Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 248-267 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/248.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

56

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Απόφασή 21193/3 Οκτωβρίου 1913)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Αριθ. 21193.

Περί ορισμού των εν τοις μονοταξίοις διδασκαλείοις των αρρένων διδαχθησομένων μαθημάτων κλπ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψει το 8 άρθρον του περί συστάσεως και λειτουργίας μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Β. διάταγμα της 17 Αυγούστου ε.έ, και την 262 πράξιν του κεντρικού εποπτικού συμβουλίου της δημοτικής εκπαιδεύσεως, κανονίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις διδασκαλείοις τούτοις διδαχθησομένων κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 μαθημάτων ως ακολούθως.

Εξάμηνον A' Β'

1 Ψυχολογία μετά παιδαγωγικών εφαρμογών στοιχεία λογικής και ηθικής και γενική διδακτική 10

2 Παιδαγωγική, Ιστορία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ' ημίν νομοθεσία 3

3 Ειδική διδακτική και άσκησις των μαθητών εις το διδάσκειν 15

4 Ζωοτεχνία και Γεωπονία 6 4

5 Υγιεινή 2

6 'Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική 8 6

7 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 6 6

8 Γυμναστική και Σκοποβολία 4 4

9 Χειροτεχνία 6 4

42 42

Εν Αθήναις τη 3 Οκτωβρίου 1913

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 198, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1913.

Σελ. 248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/249.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

57

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Νόμος 169/9 Μαρτίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί.κυρώσεως του περί συστάσεως μονοταξίων Διδασκαλείων αρρένων και τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τον νόμου ,ΓΧ^Β' περί του εν Αθήναις Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β. Διατάγματος

ΝΟΜΟΣ 169

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Κυρούται το από 17 Αυγούστου 1913 Β. διάταγμα "περί συστάσεως και λειτουργίας τριών μονοταξίων Διδασκαλείων αρρένων".

Άρθρον 2, Δεκτοί προς φοίτησιν εις τα μονοτάξια Διδασκαλεία γίνονται και οι έχοντες απολυτήριον της εν Τριπόλει Ιερατικής Σχολής, υφ' ους όρους και οι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου,

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 63, τχ. Λ'/13 Μαρτίου 1914.

Σελ. 249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/250.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

58

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ "EKATEPOY ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ" ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 26 Αυγούστου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί Ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σκοπός, μαθήματα

Άρθρον Ι.,Προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει διδασκαλεία δημόσια η ανεγνωρισμένα κατ' άνώτατον όρον επτά εκατέρου των φύλων.

Τα διδασκαλεία ιδρύονται, αναγνωρίζονται και καταργούνται διά Βασ. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, ορίζοντος εκάστοτε τον αριθμόν των αναγκαίων εις το Κράτος διδασκαλείων εκατέρου των φύλων, την έδραν αυτών και τον αριθμόν των εισακτέων κατ' έτος μαθητών και μαθητριών,

Το εν Αθήναις Μαράσλειον Διδασκαλείον ως και το εν Θεσσαλονίκη αρρένων διατηρούνται, μετασχηματιζόμενα από του αμέσως προσεχούς σχολικού έτους κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας η υπό δήμων και κοινοτήτων η εξ άλλων ειδικών πόρων; συντηρούμενα διδασκαλεία θηλέων μετασχηματιζόμενα και λειτουργούντα κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος δύνανται να αναγνωρισθώσιν ως ισότιμα προς τα του Κράτους.

Άρθρον 2, Τα διδασκαλεία εκατέρου των φύλων απαρτίζονται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων εν αις διδάσκονται'

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 247, τχ. A'/3 Σεπτεμβρίου 1914.

Σελ. 250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/251.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Θρησκευτικά,

β') φιλοσοφικά και παιδαγωγικά,

γ') η ιστορία και η ισχύουσα νομοθεσία της παρ' ημίν δημοτικής εκπαιδεύσεως,

δ') νέα και αρχαία ελληνική γλώσσα,

ε') γαλλική γλώσσα,

στ') ιστορία και ιδία η του ελληνικού έθνους,

ζ') γεωγραφία,

η') μαθηματικά,

θ') φυσιογνωστικά,

ι') υγιεινή και νοσηλευτική,

ια') στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονομίας, εν τοις των αρρένων, οικιακής δ' εν τοις των θηλέων,

ιβ') στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, ζωοτεχνίας, μελισσοκομίας και σηροτροφίας,

ιγ') ωδική και τετράχορδον η αρμόνιον· εν δε τοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική,

ιδ') ιχνογραφία και καλλιγραφία,

ιε') χειροτεχνία· εν δε τοις των θηλέων και οικιακά έργα,

ιστ') γυμναστική· εν δε τοις των αρρένων και στρατιωτικαί ασκήσεις και σκοποβολία.

To πρόγραμμα των μαθημάτων κανονίζεται διά Βασ. διατάγματος προτάσέι του εκπαιδευτικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μαθηταί, εξετάσεις.

