Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 231-250 TEXT_OF 962
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/231.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Και το τμήμα τούτο λειτουργεί εν τω Μαρασλείω διδακτηρίω, και χρησιμοποιεί προς άσκησιν των μαθητών περί το διδάσκειν τα αυτά πρότυπα δημοτικά σχολεία, άτινα και το Διδασκαλείον Αθηνών.

Τα της λειτουργίας αυτού, τα των διδακτέων μαθημάτων και τα του γράμματος αυτού θέλει κανονίσει ίδιον Βασ, Διάταγμα.

Άρθρον 14. Μαθητής απουσιάσας από τίνος μαθήματος τριακοντάκις, από πάντων δε πεντηκοντάκις και εκατόν, επαναλαμβάνει τα μαθήματα της αυτής τάξεως, πλην αν διά νόσον βεβαιουμένην ήτο αδύνατον να φοίτηση' δύναται δε να υποστή εξετάσεις επί προαγωγή η απολύσει, αν η επιμέλεια αυτού υπήρξε καθ' όλον το έτος λίαν καλή, αποφάσει του συλλόγου των καθηγητών.

Άρθρον 15. Δημοδιδάσκαλοι απόφοιτοι του κατά τον παρόντα νόμον λειτουργήσαντος Διδασκαλείου, έχοντες απολυτήριον μέ τον βαθμόν άριστα και μέ διαγωγήν κοσμιωτάτην, και ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών, γνωρίζοντες δε την Γαλλικήν, η Γερμανικήν, η Αγγλικήν, η Ιταλικήν, έτι δε δημοδιδάσκαλοι, απόφοιτοι των μέχρι τούδε λειτουργησάντων Διδασκαλείων, έχοντες απολυτήριον μέ τον βαθμόν άριστα και μέ διαγωγήν κοσμιωτάτην, και ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 30 ετών, γνωρίζοντες επίσης μίαν των άνω τεσσάρων γλωσσών, αποστέλλονται εκάστοτε κατόπιν διαγωνισμού εις την Εσπερίαν εις βάρος των εισοδημάτων των εις την διαχείρισιν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κληροδοτημάτων, των μη καθωρισμένων υπό ειδικών σκοπών, προς περαιτέρω σπουδήν των τε παιδαγωγικών και των αφορώντων εις τα της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

Τα καθ' έκαστον του διαγωνισμού κανονισθήσονται διά Βασ. Διατάγματος.

Εάν δημοδιδάσκαλος εν υπηρεσία διατελών ζητήση άδειαν απουσίας προς τελειοτέραν αυτού μορφωσιν, Ιδία δαπάνη εντός η εκτός του Κράτους, το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υποχρεούται να χορήγηση την ζητηθείσαν άδειαν, και διορίζεται κατά τας ισχυούσας περί πληρώσεως κενής θέσεως δημοδιδασκάλου διατάξεις προσωρινός αναπληρωτής αυτού, καταλαμβάνοντος την Θέσιν αυτοδικαίως μετά την επάνοδόν του, αν υπέβαλε κατά τριμηνίαν εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αποδείξεις επισήμους περί των σπουδών αυτού εν Ωδείω, Διδασκαλείω, Ιχνογραφική, Γυμναστική η Αγρονομική Σχολή, η και εν τω φιλολογικώ τμήματι Φιλοσοφικής Σχολής, Η απουσία δεν επιτρέπεται να διαρκέση πλέον των δύο ετών, ούτε ολιγώτερον των έξι μηνών. Το χρονικόν διάστημα των σπουδών τούτων του δημοδιδασκάλου προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας.

Άρθρον 16. Διά Βασ. Διαταγμάτων θέλουσι κανονισθή ο εσωτερικός οργανισμός

TEXT_PAGE_SHORT231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/232.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του Διδασκαλείου και των εις τούτο προσηρτημένων προτύπων δημοτικών σχολείων, ο τρόπος της από τάξεως εις τάξιν προαγωγής, τα του προγράμματος των μαθημάτων του τε Διδασκαλείου και των εις τούτο προσηρτημένων προτύπων και της εις εκάστην τάξιν κατανομής αυτών, αι εισιτήριοι και αι επί πτυχίω εξετάσεις και τα των διπλωμάτων των δημοδιδασκάλων, το εορτολογιον και ..τάν εν γένει το αφορών εις την λειτουργίαν του Διδασκαλείου και των εις τούτο προσηρτημένων προτύπων δημοτικών σχολείων.

Άρθρον 17, Κατά το σχολικόν έτος 1910-1911 καταρτισθήσεται η πρώτη η κατωτάτη τάξις του Διδασκαλείου, ως κελεύει ο παρών νόμος, αι δε δύο άλλαι λειτουργήσουσι κατά τας μέχρι, τούδε ισχύουσας διατάξεις των καταργουμένων νόμων μέχρις απολύσεως των μαθητών αυτών.

