Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 180-199 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/180.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

38

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β. Διάταγμα / 29 Σεπτεμβρίου 1893)

Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλου

Υπουργός Α. Ευταξίας

Περί κανονισμού τον κεντρικού γυμναστηρίου και παρά της ειδικής γυμναστικής σχολής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τον νόμον ΑΧΗ' Περί του κεντρικού γυμναστηρίου· Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Σκοπός του κεντρικού γυμναστηρίου.

Άρθρον 1. Σκοπός του εν Αθήναις κεντρικού γυμναστηρίου είναι η μόρφωσις γυμναστών, προς διδασκαλίαν της γυμναστικής εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης και της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και η εν αυτώ άσκησις των φοιτητών του Πανεπιστημίου και των άλλων πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περί του προσωπικού των γυμναστηρίων και των καθηκόντων αυτού.

Άρθρον 2. Το προσωπικόν του γυμναστηρίου σύγκειται εξ ενός διευθυντού, εξ ενός ιατρού, εκ δύο γυμναστών, εκ δύο βοηθών, εξ ενός επιστάτου και εξ ενός υπηρέτου.

Άρθρον 3. Ο διευθυντής του κεντρικού γυμναστηρίου διευθύνει την διδασκαλίαν της γυμναστικής εν αυτώ διδάσκει εν τη προσηρτημένη εις το

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 198, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1893.

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/181.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κεντρικόν γυμναστήριον σχολή της γυμναστικής ιστορίαν και παιδαγωγίαν της γυμναστικής. περιγραφήν και σχεδιαγράφησιν των διαφόρων γυμναστικών μηχανημάτων και πάντα τ' αφορώντα εις την κατασκευήν και πήξιν αυτών, έχει την εποπτείαν των εν Αθήναις και Πειραιεί δημοσίων γυμναστηρίων και διαταγή του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως επιθεωρεί τα εντός των Αθηνών δημόσια γυμναστήρια.

Άρθρον 4. Ο ιατρός διδάσκει εν τη προσηρτημένη εις το κεντρικόν γυμναστήριον ειδική σχολή φυσιολογίαν, ανατομίαν και υγιεινήν, καθόσον σχετίζονται τη γυμναστική, εξετάζει την σωματικήν ικανότητα των εις το γυμναστήριον προς άσκησιν προσερχόμενων, προς δε, κατά παραγγελίαν του διευθυντού, εξετάζει και εκείνους εκ των μαθητών των γυμνασίων και ελλ. σχολείων, όσοι δι' αναφοράς προς τον οίκεϊον γυμνασιάρχην η σχολάρχην αιτούσι την απαλλαγήν αυτών από του μαθήματος της γυμναστικής, ένεκα σωματικής βλάβης, και αποφαίνεται εγγράφως, εάν αι σωματικαΐ ασκήσεις αντενδείκνυνται εις την σωματικήν αυτών βλάβην, όπως ο οικείος γυμνασιάρχης η σχολάρχης απαλλάξη αυτούς από του μαθήματος τούτου.

Άρθρον 5. Τον διευθυντήν, κωλυόμενον η ένεκεν ασθενείας η ένεκα της εποπτείας των λοιπών δημοσίων γυμναστηρίων η ένεκα άλλης τινός δημοσίας υπηρεσίας, αναπληροί o αρχαιότερος γυμναστής του κεντρικού γυμναστηρίου.

Άρθρον 6. Ο διευθυντής και ο αρχαιότερος γυμναστής μετά την ίατρικήν εξέτασιν διαιρούσι τους μαθητάς εις κλάσεις αναλόγως της ηλικίας και της σωματικής αυτών καταστάσεως και ορίζουσι τα είδη των ασκήσεων δι' εκάστην κλάσιν.

Άρθρον 7. Οι γυμνασταί και οι βοηθοί διδάσκουσι τας διαφόρους κλάσεις και προσέρχονται εις το γυμναστήριον εν τέταρτον της ώρας τουλάχιστον προ της αρχής των ασκήσεων, προς δε διδάσκουσι πάντα τα είδη των σωματικών ασκήσεων εις τους μαθητάς της ειδικής γυμναστικής σχολής.

Άρθρον 8. Ο διευθυντής, οι γυμνασταί και οι βοηθοί οφείλουσι να εργάζωνται εν τω γυμναστηρίω τουλάχιστον 4 ώρας καθ' ημέραν, ο δε ιατρός 2, ο δε επιστάτης και o υπηρέτης τουλάχιστον 6, οίτινες αμφότεροι κατά μεν τας εργασίμους ώρας του γυμναστηρίου προσέρχονται τη τεταγμένη υπό του διευθυντού η του αναπληρούντος αυτόν αρχαιοτέρου γυμναστού ώρα, τον δε λοιπόν χρόνον ασχολούνται περί την ευπρέπειαν του γυμναστηρίου και την διατήρησιν του κήπου αυτού,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Περί των καθηκόντων των εν τω γυμναστηρίω ασκουμένων.

Άρθρον 9, Εις ουδένα των ' ασκουμένων επιτρέπεται να συνδιαλέγηται εν τω γυμναστηρίω μετά των συμμαθητών αυτού μεγαλοφώνως ή χαριεντίζηται

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/182.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

να σκώπτη και να λοιδορή. Οφείλει δε πας ασκούμενος να γυμνάζηται διαρκώς προσεχών εις τον προγυμνάζοντα και εις τα εκάστοτε υπ' αυτού τταραγγελλομενα, προσέτι δε να γυμνάζηται κατά τον αριθμόν καθ' ον ήθελε ταχθή υπ' αυτού και να φυλάττη την τάξιν εις ην ετάχθη.

