Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 288-307 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/288.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της ξυλοτεχνίας, της μεταλλοτεχνίας και της πλαστικής και γυψουργίας και το τεχνικόν σχέδιον κληρούνται εκ δέκα τοιούτων εξ εκάστου μαθήματος, τα οποία εκλέγονται υπό του συλλόγου των καθηγητών και καταγράφονται υπ' αυξόμενον αριθμόν επί φύλλων χάρτου.

Της εκτελέσεως εκάστου έργου προηγείται γραφή του σχεδίου αυτού.

Η σχεδίασις και η κατασκευή των κληρωθέντων αντικειμένων γίνονται εν τοις εργαστηρίοις του διδασκαλείου, εις τα οποία προσέρχονται και εργάζονται, οι μαθηταί μέχρι της περατώσεως των έργων, κατά τας εν τω προγράμματί των πρακτικών εξετάσεων οριζομένας ώρας, επιτηρούμενοι υπό του διδάξαντος καθηγητού η του υπό του διευθυντού οριζομένου αναπληρωτού αυτού.

Εφ' εκάστου εκτελουμένου έργου επικολλάται. το οικείον σχέδιον, φέρον το όνομα του μαθητού. Τοποθετούνται δε ταύτα καθ' υπόδειξιν του διευθυντού εν τινί αιθούση του διδασκαλείου, άμα τη περατώσει αυτών.

Εντός του τελευταίου πενθημέρου του Μαΐου τριμελείς επιτροπαί, υπό του διευθυντού καταρτιζόμεναι, εκάστης των οποίων μετέχει και ο διδάξας το οικείον μάθημα καθηγητής, κρίνουσι και βαθμολογούσι τα έργα και τα σχέδια αυτών.

Οι μέσοι όροι των υφ' εκάστου εξεταστού διδομένων βαθμών παριστώσι τους βαθμούς εξετάσεων και αναγράφονται εν πίνακι, φέροντι τας υπογραφάς των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Οι πίνακες δ' ούτοι παραδίδονται εις τον διευθυντήν μέχρι, της 31 Μαΐου.

Άρθρον 14. Ολικός βαθμός εν εκάστω μαθήματι είναι ο μέσος όρος του κατά τας διατάξεις του 6 άρθρου του παρόντος διατάγματος συναγομένου ετησίου βαθμού και του των απολυτηρίων εξετάσεων.

Ο γενικός βαθμός συνάγεται εκ πάντων των ολικών βαθμών, διαιρουμένου του αθροίσματος αυτών διά του αριθμού των μαθημάτων.

Εν οις μαθήμασιν εγένετο συμπληρωματική απολυτήριος εξέτασις, ολικός βαθμός είναι ο της εξετάσεως ταύτης. :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενικοί διατάξεις.

Άρθρον 15. Τα ενδεικτικά και τα αποδεικτικά σπουδών των μαθητών του διδασκαλείου γράφονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου μαθητικών τελών, τα δε πτυχία επί δεκαδράχμου.

Δεν επιτρέπεται, η εγγραφή μαθητού εις τάξιν του διδασκαλείου ανωτέραν της πρώτης, αν μη ούτος προσαγάγη ενδεικτικόν προαγωγής, εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως αυτού.

Εν τοις πτυχίοις του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως, τα οποία έχουσι τον τύπον των πτυχίων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως,

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/289.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αναγράφονται πλην του γενικού και οι εν εκάστω μαθήματι ολικοί βαθμοί του μαθητού.

Άρθρον 16. Εντός του πρώτου πενθημέρου του Ιουνίου οι μαθηταί του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως έκθέτούσιν èv ταις υπό του διευθυντού οριζομέναις αίθούσαις του διδασκαλείου πάντα τα του έτους και των εξετάσεων έργα αυτών κατά μάθημα και κατά χρονολογικήν σειράν εκτελέσεως, αφ' ου αναγράψωσιν η έπικολλήσωσιν εφ' εκάστου το όνοματεπώνυμον αύτών, και την τάξιν εις ην ανήκουσιν.

Εις την σχολικήν ταύτην έκθεσιν η είσοδος είνε ελευθέρα εις πάντας, κατά τας υπό του διευθυντού οριζομένας ώρας, μέχρι'τής 15 Ιουνίου.

Μετά την λήξιν της εκθέσεως τα υπό του συλλόγου των καθηγητών προκρινόμενα έργα των μαθητών. χρησιμοποιούνται προς πλουτισμον του μουσείου του διδασκαλείου, η και των άλλων δημοσίων σχολείων, τα δε λοιπά παραδίδονται τοις μαθηταίς.

Άρθρον 17. Καταργούνται τα άρθρα ,3 και 5 του Ημετέρου διατάγματος της 21 Σεπτεμβρίου 1915; "περί εφαρμογής του νόμου 572".

Άρθρον 18. Η ισχύς του διατάγματος τούτου άρχεται από του σχολικού έτους 1916-1917.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσέώς Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 4 Απριλίου 1917

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο Υπουργός ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

19

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/290.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

69

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β. Διάταγμα / 14 Οκτωβρίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Λάμπρου

Υπουργός Σ. Λάμπρος

Περί του προγράμματος των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 και 10 του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβοντος προ οφθαλμών την υπ' αριθ. 66 εν, έτους πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε.

Το πρόγραμμα των εν τω Διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδακτέων μαθημάτων, κανονίζεται από του σχολικού έτους 1916-1917 ως εξής.

ΤΑΞΙΣ Α'

α') Γενική τεχνολογία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Πρώτον εξάμηνον - Φυσική τεχνολογία.

Μέτρα και μηχανικαί μετρήσεις. Απλαί μηχαναί.

Εφαρμογαί της ισορροπίας και κινήσεως των ρευστών (υγρών και αερίων). Αντλίαι και είδη αυτών.