Καταργούνται, οι νόμοι ΧΘ' "περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις", ΩΝΘ' "περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Θεσσαλία", AM' "περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία", ως και πάσα άλλη διάταξις αντιβαίνουσα εις τας του παρόντος νομού,

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους,

Εν Αθήναις, τη 1 Απριλίου 1910

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

TEXT_PAGE_SHORT232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/233.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

52

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

(Β. Διάταγμα / 10 Μαΐου 1910)

Κυβέρνηση. Σ. Δραγούμη

Υπουργός Α. Παναγιωτόπουλος

Περί οργανισμού της Σχολής των Γυμναστών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 53 άρθρον του ,ΒΧΚΑ' νόμου "περί γυμναστικής. και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων" της 10 Ιουλίου 1899, και τόν. ,ΓΥΛΗ' νόμον της 27 Νοεμβρίου 1909 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ,ΒΧΚΑ' νόμου περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων"'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. Σκοπός της Σχολής των Γυμναστών είνε η μόρφωσις καθηγητών και διδασκάλων της γυμναστικής προς διδασκαλίαν της παιδαγωγικής γυμναστικής, της συμπληρούσης αυτήν αγωνιστικής, των επιχωρίων και ξένων παιδιών, των εθνικών χορών, της στοιχειώδους στρατιωτικής προασκήσεως και της σκοποβολίας εν πάσι τοις σχόλείοις της μέσης εκπαιδεύσεως, εν τοις διδασκαλείοις, εν τοις γυμναστηρίοις των ανά το Κράτος γυμναστικών και αθλητικών σωματείων, εν τω Ακαδημαϊκώ Γυμναστηρίω, εν τη Σχολή των Γυμναστών και εν ταις λοιπαίς ιερατικαίς, εμπορικαίς, στρατιωτικαίς και ναυτικαίς Σχολαίς του Κράτους.

Άρθρον 2. Η διάρκεια των μαθημάτων της Σχολής είνε διετής. Περιλαμβάνει δ' η Σχολή αύτη δύο τάξεις, την πρώτην (κατωτέραν) και την δευτέραν, εκάστης των οποίων η διάρκεια είνε εν σχολικόν έτος, αρχόμενον τη 1 Σεπτεμβρίου και λήγον τη 15 Ιουνίου.

Άρθρον 3. Τα εν τη Σχολή διδασκόμενα μαθήματα είνε τα εξής:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 193, τχ. A'/9 Ιουνίου 1910.

TEXT_PAGE_SHORT233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/234.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1) Η παιδαγωγική γυμναστική πασών των βαθμίδων της γενικής παιδείας.

2) Η αγωνιστική, ήτοι οι δρόμοι, τα άλματα, αι ρίψεις και η πάλη.

3) Αι επιχώριοι και ξέναι παιδιαί. Οι εθνικοί χοροί.

4) Η στοιχειώδης στρατιωτική προάσκησις.

5) Η σκοποβολία.

6) Η οπλομαχία.

7) Η κολυμβητική.

8) Η ανατομική και φυσιολογία του ανθρώπου και η υγιεινή, καθ' όσον σχετίζονται προς την γυμναστικήν, και

9) Η πρακτική των μαθητών περί το διδάσκειν την γυμναστικήν άσκησις γινομένη διά τε υποδειγματικών και δοκιμαστικών διδασκαλιών.

Άρθρον 4. Η κατανομή των εν τω προηγουμένω άρθρω μνημονευομένων μαθημάτων εις εκατέραν των τάξεων και αι ώραι της καθ' εβδομάδα διδασκαλίας εκάστου των μαθημάτων έχουσιν ως εξής·

Εν μεν τη πρώτη τάξει θα διδάσκωνται·

1) Η παιδαγωγική γυμναστική 6 ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Η αγωνιστική 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Αι επιχώριοι και ξέναι παιδιαί και οι εθνικοί χοροί 2 ώρας καθ' εβδομάδα. .

4) Η οπλομαχία 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Η σκοποβολία 2 ώρας κ,αθ' εβδομάδα.

6) Η ανατομική του ανθρώπου 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Πρακτική των μαθητών άσκησις υποδειγματικώς εν τινί των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως, οριζομένω δι' Υπουργικής διαταγής, 2 ώρας καθ' εβδομάδα και

8) Στοιχειώδης στρατιωτική προάσκησις δύο ώρας καθ' εβδομάδα. Εν δε τη δευτέρα τάξει θα διδάσκωνται τα εξής·

1) Η παιδαγωγική γυμναστική 6 ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Η αγωνιστική 3 ώρας καθ' εβδομάδα. ,

3) Συνέχεια της στοιχειώδους στρατιωτικής προπαιδεύσεως 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Η σκοποβολία 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

5) Συνέχεια επιχωρίων και ξένων παιδιών και των εθνικών χορών 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Οπλομαχία 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Η φυσιολογία του ανθρώπου και η υγιεινή 3 ώρας καθ' εβδομάδα και μετά το πέρας αυτής περί το τέλος του δευτέρου εξαμήνου τα περί κολυμβήσεως 2 ώρας καθ' εβδομάδα" και

8) Πρακτική περί το διδάσκειν άσκησις δοκιμαστικώς εν τινί των σχολείων

TEXT_PAGE_SHORT234
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/235.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της μέσης εκπαιδεύσεως, οριζομένου υπό του Υπουργού, 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

Άρθρον 5, Η Σχολή έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσαν εν τω μέσω το Ελληνικόν στέμμα, πέριξ δε τας λέξεις "Σχολή γυμναστών εν 'Αθήναις".

Άρθρον 7. Το πρόγραμμα των μαθημάτων εκάστου επομένου σχολικού έτους συντάσσεται υπό του συλλόγου των καθηγητών άμα τω πέρατι εκάστου σχολικού έτους και υποβάλλεται προς έγκρισιν εις το Υπουργείον.

