Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 22-41 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/22.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μεν επιτόπιων διδασκαλικών αρχών περί των προόδων αυτού, της δε δημοτικής αρχής περί της διαγωγής του.

Άρθρον 22. Οι εκ του Διδασκαλείου εξελθόντες και ικανοί διά το διδασκαλικόν επάγγελμα αναγνωρισθέντες προτιμώνται, εν περιπτώσει ισότητος ως προς τας γνώσεις και την ικανότητα, παντός άλλως πως εκπαιδευθέντος διά το επάγγελμα τούτο.

Άρθρον 23. Ο αποβληθείς του Διδασκαλείου η αυθαιρέτως άνευ απολυτηρίου απελθών αυτού δεν γίνεται δεκτός εις εξέτασιν.

Άρθρον 24. Ο μετά νόμιμον εξέτασιν λαβών μεν πτυχίον δημοδιδασκάλου, μη ασχοληθείς δε εις διδασκαλίαν εξ οιασδήποτε αιτίας επί δέκα συνεχώς έτη, εάν θελήση να διορισθή διδάσκαλος η και ιδιωτικώς να διδάξη, υποβάλλεται εις νέαν περιληπτικήν εξέτασιν εν τω Διδασκαλείω κατά τους έκτεθέντας ανωτέρω τύπους.

Άρθρον 25. Τα περί των εξετάσεων των δημοδιδασκάλων, εφαρμόζονται και εις τας των δημοδιδασκαλισσών, καθόσον ιδιαίτεραι περιπτώσεις δεν υπαγορεύουσι τροτυοποίησιν ως προς τον χρόνον και τον τόπον των εξετάσεων αυτών συμφώνως προς το άρθρον 58 του περί δημοδιδασκαλίας νόμου.

Άρθρον 26. Aι καθ' εξαμηνίαν και ενιαύσιοι γενικαί εξετάσεις των διαφόρων τάξεων του Διδασκαλείου, αι αποβλέπουσαι τον έλεγχον της προόδου των μαθητών και τον από τάξεως εις τάξιν προβιβασμόν αυτών γίνονται, όπως αι εσωτερικαί του Διδασκαλείου διατάξεις ορίζουσι, μη υπαγόμεναι εις τον παρόντα κανονισμόν.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Αθήνησι τη 8 Ιουνίου 1856.

Εν ονόματι του Βασιλέως. Η Βασίλισσα

AMAΛΙA Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/23.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Φ.Ε. 1842

§ Α'. Περί του σκοπού αυτόν.

1. Το εν Αθήναις Διδασκαλείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας είναι, μεν συστημένον κυρίως προς μόρφωσιν διδασκαλισσών κατά την απόφασιν της τρίτης συνελεύσεως αυτής, δέχεται δε και έτερα κοράσια προς εκπαίδευσιν είτ' εν αυτώ διαιτώμενα είτ' έξωθεν φοιτώντα.

§ Β'. Περί μαθημάτων.

1. Μαθήματα διδασκόμενα εν αυτώ είναι :

α') Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα.

β') Γαλλική γλώσσα.

γ') Ιερά ιστορία.

δ') Κατήχησις της ορθοδόξου ημών πίστεως.

ε') Χριστιανική ηθική.

στ') Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της Γεωμετρίας.

ζ') Ελληνική και γενική ιστορία.

η') Γεωγραφία.

θ') Φυσιογραφία και Φυσική.

ι') Ωδική.

ία') Καλλιγραφία.

 ιβ') Ιχνογραφία και

 ιγ') Χειροτεχνήματα.

2. Των ειρημένων μαθημάτων η περίοδος συμπληρούται εν τετραετία' διδάσκονται δε

Ι. Το μεν πρώτον έτος

α) Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα:

Αι ομαλοί κλίσεις των ονομάτων και των ρημάτων της Ελληνικής γλώσσης μετά παραθέσεως μεν προς την νεωτέραν, εφαρμογής δε εις τα του πρώτου τόμου της Χρηστομαθείας του Φαρμακίδου, πλην των μυθολογικών.

Καθ' εβδομάδας ώρας 10

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αθήνα 1842, σ. 3-8.

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/24.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Γύμνασις εις το ορθώς άναγινώσκειν, απαγγέλλειν και γράφειν

καθ' υπαγόρευσιν. 3

γ') Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, 2

δ') Πρακτική αριθμητική μέχρι των δεκαδικών κλασμάτων 3

ε') Γεωγραφία πολιτική της Ευρώπης. 3

στ') Καλλιγραφία και ευθύγραμμος Ιχνογραφία 3

24

ζ') Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Π. Το δε δεύτερον έτος'

α') Τα ανώμαλα του ετυμολογικού της Ελληνικής γλώσσης και το περί παραγωγής και συνθέσεως.- Το ενύπνιον του Λουκιανού, και αποσπάσματα εκ της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος και των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, εκ της ειρημένης Χρηστομάθειας.- Γύμνασις εις την έκθεσιν ιδεών εν τη νεωτέρα γλώσση'

Καθ' εβδομάδα ώρας 10

β') Ανάγνωσις, γραφή και αρχαί της Γαλλικής γλώσσης. 3

γ') Ιερά Ιστορία της Νέας Διαθήκης. 2

δ') Εξακολούθησις και τέλος της πρακτικής Αριθμητικής. 2

ε') Σύνοψις Γενικής Ιστορίας των αρχαίων εθνών μέχρι των Μηδικών της Ελληνικής. 2

στ') Πολιτική Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Νέας Ολλανδίας. 2

ζ') Φυσιογραφία, το περί ανόργανων σωμάτων και το περί φυτών. 2

η') Ωδική. 3

θ') Καμπυλόγραμμος Ιχνογραφία.  3

29 ι') Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

III. Το δε τρίτον έτος

α') Το Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης.- Ο Οικονομικός του Ξενοφώντος και τεμάχια εκλεκτά εκ του Πλάτωνος και ετέρων συγγραφέων.- Ο περί Προσευχής Ιωάννου του Χρυσοστόμου λόγος.- Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών. Καθ' εβδομάδα ώρας 10

β') Το περί ρημάτων και έναρξης του Συντακτικού της Γαλλικής γλώσσης.- Μετάφρασις εκλεκτών τεμαχίων. 3

γ') Κατήχησις της ορθόδοξου ημών πίστεως. 2

δ') Γεωμετρίας οι ορισμοί των σχημάτων, μέτρησις αυτών, αι σημαντικώτεραι προτάσεις. 2

ε') Ελληνική ιστορία μέχρι του Πελοποννησιακού πολέμου. 2 στ') Πολιτική Γεωγραφία της Ελλάδος αρχαία και νεωτέρα, 2

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/25.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ζ') Φυσιογραφίας το περί ζώων και ιδίως περί ανθρώπου. 1

