Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 277-296 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/277.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

66

ΦίΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Β. Διάταγμα / 31 'Ιανουαρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω δίδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του περί ιδρύσεως διδασκαλείων B, διατάγματος της 26 Αυγούστου π.έ., τον κυρώσαντα τούτον 381 νόμον, το περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων κλπ. B. διάταγμα της 6 Οκτωβρίου π.έ. και την 61 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Εν τω διδασκαλειω Θηλέων Θεσσαλονίκης διδαχθήσονται κατά το σχολικόν έτος 1914-1915 φιλοσοφικά και παιδαγωγικά μαθήματα.

Εν μεν τη Β' τάξει:

Παιδαγωγική ψυχολογία. Γενική διδακτική και εκ της ειδικής η μεθοδική των μαθηματικών, των φυσιογνωστικών και της γεωγραφίας. Υποδειγματικαί διδασκαλία., παραλλήλως και εν συνάφεια προς την διδακτικήν. (Το υπόλοιπον της ειδικής διδακτικής διδαχθήσεται κατά το επιόν έτος εν τη Γ' τάξει).

Εν δε τη Γ' τάξει:

A') Παιδαγωγική ψυχολογία. Γενική και ειδική διδακτική μετά των αναγκαίων υποδειγματικών διδασκαλιών. Διδακτικαί ασκήσεις, ώραι καθ' εβδομάδα 12. (Μέχρι του Πάσχα μόνον θεωρητική διδασκαλία, εφεξής δε 6 ώραι θεωρητική διδασκαλία και 6 ώραι διδακτικαί ασκήσεις, αίτινες δύνανται κατ' ολίγον να αυξηθώσι και μέχρις 9, περιοριζόμενων αναλόγως των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας).

'Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 55, τχ. Α'/6 Φεβρουαρίου 1915.

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/278.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β') Ζωοτεχνία και γεωπονία, ώραι καθ' εβδομάδα 6

Γ') Υγιεινή " " 2

Δ') Ωδική " · " 6

Ε') Καλλιγραφία " " 1

ΣΤ') Ιχνογραφία " " 5

Ζ') Χειροτεχνία " " 6

και Η') Γυμναστική " "  4

- Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/279.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

67

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΑΞΗ

(Β, Διάταγμα / 31 Ιανουαρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί προσθήκης μαθήματος εις τα εν διδασκαλείοις διδασκόμενα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 8 του περί ιδρύσεως διδασκαλείων κλπ. Β. διατάγματος της 26 Αυγούστου 1914, και τον κυρώσαντα τούτο 381 νομον, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Εν τω 2 άρθρω του περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας κλπ. Β, διατάγματος της 6 Οκτωβρίου π. έτους, προστίθεται μετά το πέμπτον μάθημα ως 6ον: στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονομίας. Ώρα μία καθ' εβδομάδα κατ' αμφότερα τα εξάμηνα, περιοριζόμενης της διδασκαλίας της ωδικής και εκκλησιαστικής μουσικής εις ώρας 7 κατά το α' εξάμηνον και 5 κατά το β'.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 55, τχ. Α'/6 Φεβρουαρίου 1915.

Σελ. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/280.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

68

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ

(Β. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί εφαρμογής του νόμου 572 "περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 572 "περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως", προτάσει του Ημετέρου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. Από της ημέρας της δημοσιεύσεως του διατάγματος τούτου εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως τίθενται εις ισχύν και εφαρμογήν αι διατάξεις του υπ' αριθ. 572 νόμου "περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως".

Άρθρον 2. Η λειτουργία του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως άρχεται από του σχολικού έτους 1915-1916, συνιστώμενης κατά το έτος τούτο της πρώτης τάξεως αυτού.

Η σύστασις εκατέρας των δύο άλλων ανωτέρων τάξεων αυτού γενήσεται διαδοχικώς κατά τα σχολικά έτη 1916-1917 και 1917-1918.

Το ίδρυμα τούτο εγκαθίσταται προσωρινώς εν τω διδακτηρίω του Μαρασλείου διδασκαλείου.

Άρθρον 3.  Μαθηταί γίνονται δεκτοί εις την α' τάξιν του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως εάν έχωσι τα εν τω 4ω άρθρω του νόμου 572 οριζόμενα προσόντα και ευδοκιμήσωσιν εις εισιτήριον εξέτασιν.

Η εξέτασις αυτή ενεργείται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου ενώπιον επιτροπής απαρτιζόμενης εξ ενός μέλους του εκπαιδευτικού

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 327, τχ. A723 Σεπτεμβρίου 1915.

Σελ. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/281.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συμβουλίου, ως προέδρου, και των καθηγητών του διδασκαλείου. Το εν τη επιτροπή μέλος του εκπαιδευτικού συμβουλίου, το Οποίον θα είναι και επόπτης του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως, ορίζεται υπ' αυτού του συμβουλίου.

Κατά την εισιτήριον εξέτασιν οι μαθηταί δοκιμάζονται εις την φυσικήν, την χημείαν, την καλλιγραφίαν και την ιχνογραφίαν.

A') Πραγματευόμενοι γραπτώς εν Θέμα της φυσικής και sv της χημείας αναφερόμενα εις την εν τοις γυμνασίοις διδασκομένην ύλην των μαθημάτων τουτων. Τα Θέματα ταύτα ορίζονται διά κλήρου εκ δέκα τοιούτων, καταρτιζομένων υπό των οικείων καθηγητών και του προέδρου ολίγον προ των εξετάσεων.

Β') Καλλιγραφούντες απαγγελλόμενον τεμάχιον ελληνικού κειμένου εξ οκτώ μέχρι δέκα στιχων, και

Γ') Ιχνογραφούντες· δι' ελευθέρας χειρός και εξ αποστάσεως αντικείμενόν τι υπό της επιτροπής όριζόμενον.

Η εξεταστική επιτροπή έχουσα υπ' όψει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών και την περί το καλλιγραφείν και ιχνογραφείν δεξιότητα αυτών, ορίζει τους εισακτέους κατά σειράν επιτυχίας, οίτινες δεν δύνανται να είναι πλείονες των 25.

Άρθρον 4. Τα μαθήματα του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως άρχονται από της 16 Σεπτεμβρίου και διαρκούσι μέχρι της 1 Ιουνίου, διακόπτονται δε καθ' άς ημέρας αργούσι και τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως.

Κατά το σχολικόν έτος 1915-1916 θέλουσι διδαχθή τα εξής μαθήματα:

1) Φυσικοτεχνία, χημικοτεχνία, τεχνολογία και μαθηματικά ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα.

2) Χειροτεχνία, επί 5 ώρας καθ' εβδομάδα.