Άρθρον 8. Ίνα τις γίνη δεκτός προς εγγραφήν και φοίτησιν εις την πρώτην τάξιν της Σχολής, ανάγκη: α') ο εν τη Σχολή διδάσκων ιατρός νάγνωμοδοτήστ) επισήμως και δη εγγράφως, ότι ο έφιέμενος να καταταχθή εις την Σχολήν έχει σωματικήν διάπλασιν κανονικήν και αρτίαν, β') να προσαγάγη απόλυτηριον γυμνασίου η λυκείου η άλλου ομοταγούς εκπαιδευτηρίου η διδασκαλείου μετά διαγωγής αμέπτου, η επίσημον αντίγραφον αυτών, γ') να προσαγάγη πιστοποιητικόν, εξ ου να. εμφαίνηται ότι έχει ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών, δ') να υποβληθή εις μέτρησιν του αναστήματος αυτού, ώστε να εξακριβωθή ότι τούτο δεν είνε μικρότερον του 1,65 του μέτρου, και ε') να υποστή εισιτήριον εξέτασιν ενώπιον του συλλόγου των καθηγητών όσον αφορά την δεξιότητα και τάλλα προς ειδικήν σπουδήν της γυμναστικής αναγκαία σωματικά αυτού προσόντα.

Περί των αποτελεσμάτων της εισιτηρίου δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικόν.

Εις την δευτέραν τάξιν εγγράφονται μόνον οι εκ της πρώτης προαχθέντες.

Άρθρον 9. Αι εγγραφαι εν τη Σχολή αρχόμεναιτή 1 , λήγουσα τη 30 Σεπτεμβρίου. Καταβάλλουσι δε οι εγγραφόμενοι δικαίωμα εγγραφής δραχμάς πέντε, εισπραττόμενον διά χαρτοσήμου επικολλωμένου επί του μαθητολογίου.

Άρθρον 10, Εις το τέλος εκάστης διμηνίας εκάστου σχολικού έτους οι καθηγηταί καταθέτουσιν εις τον διευθυντήν της Σχολής βαθμολογίαν της εν τω μαθήματι αυτών επιδόσεως εκάστου των μαθητών, Ομοίαν βαθμολογίαν καταθέτει και ο επόπτης της σκοποβολίας, ως διδάσκων αυτήν εις τους μαθητάς της Σχολής των Γυμναστών.

Άρθρον 11. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου εκάστου έτους, καθ' ημέραν και ώραν υπό του Συλλόγου των καθηγητών όριζομένην, γίνονται αι προαγωγικαί και αι επί πτυχίω εξετάσεις, προηγουμένων των πρώτων,

Αι προαγωγικαί εξετάσεις επεκτείνονται μόνον εις τα εν τη πρώτη τάξει διδασκόμενα μαθήματα, αι δ' επί πτυχίω εις πάντα τα εν τη Σχολή διδασκόμενα.

Κατά τας επί πτυχίω εξετάσεις, οι εξεταζόμενοι, μετά το τέλος της λοιπής δοκιμασίας, διδάσκουσιν ομάδα μαθητών ημερήσιον γυμναστικόν πρόγραμμα διά κλήρου οριζόμενον,

TEXT_PAGE_SHORT235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/236.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 12, Η εξέτασις των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται γραπτώς και προφορικώς, των μαθητών επιλυόντων εν τη γραπτή εξετάσει τα δύο εκ των τριών παρεχομένων αυτοίς ζητημάτων.

Αι εις τα πρακτικά μαθήματα εξετάσεις γίνονται προφορικώς και πρακτικώς, αι δε εις την πρακτικήν περί το διδάσκειν δοκιμασίαν εν τινί των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως γίνονται προφορικώς, πρακτικώς και εφηρμοσμένως, των οποίων όμως προηγείται έγγραφος προπαρασκευή των εξεταζομένων επί του κληρωθέντος ζητήματος.

Άρθρον 13. Την εξεταστικήν επιτροπείαν αποτελεί ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής, περιλαμβανομένου και του επόπτου της σκοποβολίας παρίστανται δ' όμως κατά τας επί πτυχίω εξετάσεις, συμβουλευτικήν μόνον ψήφον έχοντες, ο τμηματάρχης της ανωτέρας εκπαιδεύσεως, ως Πρόεδρος, ο τμηματάρχης της μέσης εκπαιδεύσεως και ο κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου,

Άρθρον 14. Μαθητής οπωσδήποτε απουσιάσας κατά την διάρκειας ενός σχολικού έτους εικοσιπεντάκις από ενός μαθήματος η από πάντων ογδοηκοντάκις, αποκλείεται πάσης εξετάσεως και υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως επί εν σχολικόν έτος.

Άρθρον 15, Βαθμών γίνεται χρήσις εν τη Σχολή των αυτών τοις νυν εν χρήσει εν τη μέση εκπαιδεύσει.

Συντελεστής κατά, τας προαγωγικάς και τας επί πτυχίω εξετάσεις είνε εν μεν τοις εδαφίοις 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 3 του παρόντος Β. διατάγματος ο αριθμός 3, εν δε τοις εδαφίοις 1,4,5,8 και 9 ο αριθμός 5.

Επίσης διά του 5 πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του-ήθους και της παιδονομικής επιβολής του υποψηφίου γυμναστού· το ήθος διαιρείται εις τρεις βαθμούς ανεκτόν (1), κόσμιον (6), και κοσμιώτατον (10), η δε παιδονομική επιβολή εις μετρίαν (1), καλήν (6) και τελείαν (10),

Ο ολικός βαθμός εκάστου μαθήματος εξάγεται λαμβανομένου του μέσου όρου των αριθμών των τεσσάρων διμηνιών και του των εξετάσεων, ο δε ολικός βαθμός πάντων των μαθημάτων εξάγεται κατά τα ισχύοντα εν τη μέση εκπαιδεύσει περί του αυτού πράγματος.