η') Ωδικής το περί μελωδίας. 3

θ') Σκιαγραφία. 3

28

ι') Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

IV. Το δε τέταρτον έτος·

α') Εξακολούθησις και τέλος του Συντακτικού της Ελληνικής γλώσσης. Θεματογραφία και παράφρασις, Σύντομόν τι περί διαλέκτων.- Εκλεκτά τεμάχια εκ της Οδύσσειας του Ομήρου και εκ των γνωμικών ποιητών. Γενική επανάληψις της Γραμματικής. Καθ' εβδομάδα ώρας 10

β') Τέλος του Συντακτικού της Γαλλικής γλώσσης. - Εξήγησις εκλεκτών συγγραφέων. -Θεματογραφία, 3 γ') Χριστιανική Ηθική. 2 δ') Επιτομή της μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας, 2 ε') Εξακολούθησις και τέλος της Ελληνικής ιστορίας. 3 στ') Στοιχεία της πειραματικής φυσικής. 2 ζ') Ωδικής το περί χορωδίας. 3 η') Σκιαγραφία. -  3

28

θ') Χειροτεχνήματα, εν οις και η ανθοποιΐα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

IL Σημειωτέον δε

α') Κατά την τελευταίαν εξαμηνίαν αι μέλλουσαι να γείνωσι διδάσκαλοι, διδάσκονται την αλληλοδιδασκαλίαν και την εφαρμογήν αυτής εις το επί τούτω επίτηδες εις το διδακτήριον προσηρτημένον αλληλοδιδασκαλείον κορασίων υπό της Εταιρίας διατηρούμενον,

β') Μετά την θείαν λειτουργίαν εκάστης Κυριακής τε και επισήμου εορτής γίνεται εν τω Διδασκαλείω ερμηνεία του Ιερού Ευαγγελίου της ημέρας και ηθική ανάπτυξις, ενίοτε δε το εσπέρας τινός των ειρημένων εορτών δύναται να γίνεται οικιακή εν αυτώ των συγγενών των ενδιαιτουμένων κορασίων συγκάλεσις,

γ') Οργανική μουσική διά κυμβάλου και χορόν διδάσκονται μόνον όσα των κορασιών πληρόνουσιν ωρισμένα δίδακτρα επί τοις ειρημένοις μαθήμασιν.

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/26.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Φ.Ε. 1851

ΚΕΦΑΛ. Α'. Περί του άκοπου τον Διδασκαλείου.

1. Σκοπός του εν Αθήναις διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας είναι κυρίως η μόρφωσις διδασκαλισσών' είναι δε δεκτά εν αυτώ και έτερα κοράσια προς εκπαίδευσιν, είτ' εν αυτώ διαιτώμενα, είτ' έξωθεν φοιτώντα.

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί μαθημάτων.

2. Μαθήματα διδασκόμενα εν αυτώ είναι'

α'.- Ιερά ιστορία,

β'.- Κατήχησις.

γ'.- Χριστιανική ηθική

δ'.- Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα,

ε'.- Γαλλική γλώσσα.

στ'.- Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της γεωμετρίας,

ζ'.- Ελληνική και γενική ιστορία,

η'.- Γεωγραφία,

θ'.- Φυσιογραφία.

ι'.- Καλλιγραφία.

ια'.- Ιχνογραφία.

ιβ'.- Φωνητική μουσική.

ιγ'.- Χειροτεχνήματα.

ιδ'.- Οικιακή οικονομία,

3. Των ειρημένων μαθημάτων η περίοδος συμπληρούται εν πενταετία.

4. Μαθήματα του πρώτου έτους

α', Συνοπτική ιερά ιστορία. Καθ' εβδομάδα ώρας 2

β'. Ελληνική γλώσσα

Γύμνασις εις το ορθώς αναγινώσκειν

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1851, σ. 8-11.

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/27.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ'. Πρακτικής αριθμητικής τας 4 πράξεις συμπεριλαμβανομένων και των κλασμ. 3 δ'. Γεωγραφία πολιτική της Ευρώπης. 2 ε', Καλλιγραφία και ευθύγραμμος ιχνογραφία. 2 στ'. Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας,

5, Μαθήματα του δευτέρου έτους

α'. Ιερά ιστορία διεξοδικωτέρα. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. ώρας 2

β'. Ελληνική γλώσσα. Εξακολούθησις και τέλος του τεχνολογικού. 71/2

Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών,

γ'. Γαλλική γλώσσα. 5

δ'. Εξακολούθησις και τέλος της πρακτικής αριθμ. 2

ε'. Αρχαία ιστορία συνοπτική. 2

στ', Πολιτική γεωγραφία της Ελλάδος αρχαία και νεωτέρα. 2

ζ'. Φωνητική μουσική. 2

η'. Καμπυλόγραμμος ιχνογραφία, 2

θ'. Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

6. Μαθήματα του τρίτου έτους.

α'. Κατήχησις της Ορθοδόξου πίστεως, ώρας 2 β'. Ελληνική γλώσσα μετά του παραγωγικού και συνθετικού μέρους

Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών.

γ'. Γαλλική γλώσσα. 5

δ'. Εφαρμογή εις την πρακτική αριθμητικήν 2 ε'. Αρχή της Ελλ. ιστορίας εν εκτάσει, 2 στ'. Πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης. 2 ζ'. Φωνητική μουσική.

η'. Σκιαγραφία, 2 θ'. Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

7. Μαθήματα του τετάρτου έτους.

α'. Χριστιανική ηθική. ώρας 1 β'. Έλλην. γλώσσα και αρχή του συντακτικού, Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών

γ'. Γαλλική γλώσσα, 5 δ'. Εξήγησις των κοινοτέρων φυσικών φαινομένων. 2 ε', Εξακολούθησις της ελληνικής ιστορίας. 2

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/28.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στ'. Εξακολούθησις της πολιτικής γεωγραφίας, . 2

ζ'. Οι ορισμοί των σχημάτων της γεωμετρίας. 2

η'. Φωνητική μουσική. . 2

θ', Σκιαγραφία. . . 2

ι. Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας

8. Μαθήματα του πέμπτου έτους.

α'. Εξήγησις του Ευαγγελίου. 1

β'. Χριστιανική ηθική. .1

γ'. Εξήγησις πεζογράφων και ποιητών.

Εξακολούθησις του συντακτικού μετά Θεματογραφίας, Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών. 1 δ'. Γαλλική γλώσσα. 5 ε'. Συνοπτική γενική ιστορία. 2 στ'. Επανάληψις της αριθμητικής μετά των λόγων αυτής. 2 ζ'. Επανάληψις της πολιτικής γεωγραφίας. · 2 η'. Επιτομή της μαθηματ. και φυσικής γεωγραφίας. 2 θ'. Φωνητική μουσική. 2 ι'. Χειροτεχνήματα, και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

9. Κατά το τελευταίον εξάμηνον αι μέλλουσαι να γείνωσι διδάσκαλοι διδάσκονται την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον, και γυμνάζονται εις την εφαρμογήν αυτής εν τω σχολείω της Εταιρίας.

