Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 210-229 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/210.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

46

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 1902 (Β. Διάταγμα / 6 'Ιουλίου 1902)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Μομφερράτος

Περί προγράμματος μαθημάτων Διδασκαλείου θηλέων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 22 και 23τού νόμου ,ΒΤΜΘ', το 1,2,3 και 8 του ΧΘ' νόμου, τα άρθρα 5 και 6 περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του Προτύπου Ημετέρου Διατάγματος της 23 Αυγούστου 1878, τα άρθρα 3 και 4 του περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου Διατάγματος της 24 Απριλίου 1881, το περί αναγνωρίσεως ως Διδασκαλείων θηλέων του Κράτους των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων τοιούτων Ημέτερον Διάταγμα της 18 Ιουνίου 1896 και την υπ' αριθμόν 128 της 22 Ιουνίου εν. έτους έκθεσιν του Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και το συνταχθέν υπό τούτου πρόγραμμα μαθημάτων·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα Διδασκαλεία θηλέων, τα ως Διδασκαλεία του 'Κράτους ανεγνωρισμένα, θέλουσιν αποτελείοθαι εκ τάξεων ενιαυσίων τριών.

Άρθρον 2. Τα εν τοις μνημονευθείσι Διδασκαλείοις διδακτέα μαθήματα κατανέμονται εν ταις τρισίν αυτών τάξεσιν ως εξής:

A' ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

1. Ιερά.

Α' Τάξις. Εισαγωγή εις τα βιβλία της Π. και Κ, Διαθήκης, Αναγνώσματα εξ αυτών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 154, τχ. Α'/22 Αυγούστου 1902.

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/211.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εξαιρέτων περικοπών. Απομνημόνευσις και απαγγελία ψαλμών, τροπαρίων, γνωμικών.

Β' Τάξις,

Ερμηνεία περικοπών Ευαγγελίου, Ιερά Κατήχησις και Λειτουργική. Απομνημόνευσις εκλεκτών περικοπών, τροπαρίων, προσευχών,

Γ Τάξις.

Ερμηνεία επιστολών των Αποστόλων, Εκκλησιαστική Ιστορία.

2. Ελληνικά. Α' Τάξις.

Ερμηνεία εκ των Ξενοφώντος απομνημονευμάτων, εκ των Ισοκράτους, Ευαγόρου, Πλαταϊκού, του Λυκούργου κατά Λεωκράτους, Ιστορικών μερών Θουκυδίδου.

Κατά δε το β' εξάμηνον γίγνεται και ερμηνεία εκ της Ομήρου Οδύσσειας μετά συντόμου εισαγωγής εις την Ιωνικήν διάλεκτον. Γραμματολογία περί ρητορικής και ιστοριογραφίας. Θεματογραφικαί ασκήσεις προς επανάληψιν και εμπέδωσιν της τε γραμματικής και του συντακτικού. Εκθέσεις. Αναγνώσματα κλασσικών περιγραφών τόπων, φυσικών φαινομένων, γεγονότων ιστορικών, επικών ποιημάτων και αναπαράστασις αυτών διά συγγραφικών ασκήσεων.

Β' Τάξις.

Ερμηνεία Δημοσθένους Φιλιππικών, Ολυνθιακών, Θουκυδιδου δημηγοριών, Πλάτωνος απολογίας Σωκράτους, Κρίτωνος, Λάχήτος, Ευθύφρονος, Ομήρου Ιλιάδος. Γραμματολογία. Περί επικής και λυρικής ποιήσεως, Θεματογραφικαί ασκήσεις προς επανάληψιν και εμπέδωσιν της τε γραμματικής και του συντακτικού. Εκθέσεις ιδεών. Χαρακτηρισμοί προσώπων και πραγμάτων, ανάπτυξις παροιμιών, ρητών, αποφθεγμάτων.

Γ΄ Τάξις.

Ερμηνεία Πλάτωνος, Φαίδωνος, Πρωταγόρου, Δραμάτων Σοφοκλέους, μάλιστα της Ηλέκτρας και Αντιγόνης, Δραμάτων Εύριπίδου, μάλιστα της Ίφιγενείας εν Ταύροις, Αισχύλου Προμηθέως δεσμώτου. Ομήρου Ιλιάδος. Γραμματολογία περί.Δράματος και Φιλοσοφίας. Έκθεσις ιδεών, διατριβαί εκτενείς εκ των εκάστοτε διδασκομένων ως και επί άλλων θεμάτων.

Ιστορία της τέχνης. Β' Τάξις. ,

Η τέχνη παρά τοις Αιγυπτίοις, Ασσυρίοις, Πέρσαις και Φοίνιξιν. Η Ελληνική τέχνη.

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/212.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' Τάξις.

Η τέχνη παρά Ρωμαίοις, τα μικροτεχνήματα παρ' Έλλησι και Ρωμαίοις. Αγγεία, κόραι, σφραγίδες, ψηφιδωτά, νομίσματα, μετάλλινα σκεύη.

3. Γαλλικά.

Α' Τάξις.

Ανάγνωσις και ερμηνεία πεζού συγγραφέως. Επανάληψις της γραμματικής. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν,

Β' Τάξις.

Μετάφρασις και ερμηνεία ρήτορος Γάλλου, Εκ του συντακτικού διδάσκονται τα κυριώτατα. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν.

Γ΄ Τάξις.

Μετάφρασις και ερμηνεία ποιητών, λυρικών και δραματικών. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν.

4. Ιστορία.

Α' Τάξις.

Εισαγωγή εις την ιστορίαν. Ιστορία των Ανατολικών εθνών. Ελληνική Ιστορία μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου,

Β' Τάξις.