Άρθρον 10. Οι προσκτησάμενοι ικανάς γυμναστικάς γνώσεις, προς δε κατανοήσαντες το διδασκόμενον εν τω γυμναστηρίω γυμναστικόν σύστημα, δύνανται και εκτός των ωρισμένων κλάσεων, κατά θέλησιν ν' ασκώνται εγκρίσει του διευθυντού, εάν τηρώσι πάσας τας διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΔ'. Περί εγγραφών.

Άρθρον 11. Αι εγγραφαί. άρχονται από της 1ης Σεπτεμβρίου και λήγουσι τη 1 Μαΐου, τα δε μαθήματα άρχονται τη 15 Σετττεμβρίου και λήγουσι τη 1 Ιουνίου.

Άρθρον 12. Ο διευθυντής η τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν γυμναστής εγγράφει τους φοιτητάς και τους λοιπούς πολίτας εν βιβλίω περιέχοντι στήλας, εν αις αναγράφεται το όνομα και το επώνυμον αυτών, η ηλικία, η πατρίς, το επάγγελμα, το εν τω γυμναστηρίω έτος φοιτήσεως και η περί της σωματικής αυτού καταστάσεως δήλωσις του ιατρού. Έκαστος δε των εγγραφόμενων καταβάλλει δραχμάς πέντε ως δικαίωμα εγγραφής, εισπραττομένας κατά τα περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων κεκανονισμένα.

Άρθρον 13. Αι εγγραφαί ανανεούνται καθ' εκαστον έτος ως εν τοις προηγουμένοις άρθροις ορίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Περί της ειδικής γυμναστικής σχολής.

Άρθρον 14. Η διεύθυνσις της σχολής ανατίθεται τω διευθυντή του κεντρικού γυμναστηρίου,

Άρθρον 15. Εκάστη περίοδος της ειδικής γυμναστικής σχολής διαρκεί εν και ήμισυ σχολικον έτος, αρχομένη από της 1 Οκτωβρίου και λήγουσα τη 30 Μαρτίου του επομένου έτους, διδάσκονται δε εν αυτή τα επόμενα μαθήματα· α') Ιστορία της γυμναστικής από των παλαιότατων χρόνων μέχρι των καθ' ήμας, τρεις ώρας καθ' εκάστην εβδομάδα, περιλαμβάνουσα και την των Ολυμπιακών αγώνων, β') παιδαγωγία της γυμναστικής μετά το τέλος της ιστορίας, τρεις ώρας καθ' εβδομάδα· γ') εκ της πειραματικής φυσικής το μηχανικόν μέρος, η υδροστατική και η Θερμότης, δύο ώρας, καθ' εβδομάδα' δ') φυσιολογία, ανατομία και υγιεινή καθόσον σχετίζονται τη γυμναστική, τρεις ώρας καθ' εκάστην εβδομάδα" ε') περιγραφή των διαφόρων γυμναστικών μηχανημάτων,

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/183.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η ολη εξ ης ταύτα σύγκεινται, αι διαστάσεις αυτών και ο τρόπος της πήξεως των ακινήτων μηχανημάτων μετά το τέλος της παιδαγωγίας, δύο ώρας καθ' εκάστην εβδομάδα. :

Άρθρον 16. Γίνονται δεκτοί εν τη ειρημένη σχολή οι έχοντες συμπεπληρωμένον το 20 έτος της ηλικίας αυτών, μη υπερβαίνοντες δε το 26 και φέροντες πιστοποιητικόν δυο ιατρών περί της αρτιμελείας και ευεξίας αυτών, προς δε οι έχοντες η αποδεικτικον της ανωτέρας τάξεως του διδασκαλείου η απόλυτη ρ ιόν γυμνασίου.

Άρθρον 17. Οι προσαγαγόντες τα πιστοποιητικά τα αναφερόμενα εν τω προηγουμένω άρθρω και εξετασθέντες υπό του διευθυντού και του ιατρού σωματικώς εγγράφονται εν ιδιαιτέρω βιβλίω, εν ω υπάρχουσι στήλαι του τίτλου, της ηλικίας, της πατρίδος και των παρατηρήσεων.

Άρθρον 18. Η Θεωρητική διδασκαλία γίνεται επί του παρόντος εν τω καταστήματι του διδασκαλείου Αθηνών καθ' ημέρας και ώρας οριζομένας υπό του διευθυντού, η δε πρακτική εν τω κεντρικώ γυμναστηρίω Αθηνών.

Άρθρον 19. Έκαστος των διδασκόντων εν τη σχολή έχει κατάλογον των ονομάτων των μαθητών, εν ώ αναγράφει τας απουσίας αυτών και τους βαθμούς των καθημερινών εξετάσεων.

Άρθρον 20, Ο μαθητής ο έχων εις τα διάφορα μαθήματα πεντήκοντα απουσίας εν συνόλω, αποκλείεται των εξετάσεων.

Άρθρον 21, Αι επί πτυχίω εξετάσεις των υποψηφίων γυμναστών γίνονται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής αποτελούμενης εξ ενός καθηγητού της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου, εξ ενός των εν Αθήναις γυμνασιαρχών, οριζομένου υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, του διευθυντού της σχολής, του ιατρού και του αρχαιοτέρου γυμναστού του κεντρικού γυμναστηρίου,

Άρθρον 22, Αι μεν εξετάσεις της ιστορίας και παιδαγωγίας της γυμναστικής, της φυσιολογίας, της ανατομίας και υγιεινής και αι εις τα γυμναστικά μηχανήματα γίνονται γραπταί, των υποψηφίων γυμναστών λυόντων δύο ζητήματα εκ τριών κληρουμένων μεταξύ δέκα εξ εκάστου μαθήματος. Αι δε των πρακτικών ασκήσεων ενεργούνται υπό των υποψηφίων γυμναστών διδασκόντων κατά κλήρον επί της διδαχθείσης ολης, διαιρουμένης εις ζητήματα αναλόγως του αριθμού των υποψηφίων γυμναστών.