10. Μετά την θείαν λειτουργίαν εκάστης Κυριακής ερμηνεύει ο κατηχητής το ιερόν Ευαγγέλιον της ημέρας.

11. Οργανικήν διά κυμβάλου μουσικήν και χορόν διδάσκονται μόνον όσα των κορασίων πληρόνουσι τα ωρισμένα δίδακτρα.

Εν Αθήναις, την 14 Μαρτίου 1851.

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/29.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 20 Μαρτίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί εσωτερικής τάξεως του Διδασκαλείου

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρο 69 του περί δημοτικών σχολείων νόμου της 6 (18) Φεβρουαρίου 1834, επιτρέπομεν εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργόν να ρυθμίση διά προσωρινού κανονισμού τα περί εσωτερικής τάξεως του Διδασκαλείου.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατιθέμεθα την εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις, την 20 Μαρτίου 1856.

ΟΘΩΝ X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 18/25 Μαΐου 1856.

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/30.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(25 Μαρτίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ.

Έχοντες υπ' όψιν το αρθρ. 69 του περί Δημοτικών Σχολείων Νόμου της 6 [18] Φεβρουαρίου 1834,

Το από 13 [25] Απριλίου του αυτού έτους Β. Διάταγμα, δι' ου εγκρίνονται αι περί των εν τω Δημοδιδασκαλείω εξετάσεων οδηγίαι του υπουργείου τούτου,

Το από 20 τρέχοντος μηνός και έτους B. Διάταγμα, δι' ου επιτρέπεται ημίν να ρυθμίσωμεν διά κανονισμού τα περί εσωτερικής τάξεως του Δημοδιδασκαλείου,

Διαττάτομεν τα εξής.

ΚΕΦ. A'. Γενικοί ορισμοί.

1. - Εν τω Δημοδιδασκαλείω παραδίδονται όσα μαθήματα απαιτεί ο περί δημοδιδασκαλίας νόμος (άρθρ. 1-9) να γνωρίζωσιν οι δημοδιδάσκαλοι.

2. - Οι του Δημοδιδασκαλείου καθηγηταί οφείλουσι να έρχωνται ακριβώς την ωρισμένην ώραν της παραδόσεως· να προαναγγέλλωσι δε εγκαίρως την δι' ασθένειαν η άλλον εύλογον κώλυμα απουσίαν των,

3. - Όφείλουσι να σημειώσι καθ' ημέραν επί των μαθητολογίων της κλάσεως των τας από των ακροάσεων απουσίας των μαθητών, να παρατηρώσι την απροσεξίαν αυτών και την αμέλειαν, ως και τα λοιπά σφάλματα, αφιλοπροσώπως, προς όλους επίσης προσφερόμενοι. Εκ των μερικών των καθηγητών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 18/25 Μαΐου 1856.

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/31.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και διδασκάλων σημειώσεων, παραδιδομένων εις το Επιτηρητήν καθ' εβδομάδα, σχηματίζει ούτος τας μηνιαίας αυτού σημειώσεις, τας οποίας εγγράφει, εν τω επί τούτω βιβλίω αυτού.

4. - Τα σημεία, δι' ων χαρακτηρίζεται εκάστη των ελλείψεων των μαθητών, είναι αυτά ταύτα, δι' ων σημειούνται και οι βαθμοί της ικανότητος των, δηλαδή 1, 2 και 3, προστιθεμένων εις έκαστον των αριθμητικών τούτων χαρακτήρων και κλασματικών άλλων αριθμών προς ένδειξιν του μείζονος η ελάσσονος βάρους της ελλείψεως· θέλουσι δε λαμβάνεσθαι υπ' όψιν κατά τας εξετάσεις εκάστου και εκπίπτεσθαι, από τα των βαθμών σημεία της τάξεως, ώστε να δίδηται το δίπλωμα μικρότερου βαθμού' εξ εναντίας η επιμέλεια, η ευταξία, και η λοιπή καλή διαγωγή, παρομοίως σημειούμενα, θέλουσι, προσλογιζόμενα κατά τας εξετάσεις, αυξάνουν τον βαθμόν της τάξεως του δημοδιδασκάλου.

5. - Οι εις το Δημοδιδασκαλείον γενόμενοι δεκτοί, υπότροφοί τε και μη, πρέπει να έχωσι τα προς ενδυμασίαν και ύπνον αναγκαία ιμάτια, ακριβώς σεσημειωμένα εν ιδιαιτέρω καταλόγω.

6. - Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθηταί, και αυτοί οι έξωθεν φοιτώντες, ακροώνται των παραδιδομένων μαθημάτων, όσα είναι ωρισμένα εις την τάξιν της κλάσεως, εις ην έκαστος αυτών είναι κατατεταγμένος, καθώς και των κατά Κυριακήν και τας εορτασίμους ημέρας γινομένων εν τω ακροατηρίω αναγνώσεων εκ τε των ιερών Γραφών και των περί ηθικής ανατροφής και των καθηκόντων των δημοδιδασκάλων περιεχομένων εν τω Οδηγώ και τω Παιδαγωγώ. Εις ουδένα δε επιτρέπεται να λείψη της παραδόσεως, ειμή δι' ασθένειαν, ην οφείλει αμέσως να γνωστοποίηση εις τον Επιτηρητήν. - Προς τον διδάσκαλον ερχόμενον και αναχωρούντα της παραδόσεως απονέμουσι πάντες το οφειλόμενον σέβας υπανιστάμενοι.

7. -- Οι μαθηταί λαμβάνουσι παρά του καταστήματος τα αναγκαία εις την σπουδήν αυτών βιβλία, επί αποδείξει και υποχρεώσει να τα πληρόνωσιν εξ ίδιων των, εάν δεν δυνηθώσιν εν καιρώ να αποδώσωσιν αυτά, οποία τα έλαβον, η εάν τα απώλεσαν.

8. - Τα γραφεία, όσα τοις δοθώσιν εις χρήσιν, εάν (παρεκτός της από του χρόνου και της τακτικής χρήσεως βλάβης) φθαρώσιν υπ' αυτών, διορθούνται η αναπληρούνται, καθώς και πάσα άλλη ζημία, γενομένη εις το υλικόν του Δημοδιδασκαλείου, διά δαπάνης του ποιήσαντος την ζημίαν.

ΚΕΦ. Β'.

Καθήκοντα των μαθητών.