Άρθρον 3. Δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν διά την α' τάξιν των διδασκαλείων γίνονται οι έχοντες'

α') σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν βεβαιουμένην υπό του σχολικού ιατρού της περιφερείας η τούτου ελλείποντος η κωλυομένου υπό τινός των βοηθών αυτού και ηλικίαν 15 έως 20 ετών, και

β') απολυτήριον αστικού σχολείου και κατά την πρώτην τριετίαν από της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος ενδεικτικόν προαγωγής εκ της β' τάξεως του γυμνασίου των τεσσάρων τάξεων η της γ' του γυμνασίου των εξ τάξεων η αντιστοίχου τάξεως ανεγνωρισμένου παρθεναγωγείου η απολυτήριον υποδιδασκαλείου.

Οι δυνάμει απολυτηρίου υποδιδασκαλείου γινόμενοι δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν δύνανται να έχωσιν ηλικίαν και μέχρι 30 ετών.

Εις τας λοιπάς τάξεις. των διδασκαλείων εγγράφονται οι προαγόμενοι

Σελ. 251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/252.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως του αυτού διδασκαλείου. Οι εξ άλλων διδασκαλείων προερχόμενοι εγγράφονται τη αδεία του γενικού επιθεωρητού της περιφερείας, επί τη βάσει των ενδεικτικών η αποδεικτικών της σπουδής.

Άρθρον 4. Αι εγγραφαί και αι εισιτήριοι εξετάσεις ως και η έναρξις και λήξις των μαθημάτων γίνονται καθ' ον και εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως χρόνου. Τα μαθήματα της γ' τάξεως διακόπτονται κατά το τέλος Μαΐου, αι δε απολυτήριοι εξετάσεις γίνονται κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του Ιουνίου. Οι κωλυόμενοι να εξετασθώσιν εντός του χρόνου τούτου ένεκεν ασθενείας, βεβαιούμενης υπό του αρμοδίου σχολικού ιατρού η τούτου ελλείποντος η κωλυομένου υπό τινός των βοηθών αυτού, δύνανται να υποστώσι την εξέτασιν κατά τον χρόνον των εγγραφών.

Μετεγγραφή, επιτρέπεται υπό τους αυτούς και εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως όρους. Οι αποβαλλόμενοι έκ τινός διδασκαλείου εις ουδέν των άλλων γίνονται δεκτοί προς εγγραφήν η μεταγραφήν.

Η εγγραφή εν τοις διδασκαλείοις δεν υπόκειται εις τέλος. Τα ενδεικτικά, τα αποδεικτικά και τα απολυτήρια γράφονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου εκπαιδευτικών τελών, τα δε πτυχία εκδιδόμενα υπό του Υπουργείου επί δεκαδράχμου.

Άρθρον 5. Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι των διδασκαλείων προάγονται αν ο γενικός βαθμός της ετησίας προόδου αυτών συναγόμενος εκ των ετησίων εν εκάστω μαθήματι βαθμών είνε τουλάχιστον καλώς. Ο ετήσιος εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ τριών εντός του έτους μερικών βαθμών παριστώντων το αποτέλεσμα της καθ' ημέραν εξετάσεως και των γραπτών εργασιών και δοκιμασιών. Οι έχοντες βαθμόν ετήσιον κατώτερον του σχεδόν καλώς εις πλείονα του ενός μαθήματα υποχρεούνται να επαναλάβωσι τα μαθήματα της αυτής τάξεως. Οι υστερούντες εις εν μόνον μάθημα προάγονται, αλλ' αν και κατά το επόμενον έτος ύστερώσιν εις το αυτό μάθημα υποχρεούνται να επαναλάβωσι. τα μαθήματα της αυτής τάξεως.

Η απολυτήριος εξέτασις γίνεται γραπτή και προφορική υπό του συλλόγου των διδασκόντων. Πτυχίου άξιοι κρίνονται οι εξεταζόμενοι αν ο γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών, συναγόμενος εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών είνε τουλάχιστον καλώς. Ο εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των εξετάσεων. Οι λαμβάνοντες βαθμόν κατώτερον του σχεδόν καλώς εις πλείονα του ενός μαθήματα υποχρεούνται να επαναλάβωσι τα μαθήματα της ανωτάτης τάξεως. Οι και το δεύτερον αποτυγχάνοντες δεν δικαιούνται να εγγραφώσιν εις διδασκαλείον.

Τα καθ' έκαστα του τρόπου της διδασκαλίας και των εξετάσεων κανονισθήσονται διά Βασ. διατάγματος.

Οι απολυόμενοι υπηρετούσιν επί δύο έτη ως τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι, δυνάμενοι να προαχθώσιν εφεξής εις δευτεροβαθμίους και πρωτοβαθμίους

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/253.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μετά διετή υπηρεσίαν εν εκάστω βαθμώ και ευδόκιμον μετ' αυτήν εξέτασιν κανονιζομένην διά Βασ, διατάγματος.

