Άρθρον 26. Πασά τυχόν βλάβη των οργάνων του γυμναστηρίου γενομένη ουχί εκ τακτικής ασκήσεως, εκτίνεται υπό του αιτίου αυτής.

Άρθρον 27. Όστις των φοιτητών η των πολιτών παραβαίνει τον παρόντα κανονισμόν, συμπεριφερόμενος απρεπώς η αττοπειρώμενος ν' ασκηθή παραβόλως, αποπέμπεται του γυμναστηρίου, το μεν πρώτον τύροσκαίρως, εν υποτροπή δε και διά παντός υπό του διευθυντού του γυμναστηρίου.

Άρθρον 28. Το κεντρικόν γυμναστήριον αργεί κατά τας κοινώς ανεγνωρισμένας διά των ισχυόντων Βασιλικών διαταγμάτων εορτάς.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/185.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ουδείς δύναται να εισέλθη εις το γυμναστήριον άνευ της αδείας του διευθυντού η του αναπληρούντος αυτόν γυμναστού.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργον ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Εν Τατοΐω τη 29 Σεπτεμβρίου 1893.

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/186.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

39

ΝΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε.

(Β, Διάταγμα / 18 Ιουνίου 1896)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Δ. Πετρίδης

Περί αναγνωρίσεως ως διδασκαλείων θηλέων των υπό της

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων εκπαιδευτηρίων

εν Αθήναις, Πάτραις και Κερκύρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το από 13 Οκτωβρίου 1861, περί εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών B. διάταγμα και το άρθρον 1 του από 11 Μαΐου 1867 "περί του Αρσακείου ως διδασκαλείου διδασκαλισσών Ημέτερον διάταγμα", το από 23 Αυγούστου 1878, "περί οργανισμού του διδασκαλείου και του προτύπου" Ημέτερον διάταγμα, το άρθρον 1 του από 24 Απριλίου 1881 "περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας" Ημετέρου διατάγματος, το από 27 Οκτωβρίου 1892 "περί της υπό των ανωτέρω παρθεναγωγείων του Κράτους μορφώσεως των δημοδιδασκαλισσών" Ημέτερον διάταγμα, το περί ωρολογίου κλπ: των πλήρων παρθεναγωγείων και των διδασκαλείων των θηλέων της 20 Αυγούστου 1893 Ημέτερον διάταγμα και το 23 άρθρον εδάφ. β' του ,ΒΤΜθ' νόμου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Μέχρις ου ιδρυθώσιν υπό του Κράτους διδασκαλεία θηλέων προς μόρφωσιν και εξέτασιν διδασκαλισσών, αναγνωρίζονται ως τοιαύτα τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα εν Αθήναις δύο παρθεναγωγεία το τε έσωτερικόν και το εξωτερικόν, ως και τα εν Κέρκυρα και Πάτραις τούτοις ισοβάθμια, τάσσονται δε υπό την έπιθεωρησιν του Γενικού Επιθεωρητού,

Άρθρον 2. Το πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις ανωτέρω παρθεναγωγείοις, συντασσόμενον συμφώνως προς το υπό του Υπουργείου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 82, τχ. A' / 22 Ιουνίου 1896.

Σελ. 186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/187.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οριζόμενον, υποβάλλεται κατά μήνα Μάιον προς έγκρισιν εις το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον.

Άρθρον 3. Προς εξέτασιν επί διδασκαλικώ πτυχίω γίνονται δέκταί αι ως τακτικαί μαθήτριαι ακροασθείσαι των μαθημάτων των δύο ανωτέρω τάξεων των διδασκαλείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και ασκηθείσαι εν τοις τίροσηρτημένοις αυτοίς προτύποις τας διδακτικάς ασκήσεις.

Άρθρον 4. Εξαιρετικώς γίνονται δεκταί εις εξέτασιν κατά το τέλος του σχολικού έτους 1896 μέχρι 1897, επί διδασκαλικώ πτυχίω και αι καταταχθησόμεναι τον προσεχή Σεπτέμβριον εν τη ανωτάτη τάξει των διδασκαλείων, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Άρθρον 5. Τα παιδαγωγικά μαθήματα διδάσκονται αι μαθήτριαι και ασκούνται εις την πρακτικήν διδασκαλίαν υπ' ανδρών κεκτημένων τα εν τω άρθρω 3 του ΩΝΘ' νόμου και τα εν τω άρθρ. 1 του AM' νόμου οριζόμενα προσόντα.