Γενική Ιστορία. Ελληνική Ιστορία από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων,

Γ' Τάξις,

Γενική Ιστορία, Ελληνική Ιστορία από της αλώσεως μέχρι των ημερών ημών.

5. Μαθηματικά.

Α' Τάξις.

Αι τέσσαρες πράξεις των ακεραίων και κλασμάτων, κοινών και δεκαδικών, ως και συμμιγών. Γεωμετρία, Επιπεδομετρία, καταμετρήσεις, ευθυγράμμων σχημάτων.

Β' τάξις.

Αι μέθοδοι των τριών, του τόκου, της εταιρείας, της υφαιρέσεως, της συνεζευγμένης. Γεωμετρία. Καταμετρήσεις επιφανειών και όγκων.

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/213.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Φυσικαί επιστήμαι. Α' Τάξις.

Φυσική, Στατιστική και Μηχανική των στερεών, υγρών και αερίων. Μαγνητισμός. Φυσική ιστορία. Από Σεπτεμβρίου-Ιανουαρίου Ζωολογία των σπονδυλωτών, ιχθύων, ερπετών, πτηνών, θηλαστικών από δε του Ιανουαρίου έως τέλους του σχολικού έτους το σύστημα του Λινναίου, Κατάταξις φυτών. Τα σπουδαιότατα εκ της μορφολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας, γεωγραφίας των φυτών.

Β' Τάξις.

Φυσική. Ηλεκτρισμός, Γαλβανισμός, Ακουστική, Οπτική, Θερμαντικόν. Φυσική Ιστορία. Από Σεπτεμβρίου - Ιανουαρίου Ζωολογία των ασπόνδυλων από δε του Ιανουαρίου τέλους του σχολικού έτους το φυσικόν σύστημα των φυτών. Ασκήσεις εις το κατατάσσειν τα φυτά. Τα σπουδαιότατα των εις τον πρακτικόν βίον χρησίμων φυτών εντοπίων καί. ξένων.

Γ Τάξις.

Χημεία, Σύντομος Γεωλογία και Ορυκτολογία.

7. Γεωγραφία. Α' Τάξις.

Εισαγωγή εις την Γεωγραφίαν. Αυστραλία, Αμερική, 'Αφρική και Ασία.

Β' τάξις.

Ευρώπη ιδία δε η Ελλάς.

Β'. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 8. Φιλοσοφική προπαιδεία.

Α' Τάξις.

Ψυχολογία μέχρι των συναισθημάτων. Στοιχεία λογικής.

Β' Τάξις.

Ψυχολογία' τα συναισθήματα και το βουλητικόν. Στοιχεία αισθητικής και ηθικής.

9 και 10. Παιδαγωγικά.

Α' Τάξις.

Η αποστολή του δημοδιδασκάλου. Οι μεγάλοι άνδρες εν τη ιστορία ως διδάσκαλοι του λαού.

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/214.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Το νέον δημοτικόν σχολείον. Περί σχολικής τάξεως, Περί μεθοδικής διδασκαλίας, αναγνώσεως, γραφής, αριθμητικής, ιχνογραφίας μετ' εφαρμογών εν τω προτύπω σχολείω.

Β' Τάξις,

Διδακτικής συνέχεια και τέλος μετ' εφαρμογών εν τω προτύπω σχολείω.

Γ΄ Τάξις.

Παιδαγωγική και ιδία περί ηθικής ανατροφής.

Ιστορία της Παιδαγωγικής από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των ημερών ημών. Ασκήσεις εις το διδάσκειν και παιδεύειν επιστημονικώς εν τω προτύπω σχολείω.

Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

11. Ωδική και οργανική μουσική. 12. Καλλιγραφία, Ιχνογραφία και Ζωγραφική.

13. Ιματιουργική. 14. Οικιακή οικονομία. 15. Γυμναστική και Παιδιαί και τα άλλα του ωρολογίου προγράμματος,

Περί της πρακτικής και τεχνικής παιδεύσεως των μαθητριών του διδασκαλείου εκπονηθήσεται λεπτομερές πρόγραμμα αναλυτικόν εγκριθησόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Ωρολόγιον πρόγραμμα διδασκαλείου Θηλέων

Τάξις

Διδακτέα μαθήματα A' B' Γ'

Α' Εγκύκλιος παίδευσις

1 Ιερά ...................................................... 2 2 2

2 Ελληνικά α' Ερμηνεία ....................................... 6 6 6

Θεματογραφικαί ασκήσεις και έκθεσις ιδεών εναλλάξ ............. 1 1 1

Γραμματολογία και ιστορία της τέχνης ......................... 1 2 2

3 Γαλλικά ................................................... 2 2 2

4 Ιστορία. .................................................... 222

5 Μαθηματικά ................................................ 2 2 -

6 Φυσικαί επιστήμαι ......... 2 2 1

7 Γεωγραφία ................................................... 2 1 -

Β' Παιδαγωγική παίδευσις

8 Φιλοσοφική προπαιδεία ....................................... 2 2 -

9 Διδακτική, Παιδαγωγική και Ιστορία αυτής ..................... 1 2 3

10 Παιδαγωγικαι ασκήσεις ...................................... 1 1 6

24 25 25

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/215.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Μουσική (ωδική και κλειδοκυμβαλον). Ζωγραφική, Καλλιγραφία, Χειροτεχνήματα, Ποικιλτική και πλεκτική. Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική, Ιματιουργική (κοπτική και ραπτική). Κολλαριστική. Επιπλοστιλβωτική, Πηλοπλαστική. Εκμαγειοποιία. Γυμναστική,

Άρθρον 3. Πάσα προγενεστέρα διάταξις αντιβαίνουσα εις τας του παρόντος Ημών Διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Τατοΐω, τη 6 Ιουλίου 1902 ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Υπουργός A. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/216.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

47 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 2 Ιουνίου 1904)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί αναγνωρίσεως του υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων Ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το Β. διάταγμα της 3/15 Απριλίου 1833 "περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας", τον ,ΒΤΜΘ' νόμον "περί δημοτικής εκπαιδεύσεως" και το από 30 Απριλίου 1896 "περί συστάσεως νηπιαγωγείων" Ημέτερον διάταγμα'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Προς μόρφωσιν νηπιαγωγών διά τε τα νηπιαγωγεία και τας οικογενείας προς γε το παρόν αναγνωρίζεται το υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων συντηρούμενον Διδασκαλείον νηπιαγωγών και το εις τούτο προσηρτημένον πρότυπον νηπιαγωγείον.