Θερμότης (παραγωγή, μέτρησις και χρήσις αυτής εν τη βιομηχανία), θερμομηχαναί και ιδιότητες αυτών.

Τρόποι θερμάνσεως και αερισμού χώρων.

Δεύτερον έξάμηνον-1) Χημική τεχνολογία.

Χρήσις του οξυγόνου, υδρογόνου, αζώτου, αμμωνίας, νιτρικού οξέος και νιτρικών αλάτων, άνθρακος, χλωρίου, βρωμίου, Ιωδίου, φθορίου, θείου, θειικού οξέος, φωσφόρου, βορίου και πυριτίου εν τη βιομηχανία. Υαλουργία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 227, τχ. Α'/15 Δεκεμβρίου 1916.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/291.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Μηχανική τεχνολογία-σίδηρος, χαλκός, μόλυβδος, αντιμόνιον, βισμουθιον, νικέλιον, υδράργυρος, αργίλιον, άργυρος, χρυσός και λευκόχρυσος· (εκκαμήνευσις, κράματα και χρήσις αυτών εν ταις τέχναις και τη βιομηχανία).

β') Μαθηματικά -1 ώρα καθ' εβδομάδα.

Εκ της αριθμητικής, γεωμετρίας και άλγεβρας, διάφορα προβλήματα, σχετικά προς την βιοτεχνίαν και τας εις ταύτην αναφερομένας εμπορικάς πράξεις,

η Ελευθέρα ιχνογραφία - 4 ώραι καθ' εβδομάδα,

Ιχνογράφησις γραμμών και επιπέδων σχημάτων επί του μαυροπίνακος γεωμετρικών στερεών μετά γραμμοσκιάσεως, και συνδυασμού δύο η περισσοτέρων στερεών μετά φωτοσκιάσεως. Απλών εργαλείων ξυλουργικής και σκευών σχολικής και οικιακής χρήσεως των μεν μετά γραμμοσκιάσεως, των δε μετά φωτοσκιάσεως. Έκτυπων γυψίνων μετά γραμμοσκιάσεως και φωτοσκιάσεως. Συνθετωτέρων εκτύπων μερών του ανθρωπίνου σώματος. Ανθρακογραφία, κρητιδογραφία και υδατογραφία,

δ') Προβολική ιχνογραφία - 4 ώραι καθ' εβδομάδα.

Γεωμετρικαί κατασκευάί ευθειών, γωνιών, πολυγώνων και ευθειών εφαπτόμενων εις κύκλους. Κύκλοι και διαίρεσις άύτών. Κατασκευή διαφόρων γεωμετρικών κοσμημάτων. Έλλειψις, παραβολή, υπερβολή, ελικοειδείς και κυκλοειδείς γραμμαί μετ' εφορμογών εν τη κοσμηματογραφία, Προβολικαί κατασκευαΐ επί των τριών προβολικών επιπέδων. Ορθή και πλαγία προβολή. Προβολαί και αναπτύγματα τομών των γεωμετρικών στερεών υπό επιπέδων παραλλήλων και πλαγίων τω άξονι. Προβολαί τεμνομένων στερεών, εργαλείων και μερών μηχανής. Διαγράμμισις (skizzieren) εν προόψει, κατόψει, πλαγία όψει και τομή εργαλείων, μηχανών, και αντικειμένων της ξυλοτεχνίας και σιδηροτεχνίας,

ε') Προοπτική-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Οπτικός κώνος και οπτική γωνία. Ορίζων, σημεία οράσεως, αποστάσεως συνδρομής., Γραμμαί τεμνόμεναι εις το σημείον της αποστάσεως και εις το σημείον της οράσεως. Προοπτική απεικόνισις τετραγώνου, οκταγώνου, κύκλου, κύβου, πυραμίδος, του εσωτερικού δωματίου, κλιμάκων, κορνιζών και οικοδομήματος. Σκιαί ηλίου και σκιαί τεχνητού φωτός. Προοπτική εν υπαίθρω,

στ') Τεχνικά σχέδια-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Εκάστης τεχνικής εργασίας της ξυλοτεχνίας και της σιδηροτεχνίας προηγείται το τεχνικόν σχέδιον ταύτης και από τούτου οδηγείται ο μαθητής εις τήν. εκτέλεσιν της εργασίας.

ζ') Καλλιγραφία-2 ώραι καθ' εβδομάδα,

Τα γράμματα της μικράς αλφαβήτου κατά την γενετικήν αυτών σειράν.

Πρώτον το ι και τα εξ αυτού σχηματιζόμενα και δεύτερον το o και τα εξ αυτού σχηματιζόμενα. Ασκήσεις επί εκάστου τούτων. Σχηματισμός λέξεων

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/292.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και φράσεων εκ δεδιδαγμένων γραμμάτων. Ασκήσεις προς καλήν και ταχείαν αυτών γραφήν. Βαθμιαία σμίκρυνσις των γραμμάτων μέχρι 0.003. Οι αραβικοί αριθμοί, ασκήσεις έπ' αυτών.

η') Σχολική χειροτεχνία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Παιδιαί διά ξυλίνων κύβων η παραλληλεπιπέδων αισθητοποιούσαι τους αριθμούς και τα γράμματα. Σύνθεσις σχεδίων εκ χάρτινων θρύψαλων, κεκομμένων γεωμετρικών επιπέδων σχημάτων και ηλειμμένων διά κόλλας επί της μιάς επιφανείας. Δίπλωσις του χάρτου και κοπή διά ψαλλιδίου διαφόρων χαρτίνων σχημάτων και εικόνων. Ραπτική διά βελόνης και νήματος επί λεπτού χαρτονιού. Υφαντική διά χαρτίνων ταινιών.

Χαρτοτεχνία και βιβλιοδετική, καλαθοπλαστική.

θ') Ξυλοτεχνία-3 ώρες καθ' εβδομάδα.

Χειρισμός των διαφόρων εργαλείων του ξυλουργού. Κατασκευή διαφόρων αντικειμένων της ξυλογλυπτικής.

