Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 271-290 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/271.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

65

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Νόμος 572/31 Δεκεμβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί Ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως [1]

ΝΟΜΟΣ 572

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1, Προς μόρφωσιν του διδακτικού προσωπικού των κατωτέρων τεχνικών σχολών και των καθηγητών των τεχνικών μαθημάτων εν τοις διδασκαλείοις και τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως ιδρύεται εν Αθήναις διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 2, Το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως αποτελείται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, εν αις διδάσκονται τα εξής μαθήματα·

α') φυσικοτεχνία· αι διά τας τέχνας χρήσιμοι γενικαί ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων, απλαί μηχαναί χρήσιμοι εις τας τέχνας, στοιχεία οπτικής, αρχαί ηλεκτροτεχνικής, ενέργειαι ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικαί μονάδες, μέτρησις, ενέργεια και χρήσις αυτών, ηλεκτρικαί μηχαναί·

β') χημικοτεχνία' γενικαί αρχαί της χημείας άμέταλλα και μέταλλα, χημικαί ενώσεις και αναλύσεις, όξείδωσις, καύσις, αναγωγή, οξέα, βάσεις και άλατα, γενικαί ιδιότητες των χημικών ανόργανων και οργανικών ενώσεων των χρησίμων εις τας τέχνας και χρησιμοποίησιν αυτών·

γ') τεχνολογία· οικοδομήσιμοι και ορυκταί εν γένει ύλαι, μέταλλα, κράματα και κατασκευή αυτών, εργαλεία και βοηθητικαί μηχαναί, χειρισμός και έλεγχος των διαφόρων τεχνολογικών προϊόντων, τεχνολογία των ξύλων, τρόποι απομιμήσεως

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 16, τχ. Α'/Ί3 Ιανουαρίου 1915.

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/272.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των πολυτίμων ξύλων, στιλβώσεις, εμπορική αξία διάφορων τεχνολογικών προϊόντων,

δ') μαθηματικά και εμπορικά' υπολογισμός επιφανειών, στερεών και υλικών, κανονισμός των τιμών και τεχνικοί προϋπολογισμοί εργασιών εκ ξύλου, σιδήρου και λοιπών υλικών, εισαγωγή και εξαγωγή των υλικών, δαπάναι και επιβάρυνσις της αξίας αυτών διά των μέσων συγκοινωνίας, απλή λογιστική και καταστιχογραφία·

ε') σχολική χειροτεχνία, πλεκτική διά ταινιών εκ χάρτου η ξύλου, πλαστική, χαρτοδετική, βιβλιοδεκτική, ξυλουργική, σιδηρουργική, μεθοδική αυτών διάταξις εν τω σχολείω'

στ') ελευθέρα ιχνογραφία' γραμμαί και εφαρμογαί αυτών, μαίανδροι, ελλείψεις ωοειδείς, σπειροειδείς, κοχλίαι, ρόδακες, κυμάτια, ανθέμια κλπ. έκτελουμενα δι' άνθρακος, κιμωλίας και χρωστήρος· εφαρμογαί προς κατακευήν σχεδίων χρησίμων εις τας τέχνας, φύλλα δάφνης, φοινικοειδούς, ακάνθου και εφαρμογή αυτών εν τη κοσμηματογραφία των διαφόρων ρυθμών και ιδίως των ελληνικών'

ζ') γεωμετρική· προβολική ιχνογραφία και προοπτική, γεωμετρικαί κατασκευαί, προβολαί των στερεών σωμάτων εις τα προβολικά επίπεδα, προβολαί όρθία και πλαγία, σχεδίασις υπό κλίμακα η εις φυσικόν μέγεθος, τομαί, σκοπός και διάταξις αυτών, αναγραφή των μέτρων, απλά σώματα, ενώσεις εκ ξύλου, λίθου, και μετάλλου, αναπτύγματα, θύραι, κιγκλιδώματα, φωταγωγοί, γυγγλισμοί κλπ. υπολογισμός της αντοχής αυτών

η') τεχνικά σχέδια αναφερόμενα εις την επιπλοποιΐαν, οίκοδομικήν, μηχανουργικήν, ηλεκτροτεχνίαν και αρχιτεκτονικών '

θ') πλαστική και γυψουργία' κατασκευή εκ πηλού και λοιπών πλαστικών ουσιών αντικειμένων αναφερομένων εις τας τέχνας εξ εκτύπων και εκ του φυσικού·

ι') καλλιγραφία· τα διάφορα είδη των γραμμάτων και αριθμών' τα διάφορα είδη της γραφής

ια') χειρισμός των εργαλείων και απλών βοηθητικών μηχανών" επεξεργασία μετάλλων και ξύλου εν ειδικοίς εργαστηρίοις, κατασκευή αντικειμένων επί τη βάσει μεθοδικού προγράμματος·

ιβ') ιστορία των τεχνών·

ιγ') υγιεινή των εργαστηρίων και των επαγγελμάτων·

ιδ') γυμναστική και σκοποβολία.

Διά Β.Δ. προτάσει του συμβουλίου της εκπαιδεύσεως, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των καθηγητών, δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και να αφαιρεθώσί τινα τούτων.

Άρθρον 4. Μαθηταί γίνονται δεκτοί μόνον εν τη α' τάξει μετ' ευδόκιμον

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/273.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εισιτήριον εξέτασιν εις τα φυσικά, μαθηματικά και τεχνικά μαθήματα οι έχοντες τα εξής προσόντα:

α') συμπεπληρωμένον το 16ον και μη υπερβάντες το 30όν έτος της ηλικίας, όπερ πιστοποιείται επί μεν των ημεδαπών δι' αντιγράφου του μητρώου των αρρένων, επί δε των έξωθεν προερχομένων διά πιστοποιητικού των οικείων αρχών·

β') σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν, βεβαιουμένας δι' επιθεωρήσεως διενεργουμένης υπό του διευθύνοντος το γραφείον της σχολικής υγιεινής "του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ιατρού η του σχολικού ιατρού της περιφερείας·

γ') απολυτήριον δημοσίου η ανεγνωρισμένου υπό του Κράτους γυμνασίου, μετά βαθμού τουλάχιστον καλώς και διαγωγής αμέμπτου η πτυχίον διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 5. Αι εγγραφαί και αι εισιτήριοι εξετάσεις διενεργούνται από της 1ης μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου, τα δε μαθήματα άρχονται από της 16ης Σεπτεμβρίου και διαρκούσι μέχρι της 1ης Ιουνίου. Μετά την λήξιν των μαθημάτων τελείται κατ' έτος σχολική έκθεσις έργων των μαθητών, ήτις διαρκεί μέχρι, της 15ης Ιουνίου.