Άρθρον 2, Το Διδασκαλείον των νηπιαγωγών απαρτίζεται εκ δύο ενιαυσίων τάξεων [1] το δε πρότυπον νηπιαγωγείον λειτουργεί ως ορίζει το από 30 Απριλίου 1896 Ημέτερον διάταγμα.

Άρθρον 3. Δεκταί προς κατάταξιν εις το Διδασκαλείον των νηπιαγωγών είναι πτυχιούχοι, διδασκάλισσαι και αι κεκτημέναι απολυτήριον της ογδόης τάξεως ανωτέρου παρθεναγωγείου. Εκείναι μεν κατατάσσονται εις την δευτέραν τάξιν αυτού, αύται δε μετ' εισιτήριον εξέτασιν εις την πρώτην.

Άρθρον 4. Τα εν τω Διδασκαλείω των νηπιαγωγών διδασκόμενα μαθήματα είνε η ψυχολογία, η διδακτική, η παιδαγωγική, η θεωρία της μεθόδου του Φροιβέλου, η υγιεινή ιδία των παίδων και τα εν τοις παιδικοίς κήποις διδασκόμενα,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 120, τχ. Α'/8 Ιουνίου 1904.

Σελ. 216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/217.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ήτοι πραγματογνωσία, ωδική, ρυθμικά παίγνια, χειροτεχνία και παιδιαί, κατανεμόμενα εις τας δύο αυτού τάξεις.

Άρθρον 5. Το διδακτικόν προσωττικόν του Διδασκαλείου των νηπιαγωγών, αποτελείται εξ ανεγνωρισμένων παιδαγωγών η πτυχιούχων διδασκαλισσών.

Άρθρον 6. Αι επί προβιβασμώ εξετάσεις των μαθητριών της πρώτης τάξεως του Διδασκαλείου ως και αι επί πτυχίώ γίνονται κατ' Ιούνιον. Αι μεν επί προβιβασμώ διενεργούνται ενώπιον του διδακτικού προσωπικού, αι δε επί πτυχίω ενώπιον επιτροπής διοριζομένης υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και αποτελούμενης εκ προσώπων ασχολουμένων εις τα της αγωγής των παίδων, Αι επί απολύσει εξετάσεις είναι γραπταί, προφορικαί και πρακτικαί. Αι γραπταί συνίστανται εις την ανάπτυξιν ενός θέματος εξ εκάστου μαθήματος, αι δε πρακτικαί εις δοκιμαστικήν διδάσκαλίαν των υποψηφίων νηπιαγωγών εν τω νηπιαγωγείω.

Η ημέρα των απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,

Άρθρον 7. Περί της επιδόσεως των υποψηφίων νηπιαγωγών αποφαίνεται γνώμην η επιτροπή, βαθμολογούσα ουχί κατά μάθημα, αλλά συλλήβδην περί της καθόλου παιδευσεως και της εις το διδάσκειν εν νηπιαγωγείω Ικανότητος εκάστης. Αι τυχούσαι γενικού βαθμού "άριστα" και "λίαν καλώς" αναγνωρίζονται νηπιαγωγοί, αι δε λαβούσαι κατώτερον βαθμόν απορρίπτονται.

Άρθρον 8, Το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως έχον υπ' όψει τα αποτελέσματα των εξετάσεων των νηπιαγωγών, χορηγεί αυταίς επί χαρτοσήμου πενταδράχμου το προσήκον πτυχίον, εν ώ αναγράφεται και το προσόν, ο εκέκτηντο κατά την εις το Διδασκαλείον κατάταξιν.

Άρθρον 9. Η εξεταστική επιτροπή μετά το πέρας των εξετάσεων υποβάλλει εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως πίνακα των έξετασθεισών νηπιαγωγών μετά της βαθμολογίας αυτών και το σχετικόν πρακτικόν.

Άρθρον 10, Πάσα προγενεστέρα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Τατοΐω τη 2 Ιουνίου 1904 ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/218.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί τροποποιήσεως τον άρθρον 2 τον από 2 Ιουνίου 1904 Β. Δ.

περί αναγνωρίσεως τον υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων

ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

To άρθρον 2 του από 2 Ιουνίου 1904 Ημετέρου διατάγματος περί αναγνωρίσεως του υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών τροποποιείται ουτω;

"Το Διδασκαλείον των Νηπιαγωγών απαρτίζεται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, το δε Πρότυπον Νηπιαγωγείον λειτουργεί, ως ορίζει το από 30 Απριλίου 1896 Ημέτερον διάταγμα".

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 17 Σεπτεμβρίου 1908

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ Ο Υπουργός Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 239, τχ. Α'/19 Σεπτεμβρίου 1908.

