Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 259-278 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/259.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

61

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΑΞΗ (=ΜΟΝΟΤΑΞΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ)

(Β, Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί προσαρτήσεως τάξεως εις τα διδασκαλεία αρρένων προς διδασκαλίαν φιλοσοφικών κ,λπ. μαθημάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 8 άρθρον του περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως νομοθετικού Β, διατάγματος της 26 Αυγούστου έ.έ,,το περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων Β, διάταγμα της 17 Σεπτεμβρίου έ.έ. και την 21 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Εις πάντα τα διδασκαλεία αρρένων του Κράτους προσαρτάται τάξις εν η διδάσκεται σειρά φιλοσοφικών και παιδαγωγικών, πρακτικών και τεχνικών μαθημάτων διαρκείας ενός έτους,Η τάξις αύτη θα λειτουργή οσάκις οι προς εγγραφήν .εις ταύτην προσερχόμενοι μαθηταί είναι είκοσι πέντε τουλάχιστον. .Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 294, τχ. Α'/16 Οκτωβρίου 1914.

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/260.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

62

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ

1914

(Β. Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας, κλπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 8 του από 26 Αυγούστου 1914 νομοθετικού διατάγματος "περί διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως", αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Η κατανομή των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων εις τας διαφόρους τάξεις αυτών, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας ορίζονται ως εξής:

A' ΤΑΞΙΣ

Θρησκευτικά. Ιστορία της θρησκείας και του πολιτισμού του Ιουδαϊκού λαού μετ' αναγνώσεως και ερμηνείας σχετικών περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως και ερμηνείας σχετικών περικοπών του ιερού Ευαγγελίου,

Ανάγνωσις και ερμηνεία των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων απολυτικίων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών .......... ώραι 2

Ελληνικά :

α') Αρχαία ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν εκ του Ηροδότου, του Οικονομικού του Ξενοφώντος, των μικρότερων διαλόγων του

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 299, τχ. Α'/20 Οκτωβρίου 1914 (καί ορθή αναδημοσίευση ΕτΚ, αρ. 322, τχ. A'/8 Νοεμβρίου 1914).

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/261.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πλάτωνος των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου των σχετιζομένων προς την διδασκαλίαν της ιστορίας της τάξεως ταύτης, και της Ομήρου Οδύσσειας,

β') Νέα ελληνικά. Ανάγνωσις εκλεκτών έργων εκ νέων Ελλήνων ποιητών και λογογράφων του ΙΘ' αιώνος,

γ') Εκθέσεις, (Περιγραφαί και διηγήσεις),

δ') Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα νέα και αρχαία ελληνικά κείμενα ............... ώραι 8

Γαλλικά. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν. Σχετικά διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού, Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων Γάλλων πεζογράφων ...... ώραι 2

Φιλοσοφικά. Παιδαγωγική ψυχολογία και Φιλοσοφική ηθική . . ώραι 3

Ιστορία. Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής .............................................. ώραι 2

Γεωγραφία. Η Ευρώπη και κυρίως η Ελλάς, εξεταζομένων ιδία των αιτιωδών σχέσεων των. γεωγραφικών στοιχείων εκάστης χώρας ώραι 2

Μαθηματικά. Πρακτική αριθμητική και γεωμετρία μετ' εφαρμογών και ασκήσεις περί την χρήσιν γεωμετρικών και τοπογραφικών εργαλείων ........................................ ώραι 2

Φυσική ιστορία. Βιολογική εξέτασις ζώων και φυτών, κατά συμβιωτικάς κοινότητας, ιδία της Ελλάδος (Όρα αναλυτικόν πρόγραμμα δημοτ, σχολ. του 1913). Ασκήσεις εις τον καταρτισμόν φυσιογνωστικών συλλόγων (εις την διατήρησιν οστών, τριχωμάτων, πτερωμάτων και ολοκλήρων ζώων, έτι δε φύλλων, ανθέων, σπόρων, καρπών και φλοιών) ........................................ ώραι 2

Χημεία. Τα κυριώτερα των χημικών φαινομένων, ιδία δε τα αναφερόμενα εις τον βίον των ζώων και των φυτών, ως και εις τας καθημερινάς ανάγκας της ζωής του ανθρώπου, διδασκόμενα πειραματικώς. Ασκήσεις των μαθητών εις την εκτέλεσιν των πειραμάτων και τον χειρισμόν των σχετικών οργάνων .......... ώραι 2

Πολιτική οικονομία. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων ............ ώρα 1

Οικιακή οικονομία, μετά πρακτικών εφαρμογών εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων ...................................... ώραι 2

Γεωπονικά. Ανθοκομία και λαχανοκομία ......... .... " 2

Ωδική ............................................. " 2

Ενόργανος μουσική ................................... " 2

Εκκλησιαστική μουσική. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων " 2 Ιχνογραφία. Αρχαί προοπτικής, Ιχνογράφησις εκ του φυσικού επί του χάρτου και του πίνακος ......................... ώραι 2

Καλλιγραφία. Τα διάφορα είδη της γραφής και ιδία η ελευθέρα και η στρογγυλή ..................................... ώρα 1

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/262.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Χειροτεχνία:

α') Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων. Κατασκευή διαφόρων αντικειμένων και ιδία εποπτικών μέσων της διδασκαλίας.Έργασίαι βελόνης επί χάρτου διά χρωματιστού νήματος, χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική και πηλοπλαστική .................. ώραι 2

β') Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Τα ανωτέρω, έτι δε και χειροτεχνήματα ......................................... ώραι 3

Γυμναστική. Γυμναστική και εθνικοί χοροί, εν δε τοις των αρρένων και στρατιωτικαί ασκήσεις και σκοποβολία ................ ώραι 3

Β' ΤΑΞΙΣ

Θρησκευτικά. Ο βίος και το έργον των Αποστόλων καίτάκυριώτατα της Εκκλησιαστικής ιστορίας μετ' αναγνώσεως σχετικών περικοπών εκ των πράξεων των Αποστόλων και των έργων Βασιλείου και Χρυσοστόμου

Ανάγνωσις και ερμηνεία των εν.τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων απολυτικίων των εορτών των Αγίων ...... ώραι 2 Ελληνικά:

α') Αρχαία ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν εκ των διαλόγων του Πλάτωνος, των Ηθικών του Πλουτάρχου και της Ομήρου Ιλιάδος.

β') Νέα ελληνικά. Ανάγνωσις εκ της νεοελληνικής λογοτεχνίας του ΙΘ' αιώνος και δοκίμων μεταφράσεων αρχαίων ποιητών, ιδία δραματικών.

γ') Εκθέσεις. Περιγραφαί υποκειμενικαί μετά διηγήσεως, περιλήψεις, αναλύσεις, χαρακτηρισμοί ατόμων,

δ') Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα ελληνικά κείμενα ................ ώραι 7

Γαλλικά. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν. Σχετικά διδάγματα της γραμματικής και του συντακτικού· ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων. Γάλλων πεζογράφων και ποιητών ...........  ώραι 2

Παιδαγωγικά. Γενική: και ειδική διδακτική, υποδειγματικαί διδασκαλίαι και ασκήσεις .................................... ώραι 5

Ιστορία. Ιστορία της Ελλάδος από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού Ελληνισμού μετά των συναφών γεγονότων της άλλης Μεσαίων, Ιστορίας ....

Κοσμογραφία ......................................... ώρα 1

Στοιχεία του ισχύοντος δίκαιον. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων ......................................................................................... ώρα 1

Γεωγραφία. Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων, εξεταζομένων ως

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/263.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εν τη α' τάξει, μετά τούτο δε συντόμως το γενικόν μέρος της φυσικής, μαθηματικής και πολιτικής γεωγραφίας, εξαγόμενον εκ της συγκεκριμένης εξετάσεως των διδαχθεισών εν τη πρώτη και δευτέρα τάξει χωρών ................................................. ώραι 2

Φυσική Ιστορία:

α') Συνέχεια και αποπεράτωσις της βιολογικής εξετάσεως ζώων και φυτών κατά συμβιωτικάς κοινότητας. Άσκησις κλπ, όπως και εν τη πρώτη τάξει.

β') Ορυκτολογία. Περιγραφή των παρ' ημίν συνήθων και εις τας ανάγκας του συγχρόνου βίου απαραιτήτων ορυκτών και αι σχέσεις αυτών προς την λοιπήν φύσιν. Άσκησις εις τον καταρτισμόν απλών Ορυκτολογικών συλλογών.

γ') Γεωλογία. Τα συνηθέστατα των γεωλογικών φαινομένων, των προερχομένων εκ της επιδράσεως του ύδατος και του εγγείου πυρός' το παρελθόν και το πιθανόν -μέλλον του πλανήτου ημών , .......... ώραι 2

Φυσική πειραματική. Το θερμαντικόν, η μετεωρολογία, η μηχανική, η βαρύτης, η υδροστατική, η αεροστατική. Άσκησις των μαθητών εις την διά προχείρων μέσων αίσθητοποίησιν των φυσικών φαινομένων. Οδηγίαι εις τον καταρτισμόν συλλογής απλούστατων οργάνων φυσικής ώραι 2 Γεωπονικά :

1) Εν τοις διδασκαλίοις των αρρένων. Γενική και ειδική γεωργική, δενδροκομία, λιπασματολογία,

2) Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Μελισσοκομία, σηροτροφία και πτηνοτροφία ............... ώραι 2

Ωδική ............................................ " 2

Ενόργανος μουσική .................................. " 2

Εκκλησιαστική μουσική. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων ώραι 2 Ιχνογραφία. Ιχνογράφησις ως εν τη α' τάξει και κρητιδογραφία ώραι 2 Καλλιγραψία. Ταχυγραφική καλλιγραφία ....... " 1

Χειροτεχνία :

1) Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων. Πηλοπλαστική, γυψουργία, χειροτεχνία, βιβλιοδετική και ξυλοτεχνία ...... ώραι 2

2) Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Πηλοπλαστική και χαρτοτεχνία, ποικιλτική και πλεκτική ................... . ώραι 4

Και εν τη τάξει ταύτη κατασκευή διαφόρων αντικειμένων και εποπτικών μέσων της διδασκαλίας.