Άρθρον 23. Οι βαθμοί εκάστου μαθήματος είναι οι εξής·

Άριστα = 10.

Λίαν καλώς = 8 και 9.

Καλώς = 6 και 7.

Σχεδόν καλώς = 5.

Μετρίως = 3 και 4.

Δίδεται δε εις βαθμός διά την ιστορίαν και παιδαγωγίαν, δύο διά την φυσιολογίαν,

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/184.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ανατομίαν και υγιεινήν, εις διά τα διάφορα είδη των πρακτικών ασκήσεων και εις διά τα αφορώντα εις τα γυμναστικά μηχανήματα' ο δε γενικός βαθμός κανονίζεται κατά τα διατεταγμένα περί βαθμολογίας. Και ο μεν συντελεστής των θεωρητικών μαθημάτων είναι 2, των δε πρακτικών ασκήσεων 4· o μη τυχών τουλάχιστον του γενικού βαθμού "καλώς" δεν αξιούται πτυχίου.

Άρθρον 24. Τα πτυχία εκδίδονται, επί χαρτοσήμου πέντε δραχμών κατά τον ακόλουθον τύπον

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το εν Αθήναις Κεντρικόν Γυμναστήριον. Πτυχίον

Ο κύριος ...................... δόκιμος της γυμναστικής σχολής,

εξετασθείς εις πάντα τα μαθήματα τα οριζόμενα εν τω άρθρω 15 του κανονισμού του Κεντρικού Γυμναστηρίου θεωρητικώς τε και πρακτικώς, ηξιώθη του βαθμού .........................., εφ' ω και παρέχεται αυτώ το πτυχίον τόδε.

Εν Αθήναις τη ............ 1ο..

Η εξεταστική επιτροπή

Τίθεται δε και η σφραγίς του κεντρικού γυμναστηρίου, μεθ' ο πέμπονται μετά του πρακτικού της συνεδριάσεως υπό του διευθυντού εις το Υπουργείον, ούτως θεωρηθωσιν υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. Γενικαί διατάξεις.

Άρθρον 25. Εις ουδένα επιτρέπεται, να φέρη όπλα εντός του γυμναστηρίου η άλλο τι των τοιούτων.

Άρθρον 26. Πασά τυχόν βλάβη των οργάνων του γυμναστηρίου γενομένη ουχί εκ τακτικής ασκήσεως, εκτίνεται υπό του αιτίου αυτής.

Άρθρον 27. Όστις των φοιτητών η των πολιτών παραβαίνει τον παρόντα κανονισμόν, συμπεριφερόμενος απρεπώς η αττοπειρώμενος ν' ασκηθή παραβόλως, αποπέμπεται του γυμναστηρίου, το μεν πρώτον τύροσκαίρως, εν υποτροπή δε και διά παντός υπό του διευθυντού του γυμναστηρίου.

Άρθρον 28. Το κεντρικόν γυμναστήριον αργεί κατά τας κοινώς ανεγνωρισμένας διά των ισχυόντων Βασιλικών διαταγμάτων εορτάς.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/185.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ουδείς δύναται να εισέλθη εις το γυμναστήριον άνευ της αδείας του διευθυντού η του αναπληρούντος αυτόν γυμναστού.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργον ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Εν Τατοΐω τη 29 Σεπτεμβρίου 1893.

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/186.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

39

ΝΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε.

(Β, Διάταγμα / 18 Ιουνίου 1896)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Δ. Πετρίδης

Περί αναγνωρίσεως ως διδασκαλείων θηλέων των υπό της

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων εκπαιδευτηρίων

εν Αθήναις, Πάτραις και Κερκύρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το από 13 Οκτωβρίου 1861, περί εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών B. διάταγμα και το άρθρον 1 του από 11 Μαΐου 1867 "περί του Αρσακείου ως διδασκαλείου διδασκαλισσών Ημέτερον διάταγμα", το από 23 Αυγούστου 1878, "περί οργανισμού του διδασκαλείου και του προτύπου" Ημέτερον διάταγμα, το άρθρον 1 του από 24 Απριλίου 1881 "περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας" Ημετέρου διατάγματος, το από 27 Οκτωβρίου 1892 "περί της υπό των ανωτέρω παρθεναγωγείων του Κράτους μορφώσεως των δημοδιδασκαλισσών" Ημέτερον διάταγμα, το περί ωρολογίου κλπ: των πλήρων παρθεναγωγείων και των διδασκαλείων των θηλέων της 20 Αυγούστου 1893 Ημέτερον διάταγμα και το 23 άρθρον εδάφ. β' του ,ΒΤΜθ' νόμου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Μέχρις ου ιδρυθώσιν υπό του Κράτους διδασκαλεία θηλέων προς μόρφωσιν και εξέτασιν διδασκαλισσών, αναγνωρίζονται ως τοιαύτα τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα εν Αθήναις δύο παρθεναγωγεία το τε έσωτερικόν και το εξωτερικόν, ως και τα εν Κέρκυρα και Πάτραις τούτοις ισοβάθμια, τάσσονται δε υπό την έπιθεωρησιν του Γενικού Επιθεωρητού,

Άρθρον 2. Το πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις ανωτέρω παρθεναγωγείοις, συντασσόμενον συμφώνως προς το υπό του Υπουργείου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 82, τχ. A' / 22 Ιουνίου 1896.

Σελ. 186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/187.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οριζόμενον, υποβάλλεται κατά μήνα Μάιον προς έγκρισιν εις το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον.

Άρθρον 3. Προς εξέτασιν επί διδασκαλικώ πτυχίω γίνονται δέκταί αι ως τακτικαί μαθήτριαι ακροασθείσαι των μαθημάτων των δύο ανωτέρω τάξεων των διδασκαλείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και ασκηθείσαι εν τοις τίροσηρτημένοις αυτοίς προτύποις τας διδακτικάς ασκήσεις.

