Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 188-207 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/188.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 1897

(Β. Διάταγμα / 11 Νοεμβρίου 1897)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί προγράμματος μαθημάτων διδασκαλείου θηλέων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 22ον και 23ον άρθρον του νόμου ΒΤΜΘ', το 1, 2, 3 και 8 άρθρ. του ΧΘ' νόμου, τα άρθρα 5 και 6 του περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του προτύπου Ημετέρου διατάγματος της 23 Αυγούστου 1878, τα άρθρα 3 και 4 του περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων εν τοις παρθεναγωγείοις τής. Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου διατάγματος της 24 Απριλίου 1881 και το περί αναγνωρίσεως, ως διδασκαλείων θηλέων του Κράτους των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων τοιούτων Ημέτερον διάταγμα της 18 Ιουνίου 1896,

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα διδασκαλεία θηλέων, τα ως διδασκαλεία του Κράτους ανεγνωρισμένα, θέλουσιν αποτελείσθαι εκ τάξεων ενιαυσίων τριών.

Άρθρον 2. Τα εν τοις μνημονευθείσι διδασκαλείοις διδακτέα μαθήματα κατανέμονται εν ταις τρισίν αυτών τάξεσιν ως εξής:

Εν τη A', τάξει.

Θρησκευτικά. Σύνοψις της Εβραϊκής ιστορίας. Εκκλησιαστική ιστορία .................................................. ώρας 2

Ελληνικά. Ερμηνεία και καλλιλογική ανάλυσις έργων Ισοκράτους, Ξενοφώντος, Ομήρου, Πλουτάρχου και Λουκιανού. Συγγραφικά γυμνάσματα ................................................... " 9

Γεωμετρία. Τα τρία πρώτα βιβλία της επιπεδομετρίας ......... " 2

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 168, τχ. A'/15 Νοεμβρίου 1897.

Σελ. 188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/189.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ιστορία. Σύνοψις της όλης Ελληνικής Ιστορίας ........... .ώρας 2

Φυσική πειραματική .................................... " 2

Γεωγραφία φυσική και πολιτική κυρίως της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ........................... " 2

Φυσική Ιστορία. Σωματολογία του ανθρώπου. Ζωολογία ....... " 2

Γαλλικά .............................................. " 3

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .......; ..................... " 3

Χειροτεχνήματα ....................................... " 3

Ωδική και τετράχορδον ................................. " 4

Γυμναστική ........................................... " 2

36

Εν τη Β' τάξει

Θρησκευτικά. Κατήχησις και χριστιανική ηθική ..... ώρας 2 - Ελληνικά. Ερμηνεία έργων Πλουτάρχου, Ηροδότου, Θουκυδίδου, Δημοσθένους, Ομήρου ................................. " 7

Γραμματολογία αρχαία Ελληνική και της νεωτέρας Ελλάδος " 1

Ιστορία των νεωτέρων Εθνών ........................... " 3

Φυσική Ιστορία. Φυτολογία. Γεωλογία. Ορυκτολογία, ........ " 2

Γεωμετρία. Συνέχεια επιπεδομετρίας. Εκ της στερεομετρίας τα χρησιμώτατα εις τον καθ' ημέραν βίον . ....................... " 1

Χημεία ........................................... " 2

Ψυχολογία ........................................... " 2

Διδακτική μετ' ασκήσεων ............................... " 3

Γαλλικά .............................................. " 3

Ιχνογραφία ........................................... " 2

Χειροτεχνήματα ....................................... " 3

Ωδική και τετράχορδον ...... " 3

Γυμναστική ........................................... "2

36

Εν τη Γ' τάξει

Θρησκευτικά. Ανάγνωσις περικοπών Γραφικών μετά παρατηρήσεων ερμηνευτικών και καλλιλογικών .......................... ώρας 2

Ελληνικά. Ερμηνεία έργων Πλουτάρχου, Δημοσθένους, Πλάτωνος, Λυκούργου, Ομήρου, Ευριπίδου ........................ " 7

Παιδαγωγική και ιστορία αυτής .......................... " 4

Διδακτικοί ασκήσεις .................................... " 12

Ιχνογραφία ........................................... " 1

Ιστορία της τέχνης .................................... " 1

Σελ. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/190.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Κοσμογραφια ...................... " 1

Χειροτεχνήματα ....................................... " 3

'Ωδική και τετράχορδον .... " 3

Γυμναστική ........................................" 2

36

Άρθρον 3, Κατά το πρόγραμμα τούτο θέλει λειτουργεί η μεν πρώτη η κατωτάτη τάξις από Σεπτεμβρίου 1898, η δε δευτέρα από Σεπτεμβρίου 1899, η δε τρίτη από Σεπτεμβρίου 1900.

Άρθρον 4, Εγγράφεται μαθήτρια τις από του 1899 και εξής εν τη β' τάξει και από του 1900 και εξής εν τη γ', μόνον εάν προσαγάγη ενδεικτικόν προαγωγής από της αμέσως κατωτέρας τάξεως. Εν τη α' τάξει εγγράφεται, μόνον εάν προσαγάγη απολυτήριον από του α' τμήματος ανωτέρου πλήρους παρθεναγωγείου, εν άλλαις λέξεσιν, ενδεικτικόν προαγωγής από της ογδόης τάξεως τοιούτου εκπαιδευτήριου, και εάν υποστη δοκίμως εξετάσεις ενώπιον επιτροπείας αποτελούμενης εκ καθηγητών διατελούντων εν δημοσία1 υπηρεσία, υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κλπ. εκάστοτε οριζομένων, Τής εξετάσεως ταύτης τα καθ' έκαστον ορισθήσονται διά νεωτέρου Ημών διατάγματος,

Άρθρον 5. Πασά προγενεστέρα διάταξις αντιβαίνουσα εις τας του παρόντος Ημών διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Νοεμβρίου 1897.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/191.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

41

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β. Διάταγμα / 14 Δεκεμβρίου 1897)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Κανονισμός της εν Αθήναις ιδρυμένης ειδικής γυμναστικής σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον AXH' περί κεντρικού γυμναστηρίου και το άτίο 29 Σεπτεμβρίού 1893 σχετικόν Ημέτερον διάταγμα'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. Η διεύθυνσις της ειδικής γυμναστικής σχολής της προσηρτημένης εις το κεντρικόν γυμναστήριον ανατίθεται εις τον διευθυντήν του κεντρικού γυμναστηρίου η ε'ίς τίνα των εχόντων ειδικάς γνώσεις αξιωματικών η ιατρών του κατά γην στρατού.