9. - Απαγορεύεται τοις εν τω Δημοδιδασκαλείω διαιτωμένοις μαθηταίς να έχωσιν επάνω των η και εις τα κιβώτια των χρήματα, ειμή μόνα τ' απαιτούμενα διά τα εβδομαδιαία αυτών έξοδα· το δε περιπλέον οφείλουσιν, άμα εισέλθωσιν

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/32.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις το κατάστημα, η και μετά ταύτα ό,τι λάβωσι, να το παρακαταθέτωσιν εις συγγενή η φίλον, τοιούτου δε μη υπάρχοντος, να το παραδίδωσιν εις τον Επιτηρητήν, και παρ' αυτού να λαμβάνωσι κατά Κυριακήν μόνα τα διά την εβδομάδα απαιτούμενα. Επί τούτω κρατεί ο Επιτηρητής βιβλίον, όπου εις ιδιαίτερον φύλλον σημειοί έκαστος των μαθητών ιδιοχείρως, όσα έδωκε και οπόσα εκάστοτε λαμβάνει. Απαγορεύεται δε παν συνάλλαγμα και πάσα χρηματική ληψοδοσία μεταξύ των μαθητών, άνευ της του Επιτηρητού αδείας.

10. - Οφείλουσιν είναι κόσμιοι και καθάριοι το σώμα και τα περί το σώμα, δηλαδή την ένδυμασίαν, την στρωμνήν κτλ., χρηστοήθεις, εύτακτοι, ευπειθείς, φιλήσυχοι και επιμελείς εις τα αυτών μαθήματα· προ πάντων, εκκλησιάζεσθαι ανελλιπώς, κατά τα περί τούτου εν τω παρόντι κανονισμός ωρισμένα, προσφέρεσθαι προς αλλήλους μετά κοσμιότητος και αιδούς, και συμβοηθείν αλλήλοις και εις τας ανάγκας και εις τας μελέτας των, μετά αδελφικής αγάπης και ειλικρινείας, αποφεύγοντες τους Θορύβους και τας έριδας, και προσέχοντες μη παρεμποδίζωσι τους άλλους από τας μελέτας των.

Υποχρεούνται επίσης ν' αποδίδωσι πανταχού εις τας καθεστώσας αρχάς το οφειλόμενον σέβας.

11. - Λοιδορίαι, ύβρεις, χλευασμοί, αισχραί και βάρβαροι λέξεις, και εν γένει πάσα απρεπής έκφρασις, και πολύ μάλλον βιαιοπραγίαι.προς αλλήλους και απείθεια προς τους ανωτέρους απαγορεύονται αυστηρώς, γενόμεναι δε τιμωρούνται κατά τας περί παραβάσεων του παρόντος κανονισμού διατάξεις, - Αι δε συνδιαλέξεις, αι συζητήσεις, αι σπουδαιολογίαι, οι αστεϊσμοί ενίοτε, πρέπει να γίνωνται .διά τρόπου πρέποντος πεδαιδευμένοις και εξευγενισμένοις, ουχί χλευαστικώς η αποτόμως, και προ πάντων άνευ κραυγών και θορύβου.

12. - Οι υπότροφοι κατοικούσιν υποχρεωτικώς εντός του Δημοδιδασκαλείου. Κατατάσσονται δε, ως προς την σπουδήν μεν αυτών, εις κλάσεις, ως προς την οικιακήν δε οίκονομίαν, εις κοιτώνας, καταχωριζόμενοι εν αυτοίς αναλόγως της χωρητικότητος και κατά τον αύξοντα αριθμόν του μαθητολογίου, λαμβανομένων υπό του επιτηρητού υπ' όψιν και των ιδιαιτέρων εκάστου αυτών περιστάσεων, των πατρίδων, φέρ' ειπείν, της ηλικίας, η του ηθικού χαρακτήρος και των προς αλλήλους συμπαθειών η αντιπαθειών και όσα τοιαύτα. Έκαστος κοιτών σημειούται υπεράνωθεν της θύρας διά τοιχοκολλήτου χαρτιού, φέροντος στοιχείον τι. του αλφαβήτου. Εκάστη δε των εν τω κοιτώνι κλινών δι' αριθμού σεσημειωμένου· επομένως έκαστος των ενοικούντων είναι γνωστός διά του αριθμού του κοιτώνος και της κλίνης του.

13. - Οι ασθενούντες μεταφέρονται εις κοιτώνα χωριστόν, χρησιμεύοντα εις νοσοκομείον, τιθέμενοι υπό την θεραπείαν του ιατρού εκάστη δε κλίνη. του νοσοκομείου είναι ωσαύτως ηριθμημένη, Δεν επιτρέπεται εις τους μαθητάς να ενδιατρίβωσιν εν τοις κοιτώσιν, ειμή μόνον κατά τας ωρισμένας της αναπαύσεως και του ύπνου ώρας.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/33.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14. - Αι μελέται γίνονται κοινώς, καθώς και αι παραδόσεις των μαθημάτων, εις τα δωμάτια τα χρησιμεύοντα προς τούτο και κάτα τας ωρισμένας εν τω προγράμματι ώρας.

15. - Μεταξύ των εν τω Δημοδιδασκαλείω μαθητών υπάρχει εντελής ισότης, ουδείς δε εξαιρείται των κοινών υποχρεώσεων, και πάντες οι εν τω αυτώ κοιτώνι Θεωρούνται υπεύθυνοι της εν αυτώ καθαριότητος, και οφείλουσιν απροφασίστως να καθαρίζωσιν αυτόν κατά σειράν και καθ' εκάστην· έκαστος δε των εν τω κοιτώνι οφείλει να φυλάττη την ιδίαν αυτού κλίνην, όσον ένεστι καθαριωτέραν, ανακινών και εκκορίζων αυτήν, ει δυνατόν, τρις, απροφασίστως δε άπαξ της εβδομάδος, και ιδίως κατά Σάββατον.

16. - Η θύρα του Δημοδιδασκαλείου ανοίγεται το μεν πρωΐ, από της 7ης άχρι της 8ης τον χειμώνα και το θέρος την δε μεσημβρίαν από της 12ης άχρι της 1ης μ.μ., και την εσπέραν από της 5ης αχρι της 7ης μ,μ. τον χειμώνα, και από της 6ης άχρι της 8ης μ.μ. το θέρος· καθ' όλας δε τας λοιπάς ώρας μένει κεκλεισμένη υπό την επαγρύπνησιν του θυρωρού.