Γυμναστική. Όπως και εν τη πρώτη τάξει ................ ώραι 3

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/264.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' ΤΑΞΙΣ

Θρησκευτικά, Τα κυριώτατα της Χριστιανικής Ηθικής και Κατηχήσεως μετ' αναγνώσεως σχετικών περικοπών εκ των Επιστολών του Παύλου και άλλων μερών της Κ. Δ, Στοιχεία Λειτουργικής ..... ώραι 2

Ελληνικά :

α') Αρχαία ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών μερών της Πολιτείας του Πλάτωνος του Αριστοτέλους και ενός δράματος του Σοφοκλέους.

β') Νέα ελληνικά, Ανάγνωσις Νεοελληνικής λογοτεχνίας και ξένης (εν μεταφράσει)

γ') Εκθέσεις. Χαρακτηρισμοί ομάδων, διάλογοι διηγηματικοί, λόγοι πανηγυρικοί και μικραί πραγματείαι,

δ') Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα ελληνικά κείμενα  ώραι 6

Γαλλικά. Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν και ερμηνεία εκλεκτών μερών Γάλλων πεζογράφων και ποιητών    ώραι 2

Παιδαγωγικά :

1) Παιδαγωγική, Ιστορία του δημοτικού σχολείου και της νομοθεσίας της δημοτικής ημών εκπαιδεύσεως, σχέδια υπηρεσιακών εγγράφων   ώραι 3

2) Διδακτικαΐ ασκήσεις και συνεδρίαι προς έλεγχον των δοκιμαστικών διδασκαλιών ........................... ώραι 10

Ιστορία Η Ιστορία της Ελλάδος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των ημερών ημών και του πολιτισμού αυτής, έτι δε τα σπουδαιότατα της Νέας Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ιδία τα σχετιζόμενα προς την Ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους και τον νεώτερον πολιτισμόν. Γενική επισκόπησις της εξελίξεως του Ελληνικού" πολιτισμού και των συναφών προς αυτόν ξένων πολιτισμών  ώραι 2

Φυσική ιστορία. Το συστηματικόν μέρος της ζωολογίας και βοτανικής ώρα 1

Υγιεινή (Γενική και Σχολική) και Νοσηλευτική μετά των αναγκαίων προεισαγωγικών γνώσεων εκ της ανθρωπολογίας .....  ώραι 2

Φυσική πειραματική. Ακουστική, Οπτική, Μαγνητισμός και Ηλεκτρισμός. Ασκήσεις εις αισθητοποίησιν κλπ, ως και εν τη δευτέρα τάξει ....................................... ώραι 2

Γεωπονικά :

1) Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων. Μελισσοκομία, σηροτροφία, οικιακή κτηνοτροφία, οινοποιία, ελαιουργία και στοιχεία Γεωργικής οικονομίας   ώρα 1

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/265.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Οικιακή κτηνοτροφία, γαλακτοκομία και τυροκομία ................................ ώρα 1

Ωδική ...... " 2

Ενόργανος μουσική .................................. " 2

Εκκλησιαστική μουσική. Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων . . . ώρα 1 Ιχνογραφία. 'Ως εν τη δευτέρα τάξει και υδατογραφία ......... ώρα 1

Χειροτεχνία : α') Εν τοις διδασκαλείοις των αρρένων, Ξυλοτεχνία και συρματοπλεκτική ............................................. ώραι 2

β') Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων. Πυρογραφία, κοπτική και ραπτική .............................................. ώραι 3

Γυμναστική. Όπως και εν τη α' και β' τάξει ................ ώραι 3

Άρθρον 2, Τα διδακτέα μαθήματα εν τη τάξει τη προσηρτημένη εις τα διδασκαλεία και α ι ώραι της διδασκαλίας εκάστου εξ αυτών ορίζονται ως εξής:

Εξάμηνα A' Β'

1) Ψυχολογία, στοιχ. φιλοσοφικής ηθικής και Γενική διδακτική ............................................ ώραι 10

2) Παιδαγωγική, ιστορία της δημοτικής εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ" ημίν νομοθεσία ..... " 3

3) Ειδική διδακτική και άσκησις των μαθητών εις το διδάσκειν " 15

4) Ζωοτεχνία και γεωπονία . .... .................... " 5 4

5) Υγιεινή ..... " 2 -

6) Ωδική και Εκκλησιαστική μουσική ................ " 8 6

7) Καλλιγραφία ................................ " 2 1

8) 'Ιχνογραφία .................................. " 5 5

9) Χειροτεχνία ................................. " 6 4

10} Γυμναστική και σκοποβολία ..................... " 4 4

Σύνολο ωρών 42 42

Η ύλη των εν τω μονοταξίω διδασκαλείω διδασκομένων μαθημάτων είνε η αυτή προς την αναγραφομένην εν τω Αναλυτικώ προγράμματι του τριταξίου διδασκαλείου.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/266.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

63 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 31 Οκτωβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί προγράμματος των μαθημάτων των νηπιαγωγείων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 9 άρθρον του περί ιδρύσεως διδασκαλείου αμφοτέρων των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως νομοθετικού Β. διατάγματος της 26 Αυγούστου εν. έτους, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον μόνον.