Εις τον γενικόν βαθμόν συνυπολογίζεται και ο του ήθους και της παιδονομικής επιβολής.

Άρθρον 16. Ουδείς μαθητής προάγεται η αξιούται πτυχίου, αν μη τύχη ολικού βαθμού καλώς (6) πλήρους.

Μαθητής τυχών κατά τας επί πτυχίω εξετάσεις ολικού βαθμού (6) πλήρους η και ανωτέρου, μη τυχών δε καλώς (6) πλήρους εν τη πρακτική περί το διδάσκειν δοκιμασία, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της δευτέρας τάξεως επί εν έτι σχολικόν έτος.

TEXT_PAGE_SHORT236
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/237.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 18. Οι ευδοκίμως υφιστάμενοι τας επί πτυχίω εξετάσεις λαμβάνουσιν επί πενταδράχμου χαρτοσήμου πτυχίον υπογραφομενον υπό του διευθυντού της Σχολής και των συμβουλευτικήν ψήφον εχόντων μελών της εξεταστικής επιτροπείας, επικυρούμενον δε υπό του 'Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 23. Πασα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος διατάγματος καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Λονδίνω τη 10 Μαΐου 1910

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

TEXT_PAGE_SHORT237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/238.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

53

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 30 Οκτωβρίου 1910)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας

εν τη κατωτάτη τάξει τον διδασκαλείου της δημοτικής

εκπαιδεύσεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 17 του ,ΓΧ'/Β' νόμου Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1. Η κατανομή των μαθημάτων και αι ώραι της διδασκαλίας εκάστου τούτων εν τη κατωτάτη τάξει του διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως ορίζονται ως εξής:

Εν τη πρώτη τάξει

Θρησκευτικά. Σύντομος πολιτική ιστορία του ιουδαϊκού λαού. Ανάπτυξις του πολιτισμού αυτού, Η κατάστασις της εν Παλαιστίνη κοινωνίας από επόψεως πολιτικής, πνευματικής και ηθικής κατά την εμφάνισιν του Ιησού Χριστού. Βίος και διδασκαλία του Σωτήρος. Διάδοσις του χριστιανισμού. Ο ελληνικός πολιτισμός επικουρών εις την διάδοσιν του χριστιανισμού και την οργάνωσιν των πρώτων εκκλησιών. Ανάγνωσις περικοπών της Γραφής και των Θρησκευτικών μελετών Μαυροκορδάτου ώραι 3 Ελληνική γλώσσα. Ερμηνεία αρχαίων κειμένων (κατ' εκλογήν των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω την ελληνικήν γλώσσαν καθηγητών  και του διευθυντού του διδασκαλείου). Γραπτή έκθεσις των νοημάτων των περιεχομένων εν τοις κατ' οίκον η εν τη τάξει αναγνωσθείσιν έργοις

Αναδημασιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 337, τχ. Α'/3 Νοεμβρίου 1910.

TEXT_PAGE_SHORT238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/239.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αρχαίων Ελλήνων πεζογράφων η ποιητών. Συζήτησις περί αυτών. Γραμματολογία ελληνική (περί έπους και ιστοριογραφίας). Ανάγνωσις έργων έμμετρων η πεζών νεωτέρων Ελλήνων ώραι 8

Ιστορία του πολιτισμού των σπουδαιοτάτων λαών της αρχαιότητος, ιδία δε του ελληνικού. Πολιτεύματα, θρησκείαι, μέσα συγκοινωνίας, τέχναι κλπ, " 2

Μαθηματικά. Πρακτική γεωμετρία. Άσκησις των μαθητών εις την χρήσιν τοπογραφικών εργαλείων. Επανάληψις της εν τη β' γυμνασιακή τάξει διδαχθείσης άλγεβρας μετά πολλών ασκήσεων εις λύσιν αλγεβρικών προβλημάτων " 3

Πολιτικής οικονομίας στοιχεία  " 1

Πειραματική φυσική (μηχανική, βαρύτης, υδροστατική). Περί αερίων. Ακουστική. Άσκησις των μαθητών εις παρασκευήν προχείρων οργάνων χρησίμων εις την διδασκολίαν της φυσικής " 2

Ζωολογία (το γενικόν μέρος ιδία) και ανθρωπολογία. (Οι μαθηταί ασκούνται εις συλλογήν και διατήρησιν οστών, πτερωμάτων, τριχωμάτων η και ολοκλήρων ζώων δι' εμβαπτίσεως εν οινοπνεύματι, " 2 διά ταριχεύσεως κλπ..) " 2

Γαλλική γλώσσα

Γεωπονική (Γενική γεωργία. Ανθοκομία και λαχανοκηπία).