17. - Ουδείς των υποτρόφων, ως και των ενοικούντων μεν, μη όντων δε υποτρόφων, εξέρχεται του καταστήματος, ειμή κατά τας ωρισμένας ώρας, ούτε δύναται να μένη την ήμέραν, και πολύ ολιγώτερον την νύκτα, εκτός του καταστήματος, άνευ γραπτής αδείας του Επιτηρητού, ήτις σημειούται εν τω ημερολογίω. Μόνον εις τας δημοσίους εορτάς εξέρχονται μεν όλοι, -η οι βουλόμενοι, δι' αδείας του Επιτηρητού προς θεωρίαν των δημοσίων πομπών και τελετών, επιστρέφουσι δε πάλιν εις την ωρισμένην ώραν, ίνα καταγίνωνται εις τας μελέτας των, χωρίς να διανοηθή τις, ότι, επειδή είναι δημόσιος εορτή, έχει την άδειαν να παραμελή των αυτού καθηκόντων και θορυβή. Επομένως εις ουδένα συγχωρείται ν' αποκοιτή επ' ουδενί λόγω' προς τούτο εμπορεί να. γένη εξαίρεσις μόνον, εάν ο πατήρ η ο επίτροπος του υποτρόφου παρουσιασθείς ζητήση άδειαν, ήτις δίδεται παρά του Επιτηρητού υπό τους εξής όρους και τύπους.

α'.) Υπάρχουσιν εν τω γραφείω του Επιτηρητού δελτία ομοιάριθμα των κοιτώνων και των εν τω κοιτώνι κλινών" επομένως έκαστος, εξερχόμενος μεν, λαμβάνει παρά του Επιτηρητού το δελτίον της θέσεως του, επιστρέφων δε το αποδίδει, εις αυτόν.

β'.) Όστις, δι' ασθένειαν η άλλην κατεπείγουσαν ανάγκην οικιακήν αποδεδειγμένην, έχει χρείαν ν' αποδημήση, ημπορεί, ζητών δι' αναφοράς του να λάβη παρά του Διευθυντού γραπτήν άδειαν απουσίας επί ωρισμένη προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να επιστρέψη η, αν αδυνατή να επιστρέψη δι' ευλογοφανές εμπόδιον, ν' αναφέρη εγκαίρως τας αιτίας δι' αναφοράς του, επικυρωμένης παρά της επιτόπιου αρχής, ζητών παράτασιν αδείας άλλως υπόκειται εις αποστέρησιν του υποτροφικού μισθού του, αναλόγως της υπερημερίας της απουσίας του· εάν δε παρέλθωσι τριάκοντα ημέραι από της λήξεως της προθεσμίας

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/34.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και δεν επανέλθη, υπόκειται περιπλέον και εις καταδίωξιν προς απόδοσιν των διδάκτρων και του μισθού, κατά τον περί εξετάσεων και παραδοχής των υποτρόφων κανονισμόν.

ΚΕΦ. Γ'. Περί εσωτερικής ευταξίας.

τμήμα 1ον

Περί των επιτηρούντων αυτήν

18. - Την εσωτερικήν ευταξίαν και ησυχίαν των μαθητών επιτηρούσι α'.) Ο Επιτηρητής, διοριζόμενος παρά του Υπουργού, μεταξύ των ενοικούντων εν τω καταστήματι διδασκάλων·

β'.) Οι επιστάται, τέσσαρες εκ των φρονιμωτέρων, ευτακτοτέρων η και ευμαθεστέρων μαθητών, αριστίνδην παρά του Επιτηρητού διοριζόμενοι·

γ'.) Οι βοηθοί αυτών, άλλοι τέσσαρες, οίτινες και αναπληρούσιν απόντας τους πρώτους.

Τμήμα 2ον

Περί των καθηκόντων του Επιτηρητού

19. - Ο Επιτηρητής επιβλέπει την εσωτερικήν ευταξίαν και την διαγωγήν των μαθητών, διατάττων και διευθύνων τους επιστάτας, έπιβάλλων πέιθαρχικάς ποινάς, αφ' ου προηγουμένως αναφέρη εις τον Διευθυντήν περί τούτου, προς το οποίον οφείλει ν' αναγγέλλη αμέσως και παν ό,τι δήποτε έκτακτον συμβαίνον' φροντίζει, ώστε τας κυριακάς και τας εορτάς οι μαθηταί να εκκλησιάζωνται ανελλιπώς, οδηγών αυτούς ο ίδιος η διά τίνος των επιστατών εις την εκκλησίαν έφορά την διατήρησιν του εν τω Δημοδιδασκαλείω υλικού, της βιβλιοθήκης, των προς χρήσιν των μαθητών βιβλίων κτλ.

Επί τούτω

α'.) Κρατεί ονοματολόγιον των μαθητών; όπου καθ' εβδομάδα σημειοί τας περί εκάστου αυτών παρατηρήσεις των διδασκάλων, κατά τα προεκτεθέντα·

β'.) Παρατηρεί εάν έκαστος των μαθητών μελετά εν τάξει τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τον σεσημειωμένον κατάλογον'

γ'.) Σημειοί τους έκπληρούντας καλώς η μη τα χρέη των επιστάτας·

δ'.) Δίδει αδείας εξόδου εις τους μαθητάς παρά τας ωρισμένας ώρας·

ε'.) Ερευνά τας γινομένας ζημίας και φθοράς του υλικού, και κρατεί την αναγκαίαν δαπάνην προς επανόρθωσιν της ζημίας από των μισθών των αιτίων αυτής·

στ'.) Φροντίζει, ίνα έκαστος των υποτρόφων μαθητών υπογραφή ιδιοχείρως τον κατάλογον της μισθοδοσίας του, τον οποίον επικυρών παραδίδει εις τον Διευθυντήν.

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/35.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τμήμα 3ον Περί των καθηκόντων των επιστατών.

20.- Οι επιστάται επιμελούνται κυρίως της διατηρήσεως του υλικού, της καθαριότητος των κοιτώνων και των ακροατηρίων και της εν τάξει τοποθετήσεως των πραγμάτων, σημειούντες επί ιδία αυτών ευθύνη τους φθείροντας τι του υλικού, ίνα καταμηνύσωσιν αυτούς προς τον Επιτηρητήν. Έτι δε σημειούσι τους ατακτούντας και παραβαίνοντας τα χρέη των μαθητάς, διαστέλλοντες τους πρωταιτίους των συνενόχων· σημειούσι την παρουσίαν η την απουσίαν των μαθητών εις τας μελέτας και παραδόσεις και εις τους κοιτώνας, καθώς και τας παρά την ωρισμένην ώραν εξόδους, πληροφορουμενοι περί αυτών και παρά του θυρωρού· φροντίζουσι περί διατηρήσεως της ησυχίας και ευταξίας εν καιρώ των τε παραδόσεων και της αναπαύσεως, κατά τας περί τούτων ιδιαιτέρας διατάξεις' έπαγρυπνουσι τους εν τω νοσοκομείω θεραπευομένους και τον προς θεραπείαν αυτών διωρισμένον υπηρέτην βεβαιούνται, αν τα καθ' εκάσητην ώραν διατεταγμένα εκτελώνται εντός του καταστήματος, εάν μετά το απόδειπνον ήναι παρόντες όλοι οι μαθηταί, ότε και απέρχονται εις τους κοιτώνας των, και εάν οι βοηθοί εκτελώσιν ακριβώς τα ίδια αυτών χρέή. Επί τούτω, παρεκτός του εβδομαδιαίου μαθητολογίου, κρατούσι και ιδιαίτερον ημερολόγιον, όπου σημειούσιν άπαντα τα διατρέχοντα. Αμφότερα τα βιβλία ταύτα παρουσιάζουσι εις το τέλος εκάστης εβδομάδος εις τον Επιτηρητήν.