1) Λαβή αξίνης εκ πρίνου η οξυάς, 2) κοινών κυλινδρικός εξ οξυάς η φλαμουρίου, 3) κρεμαστήρ κλείθρων εκ φλαμουρίου, 4) λαβή σφύρας εξ οξυάς, 5) φορευς θερμού ύδατος τετραγωνικός, κυκλικός η ελλειψοειδής εξ οξυάς η φλαμουρίου, 6) πτύον βουτύρου εξ όξυας, 7) στεγνωτήρ μάλλινων περικνημίδων εξ ελάτης, 8) ξύλον αΪώρας (κούνιας) εξ ελάτης, 9) δίσκος χρωμάτων εκ καρυάς, 10) κρεμάστρα εξ ελάτης, 11) πίναξ σχεδιογραφίας η μαυροπίναξ εξ ελάτης, 12) τρίγωνα εκ καρυάς, 13) πήχυς εμπορικός εκ φλαμουρίου, 14) σκαμνίον εξ ελάτης, 15) μέγα κοχλιάριον εξ οξυάς, 16) διαβήται κιμωλίας και πλαστικής εξ οξυάς.

Διάφοροι τρόποι στιλβώσεως του ξύλου.

ι') Σιδηροτεχνία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

(Υλικά, χαλκός, ορείχαλκος, σίδηρος κλπ.).

Αναγνώρισις και χειρισμός των διαφόρων υλικών και εργαλείων του εργαστηρίου. Κατασκευή των εξής αντικειμένων: 1) Κύβου, 2) πρίσματος εξαγωνικού, τριγωνικού κλπ., 3) σφυριού, 3) σιδηράς πλακός γραφείου, 5) ορθής γωνίας, 6) γωνίας 60°, 7) διαβήτου, 8) σημειωτήρος (πόντος), γωνίας 45°.

ια) Πλαστική και γυψουργία - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Χειρισμός του πηλού και των της πλαστικής εργαλείων. Πλάσις γεωμετρικών στερεών, εκτύπων φύλλων και καρπών. Ρόδακες, κυμάτια, ανθέμια και φοινικοειδή. Κεφαλαί ζώων εν ημιαναγλύφω θέσει. Ανάγλυφα ζώων.

Σημ. Η γυψουργ'ια συνδιδάσκεται μετά της πλαστικής.

ιβ') Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του L'art à l'école par Ch. M. Couyba.

ιγ') Υγιεινή - 1 ώρα καθ'εβδομάδα.

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/293.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ της ανατομικής και φυσιολογίας εν γενικαίς γραμμαίς τα περί όστεώδους και μυϊκού συστήματος. Υγιεινή τούτων.

ιδ') Γυμναστική και σκοποβολία -3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Περιγραφή, υπόδειξις και εκτέλεσις των κατά το πρόγραμμα του 1909 πινάκων του δημοτικού και ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου.

Θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της σκοποβολίας.

ΤΑΞΙΣ Β'

α') Γενική τεχνολογία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Πρώτον εξάμηνον - Φυσική τεχνολογία.

Σύντομος επανάληψις και συμπλήρωσις των διδαχθέντων εν τη A' τάξει. Πηγαί φωτός, φωτισμός χώρου, φωτομετρία. Εφαρμογαί της ανακλάσεως και της διαθλάσεως του φωτός.

Πρίσματα, φακοί, οπτικά όργανα.

Δεύτερον εξάμηνον - Χημική τεχνολογία..

Σύντομος επανάληψις .καί συμπλήρωσις των διδαχθέντων εν τη πρώτη, τάξει. Χημικαί ενώσεις των μετάλλων από βιομηχανικής απόψεως. Διάφοροι, χρωστικαί ουσίαι των ξύλων και χρωματισμός αυτών.

Μηχανική τεχνολογία.- Καύσιμοι, υλαι, αμίαντος, σμύρις και λοιπά λειαντικά μέσα. Όργανα μετρήσεως, σιδηρουργικά εργαλεία, έλαια χρήσιμα εις την βιομηχανίαν. Ιχθυόκολλα, λιθόκολλα (στόκος), δέρματα, αραβικον κόμμι, γουταπέρκα, μηχανικαί σφύραι και μηχανικά έλαστρα. Μηχανικά εργαλεία προς επεξεργασίαν μετάλλων, ξύλων κλπ.

β') Μαθηματικά - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Επέκτασις των εν τη Α' τάξει διδαχθεισών δυσκολοτέρων ασκήσεων  της αριθμητικής, γεωμετρίας και αλγέβρας. Περί αντιστάσεως της όλης εν γένει. Έλξις, πίεσις, κάμψις, τάσις, ρήξις (ιδία των μετάλλων). Προσδιορισμός των διαφόρων κρισίμων σημείων.

γ') Ελευθέρα ιχνογραφία-4 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ίχνογράφησις γύψινων έκτύπων και φωτόσκίασις αυτών. 'Ιχνογράφησις του όλου ανθρωπίνου σώματος.

Κρητιδογραφία και υδατογραφία, Αρχαί ελαιογραφίας.

δ') Προβολική ιχνογραφία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συνέχεια των εν τη A' τάξει διδαχθέντων.

Τα κυριώτερα εκ της παραστατικής γεωμετρίας, προβολαί απλών και συνθέτων στερεών, αναπτύγματα αυτών και εφαρμογαί εις τας τέχνας. Προβολαί εργαλείων και σκευών.

ε') Προοπτική-1 .ώρα καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' τάξει διδαχθέντων. στ') Τεχνικά σχέδια - 4 ώραι καθ' εβδομάδα.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/294.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Σχέδια επιπλοποιίας, οικοδομικής, μηχανουργικής και ηλεκτροτεχνίας.

ζ') Καλλιγραφία-2 ώρα., καθ' εβδομάδα.