3) Ελευθέρα ιχνογραφία, επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

4) Προβολική ιχνογραφία, επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα,

5) Προοπτική ιχνογραφία, επί 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

6) Καλλιγραφία, επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

7) Πλαστική και ξυλοτεχνία, ανά 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

8) 'Ανθρωπολογία και υγιεινή, επί 3 ώρας καθ' εβδομάδα.

9) Γυμναστική και σκοποβολία, επί 5 ώρας καθ' εβδομάδα.

Τα υπ' αριθ. 1-7 μαθήματα θέλουσι διδαχθή εν τω Μαρασλείω Διδασκαλείω, χρησιμοποιουμένων διά την διδασκαλίαν αυτών και την πρακτικήν εξάσκησιν των μαθητών, των εργαστηρίων αυτού, τα δε υπ' αριθ. 8 και 9 εν τη σχολή των γυμναστών και υπό των καθηγητών της σχολής ταύτης, άνευ ουδεμιάς προς τούτο αποζημιώσεως,

Άρθρον 5.[1] Ουδείς μαθητής του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως προάγεται από τάξεως τινός αυτού εις την αμέσως ανωτέραν αν μη φοιτήση

Σελ. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/282.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις αυτό ανελλιπώς και τύχη βαθμού ετησίας προόδου τουλάχιστον "καλώς".

Ο βαθμός της ετησίας προόδου των μαθητών συνάγεται εκ του βαθμού των εν τοις εργαστηρίοις κατά το έτος εργασιών αυτών, και των τριμηνιαίων βαθμών της εν εκάστω θεωρητικώ και πρακτικώ μαθήματι επιδόσεως αυτών, οίτινες μετά των απουσιών αναγράφονται εν τω ειδικώ ελέγχω εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου των μηνών Δεκεμβρίου, Μαρτίου και Ιουνίου.

Αι διά τους μαθητάς των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως ισχύουσαι διατάξεις περί απουσιών, ποινών και χαρακτηρισμού των βαθμών της προόδου και της διαγωγής αυτών εφαρμόζονται και διά τους μαθητάς του διδασκαλείου.

Άρθρον 6. Μέχρις ου λειτουργήσωσι πάσαι αι τάξεις του διδασκαλείου και πάντα τα εις αυτό προσηρτημένα κατά τον προμνημονευόμενον νόμον σχολεία, τον αριθμόν των διδασκόντων ορίζει το εκπαιδευτικόν συμβούλιον εν αρχή εκάστου σχολικού έτους.

Προσωρινή διάταξις

Άρθρον 7, Κατά το σχολικόν έτος 1915-1916 επιτρέπεται όπως ενεργώνται εξετάσεις καθ' όλον τον Σεπτέμβριον.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Τατοΐω τη 21 Σεπτεμβρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Ο Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/283.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί εξετάσεων κτλ. του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως

(αναδημοσίευσις)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 4 και 10 του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'

Εισιτήριοι εξετάσεις

Άρθρον 1, Όπως εγγραφή τις εν τη πρώτη τάξει του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως πρέπει να έχη τα εν τω 4ω άρθρω του νόμου 572 οριζόμενα προσόντα και να ευδοκιμήση εις εισιτήριον εξέτασιν.

Η εξέτασις αύτη διενεργείται εγγράφως ενώπιον του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου.

Άρθρον 2, Η εισιτήριος εξέτασις συνίσταται α'] εις λύσιν δύο εκ τριών προτεινομένων ζητημάτων εξ εκάστου των εξής μαθημάτων: 1) της πειραματικής φυσικής, 2) της χημείας, 3) της πρακτικής αριθμητικής και 4) της γεωμετρίας· β'] εις καλλιγραφίαν καθ' υπαγόρευσιν 8 μέχρι 10 μικρών και μεγάλων γραμμάτων της αλφαβήτου και 6 μέχρις 8 στίχων ελληνικού κειμένου και γ'] εις ιχνογραφίαν δι' ελευθέρας χειρός απλού αντικειμένου,

Τα ζητήματα των θεωρητικών μαθημάτων ορίζονται διά κλήρου εκ δέκα τοιούτων εξ εκάστου μαθήματος, τα οποία καταρτίζονται υπό των αρμοδίων καθηγητών και του διευθυντού, τα δε θέματα της καλλιγραφίας και της ιχνογραφίας εκλέγονται υπό του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου.

Ο καταρτισμός, η κλήρωσις και η εκλογή των θεμάτων γίνονται ευθύς προ της εξετάσεως του οικείου μαθήματος.

Τα δοκίμια των εξετάσεων γράφονται επί φύλλων χάρτου φερόντων την σφραγίδα του διδασκαλείου και την μονογραφήν του διευθυντού αυτού. Μονογραφούνται δε υπό των παρά του διευθυντού διοριζομένων επιτηρητών και παραδίδονται εις τους οικείους καθηγητάς, οι οποίοι οφείλουσιν εντός δύο

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 79, τχ. Α'/27 Απριλίου 1917,

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/284.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ημερών από της εξετάσεως να θεωρήσωσι και βαθμολογήσωσι ταύτα, υπογραμμίζοντες τα σφάλματα δι' ερυθράς. -

Τα δοκίμια των εισιτηρίων εξετάσεων φυλάττονται εν τω διδασκαλείω μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

Άρθρον 3. Άμα τω πέρατι των εισιτηρίων εξετάσεων ο σύλλογος των καθηγητών του διδασκαλείου, εν συνεδρία υπό την προεδρίαν του διευθυντού καθορίζει διά πράξεως αυτού την σειράν επιτυχίας των εξετασθέντων αναλόγως προς τους γενικούς βαθμούς, ων ηξιώθησαν ούτοι κατά την εξέτασιν.

Γενικός βαθμός εν ταις είσιτηρίοις εξετάσεσιν είνε ο μέσος όρος των βαθμών, ους έλαβον οι δοκιμασθέντες εν εκάστω των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων μαθημάτων.

Οι μερικοί εν εκάστω μαθήματι βαθμοί και ο εκ τούτων συναγόμενος γενικός βαθμός αναγράφονται εν τω βιβλίω πράξεων του συλλόγου των καθηγητών παρά το όνομα εκάστου εξετασθέντος.

Έν η περιπτώσει δύο η πλείονες των εξετασθέντων λάβωσι τον αυτόν γενικόν βαθμόν, η σειρά της επιτυχίας αυτών κανονίζεται εκ των του μέσου όρου των βαθμών, ων ηξιώθησαν ούτοι εν τη καλλιγραφία και τη ιχνογραφία.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαμβάνοντες γενικόν βαθμόν ουχί κατώτερον του καλώς.

Εκ των επιτυχόντων εισάγονται εις το διδασκαλείον οι 25 πρώτοι κατά σειράν επιτυχίας.

Άρθρον 4. Οι βαθμοί ικανότητος και προόδου εν τοις μαθήμασιν χαρακτηρίζονται ως εξής:

α') Κακώς διά του ο,β') μετριώτατα διά του ο,01-2, γ') μετρίως διά του 2,01-4, δ') σχεδόν καλώς διά του 4,01-5, ε') καλώς διά του 5,01-7, στ') λίαν καλώς διά του 7,01-9 και ζ') άριστα διά του 9,01-10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Περί προαγωγής των μαθητών του διδασκαλείου

Άρθρον 5. Όπως προαχθή τις εκ τάξεως τινός του διδασκαλείου εις την αμέσως ανωτέραν ταύτης πρέπει ν' αξιωθή γενικού βαθμού ετησίας προόδου ουχί κατωτέρου του καλώς.

Μαθητής αξιωθείς γενικού μεν βαθμού προβιβαστικού, ετησίου δε εν ενί μαθήματι κατωτέρου του σχεδόν καλώς, προάγεται, αλλ' αν και κατά το επόμενον έτος υστέρηση εις το αυτό μάθημα υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως.

Ουδείς μαθητής προάγεται, οίος δήποτε και αν είναι ο γενικός βαθμός αυτού, αν λάβη ετήσιον βαθμόν κατώτερον του σχεδόν καλώς εις πλείονα του ενός μαθήματα.

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/285.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 6. Γενικός βαθμός της ετησίας προόδου των μαθητών του διδασκαλείου είνε ο μέσος όρος των εν εκάστω μαθήματι ετησίων βαθμών αυτών,

Οι ετήσιοι εν εκάστω μαθήματι βαθμοί συνάγονται έκ των τριμηνιαίων βαθμών, ελαττουμένου του μέσου όρου αυτών κατά το εν μεν δέκατον τούτου, αν ο αριθμός των από του μαθήματος απουσιών του μαθητού είναι μεγαλείτερος του 1/5 και μικρότερος του 1/3 των γενομένων σχετικών μαθημάτων, κατά τα δύο δέκατα δε τούτου αν ο αυτός αριθμός των απουσιών υπερβαίνη το 1/3 των γενομένων μαθημάτων.

Οι τριμηνιαίοι βαθμοί συνάγονται εν μεν τοις θεωρητικοίς μαθήμασι· (φυσικοτεχνία, χημικοτεχνία, τεχνολογία, μαθηματικά και εμπορικά, ιστορία των τεχνών και υγιεινή) εκ των βαθμών των κατά τρίμηνον προφορικών και γραπτών δοκιμασιών, εν δε τη καλλιγραφία και τη γυμναστική εκ της εις ταύτα επιδόσεως των μαθητών και εν εκάστω των άλλων τεχνικών μαθημάτων, εκ των βαθμών των εκτελεσθέντων αντικειμένων διαιρουμένου του αθροίσματος των βαθμών τούτων διά του αριθμού των διδαχθέντων έργων.

Οι τριμηνιαίοι βαθμοί αναγράφονται εν τω ειδικώ ελέγχω μετά του αριθμού των απουσιών των μαθητών εντός του τελευταίου πενθημέρου, των μηνών Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου και Μαΐου.

Άρθρον 7. Εν εκάστω Θεωρητικώ μαθήματι γίνονται καθ' έκαστον τρίμηνον δύο τουλάχιστον γραπταί δοκιμασίαι, εν αις δίδονται τοις μαθηταίς δύο ζητήματα, εξ ων υποχρεούνται ούτοι να διαπραγματευθώσι το έτερον.

Ta δι' εκάστην γραπτήν δοκιμασίαν ζητήματα καταρτίζονται ευθύς προ ταύτης υπό του διδάξαντος καθηγητού και του διευθυντού εξ απάσης της διδαχθείσης ύλης.

Μαθητής δι' οιονδήποτε λόγον μη μετάσχων γραπτής τινός δοκιμασίας καλείται υπό του διευθυντού και υποβάλλεται εις ταύτην κατ' άλλην τινά ήμέραν, αν δε και πάλιν δεν εμφανισθή, λαμβάνη τον βαθμόν 0.

Τα γραπτά δοκίμια των θεωρητικών μαθημάτων και της καλλιγραφίας, της ιχνογραφίας και των τεχνικών σχεδίων, τεοεωρημένα και βεβαθμολογημένα υπό των διδαξάντων καθηγητών, καθώς και τα υφ' εκάστου μαθητού εκτελεσθέντα έργα της σχολικής χειροτεχνίας, της ξυλοτεχνίας, της μεταλλοτεχνίας και της πλαστικής και γυψουργίας, φυλάττονται εν τω διδασκαλείω μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Απολυτήριοι εξετάσεις

 

Άρθρον 8. Όπως, λάβη τις πτυχίον του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως πρέπει να διαπεράνη τα εν τούτω διδασκόμενα μαθήματα και

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/286.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μετ' ευδόκιμον απολυτήριον εξέτασιν να τύχη γενικού βαθμού τουλάχιστον καλώς.

Ο τυγχάνων γενικού μεν βαθμού προβιβαστικού, ολικού δε, συναγομένου κατά το 14ον άρθρον του παρόντος διατάγματος, εν δυσί το πολύ μαθήμασι κατωτέρου του σχεδόν καλώς, δύναται μετά εν έτος να λάβη πτυχίον του διδασκαλείου, αν υποστή συμπληρωματικήν εξέτασιν εις τα μαθήματα εις α υστέρησεν, αξιωθή δε εν εκάστω τούτων βαθμού τουλάχιστον καλώς.

Ο λαμβάνων ολικόν βαθμόν κατώτερον του σχεδόν καλώς εις πλείονα των δύο μαθήματα, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της ανωτάτης τάξεως του διδασκαλείου, οισοδήποτε και αν είνε ο γενικός βαθμός αυτού,

Η τε γενική και συμπληρωματική απολυτήριος εξέτασις είναι θεωρητική και πρακτική. Γίνονται δε αμφότεραι ενώπιον των καθηγητών του,διδασκαλείου και διενεργούνται η μεν θεωρητική γραπτώς εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ιουνίου, η δε πρακτική από της 15ης Απριλίου μέχρι της 25ης Μαΐου.

Άρθρον 9. Η εν εκάστω θεωρητικώ μαθήματι (άρθρον 6 και γ' του παρόντος διατάγματος) απολυτήριος εξέτασις .συνίσταται εις την λύσιν δύο έκ τριών ζητημάτων τα οποία ορίζοντα., ως εξής: .

Οι διδάξαντες καθηγηταί διαιρουσι την διδαχθείσαν ύλην εκάστου μαθήματος, αναλόγως του ποσού αυτής εις 20 η 30 μέρη, τα οποία καταγράφουσιν επί χάρτου κατ' αυξόμενον αριθμόν. Εκ τούτων κληρούνται τρία ευθύς προ της εξετάσεως, εκ δε της Ολης εκάστου τούτων καταρτίζεται υπό του διδάξαντος και του διευθυντού ανά εν ζήτημα. Τα ζητήματα ταύτα υπαγορεύονται τοις μαθηταίς προς λύσιν,

Κατά την εξέτασιν παρίσταται, πλην του διδάξαντος και εις των άλλων καθηγητών, υπό του διευθυντού οριζόμενος ως συνεπιτηρητής,

Τα γραπτά δοκίμια, φέροντα την σφραγίδα του διδασκαλείου και τας μονογραφάς του διευθυντού και του συνεπιτηρητού, παραδίδονται εις τον οικείον καθηγητήν, ο οποίος οφείλει εντός δύο ημερών από της εξετάσεως να θεωρήση, βαθμολογήση και παραδώση ταύτα εις τον διευθυντήν του διδασκαλείου.

Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων εξετάσεων φυλάττονται εν τω διδάσκαλείω επί εν έτος.

Άρθρον 10. Η πρακτική εξέτασις συνίσταται α') εις δοκιμαστικήν διδασκαλίαν εν τω προτύπω τεχνικώ σχολείω δύο των εν τούτω διδασκομένων μαθημάτων, β') εις καλλιγραφίαν καθ' υπαγορευσιν, και καθ' όλα τα διδαχθέντα είδη της γραφής, ρητών συναποτελούντων 8 μέχρι 10 στίχους, γ') εις ιχνογράφησιν συνθέτου αντικειμένου δι' ελευθέρας χειρός και γεωμετρικού σχήματος τη βοήθεια των γεωμετρικών εργαλείων, δ') εις εκπόνησιν σχεδίου και έ') εις κατασκευήν ενός αντικειμένου σχετικού προς έκαστον των λοιπών

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/287.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τεχνικών μαθημάτων (σχολικής χειροτεχνίας, ξυλοτεχνίας, μεταλλοτεχνίας και πλαστικής και γυψουργίας).

Δύο ημέρας προ της ενάρξεως των πρακτικών εξετάσεων ο σύλλογος των καθηγητών του διδασκαλείου εν συνεδρία αυτού' α') ορίζει διά κλήρου άφ'ένός^μέν την σειράν, καθ'ην έκαστος μαθητής θα έκτελέση τας εν τω προτύπω σχολείω δοκιμαστικάς διδασκαλίας αυτού, αφ' ετέρου δε τα υπό στοιχ, δ' και ε' εκτελεστέα έργα, και β') καταρτίζει το ωρολόγιον πρόγραμμα των εξετάσεων και των εν τοις εργαστηρίοις εργασιών των μαθητών προς εκτέλεσιν των κληρωθέντων αντικειμένων και δημοσιεύει τούτο προς γνώσιν των εξεταζομένων.

Άρθρον 11, Τα υφ' εκάστου μαθητού διδακτέα εν τω προτύπω σχολείω μαθήματα ορίζονται διά κλήρου, δύο ώρας προ της οικείας διδασκαλίας, καθ' άς ο εξεταζόμενος προπαρασκευάζει και γράφει ταύτην ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Αι των δοκιμαστικών διδασκαλιών εξεταστικαί επιτροπαί είνε τριμελείς. Αποτελείται δ' εκάστη εκ του οικείου καθηγητού και δύο εκ των άλλων καθηγητών, υπό του διευθυντού οριζομένων.

Έκαστον των μελών της εξεταστικής επιτροπής βαθμολογεί κατ' ιδίαν την γραπτήν προπαρασκευήν και την γενομένην διδασκαλίαν.Ο δε μέσος όρος των έξ τούτων βαθμών παριστά τον βαθμόν της δοκιμαστικής διδασκαλίας, όστις αναγράφεται επί της εγγράφου προπαρασκευής και κυρούται διά των μονογραφών των τριών εξεταστών.

Εκάστη δοκιμαστική διδασκαλία διαρκεί 40 μέχρι 55 λεπτά της ώρας.

Τα δοκίμια των γραπτών προπαρασκευών βεβαθμολογημένα, ως ανωτέρω, παραδίδονται, εις τον διευθυντήν του διδασκαλείου, άμα τω πέρατι εκάστης διδασκαλίας.

Ο μέσος όρος των βαθμών, των υπό του αυτού εξεταζομένου γενομένων δύο δοκιμαστικών διδασκαλιών εμφαίνει τον εν τω μαθήματι τούτω βαθμόν εξετάσεων αυτού.

Άρθρον 12. Τα προς καλλιγραφίαν ρητά και τα προς ιχνογράφησιν αντικείμενα και γεωμετρικά σχήματα ορίζονται υπό των οικείων καθηγητών και του διευθυντού ευθύς προ της σχετικής εξετάσεως.

Η εξέτασις εν μεν τη καλλιγραφία δεν δύναται να παραταθή πέρα της μιας ώρας, εν δε τη ελευθέρα ιχνογραφία και τη γεωμετρική πέρα των τριών ωρών δι' εκάτερον των μαθημάτων τούτων.

Τα δοκίμια της καλλιγραφίας και 'ιχνογραφίας γράφονται επί φύλλων χάρτου, φερόντων την σφραγίδα του διδασκαλείου και την μονογραφήν του διευθυντού αυτού, βαθμολογούνται δε υπό των διδαξάντων τα μαθήματα ταύτα καθηγητών.

Άρθρον 13. Τα προς εξέτασιν αντικειμένου της σχολικής χειροτεχνίας.

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/288.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της ξυλοτεχνίας, της μεταλλοτεχνίας και της πλαστικής και γυψουργίας και το τεχνικόν σχέδιον κληρούνται εκ δέκα τοιούτων εξ εκάστου μαθήματος, τα οποία εκλέγονται υπό του συλλόγου των καθηγητών και καταγράφονται υπ' αυξόμενον αριθμόν επί φύλλων χάρτου.

Της εκτελέσεως εκάστου έργου προηγείται γραφή του σχεδίου αυτού.

Η σχεδίασις και η κατασκευή των κληρωθέντων αντικειμένων γίνονται εν τοις εργαστηρίοις του διδασκαλείου, εις τα οποία προσέρχονται και εργάζονται, οι μαθηταί μέχρι της περατώσεως των έργων, κατά τας εν τω προγράμματί των πρακτικών εξετάσεων οριζομένας ώρας, επιτηρούμενοι υπό του διδάξαντος καθηγητού η του υπό του διευθυντού οριζομένου αναπληρωτού αυτού.

Εφ' εκάστου εκτελουμένου έργου επικολλάται. το οικείον σχέδιον, φέρον το όνομα του μαθητού. Τοποθετούνται δε ταύτα καθ' υπόδειξιν του διευθυντού εν τινί αιθούση του διδασκαλείου, άμα τη περατώσει αυτών.

Εντός του τελευταίου πενθημέρου του Μαΐου τριμελείς επιτροπαί, υπό του διευθυντού καταρτιζόμεναι, εκάστης των οποίων μετέχει και ο διδάξας το οικείον μάθημα καθηγητής, κρίνουσι και βαθμολογούσι τα έργα και τα σχέδια αυτών.

Οι μέσοι όροι των υφ' εκάστου εξεταστού διδομένων βαθμών παριστώσι τους βαθμούς εξετάσεων και αναγράφονται εν πίνακι, φέροντι τας υπογραφάς των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Οι πίνακες δ' ούτοι παραδίδονται εις τον διευθυντήν μέχρι, της 31 Μαΐου.

Άρθρον 14. Ολικός βαθμός εν εκάστω μαθήματι είναι ο μέσος όρος του κατά τας διατάξεις του 6 άρθρου του παρόντος διατάγματος συναγομένου ετησίου βαθμού και του των απολυτηρίων εξετάσεων.

Ο γενικός βαθμός συνάγεται εκ πάντων των ολικών βαθμών, διαιρουμένου του αθροίσματος αυτών διά του αριθμού των μαθημάτων.

Εν οις μαθήμασιν εγένετο συμπληρωματική απολυτήριος εξέτασις, ολικός βαθμός είναι ο της εξετάσεως ταύτης. :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενικοί διατάξεις.

Άρθρον 15. Τα ενδεικτικά και τα αποδεικτικά σπουδών των μαθητών του διδασκαλείου γράφονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου μαθητικών τελών, τα δε πτυχία επί δεκαδράχμου.

Δεν επιτρέπεται, η εγγραφή μαθητού εις τάξιν του διδασκαλείου ανωτέραν της πρώτης, αν μη ούτος προσαγάγη ενδεικτικόν προαγωγής, εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως αυτού.

Εν τοις πτυχίοις του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως, τα οποία έχουσι τον τύπον των πτυχίων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως,

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/289.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αναγράφονται πλην του γενικού και οι εν εκάστω μαθήματι ολικοί βαθμοί του μαθητού.

Άρθρον 16. Εντός του πρώτου πενθημέρου του Ιουνίου οι μαθηταί του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως έκθέτούσιν èv ταις υπό του διευθυντού οριζομέναις αίθούσαις του διδασκαλείου πάντα τα του έτους και των εξετάσεων έργα αυτών κατά μάθημα και κατά χρονολογικήν σειράν εκτελέσεως, αφ' ου αναγράψωσιν η έπικολλήσωσιν εφ' εκάστου το όνοματεπώνυμον αύτών, και την τάξιν εις ην ανήκουσιν.

Εις την σχολικήν ταύτην έκθεσιν η είσοδος είνε ελευθέρα εις πάντας, κατά τας υπό του διευθυντού οριζομένας ώρας, μέχρι'τής 15 Ιουνίου.

Μετά την λήξιν της εκθέσεως τα υπό του συλλόγου των καθηγητών προκρινόμενα έργα των μαθητών. χρησιμοποιούνται προς πλουτισμον του μουσείου του διδασκαλείου, η και των άλλων δημοσίων σχολείων, τα δε λοιπά παραδίδονται τοις μαθηταίς.

Άρθρον 17. Καταργούνται τα άρθρα ,3 και 5 του Ημετέρου διατάγματος της 21 Σεπτεμβρίου 1915; "περί εφαρμογής του νόμου 572".

Άρθρον 18. Η ισχύς του διατάγματος τούτου άρχεται από του σχολικού έτους 1916-1917.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσέώς Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 4 Απριλίου 1917

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

19

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/290.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

69

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β. Διάταγμα / 14 Οκτωβρίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Λάμπρου

Υπουργός Σ. Λάμπρος

Περί του προγράμματος των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 10 του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβοντος προ οφθαλμών την υπ' αριθ. 66 εν, έτους πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε.

Το πρόγραμμα των εν τω Διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδακτέων μαθημάτων, κανονίζεται από του σχολικού έτους 1916-1917 ως εξής.

ΤΑΞΙΣ Α'

α') Γενική τεχνολογία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Πρώτον εξάμηνον - Φυσική τεχνολογία.

Μέτρα και μηχανικαί μετρήσεις. Απλαί μηχαναί.

Εφαρμογαί της ισορροπίας και κινήσεως των ρευστών (υγρών και αερίων). Αντλίαι και είδη αυτών.

Θερμότης (παραγωγή, μέτρησις και χρήσις αυτής εν τη βιομηχανία), θερμομηχαναί και ιδιότητες αυτών.

Τρόποι θερμάνσεως και αερισμού χώρων.

Δεύτερον έξάμηνον-1) Χημική τεχνολογία.

Χρήσις του οξυγόνου, υδρογόνου, αζώτου, αμμωνίας, νιτρικού οξέος και νιτρικών αλάτων, άνθρακος, χλωρίου, βρωμίου, Ιωδίου, φθορίου, θείου, θειικού οξέος, φωσφόρου, βορίου και πυριτίου εν τη βιομηχανία. Υαλουργία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 227, τχ. Α'/15 Δεκεμβρίου 1916.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/291.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Μηχανική τεχνολογία-σίδηρος, χαλκός, μόλυβδος, αντιμόνιον, βισμουθιον, νικέλιον, υδράργυρος, αργίλιον, άργυρος, χρυσός και λευκόχρυσος· (εκκαμήνευσις, κράματα και χρήσις αυτών εν ταις τέχναις και τη βιομηχανία).

β') Μαθηματικά -1 ώρα καθ' εβδομάδα.

Εκ της αριθμητικής, γεωμετρίας και άλγεβρας, διάφορα προβλήματα, σχετικά προς την βιοτεχνίαν και τας εις ταύτην αναφερομένας εμπορικάς πράξεις,

η Ελευθέρα ιχνογραφία - 4 ώραι καθ' εβδομάδα,

Ιχνογράφησις γραμμών και επιπέδων σχημάτων επί του μαυροπίνακος γεωμετρικών στερεών μετά γραμμοσκιάσεως, και συνδυασμού δύο η περισσοτέρων στερεών μετά φωτοσκιάσεως. Απλών εργαλείων ξυλουργικής και σκευών σχολικής και οικιακής χρήσεως των μεν μετά γραμμοσκιάσεως, των δε μετά φωτοσκιάσεως. Έκτυπων γυψίνων μετά γραμμοσκιάσεως και φωτοσκιάσεως. Συνθετωτέρων εκτύπων μερών του ανθρωπίνου σώματος. Ανθρακογραφία, κρητιδογραφία και υδατογραφία,

δ') Προβολική ιχνογραφία - 4 ώραι καθ' εβδομάδα.

Γεωμετρικαί κατασκευάί ευθειών, γωνιών, πολυγώνων και ευθειών εφαπτόμενων εις κύκλους. Κύκλοι και διαίρεσις άύτών. Κατασκευή διαφόρων γεωμετρικών κοσμημάτων. Έλλειψις, παραβολή, υπερβολή, ελικοειδείς και κυκλοειδείς γραμμαί μετ' εφορμογών εν τη κοσμηματογραφία, Προβολικαί κατασκευαΐ επί των τριών προβολικών επιπέδων. Ορθή και πλαγία προβολή. Προβολαί και αναπτύγματα τομών των γεωμετρικών στερεών υπό επιπέδων παραλλήλων και πλαγίων τω άξονι. Προβολαί τεμνομένων στερεών, εργαλείων και μερών μηχανής. Διαγράμμισις (skizzieren) εν προόψει, κατόψει, πλαγία όψει και τομή εργαλείων, μηχανών, και αντικειμένων της ξυλοτεχνίας και σιδηροτεχνίας,

ε') Προοπτική-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Οπτικός κώνος και οπτική γωνία. Ορίζων, σημεία οράσεως, αποστάσεως συνδρομής., Γραμμαί τεμνόμεναι εις το σημείον της αποστάσεως και εις το σημείον της οράσεως. Προοπτική απεικόνισις τετραγώνου, οκταγώνου, κύκλου, κύβου, πυραμίδος, του εσωτερικού δωματίου, κλιμάκων, κορνιζών και οικοδομήματος. Σκιαί ηλίου και σκιαί τεχνητού φωτός. Προοπτική εν υπαίθρω,

στ') Τεχνικά σχέδια-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Εκάστης τεχνικής εργασίας της ξυλοτεχνίας και της σιδηροτεχνίας προηγείται το τεχνικόν σχέδιον ταύτης και από τούτου οδηγείται ο μαθητής εις τήν. εκτέλεσιν της εργασίας.

ζ') Καλλιγραφία-2 ώραι καθ' εβδομάδα,

Τα γράμματα της μικράς αλφαβήτου κατά την γενετικήν αυτών σειράν.

Πρώτον το ι και τα εξ αυτού σχηματιζόμενα και δεύτερον το o και τα εξ αυτού σχηματιζόμενα. Ασκήσεις επί εκάστου τούτων. Σχηματισμός λέξεων

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/292.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και φράσεων εκ δεδιδαγμένων γραμμάτων. Ασκήσεις προς καλήν και ταχείαν αυτών γραφήν. Βαθμιαία σμίκρυνσις των γραμμάτων μέχρι 0.003. Οι αραβικοί αριθμοί, ασκήσεις έπ' αυτών.

η') Σχολική χειροτεχνία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Παιδιαί διά ξυλίνων κύβων η παραλληλεπιπέδων αισθητοποιούσαι τους αριθμούς και τα γράμματα. Σύνθεσις σχεδίων εκ χάρτινων θρύψαλων, κεκομμένων γεωμετρικών επιπέδων σχημάτων και ηλειμμένων διά κόλλας επί της μιάς επιφανείας. Δίπλωσις του χάρτου και κοπή διά ψαλλιδίου διαφόρων χαρτίνων σχημάτων και εικόνων. Ραπτική διά βελόνης και νήματος επί λεπτού χαρτονιού. Υφαντική διά χαρτίνων ταινιών.

Χαρτοτεχνία και βιβλιοδετική, καλαθοπλαστική.

θ') Ξυλοτεχνία-3 ώρες καθ' εβδομάδα.

Χειρισμός των διαφόρων εργαλείων του ξυλουργού. Κατασκευή διαφόρων αντικειμένων της ξυλογλυπτικής.

1) Λαβή αξίνης εκ πρίνου η οξυάς, 2) κοινών κυλινδρικός εξ οξυάς η φλαμουρίου, 3) κρεμαστήρ κλείθρων εκ φλαμουρίου, 4) λαβή σφύρας εξ οξυάς, 5) φορευς θερμού ύδατος τετραγωνικός, κυκλικός η ελλειψοειδής εξ οξυάς η φλαμουρίου, 6) πτύον βουτύρου εξ όξυας, 7) στεγνωτήρ μάλλινων περικνημίδων εξ ελάτης, 8) ξύλον αΪώρας (κούνιας) εξ ελάτης, 9) δίσκος χρωμάτων εκ καρυάς, 10) κρεμάστρα εξ ελάτης, 11) πίναξ σχεδιογραφίας η μαυροπίναξ εξ ελάτης, 12) τρίγωνα εκ καρυάς, 13) πήχυς εμπορικός εκ φλαμουρίου, 14) σκαμνίον εξ ελάτης, 15) μέγα κοχλιάριον εξ οξυάς, 16) διαβήται κιμωλίας και πλαστικής εξ οξυάς.

Διάφοροι τρόποι στιλβώσεως του ξύλου.

ι') Σιδηροτεχνία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

(Υλικά, χαλκός, ορείχαλκος, σίδηρος κλπ.).

Αναγνώρισις και χειρισμός των διαφόρων υλικών και εργαλείων του εργαστηρίου. Κατασκευή των εξής αντικειμένων: 1) Κύβου, 2) πρίσματος εξαγωνικού, τριγωνικού κλπ., 3) σφυριού, 3) σιδηράς πλακός γραφείου, 5) ορθής γωνίας, 6) γωνίας 60°, 7) διαβήτου, 8) σημειωτήρος (πόντος), γωνίας 45°.

ια) Πλαστική και γυψουργία - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Χειρισμός του πηλού και των της πλαστικής εργαλείων. Πλάσις γεωμετρικών στερεών, εκτύπων φύλλων και καρπών. Ρόδακες, κυμάτια, ανθέμια και φοινικοειδή. Κεφαλαί ζώων εν ημιαναγλύφω θέσει. Ανάγλυφα ζώων.

Σημ. Η γυψουργ'ια συνδιδάσκεται μετά της πλαστικής.

ιβ') Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του L'art à l'école par Ch. M. Couyba.

ιγ') Υγιεινή - 1 ώρα καθ'εβδομάδα.

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/293.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ της ανατομικής και φυσιολογίας εν γενικαίς γραμμαίς τα περί όστεώδους και μυϊκού συστήματος. Υγιεινή τούτων.

ιδ') Γυμναστική και σκοποβολία -3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Περιγραφή, υπόδειξις και εκτέλεσις των κατά το πρόγραμμα του 1909 πινάκων του δημοτικού και ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου.

Θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της σκοποβολίας.

ΤΑΞΙΣ Β'

α') Γενική τεχνολογία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Πρώτον εξάμηνον - Φυσική τεχνολογία.

Σύντομος επανάληψις και συμπλήρωσις των διδαχθέντων εν τη A' τάξει. Πηγαί φωτός, φωτισμός χώρου, φωτομετρία. Εφαρμογαί της ανακλάσεως και της διαθλάσεως του φωτός.

Πρίσματα, φακοί, οπτικά όργανα.

Δεύτερον εξάμηνον - Χημική τεχνολογία..

Σύντομος επανάληψις .καί συμπλήρωσις των διδαχθέντων εν τη πρώτη, τάξει. Χημικαί ενώσεις των μετάλλων από βιομηχανικής απόψεως. Διάφοροι, χρωστικαί ουσίαι των ξύλων και χρωματισμός αυτών.

Μηχανική τεχνολογία.- Καύσιμοι, υλαι, αμίαντος, σμύρις και λοιπά λειαντικά μέσα. Όργανα μετρήσεως, σιδηρουργικά εργαλεία, έλαια χρήσιμα εις την βιομηχανίαν. Ιχθυόκολλα, λιθόκολλα (στόκος), δέρματα, αραβικον κόμμι, γουταπέρκα, μηχανικαί σφύραι και μηχανικά έλαστρα. Μηχανικά εργαλεία προς επεξεργασίαν μετάλλων, ξύλων κλπ.

β') Μαθηματικά - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Επέκτασις των εν τη Α' τάξει διδαχθεισών δυσκολοτέρων ασκήσεων  της αριθμητικής, γεωμετρίας και αλγέβρας. Περί αντιστάσεως της όλης εν γένει. Έλξις, πίεσις, κάμψις, τάσις, ρήξις (ιδία των μετάλλων). Προσδιορισμός των διαφόρων κρισίμων σημείων.

γ') Ελευθέρα ιχνογραφία-4 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ίχνογράφησις γύψινων έκτύπων και φωτόσκίασις αυτών. 'Ιχνογράφησις του όλου ανθρωπίνου σώματος.

Κρητιδογραφία και υδατογραφία, Αρχαί ελαιογραφίας.

δ') Προβολική ιχνογραφία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συνέχεια των εν τη A' τάξει διδαχθέντων.

Τα κυριώτερα εκ της παραστατικής γεωμετρίας, προβολαί απλών και συνθέτων στερεών, αναπτύγματα αυτών και εφαρμογαί εις τας τέχνας. Προβολαί εργαλείων και σκευών.

ε') Προοπτική-1 .ώρα καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' τάξει διδαχθέντων. στ') Τεχνικά σχέδια - 4 ώραι καθ' εβδομάδα.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/294.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Σχέδια επιπλοποιίας, οικοδομικής, μηχανουργικής και ηλεκτροτεχνίας.

ζ') Καλλιγραφία-2 ώρα., καθ' εβδομάδα.

Τα κεφαλαία γράμματα, πρώτον τα όμοια προς τα μικρά και έπειτα τα άλλα κατά την γενετικήν αυτών σειράν.

Ασκήσεις επί εκάστου τούτων. Βαθμιαία σμίκρυνσις των κεφαλαίων γραμμάτων μέχρι 0.006. Ασκήσεις προς καλήν και ταχείαν γραφήν των κεφαλαίων και των μικρών γραμμάτων, επί ρητών, γνωμικών κλπ.

η') Σχολική χειροτεχνία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα,

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' τάξει διδαχθέντων.

Ξυλουργική, σιδηρουργική. Πυρογραφία, δερματοπλαστική και μεταλλοπλαστική.

θ') Ξυλοτεχνία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη" A' τάξει διδαχθέντων.

1) Γωνία απεριόριστος εξ οξυάς η καρυάς. 2) Γωνία 90° έξ οξυάς η καρυάς. 3) Γωνία 45° εξ οξυάς η καρυάς. 4) Δοχείον μαχαιριών και πηρουνίων έξ ελάτης. 5) Ταφ. σχεδιογραφίας εξ όξυάς. 6) Θήκη γραφίδων εξ οξυάς) καρυάς η φλαμουρίου. 7) Βιβλιοθήκη επιτραπέζιος εξ οξυάς η φλαμουρίου. 8) Αριθμητήριον εξ οξυάς η πρίνου. 9) Πτυάριον αλεύρου (σέσουλα) έξ οξυάς. 10) Τράπεζα τρίπους έξ οξυάς η ελάτης, 11) Ψηκτροθήκη εξ ελάτης. 12) Χαρτοθήκη εξ οξυάς. 13) Πλαίσιον εξ οξυάς η φλαμουρίου. 14) Κιβωτιον ταμιευτηρίου εξ ελάτης. 15) Ερμάριον αναρτώμενον εξ ελάτης. 16) Ξυλομάχαιρον προς αποκοπήν χάρτου εκ καρυάς κλπ.

ι') Σιδηροτεχνία -3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Εργασίαι καμίνου, τόρνου, τρυπάνου, πλάνης και πάγκου,

Κατασκευή διαφόρων μικρών εργαλείων και στόμωσις αυτών.

ία') Πλαστική και γυψουργία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ημιανάγλυφα διαφόρων ζώων. Ανάγλυφα ζώων εν κινήσει. Απεικόνισις διαφόρων αφηρημένων παραστάσεων.

Κατασκευή διά γύψου των ανωτέρω αντικειμένων.

ιβ') Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου-2 ώραι καθ' εβδομάδα,

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του Leçons Techniques à l'atelier scholair par Μ, A, Julius.

ιγ') Υγιεινή-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

Εκ της ανατομικής και της φυσιολογίας εν γενικαίς γραμμαίς, τα περί νευρικού συστήματος, περί πέψεως και αναπνοής.

Υγιεινή αυτών.

ιδ') Γυμναστική και σκοποβολία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Επανάληψις των εν τη A' τάξει διδαχθέντων. Θεωρητικαί γνώσεις περί γυμναστικής καθ' όλου.

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/295.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΤΑΞΙΣ Γ'

α') Γενική τεχνολογία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Πρώτον εξάμηνον: Φυσική τεχνολογία.

Σύντομος επανάληψις και συμπλήρωσις των εν τη A' τάξει και τη Β' διδαχθέντων.

Μαγνητισμός και ιδία εφαρμογαί της πυξίδος. Ηλεκτρισμός και σπουδή των ηλεκτρικών .Ιδιοτήτων των σωμάτων από βιομηχανικής απόψεως. Ηλεκτρικόν ρεύμα, παραγωγή και μέτρησις των στοιχείων αυτού. Ηλεκτρικαί μηχαναί, Ηλεκτροχημεία, ηλεκτροφωτισμός, ήλεκτροθέρμανσις και εφαρμογαί αυτών. Τηλεγραφία κοινή και ασύρματος. Τηλέφωνον και μικρόφωνα.

Δεύτερον εξάμηνον: Χημική τεχνολογία. Σύντομος επανάληψις των κυριωτέρων εκ των διδαχθέντων εν τη A' και Β' τάξει. Αι σπουδαιότεραι βιομηχανίαι. Έρια, κατεργασία και χρωματισμός αυτών, βαμβακοπυρίτις, κολλώδιον, εκρηκτικαί υλαι. Διάφορα είδη ξύλων και βιομηχανία του χάρτου. Μέταλα, άμυλον και σάκχαρον, λευκώματώδε.,ς ουσίαι, ώον, γάλα, κρέας, σιτηρά, παρασκευή άρτου, καρποί, γεώμηλα κλπ. λαχανικά. Καφές, τέϊον, κακάον, σοκολάτα, καπνός, οίνος, οινόπνευμα, οξος, τα κυριώτερα οργανικά οξέα.. Αι κυριώτεραι οργανικαί χρωστικαί ουσίαι. Συντήρησις τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων.

β') Εμπορικά-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

Στοιχεία λογιστικής και καταστιχογραφίας. Λογιστική απλή και διπλογραφική. Λογαριασμός, χρέωσις, πίστωσις. Δούναι και λαβείν. Άνοιγμα, περάτωσις και μεταφορά λογαριασμού. Ενεργητικόν και πάθητικόν. Κεφάλαιον, κέρδη και ζημίαι. Απογραφή και ισολογισμός. Λογιστικά βιβλία (πρόχειρον ημερολόγιον, καθολικόν, ταμείον, βιβλίον απογραφής και ισολογισμού). Σύνταξις εγκυκλίων, παραγγελιών, τιμολογίων και διαφημίσεων;

γ') Ελευθέρα ιχνογραφία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Υδατογραφία και ελαιογραφία.

δ') Τεχνικά σχέδια-3 ώραι καθ' εβδομάδα,

Σύμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Ηλιοτυπία.

ε') Καλλιγραφία-1 ώρα καθ' εβδομάδα,

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Ανεστραμμένη και στρογγύλη γραφή. Γοτθικά γράμματα. Καλλιτεχνικά γράμματα,

στ') Σχολική χειροτεχνία - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων, δερματοπλαστική, πυρογραφία, μεταλλοπλαστική.

ζ') Ξυλοτεχνία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/296.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων.

1) Κλίμαξ εξ ελάτης 2) οκρίβας ζωγραφικής εξ ελάτης, 3) οκρίβας πλαστικής εξ ελάτης, 4) Θρανίον εξ ελάτης, 5) κάθισμα εξ οξυάς, 6) δοκός εξ ελάτης, 7) πολύζυγον εξ οξυάς, 8) έσχάρα εξ οξυάς, 9) πλινθίον (εσφαλτήριον) εξ ελάτης, 10) τράπεζα μαγειρείου εξ ελάτης, 11) εργαλειοθήκη εξ ελάτης, 1'2) τράπεζα νυκτός (κομοδίνον) εξ ελάτης. Έπιπλα διαφόρων ρυθμών και ιδίως ελληνικού. Προϋπολογισμοί διαφόρων εργασιών της ξυλοτεχνίας.

η') Σιδηροτεχνία-3 ώραι καθ'εβδομάδα,

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Επιπέδωσις, λείανσις, στίλβωσις.; οξειδίωσις η βερνίκωσις μετάλλων. Κατασκευή μικρών τρυπάνων και μικτού τόρνου μετά των εξαρτυμάτων αυτών.

θ') Πλαστική και γυψουργία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσί.ς και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων.

ι') Ιστορία των τεχνών-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

ια') Περί ρυθμών εν γένει. Γένεσις των διαφόρων εργατικών σωματείων. Νομοθεσία και προστατευτικοί νόμοι.

ιβ') Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου-2 ώραι καθ'εβδομάδα. Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του L'art simples entretiens par E. Pécaut et C. Baude.

ιγ') Υγιεινή-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Σύντομος επανάληψι,ς των διδαχθέντων εν τη A' και Β' τάξει.Υγιεινά εργαστήρια και υγιειναί εργατικαί κατοικίαι. Αερισμός, φωτισμός, καθαρισμός, θέρμανσις, Θρέψις. Ασκήσεις διορθωτικαί των δυσμορφιών του κορμού, των προερχομένων εκ της ενασκήσεως διαφόρων βιοτεχνικών επαγγελμάτων. Πρώται βοήθεια., διαφόρων ατυχημάτων,

ιδ') Γυμναστική και σκοποβολίά-3 ώραι καθ' εβδομάδα ως και εν τη B' τάξει,

ιε') Διδακτικαί ασκήσεις - 8 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ωρολόγιον πρόγραμμα των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως

διδασκομένων μαθημάτων

Το όλον Αριθ. Μαθήματα Τάξεις των ωρών

A' B' Γ'

1) Γενική τεχνολογία 3 3 2 8

2) Μαθηματικά και εμπορικά 1 2 1 4

3) Ελευθέρα ιχνογραφία 4 4 3 11

Σελ. 296
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 277
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  66

  ΦίΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  (Β. Διάταγμα / 31 'Ιανουαρίου 1915)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

  Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω δίδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του περί ιδρύσεως διδασκαλείων B, διατάγματος της 26 Αυγούστου π.έ., τον κυρώσαντα τούτον 381 νόμον, το περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων κλπ. B. διάταγμα της 6 Οκτωβρίου π.έ. και την 61 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

  Εν τω διδασκαλειω Θηλέων Θεσσαλονίκης διδαχθήσονται κατά το σχολικόν έτος 1914-1915 φιλοσοφικά και παιδαγωγικά μαθήματα.

  Εν μεν τη Β' τάξει:

  Παιδαγωγική ψυχολογία. Γενική διδακτική και εκ της ειδικής η μεθοδική των μαθηματικών, των φυσιογνωστικών και της γεωγραφίας. Υποδειγματικαί διδασκαλία., παραλλήλως και εν συνάφεια προς την διδακτικήν. (Το υπόλοιπον της ειδικής διδακτικής διδαχθήσεται κατά το επιόν έτος εν τη Γ' τάξει).

  Εν δε τη Γ' τάξει:

  A') Παιδαγωγική ψυχολογία. Γενική και ειδική διδακτική μετά των αναγκαίων υποδειγματικών διδασκαλιών. Διδακτικαί ασκήσεις, ώραι καθ' εβδομάδα 12. (Μέχρι του Πάσχα μόνον θεωρητική διδασκαλία, εφεξής δε 6 ώραι θεωρητική διδασκαλία και 6 ώραι διδακτικαί ασκήσεις, αίτινες δύνανται κατ' ολίγον να αυξηθώσι και μέχρις 9, περιοριζόμενων αναλόγως των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας).

  'Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 55, τχ. Α'/6 Φεβρουαρίου 1915.