21. - Οι επιστάται οφείλουσι προς τούτοις να εγείρωνται την ωρισμένην πρωινήν ώραν, ως και οι βοηθοί αυτών, ίνα εν ησυχία εξυπνίζωσι τους κοιμωμένους, πρώτον διά κωδωνοκρουσίας, έπειτα δε και ονομαστί.

Περί πάντων των εν τοις ανωτέρω άρθρ. (20-21) διαλαμβανομένων αναφέρονται εις τον Επιτηρητήν και ακούουσι τας διαταγάς του,

22. - Απαγορεύεται αυτοίς και τοις βοηθοίς αυτών, επί ποινή διπλασία των άλλων, πασά αισχρά και υβριστική λέξις' επ' ουδεμία δε περιστάσει επιτρέπεται αυτοίς ίνα επιβάλωσι χείρα κατά τίνος των μαθητών, αρκούμενοι μόνον ν' ανακαλώσιν ευπρεπώς εις τα καθήκοντα των τους αμαρτάνοντας, η να σημειώσι και καταγγέλλωσιν εις τον Επιτηρητήν τους απειθούντας και αδιόρθωτους.

Τμήμα 4ον

Περί των καθηκόντων του θυρωρού η επιστάτου,

23. - Ο θυρωρός, α',) είναι υπεύθυνος διά τας παρά τας ωρισμένας ώρας η άνευ ρητής η γραπτής αδείας εξόδους των μαθητών

β'.) Κρατεί επομένως την κλείδα της αυλείου θύρας, και δεν ανοίγει παρά την ωρισμένην ώραν, ειμή αφ'ου ίδη τις ο κρούων, και, εν αμφιβολία, λάβη τας περί τούτου διαταγάς του Επιτηρητού.

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/36.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ'.) Εις αυτόν είναι ανατεθειμένη η καθαριότης της αυλής, των προδόμων και των ακροατηρίων, καθώς και των αποπάτων,

ΚΕΦ. Δ'.

Περί συστάσεως Συμβουλίου και των καθηκότων αυτού.

24. - Προς εκδίκασιν των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, καθώς και προς συζήτησιν των αφορώντων την εσωτερικήν του καταστήματος διακόσμησιν, η την τάξιν και τα είδη των μαθημάτων, τα προς διδασκαλίαν παραδεκτά βιβλία και την βαθμοθέτησιν των εξεταζομένων μαθητών η δημοδιδασκάλων, υπάρχει Συμβούλιον, συγκείμενον εκ του Διευθυντού, ως προέδρου, και των Καθηγητών και Διδασκάλων του καταστήματος, και λογιζόμενον πλήρες, οπόταν ώσι παρόντες, εκτός του Διευθυντού, εις Καθηγητής και δύο Διδάσκαλοι. Του συμβουλίου γραμματεύει ο νεώτερος των Διδασκάλων.

Κατά συναίνεσιν και ρητήν άδειαν του Διευθυντού αναπληροί αυτόν απόντα ο αρχαιότερος των Καθηγητών άνευ δε τούτου αι αποφάσεις του Συμβουλίου εισίν άκυροι.

25. - Εις τας αποφάσεις του Συμβουλίου ισχύει η πλειονοψηφία· εν περιπτώσει δε διχοψηφίας, ο πρόεδρος έχει την νικώσαν. Αι αποφάσεις δε του Συμβουλίου εισίν ανέκκλητοι.

26. - Το Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μεν το Σάββατον εκάστης εβδομάδος, κατά την 1 ώραν μ.μ. εκτάκτως δε οσάκις συγκαλεσθή υπό του προέδρου.

ΚΕΦ. Ε'. Περί πειθαρχικών μέτρων εν γένει.

Τμήμα 1.

27. - Τα κατά των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού λαμβανόμενα μέτρα εισί πειθαρχικά και σωφρονιστικά.

Και πειθαρχικά μεν είσί,

α'.) Η δι' αριθμού σημείωσις αναλόγως του αμαρτήματος·

β'.) Η κώλυσις της εκ του Δημοδιδασκαλείου εξόδου, καθ' ώρας και περιστάσεις ο παρών κανονισμός επιτρέπει τούτο.

Σωφρονιστικαί δε,

α'.) Ξηροφαγία επί μίαν ημέραν και εκφώνησις του ονόματος του αμαρτήσαντος εν επηκόω των μαθητών και επί παρουσία του συλλόγου των Καθηγητών και Διδασκάλων

β'.) Η εφάπαξ αποστέρησις του δείπνου η του γεύματος·

γ'.) Η καταναγκαστική εργασία, συνισταμένη εις την εφάπαξ κάθαρσιν της αυλής του Δημοδιδασκαλείου.

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/37.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δ'.) Η προσωρινή κράτησις, μη υπερβαίνουσα τας δώδεκα ώρας.

28. - Εκτός των ανωτέρω οι μαθηταί κολάζονται και διά της από του καταστήματος αποβολής, καθ' ας περιστάσεις και καθ' ους όρους διαλαμβάνει ο παρών κανονισμός.

Η περί αποβολής οριστική απόφασις δηλοποιείται τω κολαζομένω και στηλογραφείται εν τη αιθούση των παραδόσεων επί μελανής σανίδος.

29. - Τα μεν πειθαρχικά μέτρα εφαρμόζονται, υπό του Επιτηρητού κατά τα διατεταγμένα' τα δε σωφρονιστικά κατ' απόφασιν του Συμβουλίου· διά δε την εκ του Δημοδιδασκαλείου απέλασιν απαιτείται η έγκρισις του Υπουργείου, εκτελούνται δε όλα ταύτα επιμέλεια του Επιτηρητού κατά τας εφεξής διατάξεις.

α'.) Όστις δεν έλθη εις την πρωινήν προσευχήν, η έλθη ανένδυτος η άνιπτος, σημειούται ως αμελής.

β'.) Όστις υπό του επιστάτου σημειωθή δύω ημέρας κατά συνέχειαν ως ρυπαρός λαμβάνει τον αριθμόν 1 μετά η άνευ κλάσματος, κατά τας ιδιαιτέρας επιβαρυντικάς περιστάσεις. Όστις δε σημειωθή υπό του Επιτηρητού τοιούτος, ει μεν άπαξ, λαμβάνει, τον αριθμόν 2 μετά η άνευ κλάσματος1 ει δε δις, κρατείται επί δώδεκα ώρας.