Άρθρον 6. Εκάστη τάξις περιλαμβάνει μαθητάς όχι πλείονας των είκοσι πέντε.

Άρθρον 7, Εις το διδασκαλείον προσαρτώνται, Ιδρυόμενα διά Βασ. Διαταγμάτων α') μία πρότυπος προπαρασκευαστική τεχνική σχολή, εν η εκτελούνται αι πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών του διδασκαλείου, β') τρία εργαστήρια, ήτοι ξυλουργίας, μεταλλοτεχνίας, και πλαστικής, και γ') εν εσπερινον σχολείον διά την περαιτέρω θεωρητικήν και πρακτικήν μόρφωσιν των τεχνιτών.

Τα μαθήματα εν τω εσπερινώ σχολείω διδάσκουσιν οι καθηγηταί του διδασκαλείου· και της προπαρασκευαστικής τεχνικής σχολής, επί τω κεκανονισμένω διά τους καθηγητάς των γυμνασίων επιμισθίω.

'Άρθρον 8. Οι μαθηταί του διδασκαλείου, τη αποφάσει του συλλόγου των καθηγητών και τη εγκρίσει του Υπουργείου, δύνανται να διδάσκωνται μαθήματα τίνα και εν άλλω δημοσίω εκπαιδευτικώ ιδρύματι, να αοκώνται δε πρακτικώς εν τοις εργαστηρίοις της Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής και του Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα, χρησιμοποιουμένων των ιδρυμάτων τούτων προσωρινώς και ως προτύπων, επί αναλογώ αποζημιώσει, της καταναλισκομένης κινητηρίου δυνάμεως και της φθοράς οργάνων και υλικών αυτών, αναγραφομένης προς τούτο ειδικής πιστώσεως εν τω προϋπολογισμώ του Κράτους.

Άρθρον 9. Δύναται το Υπουργείον διά Β.Δ. μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου να προσαρτά εις το διδασκαλείον και ιδίαν τάξιν, εν η να διδάσκηται σειρά τεχνικών μαθημάτων διαρκείας ενός έτους προς τελειότερον καταρτισμόν των ήδη διδασκόντων τα τεχνικά μαθήματα εν τοις σχολείοις

18

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/274.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της μέσης εκπαιδεύσεως η των εκτός υπηρεσίας τοιούτων και να δίδη μετ' εξέτασιν εις τους ευδοκίμως τα μαθήματα παρακολουθήσαντας πτυχίον, Την σειράν των μαθημάτων θα διδάσκη το προσωπικόν του διδασκαλείου, επί τω κεκανονισμένω διά τους καθηγητάς επιμισθίω, θα παρακολουθώσι δε αυτά οι υπό του Υπουργείου μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου προσκαλούμενοι, προτιμώμενων των εχόντων υποβάλει περί τούτου αιτήσεις. Εις τους εν υπηρεσία λειτουργούς τους μέλλοντας να φοιτήσωσιν εις το διδασκαλείον παρέχεται άδεια εκπαιδευτική μετά πλήρων αποδοχών ισχύουσα καθ' όλον τον χρόνον των σπουδών,

Το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων της τάξεως ταύτης και τα των πτυχιακών εξετάσεων θα κανονισθώσι διά Β.Δ., προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου' ως προς τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρον 10. Διά Β. Διατάγματος θέλουσι κανονισθή ο εσωτερικός οργανισμός του διδασκαλείου και των εξαρτημάτων αυτού, ο τρόπος της από τάξεως εις τάξιν προαγωγής, τα των απουσιών και ποινών των μαθητών, τα των εισιτηρίων και επί πτυχίω εξετάσεων, το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα, το έορτολόγιον και παν εν γένει το αναγόμενον εις την λειτουργίαν αυτού.

Άρθρον 11. Τα ενδεικτικά και αποδεικτικά των μαθητών του διδασκαλείου συντάσσονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου, τα δε πτυχία επί δεκαδράχμου. Τα του προτύπου και εσπερινού σχολείου είναι ατελή.

Άρθρον 14. Διά Βασ. Διατάγματος το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως δύναται να αποτελέση ίδιον τμήμα του Βαρβακείου Λυκείου εν τοιαύτη δε περιπτώσει αι δαπάναι εν γένει της λειτουργίας αυτού καταβάλλονται εκ των πόρων του κληροδοτήματος Ιω, Βαρβάκη, Διά Β. Διατάγματος, επίσης μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, η διεύθυνσις του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως δύναται να ανατεθή εις τον διευθυντήν του Βαρβακείου Λυκείου.

Άρθρον 15, Η έναρξις της ισχύος, ως και πάσαι αι λεπτομέρειαι του παρόντος νόμου, κανονισθήσονται διά Β. Διαταγμάτων.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 31 Δεκεμβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/275.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων

του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως"

ΝΟΜΟΣ 940 Λ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

-Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Εις την υπό στοιχ. α' κατηγορίαν.του, 1 εδαφίου του άρθρου 8 του νόμου 572 αι λέξεις "η διπλωματούχος μηχανουργός... επί διετίαν τουλάχιστον" .αντικαθίστανται; διά των λέξεων "σπουδάσας εν τη Εσπερία τεχνικά μαθήματα, επί βαθμώ και μισθώ καθηγητού γυμνασίου".

Εν τέλει του αυτού εδαφίου, του ιδίου άρθρου, προστίθεται εβδόμη παράγραφος έχουσα ως εξής: "ζ') εις καθηγητής της στενογραφίας έχων πτυχίον στενογράφου ανεγνωρισμένης στενογραφικής σχολής η εκ των υπηρετούντων ως τοιούτων εν τη Βουλή επί μισθώ δραχ. 120 κατά μήνα".