Σελ. 218
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/219.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

48 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1908

( Εσωτερικός Οργανισμός του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων " / 5 Ιουνίου 1908)

Άρθρον 22, Αι εις την Α' τάξιν των .Νηπιαγωγών εισαγόμεναι μαθήτριαι πρέπει να έχωσι πτυχίον της Αρσακείου Σχολής η απολυτήριον της ανωτάτης τάξεως των πλήρων παρθεναγωγείων,

[...] Άπασαι αι προσερχόμεναι μαθήτριαι πρέπει να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω και αρίστης συμπεριφοράς,

Άρθρον 23. Η εν τω Διδασκαλείω φοίτησις διά μεν τας πτυχιούχους μαθήτριας της Αρσακείου Σχολής είναι διετής, διά δε τας λοιπάς όλας τριετής.

Άρθρον 24. Σκοπός του Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών και των Παιδονόμων, πλην της παρ' ημίν εισαγωγής και διαδόσεως του φροεβελιανού συστήματος, είναι η ειδική μόρφωσις Ελληνίδων Νηπιαγωγών και Παιδονόμων, καταλλήλων να συντελέσωσιν εις την διατηρησιν και διάδοσιν της γλώσσης ημών και εις την ενίσχυσιν βαθέων θρησκευτικών και Ελληνοπρεπών εν γένει αισθημάτων και φρονημάτων, διά της αγωγής και διαπλάσεως των Ελληνοπαίδων, εν τω οίκω και εν τω Νηπιαγωγείω, εν τε τη ελευθέρα και τη αλυτρώτω Ελλάδι και εν αυτή τη Αλλοδαπή, όπου Ελλ. Κοινότητες.

Άρθρον 25, Σκοπός λοιπόν της Εφορείας του Διδασκαλείου είναι η φροντίς και μέριμνα υπέρ του Διδασκαλείου εν γένει και ιδίως υπέρ της όσον ένεστι πληρεστέρας εκπληρώσεως του σκοπού τούτου, διά της κατά το φροεβελιανόν σύστημα και επί υγιών βάσεων θρησκείας και φιλοπατρίας ειδικής μορφώσεως Ελληνίδων Νηπιαγωγών και Παιδονόμων, καταλλήλων να συντελώσιν εις την ενίσχυσιν και διάδοσιν του Ελληνισμού. [...]

Αναδημοσιεύεται από τον τόμο: Εσωτερικός κανονισμός τον Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων. Ιδιαίτεροι κανονισμοί των Εφορειών αυτού μετά περιλήψεως περί του Φροεβελιανού συστήματος, Αθήνα 1909, σ. 13-14, 34-35 και 46-51.

Σελ. 219
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/220.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β

(Ιδιαίτεροι κανονισμοί των Εφορειών τον Εκπαιδευτικού Τμήματος: Εφορεία τον Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών και των Παιδονόμων")

Άρθρον 23. Εν τω Διδασκαλείω των Νηπιαγωγών και των Παιδονόμων, συμφώνως προς τον Κανονισμόν αυτού, είναι δεκταί εις μεν τας τάξεις των Νηπιαγωγών, νεάνιδες κεκτημέναι απολυτήρια της ανωτάτης τάξεως των πλήρων Παρθεναγωγείων, ηλικίας άνω των 16 ετών και αμέμπτου συμπεριφοράς. Εις δε τας τάξεις των Παιδονόμων, κοράσια ηλικίας από 16 ετών και άνω, αρίστης συμπεριφοράς, έχοντα απολυτήρια πλήρους Δημοτικού Σχολείου.

Άρθρον 24. Τα εν τω Διδασκαλείω διδασκόμενα μαθήματα είναι : Παιδαγωγία, Ψυχολογία και Διδακτική, Θεωρία του φροεβελιανού Συστήματος, των φροεβελιανών Δώρων και των φροεβελιανών Εργασιών, Πραγματογνωσία, Ιστορία Βυζαντινή και των υποδούλων χωρών, Στοιχεία Αρχαιολογίας μετ' επισκέψεων των τε Μουσείων και των ενταύθα αρχαίων Μνημείων. Υγιεινή, Ανθρωπολογία και Νοσηλευτική των Παίδων. Εκθέσεις ιδεών και Διηγήματα, Θρησκευτικαί Ομιλίαι μετ' αναπτύξεως του Ευαγγελίου. Καλλιτεχνικά δε: Καλλιγραφία, Γραμμογραφία, Ιχνογραφία, Ζωγραφική, Πλαστική, Απαγγελία, 'Ωδική, Εκκλησιαστική Μουσική, Άσματα Νηπίων, Ρυθμικά Παίγνια, Ρυθμικοί χοροί και Χορός.

[..............]

γ

( " Υποχρεώσεις και καθήκοντα των μαθητριών τον Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών και των Παιδονόμων")

[....................]

Άρθρον 9. Κατά τας 8-12 και 1 1/2-5 η 2-6 ώρας του προγράμματος των κατά το Σχολ. έτος διδασκομένων εν τω Διδασκαλείω μαθημάτων, εργασιών και χειροτεχνιών, αι μαθήτριαι των τριών τάξεων του 'Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών διδάσκονται τα εξής:

A'. ΤΑΞΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Ιερά (Ερμηνεία Ευαγγελίου) καθ' εβδομάδα ώρας 1

Ανάγνωσιν και ορθογραφικάς ασκήσεις καθ' εβδομάδα " 2

Μάθημα Αριθμητικής (τας τέσσαρας πράξεις) " 1

Σελ. 220
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/221.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Φροεβελιανά Δώρα (A' Β' Γ', πλινθίδας, ξυλάρια, όσπρια, θεωρητικώς και πρακτικώς) ώρας 1