Τα κεφαλαία γράμματα, πρώτον τα όμοια προς τα μικρά και έπειτα τα άλλα κατά την γενετικήν αυτών σειράν.

Ασκήσεις επί εκάστου τούτων. Βαθμιαία σμίκρυνσις των κεφαλαίων γραμμάτων μέχρι 0.006. Ασκήσεις προς καλήν και ταχείαν γραφήν των κεφαλαίων και των μικρών γραμμάτων, επί ρητών, γνωμικών κλπ.

η') Σχολική χειροτεχνία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα,

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' τάξει διδαχθέντων.

Ξυλουργική, σιδηρουργική. Πυρογραφία, δερματοπλαστική και μεταλλοπλαστική.

θ') Ξυλοτεχνία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη" A' τάξει διδαχθέντων.

1) Γωνία απεριόριστος εξ οξυάς η καρυάς. 2) Γωνία 90° έξ οξυάς η καρυάς. 3) Γωνία 45° εξ οξυάς η καρυάς. 4) Δοχείον μαχαιριών και πηρουνίων έξ ελάτης. 5) Ταφ. σχεδιογραφίας εξ όξυάς. 6) Θήκη γραφίδων εξ οξυάς) καρυάς η φλαμουρίου. 7) Βιβλιοθήκη επιτραπέζιος εξ οξυάς η φλαμουρίου. 8) Αριθμητήριον εξ οξυάς η πρίνου. 9) Πτυάριον αλεύρου (σέσουλα) έξ οξυάς. 10) Τράπεζα τρίπους έξ οξυάς η ελάτης, 11) Ψηκτροθήκη εξ ελάτης. 12) Χαρτοθήκη εξ οξυάς. 13) Πλαίσιον εξ οξυάς η φλαμουρίου. 14) Κιβωτιον ταμιευτηρίου εξ ελάτης. 15) Ερμάριον αναρτώμενον εξ ελάτης. 16) Ξυλομάχαιρον προς αποκοπήν χάρτου εκ καρυάς κλπ.

ι') Σιδηροτεχνία -3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Εργασίαι καμίνου, τόρνου, τρυπάνου, πλάνης και πάγκου,

Κατασκευή διαφόρων μικρών εργαλείων και στόμωσις αυτών.

ία') Πλαστική και γυψουργία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ημιανάγλυφα διαφόρων ζώων. Ανάγλυφα ζώων εν κινήσει. Απεικόνισις διαφόρων αφηρημένων παραστάσεων.

Κατασκευή διά γύψου των ανωτέρω αντικειμένων.

ιβ') Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου-2 ώραι καθ' εβδομάδα,

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του Leçons Techniques à l'atelier scholair par Μ, A, Julius.

ιγ') Υγιεινή-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

Εκ της ανατομικής και της φυσιολογίας εν γενικαίς γραμμαίς, τα περί νευρικού συστήματος, περί πέψεως και αναπνοής.

Υγιεινή αυτών.

ιδ') Γυμναστική και σκοποβολία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Επανάληψις των εν τη A' τάξει διδαχθέντων. Θεωρητικαί γνώσεις περί γυμναστικής καθ' όλου.

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/295.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΤΑΞΙΣ Γ'

α') Γενική τεχνολογία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Πρώτον εξάμηνον: Φυσική τεχνολογία.

Σύντομος επανάληψις και συμπλήρωσις των εν τη A' τάξει και τη Β' διδαχθέντων.

Μαγνητισμός και ιδία εφαρμογαί της πυξίδος. Ηλεκτρισμός και σπουδή των ηλεκτρικών .Ιδιοτήτων των σωμάτων από βιομηχανικής απόψεως. Ηλεκτρικόν ρεύμα, παραγωγή και μέτρησις των στοιχείων αυτού. Ηλεκτρικαί μηχαναί, Ηλεκτροχημεία, ηλεκτροφωτισμός, ήλεκτροθέρμανσις και εφαρμογαί αυτών. Τηλεγραφία κοινή και ασύρματος. Τηλέφωνον και μικρόφωνα.

Δεύτερον εξάμηνον: Χημική τεχνολογία. Σύντομος επανάληψις των κυριωτέρων εκ των διδαχθέντων εν τη A' και Β' τάξει. Αι σπουδαιότεραι βιομηχανίαι. Έρια, κατεργασία και χρωματισμός αυτών, βαμβακοπυρίτις, κολλώδιον, εκρηκτικαί υλαι. Διάφορα είδη ξύλων και βιομηχανία του χάρτου. Μέταλα, άμυλον και σάκχαρον, λευκώματώδε.,ς ουσίαι, ώον, γάλα, κρέας, σιτηρά, παρασκευή άρτου, καρποί, γεώμηλα κλπ. λαχανικά. Καφές, τέϊον, κακάον, σοκολάτα, καπνός, οίνος, οινόπνευμα, οξος, τα κυριώτερα οργανικά οξέα.. Αι κυριώτεραι οργανικαί χρωστικαί ουσίαι. Συντήρησις τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων.

β') Εμπορικά-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

Στοιχεία λογιστικής και καταστιχογραφίας. Λογιστική απλή και διπλογραφική. Λογαριασμός, χρέωσις, πίστωσις. Δούναι και λαβείν. Άνοιγμα, περάτωσις και μεταφορά λογαριασμού. Ενεργητικόν και πάθητικόν. Κεφάλαιον, κέρδη και ζημίαι. Απογραφή και ισολογισμός. Λογιστικά βιβλία (πρόχειρον ημερολόγιον, καθολικόν, ταμείον, βιβλίον απογραφής και ισολογισμού). Σύνταξις εγκυκλίων, παραγγελιών, τιμολογίων και διαφημίσεων;

γ') Ελευθέρα ιχνογραφία - 3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Υδατογραφία και ελαιογραφία.

δ') Τεχνικά σχέδια-3 ώραι καθ' εβδομάδα,

Σύμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Ηλιοτυπία.