Εις το 3ον άρθρον του νομού 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως" προστίθεται β' εδάφιον το εξής: "Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κατά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ν' ανάθεση προσωρινώς την διδασκαλίαν της καλλιγραφίας, της δι' ελευθέρας χειρός ιχνογραφίας της πλαστικής και άλλων μαθημάτων, εις ειδικούς δι' έκαστον των μαθημάτων τούτων καθηγητάς η διδασκάλους, επί επιμισθίω μέχρι δραχμών δώδεκα κατά μήνα δι' εκάστην ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας η επί μισθώ τριτοβαθμίων ελληνοδιδασκάλων, μετά των λόγω πενταετιών προσαυξήσεων αυτών, εις κανονισμόν των οποίων υπολογίζεται και ο μέχρι τούδε χρόνος της υπηρεσίας αυτών.

Οι καθηγηταί του Βαρβακείου Λυκείου υποχρεούνται, μετά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να διδάσκωσι μαθήματα της ειδικότητος αυτών και εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως· ομοίως δε οι τούτου καθηγηταί εις το Βαρβάκειον Λύκειον".

Το δ' εδάφιον του αυτού άρθρου αντικαθίσταται διά του εξής' "Εις των μονίμων καθηγητών του διδασκαλείου διορίζεται τη προτάσει του εκπαιδευτικού

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 223, τχ. A'/11 Οκτωβρίου 1917.

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/276.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συμβουλίου, διά Β.Δ, διευθυντής του διδασκαλείου. Ούτος λαμβάνει επιμίσθιον δραχμών εκατόν κατά μήνα, μη δικαιούμενος να διδάσκη επί μισθώ η επιμισθίω εν άλλφ ιδιωτικώ η δημοσίω εκπαιδευτηρίω".

Εις το α' εδάφιον του 9ου άρθρου του αυτού νόμου μετά τας λέξεις "η των εκτός υπηρεσίας τοιούτων" προστίθενται αι λέξεις "η δημοδιδασκάλων".

Άρθρον 2. Μετά το 11ον άρθρον του αυτού νόμου 572 προστίθεται άρθρον 11 β' έχον ούτω: "Οι πτυχιούχοι του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως διορίζονται επί βαθμώ και μισθώ τριτοβαθμίων ελληνοδιδασκάλων, δικαιούμενοι και εις τας λόγω πενταετιών προσαυξήσεις του μισθίου τούτων, ως διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως και εν τοις διδασκαλείοις της δημοτικής εκπαιδεύσεως, προτιμώμενοι παντός άλλου διδασκάλου των τεχνικών μαθημάτων.

Η ισχύς του νόμου τούτου άρξεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως".

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 9 Οκτωβρίου 1917

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/277.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

66

ΦίΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Β. Διάταγμα / 31 'Ιανουαρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω δίδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του περί ιδρύσεως διδασκαλείων B, διατάγματος της 26 Αυγούστου π.έ., τον κυρώσαντα τούτον 381 νόμον, το περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων κλπ. B. διάταγμα της 6 Οκτωβρίου π.έ. και την 61 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Εν τω διδασκαλειω Θηλέων Θεσσαλονίκης διδαχθήσονται κατά το σχολικόν έτος 1914-1915 φιλοσοφικά και παιδαγωγικά μαθήματα.

Εν μεν τη Β' τάξει:

Παιδαγωγική ψυχολογία. Γενική διδακτική και εκ της ειδικής η μεθοδική των μαθηματικών, των φυσιογνωστικών και της γεωγραφίας. Υποδειγματικαί διδασκαλία., παραλλήλως και εν συνάφεια προς την διδακτικήν. (Το υπόλοιπον της ειδικής διδακτικής διδαχθήσεται κατά το επιόν έτος εν τη Γ' τάξει).

Εν δε τη Γ' τάξει:

A') Παιδαγωγική ψυχολογία. Γενική και ειδική διδακτική μετά των αναγκαίων υποδειγματικών διδασκαλιών. Διδακτικαί ασκήσεις, ώραι καθ' εβδομάδα 12. (Μέχρι του Πάσχα μόνον θεωρητική διδασκαλία, εφεξής δε 6 ώραι θεωρητική διδασκαλία και 6 ώραι διδακτικαί ασκήσεις, αίτινες δύνανται κατ' ολίγον να αυξηθώσι και μέχρις 9, περιοριζόμενων αναλόγως των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας).

'Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 55, τχ. Α'/6 Φεβρουαρίου 1915.

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/278.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β') Ζωοτεχνία και γεωπονία, ώραι καθ' εβδομάδα 6

Γ') Υγιεινή " " 2

Δ') Ωδική " · " 6

Ε') Καλλιγραφία " " 1

ΣΤ') Ιχνογραφία " " 5

Ζ') Χειροτεχνία " " 6

και Η') Γυμναστική " "  4

- Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/279.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

67

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΑΞΗ

(Β, Διάταγμα / 31 Ιανουαρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί προσθήκης μαθήματος εις τα εν διδασκαλείοις διδασκόμενα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 8 του περί ιδρύσεως διδασκαλείων κλπ. Β. διατάγματος της 26 Αυγούστου 1914, και τον κυρώσαντα τούτο 381 νομον, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Εν τω 2 άρθρω του περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας κλπ. Β, διατάγματος της 6 Οκτωβρίου π. έτους, προστίθεται μετά το πέμπτον μάθημα ως 6ον: στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονομίας. Ώρα μία καθ' εβδομάδα κατ' αμφότερα τα εξάμηνα, περιοριζόμενης της διδασκαλίας της ωδικής και εκκλησιαστικής μουσικής εις ώρας 7 κατά το α' εξάμηνον και 5 κατά το β'.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 55, τχ. Α'/6 Φεβρουαρίου 1915.

Σελ. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/280.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

68

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ

(Β. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί εφαρμογής του νόμου 572 "περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 572 "περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως", προτάσει του Ημετέρου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. Από της ημέρας της δημοσιεύσεως του διατάγματος τούτου εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως τίθενται εις ισχύν και εφαρμογήν αι διατάξεις του υπ' αριθ. 572 νόμου "περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως".