Άρθρον 6, Περί απουσιών και ποινών των μαθητών και ημερών αργίας ισχυουσιν αι αυταί και διά τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Προσηρτημένα σχολεία

Άρθρον 8, Δύναται το Υπουργείον κατά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου να προσαρτά εις τινά η πάντα τα διδασκαλεία του Κράτους τάξιν εν η να διδάσκηται σειρά φιλοσοφικών και παιδαγωγικών, πρακτικών και τεχνικών μαθημάτων διαρκείας ενός έτους. Τα μαθήματα ταύτα διδάσκει το προσωπικόν του διδασκαλείου, εν ανάγκη δε και άλλων δημοσίων σχολείων κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος.

Δεκτοί εις την τάξιν ταύτην γίνονται μετά δοκιμασίαν· α') δημοδιδάσκαλοι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου αναπληρούμενοι εν τη θέσει αυτών διά διορισμού, προσωρινού αναπληρωτού μέχρι της αρχής του επομένου σχολικού έτους, β') και μη διδάσκαλοι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου η ισόβαθμου ιερατικής σχολής και ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 22 ετών, αλλ' οι δεύτεροι ούτοι μόνον εντός της πρώτης τριετίας από της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος. Οι εις την απολυτήριον εξέτασιν ευδοκιμούντες λαμβάνουσι πτυχίον δημοδιδασκάλου.

Διά Βασ. διατάγματος θα κανονισθή το ώρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων της τάξεως ταύτης και τα των εισιτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ως προς τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Άρθρον 9. Δύναται ωσαύτως το Υπουργείον κατά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου να προσαρτά εις τα διδασκαλεία των θηλέων και διδασκαλείων νηπιαγωγών αποτελούμενον εκ δύο τάξεων ενιαυσίων εν αις διδάσκονται'

α') Θρησκευτικά,

β') νηπιαγωγικά μαθήματα,

γ') ελληνική γλώσσα,

δ') φυσιογνωστικά μετά πρακτικών εφαρμογών, ε') οικιακή οικονομία και οικιακά έργα, στ') υγιεινή και νοσηλευτική, και ζ') τεχνικά μαθήματα.

Το διδασκαλείον των νηπιαγωγών έχει την αυτήν και το εις ο προσαρτάται διδασκαλείον διεύθυνσιν, τα δε μαθήματα αυτού διδάσκει το προσωπικόν

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/254.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του διδασκαλείου των θηλέων η και άλλων σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως, κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, πλην των νηπιαγωγικών μαθημάτων άτινα διδάσκει καθηγήτρια των νηπιαγωγικών και τεχνικών μαθημάτων η πτυχιούχος νηπιαγωγός έχουσα τριετή υπηρεσίαν διδασκαλίσσης νηπιαγωγικών μαθημάτων εν διδασκαλείω νηπιαγωγών, επί μισθώ δραχμών 200 κατά μήνα η δεκαετή υπηρεσίαν νηπιαγωγού επί μισθώ δραχμών 140 κατά μήνα.

Δεκταί εις το διδασκαλείον των νηπιαγωγών γίνονται μετά δοκιμασίαν απόφοιτοι αστικών σχολείων θηλέων και κατά τα πρώτα δύο έτη απόφοιτοι ανωτέρων παρθεναγωγείων οκτώ τουλάχιστον τάξεων η έχουσαι ενδεικτικόν της α' τάξεως του γυμνάσιου των τεσσάρων τάξεων η της β' τάξεως του γυμνά- · σίου των έξ τάξεων. Αι ευδοκιμούσαι εις την απολυτήριον εξέτασιν λαμβάνουσι πτυχίον νηπιαγωγού.

Δια Βασ, διατάγματος θα κανονισθή το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων και τα των εισιτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων· ως προς τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος διατάγματος,

Το εν Θεσσαλονίκη λειτουργούν διδασκαλείον των νηπιαγωγών διατηρείται μετασχηματιζόμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Τα διδασκαλεία νηπιαγωγών δύνανται να λειτουργήσωσι και μη προσηρτημένα εις διδασκαλεία θηλέων υπό ιδίαν διεύθυνσιν, καθ' ά Βασ. διάταγμα θέλει κανονίσει.

Άρθρον 10, Το υπό της ενώσεως των Ελληνίδων συντηρουμενον διδασκαλείον των νηπιαγωγών μετασχηματιζόμενον και λειτουργούν κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος, αναγνωρίζεται ως ισοτιμον προς τα του Κράτους.

Εις το διδασκαλείον τούτο δύναται να λειτουργήση και ανώτερον τμήμα αποτελούμενον εκ δύο ενιαυσίων τάξεων εν αις διδάσκονται'

α') χειροτεχνία και οικιακά έργα,

β') καλλιγραφία, ιχνογραφία και ζωγραφική,

γ') μουσική,

δ') νηπιαγωγικά μαθήματα μετά της αναγκαίας φιλοσοφικής προπαιδείας, και

ε') ελληνική και γαλλική γλώσσα.