Τον διευθυντήν απόντα η κωλυόμενον αναπληροί ο αρχαιότερος των διδασκόντων.

Άρθρον 2. Εκάστη περίοδος της σχολής ταύτης διαρκεί δύο σχολικά έτη, αρχομένη από 1 Οκτωβρίου και λήγουσα τη 15 Ιουνίου.

Εξαιρετικώς το πρώτον έτος της πρώτης περιόδου άρχεται από της 20 τρέχοντος μηνός και λήγει τη πρώτη Ιουλίου του προσεχούς έτους.

Άρθρον 3. Αι εγγραφαί άρχονται τη πρώτη Οκτωβρίου και λήγουσι τη 15 του αυτού μηνός, πλην του πρώτου έτους της πρώτης περιόδου, καθ' ο αι εγγραφαί άρχονται τη 20 τρέχοντος μηνός και λήγουσι τη 31 του αυτού.

Δικαίωμα; εγγραφής ορίζονται δραχμαί πέντε.

Άρθρον 4, Τα εν τη σχολή διδασκόμενα μαθήματα είναι·

1) Ιστορία της γυμναστικής από των παλαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 189, τχ. Α'/19 Δεκεμβρίου 1897.

Σελ. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/192.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

χρόνων και παιδαγωγία της γυμναστικής μετά το τέλος της ιστορίας, άπαξ της εβδομάδος.

2) Φυσική (μοχλός, θερμαντικόν, υδροστατική και περί δυνάμεων και κινήσεως) άπαξ της εβδομάδος.

3) Ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή, καθ' όσον σχετίζονται προς την γυμναστικήν, δις της εβδομάδος το πρώτον έτος και άπαξ το δεύτερον,

4) Περιγραφή, κατασκευή, πήξις και διατήρησις των διαφόρων γυμναστικών οργάνων άπαξ της εβδομάδος το δεύτερον έτος.

5) Ωδική άπαξ της εβδομάδος,

6) Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική τέσσαρας ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Γυμναστική επί ακινήτων οργάνων δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Αθλητικαί ασκήσεις τρεις ώρας καθ εβδομάδα.

9) Επιχώριαι και ξέναι παιδιαί άπαξ της εβδομάδος,

10) Οπλομαχητική άπαξ της εβδομάδος.

11) Στρατιωτικαί ασκήσεις και βολή άπαξ της εβδομάδος.

12) Πορείαι, κολυμβητική και κωπηλασία (αι ώραι της διδασκαλίας των μαθημάτων τούτων ορισθήσονται δι' ειδικού προγράμματος της σχολής).

Άρθρον 5. Των ανωτέρω μαθημάτων την μεν ιστορίαν και παιδαγωγίαν της γυμναστικής διδάσκει, κατά το άρθρον 4 του ΑΧΗ' νόμου, ο διευθυντής του κεντρικού γυμναστηρίου, η ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής. Την ανατομικήν, φυσιολογίαν και υγιεινήν διδάσκουσι διδάκτορες της ιατρικής, τα δε λοιπά μαθήματα εκτός της οπλομαχητικής, στρατιωτικών ασκήσεων και βολής, άτινα διδάσκει αξιωματικός του κατά γην στρατού, διδάσκονται άπαντα υπό πτυχιούχων γυμναστών, μόνης της κολυμβητικής και κωπηλασίας δυναμένων να ανατεθώσιν εν ανάγκη και εις ειδικούς διδάσκαλους.

Άρθρον 6. Η κατανομή των άνω μαθημάτων, και ο ορισμός των ωρών της διδασκαλίας εκάστου αυτών κανονίζονται υπό του συλλόγου των διδασκόντων εν τη σχολή άμα τη ενάρξει εκάστου σχολικού έτους διά προγράμματος υποβαλλομένου εις το Υπουργείον της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 7. Εφ' όσον δεν υπάρχει εν τω κεντρικώ γυμναστήρίω χώρος διά την διδασκαλίαν των Θεωρητικών μαθημάτων, αύτη γίνεται εν οιωδήποτε άλλω δημοσίω διδακτηρίω οριζομένω υπό του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Η δε πρακτική διδασκαλία γίνεται εν τω κεντρικώ γυμναστήρίω.

Άρθρον 8. Γίνονται δεκτοί προς φοίτησιν εν τη σχολή οι απόφοιτοι του γυμνασίου, οι πτυχιούχοι δημοδιδάσκαλοι μετά προηγουμένην εν τη σχολή εξέτασιν, αν έχωσι τα αναγκαία σωματικά και ηθικά προσόντα και εάν ευρίσκωνται ικανοί εις το-γυμνάζεσθαι και γυμνάζειν.

Πλην τούτων γίνονται δεκτοί και υπαξιωματικοί του στρατού διδασκόμενοι

Σελ. 192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/193.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εκ των μαθημάτων τα αναγκαιούντα αυτοίς, όπως καταστώσιν ικανοί να διδάξωσι την γυμναστικήν μόνον εν τω στρατώ, λαμβάνοντες προς τούτο ειδικόν πτυχίον.

Άρθρον 9. Οι έχοντες τα άνω προσόντα υφίστανται εισιτηρίους εξετάσεις ενώπιον του συλλόγου της Σχολής, καθ' ας κρίνεται αν κέκτηνται τας αναγκαίας προς κατάταξιν εν τη σχολή προκαταρκτικάς γνώσεις των στοιχειωδών γυμναστικών ασκήσεων.