Ιστορίαν (Ελληνικήν αρχαίαν μέχρι του 146 π.Χ.) " 1

Ανθρωπολογίαν καθ' εβδομάδα " 3

Γαλλικά " " " 3

Εργόχειρα (μανδαρίσματα, βελονιές, πλεκτά, φεστόνι, κοπανέλια) " 3

Κοπτικήν και Ραπτικήν (μικρά ασπρόρρουχα άνευ μηχανής) " 3

Τεχνικάς εργασίας (χάρτινα απλά: σημαίας, μύλους, σακκούλες, δέματα, μπομπονιέρες, κυτία, ψάθινα έργα και καλάθια εκ ροκανιδιών, έπιπλα απλά, κούκλας, εργασίας εκ σπάγγου και απλά ξύλινα, A' βαθμίς Sloyd). " 4

Γυμναστικήν (ασκήσεις τρις της εβδομάδος, θεωρίαν ήτοι ανθρωπολογίαν, Φυσικήν, Μυολογίαν, τρις της εβδομάδος)' " 6 Φροεβελιανάς εργασίας (Κεντητήν και ραπτήν συλλογήν νηπίων και υφαντήν συλλογήν) " 3

Ρυθμικά παίγνια (ευθύγραμμα) " 1

Ωδικήν (ρυθμικήν ανάγνωσιν, θεωρίαν μουσικής, γυμνάσματα και άσματα νηπίων) " 3

Εκκλησιαστικήν Μουσικήν (Λειτουργία) " 1

Πλαστικήν (κατασκευήν εκ πηλού των διαφόρων στερεών σωμάτων, Καρπούς, οικιακά σκεύη κ.τ.λ. εκ του φυσικού, βάσιν έχοντα τα στερεά ταύτα) " 2

Ιχνογραφίαν (χάραξιν διαφόρων γραμμών, γωνιών, τριγώνων, πολυγώνων κύκλου και ελλείψεως, Εφαρμογήν των γεωμετρικών τούτων σχημάτων εις την ιχνογράφησιν διαφόρων αντικειμένων εκ του φυτικού και ζωικού βασιλείου και εκ του οικιακού βίου και ιδία των αντικειμένων εκείνων, άτινα υποπίπτουσιν εις την άμεσον παρατήρησιν ημών. Αρχάς ζωγραφικής). " 2

Πρακτικήν Κηπουρικήν " 1

Ολικός αριθμός ωρών καθ' εβδομάδα 41

Β' ΤΑΞΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Ιερά (Ερμηνεία Ευαγγελίου) καθ' εβδομάδα ώρας 1

Έκθεσιν ιδεών γραπτήν και προφορικήν " " " 1

Φροεβελιανήν θεωρίαν (Προορισμόν του άνθρωπου, περί Παιδαγωγού, και Παιδαγωγικάς αρχάς κατά το Φροβελιανόν σύστημα " 2

Φροβελιανά Δώρα (επανάληψιν A' Β' Γ' και Δ' Ε'), σχίδακας, δακτυλίους, πλινθίδας " 2

Πρακτικάς ασκήσεις Φροεβελιανών Δώρων " 2

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/222.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ψυχολογίαν (Σκοπόν και μέθοδον, διαίρεσιν, νευρικόν σύστημα, γένεσιν και έννοιαν του αισθήματος, αντίληψιν, παράστασιν, συνειδησιν, άνάπλασιν παρστάσεων, μνήμην, φαντασίαν, προσληψιν, προσοχήν, έποπτείαν, προσδοκίαν, ελπίδα και φόβον, έκπληξιν, ανίαν και εργασίαν, συναίσθημα: διανοητικόν, καλαισθητικόν, ήθικόν, συμπαθητικόν: θρησκευτικον, αψιθυμίαν, όρμήν, χαρακτήρα, βούλησιν) ώρας 2

Ιστορίαν (Βυζαντινήν) ": 1

Υγιεινήν (αέρα, φωτισμόν, ύδωρ, γάλα, κατοικιαν, τροφήν, ποτά, γαλούχησιν) " 1

Διήγημα " 1 Παίγνια χειρός και αισθήσεων (Πραγματογνωσίαν) " 1

Γυμναστικήν (τρις θεωρίαν, τρις ασκήσεις. Θεωρητικώς: επανάληψιν των εν τω πρώτη τάξει και ιστορίαν της Γυμναστικής, Κινησιολογίαν, Παιδαγωγίαν της Γυμναστικής " 6

Γαλλικά " 3

Φροεβελιανάς Εργασίας (Κεντητήν και ραπτήν συλλογήν μεγάλην, Γραμμογραφίαν) " 2

Εργόχειρα (Μανταρίσματα λεπτά, διάφορα κεντήματα λευκά και δαντέλλας' λεπτά πλεκτά και δίκτυα (filets). Κούκλες πάνινες, δεσίματα (φιόγκους) και άνθη χάρτινα) " 3

Κοπτικήν και Ραπτικήν (Ραπτομηχανήν, ασπρόρρουχα μεγάλα, φορέματα και εμπροσθέλλας παίδων) " 3

Τεχνικάς εργασίας (Διάφορα ψάθινα, χαρτόνια τελειότερα, κυτία μέ ύφασμα, έπιπλα τελειότερα (δωμάτια κούκλας). Βιβλιοδετικήν; ' ξύλινα έργα, β' βαθμίς Sloyd). : " 4