Σηροτροφία " 3 Ωδική " 2

Τετράχορδον " 2

Εκκλησιαστική μουσική " 2

Ιχνογραφία και καλλιγραφία " " 3

Γυμναστική και σκοποβολία " 3

Χειροτεχνία "__3

ώραι 41

Άρθρον 2. Καταργείται το από 13 Σεπτεμβρίου 1888 Ημέτερον διάταγμα "περί κατανομής των μαθημάτων εν τοις διδασκαλείοις" καθ' όσον αφορά εις την εν τη πρώτη τάξει του διδασκαλείου διδασκαλίαν των μαθημάτων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 30 Οκτωβρίου 1910

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της

Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Υπουργός

ΑΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/240.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

54

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Β, Διάταγμα / 8 Οκτωβρίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας εν ταις τάξεσι τον Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 17 του ,ΓΧςΒ' νόμου"

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας

Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1, Η κατανομή των μαθημάτων και αι ώραι της διδασκαλίας

εκάστου τούτων εν εκάστη τάξει του Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως ορίζονται ως εξής:

Εν τη Α' τάξει

Θρησκευτικά. Ιστορία του Ιουδαϊκού λαού και του πολιτισμού αυτού μετ' αναγνώσεως και ερμηνείας περικοπών της Π. Διαθήκης, Ώραι 2

Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Ηροδότου. Ομήρου Οδυσσείας, Δημοσθένους και Πλουτάρχου (κατ' εκλογήν) Ανάγνωσις νεοελληνικής λογοτεχνίας. Συνθετικαί ασκήσεις (περιγραφαί, επιστολαί), Ώραι 8

Ιστορία. Ιστορία του Ελληνισμού από του M. Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μετά των συναφών γεγονότων της άλλης μεσαιωνικής ιστορίας. Ώραι 2.

Μαθηματικά. Πρακτική Αριθμητική και Γεωμετρία, Άσκησις περί την μεθοδικήν διατύπωσιν και λύσιν αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων. Άσκησις περί την χρήσιν γεωμετρικών και τοπογραφικών εργαλείων,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 292, τχ. A'/18 Οκτωβρίου 1911.

TEXT_PAGE_SHORT240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/241.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ασκήσεις εις εφαρμογήν της εν τη Β' Γυμνασιακή τάξει διδαχθείσης Αλγέβρας. Ώραι 3,

Πειραματική Φυσική. Μηχανική, βαρύτης, υδροστατική, περί αερίων, ακουστική. Άσκησις εις την παρασκευήν προχείρων οργάνων χρησίμων εις την διδασκαλίαν της Φυσικής. Ώραι 2.

Ζωολογία. To γενικόν μέρος ίδια. Άσκησις εις την περιγραφήν ζώων. Άσκησις εις την συλλογήν και διατήρησιν οστών, τριχωμάτων, πτερωμάτων η και ολοκλήρων ζώων. Βιολογική διδασκαλία ζώων. Ώραι 2.

Γαλλικά. Ώραι 2.

Χημεία. 'Ώραι 3.

Γεωπονική. Ανθοκομία και λαχανοκομία. Ώρα 1.

Ωδική. Ώραι 2.

Τετράχορδον η αρμόνιον. - Ώραι 2.

Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2.

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία. Ώραι 3.

Γυμναστική και Σκοποβολία. Ώραι 3.

Χειροτεχνία Ώραι 3.

40

Εν τη Β' τάξει

Θρησκευτικά. Ο βίος και το έργον του Σωτήρος και των Αποστόλων. Χριστιανική Ηθική επί τη βάσει αναγνώσεως και Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης. ' Ώραι 2.

Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Πλάτωνος, Ομήρου Ιλιάδος και Πλουτάρχου, κατ' εκλογήν. Ανάγνωσις νεοελληνικής λογοτεχνίας. Συνθετικαί ασκήσεις (περιγραφαί, περίληψις) ανάλυσις. . . Ώραι 7.

Ιστορία. Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή από της άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των παραμονών της Γαλλικής επαναστάσεως.

Ώραι 2.

Μαθηματικά. Κοσμογραφία. Ώραι 2.

Φυσική Πειραματική. Θερμότης. Ηλεκτισμός, μαγνητισμός, οπτική, μετεωρολογια. Άσκησις εις κατασκευήν προχείρων φυσικών οργάνων.

Ώραι 2.

Φυσική Ιστορία, α') Ορυκτολογία. Τα παρ' ημίν συνήθη και εις τας ανάγκας του συγχρόνου βίου απαραίτητα ορυκτά. Σχέσις των ορυκτών προς την λοιπήν φύσιν. Άσκησις εις περιγραφήν ορυκτών, β') Γεωλογία. Σύγχρονα γεωλογικά φαινόμενα προερχόμενα εκ της επιδράσεως του υδατός, των ανέμων και του εγγείου πυρός. Το παρελθόν και το πιθανόν μέλλον του πλανήτου ημών, γ') Φυτολογία. Ανατομία και φυσιολογία και μορφολογία των φυτών. Σχέσις των φυτών προς άλληλα και την λοιπήν φύσιν, Άσκησις εις την διάκρισιν

16

TEXT_PAGE_SHORT241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/242.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των παρ' ημίν φυομένων δηλητηριωδών φυτών και την διατήρησιν φλοιών, φύλλων, ανθέων, σπόρων και καρπών. Άσκησις εις την περιγραφήν. Βιολογική διδασκαλία φυτών. , "Ώραι 2.

Ψυχολογία και πολιτειακή ηθική; Ώραι 4.

Πολιτική οικονομία και Εμπορικόν Δίκαιον. Ώραι 2.

Γεωπονική. Γενική και ειδική γεωργική, δενδροκομία, λιπασματολογία.

Ώραι 2.

'Ωδική. Ώραι 2.

Τετράχορδον η αρμόνιον. Ώραι 2.

Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2.

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία. Ώραι 3.

Γυμναστική και σκοποβολία. Ώράι 3.