Εις το τμήμα τούτο, γίνονται δεκταί μετά δοκιμασίαν οι φέρουσαι πτυχίον νηπιαγωγού, αίτινες μετ' ευδόκιμον απολυτήριον εξέτασιν, λαμβάνουσι πτυχίον καθηγήτριας των νηπιαγωγικών και τεχνικών μαθημάτων, δυνάμεναι να διδάσκωσι τα μαθήματα ταύτα εις τα διδασκαλεία και τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως των θηλέων. Τμήμα τοιούτο δύναται προτάσει του εκπαιδευτικού Συμβουλίου να λειτουργήση και εις τα υπό του Κράτους συντηρούμενα διδασκαλεία νηπιαγωγών.

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/255.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

To πρόγραμμα των μαθημάτων, τα προσόντα των διδασκόντων και τα καθ' έκαστα της λειτουργίας του ανωτέρου τούτου τμήματος του νηπιαγωγείου, θέλουσι κανονισθή διά Βασ. διατάγματος.

Άρθρον 17, Καταργείται ο ,ΓΧςΒ' νόμος "περί του εν Αθήναις διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως" και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη ταις του παρόντος διατάγματος.

Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του διατάγματος τούτου, όπερ υποβληθήσεται εις την κυρωσιν της Βουλής, άμα συνερχομένης.

Εν Αθήναις τη 26 Αυγούστου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΣΤΡΕΪΤ, Κ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ, ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ Ι, ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

Δ. Α. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, Κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/256.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

59

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 17 Σεπτεμβρίου'1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το β' εδάφιον του 1 άρθρου του Β. διατάγματος της 28 Αυγούστου ε.έ. "περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως" και την 19 πράξιν του εκπαιδευτικού Συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

A') Μετασχηματιζόμενα και λειτουργούντα κατά τας διατάξεις του ανωτέρω μνημονευομένου Β. διατάγματος, διατηρούνται μεν τα εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη διδασκαλεία αρρένων και το εν Ηρακλείω Κρήτης θηλέων, αναγνωρίζονται δε ως ισότιμα προς τα του Κράτους τα εξής διδασκαλεία θηλέων,

1) Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα το εν εκ των εν Αθήναις, το εν Πάτραις, το εν Κέρκυρα και το εν Λαρίση και 2) το εν Πειραιεί υπό του δήμου Πειραιώς συντηρούμενον.

Β') Ιδρύονται νέα διδασκαλεία της δημοτικής εκπαιδεύσεως αρρένων μεν εν Τριπόλει, εν Ιωαννίνοις, εν Λαμία, εν Κοζάνη, εν Σάμω, θηλέων δε εν Θεσσαλονίκη.

Γ') Ορίζεται ο αριθμός των εις την A' τάξιν κατά το σχολικόν έτος 1914-1915 εισακτέων μαθητών και μαθητριών εις τεσσαράκοντα μεν δι' έκαστον των άλλων διδασκαλείων, εις εξήκοντα δε διά το εν Αθήναις διδασκαλείον θηλέων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 267, τχ. A'/20 Σεπτεμβρίου 1914.

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/257.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 17 Σεπτεμβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

17

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/258.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

60

ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(Β, Διάταγμα / 5 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί αναγνωρίσεως ως Ισοτίμου προς τα τον Κράτους διδασκαλεία

τον εν Αθήναις (Καλλιθέα) διδασκαλείου των νηπιαγωγών,

τής Ενώσεως των Ελληνίδων κλπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 9 άρθρον του περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φυλών προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως νομοθετικού Β.Δ, της 26 Αυγούστου έ.έ. και την 21 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Μετασχηματιζόμενον και λειτουργούν κατά τας διατάξεις του ανωτέρω μνημονευομένου B. διατάγματος, αναγνωρίζεται ως ισότιμον προς τα του Κράτους διδασκαλεία των νηπιαγωγών το υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων συντηρούμενον εν Αθήναις (Καλλιθέα) διδασκαλείον των νηπιαγωγών.

Ιδρύεται εν Θεσσαλονίκη διδασκαλείον νηπιαγωγών, προσαρτώμενον εις το εκεί διδασκαλείον των θηλέων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 5 Οκτωβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 288, τχ. A710 Οκτωβρίου 1914.