ε') Καλλιγραφία-1 ώρα καθ' εβδομάδα,

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Ανεστραμμένη και στρογγύλη γραφή. Γοτθικά γράμματα. Καλλιτεχνικά γράμματα,

στ') Σχολική χειροτεχνία - 2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων, δερματοπλαστική, πυρογραφία, μεταλλοπλαστική.

ζ') Ξυλοτεχνία-3 ώραι καθ' εβδομάδα.

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/296.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων.

1) Κλίμαξ εξ ελάτης 2) οκρίβας ζωγραφικής εξ ελάτης, 3) οκρίβας πλαστικής εξ ελάτης, 4) Θρανίον εξ ελάτης, 5) κάθισμα εξ οξυάς, 6) δοκός εξ ελάτης, 7) πολύζυγον εξ οξυάς, 8) έσχάρα εξ οξυάς, 9) πλινθίον (εσφαλτήριον) εξ ελάτης, 10) τράπεζα μαγειρείου εξ ελάτης, 11) εργαλειοθήκη εξ ελάτης, 1'2) τράπεζα νυκτός (κομοδίνον) εξ ελάτης. Έπιπλα διαφόρων ρυθμών και ιδίως ελληνικού. Προϋπολογισμοί διαφόρων εργασιών της ξυλοτεχνίας.

η') Σιδηροτεχνία-3 ώραι καθ'εβδομάδα,

Συμπλήρωσις και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων. Επιπέδωσις, λείανσις, στίλβωσις.; οξειδίωσις η βερνίκωσις μετάλλων. Κατασκευή μικρών τρυπάνων και μικτού τόρνου μετά των εξαρτυμάτων αυτών.

θ') Πλαστική και γυψουργία-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Συμπλήρωσί.ς και επέκτασις των εν τη A' και Β' τάξει διδαχθέντων.

ι') Ιστορία των τεχνών-1 ώρα καθ' εβδομάδα.

ια') Περί ρυθμών εν γένει. Γένεσις των διαφόρων εργατικών σωματείων. Νομοθεσία και προστατευτικοί νόμοι.

ιβ') Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου-2 ώραι καθ'εβδομάδα. Ανάγνωσις και ερμηνεία κατ' εκλογήν μερών εκ του L'art simples entretiens par E. Pécaut et C. Baude.

ιγ') Υγιεινή-2 ώραι καθ' εβδομάδα.

Σύντομος επανάληψι,ς των διδαχθέντων εν τη A' και Β' τάξει.Υγιεινά εργαστήρια και υγιειναί εργατικαί κατοικίαι. Αερισμός, φωτισμός, καθαρισμός, θέρμανσις, Θρέψις. Ασκήσεις διορθωτικαί των δυσμορφιών του κορμού, των προερχομένων εκ της ενασκήσεως διαφόρων βιοτεχνικών επαγγελμάτων. Πρώται βοήθεια., διαφόρων ατυχημάτων,

ιδ') Γυμναστική και σκοποβολίά-3 ώραι καθ' εβδομάδα ως και εν τη B' τάξει,

ιε') Διδακτικαί ασκήσεις - 8 ώραι καθ' εβδομάδα.

Ωρολόγιον πρόγραμμα των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως

διδασκομένων μαθημάτων

Το όλον Αριθ. Μαθήματα Τάξεις των ωρών

A' B' Γ'

1) Γενική τεχνολογία 3 3 2 8

2) Μαθηματικά και εμπορικά 1 2 1 4

3) Ελευθέρα ιχνογραφία 4 4 3 11

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/297.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αριθ. Μαθήματα

Τάξεις

το όλον των ωρών

A'

Β'

Γ

4) Προβολική ιχνογραφία

4

3

-

7

5) Προοπτική

2

1

-

3

6). Τεχνικά σχέδια

3

4

3

1ο

7). Καλλιγραφία'

2

2

1

5

8) Χειροτεχνία

3

3

2

8

9) Ξυλοτεχνία

3

3

3

9

10) Σιδηροτεχνία

3

3

3

9

11) Πλαστική και Γυψουργία

2

2

2

6

12) Ιστορίά των τεχνών

--

-

1

1

13) Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού

περιεχομένου

2

2

2

6

14) Υγιεινή

1

1

2

4

15) Γυμναστική και σκοποβολία

3

3

3

9

16) Διδακτικαι ασκήσεις

-

-

8

' 8

To όλον

36

36

36

108 

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 14 Οκτωβρίου 1916

Β.

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/298.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

70

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β. Διάταγμα / 18 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεων εις το πρόγραμμα των εν τω διδασκαλεία) της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 572, ως ετροποποιήθη διά του νόμου 940, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 334 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον μόνον

Εις το Β. διάταγμα της 14 Οκτωβρίου 1916 "περί προγράμματος των των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων" επιφέρονται αι κάτωθι τροποποιήσεις·

Εις τα μαθήματα της Β' τάξεως προστίθενται ιέ' εδάφιον έχον ούτω "ειδική διδακτική των εν τω διδασκαλείω διδασκομένων τεχνικών μαθημάτων 3 ώραι καθ' εβδομάδα".

Το ιε' εδάφιον των μαθημάτων της Γ' τάξεως αντικαθίσταται διά του εξής "διδακτικαί ασκήσεις 6 ώραι καθ' εβδομάδα".

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 18 Δεκεμβρίου 1917

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ. ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 300, τχ. Α'/23 Δεκεμβρίου 1917.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/299.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

71

ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

(Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ. το άρθρο 7 του Β. διατάγματος στο κείμενο A103]

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/300.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

72

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Νόμος 1406/30 Απριλίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί διδασκαλείου της γυμναστικής

ΝΟΜΟΣ 1406

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσις των καθηγητών και διδασκάλων της γυμναστικής καθώς και των διδασκαλισσών του μαθήματος τούτου διά πάντα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ανωτέρας και της μέσης εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων γίνεται εν τω διδασκαλείω της γυμναστικής.