γ'.) Όστις υβρίση τον άλλον, η τον είπη ψεύστην έμπροσθεν του Διδασκάλου η και παρόντων άλλων, σημειούται ως υβριστής.

δ'.) Όστις συκοφαντήση τον άλλον, διϊσχυριζόμενος να τον απόδειξη μη παρόντα εις την πρόσκλησιν των ονομάτων, η ως ειπόντα λόγους ,κατά τινος πειρακτικούς, σημειούται ως φλύαρος και συκοφάντης.

ε'.) Όστις ήθελεν επιπλήξη τον άλλον, ως αμελήσαντα η μη γνωρίζοντα τα χρέη του, σημειούται ως λοίδορος· εκτός μόνον, όταν ο μεν συμβουλεύη αδελφικώς, ο δε δέχεται τους λόγους ως συμβουλάς, και τότε πρέπει όμως να γίνηται τούτο διά τρόπου κοσμίου και χωρίς ταραχής και θορύβου.

ζ'.) Όστις αποδειχθή αστειευόμενος προς άλλους διά τρόπου ειρωνικού και επαχθούς, ο τοιούτος, μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν, σημειούται ως απειθής και υποβάλλεται εις σωφρονιστικήν ποινήν.

η'.) Όστις γένη αίτιος σκανδάλου η συγχύσεως, εις οιανδήποτε περίστασιν, μάλιστα δε εν καιρώ μελέτης, τιμωρείται σωφρονιστικώς.

Θ'.) Οι αφ' εαυτών εκδικούμενοι τιμωρούνται, οι μεν διά λόγων, πειθαρχικώς, οι δε δι' έργων, σωφρονιστικώς,

ι',) Ο εγκαλέσας τινά των συμμαθητών του, ως αδικηθείς οπωσδήποτε υπ' αυτού, η καταγγείλας αυτόν επί παραβάσει καθήκοντος, εάν δεν απόδειξη την κατηγορίαν, τιμωρείται σωφρονιστικώς ως συγκοφάντης.

κ'.) Όστις προφέρη προς ένα η και πλείονας λέξεις η λόγους υβριστικούς και βαρβάρους, αναφερομένους εις το γένος η την πατρίδα των, καθώς και όστις χλευάση, η διά χειρονομιών περιυβρίση τον άλλον τιμωρείται πειθαρχικώς· εν

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/38.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δε υποτροπή, καθώς και εάν εκ των τοιούτων λόγων προκύψωσι και άλλαι αταξίαι, σωφρονιστικός.

λ'.) Όστις ερεθίση τινά εναντίον αλλού δι' οποιανδήποτε αιτίαν, ο τοιούτος ως σκανδαλοποιός τιμωρείται σωφρονιστικώς.

μ'.) Όστις παρασύρη ένα η και πλείονας προς σύστασιν συνωμοσίας εναντίον ενός η και πλειόνων, επί σκοπώ ίνα καταφρονώσιν αυτούς και φέρωνται προς αυτούς εχθροπαθώς και να ζητώσιν εκ προμελέτης να τους βλάπτωσι, τιμωρείται σωφρονιστικώς· εάν δε καταστή ένοχος της πράξεως ταύτης καθ' υποτροπήν και μετ' επιβαρυντικών περιστάσεων, αποβάλλεται.

ν'.) To καπνίζειν απαγορεύεται αυστηρώς εντός και εκτός του Δημοδιδασκαλείου· οστις δε ευρεθή καπνίζων τιμωρείται, πειθαρχικώς και σημειούται ως άτακτος.

ξ'.) Όστις δεν εκτέλεση αμέσως τας παραγγελίας του Επιτηρητού η του επιστάτου τιμωρείται πειθαρχικώς' εάν δε αυθαδιάση κατ' αυτού, τιμωρείται σωφρονιστικώς.

δ'.) Τους ταραξίας, τους διαπληκτιζομένους, τους στασιάζοντας η αυθαδιάζοντας προς τους ανωτέρους δύναται μεν να βάλη προς ώραν υπό κράτησιν ο Επιτηρητής και προ της δίκης, αναφέρει όμως αμέσως το συμβάν εις τον Διευθυντήν.

π΄.) Η κράτησις γίνεται εντός ωρισμένου κοιτώνος, ο δε υπό κράτησιν παρουσιάζεται μεν εις τας παραδόσεις των μαθημάτων, αλλά κάθηται εις την εσχάτην θέσιν, και ο διδάσκαλος ουδεμίαν προς αυτόν απευθύνει ερώτησιν· τας δε λοιπάς της ποινής αυτού ώρας διάγει μελετών το επιβληθέν εις αυτόν έργον εν τω ορισμένω διά την ποινήν ταύτην κοιτώνι.

ρ'.) Η κράτησις συνεπιφέρει και την ξηροφαγίαν η μονοφαγίαν.

σ'.) Αποβάλλεται αδυσωπήτως του Διδασκαλείου,

1) Ο γενόμενος αρχηγός στάσεως, η παροξύνων τους άλλους μαθητάς εις στάσιν κατά των διατεταγμένων εν τω Διδασκαλείω'

2) Ο φωραθείς ένοχος υπεξαιρέσεως·

3) Ο υποπεσών εις τα πλημμελήματα τα κωλύοντα αυτόν από του διδάσκειν, ως ορίζει το 12 Άρθρ. του περί δημοτ, σχολείων Νόμου, ούτος επομένως δεν δύναται να λάβη δίπλωμα'

4) Ο φωραθείς ότι χαρτοπαικτεί η κυβεύει όπου δήποτε, μετά πρώτην και δευτέραν παραίνεσιν.

τ'.) Πας μαθητής, θεωρών εαυτόν αδικούμενον, έχει το δικαίωμα να εγκαλή τον αδικούντα εις τον Επιτηρητήν, η εις το Συμβούλιον, οφείλει όμως ν' αποδείξει την κατηγορίαν καθότι άλλως τιμωρείται σωφρονιστικώς ως συκοφάντης.

30, - Οι επιστάται και οι βοηθοί αυτών τιμωρούνται, προς τοις ανωτέρω,

α.) διά καθαιρέσεως εκ της υπηρεσίας των, εάν δεν δικαιώσωσι την εκλογήν

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/39.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των, όπερ σημειούται και εις τας γενικάς του μαθητολογίου παρατηρήσεις· β.) Διά της διαπλάσεως της ποινής, εάν παραβώσι τα του μαθητού καθήκοντα.

τμήμα 2.