Άρθρον 2. Η λειτουργία του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως άρχεται από του σχολικού έτους 1915-1916, συνιστώμενης κατά το έτος τούτο της πρώτης τάξεως αυτού.

Η σύστασις εκατέρας των δύο άλλων ανωτέρων τάξεων αυτού γενήσεται διαδοχικώς κατά τα σχολικά έτη 1916-1917 και 1917-1918.

Το ίδρυμα τούτο εγκαθίσταται προσωρινώς εν τω διδακτηρίω του Μαρασλείου διδασκαλείου.

Άρθρον 3.  Μαθηταί γίνονται δεκτοί εις την α' τάξιν του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως εάν έχωσι τα εν τω 4ω άρθρω του νόμου 572 οριζόμενα προσόντα και ευδοκιμήσωσιν εις εισιτήριον εξέτασιν.

Η εξέτασις αυτή ενεργείται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου ενώπιον επιτροπής απαρτιζόμενης εξ ενός μέλους του εκπαιδευτικού

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 327, τχ. A723 Σεπτεμβρίου 1915.

Σελ. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/281.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συμβουλίου, ως προέδρου, και των καθηγητών του διδασκαλείου. Το εν τη επιτροπή μέλος του εκπαιδευτικού συμβουλίου, το Οποίον θα είναι και επόπτης του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως, ορίζεται υπ' αυτού του συμβουλίου.

Κατά την εισιτήριον εξέτασιν οι μαθηταί δοκιμάζονται εις την φυσικήν, την χημείαν, την καλλιγραφίαν και την ιχνογραφίαν.

A') Πραγματευόμενοι γραπτώς εν Θέμα της φυσικής και sv της χημείας αναφερόμενα εις την εν τοις γυμνασίοις διδασκομένην ύλην των μαθημάτων τουτων. Τα Θέματα ταύτα ορίζονται διά κλήρου εκ δέκα τοιούτων, καταρτιζομένων υπό των οικείων καθηγητών και του προέδρου ολίγον προ των εξετάσεων.

Β') Καλλιγραφούντες απαγγελλόμενον τεμάχιον ελληνικού κειμένου εξ οκτώ μέχρι δέκα στιχων, και

Γ') Ιχνογραφούντες· δι' ελευθέρας χειρός και εξ αποστάσεως αντικείμενόν τι υπό της επιτροπής όριζόμενον.

Η εξεταστική επιτροπή έχουσα υπ' όψει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών και την περί το καλλιγραφείν και ιχνογραφείν δεξιότητα αυτών, ορίζει τους εισακτέους κατά σειράν επιτυχίας, οίτινες δεν δύνανται να είναι πλείονες των 25.

Άρθρον 4. Τα μαθήματα του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως άρχονται από της 16 Σεπτεμβρίου και διαρκούσι μέχρι της 1 Ιουνίου, διακόπτονται δε καθ' άς ημέρας αργούσι και τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως.

Κατά το σχολικόν έτος 1915-1916 θέλουσι διδαχθή τα εξής μαθήματα:

1) Φυσικοτεχνία, χημικοτεχνία, τεχνολογία και μαθηματικά ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Χειροτεχνία, επί 5 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελευθέρα ιχνογραφία, επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Προβολική ιχνογραφία, επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα,

5) Προοπτική ιχνογραφία, επί 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Καλλιγραφία, επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Πλαστική και ξυλοτεχνία, ανά 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

8) 'Ανθρωπολογία και υγιεινή, επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική και σκοποβολία, επί 5 ώρας καθ' εβδομάδα.

Τα υπ' αριθ. 1-7 μαθήματα θέλουσι διδαχθή εν τω Μαρασλείω Διδασκαλείω, χρησιμοποιουμένων διά την διδασκαλίαν αυτών και την πρακτικήν εξάσκησιν των μαθητών, των εργαστηρίων αυτού, τα δε υπ' αριθ. 8 και 9 εν τη σχολή των γυμναστών και υπό των καθηγητών της σχολής ταύτης, άνευ ουδεμιάς προς τούτο αποζημιώσεως,

Άρθρον 5.[1] Ουδείς μαθητής του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως προάγεται από τάξεως τινός αυτού εις την αμέσως ανωτέραν αν μη φοιτήση

Σελ. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/282.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις αυτό ανελλιπώς και τύχη βαθμού ετησίας προόδου τουλάχιστον "καλώς".

Ο βαθμός της ετησίας προόδου των μαθητών συνάγεται εκ του βαθμού των εν τοις εργαστηρίοις κατά το έτος εργασιών αυτών, και των τριμηνιαίων βαθμών της εν εκάστω θεωρητικώ και πρακτικώ μαθήματι επιδόσεως αυτών, οίτινες μετά των απουσιών αναγράφονται εν τω ειδικώ ελέγχω εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου των μηνών Δεκεμβρίου, Μαρτίου και Ιουνίου.

Αι διά τους μαθητάς των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως ισχύουσαι διατάξεις περί απουσιών, ποινών και χαρακτηρισμού των βαθμών της προόδου και της διαγωγής αυτών εφαρμόζονται και διά τους μαθητάς του διδασκαλείου.

Άρθρον 6. Μέχρις ου λειτουργήσωσι πάσαι αι τάξεις του διδασκαλείου και πάντα τα εις αυτό προσηρτημένα κατά τον προμνημονευόμενον νόμον σχολεία, τον αριθμόν των διδασκόντων ορίζει το εκπαιδευτικόν συμβούλιον εν αρχή εκάστου σχολικού έτους.

Προσωρινή διάταξις

Άρθρον 7, Κατά το σχολικόν έτος 1915-1916 επιτρέπεται όπως ενεργώνται εξετάσεις καθ' όλον τον Σεπτέμβριον.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Τατοΐω τη 21 Σεπτεμβρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/283.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί εξετάσεων κτλ. του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως

(αναδημοσίευσις)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 4 και 10 του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'

Εισιτήριοι εξετάσεις

Άρθρον 1, Όπως εγγραφή τις εν τη πρώτη τάξει του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως πρέπει να έχη τα εν τω 4ω άρθρω του νόμου 572 οριζόμενα προσόντα και να ευδοκιμήση εις εισιτήριον εξέτασιν.