Άρθρον 10. Μετά το πέρας εκάστου σχολικού έτους οι μαθηταί της σχολής υποβάλλονται εις εξέτασιν, διά μεν τα Θεωρητικά μαθήματα, προφορικήν τε και γραπτήν, διά δε τας πρακτικάς ασκήσεις και την πρακτικήν διδασκαλίαν, μόνον προφορικήν μετά πρακτικής εφαρμογής.

Άρθρον 14. Η ικανότης των εξεταζομένων εκτιμάται διά των επομένων βαθμών, δηλουμένων διά των απέναντι αυτών γεγραμμένων αριθμών, απαγορευομένης της βαθμολογίας διά κλασματικών αριθμών.

Άριστα=18ι 1-9,20. Καλώς=14,15,16,17. Σχεδόν καλώς=10,11,12,13. Μετρίως=1.2,3,4,5,6,7,8,9. Κακώς=0,

Άρθρον 15, Ουδείς κρίνεται επιτυχών, αν δεν λάβη κατά τας εξετάσεις τον βαθμόν "καλώς", ήτοι τα 7/10 τουλάχιστον του ανωτέρου όρου της ικανότητος εφ' εκάστω των εν τω άρθρω 4 αναφερομένων μαθημάτων. Συντελεστής δε εκάστου των μαθημάτων είναι ο αριθμός 5 διά τα θεωρητικά μαθήματα, o αριθμός 10 διά τα πρακτικά μαθήματα και ο αριθμός 12 διά την περί το διδάσκειν ικανότητα ενός εκάστου των μαθητών, ήτις εκτιμάται υπό του συλλόγου των διδασκάλων της Σχολής, επί θεμάτων οριζομένων υπ' αυτού εν καιρώ.

Άρθρον 16. Ο γενικός βαθμός εξάγεται λαμβανομένου του μέσου όρου της βαθμολογίας του σχολικού έτους και των εξετάσεων.

'Άρθρον 17, Οι απολυόμενοι της σχολής λαμβάνουσι πτυχίον, ου ο τύπος κανονίζεται διά διαταγής του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. [..................]

Άρθρον 19, Πάσα διάταξις προγενεστέρα, αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος, καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1897.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργός

A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

13

Σελ. 193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/194.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

42

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΩΝ

(Β, Διάταγμα / 30 Μαΐου 1898)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, χορηγείται, επί πενταδράχμου χαρτοσήμου δίπλωμα γυμνάστριας πάση πτυχιούχω δημοδιδασκαλίσση η μαθήτρια διδασκαλείου θηλέων,[1] υποστάση δοκίμως εξέτασιν εις τα κατωτέρώ μνημονευόμενα μαθήματα ενώπιον επιτροπείας, ην αποτελούσι α') ο γενικός επιθεωρητής της δημοτικής εκπαιδεύσεως, ως πρόεδρος η, τούτου κωλυομένου η απόντος, ο διευθυντής του εν Αθήναις διδασκαλείου β') ο διευθυντής του δημοσίου κεντρικού γυμναστηρίου, γ') ο διευθυντής της εν Αθήναις ειδικής γυμναστικής σχολής, αν είνε ιατρός, είδε μη, άλλος τις των εν Αθήναις ιατρών, υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών διοριζόμενος, δ') ο καθηγητής των τεχνικών μαθημάτων εν τω διδασκαλείω Αθηνών, η o διδάσκων εν αυτώ την ωδικήν, αν έκαστον των τεχνικών μαθημάτων διδάσκηται υπό ιδίου διδασκάλου εν τω μνημονευθέντι έκπάιδευτηρίω· και ε') μία των εν ανωτέρω παρθεναγωγείω διδασκουσών γυμναστικήν, κατ' εκλογήν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

Άρθρον 2. Αι υποψήφιοι γυμνάστριαι εξετάζονται Θεωρητικώς εις την ιστορίαν της γυμναστικής, εις την παιδαγωγίαν της γυμναστικής, εις την υγιεινήν, εις την φυσικήν και εις την φυσιολογίαν, της επιτροπείας αποφαινομένης εκάστοτε εις τίνα των μαθημάτων τούτων πρέπει να εξετάζωνται αι υποψήφιοι προφορικώς τε και γραπτώς και εις τίνα κατά τον έτερον των τρόπων.

Πρακτικώς δ' εξετάζονται πρώτον μεν γυμναζόμεναι αύται αι υποψήφιοι

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 95, τχ. Α'/2 Ιουνίου 1898.

Σελ. 194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/195.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κατά παράγγελμα εις την ανόργανον και την διά κινητών οργάνων γυμναστικήν, δεύτερον δε διδάσκουσαι μικράς μαθήτριας παιδιάς και γυμναστικάς ασκήσεις μετ' αόμματων.

Εκ της φυσικής οφείλουσιν αι υποψήφιοι να γνωρίζωσι τα περί μοχλού, τα περί θερμαντικού, τα περί υδροστατικής, τα περί δυνάμεων και κινήσεως, εκ ,δε της φυσιολογίας και της υγιεινής τα προς την γυμναστικήν σχετιζόμενα.

Άρθρον 3. Τα ζητήματα των εξετάσεων ορίζονται υπό της επιτροπείας κατά πλειονοψηφίαν, αν μη ομοψήφως, κατ' αυτήν την ημέραν, καθ' ην γίνεται, η εξέτασις εκάστου μαθήματος και γραφέντα επί δελτίων κατατίθενται εις κληρωτίδα.

Ορισθέντος διά κληρώσεως του ζητήματος, δύνανται ν' αποτείνωσι τας ερωτήσεις προς την εξεταζομένην προφορικώς υποψήφιον προς τω διδάξαντι αυτήν το μάθημα και της επιτροπείας τα μέλη.