31.- Αι αμοιβαί, παρεκτός των προειρημένων (άρθρον 3) σημειώσεων, τας όποιας περί της διαγωγής ενός εκάστου των μαθητών κρατεί ο Επιτηρητής του καταστήματος, συνίστανται, και εις την κατά το τέλος εκάστου μηνός γινομένην ωσαύτως εν πλήρει, των καθηγητών και διδασκάλων συλλόγω και εν έπηκόω όλων των μαθητών έντιμον μνείαν του ευ διάγοντος.

32. - Ο επιστάτης, καθώς καί. οι βοηθοί αύτού, οι έκπληρούντες ακριβώς τα καθήκοντα των, λαμβάνουσι παρά του έπιτηρητου απόδειξιν μετά του επιθέτου Καλώς η Άριστα το πρώτον ισοδυναμεί τω αριθ. 1, το δε δεύτερον τω 2, καί, προσλογιζόμενον εις την εξέτασιν της διαγωγής των, όταν μέλλωσι να λάβωσι το δίπλωμα των, θέλει αυξάνει αναλόγως τον βαθμόν της ηθικότητος και ικανότητος αυτών.

Ειδικαί διατάξεις.

33. - Δι' ιδιαιτέρου κανονισμού, εκδηθησομένου τη γνωμοδοτήσει του Διευθυντού του Διδασκαλείου, θέλουσι κανονισθή τα περί συσσιτήσεως και ομοιομόρφου ενδύματος των μαθητών.

Η εκτέλεσις του παρόντος κανονισμού ανατίθεται εις τον Διευθυντήν και τους Καθηγητάς του Διδασκαλείου,

Αθήνησι. την 25 Μαρτίου 1856.

Ο επί των Εκκλησιαστικών και

της δημοσίας εκπαιδεύσεως

Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/40.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Φ.Ε.

(Β, Διάταγμα / 13 Οκτωβρίου 1861)

Κυβέρνηση Α. Μιαούλη

Υπουργός Μ. Ποτλής

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών.

ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 § 1 και 2 του περί δημοδιδασκαλίας Νόμου 6 Φεβρουαρίου 1834, καθ' ο σκοπός του διδασκαλείου είναι προς τοις άλλοις ο σχηματισμός ικανών διδασκαλισσών, η εξέτασις και η κατάταξις του βαθμού αυτών κατά τα άρθρα 13 και 14 του ίδιου Νόμου,

Θεωρήσαντες, ότι το υπάρχον διδασκαλείον, ως έχει μέχρι τούδε, εκπληροί μόνον τον σκοπόν της εξετάσεως και της βαθμολογήσεως των διδασκαλισσών ουχί δε και τον της μορφώσεως αυτών.

Θεωρούντες, ότι το προς μόρφωσιν διδασκαλισσών εγκρίσει Ημετέρα συσταθέν και υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενον σχολείον παρέχει πλήρη εχέγγυα της εντελούς εκπληρώσεως του σκοπού του Νόμου καθόσον αφορά τας μέλλουσας ν' αναλάβωσι την εκπαίδευσιν του γυναικείου φύλου διδασκαλίσσας.

Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής·

A'. Το σχολείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αναγνωρίζεται ως συμπληρούν το Διδασκαλείον καθ' όσον αφορά την μόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών.

B'. H κατάταξις εις το σχολείον τούτο θέλει γίνεσθαι συμφώνως προς τον ισχύοντα οργανισμόν αυτού.

Γ'. Αι εξετάσεις των υποψηφίων διδασκαλισσών κατά τα άρθρα 13 και

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 66/1 Νοεμβρίου 1861.

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/41.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14 του ειρημένου Νόμου θέλουσι γίνεσθαι υπό επιτροπής, συγκειμένης από τον Διευθυντήν του Διδασκαλείου ως Πρόεδρον, και τους εν τω σχολείω διδασκάλους της ανωτάτης τάξεως, όσοι έχουσι παρά της Κυβερνήσεως την προς το διδάσκειν άδειαν και έδοσαν, η δώσουσι, τον νενομισμενον όρκον κατά το άρθρον 77 συνδυασμένον μέ το 17 του ιδίου Νόμου, άλλως αναπληρούνται υπό των ιδίως καθηγητών του Διδασκαλείου.

Η αναπλήρωσις αύτη λαμβάνει χώραν και εν περιπτώσει απουσίας η άλλου κωλύματος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι περί των εξετάσεων κείμεναι διατάξεις του Νόμου,

Εις τον προμνησθέντα Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις, την 13 Οκτωβρίου 1861.

Εν ονόματι του Βασιλέως Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ

Μ. ΠΟΤΛΗΣ

Σελ. 41
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 22
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  μεν επιτόπιων διδασκαλικών αρχών περί των προόδων αυτού, της δε δημοτικής αρχής περί της διαγωγής του.

  Άρθρον 22. Οι εκ του Διδασκαλείου εξελθόντες και ικανοί διά το διδασκαλικόν επάγγελμα αναγνωρισθέντες προτιμώνται, εν περιπτώσει ισότητος ως προς τας γνώσεις και την ικανότητα, παντός άλλως πως εκπαιδευθέντος διά το επάγγελμα τούτο.

  Άρθρον 23. Ο αποβληθείς του Διδασκαλείου η αυθαιρέτως άνευ απολυτηρίου απελθών αυτού δεν γίνεται δεκτός εις εξέτασιν.

  Άρθρον 24. Ο μετά νόμιμον εξέτασιν λαβών μεν πτυχίον δημοδιδασκάλου, μη ασχοληθείς δε εις διδασκαλίαν εξ οιασδήποτε αιτίας επί δέκα συνεχώς έτη, εάν θελήση να διορισθή διδάσκαλος η και ιδιωτικώς να διδάξη, υποβάλλεται εις νέαν περιληπτικήν εξέτασιν εν τω Διδασκαλείω κατά τους έκτεθέντας ανωτέρω τύπους.

  Άρθρον 25. Τα περί των εξετάσεων των δημοδιδασκάλων, εφαρμόζονται και εις τας των δημοδιδασκαλισσών, καθόσον ιδιαίτεραι περιπτώσεις δεν υπαγορεύουσι τροτυοποίησιν ως προς τον χρόνον και τον τόπον των εξετάσεων αυτών συμφώνως προς το άρθρον 58 του περί δημοδιδασκαλίας νόμου.

  Άρθρον 26. Aι καθ' εξαμηνίαν και ενιαύσιοι γενικαί εξετάσεις των διαφόρων τάξεων του Διδασκαλείου, αι αποβλέπουσαι τον έλεγχον της προόδου των μαθητών και τον από τάξεως εις τάξιν προβιβασμόν αυτών γίνονται, όπως αι εσωτερικαί του Διδασκαλείου διατάξεις ορίζουσι, μη υπαγόμεναι εις τον παρόντα κανονισμόν.

  Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνησι τη 8 Ιουνίου 1856.

  Εν ονόματι του Βασιλέως. Η Βασίλισσα

  AMAΛΙA Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