Η εξέτασις αύτη διενεργείται εγγράφως ενώπιον του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου.

Άρθρον 2, Η εισιτήριος εξέτασις συνίσταται α'] εις λύσιν δύο εκ τριών προτεινομένων ζητημάτων εξ εκάστου των εξής μαθημάτων: 1) της πειραματικής φυσικής, 2) της χημείας, 3) της πρακτικής αριθμητικής και 4) της γεωμετρίας· β'] εις καλλιγραφίαν καθ' υπαγόρευσιν 8 μέχρι 10 μικρών και μεγάλων γραμμάτων της αλφαβήτου και 6 μέχρις 8 στίχων ελληνικού κειμένου και γ'] εις ιχνογραφίαν δι' ελευθέρας χειρός απλού αντικειμένου,

Τα ζητήματα των θεωρητικών μαθημάτων ορίζονται διά κλήρου εκ δέκα τοιούτων εξ εκάστου μαθήματος, τα οποία καταρτίζονται υπό των αρμοδίων καθηγητών και του διευθυντού, τα δε θέματα της καλλιγραφίας και της ιχνογραφίας εκλέγονται υπό του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου.

Ο καταρτισμός, η κλήρωσις και η εκλογή των θεμάτων γίνονται ευθύς προ της εξετάσεως του οικείου μαθήματος.

Τα δοκίμια των εξετάσεων γράφονται επί φύλλων χάρτου φερόντων την σφραγίδα του διδασκαλείου και την μονογραφήν του διευθυντού αυτού. Μονογραφούνται δε υπό των παρά του διευθυντού διοριζομένων επιτηρητών και παραδίδονται εις τους οικείους καθηγητάς, οι οποίοι οφείλουσιν εντός δύο

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 79, τχ. Α'/27 Απριλίου 1917,

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/284.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ημερών από της εξετάσεως να θεωρήσωσι και βαθμολογήσωσι ταύτα, υπογραμμίζοντες τα σφάλματα δι' ερυθράς. -

Τα δοκίμια των εισιτηρίων εξετάσεων φυλάττονται εν τω διδασκαλείω μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

Άρθρον 3. Άμα τω πέρατι των εισιτηρίων εξετάσεων ο σύλλογος των καθηγητών του διδασκαλείου, εν συνεδρία υπό την προεδρίαν του διευθυντού καθορίζει διά πράξεως αυτού την σειράν επιτυχίας των εξετασθέντων αναλόγως προς τους γενικούς βαθμούς, ων ηξιώθησαν ούτοι κατά την εξέτασιν.

Γενικός βαθμός εν ταις είσιτηρίοις εξετάσεσιν είνε ο μέσος όρος των βαθμών, ους έλαβον οι δοκιμασθέντες εν εκάστω των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων μαθημάτων.

Οι μερικοί εν εκάστω μαθήματι βαθμοί και ο εκ τούτων συναγόμενος γενικός βαθμός αναγράφονται εν τω βιβλίω πράξεων του συλλόγου των καθηγητών παρά το όνομα εκάστου εξετασθέντος.

Έν η περιπτώσει δύο η πλείονες των εξετασθέντων λάβωσι τον αυτόν γενικόν βαθμόν, η σειρά της επιτυχίας αυτών κανονίζεται εκ των του μέσου όρου των βαθμών, ων ηξιώθησαν ούτοι εν τη καλλιγραφία και τη ιχνογραφία.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαμβάνοντες γενικόν βαθμόν ουχί κατώτερον του καλώς.

Εκ των επιτυχόντων εισάγονται εις το διδασκαλείον οι 25 πρώτοι κατά σειράν επιτυχίας.

Άρθρον 4. Οι βαθμοί ικανότητος και προόδου εν τοις μαθήμασιν χαρακτηρίζονται ως εξής:

α') Κακώς διά του ο,β') μετριώτατα διά του ο,01-2, γ') μετρίως διά του 2,01-4, δ') σχεδόν καλώς διά του 4,01-5, ε') καλώς διά του 5,01-7, στ') λίαν καλώς διά του 7,01-9 και ζ') άριστα διά του 9,01-10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Περί προαγωγής των μαθητών του διδασκαλείου

Άρθρον 5. Όπως προαχθή τις εκ τάξεως τινός του διδασκαλείου εις την αμέσως ανωτέραν ταύτης πρέπει ν' αξιωθή γενικού βαθμού ετησίας προόδου ουχί κατωτέρου του καλώς.

Μαθητής αξιωθείς γενικού μεν βαθμού προβιβαστικού, ετησίου δε εν ενί μαθήματι κατωτέρου του σχεδόν καλώς, προάγεται, αλλ' αν και κατά το επόμενον έτος υστέρηση εις το αυτό μάθημα υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως.

Ουδείς μαθητής προάγεται, οίος δήποτε και αν είναι ο γενικός βαθμός αυτού, αν λάβη ετήσιον βαθμόν κατώτερον του σχεδόν καλώς εις πλείονα του ενός μαθήματα.

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/285.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 6. Γενικός βαθμός της ετησίας προόδου των μαθητών του διδασκαλείου είνε ο μέσος όρος των εν εκάστω μαθήματι ετησίων βαθμών αυτών,

Οι ετήσιοι εν εκάστω μαθήματι βαθμοί συνάγονται έκ των τριμηνιαίων βαθμών, ελαττουμένου του μέσου όρου αυτών κατά το εν μεν δέκατον τούτου, αν ο αριθμός των από του μαθήματος απουσιών του μαθητού είναι μεγαλείτερος του 1/5 και μικρότερος του 1/3 των γενομένων σχετικών μαθημάτων, κατά τα δύο δέκατα δε τούτου αν ο αυτός αριθμός των απουσιών υπερβαίνη το 1/3 των γενομένων μαθημάτων.