Άρθρον 4. Εξαιρετικώς γίνονται δεκταί εις εξέτασιν κατά το τέλος του σχολικού έτους 1896 μέχρι 1897, επί διδασκαλικώ πτυχίω και αι καταταχθησόμεναι τον προσεχή Σεπτέμβριον εν τη ανωτάτη τάξει των διδασκαλείων, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Άρθρον 5. Τα παιδαγωγικά μαθήματα διδάσκονται αι μαθήτριαι και ασκούνται εις την πρακτικήν διδασκαλίαν υπ' ανδρών κεκτημένων τα εν τω άρθρω 3 του ΩΝΘ' νόμου και τα εν τω άρθρ. 1 του AM' νόμου οριζόμενα προσόντα.

Άρθρον 6. Τας διδακτικάς.ασκήσεις ασκούνται εν τοις προτύποις τοις προσηρτημένοις τοις διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αι μαθήτριαι διηρημέναι εις τμήματα ανά πεντήκοντα το πολύ πρόσωπα, συμφώνως προς τα διατεταγμένα περί ασκήσεων εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων.

Άρθρον 7. Τα σχέδια, καθ' α γίνεται υφ' εκάστης των δοκίμων η διδασκαλία των μαθημάτων, γράφονται, εν τετραδίω φέροντι εξώφυλλα εκ χονδρού χάρτου, όπερ τηρείται μέχρι του τέλους των εξετάσεων εν τω γραφείω του επόπτου. Εις το τέλος της εγγράφου παρασκευής του μαθήματος, ου διδασκομένου υπό της δοκίμου, ηκροάσατο ο καθηγητής, σημειοί ολογράφως τον βαθμόν, ον έκρινεν αυτήν αξίαν και άλλας παρατηρήσεις, αν έχη τοιαύτας.

Άρθρον 8. Δις η τρις της εβδομάδος συγκροτούνται πάιδαγωγικαί συνεδριάσεις, καθ' ας ελέγχονται, τα σφάλματα εκάστης των δοκίμων κατά την διδασκαλίαν και συζητούνται παιδαγωγικά ζητήματα. Κατά τριμηνίαν υποβάλλεται προς τον γενικόν επιθεωρητήν της δημοτικής εκπαιδεύσεως υπό του διευθύνοντος τας ασκήσεις ακριβής περί αυτών έκθεσις.

Άρθρον 9. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται από της 1ης Σεπτεμβρίου 1896.

Άρθρον 10. Πάσα διάταξις αντιβαίνουσα εις το παρόν διάταγμα καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου,

Εν 'Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1896.

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Σελ. 187
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/188.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 1897

(Β. Διάταγμα / 11 Νοεμβρίου 1897)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί προγράμματος μαθημάτων διδασκαλείου θηλέων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 22ον και 23ον άρθρον του νόμου ΒΤΜΘ', το 1, 2, 3 και 8 άρθρ. του ΧΘ' νόμου, τα άρθρα 5 και 6 του περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του προτύπου Ημετέρου διατάγματος της 23 Αυγούστου 1878, τα άρθρα 3 και 4 του περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων εν τοις παρθεναγωγείοις τής. Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου διατάγματος της 24 Απριλίου 1881 και το περί αναγνωρίσεως, ως διδασκαλείων θηλέων του Κράτους των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων τοιούτων Ημέτερον διάταγμα της 18 Ιουνίου 1896,

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα διδασκαλεία θηλέων, τα ως διδασκαλεία του Κράτους ανεγνωρισμένα, θέλουσιν αποτελείσθαι εκ τάξεων ενιαυσίων τριών.

Άρθρον 2. Τα εν τοις μνημονευθείσι διδασκαλείοις διδακτέα μαθήματα κατανέμονται εν ταις τρισίν αυτών τάξεσιν ως εξής:

Εν τη A', τάξει.

Θρησκευτικά. Σύνοψις της Εβραϊκής ιστορίας. Εκκλησιαστική ιστορία .................................................. ώρας 2

Ελληνικά. Ερμηνεία και καλλιλογική ανάλυσις έργων Ισοκράτους, Ξενοφώντος, Ομήρου, Πλουτάρχου και Λουκιανού. Συγγραφικά γυμνάσματα ................................................... " 9

Γεωμετρία. Τα τρία πρώτα βιβλία της επιπεδομετρίας ......... " 2

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 168, τχ. A'/15 Νοεμβρίου 1897.

Σελ. 188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/189.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ιστορία. Σύνοψις της όλης Ελληνικής Ιστορίας ........... .ώρας 2

Φυσική πειραματική .................................... " 2

Γεωγραφία φυσική και πολιτική κυρίως της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ........................... " 2

Φυσική Ιστορία. Σωματολογία του ανθρώπου. Ζωολογία ....... " 2

Γαλλικά .............................................. " 3

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .......; ..................... " 3

Χειροτεχνήματα ....................................... " 3

Ωδική και τετράχορδον ................................. " 4

Γυμναστική ........................................... " 2

36

Εν τη Β' τάξει

Θρησκευτικά. Κατήχησις και χριστιανική ηθική ..... ώρας 2 - Ελληνικά. Ερμηνεία έργων Πλουτάρχου, Ηροδότου, Θουκυδίδου, Δημοσθένους, Ομήρου ................................. " 7

Γραμματολογία αρχαία Ελληνική και της νεωτέρας Ελλάδος " 1

Ιστορία των νεωτέρων Εθνών ........................... " 3

Φυσική Ιστορία. Φυτολογία. Γεωλογία. Ορυκτολογία, ........ " 2

Γεωμετρία. Συνέχεια επιπεδομετρίας. Εκ της στερεομετρίας τα χρησιμώτατα εις τον καθ' ημέραν βίον . ....................... " 1