Ανθρωπολογία και υγιεινή. (Γενική και σχολική). Ώρα 1.

Χειροτεχνία Ώραι 2.

40.

Εν τη Γ τάξει

Θρησκευτικά. Εκκλησιαστική Ιστορία. Ιερά κατήχησις. Ασκήσεις εις το κήρυγμα του Θείου λόγου. Ώραι 2.

Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Πλάτωνος, Πλουτάρχου και Ευριπίδου, κατ' εκλογήν. Ανάγνωσις νεοελληνικής λογοτεχνίας. Συνθετικαί ασκήσεις (ανάλυσις και χαρακτηρισμός). Ώραι 7.

Γενική και ειδική Διδακτική. Υποδειγματικαί διδασκαλίαι και ασκήσεις. Ώραι 6.

Ανθρωπολογία και Υγιεινή (γενική και σχολική). Ώραι 3.

Ιστορία Ευρωπαϊκή και Ελληνική ιστορία, από της Γαλλικής επαναστάσεως μέχρι των καθ' ημάς. Ώραι 2.

Γεωγραφία. Tò γενικον μέρος της φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας. Αι Ηπειροι, πλην της Ευρώπης. Ώραι 3.

Γαλλικά. Ώραι 2.

Μελισσοκομία, κτηνοτροφία, γαλακτοκομία, τυροκομία, πτηνοτροφία, οινοποιία. 'Ώραι 2.

Ωδική. Ώραι 2.

Τετράχορδον η αρμόνιον Ώραι 2,

Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2.

Ιχνογραφία και καλλιγραφία. 'Ώραι 2.

Γυμναστική και σκοποβολία. 'Ώραι 2,

Χειροτεχνία. Ώραι 2.

39.

TEXT_PAGE_SHORT242
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/243.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν τη Δ' τάξει

Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία Πλάτωνος, Αριστοτέλους και Σοφοκλέους. Ανάγνωσις νεωτέρας ξένης λογοτεχνίας, εν μεταφράσει. Συνθετικαί ασκήσεις (χαρακτηρισμοί και μικραί πραγματείαι). Ώραι 6.

Παιδαγωγική. Ιστορία του δημ. σχολείου και νομοθεσία της δημοτικής ημών εκπαιδεύσεως. Ώραι 4.

Διδακτικοί ασκήσεις και συνεδρίαι προς έλεγχον των διδασκαλιών.

Ώραι 14.

Ιστορία του πολιτισμού και ιδία του Ελληνικού. Ώραι 2.

Γαλλικά. : Ώραι 2.

Γεωγραφία. Η Ευρώπη και ιδίως η Ελλάς και αι παρακείμενα., χώραι.

Ώραι 3.

Ελαιοκομία και γεωργική οικονομία. Ώραι 2.

'Ωδική και τετράχορδον η αρμόνιον. Ώραι 2.

Εκκλησιαστική Μουσική. Ώρα 1.

Ιχνογραφία, Ώρα 1.

Γυμναστική και σκοποβολία. Ώραι 2.-

Χειροτεχνία. Ώραι 2.

41.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 8 Όκτωβριου 1911

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός ΑΠ. Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT243
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/244.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

55

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Ν. Β, Διάταγμα / 17 Αυγούστου 1913)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός L Τσιριμώκος

Περί συστάσεως και λειτουργίας τριών έτι μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 δύνανται να συσταθώσι διά Β,Δ. και λειτουργήσωσι τρία κατ' ανωτατον όρον μονοτάξια διδασκαλεία αρρένων, ων το εν εν Αθήναις και εν τω Μαρασλείω διδακτηρίω, τα δε δύο άλλα εν πόλεσιν οριζομέναις διά πράξεως του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού.[1]

Άρθρον 2. Δεκτοί προς φοίτησιν εις τα διδασκαλεία ταύτα γίνονται οι έχοντες α') απολυτήριον γυμνασίου, δημοσίου η ανεγνωρισμένου, μετά βαθμού τουλάχιστον "καλώς" πλήρους και διαγωγής αμέμπτου, β') ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών, και γ') σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν. "Η τε ηλικία και η σωματική αρτιμέλεια και ευεξία βεβαιούται κατά τας διατάξεις του άρθρου 4 του ,ΓΧςΒ' νόμου.

Εις έκαστον διδασκαλείον δεν δύνανται να εγγραφώσι πλείονες των 60 μαθητών. Οι βουλόμενοι να εγγραφώσιν υποβάλλουσι μέχρι της 10 Σεπτεμβρίου 1913 αίτησιν μετά των αναγκαίων δικαιολογητικών εις τον διευθυντήν του διδασκαλείου, όστις εγγράφει αυτούς προτιμών εν περιπτώσει υπερβάσεως του ανωτέρω αριθμού, τους φέροντας απολυτήριον μετά μείζονος βαθμού.

Άρθρον 3. Εις τα μονοτάξια διδασκαλεία διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

α') Ψυχολογία και τα αναγκαιότατα εκ της λογικής και ηθικής.

Αναδημοσιεύεται απο την ΕτΚ, αρ. 166, τχ. Α'/27 Αυγούστου 1913 (και ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 172, τχ. Α'/5 Σεπτεμβρίου 1913).

TEXT_PAGE_SHORT244
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/245.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Παιδαγωγική και γενική και ειδική διδακτική μετά πρακτικών ασκήσεων,

γ') Ιστορία, της δημοτικής εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης εν Ελλάδι. ισχύουσα νομοθεσία,

δ') Στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας και ζωοτεχνίας.