Οι τριμηνιαίοι βαθμοί συνάγονται εν μεν τοις θεωρητικοίς μαθήμασι· (φυσικοτεχνία, χημικοτεχνία, τεχνολογία, μαθηματικά και εμπορικά, ιστορία των τεχνών και υγιεινή) εκ των βαθμών των κατά τρίμηνον προφορικών και γραπτών δοκιμασιών, εν δε τη καλλιγραφία και τη γυμναστική εκ της εις ταύτα επιδόσεως των μαθητών και εν εκάστω των άλλων τεχνικών μαθημάτων, εκ των βαθμών των εκτελεσθέντων αντικειμένων διαιρουμένου του αθροίσματος των βαθμών τούτων διά του αριθμού των διδαχθέντων έργων.

Οι τριμηνιαίοι βαθμοί αναγράφονται εν τω ειδικώ ελέγχω μετά του αριθμού των απουσιών των μαθητών εντός του τελευταίου πενθημέρου, των μηνών Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου και Μαΐου.

Άρθρον 7. Εν εκάστω Θεωρητικώ μαθήματι γίνονται καθ' έκαστον τρίμηνον δύο τουλάχιστον γραπταί δοκιμασίαι, εν αις δίδονται τοις μαθηταίς δύο ζητήματα, εξ ων υποχρεούνται ούτοι να διαπραγματευθώσι το έτερον.

Ta δι' εκάστην γραπτήν δοκιμασίαν ζητήματα καταρτίζονται ευθύς προ ταύτης υπό του διδάξαντος καθηγητού και του διευθυντού εξ απάσης της διδαχθείσης ύλης.

Μαθητής δι' οιονδήποτε λόγον μη μετάσχων γραπτής τινός δοκιμασίας καλείται υπό του διευθυντού και υποβάλλεται εις ταύτην κατ' άλλην τινά ήμέραν, αν δε και πάλιν δεν εμφανισθή, λαμβάνη τον βαθμόν 0.

Τα γραπτά δοκίμια των θεωρητικών μαθημάτων και της καλλιγραφίας, της ιχνογραφίας και των τεχνικών σχεδίων, τεοεωρημένα και βεβαθμολογημένα υπό των διδαξάντων καθηγητών, καθώς και τα υφ' εκάστου μαθητού εκτελεσθέντα έργα της σχολικής χειροτεχνίας, της ξυλοτεχνίας, της μεταλλοτεχνίας και της πλαστικής και γυψουργίας, φυλάττονται εν τω διδασκαλείω μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Απολυτήριοι εξετάσεις

 

Άρθρον 8. Όπως, λάβη τις πτυχίον του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως πρέπει να διαπεράνη τα εν τούτω διδασκόμενα μαθήματα και

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/286.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μετ' ευδόκιμον απολυτήριον εξέτασιν να τύχη γενικού βαθμού τουλάχιστον καλώς.

Ο τυγχάνων γενικού μεν βαθμού προβιβαστικού, ολικού δε, συναγομένου κατά το 14ον άρθρον του παρόντος διατάγματος, εν δυσί το πολύ μαθήμασι κατωτέρου του σχεδόν καλώς, δύναται μετά εν έτος να λάβη πτυχίον του διδασκαλείου, αν υποστή συμπληρωματικήν εξέτασιν εις τα μαθήματα εις α υστέρησεν, αξιωθή δε εν εκάστω τούτων βαθμού τουλάχιστον καλώς.

Ο λαμβάνων ολικόν βαθμόν κατώτερον του σχεδόν καλώς εις πλείονα των δύο μαθήματα, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της ανωτάτης τάξεως του διδασκαλείου, οισοδήποτε και αν είνε ο γενικός βαθμός αυτού,

Η τε γενική και συμπληρωματική απολυτήριος εξέτασις είναι θεωρητική και πρακτική. Γίνονται δε αμφότεραι ενώπιον των καθηγητών του,διδασκαλείου και διενεργούνται η μεν θεωρητική γραπτώς εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ιουνίου, η δε πρακτική από της 15ης Απριλίου μέχρι της 25ης Μαΐου.

Άρθρον 9. Η εν εκάστω θεωρητικώ μαθήματι (άρθρον 6 και γ' του παρόντος διατάγματος) απολυτήριος εξέτασις .συνίσταται εις την λύσιν δύο έκ τριών ζητημάτων τα οποία ορίζοντα., ως εξής: .

Οι διδάξαντες καθηγηταί διαιρουσι την διδαχθείσαν ύλην εκάστου μαθήματος, αναλόγως του ποσού αυτής εις 20 η 30 μέρη, τα οποία καταγράφουσιν επί χάρτου κατ' αυξόμενον αριθμόν. Εκ τούτων κληρούνται τρία ευθύς προ της εξετάσεως, εκ δε της Ολης εκάστου τούτων καταρτίζεται υπό του διδάξαντος και του διευθυντού ανά εν ζήτημα. Τα ζητήματα ταύτα υπαγορεύονται τοις μαθηταίς προς λύσιν,

Κατά την εξέτασιν παρίσταται, πλην του διδάξαντος και εις των άλλων καθηγητών, υπό του διευθυντού οριζόμενος ως συνεπιτηρητής,

Τα γραπτά δοκίμια, φέροντα την σφραγίδα του διδασκαλείου και τας μονογραφάς του διευθυντού και του συνεπιτηρητού, παραδίδονται εις τον οικείον καθηγητήν, ο οποίος οφείλει εντός δύο ημερών από της εξετάσεως να θεωρήση, βαθμολογήση και παραδώση ταύτα εις τον διευθυντήν του διδασκαλείου.

Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων εξετάσεων φυλάττονται εν τω διδάσκαλείω επί εν έτος.

Άρθρον 10. Η πρακτική εξέτασις συνίσταται α') εις δοκιμαστικήν διδασκαλίαν εν τω προτύπω τεχνικώ σχολείω δύο των εν τούτω διδασκομένων μαθημάτων, β') εις καλλιγραφίαν καθ' υπαγορευσιν, και καθ' όλα τα διδαχθέντα είδη της γραφής, ρητών συναποτελούντων 8 μέχρι 10 στίχους, γ') εις ιχνογράφησιν συνθέτου αντικειμένου δι' ελευθέρας χειρός και γεωμετρικού σχήματος τη βοήθεια των γεωμετρικών εργαλείων, δ') εις εκπόνησιν σχεδίου και έ') εις κατασκευήν ενός αντικειμένου σχετικού προς έκαστον των λοιπών

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/287.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τεχνικών μαθημάτων (σχολικής χειροτεχνίας, ξυλοτεχνίας, μεταλλοτεχνίας και πλαστικής και γυψουργίας).