Τα μαθήματα, ο δι' έκαστον τούτων προς διδασκαλίαν αναγκαίος χρόνος και η κατά τάξεις κατανομή της διδακτέας όλης ορίζονται ως έπεται διά τα διδασκαλεία των νηπιαγωγών.

A'. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Α' Τάξις, ώρα 1. Ανάγννωσις και ερμηνεία περικοπών του Ευαγγελίου.

Β' Τάξις, ώρα 1. Ανάγνωσις και ερμηνεία περικοπών του Ευαγγελίου.

Β'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 6

α') Ανάγνωσις εκ του διά την πρώτην τάξιν του γυμνασίου εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 328, τχ. Α'/12 Νοεμβρίου 1914.

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/267.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάγνωσις κατ' οίκον νεοελληνικής λογοτεχνίας, και αρχαίας Ελληνικής και ξένης εν δοκίμω μεταφράσει εξελεγχομένη καθ' εβδομάδα εν τω σχολείω.

Εξέτασις και εκλογή επιχωρίων μύθων και παιδικών ποιημάτων καταλλήλων διά το νηπιαγωγείον.

β') Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα).

1) (Προφορικώς). Συχναί ασκήσεις αναλύσεως εποπτειών: α') Αντικειμένων εις τα συστατικά αυτών μέρη β') Ενεργειών εις τας συστατικάς αυτών μερικωτέρας ενεργείας γ') Φαινομένων εις τα συστατικά αυτών στοιχεία,

2) (Γραπτώς), Περιγραφαί αντικειμένων και εικόνων, εκθέσεις γεγονότων της αμέσου αντιλήψεως,

Περιγραφαί και εκθέσεις εξ αναγνώσεως.

Β' Τάξις, ώραι 6.

α') Ανάγνωσις εκ του διά την δευτέραν τάξιν του γυμνασίου εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Ανάγνωσις κατ' οίκον ως εν τη πρώτη τάξει.

Εξέτασις και εκλογή μύθων κλπ., ως εν τη πρώτη τάξει, '

β') ΣυνΘέσεις (μία καθ' εβδομάδα),

1) (Προφορικώς). Συχναί ασκήσεις αναλύσεως εποπτειών κλπ., όπως εν τη πρώτη τάξει,

2) (Γραπτώς). Περιγραφαί και εκθέσεις συνθετώτεραι, . 3) Επιστολαί, έγγραφα κοινωνικά και υπηρεσιακά.

Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 6.

α') Εποπτική ανάπτυξις των κυριωτάτων ψυχικών φαινομένων, β') Εξέτασις της βαθμιαίας αναπτύξεως του ψυχικού βίου του παιδός λεπτομερέστερον τα περί ορμών και γλώσσης.

γ') Ο βίος και το έργον του Froebel. Φρεβελιανά δώρα και παίγνια,

Β' Τάξις, ώραι 2.

α') Η εξέλιξις του Φρεβελιανού συστήματος,

β') Διδακτική του νηπιαγωγείου· λεπτομερέστερον τα περί της πρώτης γλωσσικής διδασκαλίας ξενόφωνων.

γ') Υποδειγματικαί διδασκαλίαι, ακροάσεις και ασκήσεις εν τω προτύπω νηπιαγωγείω.

Σελ. 267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/268.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δ' ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 6.

α') Εποπτική ανάπτυξις των σπουδαιότατων φυσικών και χημικών φαινομένων εν σχέσει προς τον βίον των ζώων και των φυτών και τας ανάγκας της ζωής του ανθρώπου.

β') Τα σπουδαιότατα των κατοικιδίων ζώων μετά σχετικών γνώσεων ζωοτεχνίας,

γ') Φυτά καλλωπιστικά και κηπευτά μετά γνώσεων ανθοκομίας, λαχανοκομίας, δενδροκομίας και οπωροκομίας,

δ') Τα χρήσιμα εις τον βίον ορυκτά,

Ε' ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Α Τάξις, ώραι 6.

Οικιακά έργα. Κοπτική και ραπτική ασπρορρούχων και εξωτερικών ενδυμάτων.

Κέντημα, πλέξιμρν, επιδιόρθωσις. Πλύσις, σιδέρωμα κολλάρισμα. Υφαντική, η απαραίτητος εις την οικοδέσποιναν του χωρίου. Στοιχεία μαγειρικής· διατήρησις τροφίμων και εδεσμάτων.

Β' Τάξις, ώραι 4,

α') Οικιακά έργα, ως και εν τη πρώτη τάξει.

β') Οικιακή οικονομία. Γνώσεις οικιακής οικονομίας αι απαραίτητες εις την οικοδέσποιναν.

γ') Οικιακή λογιστική.

ΣΤ' ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Β' Τάξις, ώραι 3.

Ανθρωπολογία υγιεινή και νοσηλευτική ιδία των νηπίων. Οικιακόν φαρμακείον.

Ζ' ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Α' Τάξις, ώραι 4. Εργασία χάρτου, ψαθοπλεκτική, πλαστική.

Β' Τάξις, ώραι 4.

Εργασίαι χάρτου, ψαθοπλεκτική, πλαστική, πυρογραφία.

Σελ. 268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/269.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η' ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Α' Τάξις, ώραι 4.