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/259.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

61

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΑΞΗ (=ΜΟΝΟΤΑΞΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ)

(Β, Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί προσαρτήσεως τάξεως εις τα διδασκαλεία αρρένων προς διδασκαλίαν φιλοσοφικών κ,λπ. μαθημάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 8 άρθρον του περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως νομοθετικού Β, διατάγματος της 26 Αυγούστου έ.έ,,το περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων Β, διάταγμα της 17 Σεπτεμβρίου έ.έ. και την 21 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Εις πάντα τα διδασκαλεία αρρένων του Κράτους προσαρτάται τάξις εν η διδάσκεται σειρά φιλοσοφικών και παιδαγωγικών, πρακτικών και τεχνικών μαθημάτων διαρκείας ενός έτους,Η τάξις αύτη θα λειτουργή οσάκις οι προς εγγραφήν .εις ταύτην προσερχόμενοι μαθηταί είναι είκοσι πέντε τουλάχιστον. .Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 294, τχ. Α'/16 Οκτωβρίου 1914.

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/260.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

62

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ

1914

(Β. Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας, κλπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 8 του από 26 Αυγούστου 1914 νομοθετικού διατάγματος "περί διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως", αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Η κατανομή των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων εις τας διαφόρους τάξεις αυτών, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας ορίζονται ως εξής:

A' ΤΑΞΙΣ

Θρησκευτικά. Ιστορία της θρησκείας και του πολιτισμού του Ιουδαϊκού λαού μετ' αναγνώσεως και ερμηνείας σχετικών περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως και ερμηνείας σχετικών περικοπών του ιερού Ευαγγελίου,

Ανάγνωσις και ερμηνεία των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων απολυτικίων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών .......... ώραι 2

Ελληνικά :

α') Αρχαία ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν εκ του Ηροδότου, του Οικονομικού του Ξενοφώντος, των μικρότερων διαλόγων του

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 299, τχ. Α'/20 Οκτωβρίου 1914 (καί ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 322, τχ. A'/8 Νοεμβρίου 1914).

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/261.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πλάτωνος των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου των σχετιζομένων προς την διδασκαλίαν της ιστορίας της τάξεως ταύτης, και της Ομήρου Οδύσσειας,

β') Νέα ελληνικά. Ανάγνωσις εκλεκτών έργων εκ νέων Ελλήνων ποιητών και λογογράφων του ΙΘ' αιώνος,

γ') Εκθέσεις, (Περιγραφαί και διηγήσεις),

δ') Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα νέα και αρχαία ελληνικά κείμενα ............... ώραι 8

Γαλλικά. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν. Σχετικά διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού, Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων Γάλλων πεζογράφων ...... ώραι 2

Φιλοσοφικά. Παιδαγωγική ψυχολογία και Φιλοσοφική ηθική . . ώραι 3

Ιστορία. Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής .............................................. ώραι 2

Γεωγραφία. Η Ευρώπη και κυρίως η Ελλάς, εξεταζομένων ιδία των αιτιωδών σχέσεων των. γεωγραφικών στοιχείων εκάστης χώρας ώραι 2

Μαθηματικά. Πρακτική αριθμητική και γεωμετρία μετ' εφαρμογών και ασκήσεις περί την χρήσιν γεωμετρικών και τοπογραφικών εργαλείων ........................................ ώραι 2

Φυσική ιστορία. Βιολογική εξέτασις ζώων και φυτών, κατά συμβιωτικάς κοινότητας, ιδία της Ελλάδος (Όρα αναλυτικόν πρόγραμμα δημοτ, σχολ. του 1913). Ασκήσεις εις τον καταρτισμόν φυσιογνωστικών συλλόγων (εις την διατήρησιν οστών, τριχωμάτων, πτερωμάτων και ολοκλήρων ζώων, έτι δε φύλλων, ανθέων, σπόρων, καρπών και φλοιών) ........................................ ώραι 2

Χημεία. Τα κυριώτερα των χημικών φαινομένων, ιδία δε τα αναφερόμενα εις τον βίον των ζώων και των φυτών, ως και εις τας καθημερινάς ανάγκας της ζωής του ανθρώπου, διδασκόμενα πειραματικώς. Ασκήσεις των μαθητών εις την εκτέλεσιν των πειραμάτων και τον χειρισμόν των σχετικών οργάνων .......... ώραι 2

Πολιτική οικονομία. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων ............ ώρα 1

Οικιακή οικονομία, μετά πρακτικών εφαρμογών εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων ...................................... ώραι 2

Γεωπονικά. Ανθοκομία και λαχανοκομία ......... .... " 2

Ωδική ............................................. " 2

Ενόργανος μουσική ................................... " 2

Εκκλησιαστική μουσική. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων " 2 Ιχνογραφία. Αρχαί προοπτικής, Ιχνογράφησις εκ του φυσικού επί του χάρτου και του πίνακος ......................... ώραι 2

Καλλιγραφία. Τα διάφορα είδη της γραφής και ιδία η ελευθέρα και η στρογγυλή ..................................... ώρα 1

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/262.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Χειροτεχνία:

α') Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων. Κατασκευή διαφόρων αντικειμένων και ιδία εποπτικών μέσων της διδασκαλίας.Έργασίαι βελόνης επί χάρτου διά χρωματιστού νήματος, χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική και πηλοπλαστική .................. ώραι 2

β') Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Τα ανωτέρω, έτι δε και χειροτεχνήματα ......................................... ώραι 3

Γυμναστική. Γυμναστική και εθνικοί χοροί, εν δε τοις των αρρένων και στρατιωτικαί ασκήσεις και σκοποβολία ................ ώραι 3

Β' ΤΑΞΙΣ

Θρησκευτικά. Ο βίος και το έργον των Αποστόλων καίτάκυριώτατα της Εκκλησιαστικής ιστορίας μετ' αναγνώσεως σχετικών περικοπών εκ των πράξεων των Αποστόλων και των έργων Βασιλείου και Χρυσοστόμου

Ανάγνωσις και ερμηνεία των εν.τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων απολυτικίων των εορτών των Αγίων ...... ώραι 2 Ελληνικά:

α') Αρχαία ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν εκ των διαλόγων του Πλάτωνος, των Ηθικών του Πλουτάρχου και της Ομήρου Ιλιάδος.

β') Νέα ελληνικά. Ανάγνωσις εκ της νεοελληνικής λογοτεχνίας του ΙΘ' αιώνος και δοκίμων μεταφράσεων αρχαίων ποιητών, ιδία δραματικών.

γ') Εκθέσεις. Περιγραφαί υποκειμενικαί μετά διηγήσεως, περιλήψεις, αναλύσεις, χαρακτηρισμοί ατόμων,

δ') Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα ελληνικά κείμενα ................ ώραι 7

Γαλλικά. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν. Σχετικά διδάγματα της γραμματικής και του συντακτικού· ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων. Γάλλων πεζογράφων και ποιητών ...........  ώραι 2

Παιδαγωγικά. Γενική: και ειδική διδακτική, υποδειγματικαί διδασκαλίαι και ασκήσεις .................................... ώραι 5

Ιστορία. Ιστορία της Ελλάδος από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού Ελληνισμού μετά των συναφών γεγονότων της άλλης Μεσαίων, Ιστορίας ....

Κοσμογραφία ......................................... ώρα 1

Στοιχεία του ισχύοντος δίκαιον. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων ......................................................................................... ώρα 1

Γεωγραφία. Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων, εξεταζομένων ως

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/263.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εν τη α' τάξει, μετά τούτο δε συντόμως το γενικόν μέρος της φυσικής, μαθηματικής και πολιτικής γεωγραφίας, εξαγόμενον εκ της συγκεκριμένης εξετάσεως των διδαχθεισών εν τη πρώτη και δευτέρα τάξει χωρών ................................................. ώραι 2

Φυσική Ιστορία:

α') Συνέχεια και αποπεράτωσις της βιολογικής εξετάσεως ζώων και φυτών κατά συμβιωτικάς κοινότητας. Άσκησις κλπ, όπως και εν τη πρώτη τάξει.

β') Ορυκτολογία. Περιγραφή των παρ' ημίν συνήθων και εις τας ανάγκας του συγχρόνου βίου απαραιτήτων ορυκτών και αι σχέσεις αυτών προς την λοιπήν φύσιν. Άσκησις εις τον καταρτισμόν απλών Ορυκτολογικών συλλογών.

γ') Γεωλογία. Τα συνηθέστατα των γεωλογικών φαινομένων, των προερχομένων εκ της επιδράσεως του ύδατος και του εγγείου πυρός' το παρελθόν και το πιθανόν -μέλλον του πλανήτου ημών , .......... ώραι 2

Φυσική πειραματική. Το θερμαντικόν, η μετεωρολογία, η μηχανική, η βαρύτης, η υδροστατική, η αεροστατική. Άσκησις των μαθητών εις την διά προχείρων μέσων αίσθητοποίησιν των φυσικών φαινομένων. Οδηγίαι εις τον καταρτισμόν συλλογής απλούστατων οργάνων φυσικής ώραι 2 Γεωπονικά :

1) Εν τοις διδασκαλίοις των αρρένων. Γενική και ειδική γεωργική, δενδροκομία, λιπασματολογία,

2) Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Μελισσοκομία, σηροτροφία και πτηνοτροφία ............... ώραι 2

Ωδική ............................................ " 2

Ενόργανος μουσική .................................. " 2

Εκκλησιαστική μουσική. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων ώραι 2 Ιχνογραφία. Ιχνογράφησις ως εν τη α' τάξει και κρητιδογραφία ώραι 2 Καλλιγραψία. Ταχυγραφική καλλιγραφία ....... " 1

Χειροτεχνία :

1) Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων. Πηλοπλαστική, γυψουργία, χειροτεχνία, βιβλιοδετική και ξυλοτεχνία ...... ώραι 2

2) Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Πηλοπλαστική και χαρτοτεχνία, ποικιλτική και πλεκτική ................... . ώραι 4

Και εν τη τάξει ταύτη κατασκευή διαφόρων αντικειμένων και εποπτικών μέσων της διδασκαλίας.