Δύο ημέρας προ της ενάρξεως των πρακτικών εξετάσεων ο σύλλογος των καθηγητών του διδασκαλείου εν συνεδρία αυτού' α') ορίζει διά κλήρου άφ'ένός^μέν την σειράν, καθ'ην έκαστος μαθητής θα έκτελέση τας εν τω προτύπω σχολείω δοκιμαστικάς διδασκαλίας αυτού, αφ' ετέρου δε τα υπό στοιχ, δ' και ε' εκτελεστέα έργα, και β') καταρτίζει το ωρολόγιον πρόγραμμα των εξετάσεων και των εν τοις εργαστηρίοις εργασιών των μαθητών προς εκτέλεσιν των κληρωθέντων αντικειμένων και δημοσιεύει τούτο προς γνώσιν των εξεταζομένων.

Άρθρον 11, Τα υφ' εκάστου μαθητού διδακτέα εν τω προτύπω σχολείω μαθήματα ορίζονται διά κλήρου, δύο ώρας προ της οικείας διδασκαλίας, καθ' άς ο εξεταζόμενος προπαρασκευάζει και γράφει ταύτην ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Αι των δοκιμαστικών διδασκαλιών εξεταστικαί επιτροπαί είνε τριμελείς. Αποτελείται δ' εκάστη εκ του οικείου καθηγητού και δύο εκ των άλλων καθηγητών, υπό του διευθυντού οριζομένων.

Έκαστον των μελών της εξεταστικής επιτροπής βαθμολογεί κατ' ιδίαν την γραπτήν προπαρασκευήν και την γενομένην διδασκαλίαν.Ο δε μέσος όρος των έξ τούτων βαθμών παριστά τον βαθμόν της δοκιμαστικής διδασκαλίας, όστις αναγράφεται επί της εγγράφου προπαρασκευής και κυρούται διά των μονογραφών των τριών εξεταστών.

Εκάστη δοκιμαστική διδασκαλία διαρκεί 40 μέχρι 55 λεπτά της ώρας.

Τα δοκίμια των γραπτών προπαρασκευών βεβαθμολογημένα, ως ανωτέρω, παραδίδονται, εις τον διευθυντήν του διδασκαλείου, άμα τω πέρατι εκάστης διδασκαλίας.

Ο μέσος όρος των βαθμών, των υπό του αυτού εξεταζομένου γενομένων δύο δοκιμαστικών διδασκαλιών εμφαίνει τον εν τω μαθήματι τούτω βαθμόν εξετάσεων αυτού.

Άρθρον 12. Τα προς καλλιγραφίαν ρητά και τα προς ιχνογράφησιν αντικείμενα και γεωμετρικά σχήματα ορίζονται υπό των οικείων καθηγητών και του διευθυντού ευθύς προ της σχετικής εξετάσεως.

Η εξέτασις εν μεν τη καλλιγραφία δεν δύναται να παραταθή πέρα της μιας ώρας, εν δε τη ελευθέρα ιχνογραφία και τη γεωμετρική πέρα των τριών ωρών δι' εκάτερον των μαθημάτων τούτων.

Τα δοκίμια της καλλιγραφίας και 'ιχνογραφίας γράφονται επί φύλλων χάρτου, φερόντων την σφραγίδα του διδασκαλείου και την μονογραφήν του διευθυντού αυτού, βαθμολογούνται δε υπό των διδαξάντων τα μαθήματα ταύτα καθηγητών.

Άρθρον 13. Τα προς εξέτασιν αντικειμένου της σχολικής χειροτεχνίας.

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/288.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της ξυλοτεχνίας, της μεταλλοτεχνίας και της πλαστικής και γυψουργίας και το τεχνικόν σχέδιον κληρούνται εκ δέκα τοιούτων εξ εκάστου μαθήματος, τα οποία εκλέγονται υπό του συλλόγου των καθηγητών και καταγράφονται υπ' αυξόμενον αριθμόν επί φύλλων χάρτου.

Της εκτελέσεως εκάστου έργου προηγείται γραφή του σχεδίου αυτού.

Η σχεδίασις και η κατασκευή των κληρωθέντων αντικειμένων γίνονται εν τοις εργαστηρίοις του διδασκαλείου, εις τα οποία προσέρχονται και εργάζονται, οι μαθηταί μέχρι της περατώσεως των έργων, κατά τας εν τω προγράμματί των πρακτικών εξετάσεων οριζομένας ώρας, επιτηρούμενοι υπό του διδάξαντος καθηγητού η του υπό του διευθυντού οριζομένου αναπληρωτού αυτού.

Εφ' εκάστου εκτελουμένου έργου επικολλάται. το οικείον σχέδιον, φέρον το όνομα του μαθητού. Τοποθετούνται δε ταύτα καθ' υπόδειξιν του διευθυντού εν τινί αιθούση του διδασκαλείου, άμα τη περατώσει αυτών.

Εντός του τελευταίου πενθημέρου του Μαΐου τριμελείς επιτροπαί, υπό του διευθυντού καταρτιζόμεναι, εκάστης των οποίων μετέχει και ο διδάξας το οικείον μάθημα καθηγητής, κρίνουσι και βαθμολογούσι τα έργα και τα σχέδια αυτών.

Οι μέσοι όροι των υφ' εκάστου εξεταστού διδομένων βαθμών παριστώσι τους βαθμούς εξετάσεων και αναγράφονται εν πίνακι, φέροντι τας υπογραφάς των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Οι πίνακες δ' ούτοι παραδίδονται εις τον διευθυντήν μέχρι, της 31 Μαΐου.

Άρθρον 14. Ολικός βαθμός εν εκάστω μαθήματι είναι ο μέσος όρος του κατά τας διατάξεις του 6 άρθρου του παρόντος διατάγματος συναγομένου ετησίου βαθμού και του των απολυτηρίων εξετάσεων.