α') Καλλιγραφία. ώρα 1,

β') Ιχνογραφία. Ιχνογράφησις εκ του φυσικού και από μνήμης, επί του χάρτου και του πίνακος, κρητιδογραφία, ώραι 3.

Β' Τάξις, ώραι 3.

Ιχνογραφία. Ιχνογράφησις όπως και εν τη πρώτη τάξει και υδατογραφία,

Θ' ΩΔΙΚΗ

Α' Τάξις, ώραι 6.

α') Θεωρία και ασκήσεις ωδικής. Άσματα μονόφωνα ίδια τα κατάλληλα διά το νηπιαγωγείον εκ μουσικής αναγνώσεως.

β') Δημώδη άσματα πατριωτικά και χορευτικά.

Β' Τάξις, ώραι 5.

α') Θεωρία και ασκήσεις ωδικής. Άσματα ποικίλα μονόφωνα και δίφωνα εκ μουσικής αναγνώσεως.

β') Δημώδη άσματα πατριωτικά και χορευτικά.

Ι΄ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Α' Τάξις, ώραι 3. Γυμναστική, παιδιαί και Ελληνικοί χοροί,

Β' Τάξις, ώραι 3.

Γυμναστική κλπ. ως και εν τη πρώτη τάξει.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Οκτωβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/270.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

64

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Νόμος 381/13 Νοεμβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί κυρώσεως τον από 26 Αυγουστου ε. έ. Β. διατάγματος

"περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως"

ΝΟΜΟΣ 381

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1. Κυρούται το από 26 Αυγούστου έ.έ. Β, Διάταγμα "περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως",

Άρθρον 2, Το α' έδ. ια' του άρθρ, 2 τροποποιείται εν τέλει ως εξής: "οικιακή δε οικονομία εν τοις των Θηλέων",

Το α' έδ. ιγ' του άρθρ. 2 τροποποιείται εν αρχή ως εξής: "ωδική και τετράχορδον η κλειδοκύμβαλον η μανδολίνον",

Άρθρον 9. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' ημών σήμερον κυρωθεί-ς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 13 Νοεμβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

[Ακολουθεί το κείμενο του Β. Διατάγματος της 26 Αυγούστου, που είναι το ίδιο ακριβώς με τον αριθ. 58].

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 335, τχ. A'/19 Νοεμβρίου 1914.

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/271.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

65

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Νόμος 572/31 Δεκεμβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί Ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως [1]

ΝΟΜΟΣ 572

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1, Προς μόρφωσιν του διδακτικού προσωπικού των κατωτέρων τεχνικών σχολών και των καθηγητών των τεχνικών μαθημάτων εν τοις διδασκαλείοις και τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως ιδρύεται εν Αθήναις διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 2, Το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως αποτελείται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, εν αις διδάσκονται τα εξής μαθήματα·

α') φυσικοτεχνία· αι διά τας τέχνας χρήσιμοι γενικαί ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων, απλαί μηχαναί χρήσιμοι εις τας τέχνας, στοιχεία οπτικής, αρχαί ηλεκτροτεχνικής, ενέργειαι ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικαί μονάδες, μέτρησις, ενέργεια και χρήσις αυτών, ηλεκτρικαί μηχαναί·

β') χημικοτεχνία' γενικαί αρχαί της χημείας άμέταλλα και μέταλλα, χημικαί ενώσεις και αναλύσεις, όξείδωσις, καύσις, αναγωγή, οξέα, βάσεις και άλατα, γενικαί ιδιότητες των χημικών ανόργανων και οργανικών ενώσεων των χρησίμων εις τας τέχνας και χρησιμοποίησιν αυτών·

γ') τεχνολογία· οικοδομήσιμοι και ορυκταί εν γένει ύλαι, μέταλλα, κράματα και κατασκευή αυτών, εργαλεία και βοηθητικαί μηχαναί, χειρισμός και έλεγχος των διαφόρων τεχνολογικών προϊόντων, τεχνολογία των ξύλων, τρόποι απομιμήσεως

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 16, τχ. Α'/Ί3 Ιανουαρίου 1915.

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/272.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των πολυτίμων ξύλων, στιλβώσεις, εμπορική αξία διάφορων τεχνολογικών προϊόντων,

δ') μαθηματικά και εμπορικά' υπολογισμός επιφανειών, στερεών και υλικών, κανονισμός των τιμών και τεχνικοί προϋπολογισμοί εργασιών εκ ξύλου, σιδήρου και λοιπών υλικών, εισαγωγή και εξαγωγή των υλικών, δαπάναι και επιβάρυνσις της αξίας αυτών διά των μέσων συγκοινωνίας, απλή λογιστική και καταστιχογραφία·

ε') σχολική χειροτεχνία, πλεκτική διά ταινιών εκ χάρτου η ξύλου, πλαστική, χαρτοδετική, βιβλιοδεκτική, ξυλουργική, σιδηρουργική, μεθοδική αυτών διάταξις εν τω σχολείω'