Άρθρον 4. Βαθμοί δηλούντες την ικανότητα εκάστης των εξεταζομένων είνε οι εξής:

1, 2, 3 κακώς.

4, 5, 6 μετρίως.

7, 8, 9 σχεδόν καλώς.

10,11,12,13 καλώς. 14, 15, 16, 17 λίαν καλώς. 18, 19, 2ο άριστα.

Άρθρον 5. Εφ' εκάστου μαθήματος βαθμολογούσιν ο πρόεδρος και δύο άλλα μέλη της επιτροπείας υπό του προέδρου εκλεγόμενα κατά τας ειδικάς εκάστου σπουδάς, ο δε μέσος όρος των βαθμών τούτων (αν είνε μικτός αριθμός, παραλείπεται το κλασματικόν μέρος), καταγράφεται ως βαθμός του μαθήματος. Άν δ' εν τινί μαθήματι ο βαθμός ούτος είνε κατώτερος του "καλώς", κρίνεται ως αποτυχούσα η υποψήφιος, πλην αν βαθμού τοιούτου έτυχεν εν ενί μόνω θεωρητικώ μαθήματι, ηξιώθη δε του βαθμού "άριστα" εν τη διδασκαλία της γυμναστικής.

Άρθρον 6. Οι βαθμοί της ιστορίας της γυμναστικής, της παιδαγωγίας της γυμναστικής, της υγιεινής, της φυσικής και της φυσιολογίας πολλαπλασιάζονται επί 5, ο της γυμναστικής επί 10, και ο της διδασκαλίας της γυμναστικής επί 12. Ο μέσος όρος των επτά τούτων γινομένων σημειούται ως γενικός βαθμός εν τω διπλώματι.

Άρθρον 7. Εκάστη των υποψηφίων προκαταβάλλει, επί αποδείξει, εις το λογιστήριον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως δραχ. 15, ως αμοιβήν των εξεταστών, οίτινες το ποσόν τούτο διανέμονται εξ ίσου προς αλλήλους,

'Άρθρον 8. Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων ορίζεται, εκάστοτε διά προκηρύξεως του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Σελ. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/196.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αλλά δεν γίνονται εξετάσεις, εάν αι υποψήφιοι δεν είνε τουλάχιστον 15.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 30 Μαΐου 1898

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

[1]

Περί τροποποιήσεως τον από 30 Μαΐου 1898 Β. διατάγματος "περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών"

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε.

Το από 30 Μαΐου 1898 Ημέτερον διάταγμα "περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών" τροποποιείται ως εξής: Εις το άρθρον 1 μετά τας λέξεις "μαθήτρια Διδασκαλείου θηλέων" προστίθενται αι λέξεις "η κεκτημένη και απολυτήριον μόνον της ογδόης τάξεως ανωτέρου παρθεναγωγείου, αλλ' εκ των υποδούλων επαρχιών καταγόμενη".

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1905

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 127, τχ. Α'/Ί2 Ιουλίου 1905.

Σελ. 196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/197.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

43 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β, Διάταγμα / 11 Ιουνίου 1898)

Κυβέρνηση Λ. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί εξετάσεως υποψηφίων νηπιαγωγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του ,ΒΤΜΘ' νόμου και το από 30 Απριλίου 1896 περί συστάσεως νηπιαγωγείου Ημετέρον διάταγμα'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1, Δίπλωμα νηπιαγωγού χορηγείται παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εκ χαρτοσήμου πέντε δραχμών, ταις πτυχιούχοις δημοδιδασκαλίσσαις, αν υποστώσι δοκίμως εξέτασιν ενώπιον Επιτροπείας οριζόμενης εκάστοτε υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποτελούμενης δ' εκ του γενικού επιθεωρητού της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, προεδρεύοντος, και εκ τεσσάρων άλλων υπαλλήλων του Κράτους η ιδιωτών ασχολουμένων εις τα κατά την αγωγήν των παίδων.

Άρθρον 2. Τον γενικόν επιθεωρητήν κωλυόμενον αναπληροί Διδασκαλείου τινός διευθυντής.

Άρθρον 3. Αι επί πτυχίω νηπιαγωγού υποψήφιοι εξετάζονται εις τας γενικάς αρχάς της παιδαγωγικής, εις την θεωρίαν της μεθόδου Froebel, εις την υγιεινήν και την νοσηλείαν των παίδων, και ιδία εις τα εν τοις παιδικοίς κήποις διδασκόμενα, ήτοι πραγματογνωσίαν, άσματα, ρυθμικά παίγνια, εργασίας και παιδιάς.

Άρθρον 4, Περί των υποψηφίων αποφαίνεται γνώμην η Επιτροπεία βαθμολογούσα ουχί κατά μάθημα, αλλά συλλήβδην περί της καθόλου παιδεύσεως και της εις το διδάσκειν εν νηπιαγωγείω ικανότητος εκάστης αυτών κρίνουσα

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 105, τχ. Α'/12 Ιουνίου 1898.

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/198.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και τας μεν δοκιμωτέρας αναγνωρίζει νηπιαγωγούς, τας δε λοιπάς απορρίπτει·,

Άρθρον 5. Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων ορίζεται κατ' έτος διά δηλώσεως του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Ιουνίου 1898

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/199.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β, Διάταγμα / 11 Δεκεμβρίου 1898)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Μομφερράτος

Κανονισμός της εν 'Αθήναις Ειδικής Γυμναστικής Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον .AXH' περί Κεντρικού Γυμναστηρίου και τα από 29 Σεπτεμβρίου 1893 και 14 Δεκεμβρίου 1897 Ημέτερα σχετικά διατάγματα·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1. Ως προσωπικόν της Ειδικής Γυμναστικής Σχολής της προσηρτημένης εις το Κεντρικόν Γυμναστήριον χρησιμεύει κατά τα άρθρα 3 και 4 του AXH' νόμου το προσωπικόν του Κεντρικού Γυμναστηρίου.