Ωδικήν (θεωρίαν μουσικής, άσματα παιδαγωγικά, πατριωτικά και άσματα νηπίων) " 2

Εκκλησιαστικήν Μουσικήν " 1

Ρυθμικά παίγνια (Κυκλικά και επανάληψιν των του A' έτους) " 1

Ιχνογραφίαν και Ζωγραφικήν (Γραφικήν παράστασιν των ακεραίων αριθμών και των εν αυτοίς θεμελιωδών πράξεων, προς εμπέδωσιν των θεωρητικών γνώσεων. Προβολικήν Ιχνογραφίαν, Παράστασιν των γεωμετρικών σωμάτων (κύβου, παραλληλεπιπέδου, πυραμίδας, κώνου κ,τ.λ.) εν προσόψει, κατόψει και πλαγία όψει. Αναπτύγματα των στερεών τούτων. Εφαρμογαί επί διαφόρων αντικειμένων' (κυτίων κ,τ.λ.) βάσιν εχόντων τα γεωμετρικά ταύτα σώματα. Συνέχειαν της εν τη A' τάξει γραμμικής Ιχνογραφίας και Ζωγραφικής) " 2

Σελ. 222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/223.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πλαστικήν (Κατασκευήν εκ πηλού διαφόρων αντικειμένων, φύλλων και απλών ανθέων κατά φύσιν και κατά τέχνην. Κατασκευήν γυψίνων εκμαγείων) ώρας 2

Απαγγελίαν " 1

Πρακτικήν Κηπουρικήν " 1

Ολικός αριθμός ωρών καθ' εβδομάδα 45

Γ'. ΤΑΞΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Ιερά (Ερμηνεία Ευαγγελίου) καθ' εβδομάδα ώρας 1

Καταστιχογραφίαν (απλήν) " " " 1

Φροεβελιανήν θεωριαν (ορμάς, βίον του Φρόεβελ, επανάληψιν των εν τη Β', τάξει) " 2

Φροεβελιανά Δώρα (ΣΤ'. Ζ'). Σχίδακας, Δακτυλίους, επανάληψιν των λοιπών " 2

Πραγματογνωσίαν (Θέματα) " 1

Εξάσκησιν εν τω Νηπιαγωγείω " 4

Διήγημα " 1

Παιδαγωγικήν (Περί αγωγής, παράγοντας, προσταγήν, περί ποινών και αμοιβών, παράδειγμα, ασχολίαν, επιτήρησιν, φιλαλήθειαν, πως εκπαιδεύει το σχολείον εις την ήσυχίαν, τάξιν, φιλοπατρίαν, θεοσέβειαν, θεραπείαν, σχολήν και οικίαν, άσκησιν και εθισμόν, ενιαίον αγωγής) " 1

Διδακτικήν ("Εννοιαν Διδακτικής, έννοιαν διδασκαλίας, πορείαν, έδιαφέρον, ερωτηματικήν μορφήν, απόκρισιν, διηγηματικήν, μέθοδον αναλυτικήν και συνθετικήν, δογματικήν και γενετικήν, δεικτικήν μορφήν· πραγματογνωσίαν, άσμα, αριθμητικήν, εποπτικήν διδασκαλίαν· περί διδασκαλίσσης) " 1

Ιστορίαν (Μακεδονίας και Νεωτ. Ελλ. Επαναστάσεως) " 1

Αρχαιολογία (περί ρυθμών μετ' επισκέψεως αρχαίων μνημείων) " 1

Υγιεινήν (επανάληψι,ν των του Β' έτους' ιδιαιτέρως την υγιεινήν της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Λουτρά) ' " 1

Νοσηλευτικήν και ιδίως των Παίδων (Μικρόβια, Μολυσματικά νοσήματα, Ιλαράν, Οστρακιάν, Διφθερίτιδα, Ανεμοβλογιάν. Ευλογιάν, Φθίσιν, Ελώδεις πυρετούς. Τυφοειδείς πυρετούς, αντισηψία. Η γυνή ως νοσοκόμος, κοιτών, δίαιτα ασθενούς, καταπλάσματα, λουτρά τραύματος, αιμορραγίας, επίσταξιν και συγκοπήν, ασφυξίαν. Οικιακόν φαρμακείον, δίαιταν πολυσάρκου και αδυνάτου. Αποκηλίδωσιν) " 1

Γυμναστικήν (ασκήσεις) " 3

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/224.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ρυθμικά (Επανάληψιν των προηγουμένων και ελευθέρους συνδυασμούς) ώρας 1

Γαλλικά " 3

Φροεβελιανάς Εργασίας (Κοπτήν και Διπλωτήν συλλογήν) " 2 Εργόχειρα (Διάφορα κεντήματα χρωματιστά, χειροτεχνήματα παντός είδους. Καπέλλα κούκλας, τελειότερα άνθη χάρτινα και δεσίματα (φιόγκους). Ιστόν) " 2

Κοπτικήν και Ραπτικήν (φορέματα) " 2

Τεχνικάς εργασίας (Δωμάτια ξύλινα διαφόρων ρυθμών' εργασίας εκ δέρματος, ξυλογλυπτικήν, έπικοσμήσεις διά εγκαύματος και διά μετάλλων. Γ' βαθμίς ξύλινων έργων (Sloyd)· δέσιμον δεμάτων) " 3

Ωδικήν (Αρμονίαν, άσματα διάφορα παιδαγωγικά και πατριωτικά) ··" 2

Εκκλησιαστικήν Μουσικήν (Λειτουργίαν και διάφορα τροπάρια) " 1

Απαγγελίαν . " 1 'Ιχνογραφίαν και Ζωγραφικήν (Ιχνογράφησιν διαφόρων τοπίων, μορφών, κ.τ.λ. εκ του φυσικού και εκ γύψινων εκμαγείων, Ζωγραφικήν). " 2

Πλαστικήν (Συνέχειαν των εν τη Β' τάξει διδαχθέντων. Κατασκευήν μαιάνδρων, μορφών κ.τ.λ. εκ πηλού και γύψου κατά φύσιν και κατά τέχνην) " 2

Πρακτικήν κηπουρικήν " 1

Ολικός αριθμός ωρών καθ' εβδομάδα 44

Άρθρον 10. Εις τ' ανωτέρω μαθήματα από του παρόντος σχολικού έτους προστίθεται και η διδασκαλία του Αρμονίου, όπερ Θέλει του λοιπού εισαχθή εις το Διδασκαλείον, Θεωρούμενον ως απαραίτητον όργανον των Νηπιαγωγείων, προς ευκολωτέραν και τελειοτέραν εκγύμνασιν της φωνής των Νηπίων.