στ') ελευθέρα ιχνογραφία' γραμμαί και εφαρμογαί αυτών, μαίανδροι, ελλείψεις ωοειδείς, σπειροειδείς, κοχλίαι, ρόδακες, κυμάτια, ανθέμια κλπ. έκτελουμενα δι' άνθρακος, κιμωλίας και χρωστήρος· εφαρμογαί προς κατακευήν σχεδίων χρησίμων εις τας τέχνας, φύλλα δάφνης, φοινικοειδούς, ακάνθου και εφαρμογή αυτών εν τη κοσμηματογραφία των διαφόρων ρυθμών και ιδίως των ελληνικών'

ζ') γεωμετρική· προβολική ιχνογραφία και προοπτική, γεωμετρικαί κατασκευαί, προβολαί των στερεών σωμάτων εις τα προβολικά επίπεδα, προβολαί όρθία και πλαγία, σχεδίασις υπό κλίμακα η εις φυσικόν μέγεθος, τομαί, σκοπός και διάταξις αυτών, αναγραφή των μέτρων, απλά σώματα, ενώσεις εκ ξύλου, λίθου, και μετάλλου, αναπτύγματα, θύραι, κιγκλιδώματα, φωταγωγοί, γυγγλισμοί κλπ. υπολογισμός της αντοχής αυτών

η') τεχνικά σχέδια αναφερόμενα εις την επιπλοποιΐαν, οίκοδομικήν, μηχανουργικήν, ηλεκτροτεχνίαν και αρχιτεκτονικών '

θ') πλαστική και γυψουργία' κατασκευή εκ πηλού και λοιπών πλαστικών ουσιών αντικειμένων αναφερομένων εις τας τέχνας εξ εκτύπων και εκ του φυσικού·

ι') καλλιγραφία· τα διάφορα είδη των γραμμάτων και αριθμών' τα διάφορα είδη της γραφής

ια') χειρισμός των εργαλείων και απλών βοηθητικών μηχανών" επεξεργασία μετάλλων και ξύλου εν ειδικοίς εργαστηρίοις, κατασκευή αντικειμένων επί τη βάσει μεθοδικού προγράμματος·

ιβ') ιστορία των τεχνών·

ιγ') υγιεινή των εργαστηρίων και των επαγγελμάτων·

ιδ') γυμναστική και σκοποβολία.

Διά Β.Δ. προτάσει του συμβουλίου της εκπαιδεύσεως, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των καθηγητών, δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και να αφαιρεθώσί τινα τούτων.

Άρθρον 4. Μαθηταί γίνονται δεκτοί μόνον εν τη α' τάξει μετ' ευδόκιμον

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/273.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εισιτήριον εξέτασιν εις τα φυσικά, μαθηματικά και τεχνικά μαθήματα οι έχοντες τα εξής προσόντα:

α') συμπεπληρωμένον το 16ον και μη υπερβάντες το 30όν έτος της ηλικίας, όπερ πιστοποιείται επί μεν των ημεδαπών δι' αντιγράφου του μητρώου των αρρένων, επί δε των έξωθεν προερχομένων διά πιστοποιητικού των οικείων αρχών·

β') σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν, βεβαιουμένας δι' επιθεωρήσεως διενεργουμένης υπό του διευθύνοντος το γραφείον της σχολικής υγιεινής "του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ιατρού η του σχολικού ιατρού της περιφερείας·

γ') απολυτήριον δημοσίου η ανεγνωρισμένου υπό του Κράτους γυμνασίου, μετά βαθμού τουλάχιστον καλώς και διαγωγής αμέμπτου η πτυχίον διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 5. Αι εγγραφαί και αι εισιτήριοι εξετάσεις διενεργούνται από της 1ης μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου, τα δε μαθήματα άρχονται από της 16ης Σεπτεμβρίου και διαρκούσι μέχρι της 1ης Ιουνίου. Μετά την λήξιν των μαθημάτων τελείται κατ' έτος σχολική έκθεσις έργων των μαθητών, ήτις διαρκεί μέχρι, της 15ης Ιουνίου.

Άρθρον 6. Εκάστη τάξις περιλαμβάνει μαθητάς όχι πλείονας των είκοσι πέντε.

Άρθρον 7, Εις το διδασκαλείον προσαρτώνται, Ιδρυόμενα διά Βασ. Διαταγμάτων α') μία πρότυπος προπαρασκευαστική τεχνική σχολή, εν η εκτελούνται αι πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών του διδασκαλείου, β') τρία εργαστήρια, ήτοι ξυλουργίας, μεταλλοτεχνίας, και πλαστικής, και γ') εν εσπερινον σχολείον διά την περαιτέρω θεωρητικήν και πρακτικήν μόρφωσιν των τεχνιτών.

Τα μαθήματα εν τω εσπερινώ σχολείω διδάσκουσιν οι καθηγηταί του διδασκαλείου· και της προπαρασκευαστικής τεχνικής σχολής, επί τω κεκανονισμένω διά τους καθηγητάς των γυμνασίων επιμισθίω.