'Άρθρον 2. Η διδασκαλία των διαφόρων της Γυμναστικής Σχολής μαθημάτων μέχρι της διά του προϋπολογισμού συμπληρώσεως του προσωπικού του Κεντρικού Γυμναστηρίου δύναται ν' ανατεθη επί επιμισθίω εις γυμναστας των ενταύθα γυμνασίων, του Βαρβακείου Λυκείου και του Διδασκαλείου, η δε της ανατομικής φυσιολογίας και υγιεινής, εις διδάκτορα της ιατρικής έχοντα αποδείξεις ειδικών γυμναστικών σπουδών.

Τον διευθυντήν κωλυόμενοι αναπληροί ο αρχαιότερος των εν τη σχολή διδασκόντων γυμναστών.

Άρθρον 3. Εκάστη περίοδες της σχολής διαρκεί εν σχολικόν έτος, αρχομένη από 1 Σεπτεμβρίου και λήγουσα τη 15 Ιουνίου. Αι δ' εγγραφαί αρχόμεναι τη 1 λήγουσι τη 15 Σεπτεμβρίου.

Κατ' εξαίρεσιν το δικαίωμα της εγγραφής κατά το έτος τούτο παρατείνεται μέχρι τη 25 Δεκεμβρίου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 216, τχ. Α'/14 Δεκεμβρίου 1898.

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/200.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. Οι εγγραφόμενοι εν τη Γυμναστική Σχολή καταβάλλουσιν ως δικαίωμα εγγραφής δραχμάς 5, εισπραττομένας κατά τα περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων κεκανονισμένα.

Άρθρον 5. Τα εν τη σχολή διδασκόμενα μαθήματα είνε:

1) Ιστορία της Γυμναστικής από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, 2 ώρας της εβδομάδος.

2) Παιδαγωγία της Γυμναστικής και πρακτική περί το διδάσκειν, άσκησις των μαθητών μετά το τέλος της ιστορίας,

3) Ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή, καθ' όσον σχετίζονται προς την γυμναστικήν, 3 ώρας της εβδομάδος.

4) Εκ της πειραματικής φυσικής η μηχανική, η υδροστατική και η θερμότης, 1 ώραν της εβδομάδος.

5) Περιγραφή, διαστάσεις, διατήρησις των διαφόρων κινητών και ακινήτων γυμναστικών οργάνων, όλη εξ ης ταύτα συνίστανται και ο τρόπος της πήξεως των ακινήτων, 1 ώραν της εβδομάδος.

6) Στοιχειώδεις περί κολυμβητικής γνώσεις, μετά το τέλος της περιγραφής κλ.π. των διαφόρων γυμναστικών οργάνων.

7) Μουσική· διάφορα άσματα εφαρμοζόμενα εις τας διαφόρους ανόργανους η διά κινητών οργάνων ασκήσεις εν χώρα η εν βαδίσματι, μετά πρακτικής εφαρμογής αυτών, 2 ώρας της εβδομάδος.

8) Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική, 4 ώρας της εβδομάδος.

9) Επί ακινήτων οργάνων γυμναστική, 3 ώρας της εβδομάδος.

10) Αθλητικαί ασκήσεις και διάφοροι επιχώριοι και ξέναι παιδιαί, 3 ώρας της εβδομάδος.

11) Στρατιωτικαί ασκήσεις, 1 ώραν της εβδομάδος και

12) Οπλομαχητική, 1 ώραν της εβδομάδος.

Άρθρον 6. Η κατανομή των μαθημάτων και ο ορισμός των ωρών της διδασκαλίας εκάστου αυτών κανονίζονται συμφώνως τω νόμω υπό του συλλόγου των εν τη σχολή διδασκόντων άμα τη ενάρξει του σχολικού έτους διά προγράμματος υποβαλλομένου προς έγκρισιν εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 7. Εφ' όσον εν τω κεντρικώ γυμναστηρίω δεν υπάρχει χώρος προς διδασκαλίαν εκάστου των Θεωρητικών μαθημάτων, γίνεται αυτή εν οιωδήποτε άλλω δημοσίω διδακτηρίω, οριζομένω υπό του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τα δε πρακτικά διδάσκονται εν τω κεντρικώ γυμναστηρίω.

Άρθρον 8, Μαθητής έχων εν τω συνόλω των μαθημάτων απουσίας πλέον των είκοσι (20) αποκλείεται των εξετάσεων, υποχρεούμενος να επαναλάβη επί εν έτι έτος τα μαθήματα.

Άρθρον 9, Γίνονται προς εγγραφήν και φοίτησιν εν τη σχολή δεκτοί οι

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/201.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

έχοντες απολυτήριον γυμνασίου, οι μαθηταί της τρίτης τάξεως του Διδασκαλείου, οι διδάσκαλοι της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας και οι προς σπουδήν των τεχνικών μαθημάτων ως-υπότροφοι εκ της έξω Ελλάδος προερχόμενοι μετά προηγουμένην εξέτασιν, εάν έχωσι ταναγκαία σωματικά προσόντα περί τε το γυμνάζεσθαι και γυμνάζειν.

Άρθρον 10. Οι τα ανωτέρω προσόντα φέροντες υφίστανται εισιτηρίους εξετάσεις ενώπιον του συλλόγου των εν τη σχολή διδασκόντων, καθ' ας κρίνεται αν κέκτηνται τας αναγκαίας προς κατάταξιν εν τη σχολή προκαταρκτικάς των στοιχειωδών γυμναστικών ασκήσεων γνώσεις.