ε') Υγιεινή. στ') Ωδική και εκκλησιαστική μουσική.

ζ') Ιχνογραφία και καλλιγραφία.

η') Γυμναστική και σκοποβολία.

θ') Χειροτεχνία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων τούτων άρχεται τη 15 Σεπτεμβρίου και διαρκεί μέχρι τέλους Ιουλίου αι δε πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών αρχόμεναι τουλάχιστον από 1ης Φεβρουαρίου γίνονται εν δημοτικοίς σχολείοις όριζομένοις υπό του Υπουργού.

Αι επί πτυχίω εξετάσεις ενεργούνται εντός του Αυγούστου οι δε ευδοκίμως ταύτας, υποστάντες αναγνωρίζονται τριτοβάθμιο., δημοδιδάσκαλοι αφομοιούμενοι καθ' όλα προς τους εκ του κατά τον νόμον ,ΓΧςΒ' λειτουργούντος διδασκαλείου απολυόμενους δημοδιδασκαλους.

Μαθητής απουσιάσας από -τίνος μαθήματος εικοσάκις η από πάντων εκατοντάκις στερείται του δικαιώματος να υποστή την επί πτυχίω εξέτασιν.

Άρθον 7. Το άρθρον 6 του ,ΓΧςΒ' νόμου τροποποιείται εν αρχή ως εξής: "Εκάστη τάξις του διδασκαλείου περιλαμβάνει ουχί πλείονας των 60 μαθητών.

Άρθρον 8. Δι' υπουργικής πράξεως θέλουσι. κανονισθή το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων των μονοταξίων διδασκαλείων, τα των απολυτηρίων εξετάσεων και παν εν γένει το αφορών εις την λειτουργίαν των διδασκαλείων τούτων.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος, όπερ υποβληθήσεται εις την κύρωσιν της Βουλής, άμα συνερχομένης.

Εν Αθήναις τη 17 Αυγούστου 1913

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

TEXT_PAGE_SHORT245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/246.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τα μέλη

Δ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, κ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ, EMM. ΡΕΠΟΥΛΗΣ, Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΑΚΟΣ  ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ

[1]

Περί ιδρύσεως κατά το σχολικον έτος 1913-1914 τριών μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 1 άρθρον του περί συστάσεως και λειτουργίας μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Ημέτερον διάταγμα της 17 Αυγούστου 1913, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργού, διατάσσομεν τάδε·

Ιδρύονται κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 τρία μονοτάξια διδασκαλεία αρρένων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Schlossfriedrichshof τη 31 Αυγούστου 1913

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 172, τχ. Α'/5 Σεπτεμβρίου 1913.

TEXT_PAGE_SHORT246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/247.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αριθ. 17991.

Περί ορισμού των εδρών των συσταθέντων μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 1 του περί συστάσεως και λειτουργίας μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων νομοθετικού Β, διατάγματος της 17 Αυγούστου ε.έ. και το Β, διάταγμα της 31 του αυτού μηνός και έτους, δι.' ου συνιστώνται κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 τρία μονοτάξια διδασκαλεία αρρένων, ορίζομεν πλην της πόλεως Αθηνών ήτις έχει ορισθή διά του νομοθετικού Β. διατάγματος ως έδρα του ενός των διδασκαλείων τούτων, και τας πόλεις Θεσσαλονίκην και Ιωάννινα ως έδρας των δύο άλλων διδασκαλείων.

Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1913 . Ο Υπουργός

L Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

TEXT_PAGE_SHORT247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/248.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

56

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Απόφασή 21193/3 Οκτωβρίου 1913)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Αριθ. 21193.

Περί ορισμού των εν τοις μονοταξίοις διδασκαλείοις των αρρένων διδαχθησομένων μαθημάτων κλπ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψει το 8 άρθρον του περί συστάσεως και λειτουργίας μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Β. διάταγμα της 17 Αυγούστου ε.έ, και την 262 πράξιν του κεντρικού εποπτικού συμβουλίου της δημοτικής εκπαιδεύσεως, κανονίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις διδασκαλείοις τούτοις διδαχθησομένων κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 μαθημάτων ως ακολούθως.

Εξάμηνον A' Β'

1 Ψυχολογία μετά παιδαγωγικών εφαρμογών στοιχεία λογικής και ηθικής και γενική διδακτική 10

2 Παιδαγωγική, Ιστορία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ' ημίν νομοθεσία 3

3 Ειδική διδακτική και άσκησις των μαθητών εις το διδάσκειν 15

4 Ζωοτεχνία και Γεωπονία 6 4

5 Υγιεινή 2

6 'Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική 8 6

7 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 6 6

8 Γυμναστική και Σκοποβολία 4 4

9 Χειροτεχνία 6 4

42 42

Εν Αθήναις τη 3 Οκτωβρίου 1913

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 198, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1913.

TEXT_PAGE_SHORT248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/249.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

57

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Νόμος 169/9 Μαρτίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί.κυρώσεως του περί συστάσεως μονοταξίων Διδασκαλείων αρρένων και τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τον νόμου ,ΓΧ^Β' περί του εν Αθήναις Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β. Διατάγματος

ΝΟΜΟΣ 169

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Κυρούται το από 17 Αυγούστου 1913 Β. διάταγμα "περί συστάσεως και λειτουργίας τριών μονοταξίων Διδασκαλείων αρρένων".