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/225.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

49 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΩΝ 1908

(Εσωτερικός Οργανισμός του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων "15 Ιουνίου 1908)

Άρθρον 41, Χάριν της παρ' ημίν διαδόσεως της Γυμναστικής, η Γυμναστική Σχολή έχει και δύο επί διδάκτροις τάξεις προς μόρφωσιν ειδικών Γυμναστριών της Σουηδικής Γυμναστικής, εν αις αι μαθήτριαι, επί διετίαν Θεωρητικώς και πρακτικώς ασκούμεναι, παρασκευάζονται διά τας επί πτυχίω γομνατ στρίας, ενώπιον επισήμου εξεταστικής επιτροπής εξετάσεις.

Άρθρον 42. Εις τας τάξεις των Γυμναστριών είναι δεκταί, συμφώνως τω Κανονισμώ του Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών αι πτυχιούχοι Διδασκάλισσαι, αι μαθήτριαι των Διδασκαλείων, από δε του Ιουνίου 1905 διά Βασιλικού Διατάγματος και αι απόφοιτοι, των ανωτέρων Παρθεναγωγείων της υποδούλου Ελλάδος.

β

( "Ιδιαίτερος Κανονισμός Εφορείας Γυμναστικής Σχολής θηλέων ")

Άρθρον 11. Σπουδαιότατον μέλημα της Εφορείας της Γυμναστικής Σχολής είναι ο πλήρης καταρτισμός της τάξεως των Γυμναστριών. Χάριν της ευοδώσεως του σκοπού τούτου απαιτούνται:

α') Αι προσερχόμεναι μαθήτριαι να έχωσι τα υπό του εσωτερικού Οργανισμού της Εφορείας της Γυμναστικής Σχολής των θηλέων απαιτούμενα προσόντα.

β') Ο Ιατρός της Γυμναστικής Σχολής η του Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών να πιστοποιήση μετά έπισταμένην εξέτασιν, ότι η προσερχόμενη εις την τάξιν των Γυμναστριών μαθήτρια έχει την εις την Γυμνάστριαν απαραίτητον υγιείαν και αντοχήν.

Άρθρον 12. Τα μαθήματα της τάξεως των Γυμναστριών άρχονται από της 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους και λήγουσι την 30 Απριλίου. Η δε διάρκεια της φοιτήσεως χάριν αποκτήσεως πτυχίου Γυμνάστριας είναι διετής.

Αναδημοσιεύεται από τον τόμο: Εσωτερικός κανονισμός.. , ο.π. [Γ 48], σ. 17-18 και 68-69.

15

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/226.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 13, Ώραι θεωρητικής διδασκαλίας υπό ειδικού διδασκάλου ορίζονται 6 την εβδομάδα' μαθήματα δε διδάσκονται τα υπό του Υπουργείου ορισθέντα (Υγιεινή, Ανθρωπολογία, Φυσική, Ιστορία της Γυμναστικής και Παιδαγωγική της Γυμναστικής). Έτι δε Ωδική (άσματα Γυμναστικής και ρυθμικών Παιγνίων) τρεις ώραι καθ' εβδομάδα.

Άρθρον 14. Ώραι δε πρακτικών ασκήσεων μετά του ειδικού Διδασκάλου απαιτούνται 6 την εβδομάδα· ως και δύο ώραι την εβδομάδα ασκήσεως ρυθμικών Παιγνίων,

Άρθρον 15. Αι διανύσασαι το πρώτον έτος της φοιτήσεως των μαθήτριαι της τάξεως των Γυμναστριών υποβάλλονται .κατά τας αρχάς του μηνός Μαΐου εις γραπτάς και πρακτικάς εξετάσεις, ενώπιον του Συμβ.ουλίου του Εκπαιδευτικού Τμήματος και βαθμολογούνται υπό του διδάξαντος αυτάς. Μετά δε το πέρας της διδασκαλίας του δευτέρου έτους υποβάλλονται αι υποψήφιοι Γυμνάστριαι εις τας επί πτυχίω Γυμναστρίας γραπτάς, ττροφορικάς και πρακτικάς, ενώπιον επισήμου εξεταστικής Επιτροπής, εξετάσεις, συμφώνως τω από 2 Ιουνίου 1898 περί εξετάσεων Γυμναστριών Βασ. Διατάγματι.

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/227.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

50 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

(Νόμος ,ΓΥΛΗ'(υπ'αριθ. 3438)/27 Νοεμβρίου 1909) ,

Κυβέρνηση Κ. Μαυρομιχάλη

Υπουργός Π. Ζαΐμης

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΒΧΚΑ νόμου "περί γυμναστικής κλπ."