Άρθρον 11. Κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον του μηνός Ιουνίου οι μαθηταί της σχολής υποβάλλονται εις εξετάσεις καθ' ημέρας και ώρας υπό του συλλόγου των εν τη σχολή" διδασκόντων οριζομένας, διά μεν τα θεωρητικά μαθήματα προφορικά τε και γραπτά των μαθητών λυόντων δύο ζητήματα εκ τριών κληρουμένων μεταξύ δέκα εξ εκάστου μαθήματος, διά τας πρακτικάς ασκήσεις (άρθρον 5 εδάφ. 8, 9, 10, 11, 12)"καί την μουσικήν προφορικώς και πρακτικώς μετ' εφαρμογής ασμάτων επί διαφόρων εν χώρα η εν κινήσει ασκήσεων, η δε πρακτική περί το διδάσκειν δοκιμασία ενεργείται υπό των μαθητών, διδασκόντων διά κλήρου εκ της διδαχθείσης ύλης, διαιρουμένης εις ζητήματα αναλόγως του αριθμού των υποψηφίων γυμναστών μαθητών.

Άρθρον 12, Οι βαθμοί, δι' ων εκτιμάται η ικανότης των μαθητών εν εκάστω μαθήματι, εισίν οι ακόλουθοι:

Άριστα = 10

Λίαν καλώς = 8 και 9

Καλώς = 6 και 7

Σχεδόν καλώς = 5

Μετρίως = 3 και 4. -

Δίδεται εις βαθμός διά την ιστορίαν και παιδαγωγίαν της γυμναστικής, εις διά την ανατομικήν, φυσιολογίαν και υγιεινήν, εις διά την πειραματικήν φυσικήν και τας στοιχειώδεις περί κολυμβητικής γνώσεις, εις διά την μουσικήν, εις διά την ανόργανον και διά κινητών οργάνων γυμναστικήν, εις διά την επί των ακινήτων οργάνων, άσκησιν και την περιγραφήν, πήξιν κλπ. των διαφόρων γυμναστικών οργάνων εις διά τας αθλητικάς ασκήσεις, και τας παιδιάς, εις διά τας στρατιωτικάς ασκήσεις και την οπλομαχητικήν και εις διά την περί το διδάσκειν πρακτικήν, δοκιμασίαν ο δε γενικός βαθμός εξάγεται κατά τα περί βαθμολογίαν διατεταγμένα. Συντελεστής των μεν θεωρητικών μαθημάτων και της μουσικής είνε ο αριθμός 2, των πρακτικών 4 και της πρακτικής δοκιμασίας 6, ήτις εκτιμάται υφ' απάντων των εν τη σχολή διδασκόντων.

Άρθρον 13. Ουδείς κρίνεται άξιος πτυχίου, αν δεν λάβη κατά τας εξετάσεις τουλάχιστον τον βαθμόν "καλώς" (6).

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/202.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 14, Ο γενικός βαθμός εξάγεται, λαμβανομένου του μέσου όρου της βαθμολογίας του σχολικού έτους και των εξετάσεων.

Άρθρον 15. Οι απολυόμενοι λαμβάνουσι πτυχίον υπογεγραμμένον υπό του συλλόγου των εν τη Σχολή διδασκόντων.

Άρθρον 16. Κατά των εν τη σχολή ατακτούντων επιβάλλονται αι εξής ποιναί.

α') Επίπληξις κατ' ιδίαν.

β') Επίπληξις ενώπιον του συλλόγου των εν τη σχολή" διδασκόντων.

γ') αποβολή πρόσκαιρος και

δ') αποβολή τελεία.

Εκ των ανωτέρω ποινών αι εν τοις εδαφίοις γ' και δ' επιβάλλονται αποφάσει μόνον του συλλόγου των εν τη" σχολή διδασκόντων, διά πρακτικού προσηκόντως ητιολογημένου, καθ' ης επιτρέπεται έφεσις εις μόνον το αρμόδιον Υπουργείον.

'Άρθρον 17. Πάσα προγενεστέρα διάταξις αντικειμένη εις τας του παρόντος διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Δεκεμβρίου 1898

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/203.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

(Νόμος ,ΒΧΚΑ'/10 Ιουλίου 1899)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργοί Γ. Θεοτόκης, Α. Ευταξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Ακαδημαϊκόν Γυμναστήριον και Σχολή Γυμναστών.

Άρθρον 16. Εν Αθήναις ιδρύεται και Σχολή Γυμναστών, εν η διδάσκονται τα τής' γυμναστικής και ασκούνται εν αυτή οι υποστάντες ήδη την νενομισμένην εν τω Ακαδημαϊκώ Γυμναστηρίω εξέτασιν και βουλόμενοι να καταστώσι διδάσκαλοι της γυμναστικής εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύοεως εν τοις γυμναστηρίοις των εκασταχού γυμναστικών και αθλητικών συλλόγων, εν τω Ακαδημαϊκώ Γυμναστηρίω, εν τη Σχολή των Γυμναστών, εν τοις Διδασκαλείοις του Κράτους και εν ταις στρατιωτικαίς και ναυτικαίς σχολαίς,

Οι εγγεγραμμένοι εν τη, περί ης ο λόγος, Σχολή, καταβάλλουσι δικαίωμα εγγραφής εκ πέντε δραχμών, εισπραττόμενον διά κινητού χαρτοσήμου επικολλωμένου επί του μαθητολογίου,

Άρθρον 17. Εν τη Σχολή των Γυμναστών διδάσκονται αι παιδιαί θεωρητικώς τε και εφηρμοσμένως, η ανόργανος και ενόργανος γυμναστική θεωρητικώς τε και εφηρμοσμενως εν τινί γυμναστηρίω της μέσης εκπαιδεύσεως, προς δε αι αθλητικαί ασκήσεις, η οπλομαχητική και κολυμβητική, η ιστορία και διδακτική της γυμναστικής, διάφορα άσματα, εφαρμοζόμενα εις τας διαφόρους ασκήσεις εν χώρα η βαδίσματι, αι αναγκαίαι εις την γυμναστικήν γνώσεις της ανατομικής, φυσιολογίας και υγιεινής και τέλος τα περί κατασκευής, πήξεως και διατηρήσεως των διαφόρων κινητών και ακινήτων γυμναστικών οργάνων και μηχανημάτων,

Τα μαθήματα της Σχολής των Γυμναστών διαρκούσιν επί διετίαν, μεθ' ην οι φοιτηταί υφίστανται γραπτώς και προφορικώς και δι' ασκήσεων σωματικών και εφηρμοσμένων επί τίνος σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως τας επί

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 141, τχ. Α'/12 Ιουλίου 1899' βλ. και A84.