Χημεία ........................................... " 2

Ψυχολογία ........................................... " 2

Διδακτική μετ' ασκήσεων ............................... " 3

Γαλλικά .............................................. " 3

Ιχνογραφία ........................................... " 2

Χειροτεχνήματα ....................................... " 3

Ωδική και τετράχορδον ...... " 3

Γυμναστική ........................................... "2

36

Εν τη Γ' τάξει

Θρησκευτικά. Ανάγνωσις περικοπών Γραφικών μετά παρατηρήσεων ερμηνευτικών και καλλιλογικών .......................... ώρας 2

Ελληνικά. Ερμηνεία έργων Πλουτάρχου, Δημοσθένους, Πλάτωνος, Λυκούργου, Ομήρου, Ευριπίδου ........................ " 7

Παιδαγωγική και ιστορία αυτής .......................... " 4

Διδακτικοί ασκήσεις .................................... " 12

Ιχνογραφία ........................................... " 1

Ιστορία της τέχνης .................................... " 1

Σελ. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/190.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Κοσμογραφια ...................... " 1

Χειροτεχνήματα ....................................... " 3

'Ωδική και τετράχορδον .... " 3

Γυμναστική ........................................" 2

36

Άρθρον 3, Κατά το πρόγραμμα τούτο θέλει λειτουργεί η μεν πρώτη η κατωτάτη τάξις από Σεπτεμβρίου 1898, η δε δευτέρα από Σεπτεμβρίου 1899, η δε τρίτη από Σεπτεμβρίου 1900.

Άρθρον 4, Εγγράφεται μαθήτρια τις από του 1899 και εξής εν τη β' τάξει και από του 1900 και εξής εν τη γ', μόνον εάν προσαγάγη ενδεικτικόν προαγωγής από της αμέσως κατωτέρας τάξεως. Εν τη α' τάξει εγγράφεται, μόνον εάν προσαγάγη απολυτήριον από του α' τμήματος ανωτέρου πλήρους παρθεναγωγείου, εν άλλαις λέξεσιν, ενδεικτικόν προαγωγής από της ογδόης τάξεως τοιούτου εκπαιδευτήριου, και εάν υποστη δοκίμως εξετάσεις ενώπιον επιτροπείας αποτελούμενης εκ καθηγητών διατελούντων εν δημοσία1 υπηρεσία, υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κλπ. εκάστοτε οριζομένων, Τής εξετάσεως ταύτης τα καθ' έκαστον ορισθήσονται διά νεωτέρου Ημών διατάγματος,

Άρθρον 5. Πασά προγενεστέρα διάταξις αντιβαίνουσα εις τας του παρόντος Ημών διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Νοεμβρίου 1897.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/191.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

41

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β. Διάταγμα / 14 Δεκεμβρίου 1897)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Κανονισμός της εν Αθήναις ιδρυμένης ειδικής γυμναστικής σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον AXH' περί κεντρικού γυμναστηρίου και το άτίο 29 Σεπτεμβρίού 1893 σχετικόν Ημέτερον διάταγμα'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. Η διεύθυνσις της ειδικής γυμναστικής σχολής της προσηρτημένης εις το κεντρικόν γυμναστήριον ανατίθεται εις τον διευθυντήν του κεντρικού γυμναστηρίου η ε'ίς τίνα των εχόντων ειδικάς γνώσεις αξιωματικών η ιατρών του κατά γην στρατού.

Τον διευθυντήν απόντα η κωλυόμενον αναπληροί ο αρχαιότερος των διδασκόντων.

Άρθρον 2. Εκάστη περίοδος της σχολής ταύτης διαρκεί δύο σχολικά έτη, αρχομένη από 1 Οκτωβρίου και λήγουσα τη 15 Ιουνίου.

Εξαιρετικώς το πρώτον έτος της πρώτης περιόδου άρχεται από της 20 τρέχοντος μηνός και λήγει τη πρώτη Ιουλίου του προσεχούς έτους.

Άρθρον 3. Αι εγγραφαί άρχονται τη πρώτη Οκτωβρίου και λήγουσι τη 15 του αυτού μηνός, πλην του πρώτου έτους της πρώτης περιόδου, καθ' ο αι εγγραφαί άρχονται τη 20 τρέχοντος μηνός και λήγουσι τη 31 του αυτού.

Δικαίωμα; εγγραφής ορίζονται δραχμαί πέντε.

Άρθρον 4, Τα εν τη σχολή διδασκόμενα μαθήματα είναι·

1) Ιστορία της γυμναστικής από των παλαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 189, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1897.

Σελ. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/192.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

χρόνων και παιδαγωγία της γυμναστικής μετά το τέλος της ιστορίας, άπαξ της εβδομάδος.

2) Φυσική (μοχλός, θερμαντικόν, υδροστατική και περί δυνάμεων και κινήσεως) άπαξ της εβδομάδος.

3) Ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή, καθ' όσον σχετίζονται προς την γυμναστικήν, δις της εβδομάδος το πρώτον έτος και άπαξ το δεύτερον,

4) Περιγραφή, κατασκευή, πήξις και διατήρησις των διαφόρων γυμναστικών οργάνων άπαξ της εβδομάδος το δεύτερον έτος.

5) Ωδική άπαξ της εβδομάδος,

6) Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γυμναστική επί ακινήτων οργάνων δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Αθλητικαί ασκήσεις τρεις ώρας καθ εβδομάδα.

9) Επιχώριαι και ξέναι παιδιαί άπαξ της εβδομάδος,

10) Οπλομαχητική άπαξ της εβδομάδος.

11) Στρατιωτικαί ασκήσεις και βολή άπαξ της εβδομάδος.