'Άρθρον 8. Οι μαθηταί του διδασκαλείου, τη αποφάσει του συλλόγου των καθηγητών και τη εγκρίσει του Υπουργείου, δύνανται να διδάσκωνται μαθήματα τίνα και εν άλλω δημοσίω εκπαιδευτικώ ιδρύματι, να αοκώνται δε πρακτικώς εν τοις εργαστηρίοις της Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής και του Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα, χρησιμοποιουμένων των ιδρυμάτων τούτων προσωρινώς και ως προτύπων, επί αναλογώ αποζημιώσει, της καταναλισκομένης κινητηρίου δυνάμεως και της φθοράς οργάνων και υλικών αυτών, αναγραφομένης προς τούτο ειδικής πιστώσεως εν τω προϋπολογισμώ του Κράτους.

Άρθρον 9. Δύναται το Υπουργείον διά Β.Δ. μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου να προσαρτά εις το διδασκαλείον και ιδίαν τάξιν, εν η να διδάσκηται σειρά τεχνικών μαθημάτων διαρκείας ενός έτους προς τελειότερον καταρτισμόν των ήδη διδασκόντων τα τεχνικά μαθήματα εν τοις σχολείοις

18

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/274.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της μέσης εκπαιδεύσεως η των εκτός υπηρεσίας τοιούτων και να δίδη μετ' εξέτασιν εις τους ευδοκίμως τα μαθήματα παρακολουθήσαντας πτυχίον, Την σειράν των μαθημάτων θα διδάσκη το προσωπικόν του διδασκαλείου, επί τω κεκανονισμένω διά τους καθηγητάς επιμισθίω, θα παρακολουθώσι δε αυτά οι υπό του Υπουργείου μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου προσκαλούμενοι, προτιμώμενων των εχόντων υποβάλει περί τούτου αιτήσεις. Εις τους εν υπηρεσία λειτουργούς τους μέλλοντας να φοιτήσωσιν εις το διδασκαλείον παρέχεται άδεια εκπαιδευτική μετά πλήρων αποδοχών ισχύουσα καθ' όλον τον χρόνον των σπουδών,

Το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων της τάξεως ταύτης και τα των πτυχιακών εξετάσεων θα κανονισθώσι διά Β.Δ., προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου' ως προς τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρον 10. Διά Β. Διατάγματος θέλουσι κανονισθή ο εσωτερικός οργανισμός του διδασκαλείου και των εξαρτημάτων αυτού, ο τρόπος της από τάξεως εις τάξιν προαγωγής, τα των απουσιών και ποινών των μαθητών, τα των εισιτηρίων και επί πτυχίω εξετάσεων, το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα, το έορτολόγιον και παν εν γένει το αναγόμενον εις την λειτουργίαν αυτού.

Άρθρον 11. Τα ενδεικτικά και αποδεικτικά των μαθητών του διδασκαλείου συντάσσονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου, τα δε πτυχία επί δεκαδράχμου. Τα του προτύπου και εσπερινού σχολείου είναι ατελή.

Άρθρον 14. Διά Βασ. Διατάγματος το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως δύναται να αποτελέση ίδιον τμήμα του Βαρβακείου Λυκείου εν τοιαύτη δε περιπτώσει αι δαπάναι εν γένει της λειτουργίας αυτού καταβάλλονται εκ των πόρων του κληροδοτήματος Ιω, Βαρβάκη, Διά Β. Διατάγματος, επίσης μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, η διεύθυνσις του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως δύναται να ανατεθή εις τον διευθυντήν του Βαρβακείου Λυκείου.

Άρθρον 15, Η έναρξις της ισχύος, ως και πάσαι αι λεπτομέρειαι του παρόντος νόμου, κανονισθήσονται διά Β. Διαταγμάτων.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 31 Δεκεμβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/275.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων

του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως"

ΝΟΜΟΣ 940 Λ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

-Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Εις την υπό στοιχ. α' κατηγορίαν.του, 1 εδαφίου του άρθρου 8 του νόμου 572 αι λέξεις "η διπλωματούχος μηχανουργός... επί διετίαν τουλάχιστον" .αντικαθίστανται; διά των λέξεων "σπουδάσας εν τη Εσπερία τεχνικά μαθήματα, επί βαθμώ και μισθώ καθηγητού γυμνασίου".

Εν τέλει του αυτού εδαφίου, του ιδίου άρθρου, προστίθεται εβδόμη παράγραφος έχουσα ως εξής: "ζ') εις καθηγητής της στενογραφίας έχων πτυχίον στενογράφου ανεγνωρισμένης στενογραφικής σχολής η εκ των υπηρετούντων ως τοιούτων εν τη Βουλή επί μισθώ δραχ. 120 κατά μήνα".

Εις το 3ον άρθρον του νομού 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως" προστίθεται β' εδάφιον το εξής: "Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κατά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ν' ανάθεση προσωρινώς την διδασκαλίαν της καλλιγραφίας, της δι' ελευθέρας χειρός ιχνογραφίας της πλαστικής και άλλων μαθημάτων, εις ειδικούς δι' έκαστον των μαθημάτων τούτων καθηγητάς η διδασκάλους, επί επιμισθίω μέχρι δραχμών δώδεκα κατά μήνα δι' εκάστην ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας η επί μισθώ τριτοβαθμίων ελληνοδιδασκάλων, μετά των λόγω πενταετιών προσαυξήσεων αυτών, εις κανονισμόν των οποίων υπολογίζεται και ο μέχρι τούδε χρόνος της υπηρεσίας αυτών.