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/204.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

πτυχίω γυμναστού εξετάσεις ενώπιον επιτροπής, απαρτιζόμενης εκ του τμηματάρχου της ανωτέρας εκπαιδεύσεως, ως προέδρου, του τμηματάρχου της μέσης εκπαιδεύσεως και του κοσμήτορος της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου

Σχολής.

Οι ευδοκίμως υφιστάμενοι τας ανωτέρω εξετάσεις λαμβάνουσι επί πενταδράχμου χαρτοσήμου πτυχίον, υπογραφόμενον υπό της εξεταστικής επιτροπής και του Διευθυντού της Σχολής και επικυρούμενον υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Προσωριναί διατάξεις

Άρθρον 46. Μέχρις ότου μορφωθώσι γυμνασταί διά της συνωδά προς τον παρόντα νόμον ιδρυθησομένης Σχολής των Γυμναστών, διορίζονται γυμνασταί εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως, α') οι έχοντες υπερδιετή ευδόκιμον υπηρεσίαν εν αυτοίς, β') οι διαγωνισθέντες ευδοκίμως προς τούτο εν έτει 1893 και γ') οι πτυχιούχοι της Γυμναστικής Σχολής της λειτουργησάσης εν Αθήναις από του έτους 1897-99.

Άρθρον 47. Κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας της Σχολής των Γυμναστών γίνονται δεκτοί εις εγγραφήν εν αυτή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου η και φοιτηταί αυτού μετά διετή τουλάχιστον φοίτησιν, κατ' ακολουθίαν εισιτηρίων εξετάσεων, καθορισθησομένων διά Β. διατάγματος. Δεν πρέπει όμως να έχωσιν ούτοι υπερβή το 25 έτος της ηλικίας των.

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/205.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1899

(Β. Διάταγμα / 10 Αυγούστου 1899)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Ευταξίας

Περί οργανισμού της Σχολής των Γυμναστών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 16,17,19, 20, 47, 51 και 53 του από 10 Ιουλίου ε ,έ, ΒXKA' νόμου "περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων".

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Σκοπός της Σχολής των Γυμναστών είνε η μόρφωσις Γυμναστών προς διδασκαλίαν των γυμναστικών και αθλητικών ασκήσεων και των παιδιών εν τοις σχολείοις της μέσης Εκπαιδεύσεως, εν τοις γυμναστηρίοις των εκασταχού Γυμναστικών και αθλητικών συλλόγων, εν τω Ακαδημαϊκώ γυμναστηρίω, εν τη Σχολή των Γυμναστών, εν τοις Διδασκαλείοις και εν ταις στρατιωτικαίς και ναυτικαίς σχολαίς του Κράτους.

Άρθρον 2, Η διάρκεια των μαθημάτων της σχολής των Γυμναστών είνε διετής. Περιλαμβάνει δε η Σχολή αύτη δύο τάξεις, την Πρώτην και την Δευτέραν., εκάστης των οποίων η διάρκεια είνε εν σχολικόν έτος.

Το σχολικόν έτος της των Γυμναστών Σχολής άρχεται τη 15η Σεπτεμβρίου και λήγει τη 15η Ιουνίου, διαιρείται δε εις δύο εξάμηνα, ων το πρώτον αρχόμενον άμα τη ενάρξει του όλου σχολικού έτους λήγει τη Τετάρτη της Τυροφάγου καλούμενης εβδομάδος, το δε δεύτερον αρχόμενον τη Καθαρά καλούμενη Τρίτη λήγει συν τη λήξει του όλου σχολικού έτους.

Άρθρον 3. Τα εν τη Σχολή διδασκόμενα μαθήματα είνε·

1) Ιστορία και Διδακτική της Γυμναστικής,

2) Ανατομική, Φυσιολογία και Υγιεινή του ανθρωπίνου σώματος εν σχέσει προς την γυμναστικήν.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 179, τχ. Α'/14 Αυγούστου 1899.

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/206.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Ωδική,

4) Παιδιαί.

5) Ανόργανος και ενόργανος γυμναστική.

6) Αθλητικαί ασκήσεις.

7) Οπλομαχητική,

8) Κολυμβητική και

9) Περί κατασκευής, πήξεως και διατηρήσεως των διαφόρων κινητών και ακινήτων γυμναστικών οργάνων και μηχανημάτων.

Άρθρον 4. Η κατανομή των εν τω προηγουμένω άρθρω μηνμονευομένων μαθημάτων εις εκατέραν των δύο τάξεων και αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας εκάστου των μαθημάτων θα έχωσιν ώδε:

Εν μεν τη πρώτη τάξει θα διδάσκωνται:

1) Η διδακτική της γυμναστικής 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Η Ανατομική, εφ' όσον σχετίζεται προς την γυμναστικήν, 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Διάφορα άσματα εφαρμοζόμενα εις τας διαφόρους ασκήσεις εν χώρα η εν βαδίσματι 2 ώρας καθ' εβδομάδα,

4) Επιχώριοι και ξέναι παιδιαί 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Αι ευχερέστεραι επί των διαφόρων ακινήτων οργάνων ασκήσεις 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Εκ των αθλητικών ασκήσεων τα διάφορα είδη του δρόμου και του άλματος, η δισκοβολία και η σφαιροβολία 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Κολυμβητική, το μεν πρώτον εξάμηνον θεωρητικώς μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, το δε δεύτερον και πρακτικώς εν όλω 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Οπλομαχητική 3 ώρας καθ' εβδομάδα και

10) Υποδειγματική και δοκιμαστική διδασκαλία εν τω προτύπω γυμνασίω η λυκείω.