12) Πορείαι, κολυμβητική και κωπηλασία (αι ώραι της διδασκαλίας των μαθημάτων τούτων ορισθήσονται δι' ειδικού προγράμματος της σχολής).

Άρθρον 5. Των ανωτέρω μαθημάτων την μεν ιστορίαν και παιδαγωγίαν της γυμναστικής διδάσκει, κατά το άρθρον 4 του ΑΧΗ' νόμου, ο διευθυντής του κεντρικού γυμναστηρίου, η ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής. Την ανατομικήν, φυσιολογίαν και υγιεινήν διδάσκουσι διδάκτορες της ιατρικής, τα δε λοιπά μαθήματα εκτός της οπλομαχητικής, στρατιωτικών ασκήσεων και βολής, άτινα διδάσκει αξιωματικός του κατά γην στρατού, διδάσκονται άπαντα υπό πτυχιούχων γυμναστών, μόνης της κολυμβητικής και κωπηλασίας δυναμένων να ανατεθώσιν εν ανάγκη και εις ειδικούς διδάσκαλους.

Άρθρον 6. Η κατανομή των άνω μαθημάτων, και ο ορισμός των ωρών της διδασκαλίας εκάστου αυτών κανονίζονται υπό του συλλόγου των διδασκόντων εν τη σχολή άμα τη ενάρξει εκάστου σχολικού έτους διά προγράμματος υποβαλλομένου εις το Υπουργείον της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 7. Εφ' όσον δεν υπάρχει εν τω κεντρικώ γυμναστήρίω χώρος διά την διδασκαλίαν των Θεωρητικών μαθημάτων, αύτη γίνεται εν οιωδήποτε άλλω δημοσίω διδακτηρίω οριζομένω υπό του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Η δε πρακτική διδασκαλία γίνεται εν τω κεντρικώ γυμναστήρίω.

Άρθρον 8. Γίνονται δεκτοί προς φοίτησιν εν τη σχολή οι απόφοιτοι του γυμνασίου, οι πτυχιούχοι δημοδιδάσκαλοι μετά προηγουμένην εν τη σχολή εξέτασιν, αν έχωσι τα αναγκαία σωματικά και ηθικά προσόντα και εάν ευρίσκωνται ικανοί εις το-γυμνάζεσθαι και γυμνάζειν.

Πλην τούτων γίνονται δεκτοί και υπαξιωματικοί του στρατού διδασκόμενοι

Σελ. 192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/193.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εκ των μαθημάτων τα αναγκαιούντα αυτοίς, όπως καταστώσιν ικανοί να διδάξωσι την γυμναστικήν μόνον εν τω στρατώ, λαμβάνοντες προς τούτο ειδικόν πτυχίον.

Άρθρον 9. Οι έχοντες τα άνω προσόντα υφίστανται εισιτηρίους εξετάσεις ενώπιον του συλλόγου της Σχολής, καθ' ας κρίνεται αν κέκτηνται τας αναγκαίας προς κατάταξιν εν τη σχολή προκαταρκτικάς γνώσεις των στοιχειωδών γυμναστικών ασκήσεων.

Άρθρον 10. Μετά το πέρας εκάστου σχολικού έτους οι μαθηταί της σχολής υποβάλλονται εις εξέτασιν, διά μεν τα Θεωρητικά μαθήματα, προφορικήν τε και γραπτήν, διά δε τας πρακτικάς ασκήσεις και την πρακτικήν διδασκαλίαν, μόνον προφορικήν μετά πρακτικής εφαρμογής.

Άρθρον 14. Η ικανότης των εξεταζομένων εκτιμάται διά των επομένων βαθμών, δηλουμένων διά των απέναντι αυτών γεγραμμένων αριθμών, απαγορευομένης της βαθμολογίας διά κλασματικών αριθμών.

Άριστα=18ι 1-9,20. Καλώς=14,15,16,17. Σχεδόν καλώς=10,11,12,13. Μετρίως=1.2,3,4,5,6,7,8,9. Κακώς=0,

Άρθρον 15, Ουδείς κρίνεται επιτυχών, αν δεν λάβη κατά τας εξετάσεις τον βαθμόν "καλώς", ήτοι τα 7/10 τουλάχιστον του ανωτέρου όρου της ικανότητος εφ' εκάστω των εν τω άρθρω 4 αναφερομένων μαθημάτων. Συντελεστής δε εκάστου των μαθημάτων είναι ο αριθμός 5 διά τα θεωρητικά μαθήματα, o αριθμός 10 διά τα πρακτικά μαθήματα και ο αριθμός 12 διά την περί το διδάσκειν ικανότητα ενός εκάστου των μαθητών, ήτις εκτιμάται υπό του συλλόγου των διδασκάλων της Σχολής, επί θεμάτων οριζομένων υπ' αυτού εν καιρώ.

Άρθρον 16. Ο γενικός βαθμός εξάγεται λαμβανομένου του μέσου όρου της βαθμολογίας του σχολικού έτους και των εξετάσεων.

'Άρθρον 17, Οι απολυόμενοι της σχολής λαμβάνουσι πτυχίον, ου ο τύπος κανονίζεται διά διαταγής του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. [..................]