Οι καθηγηταί του Βαρβακείου Λυκείου υποχρεούνται, μετά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να διδάσκωσι μαθήματα της ειδικότητος αυτών και εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως· ομοίως δε οι τούτου καθηγηταί εις το Βαρβάκειον Λύκειον".

Το δ' εδάφιον του αυτού άρθρου αντικαθίσταται διά του εξής' "Εις των μονίμων καθηγητών του διδασκαλείου διορίζεται τη προτάσει του εκπαιδευτικού

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 223, τχ. A'/11 Οκτωβρίου 1917.

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/276.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συμβουλίου, διά Β.Δ, διευθυντής του διδασκαλείου. Ούτος λαμβάνει επιμίσθιον δραχμών εκατόν κατά μήνα, μη δικαιούμενος να διδάσκη επί μισθώ η επιμισθίω εν άλλφ ιδιωτικώ η δημοσίω εκπαιδευτηρίω".

Εις το α' εδάφιον του 9ου άρθρου του αυτού νόμου μετά τας λέξεις "η των εκτός υπηρεσίας τοιούτων" προστίθενται αι λέξεις "η δημοδιδασκάλων".

Άρθρον 2. Μετά το 11ον άρθρον του αυτού νόμου 572 προστίθεται άρθρον 11 β' έχον ούτω: "Οι πτυχιούχοι του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως διορίζονται επί βαθμώ και μισθώ τριτοβαθμίων ελληνοδιδασκάλων, δικαιούμενοι και εις τας λόγω πενταετιών προσαυξήσεις του μισθίου τούτων, ως διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως και εν τοις διδασκαλείοις της δημοτικής εκπαιδεύσεως, προτιμώμενοι παντός άλλου διδασκάλου των τεχνικών μαθημάτων.

Η ισχύς του νόμου τούτου άρξεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως".

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 9 Οκτωβρίου 1917

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/277.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

66

ΦίΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Β. Διάταγμα / 31 'Ιανουαρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω δίδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του περί ιδρύσεως διδασκαλείων B, διατάγματος της 26 Αυγούστου π.έ., τον κυρώσαντα τούτον 381 νόμον, το περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων κλπ. B. διάταγμα της 6 Οκτωβρίου π.έ. και την 61 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Εν τω διδασκαλειω Θηλέων Θεσσαλονίκης διδαχθήσονται κατά το σχολικόν έτος 1914-1915 φιλοσοφικά και παιδαγωγικά μαθήματα.

Εν μεν τη Β' τάξει:

Παιδαγωγική ψυχολογία. Γενική διδακτική και εκ της ειδικής η μεθοδική των μαθηματικών, των φυσιογνωστικών και της γεωγραφίας. Υποδειγματικαί διδασκαλία., παραλλήλως και εν συνάφεια προς την διδακτικήν. (Το υπόλοιπον της ειδικής διδακτικής διδαχθήσεται κατά το επιόν έτος εν τη Γ' τάξει).

Εν δε τη Γ' τάξει:

A') Παιδαγωγική ψυχολογία. Γενική και ειδική διδακτική μετά των αναγκαίων υποδειγματικών διδασκαλιών. Διδακτικαί ασκήσεις, ώραι καθ' εβδομάδα 12. (Μέχρι του Πάσχα μόνον θεωρητική διδασκαλία, εφεξής δε 6 ώραι θεωρητική διδασκαλία και 6 ώραι διδακτικαί ασκήσεις, αίτινες δύνανται κατ' ολίγον να αυξηθώσι και μέχρις 9, περιοριζόμενων αναλόγως των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας).

'Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 55, τχ. Α'/6 Φεβρουαρίου 1915.

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/278.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β') Ζωοτεχνία και γεωπονία, ώραι καθ' εβδομάδα 6

Γ') Υγιεινή " " 2

Δ') Ωδική " · " 6

Ε') Καλλιγραφία " " 1

ΣΤ') Ιχνογραφία " " 5

Ζ') Χειροτεχνία " " 6

και Η') Γυμναστική " "  4

- Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 278
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 259
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  61

  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΑΞΗ (=ΜΟΝΟΤΑΞΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ)

  (Β, Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1914)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

  Περί προσαρτήσεως τάξεως εις τα διδασκαλεία αρρένων προς διδασκαλίαν φιλοσοφικών κ,λπ. μαθημάτων

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το 8 άρθρον του περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως νομοθετικού Β, διατάγματος της 26 Αυγούστου έ.έ,,το περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων Β, διάταγμα της 17 Σεπτεμβρίου έ.έ. και την 21 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

  Εις πάντα τα διδασκαλεία αρρένων του Κράτους προσαρτάται τάξις εν η διδάσκεται σειρά φιλοσοφικών και παιδαγωγικών, πρακτικών και τεχνικών μαθημάτων διαρκείας ενός έτους,Η τάξις αύτη θα λειτουργή οσάκις οι προς εγγραφήν .εις ταύτην προσερχόμενοι μαθηταί είναι είκοσι πέντε τουλάχιστον. .Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

  Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1914

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

  Ο Υπουργός

  Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 294, τχ. Α'/16 Οκτωβρίου 1914.