Άρθρον 2, Δεκτοί προς φοίτησιν εις τα μονοτάξια Διδασκαλεία γίνονται και οι έχοντες απολυτήριον της εν Τριπόλει Ιερατικής Σχολής, υφ' ους όρους και οι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου,

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 63, τχ. Λ'/13 Μαρτίου 1914.

TEXT_PAGE_SHORT249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/250.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

58

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ "EKATEPOY ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ" ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 26 Αυγούστου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί Ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σκοπός, μαθήματα

Άρθρον Ι.,Προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει διδασκαλεία δημόσια η ανεγνωρισμένα κατ' άνώτατον όρον επτά εκατέρου των φύλων.

Τα διδασκαλεία ιδρύονται, αναγνωρίζονται και καταργούνται διά Βασ. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, ορίζοντος εκάστοτε τον αριθμόν των αναγκαίων εις το Κράτος διδασκαλείων εκατέρου των φύλων, την έδραν αυτών και τον αριθμόν των εισακτέων κατ' έτος μαθητών και μαθητριών,

Το εν Αθήναις Μαράσλειον Διδασκαλείον ως και το εν Θεσσαλονίκη αρρένων διατηρούνται, μετασχηματιζόμενα από του αμέσως προσεχούς σχολικού έτους κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας η υπό δήμων και κοινοτήτων η εξ άλλων ειδικών πόρων; συντηρούμενα διδασκαλεία θηλέων μετασχηματιζόμενα και λειτουργούντα κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος δύνανται να αναγνωρισθώσιν ως ισότιμα προς τα του Κράτους.

Άρθρον 2, Τα διδασκαλεία εκατέρου των φύλων απαρτίζονται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων εν αις διδάσκονται'

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 247, τχ. A'/3 Σεπτεμβρίου 1914.

TEXT_PAGE_SHORT250
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    Και το τμήμα τούτο λειτουργεί εν τω Μαρασλείω διδακτηρίω, και χρησιμοποιεί προς άσκησιν των μαθητών περί το διδάσκειν τα αυτά πρότυπα δημοτικά σχολεία, άτινα και το Διδασκαλείον Αθηνών.

    Τα της λειτουργίας αυτού, τα των διδακτέων μαθημάτων και τα του γράμματος αυτού θέλει κανονίσει ίδιον Βασ, Διάταγμα.

    Άρθρον 14. Μαθητής απουσιάσας από τίνος μαθήματος τριακοντάκις, από πάντων δε πεντηκοντάκις και εκατόν, επαναλαμβάνει τα μαθήματα της αυτής τάξεως, πλην αν διά νόσον βεβαιουμένην ήτο αδύνατον να φοίτηση' δύναται δε να υποστή εξετάσεις επί προαγωγή η απολύσει, αν η επιμέλεια αυτού υπήρξε καθ' όλον το έτος λίαν καλή, αποφάσει του συλλόγου των καθηγητών.

    Άρθρον 15. Δημοδιδάσκαλοι απόφοιτοι του κατά τον παρόντα νόμον λειτουργήσαντος Διδασκαλείου, έχοντες απολυτήριον μέ τον βαθμόν άριστα και μέ διαγωγήν κοσμιωτάτην, και ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών, γνωρίζοντες δε την Γαλλικήν, η Γερμανικήν, η Αγγλικήν, η Ιταλικήν, έτι δε δημοδιδάσκαλοι, απόφοιτοι των μέχρι τούδε λειτουργησάντων Διδασκαλείων, έχοντες απολυτήριον μέ τον βαθμόν άριστα και μέ διαγωγήν κοσμιωτάτην, και ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 30 ετών, γνωρίζοντες επίσης μίαν των άνω τεσσάρων γλωσσών, αποστέλλονται εκάστοτε κατόπιν διαγωνισμού εις την Εσπερίαν εις βάρος των εισοδημάτων των εις την διαχείρισιν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κληροδοτημάτων, των μη καθωρισμένων υπό ειδικών σκοπών, προς περαιτέρω σπουδήν των τε παιδαγωγικών και των αφορώντων εις τα της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

    Τα καθ' έκαστον του διαγωνισμού κανονισθήσονται διά Βασ. Διατάγματος.

    Εάν δημοδιδάσκαλος εν υπηρεσία διατελών ζητήση άδειαν απουσίας προς τελειοτέραν αυτού μορφωσιν, Ιδία δαπάνη εντός η εκτός του Κράτους, το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υποχρεούται να χορήγηση την ζητηθείσαν άδειαν, και διορίζεται κατά τας ισχυούσας περί πληρώσεως κενής θέσεως δημοδιδασκάλου διατάξεις προσωρινός αναπληρωτής αυτού, καταλαμβάνοντος την Θέσιν αυτοδικαίως μετά την επάνοδόν του, αν υπέβαλε κατά τριμηνίαν εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αποδείξεις επισήμους περί των σπουδών αυτού εν Ωδείω, Διδασκαλείω, Ιχνογραφική, Γυμναστική η Αγρονομική Σχολή, η και εν τω φιλολογικώ τμήματι Φιλοσοφικής Σχολής, Η απουσία δεν επιτρέπεται να διαρκέση πλέον των δύο ετών, ούτε ολιγώτερον των έξι μηνών. Το χρονικόν διάστημα των σπουδών τούτων του δημοδιδασκάλου προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας.

    Άρθρον 16. Διά Βασ. Διαταγμάτων θέλουσι κανονισθή ο εσωτερικός οργανισμός