Γυμναστική. Όπως και εν τη πρώτη τάξει ................ ώραι 3

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/264.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' ΤΑΞΙΣ

Θρησκευτικά, Τα κυριώτατα της Χριστιανικής Ηθικής και Κατηχήσεως μετ' αναγνώσεως σχετικών περικοπών εκ των Επιστολών του Παύλου και άλλων μερών της Κ. Δ, Στοιχεία Λειτουργικής ..... ώραι 2

Ελληνικά :

α') Αρχαία ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών μερών της Πολιτείας του Πλάτωνος του Αριστοτέλους και ενός δράματος του Σοφοκλέους.

β') Νέα ελληνικά, Ανάγνωσις Νεοελληνικής λογοτεχνίας και ξένης (εν μεταφράσει)

γ') Εκθέσεις. Χαρακτηρισμοί ομάδων, διάλογοι διηγηματικοί, λόγοι πανηγυρικοί και μικραί πραγματείαι,

δ') Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα ελληνικά κείμενα  ώραι 6

Γαλλικά. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν και ερμηνεία εκλεκτών μερών Γάλλων πεζογράφων και ποιητών    ώραι 2

Παιδαγωγικά :

1) Παιδαγωγική, Ιστορία του δημοτικού σχολείου και της νομοθεσίας της δημοτικής ημών εκπαιδεύσεως, σχέδια υπηρεσιακών εγγράφων   ώραι 3

2) Διδακτικαΐ ασκήσεις και συνεδρίαι προς έλεγχον των δοκιμαστικών διδασκαλιών ........................... ώραι 10

Ιστορία Η Ιστορία της Ελλάδος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των ημερών ημών και του πολιτισμού αυτής, έτι δε τα σπουδαιότατα της Νέας Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ιδία τα σχετιζόμενα προς την Ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους και τον νεώτερον πολιτισμόν. Γενική επισκόπησις της εξελίξεως του Ελληνικού" πολιτισμού και των συναφών προς αυτόν ξένων πολιτισμών  ώραι 2

Φυσική ιστορία. Το συστηματικόν μέρος της ζωολογίας και βοτανικής ώρα 1

Υγιεινή (Γενική και Σχολική) και Νοσηλευτική μετά των αναγκαίων προεισαγωγικών γνώσεων εκ της ανθρωπολογίας .....  ώραι 2

Φυσική πειραματική. Ακουστική, Οπτική, Μαγνητισμός και Ηλεκτρισμός. Ασκήσεις εις αισθητοποίησιν κλπ, ως και εν τη δευτέρα τάξει ....................................... ώραι 2

Γεωπονικά :

1) Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων. Μελισσοκομία, σηροτροφία, οικιακή κτηνοτροφία, οινοποιία, ελαιουργία και στοιχεία Γεωργικής οικονομίας   ώρα 1

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/265.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Οικιακή κτηνοτροφία, γαλακτοκομία και τυροκομία ................................ ώρα 1

Ωδική ...... " 2

Ενόργανος μουσική .................................. " 2

Εκκλησιαστική μουσική. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων . . . ώρα 1 Ιχνογραφία. 'Ως εν τη δευτέρα τάξει και υδατογραφία ......... ώρα 1

Χειροτεχνία : α') Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων, Ξυλοτεχνία και συρματοπλεκτική ............................................. ώραι 2

β') Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Πυρογραφία, κοπτική και ραπτική .............................................. ώραι 3

Γυμναστική. Όπως και εν τη α' και β' τάξει ................ ώραι 3

Άρθρον 2, Τα διδακτέα μαθήματα εν τη τάξει τη προσηρτημένη εις τα διδασκαλεία και α ι ώραι της διδασκαλίας εκάστου εξ αυτών ορίζονται ως εξής:

Εξάμηνα A' Β'

1) Ψυχολογία, στοιχ. φιλοσοφικής ηθικής και Γενική διδακτική ............................................ ώραι 10

2) Παιδαγωγική, ιστορία της δημοτικής εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ" ημίν νομοθεσία ..... " 3

3) Ειδική διδακτική και άσκησις των μαθητών εις το διδάσκειν " 15

4) Ζωοτεχνία και γεωπονία . .... .................... " 5 4

5) Υγιεινή ..... " 2 -

6) Ωδική και Εκκλησιαστική μουσική ................ " 8 6

7) Καλλιγραφία ................................ " 2 1

8) 'Ιχνογραφία .................................. " 5 5

9) Χειροτεχνία ................................. " 6 4

10} Γυμναστική και σκοποβολία ..................... " 4 4

Σύνολο ωρών 42 42

Η ύλη των εν τω μονοταξίω διδασκαλείω διδασκομένων μαθημάτων είνε η αυτή προς την αναγραφομένην εν τω Αναλυτικώ προγράμματι του τριταξίου διδασκαλείου.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/266.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

63 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 31 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί προγράμματος των μαθημάτων των νηπιαγωγείων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 9 άρθρον του περί ιδρύσεως διδασκαλείου αμφοτέρων των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως νομοθετικού Β. διατάγματος της 26 Αυγούστου εν. έτους, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον μόνον.