Εν δε τη δευτέρα τάξει θα διδάσκωνται:

1) Η Ιστορία της γυμναστικής από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Φυσιολογία και Υγιεινή καθόσον σχέσιν έχει προς την γυμναστικήν 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Διάφορα άσματα εφαρμοζόμενα εις τας διαφόρους ασκήσεις εν χώρα η εν βαδίσματι 2 ώρας καθ' εβδομάδα,

4) Επιχώριοι και ξέναι παιδιαί 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/207.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Γυμναστική επί των ακινήτων οργάνων 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Αθλητικαί ασκήσεις 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

8) Οπλομαχητική 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Τα περί κατασκευής, πήξεως και διατηρήσεως των διαφόρων κινητών και ακινήτων γυμναστικών οργάνων και μηχανημάτων 2 ώρας καθ' εβδομάδα το πρώτον εξάμηνον.

10) Κολυμβητική πρακτικώς 3 ώρας καθ' εβδομάδα το δεύτερον εξάμηνον,

11) Πρακτική των μαθητών περί το διδάσκειν την γυμναστικήν άσκησις εν τω προτύπω γυμνασίω η λυκείω, η εν ελλείψει τοιούτου, εν τινί άλλω των Αθήνησι ελληνικών σχολείων και γυμνασίων οριζομένω δι' υπουργικής διαταγής.

Άρθρον 5. Εν τη Σχολή των Γυμναστών διορίζεται εις Διευθυντής, τρεις γυμνασταί, εις διδάσκαλος της Όπλομαχητικής, εις επιστάτης και εις υπηρέτης.

Οι τρεις γυμνασταί αναλαμβάνουσιν άνευ επιμισθίου την διδασκαλίαν της γυμναστικής εν τω προτύπω γυμνασίω η Λυκείω η εν οις εκπαιδευτηρίοις οι της Σχολής μαθηταί θα ασκώνται πρακτικώς.

Προς τούτοις δε ανατίθεται εις τον καθηγητήν της Γυμνασιακής Παιδαγωγικής εν τω Πανεπιστημίω η τον Διευθυντήν του εν Αθήναις Διδασκαλείου η διδασκαλία της Ιστορίας και Διδακτικής της γυμναστικής, εις τον εν τω Διδασκαλείω Αθηνών διδάσκαλον της Ωδικής η διδασκαλία διαφόρων ασμάτων και εις τον καθηγητήν της Ανατομικής η Φυσιολογίας η εις ιατρόν έχοντα και πτυχίον γυμναστού η διδασκαλία των αναγκαίων εις την γυμναστικήν γνώσεων της Ανατομικής, της Φυσιολογίας και της Υγιεινής.

Άρθρον 7. Το πρόγραμμα εκάστου σχολικού έτους συντάσσεται υπό του Συλλόγου Των εν τη Σχολή διδασκόντων άμα τη ενάρξει του σχολικού έτους, υποβάλλεται δε εις το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον προς έγκρισιν.

Άρθρον 8. Η διδασκαλία πάντων των θεωρητικών μαθημάτων και της Μουσικής γίνεται εν μια των αιθουσών του Πανεπιστημίου, των δε πρακτικών επί του παρόντος εν τω Κεντρικώ Γυμναστηρίω,

Η του Πανεπιστημίου αίθουσα χορηγείται τη Σχολή των Γυμναστών υπό του Πρυτάνεως μετά έγγραφον αίτησιν του Διευθυντού της Σχολής,

Άρθρον 9, Ίνα τις γείνη δεκτός προς εγγραφήν και φοίτησιν εις την πρώτην τάξιν της Σχολής ανάγκη:

1) Ο εν τη Σχολή διδάσκων ιατρός να γνωμοδοτήση ότι ο έφιέμενος να καταταχθή εις την Σχολήν κέκτηται τα προς ειδικήν σπουδήν τής. γυμναστικής αναγκαία σωματικά προσόντα.

Σελ. 207
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 188
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 1897

  (Β. Διάταγμα / 11 Νοεμβρίου 1897)

  Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

  Περί προγράμματος μαθημάτων διδασκαλείου θηλέων

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το 22ον και 23ον άρθρον του νόμου ΒΤΜΘ', το 1, 2, 3 και 8 άρθρ. του ΧΘ' νόμου, τα άρθρα 5 και 6 του περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του προτύπου Ημετέρου διατάγματος της 23 Αυγούστου 1878, τα άρθρα 3 και 4 του περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων εν τοις παρθεναγωγείοις τής. Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου διατάγματος της 24 Απριλίου 1881 και το περί αναγνωρίσεως, ως διδασκαλείων θηλέων του Κράτους των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων τοιούτων Ημέτερον διάταγμα της 18 Ιουνίου 1896,

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

  Άρθρον 1. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα διδασκαλεία θηλέων, τα ως διδασκαλεία του Κράτους ανεγνωρισμένα, θέλουσιν αποτελείσθαι εκ τάξεων ενιαυσίων τριών.

  Άρθρον 2. Τα εν τοις μνημονευθείσι διδασκαλείοις διδακτέα μαθήματα κατανέμονται εν ταις τρισίν αυτών τάξεσιν ως εξής:

  Εν τη A', τάξει.

  Θρησκευτικά. Σύνοψις της Εβραϊκής ιστορίας. Εκκλησιαστική ιστορία .................................................. ώρας 2

  Ελληνικά. Ερμηνεία και καλλιλογική ανάλυσις έργων Ισοκράτους, Ξενοφώντος, Ομήρου, Πλουτάρχου και Λουκιανού. Συγγραφικά γυμνάσματα ................................................... " 9

  Γεωμετρία. Τα τρία πρώτα βιβλία της επιπεδομετρίας ......... " 2

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 168, τχ. A'/15 Νοεμβρίου 1897.