Άρθρον 6. Τας διδακτικάς.ασκήσεις ασκούνται εν τοις προτύποις τοις προσηρτημένοις τοις διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αι μαθήτριαι διηρημέναι εις τμήματα ανά πεντήκοντα το πολύ πρόσωπα, συμφώνως προς τα διατεταγμένα περί ασκήσεων εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων.

Άρθρον 7. Τα σχέδια, καθ' α γίνεται υφ' εκάστης των δοκίμων η διδασκαλία των μαθημάτων, γράφονται, εν τετραδίω φέροντι εξώφυλλα εκ χονδρού χάρτου, όπερ τηρείται μέχρι του τέλους των εξετάσεων εν τω γραφείω του επόπτου. Εις το τέλος της εγγράφου παρασκευής του μαθήματος, ου διδασκομένου υπό της δοκίμου, ηκροάσατο ο καθηγητής, σημειοί ολογράφως τον βαθμόν, ον έκρινεν αυτήν αξίαν και άλλας παρατηρήσεις, αν έχη τοιαύτας.

Άρθρον 8. Δις η τρις της εβδομάδος συγκροτούνται πάιδαγωγικαί συνεδριάσεις, καθ' ας ελέγχονται, τα σφάλματα εκάστης των δοκίμων κατά την διδασκαλίαν και συζητούνται παιδαγωγικά ζητήματα. Κατά τριμηνίαν υποβάλλεται προς τον γενικόν επιθεωρητήν της δημοτικής εκπαιδεύσεως υπό του διευθύνοντος τας ασκήσεις ακριβής περί αυτών έκθεσις.

Άρθρον 9. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται από της 1ης Σεπτεμβρίου 1896.

Άρθρον 10. Πάσα διάταξις αντιβαίνουσα εις το παρόν διάταγμα καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου,

Εν 'Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1896.

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Σελ. 187
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 168
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ  1893

  (Β. Διάταγμα / 20 Αυγούστου 1893)

  Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλον Υπουργός Α. Ευταξίας

  Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των πληρούν παρθεναγωγείων και των διδασκαλείων των θηλέων.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1, 2, 18 και 58 του από 6 Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων νόμου, τα άρθρα 1, 3, 6καί8 του από 21 Ιανουαρίου 1878 περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις Χθ' νόμου, το άρθρον 2 του από 22 Ιουνίου 1882 περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία ΑΜ' νόμου, τα άρθρα 19-46 του από 23 Aυγούστου 1878 περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του Προτύπου Ημετέρου Β. διατάγματος, τα άρθρα 4, 5 και 10 του από 24 Απριλίου 1881 περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου Β. διατάγματος, το άρθρον 3 του περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις Ημετέρου Β. διατάγματος και τα άρθρα 7 και 10 του από 11 Μαΐου 1893 περί των επί πτυχίω εξετάσεων των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών Ημετέρου Β. διατάγματος, και επιθυμούντες να καταστήσωμεν, όσον εκ των μαθημάτων και της αλληλουχίας αυτών εξαρτάται, την εν τοις πλήρεσι Παρθεναγωγείοις και τοις Διδασκαλείοις των Θηλέων τελουμένην παίδευσιν άμα μεν προσαρμοζομένην προς τας εκάστοτε προφαινομένας ψυχικάς τε και σωματικάς δυνάμεις, άμα δε μη αφισταμένην του φύλου και του προορισμού αυτών προς το τέλος, όπως αι Ελληνίδες νεάνιδες και διδασκάλισσα., μάλιστα θρησκευτικώς, ηθικώς και εθνικώς διαπλασθώσι, προτάσει. του Ημετέρου επί, των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού αποφασίζομεν και διατάσσομεν

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 163, τχ. Α'/21 Αυγούστου 1893 (και διόρθωση ΕτΚ, αρ. 171, τχ. Α'/26 Αυγούστου 1893).