Άρθρον 2. Το διδασκαλείον της γυμναστικής, υπαγόμενον εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, περιλαμβάνει δύο τμήματα' εν τμήμα αρρένων, εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, και εν θηλέων εκ δυο' εν τοις τμήμασι δε τούτοις διδάσκονται τα εξής μαθήματα.

α') Τμήμα αρρένων

1. Παιδαγωγική γυμναστική.

2. Αγωνιστική, παιδιαί και χορός.

3. Οπλομαχητική.

4. Προσκοπισμός.

5. Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία.

6. Κολυμβητική και κωπηλασία.

7. Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία.

8. Φυσιολογία του ανθρώπου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 101, τχ. Α'/9 Μαΐου 1918.

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/301.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9. Υγιεινή.

10. Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων.

11. Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

12. Ιστορία της γυμναστικής.

13. Παιδαγωγική.

14. Ωδική.

β') τμήμα θηλέων

1. Παιδαγωγική γυμναστική.

2. Παιδιαί και χορός.

3. Κολυμβητική.

4. Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία.

5. Φυσιολογία του ανθρώπου.

6. Υγιεινή.

7. Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων.

8. Ορθοπεδική και Θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

9. Νοσηλευτική και παιδοκομία.

10. Ιστορία της γυμναστικής.

11. Παιδαγωγική.

12. Ωδική.

Άρθρον 3. 1. Εις το τμήμα των αρρένων γίνονται δεκτοί προς εγγραφήν οι έχοντες·

α') Απολυτήριον γυμνασίου η εμπορικής σχολής η διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως η άλλου ομοταγούς προς ταύτα και ανεγνωρισμένου εκπαιδευτηρίου.

β') Ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών.

γ') Ανάστημα ουχί μικρότερον του 1,65 μ., και

δ') Υγείαν και σωματικήν διάπλασιν τελείαν και τελειότητα των πέντε αισθήσεων βεβαιουμένην δι' εξετάσεως υφ΄ ολοκλήρου του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου.

2. Εις το τμήμα των θηλέων γίνονται δεκταί αι έχουσαι

α') Απολυτήριον γυμνασίου η εμπορικής σχολής θηλέων η διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως των θηλέων η διδασκαλείου νηπιαγωγών η άλλου ομοταγούς προς ταύτα εκπαιδευτηρίου.

β') Ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών,

γ') Ανάστημα ουχί μικρότερον των 1,55 μ., και

δ') Υγείαν και σωματικήν διάπλασιν τελείαν και τελειότητα των αισθήσεων βεβαιουμένην υφ' ολοκλήρου του συλλόγου των καθηγητών και διδασκαλισσών του τμήματος.

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/302.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. 1. Το σχολικόν έτος άρχεται την 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου, διαιρούμενον εις δύο εξάμηνα, εκ των οποίων το μεν πρώτον λήγει την 31 Ιανουαρίου, το δε δεύτερον την 30 Ιουνίου,

2. Αι εγγραφαί εν τω διδασκαλείω γίνονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου, τα δε μαθήματα άρχονται την 16 Σεπτεμβρίου και λήγουσι την 31 Μαΐου· αι εξετάσεις γίνονται εντός του β' δεκαπενθημέρου του Ιουνίου, μεσολαβούσης και διακοπής δύο εβδομάδων προς παρασκευήν των μαθητών, καθ' ην διακόπτονται μόνον τα Θεωρητικά μαθήματα.

3. Τέλη εγγραφής ορίζονται δραχμαί πεντήκοντα ετησίως, καταβαλλόμεναι καθ' ον τρόπον και εν τοις γυμνασίοις του Κράτους, τα δε ενδεικτικά, απολυτήρια και πτυχία του διδασκαλείου της γυμναστικής υπάγονται εις τα αυτά τέλη σημάνσεως ως και τα των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδευσεως.

Άρθρον 5. 1. Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι του διδασκαλείου της γυμναστικής προάγονται από τάξεως εις τάξιν και απολύονται κατόπιν εξετάσεων κανονισθησομένων διά Β. διατάγματος.

2. Οι έχοντες πτυχίον του διδασκαλείου της γυμναστικής διορίζονται διδάσκαλοι της γυμναστικής εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως των αρρένων, εν ελλείψει δε ειδικών διδασκαλισσών και εν τοις των θηλέων, επί βαθμώ και μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου, λαμβάνοντες και τας προσαυξήσεις του μισθού τούτου.

3. Αι έχουσαι πτυχίον του διδασκαλείου της γυμναστικής διορίζονται διδασκάλισσαι της γυμναστικής εν τοις σχολείοις της Μέσης εκπαιδεύσεως των θηλέων, επί βαθμώ και μισθώ δευτεροβαθμίου διδασκάλου, λαμβάνουσαι και τας προσαυξήσεις του μισθού τούτου.

4. οι κατά το τρέχον σχολικόν έτος 1917-1918 προαχθησόμενοι μαθηταί της α' τάξεως της σχολής των γυμναστών καθώς και της σχολής των γυμναστριών του εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, εγγράφονται άνευ εξετάσεων εις την β' τάξιν του διδασκαλείου της γυμναστικής, οι δε της δευτέρας υφίστανται την επί πτυχίω της σχολής των γυμναστών εξέτασιν αυτών κατά τας μέχρι τούδε ισχύουσας διατάξεις. Από δε της επιψηφίσεως του παρόντος νόμου παύει η αναγνώρισις της ήδη υφισταμένης σχολής γυμναστριών.

[.........]