Τα μαθήματα, ο δι' έκαστον τούτων προς διδασκαλίαν αναγκαίος χρόνος και η κατά τάξεις κατανομή της διδακτέας όλης ορίζονται ως έπεται διά τα διδασκαλεία των νηπιαγωγών.

A'. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Α' Τάξις, ώρα 1. Ανάγννωσις και ερμηνεία περικοπών του Ευαγγελίου.

Β' Τάξις, ώρα 1. Ανάγνωσις και ερμηνεία περικοπών του Ευαγγελίου.

Β'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 6

α') Ανάγνωσις εκ του διά την πρώτην τάξιν του γυμνασίου εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 328, τχ. Α'/12 Νοεμβρίου 1914.

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/267.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάγνωσις κατ' οίκον νεοελληνικής λογοτεχνίας, και αρχαίας Ελληνικής και ξένης εν δοκίμω μεταφράσει εξελεγχομένη καθ' εβδομάδα εν τω σχολείω.

Εξέτασις και εκλογή επιχωρίων μύθων και παιδικών ποιημάτων καταλλήλων διά το νηπιαγωγείον.

β') Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα).

1) (Προφορικώς). Συχναί ασκήσεις αναλύσεως εποπτειών: α') Αντικειμένων εις τα συστατικά αυτών μέρη β') Ενεργειών εις τας συστατικάς αυτών μερικωτέρας ενεργείας γ') Φαινομένων εις τα συστατικά αυτών στοιχεία,

2) (Γραπτώς), Περιγραφαί αντικειμένων και εικόνων, εκθέσεις γεγονότων της αμέσου αντιλήψεως,

Περιγραφαί και εκθέσεις εξ αναγνώσεως.

Β' Τάξις, ώραι 6.

α') Ανάγνωσις εκ του διά την δευτέραν τάξιν του γυμνασίου εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Ανάγνωσις κατ' οίκον ως εν τη πρώτη τάξει.

Εξέτασις και εκλογή μύθων κλπ., ως εν τη πρώτη τάξει, '

β') ΣυνΘέσεις (μία καθ' εβδομάδα),

1) (Προφορικώς). Συχναί ασκήσεις αναλύσεως εποπτειών κλπ., όπως εν τη πρώτη τάξει,

2) (Γραπτώς). Περιγραφαί και εκθέσεις συνθετώτεραι, . 3) Επιστολαί, έγγραφα κοινωνικά και υπηρεσιακά.

Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 6.

α') Εποπτική ανάπτυξις των κυριωτάτων ψυχικών φαινομένων, β') Εξέτασις της βαθμιαίας αναπτύξεως του ψυχικού βίου του παιδός λεπτομερέστερον τα περί ορμών και γλώσσης.

γ') Ο βίος και το έργον του Froebel. Φρεβελιανά δώρα και παίγνια,

Β' Τάξις, ώραι 2.

α') Η εξέλιξις του Φρεβελιανού συστήματος,

β') Διδακτική του νηπιαγωγείου· λεπτομερέστερον τα περί της πρώτης γλωσσικής διδασκαλίας ξενόφωνων.

γ') Υποδειγματικαί διδασκαλίαι, ακροάσεις και ασκήσεις εν τω προτύπω νηπιαγωγείω.

Σελ. 267
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 248
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  56

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

  (Απόφασή 21193/3 Οκτωβρίου 1913)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

  Αριθ. 21193.

  Περί ορισμού των εν τοις μονοταξίοις διδασκαλείοις των αρρένων διδαχθησομένων μαθημάτων κλπ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  Έχοντες υπ' όψει το 8 άρθρον του περί συστάσεως και λειτουργίας μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Β. διάταγμα της 17 Αυγούστου ε.έ, και την 262 πράξιν του κεντρικού εποπτικού συμβουλίου της δημοτικής εκπαιδεύσεως, κανονίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις διδασκαλείοις τούτοις διδαχθησομένων κατά το σχολικόν έτος 1913-1914 μαθημάτων ως ακολούθως.

  Εξάμηνον A' Β'

  1 Ψυχολογία μετά παιδαγωγικών εφαρμογών στοιχεία λογικής και ηθικής και γενική διδακτική 10

  2 Παιδαγωγική, Ιστορία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ' ημίν νομοθεσία 3

  3 Ειδική διδακτική και άσκησις των μαθητών εις το διδάσκειν 15

  4 Ζωοτεχνία και Γεωπονία 6 4

  5 Υγιεινή 2

  6 'Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική 8 6

  7 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 6 6

  8 Γυμναστική και Σκοποβολία 4 4

  9 Χειροτεχνία 6 4

  42 42

  Εν Αθήναις τη 3 Οκτωβρίου 1913

  Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 198, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1913.