Ο γενικός βαθμός συνάγεται εκ πάντων των ολικών βαθμών, διαιρουμένου του αθροίσματος αυτών διά του αριθμού των μαθημάτων.

Εν οις μαθήμασιν εγένετο συμπληρωματική απολυτήριος εξέτασις, ολικός βαθμός είναι ο της εξετάσεως ταύτης. :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενικοί διατάξεις.

Άρθρον 15. Τα ενδεικτικά και τα αποδεικτικά σπουδών των μαθητών του διδασκαλείου γράφονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου μαθητικών τελών, τα δε πτυχία επί δεκαδράχμου.

Δεν επιτρέπεται, η εγγραφή μαθητού εις τάξιν του διδασκαλείου ανωτέραν της πρώτης, αν μη ούτος προσαγάγη ενδεικτικόν προαγωγής, εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως αυτού.

Εν τοις πτυχίοις του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως, τα οποία έχουσι τον τύπον των πτυχίων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως,

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/289.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αναγράφονται πλην του γενικού και οι εν εκάστω μαθήματι ολικοί βαθμοί του μαθητού.

Άρθρον 16. Εντός του πρώτου πενθημέρου του Ιουνίου οι μαθηταί του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως έκθέτούσιν èv ταις υπό του διευθυντού οριζομέναις αίθούσαις του διδασκαλείου πάντα τα του έτους και των εξετάσεων έργα αυτών κατά μάθημα και κατά χρονολογικήν σειράν εκτελέσεως, αφ' ου αναγράψωσιν η έπικολλήσωσιν εφ' εκάστου το όνοματεπώνυμον αύτών, και την τάξιν εις ην ανήκουσιν.

Εις την σχολικήν ταύτην έκθεσιν η είσοδος είνε ελευθέρα εις πάντας, κατά τας υπό του διευθυντού οριζομένας ώρας, μέχρι'τής 15 Ιουνίου.

Μετά την λήξιν της εκθέσεως τα υπό του συλλόγου των καθηγητών προκρινόμενα έργα των μαθητών. χρησιμοποιούνται προς πλουτισμον του μουσείου του διδασκαλείου, η και των άλλων δημοσίων σχολείων, τα δε λοιπά παραδίδονται τοις μαθηταίς.

Άρθρον 17. Καταργούνται τα άρθρα ,3 και 5 του Ημετέρου διατάγματος της 21 Σεπτεμβρίου 1915; "περί εφαρμογής του νόμου 572".

Άρθρον 18. Η ισχύς του διατάγματος τούτου άρχεται από του σχολικού έτους 1916-1917.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσέώς Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 4 Απριλίου 1917

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

19

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/290.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

69

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β. Διάταγμα / 14 Οκτωβρίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Λάμπρου

Υπουργός Σ. Λάμπρος

Περί του προγράμματος των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 10 του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβοντος προ οφθαλμών την υπ' αριθ. 66 εν, έτους πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε.

Το πρόγραμμα των εν τω Διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδακτέων μαθημάτων, κανονίζεται από του σχολικού έτους 1916-1917 ως εξής.

ΤΑΞΙΣ Α'

α') Γενική τεχνολογία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Πρώτον εξάμηνον - Φυσική τεχνολογία.

Μέτρα και μηχανικαί μετρήσεις. Απλαί μηχαναί.

Εφαρμογαί της ισορροπίας και κινήσεως των ρευστών (υγρών και αερίων). Αντλίαι και είδη αυτών.

Θερμότης (παραγωγή, μέτρησις και χρήσις αυτής εν τη βιομηχανία), θερμομηχαναί και ιδιότητες αυτών.

Τρόποι θερμάνσεως και αερισμού χώρων.

Δεύτερον έξάμηνον-1) Χημική τεχνολογία.

Χρήσις του οξυγόνου, υδρογόνου, αζώτου, αμμωνίας, νιτρικού οξέος και νιτρικών αλάτων, άνθρακος, χλωρίου, βρωμίου, Ιωδίου, φθορίου, θείου, θειικού οξέος, φωσφόρου, βορίου και πυριτίου εν τη βιομηχανία. Υαλουργία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 227, τχ. Α'/15 Δεκεμβρίου 1916.

Σελ. 290
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 271
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  65

  ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  (Νόμος 572/31 Δεκεμβρίου 1914)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

  Περί Ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως [1]

  ΝΟΜΟΣ 572

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε·

  Άρθρον 1, Προς μόρφωσιν του διδακτικού προσωπικού των κατωτέρων τεχνικών σχολών και των καθηγητών των τεχνικών μαθημάτων εν τοις διδασκαλείοις και τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως ιδρύεται εν Αθήναις διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως.

  Άρθρον 2, Το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως αποτελείται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, εν αις διδάσκονται τα εξής μαθήματα·

  α') φυσικοτεχνία· αι διά τας τέχνας χρήσιμοι γενικαί ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων, απλαί μηχαναί χρήσιμοι εις τας τέχνας, στοιχεία οπτικής, αρχαί ηλεκτροτεχνικής, ενέργειαι ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικαί μονάδες, μέτρησις, ενέργεια και χρήσις αυτών, ηλεκτρικαί μηχαναί·

  β') χημικοτεχνία' γενικαί αρχαί της χημείας άμέταλλα και μέταλλα, χημικαί ενώσεις και αναλύσεις, όξείδωσις, καύσις, αναγωγή, οξέα, βάσεις και άλατα, γενικαί ιδιότητες των χημικών ανόργανων και οργανικών ενώσεων των χρησίμων εις τας τέχνας και χρησιμοποίησιν αυτών·

  γ') τεχνολογία· οικοδομήσιμοι και ορυκταί εν γένει ύλαι, μέταλλα, κράματα και κατασκευή αυτών, εργαλεία και βοηθητικαί μηχαναί, χειρισμός και έλεγχος των διαφόρων τεχνολογικών προϊόντων, τεχνολογία των ξύλων, τρόποι απομιμήσεως

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 16, τχ. Α'/Ί3 Ιανουαρίου 1915.