Άρθρον 14. 1. Κατά τριετίαν και κατόπιν διαγωνισμού αποστέλλονται προς τελειοποίησιν εις Σουηδίαν, παρά τω Κεντρικώ Γυμναστικώ Ινστιτούτω της Στοκχόλμης, τρεις των εχόντων διετή ευδόκιμον υπηρεσίαν πτυχιούχων του διδασκαλείου της γυμναστικής, αμφοτέρων των τμημάτων, διά δε την πρώτην τριετίαν και της σχολής των γυμναστών καθώς και γυμνάστριαι

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/303.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

έχουσαι και πτυχίον διδασκαλείου θηλέων η ομοταγούς τούτω εκπαιδευτηρίου. Εις τους ούτω αποστελλόμενους καταβάλλεται υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών ο μισθός αυτών και επίδομα 100 δραχμών κατά μήνα καθώς και αι δαπάναι της μεταβάσεως και επιστροφής. Τα του διαγωνισμού της αποστολής και του τρόπου των σπουδών κανονισθήσονται διά Β. Διατάγματος.

2, Οι ούτω συμπληρούντες την ειδικήν αυτών μόρφωσιν διδάσκαλοι της γυμναστικής διορίζονται απ' ευθείας ως δευτεροβάθμιοι καθηγηταί εν τω Διδασκαλείω της γυμναστικής, τω Ακαδημαϊκώγυμναστηρίω,τοίςδιδασκαλείοις και τοις γυμνασίοις του Κράτους, λαμβάνοντες τας προσαυξήσεις του μισθού ας και οι λοιποί ομοιόβαθμοι αυτοίς λειτουργοί της μέσης Εκπαιδεύσεως και δυνάμενοι μετά πενταετή υπηρεσίαν να προαχθώσιν εις πρωτοβαθμίους, αι δε διδασκάλισσαι διορίζονται εις τα διδασκαλεία της γυμναστικής και τα σχολεία της μέσης Εκπαιδεύσεως των θηλέων επί αρχικώ βαθμώ και μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου, δυνάμενα!, μετά πενταετή εύδόκιμόν υπηρεσίαν να προαχθώσι και εις τον βαθμόν του δευτεροβαθμίου καθηγητού.

Άρθρον 15, Διά Β, Διαταγμάτων κανονισθήσονται ο Οργανισμός, το αναλυτικόν πρόγραμμα και η καθόλου λειτουργία του διδασκαλείου της γυμναστικής,

Άρθρον 17, Καταργούνται τα άρθρα 16-26 καθώς και τα άρθρα 46-54 του 13XKA' νόμου περί γυμναστικής, το άρθρον 1 του,ΓΥΛΗ' νόμου περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ,ΒΧΚΑ' νόμου περί γυμναστικής, ο νόμος ,ΓΥΟΗ' περί επόπτου· της σχολικής σκοποβολίας, καθώς και τα εκτελεστικά τούτων Β. Διατάγματα και πάσα εν γένει διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, ούτινος η ισχύς άρχεται από της εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως αυτού.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Απριλίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/304.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

73

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ, το άρθρο 2, παρ, 2 του Β. διατάγματος στο κείμενο A104]

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/305.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

74

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(Νόμος 1612/15 Δεκεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί συμπληρώσεως τον νόμου 381

ως προς τα περί λειτουργίας ανωτέρου τμήματος

εν τω διδασκαλείω των νηπιαγωγών Καλλιθέας

ΝΟΜΟΣ 1612

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως,,μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1, Το ανώτερον τμήμα του. διδασκαλείου των νηπιαγωγών Καλλιθέας, το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 10 του νόμου 381, Θέλει λειτουργή όταν αι εν εκάστη τάξει αυτού εγγραφόμεναι μαθήτριαι δεν είνε ολιγώτεραι των δέκα (10) και εν όσω αι έκπαιδευτικαί ανάγκα.., ad δι' αυτού θεραπευόμεναι υφίστανται, άλλως διαλυετ,αι, .Επανιδρύεται δε·οταν αι αύται ανάγκαι άπαιτήσωσι τούτο. "Ομο,ιον τμήμα δύναται να λειτουργήση και εν άλλω Διδασκ"λείω νηπιαγωγών.

Η έναρξις της λειτουργίας του ανωτέρου τούτου τμήματος του διδασκαλείου νηπιαγωγών Καλλιθέας και η ίδρυσις ομοίου τμήματος εν άλλω διδασκαλείω νηπιαγωγών, ως και. η διάλυσις αυτών γίνεται διά Β. Δ. προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, Το Εκπαιδευτικόν Συμβόύλιον ορίζει και το ανώτατον όριον του αριθμού των εισακτέων κατ' έτος μαθητριών.

Άρθρον 2, Δεκταί προς φοίτησιν εις την A' τάξιν αυτού γίνονται μετά ευδόκιμον εξέτασιν αι φέρουσαι πτυχίον νηπιαγωγού η διδασκαλίσσης. Προσλαμβάνονται όμως κατά προτίμησιν ,εκ της τάξεως των πτυχιούχων νηπιαγωγών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, ;αρ. 2, τχτ Α'/3 Ιανουαρίου 1919,

2ο

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/306.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εφόσον προέρχονται εκ τούτων προς εξέτασιν και επιτυγχάνουσι κατ' αυτάς.

Τα των' εισιτηρίων εξετάσεων κανονισθήσονται διά Β. Διατάγματος.  Άρθρον 3, Περί εγγραφών,. απουσιών, ποινών, ημερών αργίας, βαθμολογίας, προαγωγής και απολύσεως ισχύουσι τα αυτά και εν τοις διδασκαλείοις των νηπιαγωγών εφόσον δεν ήθελον κανονισθή ταύτα άλλως διά B. Διατάγματος.

Άρθρον.4. Αι μαθήτριαι της β' τάξεως μετ' ευδόκιμον απολυτήριον εξέτασιν ενεργουμένη κατά το τέλος του σχολικού έτους λαμβάνουσι πτυχίον διδασκαλίσσης και δύνανται να διορίζωνται εις τα διδασκαλεία των νηπιαγωγών, τα διδασκαλεία των θηλέων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως επί μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου κατά τον νόμον 1381 των νηπιαγωγικών μαθημάτων, της χειροτεχνίας, των οικιακών έργων και της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας.