Άρθρον 19, Πάσα διάταξις προγενεστέρα, αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος, καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1897.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργός

A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

13

Σελ. 193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/194.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

42

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΩΝ

(Β, Διάταγμα / 30 Μαΐου 1898)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, χορηγείται, επί πενταδράχμου χαρτοσήμου δίπλωμα γυμνάστριας πάση πτυχιούχω δημοδιδασκαλίσση η μαθήτρια διδασκαλείου θηλέων,[1] υποστάση δοκίμως εξέτασιν εις τα κατωτέρώ μνημονευόμενα μαθήματα ενώπιον επιτροπείας, ην αποτελούσι α') ο γενικός επιθεωρητής της δημοτικής εκπαιδεύσεως, ως πρόεδρος η, τούτου κωλυομένου η απόντος, ο διευθυντής του εν Αθήναις διδασκαλείου β') ο διευθυντής του δημοσίου κεντρικού γυμναστηρίου, γ') ο διευθυντής της εν Αθήναις ειδικής γυμναστικής σχολής, αν είνε ιατρός, είδε μη, άλλος τις των εν Αθήναις ιατρών, υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών διοριζόμενος, δ') ο καθηγητής των τεχνικών μαθημάτων εν τω διδασκαλείω Αθηνών, η o διδάσκων εν αυτώ την ωδικήν, αν έκαστον των τεχνικών μαθημάτων διδάσκηται υπό ιδίου διδασκάλου εν τω μνημονευθέντι έκπάιδευτηρίω· και ε') μία των εν ανωτέρω παρθεναγωγείω διδασκουσών γυμναστικήν, κατ' εκλογήν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

Άρθρον 2. Αι υποψήφιοι γυμνάστριαι εξετάζονται Θεωρητικώς εις την ιστορίαν της γυμναστικής, εις την παιδαγωγίαν της γυμναστικής, εις την υγιεινήν, εις την φυσικήν και εις την φυσιολογίαν, της επιτροπείας αποφαινομένης εκάστοτε εις τίνα των μαθημάτων τούτων πρέπει να εξετάζωνται αι υποψήφιοι προφορικώς τε και γραπτώς και εις τίνα κατά τον έτερον των τρόπων.

Πρακτικώς δ' εξετάζονται πρώτον μεν γυμναζόμεναι αύται αι υποψήφιοι

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 95, τχ. Α'/2 Ιουνίου 1898.

Σελ. 194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/195.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κατά παράγγελμα εις την ανόργανον και την διά κινητών οργάνων γυμναστικήν, δεύτερον δε διδάσκουσαι μικράς μαθήτριας παιδιάς και γυμναστικάς ασκήσεις μετ' αόμματων.

Εκ της φυσικής οφείλουσιν αι υποψήφιοι να γνωρίζωσι τα περί μοχλού, τα περί θερμαντικού, τα περί υδροστατικής, τα περί δυνάμεων και κινήσεως, εκ ,δε της φυσιολογίας και της υγιεινής τα προς την γυμναστικήν σχετιζόμενα.

Άρθρον 3. Τα ζητήματα των εξετάσεων ορίζονται υπό της επιτροπείας κατά πλειονοψηφίαν, αν μη ομοψήφως, κατ' αυτήν την ημέραν, καθ' ην γίνεται, η εξέτασις εκάστου μαθήματος και γραφέντα επί δελτίων κατατίθενται εις κληρωτίδα.

Ορισθέντος διά κληρώσεως του ζητήματος, δύνανται ν' αποτείνωσι τας ερωτήσεις προς την εξεταζομένην προφορικώς υποψήφιον προς τω διδάξαντι αυτήν το μάθημα και της επιτροπείας τα μέλη.

Άρθρον 4. Βαθμοί δηλούντες την ικανότητα εκάστης των εξεταζομένων είνε οι εξής:

1, 2, 3 κακώς.

4, 5, 6 μετρίως.

7, 8, 9 σχεδόν καλώς.

10,11,12,13 καλώς. 14, 15, 16, 17 λίαν καλώς. 18, 19, 2ο άριστα.

Άρθρον 5. Εφ' εκάστου μαθήματος βαθμολογούσιν ο πρόεδρος και δύο άλλα μέλη της επιτροπείας υπό του προέδρου εκλεγόμενα κατά τας ειδικάς εκάστου σπουδάς, ο δε μέσος όρος των βαθμών τούτων (αν είνε μικτός αριθμός, παραλείπεται το κλασματικόν μέρος), καταγράφεται ως βαθμός του μαθήματος. Άν δ' εν τινί μαθήματι ο βαθμός ούτος είνε κατώτερος του "καλώς", κρίνεται ως αποτυχούσα η υποψήφιος, πλην αν βαθμού τοιούτου έτυχεν εν ενί μόνω θεωρητικώ μαθήματι, ηξιώθη δε του βαθμού "άριστα" εν τη διδασκαλία της γυμναστικής.

Άρθρον 6. Οι βαθμοί της ιστορίας της γυμναστικής, της παιδαγωγίας της γυμναστικής, της υγιεινής, της φυσικής και της φυσιολογίας πολλαπλασιάζονται επί 5, ο της γυμναστικής επί 10, και ο της διδασκαλίας της γυμναστικής επί 12. Ο μέσος όρος των επτά τούτων γινομένων σημειούται ως γενικός βαθμός εν τω διπλώματι.

Άρθρον 7. Εκάστη των υποψηφίων προκαταβάλλει, επί αποδείξει, εις το λογιστήριον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως δραχ. 15, ως αμοιβήν των εξεταστών, οίτινες το ποσόν τούτο διανέμονται εξ ίσου προς αλλήλους,

'Άρθρον 8. Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων ορίζεται, εκάστοτε διά προκηρύξεως του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Σελ. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/196.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αλλά δεν γίνονται εξετάσεις, εάν αι υποψήφιοι δεν είνε τουλάχιστον 15.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 30 Μαΐου 1898

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

[1]

Περί τροποποιήσεως τον από 30 Μαΐου 1898 Β. διατάγματος "περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών"

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε.

Το από 30 Μαΐου 1898 Ημέτερον διάταγμα "περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών" τροποποιείται ως εξής: Εις το άρθρον 1 μετά τας λέξεις "μαθήτρια Διδασκαλείου θηλέων" προστίθενται αι λέξεις "η κεκτημένη και απολυτήριον μόνον της ογδόης τάξεως ανωτέρου παρθεναγωγείου, αλλ' εκ των υποδούλων επαρχιών καταγόμενη".

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1905

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 127, τχ. Α'/Ί2 Ιουλίου 1905.

Σελ. 196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/197.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

43 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β, Διάταγμα / 11 Ιουνίου 1898)

Κυβέρνηση Λ. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί εξετάσεως υποψηφίων νηπιαγωγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του ,ΒΤΜΘ' νόμου και το από 30 Απριλίου 1896 περί συστάσεως νηπιαγωγείου Ημετέρον διάταγμα'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1, Δίπλωμα νηπιαγωγού χορηγείται παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εκ χαρτοσήμου πέντε δραχμών, ταις πτυχιούχοις δημοδιδασκαλίσσαις, αν υποστώσι δοκίμως εξέτασιν ενώπιον Επιτροπείας οριζόμενης εκάστοτε υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποτελούμενης δ' εκ του γενικού επιθεωρητού της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, προεδρεύοντος, και εκ τεσσάρων άλλων υπαλλήλων του Κράτους η ιδιωτών ασχολουμένων εις τα κατά την αγωγήν των παίδων.

Άρθρον 2. Τον γενικόν επιθεωρητήν κωλυόμενον αναπληροί Διδασκαλείου τινός διευθυντής.

Άρθρον 3. Αι επί πτυχίω νηπιαγωγού υποψήφιοι εξετάζονται εις τας γενικάς αρχάς της παιδαγωγικής, εις την θεωρίαν της μεθόδου Froebel, εις την υγιεινήν και την νοσηλείαν των παίδων, και ιδία εις τα εν τοις παιδικοίς κήποις διδασκόμενα, ήτοι πραγματογνωσίαν, άσματα, ρυθμικά παίγνια, εργασίας και παιδιάς.

Άρθρον 4, Περί των υποψηφίων αποφαίνεται γνώμην η Επιτροπεία βαθμολογούσα ουχί κατά μάθημα, αλλά συλλήβδην περί της καθόλου παιδεύσεως και της εις το διδάσκειν εν νηπιαγωγείω ικανότητος εκάστης αυτών κρίνουσα

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 105, τχ. Α'/12 Ιουνίου 1898.

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/198.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και τας μεν δοκιμωτέρας αναγνωρίζει νηπιαγωγούς, τας δε λοιπάς απορρίπτει·,

Άρθρον 5. Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων ορίζεται κατ' έτος διά δηλώσεως του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Ιουνίου 1898

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/199.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β, Διάταγμα / 11 Δεκεμβρίου 1898)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Μομφερράτος

Κανονισμός της εν 'Αθήναις Ειδικής Γυμναστικής Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον .AXH' περί Κεντρικού Γυμναστηρίου και τα από 29 Σεπτεμβρίου 1893 και 14 Δεκεμβρίου 1897 Ημέτερα σχετικά διατάγματα·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Ως προσωπικόν της Ειδικής Γυμναστικής Σχολής της προσηρτημένης εις το Κεντρικόν Γυμναστήριον χρησιμεύει κατά τα άρθρα 3 και 4 του AXH' νόμου το προσωπικόν του Κεντρικού Γυμναστηρίου.

'Άρθρον 2. Η διδασκαλία των διαφόρων της Γυμναστικής Σχολής μαθημάτων μέχρι της διά του προϋπολογισμού συμπληρώσεως του προσωπικού του Κεντρικού Γυμναστηρίου δύναται ν' ανατεθη επί επιμισθίω εις γυμναστας των ενταύθα γυμνασίων, του Βαρβακείου Λυκείου και του Διδασκαλείου, η δε της ανατομικής φυσιολογίας και υγιεινής, εις διδάκτορα της ιατρικής έχοντα αποδείξεις ειδικών γυμναστικών σπουδών.

Τον διευθυντήν κωλυόμενοι αναπληροί ο αρχαιότερος των εν τη σχολή διδασκόντων γυμναστών.

Άρθρον 3. Εκάστη περίοδες της σχολής διαρκεί εν σχολικόν έτος, αρχομένη από 1 Σεπτεμβρίου και λήγουσα τη 15 Ιουνίου. Αι δ' εγγραφαί αρχόμεναι τη 1 λήγουσι τη 15 Σεπτεμβρίου.

Κατ' εξαίρεσιν το δικαίωμα της εγγραφής κατά το έτος τούτο παρατείνεται μέχρι τη 25 Δεκεμβρίου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 216, τχ. Α'/14 Δεκεμβρίου 1898.

Σελ. 199
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 180
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  38

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  (Β. Διάταγμα / 29 Σεπτεμβρίου 1893)

  Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλου

  Υπουργός Α. Ευταξίας

  Περί κανονισμού τον κεντρικού γυμναστηρίου και παρά της ειδικής γυμναστικής σχολής.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψιν τον νόμον ΑΧΗ' Περί του κεντρικού γυμναστηρίου· Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Σκοπός του κεντρικού γυμναστηρίου.

  Άρθρον 1. Σκοπός του εν Αθήναις κεντρικού γυμναστηρίου είναι η μόρφωσις γυμναστών, προς διδασκαλίαν της γυμναστικής εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης και της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και η εν αυτώ άσκησις των φοιτητών του Πανεπιστημίου και των άλλων πολιτών.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

  Περί του προσωπικού των γυμναστηρίων και των καθηκόντων αυτού.

  Άρθρον 2. Το προσωπικόν του γυμναστηρίου σύγκειται εξ ενός διευθυντού, εξ ενός ιατρού, εκ δύο γυμναστών, εκ δύο βοηθών, εξ ενός επιστάτου και εξ ενός υπηρέτου.

  Άρθρον 3. Ο διευθυντής του κεντρικού γυμναστηρίου διευθύνει την διδασκαλίαν της γυμναστικής εν αυτώ διδάσκει εν τη προσηρτημένη εις το

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 198, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1893.