ΝΟΜΟΣ ,ΓΥΛΠ' (υπ' αριθ. 3438)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρον 1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 16 αντικαθίσταται διά της εξής:

Εν Αθήναις ιδρύεται και σχολή προς μόρφωσιν καθηγητών και διδασκάλων της γυμναστικής διά τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως, το διδασκαλείον, το ακαδημαϊκόν γυμναστήριον, την σχολήν των γυμναστών και τας στρατιωτικάς και ναυτικάς σχολάς του Κράτους, Εγγράφονται δ' εν αυτή, μετά εισιτήριον δοκιμασίαν, οι κεκτημένοι α') τουλάχιστον απολυτήριον λυκείου η των μέχρι τούδε γυμνασίων η άλλου ομοταγούς εκπαιδευτή ρ ίου η διδασκαλείου μετά διαγωγής αμέμπτου, β') ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών, γ') ανάστημα ουχί μικρότερον του 1,65 του μέτρου και δ') σωματικήν διάπλασιν κανονικήν και αρτίαν, επισήμως μεμαρτυρημένην υπό του εν τη σχολή των γυμναστών διδάσκοντος ιατρού".

Εις το άρθρον 16 προστίθεται και τρίτη παράγραφος η εξής: "Οι μαθηταί της σχολής των γυμναστών, αν τυγχάνωσι φοιτηταί του εθνικού πανεπιστημίου, απαλλάσσονται των εν τοις άρθροις 14 και 15 του ΒXKA' αναγραφομένων υποχρεώσεων προσάγοντες κατά τας διδακτορικάς αυτών εξετάσεις επίσημον αντίγραφον του πτυχίου της σχολής των γυμναστών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 284, τχ. Α'/5 Δεκεμβρίου 1909.

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/228.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 17 αντικαθίσταται διά της εξής: "Έν τη σχολή των γυμναστών διδάσκονται θεωρητικώς, πρακτικώς και εφηρμοσμένως η παιδαγωγική γυμναστική μετά της συμπληρούσης αυτήν αγωνιστικής, Αι επιχωριοι και ξέναι παιδιαί, η στοιχειώδης στρατιωτική προάσκησις, η οπλομαχία, η σκοποβολία, η κολυμβητική, έτι δε η ανατομική και η φυσιολογία του ανθρώπου και η υγιεινή",

Εις το άρθρον 17 προστίθεται και τετάρτη παράγραφος, η εξής: "Μαθητής οπωσδήποτε απουσιάσας κατά την διάρκειαν ενός σχολικού έτους 25άκις από ενός μαθήματος η από πάντων 80άκις, αποκλείεται πάσης εξετάσεως και υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα επί εν έτι έτος σχολικόν.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους,

Εν Αθήναις τη 27 Νοεμβρίου 1909

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και

τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Υπουργός

ΠΑΝΑΓ. ΘΡ. ΖΑΪΜΗΣ

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/229.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

51

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ)

(Νόμος ,ΓΧ',Β' (υπ' αριθ. 3692)/1 Απριλίου 1910)

Κυβέρνηση Σ. Δραγούμη

Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

ΝΟΜΟΣ ,ΓΧί,Β' (υπ· αριθ. 3692)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1, Προς μόρφωσιν των διδασκάλων των δημοτικών σχολείων των αρρένων λειτουργεί το εν Αθήναις Διδασκαλείον εν τω Μαρασλείω διδακτηρίω.

Το Διδασκαλείον απαρτίζεται εκ τεσσάρων ενιαυσίων τάξεων, Άρθρον 2. Μαθήματα διδασκόμενα εν τω Διδασκαλείω εισί τα εξής:

1) Θρησκευτικά,

2) Ψυχολογία, κοινωνική και πολιτειακή ηθική μετά παιδαγωγικών εφαρμογών, και παιδαγωγικά μετά της νομοθεσίας της δημοτικής εκπαιδεύσεως,

3) Ελληνικά.

4) Ιστορία του πολιτισμού και ιδία η του Ελλην, έθνους.

5) Γεωγραφία. :

6) Μαθηματικά,

7) Φυσιογνωστικά.

8) Στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας και ζωοτεχνίας.

9) Υγιεινή,

10) Στοιχεία της πολιτικής οικονομίας και εμπορικά μαθήματα.

11) Γαλλική γλώσσα, έτι δε η Γερμανική προαιρετικώς,

12) Ωδική, εκκλησιαστική μουσική και τετράχορδον η αρμόνιον,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 132, τχ. A'/5 Απριλίου 1910.

Σελ. 229
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 210
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  46

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 1902 (Β. Διάταγμα / 6 'Ιουλίου 1902)

  Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

  Υπουργός Α. Μομφερράτος

  Περί προγράμματος μαθημάτων Διδασκαλείου θηλέων

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 22 και 23τού νόμου ,ΒΤΜΘ', το 1,2,3 και 8 του ΧΘ' νόμου, τα άρθρα 5 και 6 περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του Προτύπου Ημετέρου Διατάγματος της 23 Αυγούστου 1878, τα άρθρα 3 και 4 του περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ημετέρου Διατάγματος της 24 Απριλίου 1881, το περί αναγνωρίσεως ως Διδασκαλείων θηλέων του Κράτους των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων τοιούτων Ημέτερον Διάταγμα της 18 Ιουνίου 1896 και την υπ' αριθμόν 128 της 22 Ιουνίου εν. έτους έκθεσιν του Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και το συνταχθέν υπό τούτου πρόγραμμα μαθημάτων·

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

  Άρθρον 1. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα Διδασκαλεία θηλέων, τα ως Διδασκαλεία του 'Κράτους ανεγνωρισμένα, θέλουσιν αποτελείοθαι εκ τάξεων ενιαυσίων τριών.

  Άρθρον 2. Τα εν τοις μνημονευθείσι Διδασκαλείοις διδακτέα μαθήματα κατανέμονται εν ταις τρισίν αυτών τάξεσιν ως εξής:

  A' ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

  1. Ιερά.

  Α' Τάξις. Εισαγωγή εις τα βιβλία της Π. και Κ, Διαθήκης, Αναγνώσματα εξ αυτών

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 154, τχ. Α'/22 Αυγούστου 1902.