Άρθρον 7. Το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων ως αναγράφονται ταύτα εν άρθρω 10 του νόμου 381 και τα καθέκαστα της λειτουργίας του σχολείου τούτου κανονίζονται; διά B-. Διατάγματος.

Άρθρον 8. Καθ' έκαστον έτος δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως να χορηγή εκπαιδευτικάς αδείας μετά πλήρων αποδοχών διά μίαν διετ'ιαν εις δέκα κατ' ανώτατον όρον εκ των εν υπήρεσία νηπιαγωγών, όπως; φοιτήσώσιν εις το ανώτερόν τούτο τμήμα. Αι αδειαι αύται χορηγούνται αιτήσει των ενδιαφερομένων μετά γνωμόδοτησιν των οικείων  επιθεωρητών και καθ' α θέλει ορίσει B. Διάταγμα.

.Επίσης δύνανται· να χορηγωνται υποτροφίαι εξ 100 δραχμών μηνιαίως και διά 12 μήνας εις δέκα κατ' ανώτατον όριον εν συνόλω μαθήτριας του ανωτέρου τούτου τμήματος εκ των εκτός υπηρεσίας ευρισκομένων νηπιαγωγών η διδασκαλισσών των κατά το άρθρον 2 του παρόντος νόμου προσλαμβανομένων :

Άρθρον 9. Προς λέιτουργίαν του σχολείου τούτου αναγράφεται κατ' έτος εις, τον προϋπολογισμόν του Κράτους, πίστώσις μέχρι 30.000 δραχμών δι' υποτροφίας, διά μιο-θούς και επιμίσθια των διδασκόντων και διά προμήθειαν των αναγκαιούντων υλικών προς διδασκαλίαν των τεχνικών και πρακτικών μαθημάτων.

Aρθρον 10. Κατά το ενεστώς έτος θέλει αναγραφή εν τω προϋπολογισμώ πίστωσις δραχ. 5.000 μίν υπέρ του ταμείου της "Ενώσεως τον Ελληνίδων" προς κάλυψιν του προκύψαντος ελλείμματος εκ της λειτουργίας του διδασκαλείου νηπιαγωγών κατά το σχολικόν έτος 1917-1918, ετέρα δε 10.000 δραχμών ως συνδρομή:εις τας δαπάνας του τρέχοντος σχολικού έτους

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/307.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ ΔΙΓΚΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Σελ. 307
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 288
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  της ξυλοτεχνίας, της μεταλλοτεχνίας και της πλαστικής και γυψουργίας και το τεχνικόν σχέδιον κληρούνται εκ δέκα τοιούτων εξ εκάστου μαθήματος, τα οποία εκλέγονται υπό του συλλόγου των καθηγητών και καταγράφονται υπ' αυξόμενον αριθμόν επί φύλλων χάρτου.

  Της εκτελέσεως εκάστου έργου προηγείται γραφή του σχεδίου αυτού.

  Η σχεδίασις και η κατασκευή των κληρωθέντων αντικειμένων γίνονται εν τοις εργαστηρίοις του διδασκαλείου, εις τα οποία προσέρχονται και εργάζονται, οι μαθηταί μέχρι της περατώσεως των έργων, κατά τας εν τω προγράμματί των πρακτικών εξετάσεων οριζομένας ώρας, επιτηρούμενοι υπό του διδάξαντος καθηγητού η του υπό του διευθυντού οριζομένου αναπληρωτού αυτού.

  Εφ' εκάστου εκτελουμένου έργου επικολλάται. το οικείον σχέδιον, φέρον το όνομα του μαθητού. Τοποθετούνται δε ταύτα καθ' υπόδειξιν του διευθυντού εν τινί αιθούση του διδασκαλείου, άμα τη περατώσει αυτών.

  Εντός του τελευταίου πενθημέρου του Μαΐου τριμελείς επιτροπαί, υπό του διευθυντού καταρτιζόμεναι, εκάστης των οποίων μετέχει και ο διδάξας το οικείον μάθημα καθηγητής, κρίνουσι και βαθμολογούσι τα έργα και τα σχέδια αυτών.

  Οι μέσοι όροι των υφ' εκάστου εξεταστού διδομένων βαθμών παριστώσι τους βαθμούς εξετάσεων και αναγράφονται εν πίνακι, φέροντι τας υπογραφάς των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Οι πίνακες δ' ούτοι παραδίδονται εις τον διευθυντήν μέχρι, της 31 Μαΐου.

  Άρθρον 14. Ολικός βαθμός εν εκάστω μαθήματι είναι ο μέσος όρος του κατά τας διατάξεις του 6 άρθρου του παρόντος διατάγματος συναγομένου ετησίου βαθμού και του των απολυτηρίων εξετάσεων.

  Ο γενικός βαθμός συνάγεται εκ πάντων των ολικών βαθμών, διαιρουμένου του αθροίσματος αυτών διά του αριθμού των μαθημάτων.

  Εν οις μαθήμασιν εγένετο συμπληρωματική απολυτήριος εξέτασις, ολικός βαθμός είναι ο της εξετάσεως ταύτης. :

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

  Γενικοί διατάξεις.

  Άρθρον 15. Τα ενδεικτικά και τα αποδεικτικά σπουδών των μαθητών του διδασκαλείου γράφονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου μαθητικών τελών, τα δε πτυχία επί δεκαδράχμου.

  Δεν επιτρέπεται, η εγγραφή μαθητού εις τάξιν του διδασκαλείου ανωτέραν της πρώτης, αν μη ούτος προσαγάγη ενδεικτικόν προαγωγής, εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως αυτού.

  Εν τοις πτυχίοις του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως, τα οποία έχουσι τον τύπον των πτυχίων των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως,